Процедура : 2016/2090(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0246/2016

Внесени текстове :

A8-0246/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0322

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД     
PDF 681kWORD 144k
20.7.2016
PE 583.942v03-00 A8-0246/2016

относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

(2016/2090(INI))

Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

Докладчици: Пабло Салба Бидегайн, Гербен-Ян Гербранди

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

(2016/2090(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент(1),

–  като взе предвид решението си от 17 декември 2015 г. относно създаването на анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата(2),

–  като взе предвид член 198 от своя правилник,

–  като взе предвид междинния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор (A8-0246/2016),

A.  като има предвид, че член 226 от ДФЕС предоставя правно основание за създаването от Парламента на временна анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, без да се накърняват правомощията на националните юрисдикции или на юрисдикцията на ЕС, и като има предвид, че това представлява важен елемент от надзорните правомощия на Парламента;

Б.  като има предвид, че въз основа на предложение от Председателския съвет Парламентът реши на 17 декември 2015 г. да създаде анкетна комисия за разследване на твърдения за неизпълнение на задължението за прилагане на правото на Съюза по отношение на измерванията на емисиите в автомобилния сектор, и че Комисията ще внесе всякакви препоръки, които счита за необходими в тази област;

В.  като има предвид, че анкетната комисия работи в съответствие с работен план, който включва:

–  програма за изслушвания на поканени свидетели и експерти, с оглед събиране на подходящи доказателства в устна форма;

–  искания за писмени доказателства от свидетели и експерти, поканени на изслушванията;

–  искания за документи с цел събиране на съответните писмени доказателства на Комисията, държавите членки, органите и други заинтересовани страни;

–  две мисии за събиране на информация на място;

–  общи прегледи (брифинги) и проучвания, възложени съгласно бюджета за експертизи;

–  официалното писмено становище от Правната служба на Парламента по отношение на поканване на гости, които могат да бъдат обект на съдебно производство, да свидетелстват;

Г.  като има предвид, че анкетната комисия е изпратила въпросници до държавите членки, различните институции и други органи на Съюза, и публикува публична покана за представяне на доказателства на своя уебсайт;

Д.  като има предвид, че резултатите от текущото разследване биха могли да внесат добавена стойност в рамката на Съюза за одобряване на типове;

Е.  като има предвид, че в своето решение от 17 декември 2015 г. Парламентът изисква анкетната комисия да представи междинен доклад в срок от шест месеца, считано от началото на нейната работа;

Ж.  като има предвид, че естеството на анкетна комисия ѝ пречи да изрази окончателните заключения, произтичащи от разследванията, преди тя да счете, че мандатът ѝ е изпълнен; като има предвид, че поради това е твърде рано комисията да представи евентуалните си становища относно различни аспекти на мандата си в този средносрочен доклад;

З.  като има предвид, че устните и писмени доказателства, представени на и проучени от комисията до този момент, потвърждават необходимостта от допълнително проучване на всички въпроси, включени в нейния мандат;

1.  насърчава комисията да продължи работата си и да изпълни изцяло мандата, даден от Парламента в решението му от 17 декември 2015 г., и подкрепя всички действия и инициативи, които да доведат до изпълнението на мандата;

2.  изисква от Председателския съвет и Бюрото да подкрепят всички мерки, необходими, за да се даде възможност на комисията да изпълнява мандата си, по-специално що се отнася до разрешаване на изслушвания и извънредни срещи, възстановяването на разходите на експерти и свидетели, служебни пътувания и всякакви други технически средства, които са надлежно обосновани;

3.  призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност и своевременна подкрепа за подпомагане на работата на анкетната комисия, при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, като предоставя цялата техническа и политическа подкрепа, по-специално чрез по-бързо внасяне на изискваната документация; очаква пълно сътрудничество от страна на съответните действащи комисари и генерални дирекции, както и от тези, които са носели съответната отговорност през минали мандати; призовава държавите членки, при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, да предоставят на анкетната комисия и необходимата техническа и политическа подкрепа, по-специално като се даде възможност на Комисията да представя документите, които се изискват, по-бързо и ако представянето на документи изисква съгласието на държавите членки, чрез ускоряване на вътрешните си процедури за издаването на разрешение;

4.  изисква правителствата, парламентите и компетентните органи на държавите членки, да подпомагат анкетната комисия при изпълнението на нейните задачи при пълно зачитане на принципа на лоялно сътрудничество, установено в правото на Съюза;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 2.

(2)

OВ 10, 15.1.2016 г., стр. 13.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящото изложение на мотивите към проекта за междинен доклад на анкетната комисия EMIS е да представи кратък преглед на дейностите на комисията от нейното създаване на 2 март 2016 г., както и да представи прогноза за предстоящия работен план за първата половина на мандата ѝ(1).

Мандатът на анкетната комисия EMIS

На 17 декември 2015 г. Европейският парламент реши да създаде анкетна комисия от 45 членове за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на измерванията на емисиите в автомобилния сектор, без да се накърняват правомощията на националните юрисдикции или на юрисдикцията на ЕС.

Обхватът на настоящото разследване е ограничен от мандата, съгласно член 226 от ДФЕС и от решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно упражняването на правото на Европейския парламент да предприема разследване.

В съответствие с мандата, разследването на анкетната комисия трябва да се съсредоточи върху спазването от страна на Комисията и на органите на държавите членки на задължения, наложени от Регламент (ЕО) №715/2007, по-специално по отношение на неговия член 5, параграф 2, член 5, параграф 3, член 13, параграф 1, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 3.

Освен това анкетната комисия EMIS следва да събира и анализира данни, за да определи дали Комисията и държавите членки са разполагали с доказателства за използването на измервателни коригиращи механизми, както и да събира и анализира информация относно изпълнението от държавите членки на Директива 2007/46/ЕО.

Накрая, Комисията е длъжна да внесе всякакви препоръки, които счита за необходими във връзка с този въпрос.

Състав на комисията

Първото и учредително заседание на анкетната комисия EMIS се проведе на 2 март 2016 г. На тази среща анкетната комисия EMIS избра своето бюро чрез акламация:

  Председател: г-жа Катлен Ван Бремпт (S&D),

  Първи заместник-председател: г-н Иво Белет (PPЕ),

  Втори заместник-председател: г-н Марк Демесмакер (ECR),

  Трети заместник-председател: г-жа Катержина Конечна (GUE/NGL)

  Четвърти заместник-председател: г-жа Карима Дели (Verts/ALE).

На заседанието си от 10 март 2016 г. координаторите на комисията определиха докладчиците:

  г-н Пабло Салба Бидегайн (PPЕ),

  г-н Гербен-Ян Гербранди(ALDE).

Следните докладчици в сянка бяха определени от политическите групи:

  г-жа Кристин Рево д'Алон Бонфоа (S&D),

  г-н Ханс-Олаф Хенкел (ECR),

  г-н Неоклис Силикиотис (GUE/NGL),

  г-жа Елеонора Еви (EFDD),

  г-н Маркус Прецел (ENF).

График

Мандатът на анкетната комисия EMIS предвижда тя да представи междинен доклад в срок от 6 месеца, както и окончателен доклад в срок от 12 месеца, считано от началото на нейната работа.

Тъй като комисията е създадена на 2 март 2016 г., междинният доклад трябва да бъде представен на пленарното заседание до 2 септември 2016 г. най-късно, а окончателният доклад – на пленарното заседание до 2 март 2017 г. най-късно.

Въз основа на този график координаторите на комисията приеха на 10 март 2016 г. график заседанията на комисията през 2016 г., който взе предвид необходимостта да се ограничи припокриването с постоянните комисии, които са основно засегнати. Дати за 2017 г. ще бъдат приети веднага след като е налице календара за следващата година календар на ЕП.

Координаторите също така постигнаха съгласие относно възможността за добавяне на допълнителни заседания в Брюксел (главно за изслушвания) и/или Страсбург (предимно за обмен на мнения между членове на анкетната комисия), при необходимост.

Що се отнася до междинния доклад, следният ориентировъчен график беше одобрен от координаторите:

Проект за междинен доклад на английски език

2 юни 2016 г.

Разглеждане на проекта на междинен доклад

21 юни 2016 г.

Краен срок за внасяне на изменения:

22 юни 2016 г., 12,00 ч.

Междинен доклад относно гласуването в анкетната комисия EMIS

13—14 юли 2016 г.

Разискване / гласуване в пленарно заседание

Септември 2016 г.

Работни методи на анкетната комисия EMIS

Въз основа на предложения от координаторите комисията, на 7 април членовете ѝ размениха мнения относно нейните методи на работа и относно примерния работен план за първата половина на мандата, както и относно възможните насоки на действие за постигане на целите, набелязани в мандата ѝ.

Обсъжданията се насочиха най-вече към организирането на изслушвания на свидетели и експерти, които представляват основната дейност на анкетната комисия(2). По отношение на аd hoc процедура за изслушванията беше постигнато съгласие.

Като общо правило, след въведение от председателя, свидетели или експерти откриват изслушването си с кратко устно изявление, което е последвано от въпроси от членове на комисията в съответствие с принципа „пинг-понг“ (отговори веднага след всеки въпрос).

За да се проследяват показанията на експертите и свидетелите, както и да може да се взема под внимание цялата съответна информация за окончателния доклад, пълен стенографски протокол на английски език се предоставя след изслушването на членовете на комисията и се публикува на уебсайта на комисията.

Преди всяко изслушване гостите получават въпросник, съставен въз основа на предложения, получени от политическите групи. Писмените им отговори се очакват преди тяхното изслушване, за да се допълни информацията, предоставена по този повод.

Заседания на анкетната комисия EMIS

1. Размяна на мнения с длъжностни лица на Комисията

Анкетната комисия EMIS започна работата си на 7 април 2016 г. с размяна на мнения със следните представители на Европейската комисия:

  Г-н Анти Пелтомаки (заместник-генерален директор на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“),

  Г-н Даниел Кайеха Креспо (генерален директор на ГД „Околна среда“),

  Г-н Артур Рунге-Мецгер, директор на Дирекция В — Стратегия за климата, управление и емисии от нетъргуващи сектори, ГД „Действия по климата“).

Целта на обмена на мнения беше да се обсъдят основните елементи, свързани с измерване на емисиите в автомобилния сектор, включително хронология на събитията, с цел да подготви основата за бъдещата работа на Комисията.

2. Изслушвания на релевантни свидетели и експерти

Следните лица бяха поканени да представят устни доказателства на комисията:

19 април 2016 г.

  Г-жа Дилайла Ал-Кудхаири (директор), и г-н Алоис Красенбринк (ръководител на Отдела за устойчив транспорт, Съвместен изследователски център, Европейска комисия),

  Г-н Виченте Франко (старши научен сътрудник, Международен съвет за чист транспорт – ICCT).

28 април 2016 г.

  Г-н Дирк Бостеелс (изпълнителен директор, Асоциация за контрол на емисиите чрез катализатори – AECC),

  Г-н Удо Ламбрехт (началник на отдела за транспорт и околна среда, Институт за енергетика и научни изследвания в областта на околната среда — IFEU).

24 май 2016 г.

  Г-н Ричард Смоукърс (главен съветник) и г-н Роб Кюлънер (старши консултант, Устойчив транспорт & логистика, Нидерландска организация за приложни научни изследвания – TNO),

  Г-н Пол МакАливи (ръководител на програмата за въздуха и изменението на климата) и г-н Мартин Адамс (ръководител на групата „Замърсяване на въздуха, транспорт и шум“, Европейска агенция за околна среда – ЕЕА).

16 юни 2016 г.

  Г-жа Доротее Саар, началник на екип в областта на транспорта и качеството на въздуха, Deutsche Umwelthilfe)

  Г-н Паское Сабидо и г-н Оливие Хьодеман (Обсерватория на корпоративна Европа – главен изпълнителен директор),

  Г-н Кай Боргест (професор, Университет по приложни науки на Ашафенбург),

  Г-н Даниел Ланге (главен изпълнителен директор, Faster IT, ИКТ инженер от автомобилната промишленост).

20 юни 2016 г.

  Г-н Ник Молден (главен изпълнителен директор, Emissions Analytics),

  Г-н Кристоф Гаус (ръководител на лаборатория за изпитване на превозни средства и на емисиите, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC).

21 юни 2016 г.

  Г-н Райнхард Шулте-Браукс (бивш ръководител на Отдел по автомобилостроене, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ – до декември 2007 г.),

  Г-н Филип Жан (бивш ръководител на Отдел по автомобилостроене, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ — от януари 2008 г. до май 2015 г.),

  Г-жа Йоанна Жуковска (ръководител на Отдел по автомобилостроене, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ – от май 2015 г.),

  Г-н Гуеноле Козигу (директор по въпросите на промишлената политика и икономическия анализ, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ – от юни 2015 г.).

Списъкът на лицата, които ще бъдат поканени на изслушванията до лятната ваканция, е все още на етап планиране към момента на изготвяне на настоящия документ, но следва да се съсредоточи върху показанията на представители на автомобилната промишленост, доставчици на автомобилно оборудване, както и настоящите и бившите членове на Европейската комисия, които отговарят за областите на промишлеността, предприемачеството и околната среда.

Официално писмено становище от Правната служба на Парламента по отношение на поканването на гости, които могат да бъдат обект на съдебно производство, е също така изискано.

Мисии за установяване на фактите

Координаторите на анкетната комисия постигнаха съгласие по общия принцип за ограничаване на броя на мисиите на комисията до необходимия минимум.

До този момент са планирани следните две мисии:

  Съвместен изследователски център, Институт за енергетика и транспорт (JRC-IET) и тяхната Лаборатория за емисиите от моторни превозни средства (VELA) в Испра, Италия (седмица 29). Целта на тази мисия ще бъде да се посетят помещенията на JRC-IET и VELA, да се осъществят срещи със служителите и работещите в тези органи изследователи, както и да се присъства на демонстрация на изпитвания, извършени с преносими системи за измерване на емисиите;

  Срещи с люксембургските органи по одобряване на типа, комбинирани с посещение на съоръжение за изпитване на превозни средства в Ламбсхайб, Германия (седмица 38). Целта на тази мисия ще бъде да се мине през цялата верига за типово одобряване на превозно средство, включително практическа демонстрация на извършвания контрол.

Проучвания, общи прегледи и докладни записки

Първоначално задълбочен анализ относно правните задължения по отношение на измерванията на емисиите в автомобилния сектор на ЕС беше поискан от комисията и това проучване се очаква да бъде готово през юни 2016 г. Координаторите също така решиха да поискат:

  от тематичния отдел сравнително проучване относно различията между законодателствата за емисиите на ЕС и САЩ;

  от правната служба на ЕП, бележка относно тълкуването на това какво представлява случай на лошо администриране;

  от ГД „EPRS“, информация за текущи известни и текущи съдебни дела, свързани с компетентността на анкетната комисия EMIS.

Искания за предоставяне на документи, въпросници и събиране на данни

Три възможни начина за събиране на писмена информация за разследването се прилагат, а именно искания за предоставяне на документи, въпросници и покана за представяне на доказателства:(3)

  координаторите на комисията EMIS одобриха на 7 април 2016 г. списък на документите, които да бъдат поискани от Съвместния изследователски център, всички документи, свързани с работата и изследванията, провеждани от 2005 г. от Института за енергетика и транспорт на Съвместния изследователски център за измерване на емисиите от превозни средства, особено тези, които разглеждат въпроса за емисиите на NOx, несъответствия в измерванията, както и въпроса за измервателно-коригиращи устройства, включително:

•  работни документи, данни за емисиите от превозни средства (включително търговски марки), официални бележки и неофициални бележки, списък на официалните и неофициалните срещи, протоколи от заседания, презентации;

•  всички съобщения, включително писма и съобщения по електронна поща по този въпрос в рамките на Съвместния изследователски център (JRC) и между Съвместния изследователски център и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Комисията (бивша ГД „Предприятия и промишленост“), ГД „Околна среда“, националните органи на държавите членки и органите по одобряването на типа; и всички експерти, производители и други организации.

  В допълнение към това на 14 април 2016 г. координаторите на анкетната комисия одобриха искането за това, Европейската комисия да представи на анкетната комисия цялата документация, свързана с дейността на различни експертни групи, като например техническия комитет по моторните превозни средства (ТCMV), работната група относно емисиите на леки превозни средства (RDE-LDV), експертната група на органите за одобрение на типа (TAAEG) и Групата на високо равнище CARS 21 по въпросите на конкурентоспособността и устойчивото развитие на автомобилната промишленост в Европейския съюз, както и цялата официална и неофициална кореспонденция между Комисията и Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA);

  въпросник до държавите членки беше изготвен и изпратен на националните органи чрез постоянните представителства на държавите членки през април 2016 г. с краен срок за отговори на 15 юни;

  призив за предоставяне на доказателства до специален електронен адрес (emis-evidence@ep.europa.eu) беше публикуван на уебсайта на анкетната комисия EMIS на 2 май 2016 г., чрез който информация, която се счита за релевантна за работата на комисията, може да бъде изпратена на вниманието на комисията.

Уебсайт и медии

Специален уебсайт за анкетната комисия EMIS (http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html) съществува от март 2016 г. насам. Членовете на ЕП и обществеността могат да намерят цялата необходима информация, свързана с работата на комисията. Целта на уебсайта е да позволи работата на комисията да има възможно най-голяма прозрачност за гражданите, без да се засяга запазването на поверителността, когато е необходимо.

Секретариатът на комисията актуализира уебсайта, за да се гарантира, че всички съответни документи (устни и писмени доказателства, работни документи, програми и др.) са публикувани. Пълният стенографски протокол от всяко изслушване на английски език е достъпен и на уебсайта.

В допълнение към информацията, предоставена посредством уебсайта, публикува се бюлетин преди всяка среща на комисията с информация за минали и предстоящи заседания, както и последните новини, свързани с мандата ѝ.

Най-сетне, на 27 април 2016 г. беше организирана първа съвместна пресконференция на председателя на EMIS и докладчиците, на която бяха представени на обществеността предстоящите дейности на комисията, включително проекта на работен план и поканата за предоставяне на доказателства. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Следващи стъпки

Към момента на изготвяне на настоящия документ, програма на изслушвания на анкетната комисия за втората част от мандата е в процес на финализиране. Изслушвания за събиране на доказателства ще продължат поне до есента на 2016 г., след което акцентът ще бъде изместен към подготовката на окончателния доклад на анкетната комисия.

(1)

Настоящият документ отразява актуалното състояние на дейността на анкетната комисия EMIS от май 2016 г.

(2)

Съгласно член 198, параграф 7 от Правилника за дейността на ЕП анкетна комисия може да покани институция или орган на Европейския съюз, правителство на държава членка или всяко друго лице да даде показания пред нея.

(3)

Съгласно член 198, параграф 7 комисията EMIS може да се свърже с институции или лица с цел получаване на документи за извършване на разследване.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност