Postup : 2016/2090(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0246/2016

Předložené texty :

A8-0246/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2016 - 4.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0322

ZPRÁVA     
PDF 587kWORD 124k
20.7.2016
PE 583.942v03-00 A8-0246/2016

o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu

(2016/2090(INI))

Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu

Zpravodajové: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu

(2016/2090(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 17. prosince 2015 o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnosti, početním složení a funkčním období(2),

–  s ohledem na článek 198 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (A8-0246/2016),

A.  vzhledem k tomu, že článek 226 SFEU stanoví právní základ pro pravomoc Evropského parlamentu zřídit dočasný vyšetřovací výbor, který by zkoumal obvinění z porušování práva Unie nebo z nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátních soudů a soudů Unie, a vzhledem k tomu, že to představuje významný prvek kontrolních pravomocí Parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že na základě návrhu Konference předsedů se Parlament dne 17. prosince 2015 rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který by vyšetřil údajná pochybení při uplatňování práva Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, a že tento výbor učiní veškerá doporučení, která budou v tomto ohledu považována za nezbytná;

C.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor funguje v souladu s pracovním plánem, který zahrnuje:

–  program slyšení pozvaných svědků a odborníků s cílem získat relevantní ústní svědectví;

–  žádosti o písemná svědectví svědků a odborníků pozvaných na slyšení;

–  žádosti o dokumenty s cílem shromáždit relevantní písemná svědectví Komise, orgánů členských států a dalších příslušných subjektů;

–  dvě pracovní cesty ke shromáždění informací na místě;

–  brífinky a studie zadané v rámci jeho rozpočtu na odborné poradenství;

–  formální písemné stanovisko právní služby Parlamentu, pokud jde o zvaní hostů, kteří mohou být účastníky soudního řízení, k podání svědectví;

D.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor zaslal členským státům, orgánům Unie a dalším subjektům různé dotazníky a na svých webových stránkách zveřejnil výzvu ke sdělování skutečností;

E.  vzhledem k tomu, že výsledky probíhajících vyšetřování by mohly být přínosné pro rámec Unie pro schvalování typu;

F.  vzhledem k tomu, že ve svém rozhodnutí ze dne 17. prosince 2015 Parlament vyšetřovací výbor požádal, aby do šesti měsíců od zahájení činnosti předložil průběžnou zprávu;

G.  vzhledem k tomu, že povaha vyšetřovacího výboru mu brání předkládat jakékoli závěrečné připomínky vyplývající z jeho vyšetřování dříve, než bude považovat svůj mandát za splněný; vzhledem k tomu, že by proto bylo předčasné, aby výbor předkládal jakékoli připomínky k různým aspektům svého mandátu v této průběžné zprávě;

H.  vzhledem k tomu, že ústní a písemná svědectví, která byla výboru do současné doby předložena a jež přezkoumal, potvrzují, že je třeba dále prošetřovat všechny body obsažené v jeho mandátu;

1.  vyzývá vyšetřovací výbor, aby pokračoval v práci a zcela naplnil mandát, který mu Parlament udělil svým rozhodnutím ze dne 17. prosince 2015, a podporuje veškerá opatření a iniciativy vedoucí k naplnění jeho mandátu;

2.  žádá Konferenci předsedů a předsednictvo, aby podporovaly veškerá opatření, která vyšetřovacímu výboru umožní splnit jeho mandát, zejména pokud jde o povolování slyšení a mimořádných schůzí, proplácení nákladů na odborníky a svědky, služebních cest a veškerých dalších, řádně odůvodněných technických prostředků;

3.  žádá Komisi, aby činnosti vyšetřovacího výboru zajistila včasnou podporu a plnou transparentnost a aby přitom plně dodržovala zásadu loajální spolupráce a poskytovala veškerou dostupnou technickou a politickou podporu, zejména prostřednictvím rychlejšího předkládání požadovaných dokumentů; očekává plnou spolupráci příslušných současných komisařů a generálních ředitelů i těch, kteří tyto funkce vykonávali v minulosti; žádá členské státy, aby plně dodržovaly zásadu loajální spolupráce a poskytovaly vyšetřovacímu výboru nezbytnou technickou a politickou podporu, a to zejména tím, že Komisi umožní rychlejší poskytování požadovaných dokumentů, a v případě, že poskytnutí dokumentů vyžaduje souhlas členských států, urychlí své vnitřní postupy pro poskytnutí takového souhlasu;

4.  žádá, aby vlády, parlamenty a příslušné orgány členských států vyšetřovacímu výboru pomáhaly s jeho úkoly a plně přitom dodržovaly zásadu loajální spolupráce stanovenou v právních předpisech Unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 2.

(2)

Úř. věst. 10, 15.1.2016, s. 13.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto vysvětlujícího prohlášení k návrhu průběžné zprávy výboru EMIS je poskytnout stručný přehled činností tohoto výboru od jeho ustavení dne 2. března 2016 a současně nastínit jeho nadcházející pracovní plán na první polovinu mandátu výboru EMIS(1).

Mandát výboru EMIS

Dne 17. prosince 2015 se Evropský parlament rozhodl zřídit vyšetřovací výbor složený ze 45 poslanců k vyšetřování údajných přestupků nebo nesprávného úředního postupu při uplatňování práva Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátní soudů a soudů Unie.

Rozsah vyšetřování je omezen mandátem výboru, článkem 226 SFEU a rozhodnutím Parlamentu, Rady a Komise o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu.

Podle tohoto mandátu se vyšetřování výboru má zaměřovat na dodržování povinností stanovených nařízením (ES) č. 715/2007, a zejména jeho čl. 5 odst. 2 a 3, čl. 13 odst. 1 a 2 a čl. 14 odst. 3, ze strany Komise a orgánů členských států.

Výbor EMIS má dále za úkol shromažďovat a analyzovat informace s cílem zjistit, zda Komise a členské státy měly důkazy o používání odpojovacích zařízení, a dále shromažďovat a analyzovat informace o provádění směrnice 2007/46/ES členskými státy.

A nakonec se od výboru očekává, že vydá veškerá doporučení, jež bude v této oblasti považovat za nezbytná.

Složení výboru

První, ustavující schůze výboru EMIS se uskutečnila dne 2. března 2016. Na této schůzi zvolil výbor EMIS své předsednictvo aklamací:

  Předsedkyně: paní Kathleen Van Brempt (S&D),

  První místopředseda: pan Ivo Belet (PPE),

  Druhý místopředseda: pan Mark Demesmaeker (ECR),

  Třetí místopředsedkyně: paní Kateřina Konečná (GUE/NGL),

  Čtvrtá místopředsedkyně: paní Karima Delli (Verts/ALE).

Na schůzi konané dne 10. března 2016 jmenovali koordinátoři výboru EMIS tyto zpravodaje:

  pan Pablo Zalba Bidegain (PPE),

  pan Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

Politické skupiny jmenovaly tyto stínové zpravodaje:

  paní Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  pan Hans-Olaf Henkel (ECR),

  pan Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

  paní Eleonora Evi (EFDD),

  pan Marcus Pretzell (ENF).

Časový harmonogram

Mandát výboru EMIS předpokládá, že vyšetřovací výbor do šesti měsíců od zahájení činnosti předloží průběžnou zprávu a do 12 měsíců pak závěrečnou zprávu.

Vzhledem k tomu, že byl výbor EMIS zřízen dne 2. března 2016, musí být průběžná zpráva plenárnímu zasedání předložena nejpozději do 2. září 2016 a závěrečná zpráva do 2. března 2017.

Na základě tohoto časového rámce přijali koordinátoři EMIS dne 10. března 2016 harmonogram schůzí výboru EMIS na rok 2016, v němž zohlednili, že je třeba, aby se co nejméně překrývaly se schůzemi stálých výborů, kterých se tato otázka nejvíce týká. Data schůzí v roce 2017 budou přijata, jakmile bude k dispozici harmonogram EP na příští rok.

Koordinátoři se také dohodli na možnosti přidat podle potřeby dodatečné schůze v Bruselu (zejména v souvislosti se slyšeními) nebo ve Štrasburku (zejména v souvislosti s výměnou názorů mezi členy výboru EMIS).

Pokud jde o průběžnou zprávu, domluvili se koordinátoři na následujícím orientačním časovém rámci:

návrh průběžné zprávy dostupný v angličtině

2. června 2016

projednání návrhu průběžné zprávy

21. června 2016

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

22. června 2016 ve 12:00

hlasování o průběžné zprávě ve výboru EMIS

13.–14. července 2016

rozprava / hlasování na plenárním zasedání:

září 2016

Pracovní metody výboru EMIS

Na základě návrhů koordinátorů si členové výboru EMIS dne 7. dubna vyměnili názory ohledně pracovních metod výboru a orientačního pracovního plánu pro první polovinu mandátu i možných kroků směrem k dosažení cílů stanovených v mandátu výboru.

Rozprava se zaměřovala zejména na organizaci slyšení svědků a odborníků, která jsou hlavní součástí činnosti vyšetřovacího výboru(2). Byl dohodnut postup ad hoc pro slyšení.

Svědkové nebo odborníci poté, co je předseda představí, zpravidla zahájí slyšení stručným ústním prohlášením, po němž následují otázky členů výboru EMIS v souladu se zásadou „ping-pongu“ (odpověď následuje okamžitě po každé otázce).

Aby bylo možné sledovat svědectví podávaná odborníky a svědky a zohlednit veškeré relevantní informace v závěrečné zprávě, bude po každém slyšení členům výboru EMIS poskytnut doslovný záznam ze slyšení v angličtině, který bude také zveřejněn na webových stránkách výboru EMIS.

Před každým slyšením dostanou hosté dotazník vytvořený na základě návrhů obdržených od politických skupin. Očekává se, že písemné odpovědi poskytnou před konáním slyšení, aby tak doplnili informace, jež budou při této příležitosti uvedeny.

Schůze výboru EMIS

1. Výměna názorů s úředníky Komise

Výbor EMIS zahájil svou činnost dne 7. dubna 2016 konáním výměny názorů s následujícími zástupci Evropské komise:

  pan Antti Peltomäki (zástupce generálního ředitele GŘ GROW),

  pan Daniel Calleja Crespo (generální ředitel GŘ ENV),

  pan Artur Runge-Metzger (ředitel ředitelství C – strategie v oblasti klimatu, řízení a emise v neobchodních odvětvích, GŘ CLIMA).

Cílem této výměny názorů byla diskuse o hlavních složkách měření emisí v automobilovém odvětví, včetně časové posloupnosti událostí, aby bylo možné připravit půdu pro budoucí činnost výboru.

2. Slyšení příslušných svědků a odborníků

Byli pozváni tito hosté, aby před výborem podali ústní svědectví:

19. dubna 2016

  paní Delilah Al-Khudhairy (ředitelka) a pan Alois Krasenbrink (ředitel oddělení pro udržitelnou dopravu, Společné výzkumné středisko, Evropská komise),

  pan Vicente Franco (hlavní výzkumný pracovník, Mezinárodní výbor pro čistou dopravu – ICCT).

28. dubna 2016

  pan Dirk Bosteels (výkonný ředitel, Sdružení pro kontrolu emisí prostřednictvím katalyzátoru – AECC),

  pan Udo Lambrecht (vedoucí oddělení pro dopravu a životní prostředí, Institut pro energetiku a environmentální výzkum – IFEU).

24. května 2016

  pan Richard Smokers (hlavní poradce) a pan Rob Cuelenaere (hlavní odborný poradce, udržitelná doprava a logistika, Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum – TNO,

  pan Paul McAleavey (vedoucí programu pro ovzduší a změnu klimatu) a pan Martin Adams (vedoucí skupiny „znečištění ovzduší, doprava a hluk“, Evropská agentura pro životní prostředí – EEA).

16. června 2016

  paní Dorothee Saar (vedoucí týmu pro dopravu a kvalitu ovzduší, Deutsche Umwelthilfe),

  pan Pascoe Sabido a pan Olivier Hoedeman (sdružení Corporate Europe Observatory – CEO),

  pan Kai Borgeest (profesor, Univerzita aplikované vědy v Aschaffenburgu),

  pan Daniel Lange (generální ředitel, Faster IT, inženýr IKT z automobilového průmyslu).

20. června 2016

  pan Nick Molden (generální ředitel, Emissions Analytics),

  pan Christoph Gauss (vedoucí laboratoře pro testování vozidel a emise, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC).

21. června 2016

  pan Reinhard Schulte-Braucks (bývalý vedoucí oddělení pro automobilový průmysl, GŘ GROW – do prosince 2007),

  pan Philippe Jean (bývalý vedoucí oddělení pro automobilový průmysl, GŘ GROW – od ledna 2008 do května 2015),

  paní Joanna Szychowska (ředitelka oddělení pro automobilový průmysl, GŘ GROW – od června 2015),

  pan Gwenole Cozigou (ředitel pro průmyslovou politiku a hospodářskou analýzu, GŘ GROW – od června 2015).

Seznam hostů, kteří budou do letní přestávky pozváni na slyšení, je v době přípravy tohoto textu stále ve fázi plánování, měl by se však zaměřovat na svědectví zástupců dodavatelů pro automobilový průmysl, zástupců automobilového průmyslu i současných a minulých členů Evropské komise odpovědných za oblasti průmyslu, podnikání a životního prostředí.

Právní služba EP byla také požádána o formální písemné stanovisko ohledně zvaní hostů, kteří mohou být účastníky soudního řízení, k podávání svědectví.

Pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů

Koordinátoři se dohodli na obecné zásadě omezení počtu pracovních cest výboru na nezbytné minimum.

Dosud byly naplánovány následující dvě pracovní cesty:

  Společné výzkumné středisko Institutu pro energetiku a dopravu (JRC-IET) a jeho laboratoř pro emise z vozidel (VELA) v Ispře, Itálie (týden 29). Cílem této pracovní cesty je navštívit prostory střediska JRC-IET a laboratoře VELA, setkat se s úředníky a výzkumníky pracujícími v obou těchto institucích a zúčastnit se ukázky testů prováděných s přenosnými systémy pro měření emisí.

  Schůzky s lucemburskými schvalovacími orgány v kombinaci s návštěvou zařízení pro testování vozidel v Lambsheimu, Německo (týden 38). Cílem této pracovní cesty bude prozkoumat celý řetězec schvalování typu vozidel, včetně praktické ukázky prováděných kontrol.

Studie, brífinky a sdělení

Výbor nejprve požadoval hloubkovou analýzu právních požadavků v oblasti měření emisí v automobilovém odvětví EU – tato studie by měla být dokončena v červnu 2016. Dále se koordinátoři rozhodli požádat o:

  srovnávací studii tematické sekce ohledně rozdílů mezi právními předpisy EU a USA v oblasti emisí;

  sdělení právní služby ohledně výkladu toho, co znamená nesprávný úřední postup;

  brífink GŘ EPRS ohledně stávajících známých a probíhajících právních žalob v oblasti působnosti výboru EMIS.

Žádosti o dokumenty, dotazníky a výzva ke sdělení skutečností

Ke shromáždění písemných informací pro vyšetřování se používají tři možné postupy, konkrétně žádosti o dokumenty, dotazníky a výzva ke sdělení skutečností:(3)

  Koordinátoři výboru EMIS schválili dne 7. dubna 2016 seznam dokumentů, které mají být požadovány od společného výzkumného střediska, jež všechny souvisí s činností a studiemi prováděnými od roku 2005 Institutem pro energetiku a dopravu (JRC) ohledně měření emisí z vozidel, a to zejména těch, které se zabývaly otázkou nesrovnalostí při měření emisí NOx a otázkou odpojovacích zařízení, včetně:

•  podkladů, údajů o emisích z vozidel (včetně značek a typů), oficiálních i neformálních sdělení, seznamu schůzek, formálních i neformálních pořadů jednání, prezentací;

•  veškeré komunikace včetně dopisů a e-mailů týkajících se této otázky v rámci institutu JRC a mezi JRC a GŘ Komise GROW (dříve GŘ pro podniky a průmysl), GŘ ENV, vnitrostátními orgány členských států a schvalovacími orgány i veškerými odborníky, výrobci a dalšími organizacemi.

  Koordinátoři EMIS dne 14. dubna 2014 dále schválili žádost adresovanou Evropské komisi, aby výboru EMIS předložila veškeré dokumenty týkající se činností různých skupin odborníků, jako je Technický výbor pro motorová vozidla (TCMV), pracovní skupina pro emise z lehkých užitkových vozidel při skutečném provozu (RDE-LDV), odborná skupina pro schvalovací orgány (TAAEG) a skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a udržitelný růst automobilového průmyslu v Evropské unii CARS 21, i veškerou formální i neformální korespondenci mezi Komisí a Sdružením evropských výrobců automobilů (ACEA);

  v dubnu 2016 byl připraven dotazník pro členské státy a rozeslán vnitrostátním orgánům prostřednictvím stálých zastoupení členských států, lhůta pro poskytnutí odpovědí byla stanovena na 15. června;

  výzva ke sdělení skutečností, pro níž byla zřízena e-mailová adresa (emis-evidence@ep.europa.eu) byla zveřejněna na webových stránkách výboru EMIS dne 2. května 2016 a jejím prostřednictvím mohou být výboru zasílány informace považované za relevantní pro jeho činnosti

Webové stránky a sdělovací prostředky

Od března 2016 fungují také webové stránky výboru EMIS (http://www.europarl.europa.eu/committees/ en/emis/home.html). Poslanci i veřejnost na nich mohou nalézt veškeré relevantní informace týkající se činnosti výboru. Účelem webových stránek je umožnit, aby byla práce výboru pro veřejnost co nejtransparentnější, aniž by byla v nutných případech dotčena důvěrnost údajů.

Sekretariát výboru EMIS stránku aktualizuje, aby na ní byly k dispozici všechny příslušné dokumenty (ústní a písemná svědectví, základní dokumenty, pořady jednání apod.). Na webových stránkách je k dispozici také doslovný přepis každého slyšení v angličtině.

Vedle informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek je před každou schůzí výboru EMIS publikován také newsletter obsahující informace o minulých i budoucích schůzích a nejnovější zprávy týkající se mandátu výboru.

Dne 27. dubna 2016 předsedkyně výboru EMIS a zpravodajové uspořádali první společnou tiskovou konferenci, na níž byla veřejnosti představena nadcházející činnost výboru, včetně návrhu pracovního plánu až do léta a výzva ke sdělení skutečností. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Další kroky

V době přípravy tohoto textu byl dokončován program slyšení výboru EMIS pro druhou část jeho mandátu. Slyšení ke shromáždění důkazů budou pokračovat nejméně do podzimu 2016 a poté se pozornost přesune k přípravě konečné zprávy vyšetřovacího výboru.

(1)

Tento dokument odráží stav činnosti výboru EMIS ke květnu 2016.

(2)

Podle čl. 198 odst. 7 jednacího řádu EP může vyšetřovací výbor požádat orgán nebo instituci EU, vládu členského státu nebo kteroukoli jinou osobu, aby před ním vypovídala jako svědek.

(3)

Podle čl. 198 odst. 7 může výbor EMIS kontaktovat instituce nebo osoby s cílem získat dokumenty pro své vyšetřování.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí