VAHERAPORT autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta

20.7.2016 - (2016/2090(INI))

Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
Raportöör: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

Menetlus : 2016/2090(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0246/2016
Esitatud tekstid :
A8-0246/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta

(2016/2090(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 1995. aasta otsust 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätete kohta[1],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta otsust autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 198,

–  võttes arvesse autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni vaheraportit (A8-0246/2016),

A.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikkel 226 annab Euroopa Parlamendile õigusliku aluse ajutise uurimiskomisjoni moodustamiseks, et uurida väidetavaid rikkumisi või haldusomavoli liidu õiguse rakendamisel, ilma et see piiraks liikmesriikide või liidu kohtute jurisdiktsiooni, ning arvestades, et see on parlamendi järelevalvevolituste oluline osa;

B.  arvestades, et parlament otsustas 17. detsembril 2015 esimeeste konverentsi otsuse põhjal moodustada uurimiskomisjoni, et uurida liidu õiguse väidetavat kohaldamata jätmist seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses, ning et komisjon esitab selles küsimuses kõik soovitused, mida ta peab vajalikuks;

C.  arvestades, et uurimiskomisjon tegutseb töökava kohaselt, mis hõlmab järgmist:

–  kutsutud tunnistajate ja ekspertide kuulamise kava, et koguda olulisi suulisi tõendeid;

–  kirjalike tõendite nõudmist kuulamistele kutsutud tunnistajatelt ja ekspertidelt;

–  dokumendipäringuid komisjonile, liikmesriikide ametiasutustele ja muudele asjaosalistele, et koguda olulisi kirjalikke tõendeid;

–  kahte lähetust teabe kogumiseks kohapeal;

–  eksperdiabi eelarve alusel tellitud ülevaateid ja uuringuid;

–  ametlikku kirjalikku arvamust parlamendi õigusteenistuselt seoses selliste külaliste tunnistama kutsumisega, kelle suhtes võidakse käivitada kohtumenetlus;

D.  arvestades, uurimiskomisjon on saatnud mitmeid küsimustikke liikmesriikidele, liidu institutsioonidele ja muudele asutustele ning on esitanud oma veebisaidil avaliku kutse tõendite esitamiseks;

E.  arvestades, et jätkuva uurimise tulemused võivad anda lisaväärtust liidu tüübikinnituse raamistikule;

F.  arvestades, et parlament nõudis oma 17. detsembri 2015. aasta otsuses, et uurimiskomisjon esitaks kuue kuu jooksul pärast töö alustamist vaheraporti;

G.  arvestades, et uurimiskomisjoni olemus ei luba tal esitada uurimise põhjal tehtud lõplikke järeldusi enne, kui ta on seisukohal, et tema volitused on täidetud; arvestades seega, et uurimiskomisjoni vaheraportis oleks liiga vara esitada tähelepanekuid tema volituste eri aspektide kohta;

H.  arvestades, et siiani esitatud ja uurimiskomisjonis läbi vaadatud suulised ja kirjalikud tõendid kinnitavad vajadust uurida edasi kõiki komisjoni volitustes sisalduvaid punkte;

1.  julgustab uurimiskomisjoni tööd jätkama ja rakendama täielikult Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta otsusega antud volitusi ning toetab kõiki meetmeid ja algatusi, mis viivad volituste täitmiseni;

2.  palub esimeeste konverentsil ja juhatusel toetada kõiki meetmeid, mida uurimiskomisjon vajab oma volituste täitmiseks, eelkõige seoses kuulamiste ja erakorraliste koosolekute lubamise, tunnistajate ja ekspertide kulude hüvitamise, lähetuste ja muude nõuetekohaselt põhjendatud tehniliste vahenditega;

3.  palub Euroopa Komisjonil tagada uurimiskomisjoni abistamisel kiire toetus ja täielik läbipaistvus, järgides täielikult lojaalse koostöö põhimõtet ning tagades kogu võimaliku tehnilise ja poliitilise toetuse, eelkõige nõutavate dokumentide kiirema esitamise abil; ootab täielikku koostööd asjassepuutuvatelt praegustelt volinikelt ja peadirektoraatidelt, samuti varasematel ametiaegadel vastutavatel kohtadel töötanud isikutelt; palub liikmesriikidel järgida täielikult lojaalse koostöö põhimõtet ning osutada uurimiskomisjonile vajalikku tehnilist ja poliitilist toetust, eelkõige võimaldades Euroopa Komisjonil esitada nõutavaid dokumente kiiremini ning, juhul kui dokumentide esitamiseks on vaja liikmesriikide nõusolekut, kiirendades oma sisemenetlusi sellise nõusoleku andmiseks;

4.  nõuab, et liikmesriikide valitsused, parlamendid ja pädevad asutused aitaksid uurimiskomisjoni tema ülesannete täitmisel, järgides täielikult liidu õiguses sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  EÜT L 113, 19.5.1995, lk 2.
  • [2]  ELT 10, 15.1.2016, lk 13.

SELETUSKIRI

EMIS-komisjoni käesoleva vaheraporti projekti seletuskirja eesmärk on anda põgus ülevaade EMIS-komisjoni tegevusest alates selle moodustamisest 2. märtsil 2016, samuti anda ülevaade tulevasest töökavast EMIS-komisjoni tegevusaja esimesel poolel[1].

EMIS-komisjoni volitused

17. detsembril 2015. aastal otsustas Euroopa Parlament luua 45-liikmelise uurimiskomisjoni, et uurida väidetavaid rikkumisi või haldusomavoli liidu õiguse kohaldamisel seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses, ilma et see piiraks liikmesriikide või liidu kohtute jurisdiktsiooni.

Uurimise ulatus on piiratud volitustega, ELi toimimise lepingu artikliga 226 ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsusega Euroopa Parlamendi uurimisõiguse rakendamise kohta.

Vastavalt volitustele peab EMIS-komisjon uurimise käigus keskenduma sellele, kas komisjon ja liikmesriikide ametiasutused täidavad määruses (EÜ) nr 715/2007 ja eelkõige selle artikli 5 lõigetes 2 ja 3, artikli 13 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 14 lõikes 3 sätestatud kohustusi.

Lisaks sellele on EMIS-komisjonil palutud koguda ja analüüsida teavet, et teha kindlaks, kas komisjonil ja liikmesriikidel oli tõendeid petuseadmete kasutamise kohta, samuti koguda ja analüüsida teavet direktiivi 2007/46/EÜ rakendamise kohta liikmesriikide poolt.

Lõpuks peab uurimiskomisjon esitama kõik soovitused, mida ta selles küsimuses vajalikuks peab.

Komisjoni moodustamine

EMIS-komisjoni esimene koosolek toimus 2. märtsil 2016. Sel koosolekul valis EMIS-komisjon ühise heakskiitmise teel oma juhatuse:

  esimees: Kathleen Van Brempt (S&D),

  esimene aseesimees: Ivo Belet (PPE),

  teine aseesimees: Mark Demesmaeker (PPE),

  kolmas aseesimees: Kateřina Konečná (GUE/NGL),

  neljas aseesimees: Karima Delli (Verts/ALE)

EMIS-komisjoni koordinaatorid määrasid oma 10. märtsi 2016. aasta koosolekul raportöörid:

  Pablo Zalba Bidegain (PPE),

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

Fraktsioonid määrasid järgmised variraportöörid:

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  Hans-Olaf Henkel (ECR),

  Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

  Eleonora Evi (EFDD),

  Marcus Pretzell (ENF).

Ajakava

EMIS-komisjoni volitused näevad ette, et uurimiskomisjon esitab vaheraporti 6 kuu jooksul ja lõppraporti 12 kuu jooksul pärast töö alustamist.

Kuna EMIS-komisjon moodustati 2. märtsil 2016, tuleb vaheraport täiskogule esitada hiljemalt 2. septembriks 2016 ja lõppraport 2. märtsiks 2017.

Sellest lähtudes võtsid EMIS-komisjoni koordinaatorid 10. märtsil 2016 vastu EMIS-komisjoni 2016. aasta koosolekute ajakava, milles võeti arvesse vajadust piirata kattumisi peamiselt asjassepuutuvate alaliste komisjonide koosolekutega. 2017. aasta kuupäevad kinnitatakse niipea, kui EP järgmise aasta kalender on saadaval.

Koordinaatorid leppisid samuti kokku võimaluses korraldada vastavalt vajadusele täiendavaid koosolekuid Brüsselis (peamiselt kuulamiste jaoks) ja/või Strasbourgis (peamiselt arvamuste vahetamiseks EMIS-komisjoni liikmete vahel).

Seoses vaheraportiga leppisid koordinaatorid kokku järgmises suunavas ajakavas:

Vaheraporti projekt inglise keeles kättesaadav

2. juuni 2016

Vaheraporti projekti läbivaatamine

21. juuni 2016

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

22. juuni 2016 kell 12.00

Vaheraporti hääletus EMIS-komisjonis

13.–14. juuli 2016

Arutelu / hääletus täiskogus

september 2016

EMIS-komisjoni töömeetodid

Koordinaatorite ettepanekute põhjal vahetasid EMIS-komisjoni liikmed 7. aprillil arvamusi komisjoni töömeetodite ja volituste esimese poole suunava töökava üle, samuti võimalike tegevussuundade üle, et saavutada komisjoni volitustes sõnastatud eesmärgid.

Arutelus keskenduti eelkõige tunnistajate ja ekspertide kuulamiste korraldamisele, mis on uurimiskomisjoni põhitegevus[2]. Lepiti kokku kuulamiste ajutine menetlus.

Reeglina alustavad tunnistajad ja eksperdid pärast tutvustust esimehe poolt oma kuulamist lühikese suulise avaldusega, millele järgnevad küsimused EMIS-komisjoni liikmetelt nn ping-pongi põhimõttel (vastus järgneb kohe igale küsimusele).

Et pidada arvet ekspertide ja tunnistajate antud tunnistuste üle ning võtta kogu asjakohast teavet lõppraportis arvesse, tehakse pärast iga kuulamist EMIS-komisjoni liikmetele kättesaadavaks ja avaldatakse EMIS-komisjoni veebisaidil ingliskeelne kuulamise stenogramm.

Enne iga kuulamist saavad külalised küsimustiku, mis on koostatud fraktsioonidelt saadud ettepanekute põhjal. Nende kirjalikke vastuseid oodatakse enne kuulamist, et need täiendaksid kuulamisel esitatud teavet.

EMIS-komisjoni koosolekud

1. Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni ametnikega

EMIS-komisjon alustas tööd 7. aprillil 2016, pidades arvamuste vahetuse järgmiste Euroopa Komisjoni esindajatega:

  Antti Peltomäki (asepeadirektor, DG GROW),

  Daniel Calleja Crespo (peadirektor, DG ENV),

  Artur Runge-Metzger (direktor, direktoraat C – kliimastrateegia, juhtimine ja heitkogused kauplemises mitteosalevatest sektoritest, DG CLIMA).

Arvamuste vahetuse eesmärk oli arutada autotööstuse heitkoguste mõõtmisega seotud peamisi küsimusi, sh sündmuste ajakava, et teha ettevalmistusi uurimiskomisjoni tulevaseks tööks.

2. Asjaomaste tunnistajate ja ekspertide kuulamine

Uurimiskomisjonile kutsuti suulisi tõendeid andma järgmised külalised:

19. aprill 2016

  Delilah Al-Khudhairy (direktor) ja Alois Krasenbrink (säästva transpordi üksuse juht, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon),

  Vicente Franco (vanemteadlane, Rahvusvaheline Puhta Transpordi Nõukogu – ICCT).

28. aprill 2016

  Dirk Bosteels (tegevdirektor, Association for Emissions Control by Catalyst – AECC),

  Udo Lambrecht (transpordi ja keskkonna osakonna juhataja, energia- ja keskkonnauuringute instituut – IFEU).

24. mai 2016

  Richard Smokers (peanõustaja) ja Rob Cuelenaere (vanemkonsultant, säästev transport ja logistika, Hollandi rakenduslike teadusuuringute organisatsioon – TNO),

  Paul McAleavey (õhu ja kliimamuutuste programmi juht) ja Martin Adams (õhusaaste, transpordi ja müra rühma juht, Euroopa Keskkonnaamet – EEA).

16. juuni 2016

  Dorothee Saar (transpordi ja õhukvaliteedi rühma juht, Deutsche Umwelthilfe),

  Pascoe Sabido ja Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory – CEO),

  Kai Borgeest (professor, Aschaffenburgi rakenduskõrgkool),

  Daniel Lange (tegevjuht, Faster IT, autotööstuse IKT-insener).

20. juuni 2016

  Nick Molden (tegevjuht, Emissions Analytics),

  Christoph Gauss (sõidukite testimise ja heitkoguste labori juht, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC).

21. juuni 2016

  Reinhard Schulte-Braucks (autotööstusüksuse endine juht, DG GROW – kuni 12.2007),

  Philippe Jean (autotööstusüksuse endine juht, DG GROW – 1.2008–5.2015),

  Joanna Szychowska (autotööstusüksuse juht, DG GROW – alates 6.2015),

  Gwenole Cozigou (tööstuspoliitika ja majandusanalüüsi direktor, DG GROW – alates 6.2015).

Kuni suvepuhkuseni kuulamistele kutsutavate külaliste nimekiri on kirjutamise ajal veel koostamisel, kuid selles keskendutakse eeldatavasti autotööstuse tarnijate, autotööstuse ning tööstuse, ettevõtluse ja keskkonna valdkonna endiste ja praeguste Euroopa Komisjoni volinike tunnistustele.

Lisaks taotleti ametlikku kirjalikku arvamust EP õigusteenistuselt seoses selliste külaliste tunnistama kutsumisega, kelle suhtes võidakse käivitada kohtumenetlus.

Teabekogumislähetused

EMIS-komisjoni koordinaatorid leppisid kokku üldpõhimõttes korraldada minimaalselt vajalik arv lähetusi.

Seni on kavandatud kaks järgmist lähetust:

  Teadusuuringute Ühiskeskuse energia ja transpordi instituut (JRC-IET) ja nende sõidukite heitkoguste laboratoorium (VELA), Ispra, Itaalia (29. nädal). Lähetuse eesmärk on külastada JRC-IET ja VELA töökohta, kohtuda mõlemas kohas töötavate ametnike ja teadlastega ning vaadata mobiilsete heitemõõtmissüsteemidega tehtavate katsete demonstratsioone.

  Luksemburgi tüübikinnitusasutuse ning Saksamaal Lambsheimis asuva sõidukite katselabori külastus (38. nädal). Lähetuse eesmärk on läbida kogu sõidukite tüübikinnituse ahel, muu hulgas vaadata läbiviidavate kontrollide praktilist demonstratsiooni.

Uuringud, ülevaated ja teatised

Uurimiskomisjon nõudis algselt põhjalikku analüüsi õiguslike kohustuste kohta seoses heitkoguste mõõtmisega ELi autotööstuses ning uuring peaks valmima 2016. aasta juunis. Koordinaatorid otsustasid nõuda ka järgmist:

  poliitikaosakonnalt võrdlevat uuringut ELi ja USA heitkoguseid käsitlevate õigusaktide kohta;

  EP õigusteenistuselt teatist haldusomavoli tõlgenduse kohta;

  DG EPRSilt ülevaadet praeguste teadaolevate ja jätkuvate kohtuasjade kohta, mis on seotud EMIS-komisjoni pädevusalaga.

Dokumendipäringud, küsimustikud ja tõendite esitamise kutse

Praegu kasutatakse kolme viisi kirjaliku teabe kogumiseks uurimise jaoks – dokumendipäringud, küsimustikud ja tõendite esitamise kutse.[3]

  7. aprillil 2016 kiitsid EMIS-komisjoni koordinaatorid heaks nimekirja dokumentidest, mida nõutakse Teadusuuringute Ühiskeskuselt. Loetellu kuuluvad kõik dokumendid, mis on seotud Teadusuuringute Ühiskeskuse energia ja transpordi instituudi poolt alates 2005. aastast sõidukite heitkoguste mõõtmise valdkonnas läbi viidud uuringutega, eelkõige nendega, mis puudutavad NOx heitkoguste mõõtmistulemuste lahknevust, samuti petuseadmete kasutamise küsimust, muu hulgas järgmised dokumendid:

•  taustadokumendid, andmed sõidukite heitkoguste kohta (sh markide ja mudelite kaupa), ametlikud ja mitteametlikud teated, koosolekute nimekiri, ametlikud ja mitteametlikud protokollid, esitlused;

•  kogu selle teemaga seotud Teadusuuringute Ühiskeskuse sisene ning ühelt poolt Teadusuuringute Ühiskeskuse ja teiselt poolt komisjoni DG GROW (endine ettevõtluste ja tööstuse peadirektoraat) ja DG ENV, liikmesriikide riiklike asutuste ja tüübikinnitusasutuste, ekspertide, tootjate ja muude organisatsioonide vaheline teabevahetus (sh kirjad ja e-kirjad).

  Lisaks sellele kiitsid EMIS-komisjoni koordinaatorid 14. aprillil 2016 heaks nõudmise, et Euroopa Komisjon esitaks EMIS-komisjonile kõik dokumendid, mis on seotud mitmesuguste eksperdirühmade (mootorsõidukite tehniline komitee (TCMV), kergeveokite tegelike heitkoguste töörühm (RDE-LDV), tüübikinnitusasutuste eksperdirühm (TAAEG) ning CARS 21 Euroopa Liidu autotööstuse konkurentsivõime ja jätkusuutliku kasvu kõrgetasemeline töörühm) tegevusega, samuti ametliku ja mitteametliku kirjavahetuse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Autotootjate Ühenduse (ACEA) vahel;

  Aprillis 2016 koostati ja saadeti liikmesriikide alaliste esinduste kaudu liikmesriikidele küsimustik, millele vastamise tähtaeg on 15. juuni.

  Tõendite esitamise kutse koos eraldi e-posti aadressiga (emis-evidence@ep.europa.eu) avaldati EMIS-komisjoni veebisaidil 2. mail 2016. Sellel aadressil saab saata teavet, mida peetakse komisjoni tegevuse jaoks vajalikuks.

Veebisait ja meedia

2016. aasta märtsis loodi EMIS-komisjoni veebisait (http://www.europarl.europa.eu/committees/et/emis/home.html). Parlamendiliikmed ja kõik teised leiavad sealt uurimiskomisjoni tööga seotud kogu vajaliku teabe. Veebisaidi eesmärk on muuta uurimiskomisjoni töö avalikkusele võimalikult läbipaistvaks, ilma et see takistaks vajaduse korral konfidentsiaalsuse säilitamist.

EMIS-komisjoni sekretariaat ajakohastab veebilehte, et tagada kõigi asjakohaste dokumentide (suulised ja kirjalikud tõendid, taustadokumendid, tegevuskavad jne) kättesaadavus. Kõigi kuulamiste stenogrammid on samuti veebisaidil kättesaadavad.

Lisaks veebisaidi kaudu pakutavale teabele avaldatakse enne iga EMIS-komisjoni koosolekut teabeleht, mis sisaldab teavet toimunud ja tulevaste koosolekute kohta, samuti viimaseid uudiseid seoses komisjoni volitustega.

27. aprillil 2016 korraldasid EMIS-komisjoni esimees ja raportöörid esimese ühise pressikonverentsi, kus üldsusele tutvustati komisjoni edaspidist tegevust, muu hulgas kuni suveni kehtivat töökava projekti ja tõendite esitamise kutset. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Järgmised sammud

Praegu antakse viimast lihvi EMIS-komisjoni volituste teise poole kuulamiste kavale. Kuulamised tõendite kogumiseks jätkuvad vähemalt 2016. aasta sügiseni, pärast mida suunatakse tähelepanu uurimiskomisjoni lõppraporti koostamisele.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

13.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

  • [1]  Käesolev dokument kajastab EMIS-komisjoni menetluste olukorda 2016. aasta mai seisuga.
  • [2]  EP kodukorra artikli 198 lõike 7 kohaselt võib uurimiskomisjon kutsuda ELi institutsiooni või asutuse, liikmesriigi valitsuse või mis tahes muu isiku komisjoni ette tõendeid esitama.
  • [3]  Vastavalt kodukorra artikli 198 lõikele 7 võib EMIS-komisjon võtta ühendust institutsioonide või isikutega, et hankida uurimise läbiviimiseks vajalikke dokumente.

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletud