ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Пабло Салба Бидегайн

Процедура : 2016/0058(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0241/2016
Внесени текстове :
A8-0241/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06870/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (06871/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), точка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0235/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0241/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Източна република Уругвай.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде своето одобрение за сключването на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз.

С присъединяването на Република Хърватия ЕС разшири своя митнически съюз и съответно според правилата на СТО (член XXIV, параграф 6 от ГАТТ от 1994 г.) трябваше да започне преговори с Източна република Уругвай по списъка с ангажименти на Хърватия с оглед постигане на компенсираща договореност, тъй като външният тарифен режим на ЕС води до увеличаване на митата.

В резултат на преговорите с Уругвай беше изготвен проект на споразумение, който беше парафиран на 18 декември 2015 г. в Найроби. Беше представено също така предложение за подписването на това споразумение и решението на Съвета относно подписването беше взето на 11 април 2016 г.

ЕС ще включи в списъка си за митническата територия на ЕС-28 списъка на ЕС-27 с измененията във връзка с тарифните квоти за говеждо месо. Във връзка със споразумението Европейската комисия също така подготвя регламент за изпълнение относно няколко тарифни квоти.

Одобрението на Европейския парламент за това решение на Съвета е задължителен елемент от приключването на процеса на ратифициране на Допълнителния протокол.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

Библиография

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

22.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

4.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

4.7.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

15.3.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

14.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

19.7.2016