SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Valmistelija: Bernd Lange

Menettely : 2013/0279(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0240/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0240/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (08536/1/2016 – C8‑0226/2016),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0579),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0240/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Komission oli Lissabonin sopimuksen ja sittemmin annetun (täytäntöönpanosäädöksiä koskevan) asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukanaan tuomien muutosten johdosta mukautettava kauppapolitiikan päätöksentekosääntöjä uuteen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten järjestelmään. Suurin osa yhteistä kauppapolitiikkaa koskevasta lainsäädännöstä on mukautettu perussopimuksiin nojaaviin uusiin järjestelyihin kaupan alan koontisäädöksillä (Trade Omnibus I ja II) ja useilla myöhemmin tehdyillä yksittäisillä muutoksilla. Komissio sitoutui huolehtimaan komitologialinjausten toisesta aallosta – säädökset, joihin sisältyy valvonnan käsittävä sääntelymenettely – seitsemännen lainsäädäntökauden loppuun mennessä. Komissio ehdotti siksi yhteisön tilastoja koskevan asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamista, ja kyseinen asetus on ainoa yhteistä kauppapolitiikkaa koskeva säädös, jossa viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.

Kun parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta oli vahvistettu täysistunnossa 12. maaliskuuta 2014, puheenjohtajavaltio Italian johdolla aloitettiin epäviralliset neuvottelut tavoitteena nopea sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä. Kun oli käyty useita kolmikantaneuvottelujen kierroksia, neuvottelut keskeytettiin odotettaessa, että uusi toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä hyväksyttäisiin. Tässä sopimuksessa määrätään muun muassa delegoituja säädöksiä valmisteltaessa tapahtuvaa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kuulemista koskevasta horisontaalisesta ratkaisusta.

Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen hyväksyminen joulukuussa 2015 tarjosi siten parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmille mahdollisuuden päästä sopimukseen kyseisestä asetuksesta.

Sovittu teksti esiteltiin INTA-valiokunnalle ja sen hyväksymisestä äänestettiin 21. huhtikuuta 2016. Teksti hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Valiokunnan hyväksynnän perusteella valiokunnan puheenjohtaja lupasi samana päivänä päivätyssä kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien tarkistettua tekstin neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa sopimus vahvistettiin.

Edellä kuvattua taustaa vasten esittelijä ehdottaa, että neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksytään ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

Viiteasiakirjat

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.3.2014                     T7-0226/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

22.6.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

22.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.7.2016