Διαδικασία : 2016/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0242/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0242/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0342

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 723kWORD 145k
19.7.2016
PE 583.875v02-00 A8-0242/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10107/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (05730/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 209 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0243/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0242/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη).


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού, όταν θεσπίστηκε το 2000, ζητούσε να υπάρξουν θεμελιώδες αλλαγές στις μακροχρόνιες μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις οι οποίες καθόριζαν τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περίπου 40 χρόνια. Ο κύριος λόγος για αυτό ήταν ότι ο αντίκτυπος των εν λόγω μονομερών προτιμήσεων ήταν απογοητευτικός: κατ’ αρχάς, το μερίδιο των εμπορικών συναλλαγών των χωρών ΑΚΕ στην αγορά της ΕΕ μειωνόταν διαρκώς και οι περισσότερες χώρες δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προτιμήσεις, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις οικονομικές δομές τους. Δεύτερον, οι προτιμήσεις δεν ήταν συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ, επειδή προέβαιναν σε διακρίσεις εις βάρος αναπτυσσόμενων χωρών που δεν ανήκαν στις ΑΚΕ.

Η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ συμφώνησαν να διαπραγματευθούν αμοιβαίες, αν και ασύμμετρες, εμπορικές συμφωνίες, γνωστές ως Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Οι ίδιες οι χώρες ΑΚΕ αποφάσισαν σε ποιες περιφερειακές ομάδες επιθυμούσαν να διαπραγματευθούν. Οι διαπραγματεύσεις των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) άρχισαν το 2002 και αναμενόταν να περατωθούν μέχρι τα τέλη του 2007, ημερομηνία κατά την οποία επρόκειτο να λήξει η παρέκκλιση από τους κανόνες του ΠΟΕ. Πέρα από την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα ΑΚΕ θα είχαν εγγυημένη απεριόριστη, άνευ δασμών και άνευ ποσοστώσεων, πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, οι ΣΟΕΣ θα λειτουργούσαν κυρίως ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο θα επέτρεπε στις χώρες ΑΚΕ να εμβαθύνουν τη δική τους δυναμική περιφερειακής ολοκλήρωσης και να διευκολύνουν την ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία.

Σήμερα όλα τα κράτη για τα οποία δεν ισχύουν οι ΣΟΕΣ έχουν το «Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων» (ΣΓΠ) ή τη ρύθμιση «Όλα Εκτός από Όπλα» (ΟΕΟ). Ωστόσο, για αυτές τις χώρες οι οποίες είχαν συνάψει μια ενδιάμεση ΣΟΕΣ το 2007, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της αγοράς και να υπάρξει επαρκής χρόνος για την υπογραφή και κύρωση της συμφωνίας, η ΕΕ ενέκρινε κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά (MAR), και δη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, από 1ης Ιανουαρίου 2008 – ο οποίος επέτρεπε την πρόωρη εφαρμογή των ΣΟΕΣ. Αργότερα αποφασίστηκε ότι η αντιμετώπιση τύπου MAR [ελεύθερη πρόσβαση στην ΕΕ] θα έληγε την 1η Οκτωβρίου 2014 για τις χώρες οι οποίες δεν θα είχαν προσχωρήσει σε περιφερειακή συμφωνία ή δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμόσουν τις ενδιάμεσες ΣΟΕΣ. Η Μποτσουάνα, η Ναμίμπια και η Σουαζιλάνδη ήταν μεταξύ των χωρών MAR οι οποίες δεν προσχώρησαν σε περιφερειακή ΣΟΕΣ πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014 και η Επιτροπή ενέκρινε κανονικά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διατηρώντας για τις εν λόγω χώρες το καθεστώς MAR, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι οφείλουν να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους και να κυρώσουν την περιφερειακή ΣΟΕΣ μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2016.

ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ)

Η ΚΑΜΑ αποτελείται από 15 μέλη. Επτά από αυτά άρχισαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΟΕΣ με την ΕΕ ως η ομάδα ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, συγκεκριμένα η Αγκόλα, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια, η Σουαζιλάνδη και η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική αρχικά συμμετείχε ως παρατηρητής και με υποστηρικτικό ρόλο, ενώ άρχισε να συμμετέχει επίσημα στις διαπραγματεύσεις το 2007.

Ο πυρήνας της ΣΟΕΣ μεταξύ ΕΕ-ΚΑΜΑ είναι η τελωνειακή ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (SACU), η παλαιότερη τελωνειακή ένωση στον κόσμο. Η Μοζαμβίκη και η Αγκόλα, με την προσχώρησή τους στην ομάδα, είχαν την πρόθεση να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την SACU. Τα άλλα οκτώ κράτη μέλη της ΚΑΜΑ (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες, Τανζανία, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε) αποτελούν μέρος άλλων περιφερειακών μορφών ΣΟΕΣ.

Στο τέλος του 2007, η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Σουαζιλάνδη, η Μοζαμβίκη και η Ναμίμπια συμφώνησαν μια ενδοπεριφερειακή ενδιάμεση συμφωνία ΣΟΕΣ με την ΕΕ. Η εν λόγω ενδιάμεση ΣΟΕΣ περιλαμβάνει μια ρήτρα η οποία επιτρέπει στην Αγκόλα και/ή στη Νότια Αφρική να προσχωρήσουν γρήγορα, εφόσον το επιθυμούν. Εν τω μεταξύ η Αγκόλα, επειδή είναι μια από τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες, διατηρεί καθεστώς χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από Όπλα» , ενώ το εμπόριο ΕΕ - Νότιας Αφρικής καλύπτεται από τη Συμφωνία Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΣΕΑΣ) που υπεγράφη το 1999.

Η Μποτσουάνα, το Λεσόθο, η Σουαζιλάνδη και η Μοζαμβίκη υπέγραψαν την ενδιάμεση ΣΟΕΣ τον Ιούνιο του 2009. Παρά το γεγονός ότι η Ναμίμπια μονογράφησε τη συμφωνία πριν από εννέα χρόνια και πλέον, αποφάσισε να μην την υπογράψει.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ΣΟΕΣ που θα κάλυπτε τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τους κανόνες που αφορούν το εμπόριο. Πράγματι, το 2010, οι χώρες που είχαν υπογράψει την ενδιάμεση ΣΟΕΣ ανέστειλαν τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εκτενών περιφερειακών διαπραγματεύσεων.

Στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με έξι κράτη της ομάδας ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), συγκεκριμένα τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναμίμπια, τη Μοζαμβίκη, τη Νότια Αφρική και τη Σουαζιλάνδη. Η Αγκόλα αποφάσισε τελικά να μην μονογραφήσει τη συμφωνία, αλλά μπορεί να προσχωρήσει στο μέλλον σύμφωνα με μια ειδική ρήτρα προσχώρησης στη συμφωνία.

Περιφερειακή ολοκλήρωση και περιπλοκές

Η Ομάδα ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αποτελεί μια πολύ ετερόκλητη ομάδα. Ο πληθυσμός των έξι χωρών της ομάδας ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αποτελείται από περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, το ήμισυ των οποίων ζει στη Νότια Αφρική. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) τους σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα ανερχόταν το 2014 σε 410 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων το 85% προέρχεται από τη Νότια Αφρική.

Η ομάδα περιλαμβάνει δύο λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Λεσόθο και Μοζαμβίκη) καθώς και μια χώρα της ομάδας BRICS (Νότια Αφρική), η οποία προέβη στη σύναψη Συμφωνίας Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΣΕΑΣ) με την ΕΕ το 1999. Χωρίς την ΣΟΕΣ, τα επίπεδα του ΑΕγχΠ θα υποχρέωναν τη Σουαζιλάνδη να υπόκειται στο καθεστώς ΣΓΠ και τη Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια να υπαχθούν στο καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους (MFN).

Πέντε κράτη από την ομάδα ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ είναι μέλη της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής (SACU). Η εν λόγω ένωση, η οποία δημιουργήθηκε το 1910, είναι η παλαιότερη τελωνειακή ένωση στον κόσμο. Έχει επίσης κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Η Μοζαμβίκη δεν αποτελεί μέρος της SACU, αλλά έχει από μακρού εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς με τις χώρες SACU.

Το 2013, η ΕΕ εισήγαγε αγαθά αξίας 31 δισεκατομμυρίων EUR από την ομάδα ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ενώ εξήγαγε αγαθά αξίας 33 δισεκατομμυρίων EUR στην ΚΑΜΑ. Οι εξαγωγές της ΚΑΜΑ προς την ΕΕ αποτελούνται από πετρέλαιο, 23% (από την Αγκόλα), διαμάντια 11% (από τη Μποτσουάνα), άνθρακα 12%, πολύτιμους λίθους, μέταλλα και ιχθύες (Ναμίμπια), καθώς και ζάχαρη (από τη Σουαζιλάνδη).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009 όσον αφορά τις ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ

Τον Μάρτιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα σχετικά με την ενδιάμεση ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ-ΕΕ, στο οποίο ζητούσε μεταξύ άλλων:

•  συμμόρφωση της ΣΟΕΣ με τον ΠΟΕ

•  αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ

•  ενίσχυση για την υφιστάμενη περιφερειακή ολοκλήρωση (Τελωνειακή Ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής, SACU)

•  σταδιακή κατάργηση των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ

•  ευελιξία της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή εξαγωγικών φόρων, ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους (MFN) καθώς και προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών

•  απλούστερους και βελτιωμένους κανόνες προέλευσης, προώθηση της περιφερειακής σώρευσης

•  ενσωμάτωση κεφαλαίου περί αναπτυξιακής συνεργασίας με αυξημένη και κατάλληλη βοήθεια

•  σημασία του σεβασμού των συμβάσεων της ΔΟΕ

•  παρακολούθηση της εφαρμογής υπό τον συντονισμό της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής

Προφανώς η συμφωνία δεν ετέθη ποτέ σε ισχύ, καθώς υπεγράφη αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ.

Βασικές διατάξεις της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω περιφερειακή εμπορική συμφωνία που είναι προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη καλύπτει επί του παρόντος μόνο το εμπόριο με αγαθά, την αναπτυξιακή συνεργασία και το εμπόριο καθώς και διατάξεις βιώσιμης ανάπτυξης, αφήνει ανοιχτή την πόρτα και για τη διαπραγμάτευση περαιτέρω διατάξεων σχετικά με υπηρεσίες, επενδύσεις, διανοητική ιδιοκτησία, δημόσιες συμβάσεις καθώς και ενισχυμένες διατάξεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της συμφωνίας καθιερώνει μια «θετική διάκριση» για τους εταίρους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εξασφαλίζοντας αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, παράλληλα με την αμοιβαία κατάργηση των φραγμών για «όλες ουσιαστικά τις εμπορικές συναλλαγές» και εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τον ΠΟΕ, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση, την οικονομική συνεργασία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Η ΕΕ θα προσφέρει αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση σε πέντε χώρες της ΚΑΜΑ, γεγονός που αποτελεί συνέχιση της παρούσης πρακτικής, που δεν διαταράσσεται από την τροποποίηση του κανονισμού MAR. Αντί της παροχής μονομερούς προτίμησης, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και της ΕΕ διέπονται πλέον από συμβατική ρύθμιση. Σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς, οι χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ θα απελευθερώσουν το 86% του εμπορίου με την ΕΕ (Μοζαμβίκη το 74%) εντός περιόδου 10 ετών, εξαιρώντας ευαίσθητα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα.

Προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης

Η ΣΟΕΣ όχι μόνο επέτρεψε να αποτραπεί η διάλυση της παλαιότερης τελωνειακής ένωσης στον κόσμο μέσω της τροποποίησης του κανονισμού MAR, αλλά αντιθέτως ενίσχυσε την SACU εναρμονίζοντας την Νότια Αφρική προς την SACU και φέρνοντας την Μοζαμβίκη πλησιέστερα προς αυτήν. Η ΣΕΑΣ μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής εφαρμοζόταν de facto σε ολόκληρη τη SACU ως μία νομική οντότητα. Οι εμπορικές της διατάξεις θα αντικατασταθούν από μια συμφωνία η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων εκ μέρους όλων των μερών. Οι εισαγωγές που προέρχονται από την ΕΕ θα υπόκεινται σε ένα ενιαίο εξωτερικό δασμολόγιο.

Η ΣΟΕΣ ενισχύει επίσης την περιφερειακή ολοκλήρωση με διάφορους άλλους τρόπους, μεταξύ άλλων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν οι κανόνες καταγωγής (περιφερειακή σώρευση), το άνοιγμα σε άλλα κράτη της ΚΑΜΑ (Αγκόλα) που προσχωρούν στη ΣΟΕΣ, καθώς και μέσω της θεσμικής ενίσχυσης της SACU. Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών της ΣΟΕΣ βασίζεται στις διατάξεις της DSM από την ΣΕΑΣ και θα εφαρμοσθεί σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Επιπλέον, κοινές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση του εμπορίου (όπως τα μέτρα διασφάλισης) και κοινοί φορείς λήψεως αποφάσεων θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Επιπλέον, «διατάξεις περιφερειακής προτίμησης» αποκλείουν τη δυνατότητα για τις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να χορηγούν σε προϊόντα που προέρχονται από άλλες χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ό,τι σε προϊόντα τα οποία εισάγονται από την ΕΕ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διευκολύνουν το περιφερειακό εμπόριο με την προώθηση της τελωνειακής συνεργασίας και με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ιδίως με την εναρμόνιση και την απλούστευση των διαδικασιών και των κανονισμών στην περιοχή ΚΑΜΑ, διευκολύνοντας τη διαμετακόμιση και την καταπολέμηση της απάτης.

Προώθηση του εμπορίου και της ανάπτυξης

Στη Συμφωνία προβλέπονται αρκετές ρήτρες διασφάλισης: πολυμερείς διασφαλίσεις, διμερείς διασφαλίσεις, γεωργικά μέτρα διασφάλισης καθώς και μια μεταβατική ρήτρα διασφάλισης για έναν κατάλογο προϊόντων που προέρχονται από την Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Ναμίμπια και τη Σουαζιλάνδη (BLNS) για τον μετριασμό οιωνδήποτε πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στις εν λόγω χώρες.

Επειδή η χρήση των επιδοτήσεων των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων δεν θα επιτρέπεται πλέον μετά την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ, άλλο ένα βασικό αίτημα των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχει ικανοποιηθεί.

Η σταδιακή κατάργηση των δασμών για τα ενδιάμεσα προϊόντα και τις εισροές, όπως τα λιπάσματα και τα μηχανήματα, θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες, η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει μια ρήτρα «ραντεβού». Οι διαπραγματεύσεις με περιορισμένο αριθμό χωρών της ΚΑΜΑ για τις υπηρεσίες θα συνεχισθούν. Η ρήτρα «ραντεβού» παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν διατάξεις για τις υπηρεσίες σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως επίσης το πράττει για τις δημόσιες συμβάσεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περιλαμβάνεται επίσης ένα σημαντικό πρωτόκολλο σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της ΕΕ, το οποίο αποτέλεσε κύριο αίτημα της ΕΕ. Συνολικά, 105 προϊόντα της Νότιας Αφρικής (102 εκ των οποίων αφορούν τους οίνους) και 251 προϊόντα καλύπτονται από το εν λόγω πρωτόκολλο. Η ΕΕ θα προστατεύσει ονομασίες Νοτίου Αφρικής όπως Rooibos καθώς και πολυάριθμα ονόματα οίνων όπως Stellenbosch και Paarl.

Ένα λεπτομερές κεφάλαιο για την αναπτυξιακή συνεργασία προσδιορίζει τους σχετικούς με το εμπόριο τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ. Ωστόσο, διαφορετικά από την ΣΟΕΣ με την ECOWAS, η οποία προβλέπει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, δεν υπάρχει δημοσιονομική δέσμευση σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, ειδικά προγράμματα από τα εθνικά και περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα για τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και το 11ο ΕΤΑ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας και εφαρμογής της ΣΟΕΣ.

Περιθώρια άσκησης πολιτικής

Στη ΣΟΕΣ, η ΕΕ έχει επιδείξει ευελιξία επιτρέποντας σε κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να εξαιρούν υφιστάμενους εξαγωγικούς δασμούς από τη νέα ρύθμιση που προκύπτει από τη συμφωνία και να εισάγουν νέους εξαγωγικούς φόρους σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικών αναγκών από απόψεως εσόδων, για την προώθηση νεοσύστατων βιομηχανιών ή για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά κανόνα υφίσταται μεγαλύτερο περιθώριο για τις χώρες BLNS, αλλά υπάρχουν επίσης περιορισμένες δυνατότητες για τη Νότια Αφρική όσον αφορά έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων (8), εάν μπορεί να δικαιολογήσει ανάγκες βιομηχανικής ανάπτυξης για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο 12 ετών. Το κείμενο επιτρέπει στις χώρες ΚΑΜΑ να επωφελούνται από τις πρώτες ύλες.

Έχει συμπεριληφθεί ρήτρα MFN, αλλά δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως την επέκταση προτιμήσεων στην ΕΕ. Οι εν λόγω επεκτάσεις θα πρέπει να εξετασθούν καταρχάς και θα εφαρμόζονται μόνο για συμφωνίες με σημαντικότερες χώρες στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών. Η ρήτρα για το πλέον ευνοούμενο κράτος ισχύει μόνο για τους δασμούς και τα τέλη, ενώ οι κανόνες προέλευσης δεν συμπεριλαμβάνονται.

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, προβλέπονται πολλές διασφαλίσεις, μεταξύ άλλων και για την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών. Επιπλέον, η ΚΑΜΑ έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί ευαίσθητα προϊόντα από την ελευθέρωση.

Σεβασμός αξιών και παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα μη εκτέλεσης (άρθρο 110 παράγραφος 2), η οποία παρέχει τη βάση για τη λήψη «κατάλληλων μέτρων» σύμφωνα με την ισχύουσα Συμφωνία του Κοτονού, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις θεμελιώδεις αρχές βάσει του άρθρου 2 της Συμφωνίας. Η αναστολή των εμπορικών οφελών είναι ένα τέτοιο μέτρο ακόμη και αν αυτό θεωρείται ως ενέργεια εσχάτης ανάγκης.

Το πρώτο μέρος της ΣΟΕΣ είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία τονίζει τη σημασία των εν λόγω διατάξεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της ΔΟΕ, και δεσμεύονται να μην παρεκκλίνουν από την περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία τους. Η ΣΟΕΣ θεσπίζει επίσης μια διαδικασία διαβούλευσης για οιοδήποτε περιβαλλοντικό ή εργατικό θέμα. Ο διάλογος για τα ζητήματα αυτά μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών. Η συμφωνία καθορίζει έναν συνολικό κατάλογο τομέων στους οποίους οι εταίροι θα συνεργάζονται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διατάξεις παρακολούθησης στη συμφωνία. Στο άρθρο 4, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία και τον αντίκτυπο της παρούσας συμφωνίας, «εντός των αντίστοιχων συμμετοχικών διαδικασιών τους», ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη της «για τους πολίτες» μεγιστοποιούνται. Επίσης, η επανεξέταση της συμφωνίας θα λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια (άρθρο 116). Ωστόσο, τα πρακτικά εργαλεία για αυτή την παρακολούθηση είναι αναγκαίο να ενισχυθούν. Εν αναμονή της καθιέρωσης του προαναφερθέντος διαλόγου σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και των σχετικών συμμετοχικών διαδικασιών για την παρακολούθηση, η απουσία Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής (που υφίστανται στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ Cariforum, αλλά δεν αποτελούν μέρος του κειμένου της ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ) μπορεί να γίνει αισθητή εδώ, εκτός αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες δομές (περιφερειακές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης· κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ - Νότια Αφρική, κλπ.). Αυτές οι παραλείψεις είναι λυπηρές και πρέπει να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για να αντιμετωπισθεί αυτή η αδυναμία.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής σας συστήνει να δοθεί έγκριση στη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΚΑΜΑ και της ΕΕ. Η εν λόγω ΣΟΕΣ έχει τη δυνατότητα να αποφέρει θεμελιώδεις θετικές αλλαγές και να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου και της ολοκλήρωσης.

Ωστόσο, η συμφωνία εμπορίου και εταιρικής σχέσης μπορεί να αποτελέσει μικρό μόνο μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τα κράτη της ΚΑΜΑ θα πρέπει να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες και φιλικές προς την ανάπτυξη εγχώριες πολιτικές και να συνεχίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο προσελκύει επενδύσεις είναι ένα άλλο στοιχείο στην εν λόγω εξίσωση. Οι χώρες αυτές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την αξιοποίηση του δυναμικού της ΣΟΕΣ, προχωρώντας πέρα από το εμπόριο αγαθών και ενσωματώνοντας και τον τομέα των υπηρεσιών στο μέλλον. Η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη δυναμικού και τη σχετική με το εμπόριο βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και να εγείρει θέματα κατά περίπτωση. Κατάλληλες δομές παρακολούθησης θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (12.7.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

(10107/2016 – C8‑0243/2016 – 2016/0005(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro Silva Pereira

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ), οι οποίες αποτελούν εταιρικές σχέσεις εμπορίου και ανάπτυξης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου, αποσκοπούν στη στήριξη του εμπορίου, της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της σταδιακής ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ολοκλήρωσε διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ για τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικά για εμπόριο αγαθών με έξι από τα δεκαπέντε μέλη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ/SADC): τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Σουαζιλάνδη (αναφερόμενες συλλογικά ως BLMNS) και τη Νότια Αφρική. Οι εταίροι ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ αποτελούν μια ετερόκλητη ομάδα που περιλαμβάνει από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) έως χώρες ανώτερου μέσου εισοδήματος. Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος περιφερειακός εμπορικός εταίρος για τις χώρες αυτές. Για τις χώρες BLMNS, η ΣΟΕΣ θα παράσχει ενιαίο καθεστώς πρόσβασης: αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην ΕΕ. Για τη Νότια Αφρική, η ΣΟΕΣ θα αντικαταστήσει τις συναφείς διατάξεις της Συμφωνίας για το Εμπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (ΣΕΑΣ) και θα παράσχει πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά. Στη ΣΟΕΣ προβλέπεται η πιθανή μελλοντική προσχώρηση της Ανγκόλας, μιας ΛΑΧ που συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις.

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ περιέχει ορισμένα αναπτυξιακού χαρακτήρα στοιχεία. Ο ασύμμετρος χαρακτήρας της συμφωνίας επιτρέπει στους εταίρους της ΣΟΕΣ να προστατεύουν κάποιους ευαίσθητους κλάδους απέναντι στους ευρωπαίους ανταγωνιστές. Οι χώρες της ΣΟΕΣ θα διατηρήσουν κάποιο περιθώριο άσκησης πολιτικής μέσω ορισμένων διασφαλίσεων με σκοπό να προστατεύσουν τους εγχώριους κλάδους και τις γεωργικές αγορές τους, καθώς και να εξασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια. Η χρήση γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων καταργήθηκε και δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης (standstill) για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ελευθέρωση. Επιπλέον, οι κανόνες καταγωγής είναι μάλλον ευέλικτοι και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν φόροι εξαγωγής. Ωστόσο, στο στάδιο της εφαρμογής, θα είναι σημαντικό να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι εξελίξεις και να υπάρξει ταχεία αντίδραση εντός των οργάνων της ΣΟΕΣ σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες.

Επιπροσθέτως, οι διατάξεις για την αναπτυξιακή συνεργασία αναφέρουν τις ικανότητες και άλλους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την οικονομική στήριξη της ΕΕ. Για την εφαρμογή της συμφωνίας θα χρειαστούν επαρκείς πόροι και, εκτός από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τη Βοήθεια για το Εμπόριο, οι χώρες της ΚΑΜΑ ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον πόρους για να καλύψουν το κόστος προσαρμογής στη ΣΟΕΣ, όπως η μείωση των εσόδων. Ο εισηγητής φρονεί ότι η ιδέα για τη σύσταση ταμείου ΣΟΕΣ, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία, πρέπει να υλοποιηθεί και ότι το χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεώσεις των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ σε θέματα ελευθέρωσης πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτό της αναπτυξιακής βοήθειας. Χρειάζεται, επίσης, στήριξη της ΕΕ για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και χρηστή φορολογική διακυβέρνηση.

Στην υπό εξέταση ΣΟΕΣ περιλαμβάνεται ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο επιβεβαιώνει την προσήλωση των συμβαλλομένων μερών στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, καθώς και τη δέσμευσή τους υπέρ της επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών νόμων. Στη διαδικασία διαβούλευσης για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ενδέχεται να συμμετάσχουν οι σχετικές αρχές και ενδιαφερόμενοι παράγοντες. Εντούτοις, ο εισηγητής εκφράζει ανησυχίες για την περιορισμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις και τονίζει ότι η συμμετοχή της πρέπει να ενθαρρυνθεί θερμά στο στάδιο της εφαρμογής.

Δυστυχώς, η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ δεν περιέχει αυτόνομη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο κάνει αναφορά στη Συμφωνία του Κοτονού (CPA), σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να λαμβάνουν τα «κατάλληλα μέτρα». Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ρήτρες σύνδεσης σε αυτήν και σε άλλες ΣΟΕΣ δεν θα πάψουν να ισχύουν μετά τη λήξη της Συμφωνίας του Κοτονού το 2020.

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι συμβατή με τη λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής (SACU). Ο εισηγητής θεωρεί ότι η υπό εξέταση ΣΟΕΣ μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για την περαιτέρω περιφερειακή ολοκλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επακόλουθες ενέργειες, και συγκεκριμένα όσον αφορά την προώθηση των τεχνικών ικανοτήτων, π.χ. αναφορικά με τους κανόνες καταγωγής, και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

Όπως είναι φυσικό, το κλειδί για την πλήρη αξιοποίηση των νέων ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά έγκειται στην αποτελεσματική εφαρμογή. Συνεπώς, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα θεσπιστούν οι δομές και οι μηχανισμοί που έχουν προβλεφθεί, καθώς και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της λειτουργίας τους. Θα είναι επίσης σημαντικό να προωθηθούν ουσιαστικές διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, με σκοπό ιδίως τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική. Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ πρέπει να παρακολουθείται αποτελεσματικά και τονίζει ότι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατανομή των πόρων θα είναι σημαντική προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία παρακολούθησης. Ειδικότερα, θα είναι σημαντική η παρακολούθηση της συμβολής της ΣΟΕΣ στο βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο και, εντέλει, στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.

Επιπλέον, ο εισηγητής ζητεί από το Κοινό Συμβούλιο να υποβάλλει εκθέσεις προόδου, τις οποίες θα συζητούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα αφρικανικά κοινοβούλια και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, με σκοπό την αξιολόγηση της συμβολής της εν λόγω εταιρικής σχέσης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι οι δυνατότητες ευελιξίας και οι διασφαλίσεις που περιέχει η συμφωνία, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας αμοιβαίως ωφέλιμης συμφωνίας, που να στοχεύει στην ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, να εγγυάται τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

7.7.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Pedro Silva Pereira

28.4.2016

Εξέταση στην επιτροπή

23.5.2016

20.6.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Petras Auštrevičius


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

29.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

7.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

7.7.2016

ENVI

7.7.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

17.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alexander Graf Lambsdorff

15.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.5.2016

15.6.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

10

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

19.7.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου