HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Pablo Zalba Bidegain

Procedure : 2016/0058(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0241/2016
Indgivne tekster :
A8-0241/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06870/20156),

–  der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06871/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0235/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0241/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Østlige Republik Uruguays regering og parlament.

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at Europa-Parlamentet bør give sin godkendelse til indgåelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens liste i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Med Republikken Kroatiens tiltrædelse udvidede EU sin toldunion og var derfor i henhold til WTO-reglerne (artikel XXIV: 6 i GATT 1994) forpligtet til at indlede forhandlinger med Den Østlige Republik Uruguay med hensyn til Kroatiens toldtarif, for i sidste ende at aftale en kompensationstilpasning, da EU's eksterne toldordning resulterer i en forhøjelse af tolden.

Forhandlingerne med Uruguay mundede ud i et aftaleudkast, der blev paraferet den 18. december 2015 i Nairobi. Ligeledes blev der forelagt et forslag om undertegnelse af denne aftale, og Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen blev vedtaget den 11. april 2016.

EU vil i sin toldtarif for EU-28's toldområde indarbejde EU-27's toldområde med ændringer vedrørende toldkontingenter for oksekød. I forbindelse med aftalen forbereder Kommissionen også en gennemførelsesforordning vedrørende flere toldkontingenter.

Europa-Parlamentets godkendelse af Rådets afgørelse er et obligatorisk element i fuldførelsen af ratifikationsproceduren for tillægsprotokollen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Østlige Republik Uruguay i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

22.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

4.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

4.7.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

15.3.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

16.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

19.7.2016