ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

19.7.2016 - (06870/2016 – C8‑0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain

Διαδικασία : 2016/0058(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0241/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0241/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06870/2016 – C8‑0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06870/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06871/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0235/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0241/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, η ΕΕ διεύρυνε την τελωνειακή ένωσή της και, συνεπώς, υποχρεώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ (άρθρο XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ του 1994) να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης σχετικά με τον δασμολογικό πίνακα της Κροατίας, προκειμένου να επέλθει τελικά συμφωνία για αντισταθμιστική προσαρμογή, καθώς το εξωτερικό δασμολογικό καθεστώς της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών.

Οι διαπραγματεύσεις με την Ουρουγουάη κατέληξαν σε σχέδιο συμφωνίας που μονογραφήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 στο Ναϊρόμπι. Υποβλήθηκε επίσης πρόταση για την υπογραφή της συμφωνίας και η απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή ελήφθη στις 11 Απριλίου 2016.

Η ΕΕ θα ενσωματώσει στον πίνακά της για το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ των 28 τον πίνακα της ΕΕ των 27 με τροποποιήσεις που σχετίζονται με τις δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας. Σε σύνδεση με τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επίσης εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί υποχρεωτική συνιστώσα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης του πρόσθετου πρωτοκόλλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

22.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

4.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

4.7.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

15.3.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2016