Eljárás : 2013/0279(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0240/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0240/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2016 - 4.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0331

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 434kWORD 86k
19.7.2016
PE 585.453v02-00 A8-0240/2016

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Bernd Lange

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(08536/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0579) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0240/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

Elfogadott szövegek 2014.3.12., P7_TA(2014)0226.


INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződéssel bevezetett módosítások, valamint a (végrehajtási jogi aktusokról szóló) 182/2011/EU rendelet ezt követő elfogadása fényében felszólították a Bizottságot, hogy a kereskedelempolitikával kapcsolatos döntéshozatali szabályokat igazítsa hozzá a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok új rendszeréhez. A közös kereskedelempolitika területére vonatkozó legtöbb jogszabály összehangolásra került az új alkotmányos rendszerrel az I. és II. kereskedelmi omnibus aktus és több későbbi egyedi kiigazítás révén. A Bizottság elkötelezte magát a komitológiai kiigazítások második – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást tartalmazó jogszabályokat érintő – hullámának a 7. parlamenti ciklus végéig történő megvalósítása mellett. Ebben az összefüggésben a Bizottság javasolta a közösségi statisztikákról szóló 471/2009/EK rendelet módosítását, amely az egyetlen olyan jogalkotási aktus a közös kereskedelempolitika területén, amelyben szerepel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás.

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2014. március 12-i plenáris ülésen való elfogadását követően az ír elnökség alatt informális tárgyalások kezdődtek a második olvasatbeli megállapodás mielőbbi elérésének céljával. A háromoldalú egyeztetés több fordulóját követően a tárgyalásokat felfüggesztették a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodás elfogadásáig, amely többek között horizontális megoldást tartalmaz a tagállamok szakértőivel folytatott konzultációra a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodás 2015. decemberi elfogadása tehát lehetővé tette az Európai Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai számára, hogy megállapodást érjenek el a kérdéses rendelet vonatkozásában.

A jóváhagyott szöveget 2014. december 3-án bocsátották szavazásra az ENVI bizottságban, amely azt jelentős többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke ugyanazon a napon levélben kérte fel a COREPER elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2016. június 16-án elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

A fentiekre tekintettel az előadó javasolja a Tanács első olvasatbeli álláspontjának módosítás nélküli elfogadását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikák, tekintettel a bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörökre

Hivatkozások

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

12.3.2014                     T7-0226/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

22.6.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

22.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

19.7.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat