ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange

Procedura : 2013/0279(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0240/2016
Teksty złożone :
A8-0240/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0579),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A8-0240/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami, jakie zaszły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i przyjęciu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 (w sprawie aktów wykonawczych), Komisja musiała dostosować zasady podejmowania decyzji w polityce handlowej do nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych. Większość przepisów ustawodawczych w dziedzinie wspólnej polityki handlowej dostosowano do nowego reżimu konstytucyjnego za pomocą 1. i 2. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej oraz w drodze kilku dostosowań indywidualnych. Komisja zobowiązała się przedstawić do końca siódmej kadencji drugi zbiór dostosowań procedury komitetowej w odniesieniu do aktów ustawodawczych obejmujących procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. W związku z tym Komisja proponuje wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty, które jest jedynym aktem ustawodawczym w dziedzinie wspólnej polityki handlowej odnoszącym się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Po przyjęciu na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu rozpoczęto nieformalne negocjacje podczas prezydencji włoskiej w celu osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Po kilku rundach rozmów trójstronnych zawieszono negocjacje w oczekiwaniu na przyjęcie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, które przewiduje między innymi horyzontalne rozwiązanie dotyczące konsultacji z ekspertami z państw członkowskich podczas przygotowywania aktów delegowanych.

Przyjęcie w grudniu 2015 r. nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa umożliwiło zatem zespołom negocjacyjnym Parlamentu i Rady osiągnięcie porozumienia w sprawie omawianego rozporządzenia.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. uzgodniony tekst przedłożono komisji INTA pod głosowanie i został on zatwierdzony przeważającą większością głosów. W oparciu o akceptację komisji jej przewodniczący zobowiązał się w piśmie wystosowanym tego samego dnia do przewodniczącego COREPER zalecić zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji przez prawników lingwistów Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, potwierdzające to porozumienie w dniu 16 czerwca 2016 r.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje przyjąć stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Statystyki Wspólnoty dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

Odsyłacze

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

12.3.2014                     T7-0226/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

22.6.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

22.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

14.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data złożenia

19.7.2016