ДОКЛАД     ***I
PDF 1108kWORD 648k
8.8.2016
PE 576.958v03-00 A8-0244/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силви Гийом

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0452),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0270/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и комисията по развитие (A7-0244/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В Директива 2013/32/ЕС се установяват общи критерии за определянето на сигурни трети страни на произход на национално равнище. Въпреки това само някои държави членки са определили в своето национално законодателство сигурни страни на произход, което означава, че понастоящем не всички държави членки могат да използват процедурните средства, предвидени в Директива 2013/32/ЕС. Освен това поради съществуващите различия между националните списъци на сигурните страни на произход, приети от държавите членки, които може да са резултат от разлики в оценяването на сигурността на дадени трети страни или от разлики в естеството на потока от граждани на трети страни в тези държави, понятието за сигурна страна на произход, определено в Директива 2013/32/ЕС, понастоящем не се прилага винаги от държавите членки по отношение на едни и същи трети страни.

(2)  В Директива 2013/32/ЕС се установяват общи критерии за определянето на сигурни трети страни на произход на национално равнище. Въпреки това само някои държави членки са определили в своето национално законодателство сигурни страни на произход, което означава, че понастоящем не всички държави членки могат да използват процедурния ред и условията, предвидени в Директива 2013/32/ЕС. Освен това поради съществуващите различия между националните списъци на сигурните страни на произход, приети от държавите членки, които може да са резултат от разлики в оценяването на сигурността на дадени трети страни или от разлики в естеството на потока от граждани на трети страни в тези държави, понятието за сигурна страна на произход, определено в Директива 2013/32/ЕС, понастоящем не се прилага винаги от държавите членки по отношение на едни и същи трети страни.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С оглед на рязкото увеличаване от 2014 г. насам на броя на молбите за международна закрила, подадени в Съюза, както и на произтичащия от това безпрецедентен натиск върху системите за предоставяне на убежище на държавите членки, Съюзът призна, че е необходимо да се укрепи прилагането на разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС във връзка със сигурните страни на произход като основно средство за подпомагане на бързото обработване на молби, които има вероятност да са неоснователни. По-специално, във връзка с необходимостта от ускоряване на обработването на молбите за убежище в заключенията си от 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет посочва намерението на Комисията, оповестено в съобщението ѝ относно Европейска програма за миграцията8, да укрепи тези разпоредби, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход. Освен това в заключенията си от 20 юли 2015 г. относно сигурните страни на произход Съветът по правосъдие и вътрешни работи приветства намерението на Комисията да укрепи разпоредбите за сигурните страни на произход в Директива 2013/32/ЕС, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход.

(3)  С оглед на рязкото увеличаване от 2014 г. насам на броя на молбите за международна закрила, подадени в Съюза, както и на произтичащия от това безпрецедентен натиск върху системите за предоставяне на убежище на държавите членки, Съюзът призна, че е необходимо да се укрепи прилагането на разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС във връзка със сигурните страни на произход като основно средство за подпомагане на бързото обработване на молби, които има вероятност да са неоснователни. По-специално, във връзка с необходимостта от ускоряване на обработването на молбите за убежище в заключенията си от 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет посочва намерението на Комисията, оповестено в съобщението ѝ от 13 май 2015 г., озаглавено „Европейска програма за миграцията“, да укрепи тези разпоредби, включително възможното установяване на общ списък на Съюза на сигурните страни на произход.

__________________

 

8 COM (2015) 240 окончателен, 13.5.2015 г.

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Въз основа на общите критерии на Директива 2013/32/ЕС следва да се установи общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, тъй като с него ще се улеснят всички държави членки при използването на процедурите, свързани с прилагането на понятието „сигурна страна на произход“, с което ще се повиши цялостната ефективност на техните системи за предоставяне на убежище по отношение на молбите за международна закрила, които има вероятност да са неоснователни. С установяването на общ списък на ЕС ще бъдат премахнати някои от съществуващите различия между националните списъци на държавите членки на сигурните трети страни, вследствие на които кандидатите за международна закрила с произход от една и съща трета страна не винаги са подложени на едни и същи процедури в държавите членки. Въпреки че държавите членки следва да запазят правото си да прилагат или въвеждат законодателство, определящо на национално равнище трети страни, различни от посочените в общия списък на ЕС като сигурни страни на произход, с установяването на такъв списък ще се гарантира, че понятието се прилага от всички държави членки по еднакъв начин по отношение на кандидатите, чиито страни на произход са в списъка. Това от своя страна ще способства за сближаване на прилагането на процедурите, а следователно ще възпре и вторичните движения на кандидатите за международна закрила. В този контекст три години след влизането в сила на настоящия регламент и въз основа на доклад на Комисията следва да се разгледа възможността за по-нататъшни действия за хармонизиране, които биха могли да доведат до премахване на необходимостта от национални списъци на сигурни страни на произход.

(4)  Въз основа на общите критерии на Директива 2013/32/ЕС следва да се установи общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, тъй като с него биха се улеснили всички държави членки при използването на процедурите, свързани с прилагането на понятието „сигурна страна на произход“, с което ще се повиши цялостната ефективност на техните системи за предоставяне на убежище по отношение на молбите за международна закрила, които има вероятност да са неоснователни. Ускореното обработване на молбите за убежище на граждани от сигурни страни на произход би позволило на държавите членки да се съсредоточат по-бързо върху предоставянето на международна закрила на тези, които имат най-голяма нужда от това. Установяването на общ списък на ЕС има за цел да бъдат премахнати някои от съществуващите различия между националните списъци на държавите членки на сигурните трети страни, вследствие на които кандидатите за международна закрила с произход от една и съща трета страна не винаги са подложени на едни и същи процедури в държавите членки. Подобни различия противоречат на целта на общата система за убежище на Съюза и може да доведат до вторично придвижване на кандидати за убежище. Въпреки че държавите членки следва временно да запазят правото си да прилагат или въвеждат законодателство, определящо на национално равнище трети страни, различни от посочените в общия списък на ЕС като сигурни страни на произход, с установяването на такъв списък би се гарантирало, че понятието се прилага от всички държави членки по еднакъв начин по отношение на кандидатите, чиито страни на произход са в списъка. Това от своя страна би способствало за сближаване на прилагането на процедурите, а следователно би възпряло и вторичните движения на кандидатите за международна закрила. В този контекст по отношение на по-нататъшните действия за хармонизиране, националните списъци на сигурни страни на произход следва да престанат да съществуват три години след влизането в сила на настоящия регламент. Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент от държавите членки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Установяването на общ списък на Съюза на страни на сигурен произход и премахването след определено време на националните списъци на страни на сигурен произход няма да имат оптимален ефект върху уеднаквяването на процедурите за предоставяне на убежище в Съюза, освен ако тези процедури не са придружени от хармонизиране на етапите и сроковете на процедурата, по-специално тези относно ускорената процедура. За в бъдеще, следва да се предвиди възможността за вземане на допълнителни мерки за хармонизиране на Директива 2013/32/ЕС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Държавите членки следва да гарантират съответствието между общия списък на ЕС на сигурните страни на произход и националните списъци. Страна, която е временно отстранена или е заличена от общия списък на Европейския съюз не може да се счита за сигурна страна на произход на национално равнище.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Европейската комисия следва да прави редовен преглед на положението в трети страни и на възможността да представи предложение за включването им в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, като се основава на редица източници на информация, с които разполага, по-специално докладите от ЕСВД и данните, предоставени от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета н Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. При необходимост Комисията следва да направи предложение за разширяване на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  С оглед на хармонизирането на националните списъци на сигурните страни на произход, по време на преходния тригодишен период, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, държавите членки следва да могат да изпратят предложения на Комисията за добавянето на страни в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Комисия следва да проучи тези предложения в срок от 6 месеца след подаването им, като се основава на редица източници на информация, с които разполага, по-специално докладите от ЕСВД и данните, предоставени от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета н Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. Когато стигне до заключението, че добавянето на тази трета страна е приложимо, Комисията прави предложение за разширяване на общия списък на Съюза на сигурни страни на произход.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  Комисията следва да гарантира, че присъствието на трета страна в общия списък на Съюза на сигурни страни на произход е придружено от ефикасна европейска политика за връщане със споразумения за обратно приемане, чието пълно спазване следва да обуславя отпускането на европейски помощи на тези страни.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС, свързани с прилагането на понятието за сигурна страна на произход, следва да се прилагат по отношение на третите страни, които са в общия списък на ЕС, установен с настоящия регламент. Това означава, по-специално, че включването на дадена трета страна в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално разглеждане на молбата за международна закрила. В допълнение се припомня, че когато един кандидат изтъкне основателни мотиви, които убеждават, че съответната страна не е сигурна в частност, определянето на тази страна като сигурна страна не се счита повече като решаващо по отношение на него.

(5)  Разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС, свързани с прилагането на понятието за сигурна страна на произход, следва да се прилагат по отношение на третите страни, които са в общия списък на ЕС, установен с настоящия регламент. Това означава, по-специално, че включването на дадена трета страна в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално разглеждане на молбата за международна закрила в съответствие с процедурните гаранции, предвидени в Директива 2013/32/EU. Това включва възможността за провеждането на лично интервю, получаването на правна помощ и представителство и достъп до ефективна правна защита. В допълнение се припомня, че когато един кандидат изтъкне основателни мотиви, които убеждават, че съответната страна не е сигурна в частност, определянето на тази страна като сигурна страна не се счита повече като решаващо по отношение на него. Държавите членки следва да не прилагат понятието за сигурна страна на произход към кандидати, принадлежащи към малцинство или група лица, които са все още изложени на риск в контекста на положението на съответната страна на произход, въз основа на източниците на информация, посочени в член 2, параграф 2. В съответствие с член 46 от Директива 2013/32/EС, държавите членки следва да гарантират на всички кандидати правото на ефективни правни средства за защита пред съд в случай на отрицателно решение относно молбата им за международна закрила. Това право на защита следва да бъде придружено от правото да останат на територията, докато изтече срокът, в който те упражнят правото си на ефективна защита, или когато това право е упражнено в рамките на този срок в очакване на резултата от обжалването.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Общият списък на Съюза на сигурните страни на произход не би следвало да има за цел да намали броя на кандидатстващите за убежище с произход от страни, които се характеризират от една страна с наличието на голям брой молби за убежище и от друга – с нисък процент на признаване. Определянето на дадена трета държава като сигурна страна на произход би следвало да се основава единствено на оценката на съответствието на положението на дадената държава спрямо критериите, посочени от Директива 2013/32/ЕС относно определянето на сигурните страни на произход.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  В съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г., Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, висшият интерес на детето и зачитането на семейния живот следва да са първостепенно съображение на държавите членки при прилагането на настоящия регламент. Освен това, следва да се обърне особено внимание на уязвимите лица по смисъла на член 20.3 от Директива 2011/95/ЕС, както и на лица, които принадлежат към етнически малцинства, и на ЛГБТИ лица.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Разпоредбите на Директива 2013/33/ЕС за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила следва да се прилагат по отношение на граждани на трети държави с произход от държави, включени в общия списък на ЕС, създаден с настоящия регламент, докато молбата им за убежище бъде разгледана.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Комисията следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, групи на гражданското общество, както и други значими международни организации. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(6)  Комисията следва постоянно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Ако внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС е възможно да доведе до неспазване на условията на Директива 2013/32/ЕС за определяне на дадена страна като сигурна страна на произход, на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, както и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. Делегациите на ЕС в тези страни следва да бъдат натоварени със задачата да извършват мониторинг за случаи на връщане и незабавно да докладват при наличие на такива. В най-кратък срок след като се установи промяната в ситуацията и при всички случаи преди приемане на решението за временно отстраняване на тази страна от общия списък на ЕС, Комисията следва да уведоми държавите членки и им препоръчва да не прилагат на национално равнище понятието „сигурна страна на произход“ по отношение на тази трета страна. Ако по време на периода на временно отстраняване се установи, въз основа на наличните източници на информация, че положението в третата страна отново отговаря на предвидените в приложение I от Директива 2013/32/ЕС условия, Комисията приема, не по-рано от шест месеца след вземането на решението за временно отстраняване и в съответствие с член 290 от ДФЕС, решение да отмени временното отстраняване на въпросната държава от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Комисията следва да е в състояние да се консултира с широк набор от източници на информация и да има достъп до експертни съвети. За тази цел Комисията следва да може да поиска помощ при преразглеждането на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, по-специално от EASO, предвид експертните познания на тази служба. Комисията следва също така да може да се консултира с международни организации, по-специално с ВКБООН, със съответните организации на гражданското общество, както и с лица с доказани експертни познания по отношение на конкретни държави и правата на човека.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Следвайки заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи относно сигурните страни на произход от 20 юли 2015 г., в които държавите членки се съгласиха всички държави членки да направят приоритетно оценка на сигурността на Западните Балкани, на 2 септември EASO организира среща на експертно равнище с държавите членки, на което беше постигнат широк консенсус за това Албания, Босна и Херцеговина, Косово*9, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия да се считат за сигурни страни на произход по смисъла на Директива 2013/32/ЕС.

заличава се

__________________

 

9 * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Въз основа на многобройни източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации, редица трети страни се считат за сигурни страни на произход.

(9)  Въз основа на многобройни източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации, редица трети страни се считат за сигурни страни на произход.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Що се отнася до Албания, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в четири случая от общо 150 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на Албания на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 7,8 % (1040) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Албания, са основателни. Най-малко осем държави членки са определили Албания като сигурна страна на произход, а Европейският съвет я е определил като страна кандидат. Според тогавашната оценка Албания е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Албания ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Що се отнася до Босна и Херцеговина, конституцията ѝ предоставя основание за поделяне на правомощията между съставните ѝ народи. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в пет случая от общо 1196 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на Босна и Херцеговина на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 4,6 % (330) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Босна и Херцеговина, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Босна и Херцеговина като сигурна страна на произход.

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Що се отнася до бившата югославска република Македония, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в шест случая от общо 502 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на бившата югославска република Македония на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 0,9 % (70) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на бившата югославска република Македония, са основателни. Най-малко седем държави членки са определили бившата югославска република Македония като сигурна страна на произход, а Европейският съвет я е определил като страна кандидат. Според тогавашната оценка бившата югославска република Македония е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, бившата югославска република Македония ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Що се отнася до Косово*, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията. Неприсъединяването на Косово* към съответните международни инструменти в областта на правата на човека като ЕКПЧ е резултат от липсата на международен консенсус относно неговия статут на суверенна държава. Няма данни за случаи на връщане от страна на Косово на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 6,3 % (830) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Косово*, са основателни. Най-малко шест държави членки са определили Косово* като сигурна страна на произход.

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Що се отнася до Черна гора, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 1 случай от общо 447 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на Черна гора на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 3,0 % (40) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Черна гора, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Черна гора като сигурна страна на произход, а Европейският съвет я е определил като страна кандидат и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Черна гора е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Черна гора ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Що се отнася до Сърбия, конституцията ѝ предоставя основание за самоуправление на малцинствата в областта на образованието, използването на език, информацията и културата. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 16 случая от общо 11 490 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на Сърбия на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 1,8 % (400) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Сърбия, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Сърбия като сигурна страна на произход, а Европейският съвет я е определил като страна кандидат и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Сърбия е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Сърбия ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Що се отнася до Турция, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 94 случая от общо 2 899 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане от страна на Турция на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 23,1 % (310) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Турция, са основателни. Една държава членка е определили Турция като сигурна страна на произход. Турция е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Турция е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Турция ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

заличава се

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Настоящият регламент спазва основните права и принципите, признати в Хартата.

(18)  Настоящият регламент спазва основните права и принципите, признати в Хартата, включително правото на убежище и закрилата срещу връщане, както са предвидени в членове 18 и 19 от Хартата.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установява общ списък на ЕС на третите страни, считани за сигурни страни на произход по смисъла на Директива 2013/32/ЕС.

1.  С настоящия регламент се установява общ списък на ЕС на третите страни, считани за сигурни страни на произход по смисъла на Директива 2013/32/ЕС. Гражданите на трети страни, които са включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с настоящия регламент, имат гарантиран достъп до процедури за международна закрила и се ползват от всички съответни процедурни гаранции и предпазни мерки, предвидени в Директива 2013/32/ЕС.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Третите страни, изброени в приложение I към настоящия регламент, са сигурни страни на произход.

1.  Третите страни, изброени в приложение I към настоящия регламент, са страни, определени като сигурни страни на произход.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията прави редовен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации

2.  Комисията прави постоянен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, или временно отстранени от този списък в съответствие с член 3. Тя прави също така постоянен преглед на спазването от страна на тези държави на условията за определяне на дадена страна като сигурна страна на произход, посочени в Приложение І към Директива 2013/32/ЕС, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД, делегациите на Съюза в тези страни, както и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, FRA, Съвета на Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. Тя информира надлежно и своевременно Европейския парламент.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяко изменение на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура.

3.  Всяко изменение на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. За тази цел:

 

a)  Комисията редовно извършва преглед на ситуацията в третите страни и на възможността да предложи включването им в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

Когато това е приложимо, Комисията изготвя предложение за разширяване на общия списък на сигурни страни на произход, след извършена обоснована оценка на това дали страните, които предстои да бъдат прибавени към списъка отговарят на предвидените в приложение I към Директива 2013/32/ЕС критерии.

 

Оценката дали определена страна е сигурна страна на произход в съответствие с настоящия член се основава на редица източници на информация, в това число по-специално редовни доклади от ЕСВД и информацията, предоставена от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации.

 

б)  С оглед на хармонизирането на националните списъци на сигурните страни на произход, по време на преходния тригодишен период, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, държавите членки могат да предложат добавянето на трети страни в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Тогава Комисия трябва да проучи тези предложения в срок от 6 месеца, като се основава на редица източници на информация, с които разполага, по-специално докладите от ЕСВД и данните, предоставени от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета н Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. Ако реши, че дадена трета страна може да бъде прибавена към списъка, Комисията изготвя предложение за разширяване на общия списък на Съюза на сигурни страни на произход.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В случай на възникнали внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, и поради наложителни причини за спешност, към приетите съгласно настоящия член делегирани актове се прилага процедурата, предвидена в член 3а.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заличаване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в случай на внезапна промяна в ситуацията

Временно отстраняване и заличаване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход в случай на внезапна промяна в ситуацията

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, Комисията прави обоснована оценка на това дали страната отговаря на предвидените в приложение I от Директива 2013/32/ЕС условия и, ако страната вече не отговаря на тези условия, приема в съответствие с член 290 от ДФЕС решение за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС за срок от една година.

2.  Ако внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, биха могли да доведат до неспазване на предвидените в приложение І към Директива 2013/32/ЕС условия за определяне на дадена страна като сигурна страна на произход на произход, Комисията незабавно и в кратък срок прави обоснована оценка на това дали страната спазва тези условия и, ако страната вече не отговаря на тях, приема колкото се може по-бързо, в съответствие с член 290 от ДФЕС, решение за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС за срок от една година.

 

В най-кратък срок след като се установи промяната в ситуацията и при всички случаи преди приемане на решението за временно отстраняване на тази страна от общия списък на ЕС, Комисията уведомява държавите членки и им препоръчва да не прилагат на национално равнище понятието „сигурна страна на произход“ по отношение на тази трета страна.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако по време на периода на временно отстраняване стане ясно, въз основа на наличната информация, че третата страна отново отговаря на предвидените в приложение I към Директива 2013/32/ЕС условия, Комисията приема решение, не по-рано от шест месеца след вземането на решението в параграф 2 от същия член, да отмени временното отстраняване на въпросната държава от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, в съответствие с член 290 от ДФЕС.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Процедура по спешност

 

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, доколкото няма представено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

 

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Консултация с трети страни

 

1.  Комисията се консултира с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ("Агенцията") при провеждането на своите редовни прегледи на положените в трети страни, които са включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, включително тези, които са временно отстранени от него. Комисията може да изиска от Агенцията извършването на преглед на положението в такава трета страна с оглед на това да се прецени, дали посочените в приложение І към Директива 2013/32/ЕС критерии са изпълнени.

 

2.  При прегледа на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход Комисията се консултира с международни организации, по-специално с ВКБООН, както и със съответните организации на гражданското общество или с лица с доказани експертни познания по отношение на конкретни държави и правата на човека.

 

3.  ВКБООН, неправителствени организации и отделни експерти с доказани експертни познания по отношение на конкретни държави и правата на човека могат да поискат от Комисията временното отстраняване или заличаването на дадена страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Подобно искане съдържа подробно и актуално описание на положението на правата на човека и повтарящи се сериозни нарушения на правата на човека, които се наблюдават във въпросната страна. То също така посочва неспазването на критериите, посочени в приложение І към Директива 2013/32/ЕС, обосноваващо временното отстраняване или заличаването на въпросната страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Освен в случаите, когато счита исканията за недопустими, необосновани или повтаряеми, Комисията извършва оценка на представената в исканията информация.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2013/32/ЕС

Член 25 – алинея 2 ­– параграф 6 – буква а – подточка i

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1) В член 25, параграф 6, буква а), точка i) се изменя както следва:

i)  кандидатът идва от страна, която отговаря на критериите, според които се счита за сигурна страна на произход по смисъла на настоящата директива; или

“i)  кандидатът идва от страна, която отговаря на критериите, според които се счита за сигурна страна на произход по смисъла на настоящата директива и може да се предостави подходяща подкрепа в съответствие с член 24, параграф 3 в рамките на такава процедура; или

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Директива 2013/32/ЕС

Член 25 – алинея 2 ­– параграф 6 – буква б – подточка i

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a) В член 25, параграф 6, буква б), точка i) се изменя както следва:

i)  кандидатът идва от страна, която отговаря на критериите, според които се счита за сигурна страна на произход по смисъла на настоящата директива; или

“i)  кандидатът идва от страна, която отговаря на критериите, според които се счита за сигурна страна на произход по смисъла на настоящата директива и може да се предостави подходяща подкрепа в съответствие с член 24, параграф 3 в рамките на такава процедура; или

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Директива 2013/32/ЕС

Член 36 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Трета страна, която е определена в националното законодателство като сигурна страна на произход в съответствие с настоящата директива или която е включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXXX/2015 на Европейския парламент и на Съвета* [настоящия регламент], след индивидуално разглеждане на молбата може да се счита за сигурна страна на произход за конкретен кандидат, единствено ако:

1.  Трета страна, която е определена в националното законодателство като сигурна страна на произход в съответствие с настоящата директива или която е включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXXX/2015 на Европейския парламент и на Съвета* [настоящия регламент], след индивидуално разглеждане на молбата, включващо лично интервю и правна помощ, в съответствие с членове 14 и 22, може да се счита за сигурна страна на произход за конкретен кандидат, единствено ако:

 

 

(

 

 

 

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Директива 2013/32/ЕС

Член 36 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

 

 

 

 

1a. Държавите членки не прилагат понятието за сигурна страна на произход в случаите на кандидати, принадлежащи към малцинство или група лица, които са все още изложени на риск в контекста на положението на съответната страна на произход, въз основа на източниците на информация, посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) No XXXX/2015.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Директива 2013/32/ЕС

Член 36 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Считано от ... [три години след влизането в сила на настоящия регламент] единствено страните, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № No XXXX/2015 на Европейския парламент и на Съвета*, се считат за сигурни страни на произход по смисъла на настоящата директива.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2013/32/ЕС

Член 36 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Вмъква се следният член:

 

“Член 36a

 

Определяне на сигурните страни на произход за целите на член 36 и член 37, параграф 1

 

Една страна се счита за сигурна страна на произход, ако на основание на правното положение, прилаганото право в рамките на демократична система и в рамките на политическите обстоятелства може да се покаже, че по принцип и за всеки отделен случай няма преследване, както е определено в член 9 от Директива 2011/95/ЕС, няма мъчения, нехуманно или унизително отношение и наказания и не съществува опасност от произволно насилие в ситуация на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

 

При осъществяването на тази оценка се отчита наред с другото и степента, в която е осигурена защита срещу преследване и лошо отношение чрез:

 

a)  съответните законови и подзаконови разпоредби на страната и начина, по който те се прилагат;

 

б)  спазването на правата и свободите, гарантирани в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и/или в Международния пакт за гражданските и политическите права, и/или Конвенцията на Обединените нации срещу мъченията, и по-специално правата, по отношение на които не се разрешава дерогация по член 15, параграф 2 от посочената европейска конвенция;

 

в)  спазване на принципа на забрана за връщане в съответствие с Женевската конвенция;

 

г)  съществуването на система от ефективни средства за защита срещу нарушенията на тези права и свободи.“

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Директива 2013/32/ЕС

Член 37 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазят или приемат законодателство в съответствие с приложение I за национално определяне на сигурни страни на произход, различни от тези в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) № XXXX/2015 [настоящия регламент], за целите на разглеждането на молби за международна закрила.

1.  Най-късно до ... [три години след датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) № xxx/2015], държавите членки могат да запазят или приемат законодателство в съответствие с приложение І, за национално определяне на сигурни страни на произход, различни от тези в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, установен с Регламент (ЕС) №xxx/2015, за целите на разглеждането на молби за международна закрила.

 

По време на този период те са отговорни за гарантиране на съответствието между националните списъци на сигурните страни на произход и общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. Това включва следното:

 

а)  Държавите членки съобщават на Европейската комисия за всяка промяна в националните им списъци.

 

б)  Държавите членки могат да представят предложения на вниманието на ЕС за добавяне на трети страни в общия списък на сигурни страни на произход. Тогава Комисия проучва тези предложения в срок от 6 месеца, като се основава на редица източници на информация, с които разполага, по-специално докладите от ЕСВД и данните, предоставени от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета н Европа и други значими международни организации и национални или международни неправителствени организации. Ако реши, че дадена трета страна може да бъде прибавена към списъка, Комисията изготвя предложение за разширяване на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

в)  Когато трета страна бъде временно отстранена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход съгласно член 3, параграф 2 от посочения регламент, държавите членки не могат да определят тази страна като сигурна страна на произход на национално равнище.

 

г)  Когато трета страна бъде заличена от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход съгласно член 2, параграф 3, държавата членка може да уведоми Комисията, когато счете, че след промените в ситуацията в тази трета страна, тя отново изпълнява предвидените в приложение I към Директива 2013/32/ЕС критерии за включване в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

Комисията следва да разгледа всяко подобно уведомление от държавите членки и, ако това е целесъобразно, следва да представи предложение до Европейския парламент и до Съвета за изменение съответно на общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

 

Ако Комисията реши да не представи такова предложение държавите членки не определят тази страна като сигурна страна на произход на национално равнище.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2013/32/ЕС

Член 46 – параграф 6 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

2a.  В член 46, параграф 6 буква а) се заменя със следния текст:

a)  дадена молба да се счита за очевидно неоснователна в съответствие с член 32, параграф 2 или за неоснователна след разглеждане в съответствие с член 31, параграф 8, освен в случаите, когато тези решения се основават на обстоятелствата, посочени в член 31, параграф 8, буква з);

“ a)  дадена молба да се счита за очевидно неоснователна в съответствие с член 32, параграф 2 или за неоснователна след разглеждане в съответствие с член 31, параграф 8, освен в случаите, когато тези решения се основават на обстоятелствата, посочени в член 31, параграф 8, буква б); и з);”

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Мониторинг и оценяване

 

Най-късно до ... [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент и, когато е уместно, предлага необходимите изменения. Най-късно до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки изпращат за сведение на Комисията всяка информация, която е подходяща за изготвянето на този доклад. След като е представила доклада, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

 

Като част от доклада Комисията докладва относно използваната от нея методология за оценка на ситуацията в трети страни, включени в общия списък на ЕС, или относно възможното включване или временно отстраняване на тези държави от списъка. Комисията също така докладва относно изпълнението на процедурните гаранции за търсещите убежище, които идват от трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Изменение    44

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, посочен в член 2.

Общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, посочени в член 2.

Албания,

 

Босна и Херцеговина,

 

бившата югославска република Македония,

 

Косово*11,

 

Черна гора,

 

Сърбия,

 

Турция.

 

__________________

 

11 * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията: принципи и цели

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи Европейска програма за миграцията, в която се излагат, в допълнение към незабавните действия, други инициативи, които следва да бъдат предприети с оглед намирането на структурни решения за по-добро управление на миграцията. В рамките на планираните структурни инициативи, Комисията подчерта необходимостта от укрепване на общата европейска система за убежище и по-ефективен подход спрямо злоупотребите. В този контекст тя предложи на 9 септември укрепването на разпоредбите относно сигурните страни на произход (ССП), фигуриращи в Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила в държавите членки (наричана по-долу Директива за процедурите).

Освен утвърждаването на принципа за общ списък на ССП, на този етап предложението включва редица държави в този списък (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция). Комисията обявява преследването на три цели: 1) да бъде повишена общата ефективност на системите за предоставяне на убежище; 2) да бъдат възпрени опитите за злоупотреби с общата европейска система за убежище и да се направи така, че държавите членки да отделят повече ресурси за лицата, които се нуждаят от закрила; 3) да бъдат намалени съществуващите различия между националните списъци за ССП, определени от държавите членки, като по този начин се улесни сближаването на процедурите.

Общи бележки по отношение на самото понятие за ССП и неговото прилагане

На първо място, докладчикът желае да разсее някои неясноти и погрешни схващания относно самото понятие за ССП.

На първо място, ако кандидатът идва от страна, считана за ССП, това не означава, че неговата молба няма да бъде разгледана, нито че той ще бъде незабавно върнат. Това не съвсем не дава абсолютна гаранция за сигурността на този кандидат и следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално разглеждане на молбата му, в съответствие с разпоредбите на Директивата за процедурите и съответните процедурни гаранции.

Освен това понятието „сигурна страна на произход“ не трябва да се бърка с това за „сигурна трета страна“. Двете понятия се отнасят до различни групи (в първия случай гражданите на държава, определена като ССП, докато във втория случай – граждани на страни, различни от тази, определена като сигурна трета страна в съответствие с условията, определени в член 38 от Директивата за процедурите) и следват различни процедурни разпоредби и гаранции.

Накрая, макар и европейският списък да може да улесни използването на понятието за ССП за всички държави членки, самите те вече могат да разработят този процедурен инструмент по силата на Директивата за процедурите. Така те вече могат да обработват молбите на граждани от ССП в по-кратки срокове или да разглеждат молбите по същество на границата. Също така, без да се отрича значението на този инструмент в търсенето на общи решения, не следва да се надценява потенциала на това предложение в контекста на настоящата миграционна криза. Добавената стойност на европейски списък на ССП трябва да се преценява с оглед на едно всеобхватно и ефективно управление на системите за предоставяне на убежище на ЕС и пълното и цялостно прилагане на разпоредбите на общата европейска система за убежище.

Въпроси и резерви относно предложението на Комисията

В перспективата на напредъка към една обща европейска система за убежище, хармонизиращият подход на Комисията трябва да бъде приветстван. Въпреки това докладчикът изразява известен брой опасения и резерви:

1) относно хармонизиращото въздействие на това предложение

Приемането на общ списък на ССП няма непременно да доведе до по-голяма хармонизация, тъй като позволява едновременното съществуване на въпросния списък на ЕС и на националните списъци на държавите членки. Ако Комисията обмисля възможността за предприемане в бъдеще на по-нататъшни мерки за хармонизация, които могат да доведат до премахване на необходимостта от национални списъци, то това не си личи ясно в нейното предложение. Тя също така не определя ясно връзката между националните списъци и общия списък. И накрая, тя не предлага корекции за преодоляване на настоящите различия между националните списъци.

2) относно методологията, използвана за определяне на сигурните страни на произход

Въпросът за методиката е от първостепенно значение. На първо място, както се изисква от Съда на Европейските общности, отговорността на съзаконодателите на Съюза е да покажат, че са осъществили балансирана преценка между, от една страна, целите на въпросния регламент и от друга – основните права, залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Освен това, както се посочва в предложението, този списък с 7 държави е само първа стъпка, тъй като Комисията предлага включването на по-късен етап на други трети държави. Въпреки това, предложението не изглежда да предлага ясна и строга методология при оценяването на положението на трети страни, нито в процеса на приемането на списъка, нито в този на преразглеждането му. То също така не предоставя обоснована оценка на състоянието на 7-те засегнати държави, за да обоснове включването им в общия списък.

  3) относно процеса на приемане и преразглеждане

Независимо дали става въпрос за процеса на временно отстраняване или за този на заличаване от списъка, в предложението не се посочва изрично как измененията в списъка на ЕС биха оказали влияние върху националните процедури. Към тази липса на правна сигурност се прибавя и липсата на гъвкавост в процедурата за временно отстраняване от списъка, предвидена в член 3.

Информиране относно съдържанието на списъка, по-добро определяне на неговата структура

Въз основа на тези коментари, докладчикът предлага подход, който дава възможност за провеждане на необходимата информационна работа по отношение на изброените страни и за засилване на рамката на самата структура на списъка.

  1) Необходима информационна и проучвателна работа

С цел извършването на подходяща оценка на страните, които се съдържат в приложението, Парламентът и Съветът официално поискаха от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) допълнителна и актуализирана информация относно положението в страните от Западните Балкани и в Турция. Парламентът пожела да допълни тази информационна работа като сезира също така Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), която да може да изтъкне възможните последици от предложението по отношение на основните права.

  2) Частична позиция, временно изключваща държавите от списъка

В очакване на приноса от EASO, съзаконодателите не са в състояние да изразят своята позиция по отношение на частите, които са конкретно свързани със седемте трети страни, включени в предложението на Комисията като ССП. Поради това на този етап докладчикът не е дал оценка на приложението и съответните съображения; същият подход бе възприет и от Съвета. Този метод на работа на два етапа ще позволи на съзаконодателите да започнат междуинституционалните преговори по останалите части на текста и след получаване на приноса от EASO да допълнят частичната си позиция.

  3) Укрепване на структурата на списъка

Измененията на докладчика предлагат по един логичен начин да се отговори на забележките, направени по-горе. По-конкретно става дума:

    а) да се изясни връзката между списъка на ЕС и националните списъци

За да се осигури оптимално хармонизиращо въздействие докладчикът предлага, наред с другото, да се премахнат националните списъци в срок от три години, през което време да се предвидят ясно определени процедури в случай на временно отстраняване или заличаване на общия списък.

б) да се укрепи методологията за оценка на трети страни в процеса на приемане и преразглеждане

Съгласно съдебната практика посочените в проекта за регламент източници трябва да бъдат допълнени от доклади и информация от първа ръка, предоставена от неправителствени организации. Освен това, методиката следва да бъде подобрена с цел да се предвиди ясна процедура за случаите на изменение на списъка: важно мотивирането и обосноваването на всяко изменение на списъка, като се взема предвид информацията, предоставена от различните заинтересовани страни. Във връзка с това по-специално се предвижда създаването на консултативен комитет относно ССП. Този комитет включва постоянни членове, сред които са EASO и Агенцията на ООН за бежанците, както и временни членове, избрани въз основа на признатите им експертни познания по отношение на съответните трети страни и/или правата на човека. Задачите на този комитет биват определени на всеки етап от процеса на определяне или преразглеждане на списъка. По този начин консултативният комитет ще даде възможност за подобряване на оценката на приложимостта на понятието за ССП спрямо конкретни трети държави.

    в) да се осигури по-бърз и по-гъвкав механизъм за преразглеждане

Докладчикът възнамерява по-конкретно да гарантира по-голяма гъвкавост на процеса на преразглеждане на списъка „в случай на внезапна промяна на ситуацията“ и по този начин да се избегнат прекалено дълги срокове за реагиране и неоснователни включвания на държави в списъка на сигурните страни на произход.

г) да се утвърди приложимата процедурна рамка, предвидена от Директива 2013/32/ЕС

Установяването на общ списък изисква не само мотивирана и надлежно информирана оценка на положението в съответните трети страни, но също и пълно и цялостно прилагане на разпоредбите, предвидени в Директивата за процедурите и по-специално на съответните процедурни гаранции. Съответно докладчикът предлага утвърждаване на приложимата процедурна рамка и необходимостта от прилагането им от всички държави членки. Следователно, в срок от две години след влизането в сила на регламента, Комисията следва да изготви доклад за наблюдение и оценка относно прилагането на процедурните гаранции, предвидени в Директивата за процедурите за гражданите от ССП, включени в общия списък. Що се отнася до самото понятие за ССП, полезно е да се напомни, че вписването на дадена страна в общия списък трябва да се основава единствено на проверката на съответствието на ситуацията в страната с критериите, установени в Директивата за процедурите.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (15.6.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Докладчик по становище: Йозо Радош

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение, което има за цел установяването на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, въз основа на общите критерии, определени в Директива 2013/32/ЕС. Въз основа на информация от Европейската служба за външна дейност, държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Съвета на Европа, върховния комисар на ООН за бежанците и други съответни международни организации се отправя предложение на този етап списъкът да включва 6 държави от Западните Балкани и Турция.

Докладчикът приветства това предложение, което следва да съдейства за бързата обработка на молбите за предоставяне на убежище, подадени от лицата с произход от тези страни, и да намали различията между съществуващите национални списъци. Предложението включва разпоредби относно редовния преглед на положението в страните в общия списък и относно заличаването на дадена страна от списъка в случай на внезапна промяна на положението.

Важно е да се подчертае, че включването на дадена страна в списъка не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално разглеждане на техните молби за международна закрила.

Докладчикът отбелязва, че в случая на Турция процентът на молбите за предоставяне на убежище, счетени за основателни от държавите – членки на ЕС, е относително висок, което свидетелства за факта, че дискриминацията и нарушенията на правата на човека на лицата, принадлежащи към уязвими групи, все още се извършват в страната. Макар докладчикът да изразява своето съгласие със заключението на Комисията, че Турция е сигурна страна на произход по смисъла на Директива 2013/32/ЕС, той счита, че е особено важно да се гарантира пълното спазване на задължението за индивидуално разглеждане на молбите за предоставяне на убежище.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г., Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи висшият интерес на детето и зачитането на семейния живот следва да са първостепенно съображение на държавите членки при прилагането на настоящия регламент. Освен това следва да се обърне особено внимание на уязвимите лица по смисъла на член 20, параграф 3 от Директива 2011/95/ЕС, както и на лица, които принадлежат към етнически малцинства, и на ЛГБТИ лица.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Комисията следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, както и други значими международни организации. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(6)  Комисията следва непрекъснато да наблюдава ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, и да извършва прегледи в това отношение поне веднъж на всеки шест месеца. В случай на внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, както и други значими международни организации. Делегациите на ЕС в тези страни следва да бъдат натоварени със задачата да извършват мониторинг за случаи на връщане и незабавно да докладват при наличие на такива. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Що се отнася до Албания, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в четири случая от общо 150 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 7,8 % (1040) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Албания, са основателни. Най-малко осем държави членки са определили Албания като сигурна страна на произход. Албания е определена за страна кандидатка от Европейския съвет. Според тогавашната оценка Албания е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Албания ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

(10)  Що се отнася до Албания, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в четири случая. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 7,8% (1040) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Албания, са основателни. Най-малко осем държави членки са определили Албания като сигурна страна на произход. Албания е определена за страна кандидатка от Европейския съвет. Според тогавашната оценка Албания е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Албания ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

Обосновка

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Що се отнася до Босна и Херцеговина, конституцията ѝ предоставя основание за поделяне на правомощията между съставните ѝ народи. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в пет случая от общо 1196 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 4,6 % (330) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Босна и Херцеговина, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Босна и Херцеговина като сигурна страна на произход.

(11)  Що се отнася до Босна и Херцеговина, конституцията ѝ предоставя основание за поделяне на правомощията между съставните ѝ народи. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в пет случая. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 4,6% (330) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Босна и Херцеговина, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Босна и Херцеговина като сигурна страна на произход.

Обосновка

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Що се отнася до бившата югославска република Македония, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в шест случая от общо 502 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 0,9 % (70) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на бившата югославска република Македония, са основателни. Най-малко осем държави членки са определили бившата югославска република Македония като сигурна страна на произход. Бившата югославска република Македония е определена за страна кандидатка от Европейския съвет. Според тогавашната оценка бившата югославска република Македония е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, бившата югославска република Македония ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

(12)  Що се отнася до бившата югославска република Македония, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в шест случая. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 0,9% (70) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на бившата югославска република Македония, са основателни. Най-малко седем държави членки са определили бившата югославска република Македония като сигурна страна на произход. Бившата югославска република Македония е определена за страна кандидатка от Европейския съвет. Според тогавашната оценка бившата югославска република Македония е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, бившата югославска република Македония ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

Обосновка

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Що се отнася до Черна гора, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 1 случай от общо 447 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 3,0 % (40) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Черна гора, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Черна гора като сигурна страна на произход. Черна гора е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Черна гора е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Черна гора ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

(14)  Що се отнася до Черна гора, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 1 случай. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 3,0% (40) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Черна гора, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Черна гора като сигурна страна на произход. Черна гора е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Черна гора е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Черна гора ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

Обосновка

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ще се отнася до Сърбия, конституцията ѝ предоставя основание за самоуправление на малцинствата в областта на образованието, използването на език, информацията и културата. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 16 случая от общо 11 490 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 1,8 % (400) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Сърбия, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Сърбия като сигурна страна на произход. Сърбия е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Сърбия е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Сърбия ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

(15)  Що се отнася до Сърбия, конституцията ѝ предоставя основание за самоуправление на малцинствата в областта на образованието, използването на език, информацията и културата. Адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 16 случая. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 1,8% (400) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Сърбия, са основателни. Най-малко девет държави членки са определили Сърбия като сигурна страна на произход. Сърбия е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Сърбия е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Сърбия ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

Обосновка

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Що се отнася до Турция, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 94 случая от общо 2899 подадени жалби. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. През 2014 г. държавите членки прецениха, че 23,1 % (310) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Турция, са основателни. Една държава членка е определили Турция като сигурна страна на произход. Турция е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Турция е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Турция ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка.

(16)  Що се отнася до Турция, адекватна правна уредба за защита от преследване и лошо отношение е гарантирана чрез материално и процесуално законодателство за защита на правата на човека и за борба с дискриминацията, както и чрез участие във всички основни международни договори в областта на правата на човека. През 2014 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушения в 94 случая. Няма данни за случаи на връщане на собствени граждани. При все това през 2014 г. държавите членки прецениха, че 23,1% (310) от молбите за предоставяне на убежище, подадени от граждани на Турция, са основателни. Само една държава членка е определила Турция като сигурна страна на произход. Турция е определена за страна кандидатка от Европейския съвет и са започнати преговори. Според тогавашната оценка Турция е отговаряла на критериите, установени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във връзка със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, а за да стане членка, Турция ще трябва да продължи да отговаря на тези критерии в съответствие с препоръките от годишния доклад за напредъка. Следва да се извърши внимателна оценка на текущото спазване от страна на Турция на критериите, определени в Директива 2013/32/ЕС, с оглед на няколко докладвани нарушения на свободата на изразяване на мнение, както и на продължаващия въоръжен конфликт в източните и югоизточните региони на Турция с участието на кюрдското малцинство. Решението за определяне на Турция като сигурна страна на произход следва да се приложи при надлежно отчитане на разпоредбите на тази директива във връзка с необходимостта от провеждане на подходящо индивидуално разглеждане на всяка молба за международна закрила и при пълно спазване на задълженията, определени във въпросната директива относно провеждането на лични интервюта.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията прави редовен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации

2.  Комисията прави преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход два пъти годишно, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и делегациите на Съюза в тези страни, както и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, FRA, Съвета на Европа и други значими международни организации. Тя информира надлежно и своевременно Европейския парламент.

Обосновка

Трябва да се вземат под внимание всички релевантни източници на информация, а Европейският парламент като съзаконодател трябва да бъде информиран надлежно и своевременно.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 3 се цел временно отстраняване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 3 с цел незабавно временно отстраняване на трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В срок от три месеца след временното отстраняване Комисията представя законодателно предложение за изменение на регламента с цел премахване на третата страна от обшия списък на ЕС. Повторното определяне на въпросната страна изисква приемането на изменение в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Обосновка

Необходимо е да се предостави по-подробно описание на процедурата по временно отстраняване и повторно включване на страна в общия списък на ЕС. Делегираният акт служи на целта за незабавно влизане в сила на временното отстраняване, но следва да не застрашава правата на Парламента като съзаконодател и способността му да определя/влияе върху окончателното решение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Европейският парламент и/или Съветът може да прикани Комисията да представи предложение за включването или изключването на страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход.

Обосновка

Без да се засяга основната роля на Европейската комисия в законодателната инициатива, Европейският парламент следва да може да предлага на Комисията да упражнява тази роля в съответствие с член 225 от ДФЕС.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, Комисията прави обоснована оценка на това дали страната отговаря на предвидените в приложение I от Директива 2013/32/ЕС условия и, ако страната вече не отговаря на тези условия, приема в съответствие с член 290 от ДФЕС решение за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС за срок от една година.

2.  В случай на внезапни промени в ситуацията в трета страна, включена в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, Комисията прави обоснована оценка на това дали страната отговаря на предвидените в приложение I от Директива 2013/32/ЕС условия. Ако страната вече не отговаря на тези условия, Комисията приема в разумен срок, отговарящ на неотложността на ситуацията на място, в съответствие с член 290 от ДФЕС решение за временно отстраняване на тази трета страна от общия списък на ЕС за срок от една година.

Обосновка

Времевата рамка за извършване на подобна обоснована оценка от Комисията следва да отговаря на неотложността на ситуацията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

Позовавания

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

16.9.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jozo Radoš

19.11.2015

Разглеждане в комисия

18.4.2016

 

 

 

Дата на приемане

14.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

11

18

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (22.4.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Докладчик по становище: Себ Данс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение, което има за цел установяването на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход „ССП“, въз основа на общите критерии, определени в Директива 2013/32/ЕС. Въз основа на информация от Европейската служба за външна дейност, държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Съвета на Европа, върховния комисар на ООН за бежанците и други съответни международни организации се отправя предложение на този етап списъкът да включва шест държави от Западните Балкани (четири кандидатки: Албания, Бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, плюс две потенциални кандидатки: Босна и Херцеговина и Косово) и Турция (държава кандидатка).

Докладчикът изразява загриженост относно предложението, включително оценката, използвана от Комисията за включване на определени страни, както и използваната методика. Предложението също така предизвиква загриженост във връзка с евентуалното хармонизиращо въздействие на предложението, както и начина, по който списъкът ще бъде приет и преработван.

Докладчикът счита, че към настоящия момент би бил за предпочитане частичен мандат от Парламента, изключващ позиция по предложените ССП. Компетентната комисия – комисията по граждански свободи – официално поиска експертно становище съответно от Агенцията на Европейския съюз за основните права и EASO, като би било добре Европейският парламент да изчака резултата от тези становища.

Докладчикът отбелязва, че настоящото предложение дава възможност за включването на други трети страни в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, който се стреми да изготви; той отбелязва със загриженост в тази връзка, че предложението вече се насочва към някои развиващи се страни като държави, които биха могли да бъдат включени при евентуално подновяване на общия списък на ЕС на сигурните страни. Докладчикът изразява дълбока загриженост във връзка с изречение от обяснителния меморандум на Комисията, където се казва, че: „Приоритет ще се дава на трети страни, от които произхождат значителен брой лица, търсещи международна закрила в ЕС, като Бангладеш, Пакистан и Сенегал“; той изразява съжаление, че такова включване би могло да обслужва единствено вътрешните цели на ЕС по отношение на миграцията и може да се окаже в ущърб на политиката на ЕС за развитие с въпросните държави, както и с принципа за осигуряване на съгласуваност на политиките за развитие в работата на ЕС.

Въпреки че докладчикът подкрепя ефективното разглеждане на молбите за убежище, Комисията трябва да бъде наясно с това, че определянето на ССП е възможно да окаже диспропорционално въздействие върху най-уязвимите групи. Може да има основания за загриженост относно риска от това принципът на забрана за връщане да не може да бъде спазен за малцинствата, тъй като регламентът може да създаде тежест за физическите лица да докажат своя статут на малцинство, с цел достъп до по-пълно разглеждане на индивидуалните молби за убежище. Докладчикът припомня, че колективното експулсиране е забранено. Той подчертава, че тази двойка на абсолютни права на лицето, която не позволява ограничения — забраната за връщане и забраната на колективното експулсиране — може да се окаже особено уместна що се отнася до положението на деца, които се нуждаят от международна закрила, както и избягалите от развиващите се страни, засегнати от конфликти, а също и що се отнася до положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, които твърдят, че бягат от преследване в някои развиващи се страни.

Комисията трябва да приеме да поддържа редовен контакт с групи на гражданското общество като част от своята процедура за оценка, за да се оцени реалното изпълнение и действителният достъп до средства за правна защита срещу злоупотреби с права и свободи, както са определени съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Международния пакт за граждански и политически права

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С оглед на рязкото увеличаване от 2014 г. насам на броя на молбите за международна закрила, подадени в Съюза, както и на произтичащия от това безпрецедентен натиск върху системите за предоставяне на убежище на държавите членки, Съюзът призна, че е необходимо да се укрепи прилагането на разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС във връзка със сигурните страни на произход като основно средство за подпомагане на бързото обработване на молби, които има вероятност да са неоснователни. По-специално, във връзка с необходимостта от ускоряване на обработването на някои молби за убежище в заключенията си от 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет посочва намерението на Комисията, оповестено в съобщението ѝ относно Европейска програма за миграцията8, да укрепи тези разпоредби, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход. Освен това в заключенията си от 20 юли 2015 г. относно сигурните страни на произход Съветът по правосъдие и вътрешни работи приветства намерението на Комисията да укрепи разпоредбите за сигурните страни на произход в Директива 2013/32/ЕС, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход.

(3) С оглед на рязкото увеличаване от 2014 г. насам на броя на молбите за международна закрила, подадени в Съюза, както и на произтичащия от това безпрецедентен натиск върху системите за предоставяне на убежище на държавите членки, Съюзът призна, че е необходимо да се укрепи прилагането на разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС във връзка със сигурните страни на произход като основно средство за подпомагане на бързото обработване на молби, които може да са неоснователни. По-специално, във връзка с необходимостта от ускоряване на обработването на някои молби за убежище в заключенията си от 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет посочва намерението на Комисията, оповестено в съобщението ѝ относно Европейска програма за миграцията8, да укрепи тези разпоредби, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход. Освен това в заключенията си от 20 юли 2015 г. относно сигурните страни на произход Съветът по правосъдие и вътрешни работи приветства намерението на Комисията да укрепи разпоредбите за сигурните страни на произход в Директива 2013/32/ЕС, включително възможното установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход.

________________

________________

8 COM (2015) 240 окончателен, 13.5.2015 г.

8 COM (2015) 240 окончателен, 13.5.2015 г.

Обосновка

Важно е да се признае, че страни, посочени в евентуалния списък може да имат все още неуредени въпроси по отношение на правата на човека на малцинствата. Често срещана причина за подаването на молба за убежище е спасяването от преследване, следователно не всички молби за убежище е „вероятно“ да са неоснователни, а този израз предполага определена степен на предварително отсъждане на изхода на разглеждането на молбите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС, свързани с прилагането на понятието за сигурна страна на произход, следва да се прилагат по отношение на третите страни, които са в общия списък на ЕС, установен с настоящия регламент. Това означава, по-специално, че включването на дадена трета страна в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално разглеждане на молбата за международна закрила. В допълнение се припомня, че когато един кандидат изтъкне основателни мотиви, които убеждават, че съответната страна не е сигурна в частност, определянето на тази страна като сигурна страна не се счита повече като решаващо по отношение на него.

(5) Разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС, свързани с прилагането на понятието за сигурна страна на произход, следва да се прилагат по отношение на третите страни, които са в общия списък на ЕС, установен с настоящия регламент. Това означава, по-специално, че включването на дадена трета страна в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход не може да представлява изключителен критерий, нито систематична и абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и следователно не би следвало да означава, че националните органи могат да се освободят от задължението си за провеждане на целесъобразно и изчерпателно индивидуално разглеждане на молбата за международна закрила. В допълнение се припомня, че в случаите когато в светлината на индивидуалните обстоятелства на даден кандидат са налице основателни мотиви, които убеждават, че съответната страна не е сигурна в частност, определянето на тази страна като сигурна страна не се счита повече като решаващо по отношение на него. Държавите членки следва да имат предвид, че за някои малцинствени групи, като например лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ), който твърдят, че принадлежат към малцинство като част от процеса на предоставяне на убежище това само по себе си може да бъде достатъчно, за да изложи тези лица на риск в страната им на произход. Поради това не следва да има тежест на доказване за подалото молбата лице да докаже или да даде доказателства, че принадлежи към уязвима или малцинствена група, особено когато такава тежест на доказване нарушава достойнството на личността. Правото на кандидатите на ефективни правни средства за защита в случай на отрицателно решение следва да бъде гарантирано.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Комисията следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, както и други значими международни организации. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(6) Комисията следва редовно да извършва преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. В случай на внезапно влошаване на ситуацията в дадена трета страна от общия списък на ЕС на Комисията следва да се делегират правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на временното отстраняване от общия списък на ЕС на тази трета страна за срок от една година, когато въз основа на обоснована оценка Комисията счита, че дадената трета страна не отговаря повече на условията на Директива 2013/32/ЕС за определянето ѝ като сигурна стана на произход. За целите на тази обоснована оценка Комисията следва да вземе предвид редица източници на информация, с които разполага, включително и по-специално, своите годишни доклади за напредъка на третите страни, определени от Европейския съвет за страни кандидатки, редовните доклади на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и информацията от държавите членки, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Съвета на Европа, групи на гражданското общество, както и други значими международни организации. Комисията следва да има възможност да удължи срока на временното отстраняване от общия списък на ЕС на дадена трета страна с най-много една година, когато е предложила изменение на настоящия регламент, за да се заличи тази трета страна от общия списък на ЕС на сигурните страни на произход. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Комисията трябва да е в състояние да реагира бързо и ефективно при хуманитарни кризи, в съответствие с ангажимента на Съюза за трети държави и бежанци.

Обосновка

Не трябва да има разминаване между периода на широкомащабна хуманитарна криза, възникнала в трета държава, и предлагането на пълноценен процес за подаване на молби за убежище по отношение на засегнатото население в съответствие с Женевската конвенция за бежанците от 1951 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В съответствие с Директива 2013/32/ЕС една страна се счита за сигурна страна на произход, ако на основание на правното положение, прилаганото право в рамките на демократична система и в рамките на политическите обстоятелства може да се покаже, че по принцип и за всеки отделен случай няма преследване, както е определено в член 9 от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, няма мъчения, нехуманно или унизително отношение и наказания и не съществува опасност от произволно насилие в ситуация на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

(8) В съответствие с Директива 2013/32/ЕС една страна се счита за сигурна страна на произход, ако на основание на правното положение, прилаганото в действителност право и осъществимия достъп до правосъдие в рамките на демократична система и в рамките на политическите обстоятелства може да се покаже, че по принцип и за всеки отделен случай няма преследване, както е определено в член 9 от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, на общото население, уязвимите лице, етническите малцинства, ЛГБТИ лицата, или лицата, принадлежащи към други малцинствени групи, няма мъчения, нехуманно или унизително отношение и наказания и не съществува опасност от произволно насилие в ситуация на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

____________

____________

10 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

10 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

Обосновка

При оценката на безопасността на трета държава, следва да се вземат предвид не само какви са законите и обичаите, но и начинът, по който те се прилагат. Комисията сама признава за всяка от посочените държави, че има нерешени въпроси по отношение на някои малцинства. Предложението следва да разгледа наличието на системно преследване на някои малцинства в практиката, и да взаимодействат с гражданското общество за оценка на действителния достъп до правна защита, достъпна за гражданите на тези страни. Групи на гражданското общество, намиращи се в тези страни или работещи в тясно сътрудничество с тях, често са в най-добра позиция да предоставят обратна информация относно опита на малцинствата с обичаите на местно равнище — така наречените „меки“ данни, които могат да бъдат пропуснати в други емпирични оценки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Третите страни, изброени в приложение I към настоящия регламент, са сигурни страни на произход.

1. Третите страни, изброени в приложение I към настоящия регламент, са сигурни страни на произход, в зависимост от конкретните обстоятелства на кандидата.

Обосновка

Регламентът следва да се придържа към принципите за съгласуваност на политиките за развитие, както и да гарантира, че потенциалното въздействие е било правилно оценено, по-специално във връзка с добавянето на държави в списъка.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията прави редовен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и други значими международни организации

2. Комисията преразглежда систематично въздействието на регламента върху политиката на ЕС в областта на развитието, като взема предвид принципа на последователност в политиката на развитие. Комисията прави също така редовен преглед на ситуацията в третите страни, включени в общия списък на ЕС на сигурните страни на произход, като се основава на редица източници на информация, включително и по-специално докладите на ЕСВД и информацията от държавите членки, EASO, ВКБООН, Съвета на Европа, групите на гражданското общество и други значими международни организации.

Обосновка

Регламентът следва да се придържа към принципите за съгласуваност на политиките за развитие, както и да гарантира, че потенциалното въздействие е било правилно оценено, по-специално във връзка с добавянето на държави в списъка.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

Позовавания

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

10.3.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Seb Dance

4.3.2016

Заместен докладчик по становище

Seb Dance

Разглеждане в комисия

15.3.2016

 

 

 

Дата на приемане

20.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

2

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

Позовавания

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.9.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

16.9.2015

DEVE

10.3.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvie Guillaume

1.10.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.9.2015

14.1.2016

28.4.2016

30.5.2016

 

27.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

27.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

10

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georg Mayer

Дата на внасяне

8.8.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Monica Macovei,

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

10

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

3

0

ECR

Jussi Halla-aho

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  гласове „за“:

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност