ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain

Procedura : 2016/0058(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0241/2016
Teksty złożone :
A8-0241/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06870/2016),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (06871/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0235/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0241/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wschodniej Republiki Urugwaju.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca uważa, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII GATT z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej.

W związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji UE rozszerzyła unię celną i zgodnie z regułami WTO (art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r.) była w związku z tym zobowiązana do rozpoczęcia negocjacji z Wschodnią Republiką Urugwaju w sprawie listy koncesyjnej Chorwacji w celu ewentualnego uzgodnienia wyrównania, jako że system zewnętrznej taryfy celnej UE powoduje wzrost stawek.

Negocjacje z Urugwajem doprowadziły do sporządzenia projektu porozumienia, który parafowano dnia 18 grudnia 2015 r. w Nairobi. Przedłożono również wniosek dotyczący podpisania tego porozumienia, a Rada podjęła decyzję o jego podpisaniu dnia 11 kwietnia 2016 r.

UE uwzględni w swojej liście w odniesieniu do obszaru celnego UE28 koncesje zawarte na liście koncesyjnej UE27 ze zmianami dotyczącymi kontyngentów taryfowych na mięso wołowe. W związku z tym porozumieniem Komisja Europejska przygotowuje również rozporządzenie wykonawcze dotyczące kilku kontyngentów taryfowych.

Zgoda Parlamentu Europejskiego na tę decyzję Rady jest obowiązkowym elementem umożliwiającym zakończenie procesu ratyfikacji Protokołu dodatkowego.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Odsyłacze

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

22.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

4.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

4.7.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

15.3.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

14.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data złożenia

19.7.2016