ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Bernd Lange

Διαδικασία : 2013/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0240/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0240/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0579),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0240/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας και μετά την επακόλουθη έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (περί εκτελεστικών πράξεων), η Επιτροπή κλήθηκε να προσαρμόσει τους κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την εμπορική πολιτική στο νέο καθεστώς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας στο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής έχει ευθυγραμμισθεί προς το νέο συνταγματικό καθεστώς μέσω των γενικών πράξεων για το εμπόριο Ι και ΙΙ και διαφόρων συνακόλουθων επί μέρους ευθυγραμμίσεων. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να υποβάλει το δεύτερο κύμα ευθυγραμμίσεων επιτροπολογίας – που αφορά τις νομοθετικές πράξεις που περιέχουν την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – έως τα τέλη της 7ης νομοθετικής περιόδου. Η Επιτροπή προτείνει εν προκειμένω την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, ο οποίος είναι η μόνη νομοθετική πράξη στο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής που παραπέμπει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Kατόπιν της έγκρισης της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση από την ολομέλεια στις 12 Μαρτίου 2014, ξεκίνησαν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της ιταλικής προεδρίας με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Μετά από διάφορους γύρους τριμερών διαλόγων, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν εν αναμονή της έγκρισης της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, οριζόντια λύση σε ό, τι αφορά τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών κατά την προπαρασκευή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Η έγκριση της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τον Δεκέμβριο του 2015, έδωσε, συνεπώς, τη δυνατότητα στις διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον εν λόγω κανονισμό.

Το συμφωνηθέν κείμενο υποβλήθηκε, στις 21 Απριλίου 2016, στην επιτροπή INTA προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία προς έγκριση, και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής αποφάσισε, στην επιστολή που απηύθυνε την ίδια ημέρα στον πρόεδρο του COREPER, να συστήσει στην ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό και γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία στις 16 Ιουνίου 2016.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

Έγγραφα αναφοράς

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

12.3.2014                     T7-0226/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

22.6.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

22.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2016