Procedure : 2016/2090(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0246/2016

Indgivne tekster :

A8-0246/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0322

INTERIMSBETÆNKNING     
PDF 408kWORD 124k
20.7.2016
PE 583.942v03-00 A8-0246/2016

om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien

(2016/2090(INI))

Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien

Ordførere: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien

(2016/2090(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2015 om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 198,

–  der henviser til undersøgelsesudvalgets interimsbetænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (A8-0246/2016),

A.  der henviser til, at artikel 226 i TEUF giver retsgrundlaget for, at Europa-Parlamentet kan nedsætte et midlertidigt undersøgelsesudvalg, der skal undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, uden at nationale domstoles eller EU-Domstolens jurisdiktion derved berøres, og at dette udgør et vigtigt element i Parlamentets tilsynsbeføjelser;

B.  der henviser til, at Parlamentet på grundlag af et forslag fra Formandskonferencen den 17. december 2015 vedtog at nedsætte et undersøgelsesudvalg, der skulle undersøge de påståede fejl i anvendelsen af EU-retten i forbindelse med emissionsmålinger i bilindustrien, og at udvalget ville fremsætte de henstillinger, som det fandt hensigtsmæssige i denne forbindelse;

C.  der henviser til, at undersøgelsesudvalget går frem efter en arbejdsplan, der omfatter følgende:

–  et program med høringer af indbudte vidner og eksperter med henblik på at samle relevante mundtlige oplysninger

–  anmodninger om skriftlige oplysninger fra vidner og eksperter, der indbydes til høringerne

–  anmodninger om dokumentation for at samle skriftlige oplysninger fra Kommissionen, medlemsstaternes myndigheder og andre relevante aktører

–  to tjenesterejser for at samle oplysninger på stedet

–  bestilling af briefing og undersøgelser over ekspertbudgettet

–  en formel skriftlig udtalelse fra Parlamentets juridiske tjeneste, hvad angår indbydelse af gæster, der kan være involveret i retssager og skal vidne;

D.  der henviser til, at undersøgelsesudvalget har udsendt adskillige spørgeskemaer til medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre organer og på sit website offentligt har opfordret til indsendelse af oplysninger;

E.  der henviser til, at resultaterne af de igangværende undersøgelser vil kunne føje merværdi til Unionens rammer for typegodkendelse;

F.  der henviser til, at Parlamentet i sin afgørelse af 17. december 2015 anmodede undersøgelsesudvalget om at afgive en interimsbetænkning inden seks måneder efter påbegyndelsen af dets arbejde;

G.  der henviser til, at et undersøgelsesudvalg i sagens natur er forhindret i at fremsætte endelige konklusioner udledt af sine undersøgelser, før det anser mandatet for at være opfyldt; der henviser til, at det derfor vil være utidigt af underudvalget at fremsætte bemærkninger om de forskellige aspekter af mandatet i denne interimsbetænkning,

H.  der henviser til, at de mundtlige og skriftlige oplysninger, som undersøgelsesudvalget har modtaget og behandlet til dags dato, bekræfter behovet for yderligere undersøgelser af samtlige punkter i mandatet;

1.  opfordrer undersøgelsesudvalget til at fortsætte sit arbejde og til i fuld udstrækning at fuldføre det mandat, som Parlamentet gav det i sin afgørelse af 17. december 2015, og støtter alt arbejde og alle initiativer, som kan bidrage til fuldførelsen af mandatet;

2.  opfordrer Formandskonferencen og Præsidiet til at støtte alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sætte Undersøgelsesudvalget i stand til at opfylde sit mandat, især hvad angår godkendelse af høringer og ekstraordinære møder, godtgørelse af eksperters og vidners udgifter, tjenesterejser og andre tekniske hjælpemidler, der er behørigt begrundede;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre omgående støtte og fuldstændig gennemsigtighed i bistanden til undersøgelsesudvalget under fuld iagttagelse af princippet om loyalt samarbejde ved at yde al den tekniske og politiske støtte, der er mulig, navnlig gennem hurtigere forelæggelse af den påkrævede dokumentation; forventer, at de relevante nuværende kommissærer og generaldirektorater samt de, der har haft ansvaret under de sidste embedsperioder, samarbejder fuldt ud; opfordrer medlemsstaterne under fuld hensyntagen til princippet om loyalt samarbejde til at stille den nødvendige tekniske og politiske støtte til rådighed for undersøgelsesudvalget, navnlig ved at give Kommissionen mulighed for at forelægge den dokumentation, som der anmodes om, hurtigere, og – hvis forelæggelsen af dokumentation kræver medlemsstaternes samtykke – ved at fremskynde deres interne procedurer for at give dette samtykke;

4.  opfordrer medlemsstaternes regeringer, parlamenter og kompetente myndigheder til at bistå undersøgelsesudvalget i dets opgaver under fuld overholdelse af princippet om loyalt samarbejde, som er fastlagt i EU-retten;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EFT L 113 af 19.5.1995, s. 2.

(2)

EUT L 10 af 15.1. 2016, s. 13.


BEGRUNDELSE

Formålet med denne begrundelse til EMIS-udvalgets udkast til interimsbetænkning er at give en kort oversigt over EMIS-udvalgets aktiviteter, siden det blev oprettet den 2. marts 2016, samt at skitsere hovedtrækkene ved den kommende arbejdsplan for første halvdel af EMIS-udvalgets mandat(1).

EMIS-udvalgets mandat

Den 17. december 2015 besluttede Parlamentet at oprette et undersøgelsesudvalg bestående af 45 medlemmer, der skulle undersøge påståede overtrædelser eller fejl og forsømmelser i anvendelsen af EU-retten, hvad angår emissionsmålinger i bilsektoren, uden at dette berørte nationale domstole eller EU-Domstolens jurisdiktioner.

Omfanget af denne undersøgelse er begrænset af mandatet, artikel 226 i TEUF og af Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse om udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse.

Ifølge mandatet skal udvalgets undersøgelse koncentrere sig om Kommissionens og medlemsstaternes myndigheders opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, navnlig hvad angår artikel 5, stk. 2 og stk. 3, artikel 13, stk. 1 og stk. 2, og artikel 14, stk. 3, i denne forordning.

EMIS-udvalget opfordres desuden til at samle og gennemgå oplysninger for at fastslå, hvorvidt Kommissionen og medlemsstaterne havde fået oplysninger om brugen af manipulationsmekanismer, samt til at indsamle og gennemgå information om medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2007/46/EF.

Endelig har udvalget fået i opdrag at fremsætte henstillinger, som det finder nødvendige i denne forbindelse.

Nedsættelse af udvalget

Det første møde, det konstituerende møde i EMIS-udvalget, fandt sted den 2. marts 2016; På dette møde valgte EMIS-udvalget sit præsidium ved akklamation:

  Formand: Kathleen Van Brempt (S&D),

  1. næstformand: Ivo Belet (EPP),

  2. næstformand: Mark Demesmaeker (ECR),

  3. næstformand: Kateřina Konečná (GUE/NGL),

  4. næstformand: Karima Delli (Greens/EFA).

På sit møde den 10. marts 2016 udpegede EMIS-udvalgets koordinatorer ordførerne:

  Pablo Zalba Bidegain (EPP),

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

Følgende skyggeordførere blev udpeget af de politiske grupper:

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  Hans-Olaf Henkel (ECR),

  Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

  Eleonora Evi (EFDD),

  Marcus Pretzell (ENF).

Tidsplan

EMIS-udvalgets mandat foreskriver, at undersøgelsesudvalget forelægger en interimsbetænkning inden seks måneder og en endelig betænkning inden 12 måneder, efter at det har påbegyndt sit arbejde.

Eftersom EMIS-udvalget blev konstitueret den 2. marts 2016, skal interimsbetænkningen forelægges for plenarforsamlingen inden 2. september 2016, og den endelige betænkning skal forelægges for plenarforsamlingen senest den 2. marts 2017.

Ud fra denne tidsplan vedtog EMIS-koordinatorerne den 10. marts 2016 tidsplanen for EMIS' møder i 2016, hvorunder der blev taget hensyn til nødvendigheden af at undgå overlapning med de stående udvalg, der hovedsagelig var berørt. For 2017 vil datoerne blive vedtaget, så snart Europa-Parlamentets kalender for næste år foreligger.

Koordinatorerne vedtog også, at det skulle være muligt at afholde ekstra møder i Bruxelles (for det meste i forbindelse med høringer) og/eller Strasbourg (hovedsagelig med henblik på drøftelser mellem EMIS-medlemmerne), når det var nødvendigt.

Hvad angår interimsbetænkningen enedes koordinatorerne om følgende vejledende tidsplan:

Udkast til interimsbetænkning skulle foreligge på engelsk

2. juni 2016

Drøftelse af udkast til interimsbetænkning

21. juni 2016

Frist for ændringsforslag

22. juni 2016 kl. 12.00

Afstemning i EMIS om interimsbetænkningen

13.-14. juli 2016

Forhandling/afstemning i plenarforsamlingen

september 2016

EMIS' arbejdsmetoder

På grundlag af forslag fra koordinatorerne drøftede EMIS-medlemmerne den 7. april udvalgets arbejdsmetoder og den vejledende arbejdsplan for første halvdel af mandatet samt de mulige foranstaltninger, der kunne træffes for at nå de mål, der var beskrevet i udvalgets mandat.

Drøftelserne koncentrerede sig navnlig om afholdelsen af høringerne af vidner og eksperter, som udgør hovedaktiviteterne for et undersøgelsesudvalg(2). Der blev opnået enighed om en ad hoc-procedure for høringerne.

Som en generel regel vil vidner eller eksperter, efter at formanden har indledt mødet, åbne høringen med en kort mundtlig redegørelse, hvorefter der vil blive stillet spørgsmål fra EMIS-medlemmerne i overensstemmelse med "ping-pong-princippet" (hvor de enkelte spørgsmål straks bliver besvaret).

For at kunne bevare overblikket over de vidnesbyrd, som eksperter og vidner aflægger, og for at kunne tage samtlige relevante oplysninger i betragtning for den endelige betænkning, vil der efter hver høring blive stillet et forhandlingsreferat til rådighed på engelsk for EMIS-medlemmerne, som vil blive offentliggjort på EMIS-websitet.

Inden hver høring modtager gæsterne et spørgeskema, som er sammensat på grundlag af de forslag, der er indkommet fra de politiske grupper. Deres skriftlige besvarelser forventes indgivet inden høringen af dem for at supplere de oplysninger, der forelægges ved den lejlighed.

EMIS' møder

1. Drøftelse med kommissionsembedsmænd

EMIS-udvalget påbegyndte sit arbejde den 7. april ved at afholde en drøftelse med følgende repræsentanter for Kommissionen:

  Antti Peltomäki (vicegeneraldirektør for GD GROW),

  Daniel Calleja Crespo (generaldirektør for GD ENV),

  Artur Runge-Metzger (direktør for Direktorat C – Klimastrategi, Forvaltning og emissioner fra ikke-kvotebelagte sektorer, GD CLIMA).

Formålet med denne drøftelse var at drøfte de vigtigste elementer vedrørende emissionsmålinger i bilsektoren, herunder tidslinjen for begivenheder, med det formål at lægge grunden til udvalgets kommende arbejde.

2. Høringer af relevante vidner og eksperter

Følgende gæster blev indbudt til at afgive mundtlig udtalelse for udvalget:

19. april 2016

  Delilah Al-Khudhairy (direktør) og Alois Krasenbrink (chef for enheden for bæredygtig transport, Det Fælles Forskningscenter, Kommissionen),

  Vicente Franco (seniorforsker, International Council on Clean Transportation - ICCT).

28. april 2016

  Dirk Bosteels (administrerende direktør, Association for Emissions Control by Catalyst -AECC),

  Udo Lambrecht (Leder af Transport and Environment Department, Institute for Energy and Environmental Research - IFEU).

24. maj 2016

  Richard Smokers (ledende rådgiver) og Rob Cuelenaere (seniorkonsulent, Sustainable Transport & Logistics, Netherlands Organisation for applied scientific research – TNO,

  Paul McAleavey (leder af Air and Climate Change Programme) og Martin Adams (leder af gruppen ‘Luftforurening, transport og støj’, Det Europæiske Miljøagentur - EEA).

16. juni 2016

  Dorothee Saar (Leder af Transport and Air Quality team, Deutsche Umwelthilfe),

  Pascoe Sabido og Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory - CEO),

  Kai Borgeest (professor, Aschaffenburg University of Applied Science),

  Daniel Lange (CEO, Faster IT, ICT ingeniør fra bilindustrien).

20. juni 2016

  Nick Molden (CEO, Emissions Analytics),

   Christoph Gauss (leder af Vehicle Test and Emission Lab, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC).

21. juni 2016

  Reinhard Schulte-Braucks (tidligere chef for enheden for bilindustri, GD GROW - indtil december 2007),

  Philippe Jean (tidligere chef for enheden for bilindustri, GD GROW - fra januar 2008 til maj 2015),

  Joanna Szychowska (Chef for enheden for bilindustri GD GROW - fra juni 2015),

  Gwenole Cozigou (direktør for Industripolitik og Økonomisk analyse, GD GROW - fra juni 2015).

Listen over gæster, der vil blive indbudt til høringer inden sommerferien er i skrivende stund stadig i planlægningsfasen, men der bør fokuseres på vidneudsagn fra repræsentanter for billeverandører, bilindustrien samt fra de nuværende og tidligere kommissionsmedlemmer med ansvar for industri, iværksætteraktiviteter og miljø.

Der blev også anmodet om en formel skriftlig udtalelse fra EP's juridiske tjeneste, hvad angår indbydelse af gæster, der måtte være involveret i retssager, til at afgive vidneudsagn.

Factfindingmissioner

EMIS-koordinatorerne enedes om, at man som generelt princip skulle begrænse antallet af udvalgsmissioner til det nødvendige minimum.

Indtil videre er følgende to missioner planlagt:

  Det Fælles Forskningscenters Institut for Energi og Transport (JRC-IET) og dets Vehicle Emissions Laboratory (køretøjsemissionslaboratorium) (VELA) i Ispra, Italien (uge 29). Formålet med denne mission vil være at besøge JRC-IET's og VELA's faciliteter, mødes med embedsmænd og forskere, der arbejder ved disse organer, og overvære en forsøgsdemonstration, der udføres ved hjælp af bærbart emissionsmålingsudstyr.

  Mødet med de Luxembourgske typegodkendelsesmyndigheder kombineret med et besøg i køretøjsafprøvningsfaciliteten i Lambsheim, Tyskland (uge 38). Formålet med denne mission vil være at gennemgå hele køretøjstypegodkendelseskæden, herunder en praktisk demonstration af de kontroller, der foretages.

Undersøgelser, briefinger og notater

Udvalget anmodede oprindeligt om en indgående analyse af de juridiske forpligtelser, hvad angår emissionsmålinger i EU's bilsektor, og rapporten fra denne undersøgelse ventes at være klar i juni 2016. Koordinatorerne besluttede også at anmode om følgende:

  fra temaafdelingen en sammenlignende undersøgelse af forskellene mellem EU's og USA's emissionslovgivninger

  fra EP's juridiske tjeneste et notat om fortolkningen af, hvad der forstås ved fejl og forsømmelser

  fra GD EPRS en briefing om de aktuelt kendte og verserende retssager i forbindelse med EMIS' arbejdsområde.

Anmodninger om dokumentation, spørgeskemaer og indhentning af oplysninger

Der benyttes tre mulige metoder til indsamling af skriftlige oplysninger til undersøgelsen, nemlig anmodninger om dokumentation, spørgeskemaer og indhentning af vidneforklaringer:(3)

  EMIS-koordinatorerne godkendte den 7. april 2016 en liste over dokumenter, der skulle anmodes om fra Det Fælles Forskningscenter, nemlig alle dokumenter vedrørende det arbejde og de undersøgelser, der var blevet udført siden 2005 af Det Fælles Forskningscenters Institut for Energi og Transport om målinger af køretøjers emissioner, især aktiviteter i forbindelse med uoverensstemmelser i målinger af NOx-emissioner og brugen af manipulationsudstyr, herunder:

•  baggrundsdokumenter, data om emissioner fra køretøjer (herunder mærker og konstruktioner), officielle noter og uformelle noter, formelle og uformelle referater, redegørelser

•  alle meddelelser, herunder skrivelser og e-mailkorrespondancer vedrørende dette emne inden for Det Fælles Forskningscenter og mellem Det Fælles Forskningscenter og Kommissionens GD GROW (tidligere GD Enterprise and Industry - Erhvervspolitik), GD ENV, medlemsstaternes nationale myndigheder og typegodkendelsesmyndigheder; alle eksperter, producenter og andre organisationer.

  Desuden vedtog EMIS-koordinatorerne den 14. april 2016 en anmodning til Kommissionen om at forelægge udvalget al dokumentation vedrørende de forskellige ekspertgruppers aktiviteter, såsom Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV), arbejdsgruppen om emissioner under faktisk kørsel for lette erhvervskøretøjer (RDE-LDV), Ekspertgruppen for typegodkendelsesmyndigheder (TAAEG) og CARS 21 Højtstående Gruppe om Konkurrenceevne og Bæredygtig Vækst for Automobilindustrien i Den Europæiske Union samt enhver formel og uformel korrespondance mellem Kommissionen og Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA);

  der blev udarbejdet et spørgeskema til medlemsstaterne, der blev sendt ud til de nationale myndigheder gennem medlemsstaternes faste repræsentationer i april 2016 med en svarfrist sat til den 15. juni;

  en indkaldelse af udtalelser med en e-mailadresse oprettet til formålet (emis-evidence@ep.europa.eu) blev offentliggjort på EMIS-websitet den 2. maj 2016, hvortil information, der anses for at være relevant for udvalgets arbejde, kan sendes til udvalget.

Website og medier

Et website for EMIS-udvalget (http://www.europarl.europa.eu/committees/da/emis/home.html) blev oprettet i marts 2016. Her kan medlemmerne og offentligheden finde alle relevante oplysninger vedrørende udvalgets arbejde. Formålet med dette website er at sikre, at udvalgets arbejde bliver så gennemsigtigt som muligt for offentligheden, uden at det får indflydelse på bevarelsen af fortroligheden, hvor dette er påkrævet.

EMIS' sekretariat holdet websitet opdateret for at være sikker på, at al relevant dokumentation (mundtlige og skriftlige redegørelser, baggrundsdokumenter, dagsordener etc.) uploades. Fuldstændige referater af samtlige høringer er også tilgængelige på engelsk på websitet.

Ud over de oplysninger, der lægges ud på websitet, offentliggøres der en nyhedsskrivelse inden hvert EMIS-møde, med oplysninger om tidligere og kommende møder samt de seneste nyheder i forbindelse med udvalgets mandat.

Endelig blev der den 27. april 2016 af EMIS-formandskabet og ordførerne første gang afholdt en fælles pressekonference, hvor udvalgets kommende aktiviteter blev præsenteret for offentligheden, herunder udvalgets arbejdsplan frem til sommer og opfordringen til at indsende udtalelser. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Vejen frem

Programmet for EMIS-høringerne i anden halvdel af mandatet er ved at blive færdiggjort i skrivende stund. Høringerne med henblik på indsamling af vidneudsagn og ekspertudtalelser vil fortsætte i hvert fald til efteråret 2016, hvorefter fokus vil skifte til udarbejdelsen af den endelige betænkning fra undersøgelsesudvalget.

(1)

Dette dokument afspejler situationen med hensyn til EMIS-proceduren i maj 2016.

(2)

Ifølge EP's forretningsordens artikel 198, stk. 7, kan et undersøgelsesudvalg indbyde en institution eller et organ fra EU, en medlemsstats regering eller en hvilken som helst anden person til at afgive udtalelse for udvalget.

(3)

Ifølge forretningsordenens artikel 198, stk. 7, kan EMIS-udvalget kontakte institutioner eller personer for at indhente oplysninger for at gennemføre sin undersøgelse.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik