RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Pablo Zalba Bidegain

Procedură : 2016/0058(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0241/2016
Texte depuse :
A8-0241/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06870/2016),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (06871/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0235/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0241/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Orientale a Uruguayului.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană.

Odată cu aderarea Republicii Croația, UE și-a extins uniunea vamală și era, prin urmare, obligată, conform normelor OMC (articolul XXIV alineatul (6) din GATT 1994) să demareze negocieri cu Republica Orientală a Uruguayului privind tariful vamal al Croației pentru a ajunge, în cele din urmă, la un acord privind o ajustare compensatorie deoarece regimul tarifar extern al Uniunii Europene duce la o creștere a tarifelor.

Negocierile cu Uruguayul au dus la elaborarea unui proiect de acord, parafat la 18 decembrie 2015 la Nairobi. O propunere privind semnarea acestui acord a fost, de asemenea, prezentată, iar decizia Consiliului privind semnarea a avut loc la 11 aprilie 2016.

Uniunea Europeană va include în lista sa de angajamente pentru teritoriul vamal al UE 28 angajamentele cuprinse în lista de angajamente UE 27 cu modificări legate de contingentele tarifare pentru carnea de vită. În legătură cu acordul, Comisia Europeană pregătește, de asemenea, un regulament de punere în aplicare în ceea ce privește o serie de contingente tarifare.

Aprobarea de către Parlamentul European a acestei decizii a Consiliului constituie o componentă obligatorie în cadrul completării procesului de ratificare a protocolului adițional.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

Referințe

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Data sesizării

22.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

4.7.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

4.7.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

15.3.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Examinare în comisie

16.6.2016

 

 

 

Data adoptării

14.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data depunerii

19.7.2016