PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Bernd Lange

Postopek : 2013/0279(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0240/2016
Predložena besedila :
A8-0240/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0579),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A8-0240/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko se preveri, ali so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Komisija je morala zaradi sprememb, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba in posledično sprejetje Uredbe (EU) št. 182/2011 (o izvedbenih aktih), prilagoditi pravila o sprejemanju odločitev v trgovinski politiki novemu režimu delegiranih in izvedbenih aktov. Večina zakonodaje na področju skupne trgovinske politike je bila usklajena z novo ustavno ureditvijo z omnibusom za trgovino I in II (Zbirni akt o trgovini I in II) ter več nadaljnjimi posameznimi uskladitvami. Komisija se je zavezala, da bo do konca 7. zakonodajnega obdobja pripravila drugi val uskladitev s postopkom komitologije v zvezi z zakonodajnimi akti, ki vsebujejo regulativni postopek s pregledom. V okviru tega je Komisija predlagala spremembo Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti, ki je edini zakonodajni akt na področju skupne trgovinske politike, ki se nanaša na regulativni postopek s pregledom.

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju 12. marca 2014 so se z italijanskim predsedstvom začela neformalna pogajanja, da bi dosegli hiter dogovor v drugi obravnavi. Po več krogih trialogov so bila pogajanja prekinjena do sprejetja novega medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, ki med drugim zagotavlja horizontalno rešitev v zvezi s posvetovanjem s strokovnjaki držav članic pri pripravi delegiranih aktov.

Sprejetje novega medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje decembra 2015 je tako pogajalskim skupinam Parlamenta in Sveta omogočilo, da so dosegle dogovor o zadevni uredbi.

Dogovorjeno besedilo je bilo 21. aprila 2016 predloženo odboru INTA v glasovanje in bilo potrjeno z veliko večino. Na podlagi odobritve odbora je njegov predsednik isti dan v pismu predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 16. junija 2016 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

Poročevalec glede na navedeno predlaga, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

Referenčni dokumenti

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

12.3.2014                     T7-0226/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

22.6.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

22.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

30.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

14.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

19.7.2016