Ziņojums - A8-0241/2016Ziņojums
A8-0241/2016

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Pablo Zalba Bidegain

Procedūra : 2016/0058(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0241/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0241/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06870/2016),

–  ņemot vērā priekšlikumu nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (06871/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0235/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0241/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Urugvajas Austrumu Republiku valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jāsniedz piekrišana tam, lai tiek noslēgts nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai.

Horvātijas Republikai pievienojoties, ES paplašināja savu muitas savienību un tādēļ tās pienākums saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem (GATT 1994. gada vienošanās XXIV panta 6. punktu) ir sākt sarunas ar Urugvajas Austrumu Republiku par Horvātijas tarifu grafikiem, lai eventuāli vienotos par kompensējošu pielāgojumu, jo ES ārējā tarifa režīms rada tarifu paaugstinājumu.

Pēc sarunām ar Urugvaju Nairobi 2015. gada 18. decembrī tika parafēts nolīguma projekts. Tika iesniegts arī priekšlikums šā nolīguma parakstīšanai, un Padome 2016. gada 11. aprīlī pieņēma lēmumu par parakstīšanu.

ES savā muitas teritorijas grafikā, kas attiecas uz 28 ES dalībvalstīm, iekļaus sarakstu, kas attiecas uz 27 ES dalībvalstīm, ar izmaiņām liellopu gaļas tarifu kvotās. Saistībā ar nolīgumu Eiropas Komisija gatavo arī īstenošanas regulu, kas attiecas uz dažām tarifu kvotām.

Eiropas Parlamenta piekrišana šim Padomes lēmumam ir obligāta sastāvdaļa papildprotokola ratifikācijas procesa pabeigšanā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

Atsauces

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

22.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām nav lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

15.3.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.6.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.7.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

19.7.2016