Betänkande - A8-0241/2016Betänkande
A8-0241/2016

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

19.7.2016 - (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Pablo Zalba Bidegain

Förfarande : 2016/0058(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0241/2016
Ingivna texter :
A8-0241/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (06870/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (06871/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0235/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0241/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Uruguay.

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att Europaparlamentet bör godkänna ingåendet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen.

Genom Kroatiens anslutning utvidgade EU sin tullunion och måste därför enligt Världshandelsorganisationens (WTO) regler (artikel XXIV.6 i Gatt 1994) inleda förhandlingar med Republiken Uruguay med avseende på Kroatiens bindningslista i syfte att slutligen nå en överenskommelse om kompensation eftersom EU:s externa tulltaxa leder till att tullen höjs.

Förhandlingarna med Uruguay resulterade i ett utkast till avtal som paraferades den 18 december 2015 i Nairobi. Ett förslag om undertecknande av avtalet lades också fram och rådets beslut om undertecknande fattades den 11 april 2016.

EU ska i sin bindningslista för tullområdet för EU med 28 medlemsstater införliva de medgivanden som ingår i bindningslistan för EU med 27 medlemsstater, med ändringar avseende tullkvoten för nötkött. I samband med avtalet håller kommissionen också på att utarbeta en genomförandeförordning med avseende på flera tullkvoter.

Europaparlamentets godkännande av rådets beslut är en obligatorisk del i slutförandet av ratificeringsprocessen för tilläggsprotokollet.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Referensnummer

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

22.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

4.7.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

4.7.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

15.3.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

16.6.2016

 

 

 

Antagande

14.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ingivande

19.7.2016