Postopek : 2016/0058(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0241/2016

Predložena besedila :

A8-0241/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2016 - 4.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0327

PRIPOROČILO     ***
PDF 506kWORD 81k
19.7.2016
PE 582.406v02-00 A8-0241/2016

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06870/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (06871/2016),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0235/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1), prvi in tretji pododstavek, člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0241/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Vzhodne republike Urugvaj.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec meni, da bi moral Evropski parlament odobriti sklenitev sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji.

Evropska unija je s pristopom Republike Hrvaške povečala svojo carinsko unijo, zato je morala v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) (člen XXIV:6 GATT 1994) začeti pogajanja z Vzhodno republiko Urugvaj o carinskih tarifah Hrvaške, da bi se dogovorila o končni kompenzacijski prilagoditvi, saj so se zaradi zunanjega tarifnega režima EU tarife povečale.

Rezultat pogajanj z Urugvajem je bil osnutek sporazuma, ki je bil parafiran 18. decembra 2015 v Nairobiju. Predlog o podpisu sporazuma je bil posredovan tudi Svetu, ki je sklep o podpisu sprejel 11. aprila 2016.

EU bo kot seznam carinskih tarif za carinsko območje EU 28 uporabila seznam za območje EU 27 s spremembami tarifnih kvot za govedino. Komisija v povezavi s sporazumom pripravlja izvedbeno uredbo o več tarifnih kvotah.

Evropski parlament mora odobriti ta sklep Sveta, sicer ratifikacije dodatnega protokola ne bo mogoče dokončati.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

4.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

4.7.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

15.3.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

16.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

14.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

19.7.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov