SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain

Menettely : 2016/0058(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0241/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0241/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06870/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta (06871/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0235/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0241/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uruguayn itäisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä kirjeenvaihtona tehdylle sopimukselle Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta.

Euroopan unionin tulliliitto on laajentunut Kroatian tasavallan liityttyä unioniin. WTO:n sääntöjen (GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohta) mukaisesti unioni on velvoitettu aloittamaan neuvottelut Uruguayn itäisen tasavallan kanssa Kroatian myönnytysluettelosta, jotta voidaan sopia mahdollisesta korvaavasta mukautuksesta, jos EU:n ulkoisten tullien kantaminen johtaa tullien nousuun.

Uruguayn kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena tehtiin sopimusluonnos, joka parafoitiin 18. joulukuuta 2015 Nairobissa. Samalla toimitettiin ehdotus sopimuksen allekirjoittamisesta, ja neuvoston päätös allekirjoittamisesta tehtiin 11. huhtikuuta 2016.

Unioni sisällyttää EU:n 28 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan myönnytysluetteloonsa myönnytykset, jotka sisältyvät EU:n 27 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan luetteloon, sekä naudanlihan tariffikiintiöihin tehdyt muutokset. Sopimuksen yhteydessä komissio valmistelee myös täytäntöönpanoasetusta, joka koskee useita tariffikiintiöitä.

Euroopan parlamentin hyväksyntä tälle neuvoston päätökselle on lisäpöytäkirjan ratifiointiprosessin päätökseen saattamisen pakollinen osa.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

Viiteasiakirjat

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

22.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

4.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

4.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

15.3.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.7.2016