Procedure : 2013/0279(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0240/2016

Indgivne tekster :

A8-0240/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0331

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 362kWORD 81k
19.7.2016
PE 585.453v02-00 A8-0240/2016

om indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Bernd Lange

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0579),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A8-0240/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af 12.3.2014, P7_TA(2014)0226.


BEGRUNDELSE

I lyset af de ændringer, som Lissabontraktaten har medført og den efterfølgende vedtagelse af forordning (EU) nr. 182/2011 (om gennemførelsesretsakter), blev Kommissionen anmodet om at tilpasse reglerne for beslutningstagningen inden for handelspolitikken til det nye system med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Størstedelen af lovgivningen vedrørende den fælles handelspolitik er blevet tilpasset den nye forfatningsmæssige ordning ved hjælp af omnibus I og II-forordningen og flere efterfølgende individuelle tilpasninger. Kommissionen har forpligtet sig til at fremsætte endnu en række af tilpasninger af udvalgsproceduren – vedrørende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol – inden udløbet af den syvende valgperiode. Kommissionen foreslog i denne forbindelse at ændre forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker, som er den eneste retsakt på området for den fælles handelspolitik, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol.

Efter vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandling på plenarmødet den 12. marts 2014 blev der indledt uformelle forhandlinger under det italienske formandskab med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Efter flere trilogrunder blev forhandlingerne suspenderet i afventning af vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som blandt andet fastsætter bestemmelser om en horisontal løsning vedrørende høring af medlemsstaternes eksperter i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter.

Vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning i december 2015 satte således Parlamentets og Rådets forhandlingsteam i stand til at nå frem til en aftale om den pågældende forordning.

Den aftalte tekst blev forelagt INTA-udvalget til godkendelsesafstemning den 21. april 2016 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse af samme dag til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandlingen uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 16. juni 2016.

I lyset af ovenstående foreslår ordføreren, at Rådets førstebehandlingsholdning godkendes uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Statistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger

Referencer

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

12.3.2014                     T7-0226/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

22.6.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

22.6.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

30.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

19.7.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik