Betänkande - A8-0240/2016Betänkande
A8-0240/2016

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

19.7.2016 - (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) - ***II

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Bernd Lange

Förfarande : 2013/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0240/2016
Ingivna texter :
A8-0240/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen[1] av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0579),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0240/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

I ljuset av de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget och det senare antagandet av förordning (EU) nr 182/2011 (om genomförandeakter) var kommissionen tvungen att anpassa beslutsreglerna inom handelspolitiken till det nya systemet med delegerade akter och genomförandeakter. Den största delen av lagstiftningen på området för den gemensamma handelspolitiken har anpassats till den nya konstitutionella ordningen genom samlingsförordningarna I och II (Trade Omnibus I och II) och flera efterföljande enskilda anpassningar. Kommissionen åtog sig själv att genomföra en andra våg av anpassningar till det nya kommittéförfarandet – för lagstiftningsakter som innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll – före utgången av den sjunde valperioden. Kommissionen föreslog därför en ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik, som är den enda lagstiftningsakt på området för den gemensamma handelspolitiken som hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Efter att parlamentet antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen i plenum den 12 mars 2014 inleddes informella överläggningar med det italienska ordförandeskapet i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Efter flera omgångar med trepartsmöten avbröts förhandlingarna i väntan på antagandet av det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, som bland annat omfattar en horisontell lösning när det gäller samrådet med medlemsstaternas experter i utarbetandet av delegerade akter.

Antagandet av det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning i december 2015 gjorde det därför möjligt för parlamentets och rådets förhandlingsgrupper att nå en överenskommelse om den berörda förordningen.

Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i INTA-utskottet den 21 april 2016, och röstades igenom med överväldigande majoritet. På grundval av utskottets godkännande åtog sig utskottsordföranden i sin skrivelse samma dag till Corepers ordförande att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter juridisk-språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 16 juni 2016.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att rådets ståndpunkt vid första behandlingen ska godkännas utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Referensnummer

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

12.3.2014                     T7-0226/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

22.6.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

22.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Behandling i utskott

30.6.2016

 

 

 

Antagande

14.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ingivande

19.7.2016