ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Комисия по международна търговия
Докладчик: Бернд Ланге

Процедура : 2013/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0240/2016
Внесени текстове :
A8-0240/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  като взе предвид позицията си на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0579),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A8-0240/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С оглед на промените, внесени с Договора от Лисабон и с последващото приемане на Регламент (ЕС) № 182/2011 (относно актовете за изпълнение), Комисията трябваше да съобрази разпоредбите за вземане на решение в областта на търговската политика с новия режим на делегирани актове и актове за изпълнение. По-голямата част от законодателството в областта на общата търговска политика беше приведена в съответствие с новия конституционен режим чрез Общите търговски актове I и II и чрез няколко по-късни отделни привеждания в съответствие. Комисията се ангажира да подготви втората вълна от привеждания в съответствие в рамките на процедурата на комитет – по отношение на законодателните актове, съдържащи процедурата по регулиране с контрол – преди края на седмия законодателен мандат. В този контекст Комисията предложи да се измени Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността, който е единственият законодателен акт в областта на общата търговска политика, в който се посочва процедурата по регулиране с контрол.

След като позицията на Парламента беше приета на първо четене на пленарното заседание от 12 март 2014 г., по време на италианското председателство започнаха неформални преговори с оглед на постигане на ранно споразумение на второ четене. След няколко кръга тристранни срещи преговорите бяха спрени в очакване на приемането на новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, което, наред с другото, предвижда хоризонтално решение по отношение на консултациите с експерти на държавите членки в подготовка на делегираните актове.

Приемането на новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество през декември 2015 г. създаде по този начин условия за преговарящите екипи на Парламента и на Съвета да постигнат споразумение по въпросния регламент.

Договореният текст беше представен за одобрение на комисията по международна търговия на 21 април 2016 г. и беше одобрен с категорично мнозинство. Въз основа на одобрението на комисията нейният председател, в своето писмо от същия ден до председателя на Комитета на постоянните представители (Корепер), отправи препоръка до участниците в пленарното заседание да одобрят позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението от 16 юни 2016 г.

Предвид гореизложеното докладчикът предлага позицията на Съвета на първо четене да бъде одобрена без изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Статистика на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

Позовавания

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

12.3.2014                     T7-0226/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

22.6.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

22.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

14.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

19.7.2016