Pranešimas - A8-0241/2016Pranešimas
A8-0241/2016

REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain

Procedūra : 2016/0058(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0241/2016
Pateikti tekstai :
A8-0241/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06870/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą (06871/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0235/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0241/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Urugvajaus Rytų Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymui.

Į Europos Sąjungą įstojus Kroatijos Respublikai, išsiplėtė ES muitų sąjunga. Taigi ES pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles (GATT 1994 XXIV straipsnio 6 dalis) buvo įpareigota pradėti derybas su Urugvajaus Rytų Respublika dėl Kroatijos muitų tarifų sąrašo, kad galiausiai būtų susitarta dėl kompensacinio sureguliavimo, nes dėl ES išorės muitų tarifų režimo padidėja muitų tarifai.

Po derybų su Urugvajaus Rytų Respublika buvo parengtas ir 2015 m. gruodžio 18 d. Nairobyje parafuotas Susitarimo projektas. Tarybai taip pat buvo pateiktas pasiūlymas dėl Susitarimo pasirašymo, 2016 m. balandžio 11 d. buvo priimtas Tarybos sprendimas dėl pasirašymo.

ES į savo muitų tarifų sąrašą, apimantį 28 valstybes, įtrauks 27 valstybių muitų tarifų sąrašą su pakeitimais, susijusiais su jautienai taikomomis tarifinėmis kvotomis. Šiuo metu Europos Komisija taip pat rengia su Susitarimu susijusį įgyvendinimo reglamentą dėl kelių tarifinių kvotų.

Europos Parlamento pritarimas šiam Tarybos sprendimui yra privaloma šio papildomo protokolo ratifikavimo proceso užbaigimo sudedamoji dalis.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą

Nuorodos

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

22.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

4.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

4.7.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

15.3.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

16.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

14.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

19.7.2016