Ziņojums - A8-0240/2016Ziņojums
A8-0240/2016

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Bernd Lange

Procedūra : 2013/0279(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0240/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0240/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0579),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0240/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā Lisabonas līguma un secīgi pieņemtās Regulas (ES) Nr. 182/2011 (par īstenošanas aktiem) noteiktās izmaiņas, Komisijai bija jāpielāgo tirdzniecības politikas lēmumu pieņemšanas noteikumi jaunajam deleģēto un īstenošanas aktu režīmam. Lielākā daļa tiesību aktu kopējās tirdzniecības politikas jomā ir saskaņoti ar jauno konstitucionālo regulējumu, izmantojot priekšlikumu Trade Omnibus I un Trade Omnibus II un dažus turpmākos atsevišķos pielāgojumus. Komisija apņēmās līdz 7. parlamentārā sasaukuma beigām nākt klajā ar komiteju procedūras pielāgojumu otro kārtu attiecībā uz tiesību aktiem, kuros ietverta atsauce uz regulatīvās kontroles procedūru. Šajā saistībā Komisija ierosināja izdarīt grozījumus Regulā (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku, kas ir vienīgais tiesību akts kopējās tirdzniecības politikas jomā, kurā ir atsauce uz regulatīvās kontroles procedūru.

Pēc tam, kad Parlaments 2014. gada 12. marta plenārsēdē pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, Itālijas prezidentūras vadībā sākās neformālas sarunas, lai panāktu ātru vienošanos otrajā lasījumā. Pēc vairākām trialoga kārtām sarunas tika apturētas, līdz tiks pieņemts jaunais iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu, kurā cita starpā paredzēts horizontāls risinājums attiecībā uz apspriešanos ar dalībvalstu ekspertiem, sagatavojot deleģētos aktus.

Tādējādi jaunā iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu pieņemšana 2015. gada decembrī ļāva Parlamenta un Padomes sarunu grupām panākt vienošanos par attiecīgo regulu.

Vienošanās rezultātā panāktais teksts tika iesniegts apstiprināšanas balsojumam INTA komitejā, un 2016. gada 21. aprīļa balsojumā šo tekstu apstiprināja ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pamatojoties uz komitejas apstiprinājumu, komitejas priekšsēdētājs tajā pašā dienā nosūtīja vēstuli Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam, ierosinot plenārsēdē pieņemt Padomes pirmā lasījuma nostāju bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot vienošanos 2016. gada 16. jūnijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina pieņemt Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm saistībā ar deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai

Atsauces

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

12.3.2014                     T7-0226/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

22.6.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

22.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.6.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.7.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

19.7.2016