BETÆNKNING     ***I
PDF 895kWORD 522k
8.8.2016
PE 576.958v03-00 A8-0244/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sylvie Guillaume

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,  

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0452),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, litra d, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0270/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A8-0244/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ved direktiv 2013/32/EU er der fastsat fælles kriterier for udpegelsen af tredjelande som sikre oprindelseslande på nationalt plan. Imidlertid har kun visse medlemsstater udpeget sikre oprindelseslande i deres nationale lovgivning, hvilket betyder, at ikke alle medlemsstater kan gøre brug af de tilhørende proceduremæssige bestemmelser, jf. direktiv 2013/32/EU. På grund af uoverensstemmelser mellem de nationale lister over sikre oprindelseslande, der er blevet vedtaget af medlemsstaterne, og som kan skyldes forskelle i vurderingen af sikkerheden i visse tredjelande eller forskelle i karakteren af de strømme af tredjelandsstatsborgere, som de står over for, anvender medlemsstaterne på nuværende tidspunkt desuden ikke altid begrebet sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, i forbindelse med de samme tredjelande.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I lyset af den meget kraftige stigning, der siden 2014 er sket i antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet i Unionen, og det herigennem opståede, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer har Unionen anerkendt behovet for at styrke anvendelsen af bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU som et vigtigt redskab til at fremme hurtig behandling af ansøgninger, der sandsynligvis er grundløse. Navnlig henviste Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af asylansøgninger, til, at Kommissionen, som fastsat i dens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration8, agter at styrke disse bestemmelser, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Yderligere hilste Rådet for Retlige og Indre Anliggender i sine konklusioner om sikre oprindelseslande af 20. juli 2015 Kommissionens hensigt om at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, velkommen.

(3)  I lyset af den meget kraftige stigning, der siden 2014 er sket i antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet i Unionen, og det herigennem opståede, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer har Unionen anerkendt behovet for at styrke anvendelsen af bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU som et vigtigt redskab til at fremme hurtig behandling af ansøgninger, der sandsynligvis er grundløse. Navnlig henviste Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af asylansøgninger, til, at Kommissionen, som fastsat i dens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen "En europæisk dagsorden for migration", agter at styrke disse bestemmelser, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

__________________

 

8COM(2015) 240 final af 13.5.2015.

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der bør etableres en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på grundlag af de fælles kriterier, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, da en sådan liste vil lette samtlige medlemsstaters anvendelse af de procedurer, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, og herigennem øge den samlede effektivitet af deres asylsystemer for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der sandsynligvis er grundløse. Etableringen af en fælles EU-liste vil også afhjælpe nogle af uoverensstemmelserne mellem medlemsstaternes nationale lister over sikre oprindelseslande, der forårsager, at ansøgere om international beskyttelse med oprindelse i samme tredjelande ikke altid får deres ansøgning behandlet efter samme procedurer i medlemsstaterne. Mens medlemsstaterne bør bevare retten til at anvende eller vedtage lovgivning, der giver mulighed for udpegelse af andre tredjelande end dem, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, vil etableringen af en sådan liste sikre, at alle medlemsstater anvender begrebet på en ensartet måde i forbindelse med ansøgere, hvis oprindelseslande er opført på listen. Dette vil skabe større konvergens i anvendelsen af procedurer og herigennem også begrænse sekundære bevægelser af ansøgere om international beskyttelse. I den sammenhæng bør muligheden for at tage yderligere skridt hen imod en harmonisering, der kunne føre til en eliminering af behovet for nationale lister over sikre oprindelseslande, overvejes efter en periode på tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning, på grundlag af en rapport, der skal fremlægges af Kommissionen.

(4)  Der bør etableres en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på grundlag af de fælles kriterier, der er fastsat ved direktiv 2013/32/EU, da en sådan liste vil lette samtlige medlemsstaters anvendelse af de procedurer, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, og herigennem øge den samlede effektivitet af deres asylsystemer for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der sandsynligvis er grundløse. Den fremskyndede behandling af asylansøgninger fra statsborgere i sikre oprindelseslande vil sætte medlemsstaterne i stand til hurtigere at koncentrere sig om at tildele dem, der har mest behov for det, international beskyttelse. Etableringen af en fælles EU-liste har også til hensigt at afhjælpe nogle af uoverensstemmelserne mellem medlemsstaternes nationale lister over sikre oprindelseslande, der forårsager, at ansøgere om international beskyttelse med oprindelse i samme tredjelande ikke altid får deres ansøgning behandlet efter samme procedurer i medlemsstaterne. Sådanne divergenser strider imod formålet med EU's fælles asylpolitik og vil kunne resultere i fornyet bevægelser af asylansøgere. Mens medlemsstaterne midlertidigt bør bevare retten til at anvende eller vedtage lovgivning, der giver mulighed for udpegelse af andre tredjelande end dem, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, vil etableringen af en sådan liste sikre, at alle medlemsstater anvender begrebet på en ensartet måde i forbindelse med ansøgere, hvis oprindelseslande er opført på listen. Dette vil skabe større konvergens i anvendelsen af procedurer og herigennem også begrænse sekundære bevægelser af ansøgere om international beskyttelse. I den sammenhæng bør der, for så vidt angår yderligere skridt hen imod en harmonisering, ske en ophævelse af nationale lister over sikre oprindelseslande efter en periode på tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Kommissionen skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Etableringen af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande og på længere sigt afskaffelsen af de nationale lister over sikre oprindelseslande vil kun få optimal virkning for konvergensen mellem asylprocedurerne, såfremt disse foranstaltninger ledsages af en harmonisering af procedurefaser og -frister, herunder især for fremskyndede procedurer. Muligheden for at tage yderligere skridt hen imod en harmonisering vedrørende direktiv 2013/32/EU bør overvejes.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Medlemsstaterne bør sikre overensstemmelse og sammenkobling mellem den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande og de nationale lister. Et land, som er genstand for suspension eller fjernelse fra den fælles EU-liste, kan ikke betragtes som et sikkert land på nationalt plan.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Kommissionen bør regelmæssigt undersøge situationen i tredjelande og muligheden for at foreslå at optage dem på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på basis af de til rådighed stående informationskilder, herunder navnlig rapporter fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fremlagt af medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante, internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. Kommissionen bør i relevant omfang efterfølgende udarbejde forslag om udvidelse af EU's fælles liste over sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Medlemsstaterne bør med henblik på harmonisering af nationale lister over sikre oprindelseslande i den treårige overgangsperiode løbende fra denne forordnings ikrafttræden være i stand til at fremsende Kommissionen forslag til lande til optagelse på listen over sikre oprindelseslande. Kommissionen bør undersøge disse forslag inden for en frist på seks måneder fra forelæggelsen på grundlag af de informationskilder, den har til rådighed, herunder navnlig rapporter fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fremlagt af medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante, internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. Når Kommissionen finder det relevant at tilføje det pågældende tredjeland, fremsætter den et forslag om at udvide den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e)  Kommissionen bør sikre, at optagelse af et land på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande ledsages af en effektiv EU-tilbagesendelsespolitik funderet på tilbagetagelsesaftaler, idet disse til fulde skal efterleves som betingelse for udbetaling af EU-støtte til de pågældende lande.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De bestemmelser i direktiv 2013/32/EU, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, bør finde anvendelse i forbindelse med tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, der etableres ved denne forordning. Det betyder navnlig, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke ændrer ved behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse. Yderligere bør der mindes om, at hvis en ansøger påviser, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende.

(5)  De bestemmelser i direktiv 2013/32/EU, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, bør finde anvendelse i forbindelse med tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, der etableres ved denne forordning. Det betyder navnlig, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke ændrer ved behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse i overensstemmelse med de proceduremæssige sikkerhedsmekanismer, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU. Dette omfatter mulighed for personlig samtale, retshjælp og advokatbistand samt adgang til effektive retsmidler. Yderligere bør der mindes om, at hvis en ansøger påviser, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende. Medlemsstaterne bør ikke anvende begrebet sikre oprindelseslande på ansøgere, der tilhører et mindretal eller en gruppe af personer, som fortsat vil være i fare i lyset af situationen i det omhandlede oprindelsesland, som udledt af de informationskilder, der er opstillet i artikel 2, stk. 2. I overensstemmelse med artikel 46 i direktiv 2013/32/EU bør medlemsstaterne sikre alle ansøgere retten til effektive retsmidler ved en domstol i tilfælde af afslag på deres ansøgning om international beskyttelse. De skal også have ret til at forblive på territoriet, indtil fristen for at udøve retten til et effektivt retsmiddel er udløbet, og, såfremt ansøgeren har udøvet denne ret inden fristens udløb, indtil behandlingen af sagen er afsluttet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande bør ikke have til formål at reducere antallet af asylansøgere fra lande, der er kendetegnet ved både at have et højt antal ansøgere og en lav anerkendelsesprocent. Udpegelsen af et tredjeland som sikkert oprindelsesland bør ikke udelukkende hvile på vurderingen af, om situationen i det pågældende land er i overensstemmelse med de fælles kriterier, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU for sådan udpegelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  I overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder bør medlemsstaterne tage særlig hensyn til barnets tarv og respekten for familielivet ved anvendelsen af denne forordning. Desuden bør der gives særlig opmærksomhed til sårbare personer som omhandlet i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2011/95/EU, personer, der tilhører etniske mindretal, og LGBTI-personer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Bestemmelserne i direktiv 2013/33/EU, der fastsætter standarder for modtagelse af ansøgere til international beskyttelse, finder anvendelse i forbindelse med statsborgere fra tredjelande, der er opført på den ved denne forordning opstillede fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, mens deres asylansøgning behandles.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionen bør regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6)  Kommissionen bør løbende revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af, at en pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste vil kunne føre til, at landet ikke overholder betingelserne for at være optaget på listen over sikre oprindelseslande, jf. direktiv 2013/32/EU, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår en suspension af det pågældende tredjeland fra listen, hvis det på grundlag af en begrundet vurdering fastslås, at betingelserne for at betragte et tredjeland som sikkert oprindelsesland ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. EU's delegationer i disse lande bør have til opgave at overvåge tilfælde af refoulement og straks indberette alle disse. Så snart som muligt efter, at Kommissionen bliver bekendt med en ændring i situationen og under alle omstændigheder inden vedtagelsen af en beslutning om suspension af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste, bør den underrette medlemsstaterne med henstilling til, at de ikke lader begrebet sikkert oprindelsesland finde anvendelse på nationalt niveau for dette tredjeland. Hvis det i suspensionsperioden af de foreliggende oplysninger klart fremgår, at situationen i tredjelandet atter opfylder de i bilag I til direktiv 2013/32/EU fastsatte betingelser, bør Kommissionen senest seks måneder efter vedtagelsen af suspensionsafgørelsen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF vedtage en afgørelse om at ophæve suspensionen af det pågældende land fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Kommissionen bør have mulighed for at konsultere en lang række kilder til information og indhente ekspertrådgivning. Kommissionen bør i denne henseende have mulighed for at udbede sig assistance ved gennemgang af den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, navnlig fra EASO i betragtning af dettes ekspertise. Kommissionen bør også have mulighed for at konsultere internationale organisationer, navnlig UNHCR, relevante civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner med dokumenteret landespecifik og menneskerettighedsrelevant ekspertise.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Som følge af Rådet for Retlige og Indre Anliggenders konklusioner af 20. juli 2015, hvor medlemsstaterne blev enige om, at en vurdering fra samtlige medlemsstater af sikkerheden på Vestbalkan bør prioriteres højt, organiserede EASO den 2. september 2015 et møde på ekspertniveau med medlemsstaterne, hvor der blev opnået bred enighed om, at Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo*9 , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien bør betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning.

udgår

__________________

 

9* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer, betragtes et antal tredjelande som sikre oprindelseslande.

(9)  På grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer, betragtes et antal tredjelande som sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For så vidt angår Albanien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fire ud af 150 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 7,8 % (1 040) af asylansøgningerne fra borgere fra Albanien var begrundede. Mindst otte medlemsstater har udpeget Albanien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Albanien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Albanien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Albanien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

udgår

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For så vidt angår Bosnien-Hercegovina danner dets forfatning grundlag for fordeling af magten mellem landets konstituerende folk. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fem ud af 1 196 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 4,6 % (330) af asylansøgningerne fra borgere fra Bosnien-Hercegovina var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Bosnien-Hercegovina som et sikkert oprindelsesland.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i seks ud af 502 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 0,9 % (70) af asylansøgningerne fra borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien var begrundede. Mindst syv medlemsstater har udpeget Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

udgår

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For så vidt angår Kosovo* er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling. Kosovos* ikketiltrædelse af relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter som for eksempel ECHR skyldes manglende international konsensus for så vidt angår dets status som suveræn stat. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 6,3 % (830) af asylansøgningerne fra borgere fra Kosovo* var begrundede. Mindst seks medlemsstater har udpeget Kosovo* som et sikkert oprindelsesland.

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For så vidt angår Montenegro er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i en ud af 447 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 3,0 % (40) af asylansøgningerne fra borgere fra Montenegro var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Montenegro som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Montenegro til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Montenegro opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Montenegro skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For så vidt angår Serbien danner forfatningen grundlag for, at minoriteter kan udøve selvstyre inden for uddannelse, anvendelse af sprog, information og kultur. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 16 ud af 11 490 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 1,8 % (400) af asylansøgningerne fra borgere fra Serbien var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Serbien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Serbien til kandidatland, og der er påbegyndt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Serbien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Serbien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For så vidt angår Tyrkiet er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 94 ud af 2 899 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 23,1 % (310) af asylansøgningerne fra borgere fra Tyrkiet var begrundede. En medlemsstat har udpeget Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Tyrkiet til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Tyrkiet opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Tyrkiet skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

udgår

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i chartret.

(18)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i chartret, herunder retten til asyl og beskyttelse mod non-refoulement, jf. artikel 18 og 19 i chartret.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning etableres der en fælles EU-liste over tredjelande, der skal betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning.

1.  Ved denne forordning etableres der en fælles EU-liste over tredjelande, der skal betragtes som sikre oprindelseslande i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning. Statsborgere fra lande, der er opført på den ved denne forordning opstillede fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, er garanteret adgang til international beskyttelse og er omfattet af alle de proceduremæssige sikkerhedsmekanismer og sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tredjelande, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, er sikre oprindelseslande.

1.  Tredjelande, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, er udpeget som sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer.

2.  Kommissionen skal løbende revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande eller er suspenderet fra denne liste, jf. artikel 3. Den revurderer også løbende disse landes overholdelse af de betingelser for at blive betragtet som et sikkert oprindelsesland, der er fastsat i bilag I til direktiv 2013/32/EU, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten, EU's delegationer i disse lande og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, FRA, Europarådet og andre relevante internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. Kommissionen holder Europa-Parlamentet behørigt og rettidigt informeret.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver ændring af den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande skal vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

3.  Enhver ændring af den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande skal vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Til dette formål foretages følgende:

 

a)  Kommissionen revurderer regelmæssigt situationen i tredjelandene og hensigtsmæssigheden af at foreslå at tilføje dem på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

 

Kommissionen udarbejder hvis hensigtsmæssigt et forslag om at udvide den fælles liste over sikre oprindelseslande efter en begrundet vurdering af, hvorvidt landene, der skal optages på listen, opfylder de kriterier, der er opstillet i bilag I til direktiv 2013/32/EU.

 

Vurderinger af, hvorvidt et land er et sikkert oprindelsesland, foretaget i overensstemmelse med denne artikel baseres på en række informationskilder, herunder navnlig regelmæssige rapporter fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fremlagt af medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante, internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer.

 

b)  Medlemsstaterne kan i den treårige overgangsperiode fra denne forordnings ikrafttræden, med henblik på at harmonisere de nationale lister over sikre oprindelseslande, foreslå at tilføje tredjelande til den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Kommissionen undersøger så disse forslag inden for en frist på seks måneder på grundlag af en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig rapporter fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fremlagt af medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante, internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. Hvis Kommissionen beslutter at optage det pågældende tredjeland på listen, fremsætter det et forslag om at udvide den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis der indtræffer pludselige ændringer i situationen i et tredjeland, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, og det som følge af uopsættelige grunde er påkrævet, finder den i artikel 3a omhandlede procedure anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fjernelse af et tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i tilfælde af pludselig ændring af situationen

Suspension og fjernelse af et tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i tilfælde af pludselig ændring af situationen

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af pludselige ændringer i situationen i et tredjeland opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande foretager Kommissionen en begrundet vurdering af, hvorvidt det pågældende tredjeland opfylder betingelserne i bilag I til direktiv 2013/32/EU, og vedtager, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt, i henhold til artikel 290 i TEUF en aftale om suspension af tredjelandets opførelse på listen i en periode på et år.

2.  I tilfælde af, at pludselige ændringer i situationen i et tredjeland opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande vil kunne føre til, at landet ikke overholder betingelserne for at være udpeget som sikkert oprindelsesland, jf. bilag I til direktiv 2013/32/EU, foretager Kommissionen øjeblikkeligt og hurtigt en begrundet vurdering af det pågældende tredjelands opfyldelse af betingelserne og vedtager, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt, i henhold til artikel 290 i TEUF en aftale om suspension af tredjelandets opførelse på listen i en periode på et år.

 

Så snart som muligt efter, at Kommissionen bliver bekendt med en ændring i situationen og under alle omstændigheder inden vedtagelsen af en beslutning om suspension af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste, underretter den medlemsstaterne med henstilling til, at de ikke lader begrebet sikkert oprindelsesland finde anvendelse på nationalt niveau for dette tredjeland.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis det i suspensionsperioden af de foreliggende oplysninger klart fremgår, at tredjelandet atter opfylder de i bilag I til direktiv 2013/32/EU fastsatte betingelser, bør Kommissionen senest seks måneder efter vedtagelsen af den i artikel 2 i denne artikel omhandlede afgørelse vedtage en afgørelse om at ophæve suspensionen af det pågældende land fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Hasteprocedure

 

1.  Delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikel, træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for at anvende hasteproceduren.

 

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 3, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

 

Høring af tredjeparter

 

1.  Kommissionen konsulterer Det Europæiske Asylstøttekontor i gennemførelsen af dets regelmæssige revurderinger af situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, herunder suspenderede lande. Kommissionen kan anmode Asylstøttekontoret om at foretage en gennemgang af situationen i et sådant tredjeland med henblik på at vurdere, om de relevante betingelser og kriterier, der er fastsat i bilag I til direktiv 2013/32/EU, overholdes.

 

2.  Kommissionen konsulterer i sin revurdering af den fælles EU-liste internationale organisationer, navnlig UNHCR, relevante civilsamfundsorganisationer eller enkeltpersoner med dokumenteret landespecifik og menneskerettighedsrelevant ekspertise.

 

3.  UNHCR, ikke-statslige organisationer og individuelle eksperter med dokumenteret og relevant, landespecifik og menneskerettighedsrelevant ekspertise kan anmode Kommissionen om at suspendere eller fjerne et land fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Anmodningen skal indeholde en detaljeret og ajourført beskrivelse af menneskerettighedssituationen og de vedvarende menneskerettighedsovertrædelser, der finder sted i det pågældende land. Den skal også angive, hvori den manglende overholdelse af kriterierne, jf. bilag I til direktiv 2013/32/EU, som begrunder suspensionen eller fjernelsen af landet fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, består. Kommissionen vurderer de oplysninger, der er fremlagt i en sådan anmodning, medmindre den anser anmodningen for uantagelig, ubegrundet eller have karakter af gentagelse.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 25 – stk. 2 ­– afsnit 6 – litra a – nr. i

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1) Artikel 25, stk. 6, litra a), nr. i), affattes således:

i)  ansøgeren kommer fra et land, der opfylder kriterierne for at blive betragtet som et sikkert oprindelsesland i dette direktivs forstand, eller

“i)  ansøgeren kommer fra et land, der opfylder kriterierne for at blive betragtet som et sikkert oprindelsesland i dette direktivs forstand, og der kan fremlægges tilstrækkelig støtte i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, inden for rammerne af en sådan procedure, eller"

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 25 – stk. 2 ­– afsnit 6 – litra b – nr. i

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1a) I artikel 25, stk. 6, litra b), nr. i) foretages følgende ændringer:

i)  ansøgeren kommer fra et land, der opfylder kriterierne for at blive betragtet som et sikkert oprindelsesland i dette direktivs forstand, eller

“i)  ansøgeren kommer fra et land, der opfylder kriterierne for at blive betragtet som et sikkert oprindelsesland i dette direktivs forstand, og der kan fremlægges tilstrækkelig støtte i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, inden for rammerne af en sådan procedure, eller

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 36 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Et tredjeland udpeget som sikkert oprindelsesland i overensstemmelse med dette direktiv i henhold til national lovgivning, eller som er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXXX/2015* [this Regulation], kan efter en individuel behandling af ansøgningen kun betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, såfremt:

1.  Et tredjeland udpeget som sikkert oprindelsesland i overensstemmelse med dette direktiv i henhold til national lovgivning, eller som er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXXX/2015* [this Regulation], kan efter en individuel behandling af ansøgningen, som omfatter en personlig samtale i overensstemmelse med artikel 14 og 22, kun betragtes som et sikkert oprindelsesland for en bestemt ansøger, såfremt:

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

 

 

 

 

1a. Medlemsstaterne anvender ikke begrebet sikre oprindelseslande på ansøgere, der tilhører et mindretal eller en gruppe af personer, som fortsat er i fare i lyset af situationen i det omhandlede oprindelsesland, som udledt af de informationskilder, der er opstillet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. XXXX/2015.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Fra den ... [three years from the entry into force of this Regulation] er kun lande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande opstillet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXXX/2015*, at betragte som et sikkert oprindelsesland i dette direktivs forstand.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 36 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 36a

 

"Udpegelse af sikre oprindelseslande med henblik på artikel 36 og artikel 37, stk. 1

 

Et land betragtes som et sikkert oprindelsesland, hvis det på grundlag af de retlige forhold, anvendelsen af lovgivningen inden for rammerne af et demokratisk system og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse, som defineret i artikel 9 i direktiv 2011/95/EU, ingen tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og ingen trussel om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

 

Ved denne vurdering skal der blandt andet tages hensyn til, i hvilket omfang der ydes beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i henhold til:

 

a)  det pågældende lands relevante love og administrative bestemmelser og deres anvendelse i praksis

 

b)  respekt for de rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder og/eller Den Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder og/eller FN's Konvention mod Tortur, herunder navnlig de rettigheder, der ikke kan fraviges i henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte europæiske konvention

 

c)  overholdelse af non-refoulement-princippet i overensstemmelse med Genèvekonventionen

 

d)  effektive retsmidler mod krænkelser af disse rettigheder og frihedsrettigheder."

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med bilag I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse opretholde eller indføre ny lovgivning, der gør det muligt at udpege andre sikre oprindelseslande end dem, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXXX/2015 [this Regulation]."

1.  Medlemsstaterne kan indtil ... [three years after the date of entry into force of Regulation (EU) No XXXX/2015] i overensstemmelse med bilag I i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse opretholde eller indføre ny lovgivning, der gør det muligt at udpege andre sikre oprindelseslande end dem, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXXX/2015 [this Regulation]."

 

De har i denne periode ansvaret for at sikre, at de nationale lister over sikre oprindelseslande og den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande stemmer overens med hinanden. Dette indebærer følgende:

 

a)  Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om enhver ændring af deres national liste.

 

b)  Medlemsstaterne kan foreslå Kommissionen at tilføje tredjelande på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Kommissionen skal så undersøge disse forslag inden for en frist på seks måneder på grundlag af dens til rådighed stående informationskilder, herunder rapporter fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fremlagt af medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante, internationale organisationer og nationale eller internationale ikke-statslige organisationer. Hvis Kommissionen beslutter at optage det pågældende tredjeland på listen, fremsætter det et forslag om at udvide den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

 

c)  Hvis et tredjeland er blevet suspenderet fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i denne forordning, skal medlemsstaterne ikke udpege dette land som sikkert oprindelsesland på nationalt niveau.

 

d)  Hvis et tredjeland er blevet fjernet fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i henhold til artikel 2, stk. 3, kan en medlemsstat underrette Kommissionen, hvis den på baggrund af ændringer i tredjelandets situation finder, at landet atter opfylder de i bilag I til dette direktiv opstillede kriterier for optagelse på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

 

Kommissionen undersøger en sådan underretning og fremlægger, hvis hensigtsmæssigt, et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande i overensstemmelse hermed.

 

Hvis Kommissionen beslutter ikke at fremlægge et sådant forslag, må medlemsstaterne ikke på nationalt niveau udpege det pågældende land som et sikkert oprindelsesland.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2013/32/EU

Artikel 46 – stk. 6 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a.  Artikel 46, stk. 6, litra a), affattes således:

a)  om at betragte en ansøgning som åbenbart grundløs i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, eller grundløs efter en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 31, stk. 8, undtagen i tilfælde, hvor disse afgørelser er baseret på de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 31, stk. 8, litra h)

“a)  om at betragte en ansøgning som åbenbart grundløs i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, eller grundløs efter en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 31, stk. 8, undtagen i tilfælde, hvor disse afgørelser er baseret på de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 31, stk. 8, litra b) og h)"

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Overvågning og evaluering

 

Kommissionen fremlægger senest ... [two years after the date of entry into force of this Regulation] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af denne forordning og hvis hensigtsmæssigt forslag til nødvendige ændringer. Medlemsstaterne fremsender senest ... [18 months after the date of entry into force of this Regulation] Kommissionen alle oplysninger af relevans for udarbejdelsen af denne rapport. Efter at have fremlagt rapporten skal Kommissionen aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

 

Som led i rapporteringen skal Kommissionen redegøre for den metodologi, der er blevet anvendt til at vurdere situationen i de tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, eller for om disse lande skal optages på eller suspenderes fra listen. Den skal ligeledes rapportere om implementeringen af de proceduremæssige sikkerhedsmekanismer for asylansøgere med oprindelse i et land opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fælles EU-liste over sikre oprindelseslande som omhandlet i artikel 2

Fælles EU-liste over sikre oprindelseslande som omhandlet i artikel 2

Albanien

 

Bosnien-Hercegovina

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

Kosovo*11 ,

 

Montenegro,

 

Serbien

 

Tyrkiet

 

__________________

 

11Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

 


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag: Principper og mål

Kommissionen fremlagde den 13. maj 2015 en dagsorden vedrørende migration, der indeholdt både umiddelbare foranstaltninger såvel som andre initiativer, der skal tages for at udvirke strukturelle løsninger til forbedring af styringen af migration. Som en del af de strukturelle initiativer, der er under overvejelse, har Kommissionen navnlig fremhævet nødvendigheden af at styrke det fælleseuropæiske asylsystem og anlægge en mere effektiv tilgang vedrørende misbrug af systemet. Den har i denne henseende den 9. september sidste år foreslået at styrke bestemmelserne om "sikre oprindelseslande" (i det følgende benævnt "SOL") i direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse.

Foruden oprettelsen af en fælles SOL-liste indføjer forslaget allerede på dette stadie en række lande på listen (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet). Kommissionen opstiller et tresporet mål: 1) effektivisering af det samlede asylsystem, 2) afskrækkelse af forsøg på at misbruge det fælleseuropæiske asylsystem og omvendt anspore medlemsstaterne til at afsætte flere ressourcer til personer, der har brug for beskyttelse, 3) reduktion af uoverensstemmelserne mellem de nationale SOL-lister opstillet af medlemsstaterne og dermed befordre konvergens mellem procedurerne.

Generelle betragtninger om SOL-begrebet og anvendelsen heraf

Ordføreren ønsker for det første at afkræfte visse kilder til forvirring og fejlopfattelser, der knytter sig til selve SOL-begrebet.

Helt grundlæggende skal det erindres, at selvom en asylansøger er fra et land, der anses for SOL, betyder dette ikke, at vedkommendes ansøgning ikke behandles eller at vedkommende tilbagesendes øjeblikkeligt. Dette skaber i intet omfang nogen absolut sikkerhedsgaranti for ansøgeren, men giver samtidig heller ikke anledning til ikke at foretage en individuel undersøgelse af dennes ansøgning, der skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2013/32/EU og dertil hørende proceduremæssige sikkerhedsmekanismer.

Endvidere skal begrebet "sikkert oprindelsesland" ikke forveksles med "sikkert tredjeland". De to begreber finder anvendelse på forskellige grupper (for førstnævntes vedkommende personer fra lande betegnet som SOL, for sidstnævntes personer fra andre lande end dem, der betegnes som sikre tredjelande) og der gælder forskellige regler og proceduregarantier for de to.

Endelig gælder, at mens en EU-liste vil kunne lette brugen af begrebet SOL for alle medlemsstater, er disse allerede nu i stand til at opstille dette proceduremæssige instrument med hjemmel i direktiv 2013/32/EU. De kan dermed allerede behandle ansøgninger indgivet af personer fra SOL ved fremskyndet procedure eller realitetsbehandling ved grænsen. Uden at betvivle betydningen af dette instrument i bestræbelserne på at finde fælles løsninger er det dog vigtigt ikke at overvurdere dette forslags potentiale i forbindelse med den aktuelle flygtningekrise. Merværdien ved en EU-SOL-liste skal ses i perspektivet af et globalt og effektivt EU-asylsystem og af en fuldstændig og nøje gennemførelse af det fælleseuropæiske asylsystems regler.

Spørgsmål og forbehold til Kommissionens forslag

Kommissionens harmoniseringsforslag skal hilses velkommen som et led i bestræbelserne på at opbygge et fælleseuropæisk asylsystem. Ikke desto mindre ønsker ordføreren at fremsætte en række spørgsmål og forbehold:

1) vedr. forslagets virkning for harmonisering

Vedtagelsen af en fælles SOL-liste vil ikke nødvendigvis føre til en øget harmonisering, idet den tillader eksistensen af både denne EU-liste og medlemsstaternes nationale lister. Såfremt Kommissionen ikke desto mindre agter på et senere tidspunkt at gøre brug af muligheden for supplerende harmoniseringsforanstaltninger, der vil gøre det muligt at ophæve de nationale lister, så fremgår dette ikke konkret af det foreliggende forslag. Sammenkoblingen mellem de nationale lister og EU-listen er heller ikke tydeligt defineret. Endvidere foreslås der heller ikke nogen justeringer til afhjælpning af de nuværende uoverensstemmelser mellem de nationale lister.

  2) vedr. metodologien til udpegning af et land som SOL

Spørgsmålet om metodologien er af grundlæggende betydning. For det første påhviler det EU-medlovgiverne som krævet af EU-Domstolen at kunne påvise, at de har foretaget en rimelig afvejning mellem dels målene i den pågældende forordning og dels de grundlæggende rettigheder fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Endvidere er listen på syv lande, som det er fastsat i forslaget, kun første stadie, idet Kommissionen påtænker at indføje andre tredjelande på listen på et senere stadie. Men forslaget synes ikke at opstille nogen klar og konsekvent metodologi til vurdering af situationen i tredjelande, hverken hvad angår optagelse på eller efterfølgende revision af listen. Endvidere indeholder forslaget heller ikke nogen vurdering af situationen i de syv lande, der kan begrunde, hvorfor de er optaget på listen.

  3) vedr. vedtagelses- og revisionsprocedure

Hvad enten det drejer sig om suspendering eller fjernelse fra listen, indeholder forslaget ikke nogen formel præcisering af, hvordan modifikationer af EU-listen vil kunne influere på de nationale procedurer. Denne manglende juridiske sikkerhed er yderligere forværret af den manglende fleksibilitet i suspenderingsproceduren i artikel 3.

Indsamling af oplysninger om landene på listen og forbedring af dens struktur

Ordføreren ønsker på grundlag af disse betragtninger at foreslå en tilgang, der dels muliggør det aldeles nødvendige arbejde med at indsamle oplysninger om landene på listen og dels at styrke selve listens overordnede struktur.

  1) Et uundværligt oplysnings- og undersøgelsesarbejde

Parlamentet og Rådet har med henblik på at kunne foretage en behørig vurdering af de lande, der er opført i bilaget, rette en formel anmodning til Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om supplerende og ajourførte oplysninger om situationen i landene på det vestlige Balkan og Tyrkiet. Parlamentet har ønsket at supplere denne indsamling af oplysninger ved ligeledes at rette henvendelse til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for at blive underrettet om forslagets implikationer for de grundlæggende rettigheder.

  2) Delvis holdning der midlertidigt udelukker landene på listen

Mens oplysningerne fra EASO afventes, finder medlovgiverne sig ikke i stand til at tilkendegive deres holdning til de dele af forslaget, der er specifikt tilknyttet de syv lande, som er opført som SOL-lande på liste, jf. Kommissionens forslag. Derfor har ordføreren indtil videre ikke fremsat betragtninger om bilaget og de hertil knyttede betragtninger; Rådet har anlagt samme tilgang. Dette arbejdsforløb i to hastigheder vil gøre det muligt for medlovgiverne at påbegynde de interinstitutionelle forhandlinger om andre dele af teksten og, når bidragene fra EASO foreligger, færdiggøre deres delvise holdning.

  3) En styrkelse af listens struktur

Ordførerens ændringsforslag er naturligt nok fremsat som svar på de betragtninger, der er fremsat i ovenstående. Det drejer sig ikke mindst om at

    a) præcisere sammenkoblingen mellem EU-listen og de nationale lister

Ordføreren foreslår med henblik på at sikre en optimal harmoniseringseffekt bl.a. at de nationale lister ophæves inden for en periode på tre og at der i denne periode gælder regler for en klart defineret procedure i tilfælde af suspendering eller fjernelse af et land fra fælleslisten.

    b) styrke metodologien til vurdering af tredjelande vedrørende rammerne for vedtagelses- og revisionsproceduren

Retspraksis foreskriver, at de underretningskilder, der nævnes i forslaget til forordning, bør suppleres med rapporter og oplysninger ude fra stedet indsendt af ikke-statslige organisationer. Metodologien bør endvidere styrkes, således at der fastlægges en velafklaret procedure for eventuel modifikation af listen: Det er vigtigt at underbygge og begrunde enhver modifikation af listen under hensyn til de oplysninger, der er forelagt af forskellige aktører. Det foreslås i denne sammenhæng navnlig, at der nedsættes et rådgivende udvalg om oplysninger om SOL. Dette udvalg skal omfatte dels permanente medlemmer, således EASO og FN's Flygtningehøjkommissariat, og dels ikke-permanente medlemmer udvalgt på grundlag af anerkendt ekspertise vedrørende de relevante tredjelande og/eller menneskerettighedsanliggender. Udvalgets opdrag fastlægges for hvert stadie i processen vedrørende optagelse på eller revision af listen. Rådgivningsudvalget muliggør således en forbedret vurdering af hensigtsmæssigheden af at anvende begrebet SOL på et givent land.

    c) tilsikre en mekanisme til hurtigere og mere fleksibel revision af listen

Ordføreren ønsker navnlig at tilsikre en større fleksibilitet i proceduren til revision af listen "i tilfælde af en pludselig ændring i situationen" og dermed undgå alt for langstrakte reaktionstider såvel som en uhensigtsmæssig optagelse af et land på listen som sikkert land.

    d) fastslåelse af de proceduremæssige rammer fastsat i direktiv 2013/32/EU

Opstillingen af den fælles liste indebærer ikke blot en begrundet og informationsbaseret vurdering af situationen i de pågældende tredjelande, men tillige fuldstændig og nøje anvendelse af de bestemmelser, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU og navnlig de hertil knyttede proceduremæssige garantier. Ordføreren foreslår derfor, at de nugældende proceduremæssige rammer såvel som nødvendigheden af, at disse anvendes af alle medlemsstaterne, fastslås i teksten. Kommissionen skal således to år efter denne forordnings ikrafttrædelse fremlægge en rapport om opfølgning på og evaluering af anvendelsen af proceduregarantierne fastsat i direktiv 2013/32/UE vedrørende asylansøgere fra SOL-betegnede lande opført på den fælles liste. For så vidt angår selve begrebet SOL skal det erindres, at opførelsen af et land på den fælles liste alene skal være baseret på undersøgelsen af, hvorvidt situationen i landet stemmer overens med de kriterier, der er opstillet i direktiv 2013/32/UE om fælles procedurer.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (15.6.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Ordfører for udtalelse: Jozo Radoš

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag med henblik på etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på grundlag af de fælles kriterier, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU. På grundlag af oplysninger fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor, Europarådet, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante internationale organisationer foreslås det i denne fase, at listen omfatter 6 lande i det vestlige Balkan og Tyrkiet.

Ordføreren glæder sig over dette forslag, der vil bidrage til en hurtig behandling af asylansøgninger fra personer med oprindelse i disse lande og reducere forskellene mellem de eksisterende nationale lister. Forslaget indeholder bestemmelser om regelmæssig overvågning af situationen i landene på den fælles liste og om fjernelse af et land fra listen i tilfælde af pludselig ændring af situationen.

Det er navnligt vigtigt at understrege, at opførelsen af et land på denne liste ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette land og derfor ikke ændrer ved behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse.

Ordføreren bemærker, at vedrørende Tyrkiet er andelen af asylansøgninger, som EU-medlemsstaterne vurderer som begrundede, forholdsvis høj, og det viser, at det forhold, at forskelsbehandling af og krænkelser af menneskerettighederne for enkeltpersoner, der tilhører sårbare grupper, stadig forekommer der. Selv om ordføreren er enig i Kommissionens konklusion om, at Tyrkiet er et sikkert oprindelsesland i den i direktiv 2013/32/EU anvendte betydning, finder han det særlig vigtigt at sikre, at forpligtelsen til en individuel behandling af asylansøgninger respekteres fuldt ud.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)   I overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder bør medlemsstaterne tage særlig hensyn til barnets tarv og respekten for familielivet ved anvendelsen af denne forordning. Desuden bør der gives særlig opmærksomhed til sårbare personer som omhandlet i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2011/95/EU, personer, der tilhører etniske mindretal, og LGBTI-personer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionen bør regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6)  Kommissionen bør løbende overvåge situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, og i denne henseende gennemføre vurderinger mindst hver sjette måned. I tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer. EU's delegationer i disse lande bør have til opgave at overvåge tilfælde af refoulement og straks indberette alle disse. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For så vidt angår Albanien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fire ud af 150 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 7,8 % (1 040) af asylansøgningerne fra borgere fra Albanien var begrundede. Mindst otte medlemsstater har udpeget Albanien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Albanien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Albanien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Albanien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

(10)  For så vidt angår Albanien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fire sager. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 7,8 % (1 040) af asylansøgningerne fra borgere fra Albanien var begrundede. Mindst otte medlemsstater har udpeget Albanien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Albanien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Albanien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Albanien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

Begrundelse

Den omstændighed, at forholdet mellem antallet af domme, der dokumenterer krænkelser, og det samlede antal ansøgninger i et givet år er forholdsvis lav, er ikke en relevant indikator, og det kan være vildledende, da de fleste ansøgninger ikke vil blive behandlet efter fortjeneste, en del af dem vil blive løst med en mindelig ordning, og en del af dem vil fortsat ikke være færdigbehandlet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For så vidt angår Bosnien-Hercegovina danner dets forfatning grundlag for fordeling af magten mellem landets konstituerende folk. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fem ud af 1 196 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 4,6 % (330) af asylansøgningerne fra borgere fra Bosnien-Hercegovina var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Bosnien-Hercegovina som et sikkert oprindelsesland.

(11)  For så vidt angår Bosnien-Hercegovina danner dets forfatning grundlag for fordeling af magten mellem landets konstituerende folk. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i fem sager. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 4,6 % (330) af asylansøgningerne fra borgere fra Bosnien-Hercegovina var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Bosnien-Hercegovina som et sikkert oprindelsesland.

Begrundelse

Den omstændighed, at forholdet mellem antallet af domme, der dokumenterer krænkelser, og det samlede antal ansøgninger i et givet år er forholdsvis lav, er ikke en relevant indikator, og det kan være vildledende, da de fleste ansøgninger ikke vil blive behandlet efter fortjeneste, en del af dem vil blive løst med en mindelig ordning, og en del af dem vil fortsat ikke være færdigbehandlet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i seks ud af 502 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 0,9 % (70) af asylansøgningerne fra borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien var begrundede. Mindst syv medlemsstater har udpeget Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

(12)  For så vidt angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i seks sager. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 0,9 % (70) af asylansøgningerne fra borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien var begrundede. Mindst syv medlemsstater har udpeget Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til kandidatland. På det tidspunkt blev det vurderet, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

Begrundelse

Den omstændighed, at forholdet mellem antallet af domme, der dokumenterer krænkelser, og det samlede antal ansøgninger i et givet år er forholdsvis lav, er ikke en relevant indikator, og det kan være vildledende, da de fleste ansøgninger ikke vil blive behandlet efter fortjeneste, en del af dem vil blive løst med en mindelig ordning, og en del af dem vil fortsat ikke være færdigbehandlet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For så vidt angår Montenegro er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i en ud af 447 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 3,0 % (40) af asylansøgningerne fra borgere fra Montenegro var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Montenegro som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Montenegro til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Montenegro opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Montenegro skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

(14)  For så vidt angår Montenegro er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i en enkelt sag. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 3,0 % (40) af asylansøgningerne fra borgere fra Montenegro var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Montenegro som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Montenegro til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Montenegro opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Montenegro skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

Begrundelse

Den omstændighed, at forholdet mellem antallet af domme, der dokumenterer krænkelser, og det samlede antal ansøgninger i et givet år er forholdsvis lav, er ikke en relevant indikator, og det kan være vildledende, da de fleste ansøgninger ikke vil blive behandlet efter fortjeneste, en del af dem vil blive løst med en mindelig ordning, og en del af dem vil fortsat ikke være færdigbehandlet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For så vidt angår Serbien danner forfatningen grundlag for, at minoriteter kan udøve selvstyre inden for uddannelse, anvendelse af sprog, information og kultur. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 16 ud af 11 490 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 1,8 % (400) af asylansøgningerne fra borgere fra Serbien var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Serbien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Serbien til kandidatland, og der er påbegyndt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Serbien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Serbien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

(15)  For så vidt angår Serbien danner forfatningen grundlag for, at minoriteter kan udøve selvstyre inden for uddannelse, anvendelse af sprog, information og kultur. Der er et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 16 sager. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 1,8 % (400) af asylansøgningerne fra borgere fra Serbien var begrundede. Mindst ni medlemsstater har udpeget Serbien som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Serbien til kandidatland, og der er påbegyndt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Serbien opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Serbien skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

Begrundelse

Den omstændighed, at forholdet mellem antallet af domme, der dokumenterer krænkelser, og det samlede antal ansøgninger i et givet år er forholdsvis lav, er ikke en relevant indikator, og det kan være vildledende, da de fleste ansøgninger ikke vil blive behandlet efter fortjeneste, en del af dem vil blive løst med en mindelig ordning, og en del af dem vil fortsat ikke være færdigbehandlet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For så vidt angår Tyrkiet er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 94 ud af 2 899 ansøgninger. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne, at 23,1 % (310) af asylansøgningerne fra borgere fra Tyrkiet var begrundede. En medlemsstat har udpeget Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Tyrkiet til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Tyrkiet opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Tyrkiet skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport.

(16)  For så vidt angår Tyrkiet er der et tilstrækkeligt retsgrundlag for beskyttelse mod forfølgelse og mishandling i form af materielle og proceduremæssige menneskerettigheder samt lovgivning om ikkeforskelsbehandling, herunder medlemskab af alle større internationale menneskerettighedstraktater. I 2014 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol krænkelser i 94 sager. Der er ikke påvist tilfælde af refoulement af egne borgere. I 2014 vurderede medlemsstaterne dog, at 23,1 % (310) af asylansøgningerne fra borgere fra Tyrkiet var begrundede. Kun en medlemsstat har udpeget Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland. Det Europæiske Råd har udnævnt Tyrkiet til kandidatland, og der er indledt forhandlinger. På det tidspunkt blev det vurderet, at Tyrkiet opfyldte de kriterier, der blev fastsat ved Det Europæiske Råds møde i København den 21. og 22. juni 1993, og som vedrører stabiliteten af institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af minoriteter, og Tyrkiet skal fortsat opfylde disse kriterier for at blive medlem i overensstemmelse med anbefalingerne i den årlige fremskridtsrapport. På baggrund af flere indberettede krænkelser af ytringsfriheden og den igangværende væbnede konflikt i de østlige og sydøstlige regioner i Tyrkiet med det kurdiske mindretal bør vurderingen af Tyrkiets nuværende overholdelse af de kriterier, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU, foretages med forsigtighed. Beslutningen om at udpege Tyrkiet som et sikkert oprindelsesland bør gennemføres under behørig hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 2013/32/EU med hensyn til behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af hver ansøgning om international beskyttelse, og de forpligtelser, der er fastsat i direktivet om gennemførelse af personlige samtaler, skal respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer.

2.  Kommissionen skal to gange om året revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i de pågældende lande og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen holder Europa-Parlamentet behørigt og rettidigt informeret.

Begrundelse

Alle relevante kilder til information skal undersøges, og Europa-Parlamentet som medlovgiver skal holdes underrettet, korrekt og rettidigt.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommission har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 3 med henblik på suspension af et tredjelands opførelse på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

4.  Kommission har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 3 med henblik på øjeblikkelig suspension af et tredjelands opførelse på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Senest tre måneder efter suspensionen, skal Kommissionen forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste. En omklassifikation af det pågældende land kræver vedtagelse af en ændring i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

Begrundelse

Proceduren for suspensioner og genoptagelse af et land på den fælles EU-liste bør være mere detaljeret. Den delegerede retsakt har til formål at gøre det muligt at suspendere et land uden nogen form for frist, men samtidig bør det ikke ødelægge Parlamentets rettigheder som medlovgiver og dets mulighed for at bestemme/have indflydelse på den endelige beslutning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Europa-Parlamentet og/eller Rådet kan anmode Kommissionen om at forelægge et forslag om opførelse eller udelukkelse af et tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande.

Begrundelse

Med forbehold for Kommissionens primære rolle med hensyn til at iværksætte lovgivning bør Europa-Parlamentet kunne foreslå Kommissionen at påtage sig denne opgave, jf. artikel 225 i TEUF.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af pludselige ændringer i situationen i et tredjeland opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande foretager Kommissionen en begrundet vurdering af, hvorvidt det pågældende tredjeland opfylder betingelserne i bilag I til direktiv 2013/32/EU, og vedtager, hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt, i henhold til artikel 290 i TEUF en aftale om suspension af tredjelandets opførelse på listen i en periode på et år.

2.  I tilfælde af pludselige ændringer i situationen i et tredjeland opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande foretager Kommissionen en begrundet vurdering af, hvorvidt det pågældende tredjeland opfylder betingelserne i bilag I til direktiv 2013/32/EU. Hvis disse betingelser ikke længere er opfyldt, vedtager den inden for en rimelig tidsfrist, under hensyntagen til alvoren af situationen på stedet og i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF en afgørelse om suspension af tredjelandets opførelse på listen i en periode på et år.

Begrundelse

Der bør være sammenhæng mellem fristen for Kommissionen til at foretage denne begrundede vurdering og situationens alvor.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

Referencer

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

16.9.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jozo Radoš

19.11.2015

Behandling i udvalg

18.4.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

11

18

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Igor Šoltes, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Hans-Olaf Henkel


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.4.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD))

Ordfører for udtalelse: Seb Dance

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag med henblik på etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande på grundlag af de fælles kriterier, der er fastsat i direktiv 2013/32/EU. På grundlag af oplysninger fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor, Europarådet, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante internationale organisationer foreslås det i denne fase, at listen omfatter 6 lande i det vestlige Balkan (fire kandidatlande: Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro og Serbien og to potentielle kandidatlande: Bosnien-Hercegovina og Kosovo) og Tyrkiet (kandidatland).

Ordføreren ser med bekymring på forslaget, den vurdering, som Kommissionen har anvendt til at tilføje de nævnte lande på listen, og den anvendte metode. Forslaget giver også anledning til bekymring, hvad angår virkningerne af en harmonisering af forslaget, og den måde, hvorpå listen skal vedtages og revideres.

Ordføreren mener, at et delvist mandat fra Parlamentet, hvor der ikke tages stilling til den foreslåede liste over sikre oprindelseslande, på nuværende tidspunkt er at foretrække. Det korresponderende udvalg LIBE har formelt anmodet om en sagkyndig udtalelse fra henholdsvis Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Asylstøttekontor, og det ville være fornuftigt gjort af Parlamentet, hvis det afventer disse udtalelser.

Ordføreren bemærker, at forslaget giver mulighed for, at andre tredjelande kan opføres på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Han noterer sig med bekymring i denne forbindelse, at forslaget allerede målretter nogle udviklingslande som lande, som kan medtages på en eventuel fornyet fælles EU-liste over sikre lande. Ordføreren udtrykker dyb bekymring, hvad angår den sætning fra Kommissionens forklarende notat, hvor det hedder, at der gives prioritet til tredjelande, hvorfra der kommer et betydeligt antal ansøgere om international beskyttelse i EU, som for eksempel Bangladesh, Pakistan og Senegal. Han beklager, at en sådan eventuel optagelse muligvis kun vil tjene interne målsætninger i EU vedrørende migration, og at de kan være skadelige for EU's udviklingspolitik over for de berørte lande og undergrave princippet om at sikre sammenhæng i udviklingspolitikken i EU's arbejde.

Ordføreren går ind for en effektiv behandling af asylansøgninger, men Kommissionen skal være klar over, at udpegelsen af et land som sikkert oprindelsesland risikerer at ramme de mest sårbare grupper uforholdsmæssigt hårdt. Der kan være grund til at være bekymret for, at nonrefoulementprincippet måske ikke vil blive fulgt, hvad angår mindretal, da forordningen kan komme til at pålægge enkeltpersoner, at de skal bevise deres minoritetsstatus, før de kan komme i betragtning til en mere omfattende og individuel behandling af deres asylansøgning. Ordføreren minder om, at kollektive udvisninger er forbudt. Han understreger, at disse absolutte rettigheder ikke kan indskrænkes, hverken nonrefoulementprincippet eller forbuddet mod kollektive udvisninger, og at de kan vise sig at være særdeles hensigtsmæssige, for så vidt angår børn, der har behov for international beskyttelse, og som er flygtet fra konfliktramte udviklingslande, og for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interseksuelle personer, der påberåber sig, at de flygter fra forfølgelse i visse udviklingslande.

Kommissionen skal acceptere regelmæssig kontakt med civilsamfundsorganisationer som led i sin vurderingsprocedure for at vurdere den faktiske gennemførelse og den faktiske adgang til retsmidler i forbindelse med krænkelser af rettigheder og friheder som fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I lyset af den meget kraftige stigning, der siden 2014 er sket i antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet i Unionen, og det herigennem opståede, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer har Unionen anerkendt behovet for at styrke anvendelsen af bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU som et vigtigt redskab til at fremme hurtig behandling af ansøgninger, der sandsynligvis er grundløse. Navnlig henviste Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af asylansøgninger, til, at Kommissionen, som fastsat i dens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration8, agter at styrke disse bestemmelser, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Yderligere hilste Rådet for Retlige og Indre Anliggender i sine konklusioner om sikre oprindelseslande af 20. juli 2015 Kommissionens hensigt om at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, velkommen.

(3) I lyset af den meget kraftige stigning, der siden 2014 er sket i antallet af ansøgninger om international beskyttelse indgivet i Unionen, og det herigennem opståede, hidtil usete pres på medlemsstaternes asylsystemer har Unionen anerkendt behovet for at styrke anvendelsen af bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU som et vigtigt redskab til at fremme hurtig behandling af ansøgninger, der kan være grundløse. Navnlig henviste Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. og 26. juni 2015, i forbindelse med behovet for at fremskynde behandlingen af visse asylansøgninger, til, at Kommissionen, som fastsat i dens meddelelse om en europæisk dagsorden for migration, agter at styrke disse bestemmelser, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Yderligere hilste Rådet for Retlige og Indre Anliggender i sine konklusioner om sikre oprindelseslande af 20. juli 2015 Kommissionens hensigt om at styrke bestemmelserne om "sikkert oprindelsesland" i direktiv 2013/32/EU, herunder den mulige etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, velkommen.

________________

________________

8 COM (2015) 240 final, 13.5.2015.

8 COM (2015) 240 final, 13.5.2015.

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, at der i landene på den potentielle liste stadig kan være uafklarede spørgsmål, hvad angår mindretals menneskerettighedssituation. En almindelig årsag til ansøgning om asyl er ønsket om at undslippe forfølgelse, og derfor kan asylansøgninger ikke alle "sandsynligvis" være grundløse, og vendingen synes at være udtryk for et vist niveau af forudindtagethed, hvad angår udfaldet af ansøgningerne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) De bestemmelser i direktiv 2013/32/EU, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, bør finde anvendelse i forbindelse med tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, der etableres ved denne forordning. Det betyder navnlig, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, ikke er en absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke ændrer ved behovet for at foretage en passende individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse. Yderligere bør der mindes om, at hvis en ansøger påviser, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende.

(5) De bestemmelser i direktiv 2013/32/EU, der er forbundet med anvendelsen af begrebet sikkert oprindelsesland, bør finde anvendelse i forbindelse med tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste, der etableres ved denne forordning. Det betyder navnlig, at den omstændighed, at et tredjeland er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, hverken kan udgøre et eksklusivt kriterium eller en systematisk og absolut garanti for sikkerhed for statsborgere fra dette tredjeland og derfor ikke betyder, at de nationale myndigheder kan se bort fra deres forpligtelser til at foretage en passende og grundig individuel undersøgelse af deres ansøgninger om international beskyttelse. Yderligere bør der mindes om, at hvis ansøgerens individuelle situation giver anledning til at mene, at der er gyldige grunde til ikke at anse landet som sikkert i vedkommendes særlige situation, kan udpegelsen af landet som sikkert ikke længere betragtes som relevant for vedkommende. Medlemsstaterne skal være klar over, at det – når visse mindretalsgrupper, såsom lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), som led i asylprocessen hævder at tilhøre disse mindretal – i sig selv kan være tilstrækkeligt til at bringe disse personer i fare i deres oprindelsesland. Det bør derfor ikke påhvile ansøgeren at bevise, at han/hun tilhører en sårbar gruppe eller et mindretal, navnlig hvis en sådan bevisbyrde udgør en krænkelse af en persons værdighed. Ansøgeres ret til effektive retsmidler, hvis deres ansøgning afvises, skal garanteres.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Kommissionen bør regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6) Kommissionen bør regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. I tilfælde af pludselig forværring af situationen i et tredjeland på den fælles EU-liste bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på suspension af dette tredjelands opførelse på den fælles EU-liste i en periode på et år, når Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering finder, at betingelserne for at betragte et tredjeland som et sikkert oprindelsesland, jf. direktiv 2013/32/EU, ikke længere er opfyldt. Med henblik på denne begrundede vurdering bør Kommissionen tage højde for en række kilder til oplysninger, som den har til rådighed, herunder navnlig sine årlige fremskridtsrapporter for så vidt angår tredjelande, som Det Europæiske Råd har udnævnt til kandidatlande, regelmæssige rapporter fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) samt oplysninger fra medlemsstaterne, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), Europarådet, civilsamfundsgrupper og andre relevante internationale organisationer. Kommissionen bør have mulighed for at forlænge suspensionen af et lands opførelse på den fælles EU-liste for en periode på højst et år, når den har foreslået en ændring af forordningen med henblik på fjernelse af det pågældende tredjeland fra den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør være i stand til at reagere hurtigt og effektivt på humanitære kriser i tråd med EU's forpligtelser over for tredjelande og flygtninge.

Begrundelse

Der må i henhold til Genève-flygtningekonventionen fra 1951 ikke være noget misforhold mellem tidspunktet for en omfattende humanitær krise i et tredjeland og indførelsen af en fuldstændig asylansøgningsprocedure til de berørte befolkninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I henhold til direktiv 2013/32/EU betragtes et land som et sikkert oprindelsesland, hvis det på grundlag af de retlige forhold, anvendelsen af lovgivningen inden for rammerne af et demokratisk system og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse, som defineret i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU10 , at der ikke anvendes tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at der ikke fremsættes trusler om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

(8) I henhold til direktiv 2013/32/EU betragtes et land som et sikkert oprindelsesland, hvis det på grundlag af de retlige forhold, den faktuelle anvendelse af lovgivningen og mulighederne for adgang til retssystemet inden for rammerne af et demokratisk system, og de generelle politiske omstændigheder kan påvises, at der generelt og til stadighed ikke sker forfølgelse, som defineret i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU10, af den almindelige befolkning, sårbare befolkningsgrupper, etniske mindretal, LGTBI-personer eller personer tilhørende et mindretal, og at der ikke anvendes tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at der ikke fremsættes trusler om vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

____________

____________

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

Begrundelse

Ved vurderingen af om et tredjeland er sikkert, bør man ikke blot se på love og regler, men også på, hvordan de anvendes. Kommissionen har selv anerkendt, at der for hver af de nævnte lande er udestående spørgsmål med hensyn til visse mindretal. Forslaget bør tage højde for den systematiske forfølgelse af visse mindretal og arbejde sammen med civilsamfundet for at vurdere den faktiske adgang til domstolsprøvelse for borgerne i disse lande. Civilsamfundsgrupper, der er beliggende i eller som samarbejder tæt med disse tredjelande, er ofte de bedst placerede til at give feedback om mindretallenes erfaringer på stedet – såkaldte "bløde data", som andre empiriske vurderinger kan overse.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tredjelande, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, er sikre oprindelseslande.

1. De tredjelande, der er opført i bilag I til denne forordning, er sikre oprindelseslande afhængigt af sagsøgerens individuelle situation.

Begrundelse

Forordningen bør følge principperne om udviklingsvenlig politikkohærens og sikre, at de potentielle virkninger er blevet ordentligt vurderet, navnlig for så vidt angår tilføjelsen af lande på listen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen skal regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet og andre relevante internationale organisationer.

2. Kommissionen skal foretage en systematisk gennemgang af forordningens indvirkning på EU's udviklingspolitik under hensyntagen til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens. Kommissionen skal endvidere regelmæssigt revurdere situationen i tredjelande, der er opført på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, på grundlag af en række kilder til oplysninger, herunder navnlig regelmæssig rapportering fra EU-Udenrigstjenesten og oplysninger fra medlemsstaterne, EASO, UNHCR, Europarådet, civilsamfundsgrupper og andre relevante internationale organisationer.

Begrundelse

Forordningen bør følge principperne om udviklingsvenlig politikkohærens og sikre, at de potentielle virkninger er blevet ordentligt vurderet, navnlig for så vidt angår tilføjelsen af lande på listen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

Referencer

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

10.3.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Seb Dance

4.3.2016

Oprindelig ordfører for udtalelse

Seb Dance

Behandling i udvalg

15.3.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

2

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

Referencer

COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)

Dato for høring af EP

8.9.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.9.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

16.9.2015

DEVE

10.3.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Sylvie Guillaume

1.10.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

22.9.2015

14.1.2016

28.4.2016

30.5.2016

 

27.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

10

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georg Mayer

Dato for indgivelse

8.8.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Monica Macovei,

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

10

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

3

0

ECR

Jussi Halla-aho

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik