RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Bernd Lange

Procedură : 2013/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0240/2016
Texte depuse :
A8-0240/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0579),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A8-0240/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În contextul modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona și prin adoptarea ulterioară a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (privind actele delegate), Comisiei i s-a cerut să-și adapteze normele de adoptare a deciziilor din cadrul politicii comerciale la noul regim al actelor delegate și al actelor de punere în aplicare. Până în prezent, majoritatea actelor legislative din domeniul politicii comerciale comune au fost aliniate la noul regim constituțional prin intermediul actelor Omnibus I și II privind comerțul și al altor câteva alinieri individuale ulterioare. Până la sfârșitul celei de a 7-a legislaturi, Comisia și-a luat angajamentul de a elabora a doua serie de alinieri privind procedura comitetelor cu privire la actele legislative care prevăd procedura de reglementare cu control. În acest context, Comisia a propus modificarea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare, singurul act legislativ în domeniul politicii comerciale comune care face referire la procedura de reglementare cu control.

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului de către plen, la 12 martie 2014, sub Președinția italiană au fost inițiate negocieri neoficiale în vederea realizării unui acord rapid în a doua lectură. După mai multe runde de trilog, negocierile au fost suspendate în așteptarea adoptării noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, care prevede, printre altele, o soluție orizontală pentru consultarea experților din statele membre în pregătirea actelor delegate.

Adoptarea noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare în decembrie 2015 a permis, astfel, echipelor de negociere ale Parlamentului și Consiliului să ajungă la un acord cu privire la regulamentul respectiv.

Textul convenit a fost prezentat spre aprobare Comisiei INTA la 21 aprilie 2016 și a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia i-a cerut președintelui Coreper, într-o scrisoare din aceeași zi, să recomande plenului aprobarea fără modificări a poziției în primă lectură a Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul la 16 iunie 2016.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul propune aprobarea fără modificări a poziției Consiliului în primă lectură.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

Referințe

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Data primei lecturi a PE

12.3.2014 T7-0226/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

22.6.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

22.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Examinare în comisie

30.6.2016

 

 

 

Data adoptării

14.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data depunerii

19.7.2016