VÄLIAIKAINEN MIETINTÖ autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta

  20.7.2016 - (2016/2090(INI))

  Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
  Esittelijät: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

  Menettely : 2016/2090(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0246/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0246/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta

  (2016/2090(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY[1],

  –  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 tekemänsä päätöksen autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan perustamisesta sekä sen toimivallasta, jäsenten määrästä ja toimikaudesta[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 198 artiklan,

  –  ottaa huomioon autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan väliaikaisen mietinnön autoalan päästömittauksista (A8-0246/2016),

  A.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 226 artikla on oikeusperustana Euroopan parlamentin perustamalle väliaikaiselle tutkintavaliokunnalle, joka tutkii väitettyjä unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä rikkomuksia ja hallinnollisia epäkohtia tämän vaikuttamatta kansallisten ja unionin tuomioistuinten toimivaltaan; toteaa sen olevan tärkeä osa parlamentin valvontavaltaa;

  B.  toteaa, että parlamentti päätti puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 17. joulukuuta 2015 perustaa tutkintavaliokunnan tutkimaan väitettyjä laiminlyöntejä unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa autoalan päästömittauksien suhteen ja että tutkintavaliokunta esittäisi asiassa tarpeellisina pitämiään suosituksia;

  C.  toteaa, että tutkintavaliokunnan työtä ohjaa työsuunnitelma, joka käsittää seuraavat tekijät:

  –  kutsuttujen todistajien ja asiantuntijoiden kuulemisohjelma asiaa koskevien suullisten todisteiden keräämiseksi,

  –  kirjallisten todisteiden pyytäminen kuulemisiin kutsutuilta todistajilta ja asiantuntijoilta,

  –  asiakirjapyynnöt relevanttien kirjallisten todisteiden saamiseksi komissiolta, jäsenvaltioiden viranomaisilta ja muilta asiaan liittyviltä toimijoilta,

  –  kaksi matkaa tietojen keräämiseksi paikalla,

  –  asiantuntijabudjetin puitteissa tilatut katsaukset ja tutkimukset,

  –  parlamentin oikeudellisen yksikön virallinen kirjallinen lausunto mahdollisesti oikeusmenettelyjen kohteina olevien vieraiden kutsumisesta todistajiksi;

  D.  toteaa, että tutkintavaliokunta on lähettänyt jäsenvaltioille sekä unionin toimielimille ja muille elimille erilaisia kyselyjä ja esittänyt verkkosivuillaan julkisen todisteiden esittämistä koskevan pyynnön;

  E.  katsoo, että käynnissä olevan tutkimuksen tulokset voivat tuoda lisäarvoa unioin tyyppihyväksyntäkehykselle;

  F.  panee merkille, että parlamentti vaati 17. joulukuuta 2015 tekemällään päätöksellä tutkintavaliokuntaa esittämään väliaikaisen mietinnön kuuden kuukauden kuluttua sen työn aloittamisesta;

  G.  ottaa huomioon, että tutkintavaliokunnan luonne estää sitä esittämästä mitään lopullisia päätelmiä tutkimuksistaan ennen kuin se katsoo täyttäneensä tehtävänsä; katsoo siksi, että tutkintavaliokunnan on ennenaikaista esittää huomioitaan erilaisista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä tässä väliraportissa;

  H.  katsoo, että tutkintavaliokunnan tähän mennessä saamat ja tutkimat suulliset ja kirjalliset todisteet vahvistavat, että kaikkia sen tehtävään kuuluvia kysymyksiä on tutkittava edelleen;

  1.  kannustaa tutkintavaliokuntaa jatkamaan työtään ja käyttämään täysimääräisesti valtuutusta, jonka parlamentti antoi 17. joulukuuta 2015 tekemällään päätöksellä, ja tukee kaikkia toimia ja aloitteita, jotka auttavat valiokuntaa suorittamaan tehtävänsä;

  2.  pyytää puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä tukemaan kaikkia tarvittavia toimia, jotka auttavat tutkintavaliokuntaa täyttämään tehtävänsä, mikä koskee etenkin kuulemistilaisuuksien ja ylimääristen kokouksien hyväksymistä, asiantuntijoiden ja todistajien kulujen korvaamista, matkoja ja muita asianmukaisesti perusteltuja teknisiä toimia;

  3.  pyytää komissiota varmistamaan nopean tuen tutkintavaliokunnan työlle ja takaamaan sen täyden avoimuuden niin, että noudatetaan täysin vilpittömän yhteistyön periaatetta ja annetaan kaikki mahdollinen tekninen ja poliittinen tuki etenkin toimittamalla pyydetyt asiakirjat entistä nopeammin; odottaa asianomaisilta nykyisiltä komission jäseniltä ja pääosastoilta sekä aiemmilla kausilla vastuussa olleilta henkilöiltä täyttä yhteistyötä; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan täysin vilpittömän yhteistyön periaatetta ja antamaan tutkintavaliokunnalle tarvittavan teknisen ja poliittisen tuen etenkin niin, että komissio voi esittää pyydetyt asiakirjat entistä nopeammin ja, jos asiakirjojen esittäminen edellyttää jäsenvaltioiden suostumusta, tällaisen luvan myöntämiseen liittyviä sisäisiä menettelyjä nopeutetaan;

  4.  pyytää, että jäsenvaltioiden hallitukset, parlamentit ja toimivaltaiset viranomaiset avustavat tutkintavaliokuntaa sen tehtävissä noudattaen täysin unionin oikeuteen pohjautuvaa vilpittömän yhteistyön periaatetta;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  OJ L 113, 19.5.1995, s. 2.
  • [2]  EUVL C 10, 15.1.2016, s. 13.

  PERUSTELUT

  Tämän EMIS-valiokunnan väliaikaiseen mietintöluonnokseen liittyvien perustelujen tarkoituksena on esittää lyhyt kuvaus EMIS-valiokunnan työstä sen 2. maaliskuuta 2016 tapahtuneen perustamisen jälkeen sekä luoda katsaus EMIS-valiokunnan toimikauden ensimmäisen puoliskon tulevaan työsuunnitelmaan[1].

  EMIS-valiokunnan toimivalta

  Euroopan parlamentti päätti 17. joulukuuta 2015 perustaa 45-jäsenisen tutkintavaliokunnan tutkimaan väitteitä unionin lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä rikkomuksista ja huonosta hallinnosta autoalan päästömittausten yhteydessä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta kansallisten tai unionin tuomioistuinten toimivaltaan.

  Tutkinnan soveltamisalaa rajoittavat SEUT-sopimuksen 226 artiklassa määrätyt valtuudet sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös, joka koskee Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttöä.

  Tehtävänannon mukaan valiokunnan tutkimuksissa on keskityttävä siihen, miten komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset noudattavat asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisia velvoitteita etenkin 5 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan osalta.

  Lisäksi EMIS-valiokuntaa on kehotettu keräämään ja arvioimaan tietoja sen selvittämiseksi, onko komissiolla ja jäsenvaltioilla todisteita manipulointikeinojen käytöstä, ja sitä on kehotettu keräämään ja arvioimaan tietoja direktiivin 2007/46/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

  Tutkintavaliokunnan on lisäksi esitettävä asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia.

  Valiokunnan kokoonpano

  EMIS-valiokunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin 2. maaliskuuta 2016. Kokouksessa EMIS-valiokunta valitsi puheenjohtajansa suosionosoituksin:

    puheenjohtaja: Kathleen Van Brempt (S&D)

    ensimmäinen varapuheenjohtaja: Ivo Belet (EPP)

    toinen varapuheenjohtaja: Mark Demesmaeker (ECR)

    kolmas varapuheenjohtaja: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

    neljäs varapuheenjohtaja: Karima Delli (Verts/ALE).

  EMIS-valiokunnan koordinaattorit nimittivät esittelijät 10. maaliskuuta 2016 pitämässään kokouksessa:

    Pablo Zalba Bidegain (EPP)

    Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

  Poliittiset ryhmät nimittivät seuraavat varjoesittelijät:

    Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D)

    Hans-Olaf Henkel (ECR)

    Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

    Eleonora Evi (EFDD)

    Marcus Pretzell (ENF).

  Aikataulu

  EMIS-valiokunnan tehtävänannon mukaan tutkintavaliokunta esittää väliaikaisen mietinnön kuuden kuukauden kuluessa ja lopullisen mietinnön 12 kuukauden kuluessa työnsä aloittamisesta.

  Koska EMIS-valiokunta perustettiin 2. maaliskuuta 2016, väliaikainen mietintö on esitettävä täysistunnossa viimeistään 2. syyskuuta 2016 mennessä ja lopullinen mietintö on esitettävä täysistunnossa viimeistään 2. maaliskuuta 2017.

  Tämän aikataulun pohjalta EMIS-koordinaattorit hyväksyivät 10. maaliskuuta 2016 EMIS-valiokunnan vuoden 2016 kokouskalenterin, jossa otettiin huomioon tarve rajoittaa päällekkäisyyksiä tärkeimpien tähän kysymykseen liittyvien pysyvien valiokuntien kanssa. Vuoden 2017 päivämäärät hyväksytään heti, kun Euroopan parlamentin ensi vuoden kalenteri on saatavissa.

  Koordinaattorit sopivat myös mahdollisuudesta järjestää tarpeen mukaan ylimääräisiä kokouksia Brysselissä (etupäässä kuulemisia varten) ja/tai Strasbourgissa (etupäässä EMIS-valiokunnan jäsenten keskinäistä tiedonvaihtoa varten).

  Koordinaattorit sopivat väliaikaiselle mietinnölle seuraavan suuntaa-antavan aikataulun:

  Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi saatavissa englanniksi

  kesäkuuta 2016

  Väliaikaisen mietinnön luonnoksen käsittely

  21. kesäkuuta 2016

  Tarkistusten jättämisen määräaika

  kesäkuuta 2016 klo 12.00

  Äänestys väliaikaisesta mietinnöstä EMIS-valiokunnassa

  heinäkuuta 2016

  Keskustelu / äänestys täysistunnossa

  syyskuussa 2016

  EMIS-valiokunnan työmenetelmät

  EMIS-valiokunnan jäsenet keskustelivat koordinaattorien ehdotusten pohjalta 7. huhtikuuta valiokunnan työmenetelmistä ja suuntaa-antavasta aikataulusta toimikauden ensimmäisellä puoliskolla sekä mahdollisista toimista valiokunnan tehtävänannossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Keskustelussa keskityttiin erityisesti todistajien ja asiantuntijoiden kuulemisten järjestämiseen, ja se on tutkintavaliokunnan keskeinen tehtävä[2]. Sovittiin kuulemisissa käytettävästä ad hoc -menettelystä.

  Yleissääntönä on, että puheenjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen todistajat ja asiantuntijat aloittavat kuulemisensa lyhyellä suullisella lausunnolla, jonka jälkeen EMIS-valiokunnan jäsenet esittävät kysymyksiä "ping-pong"-periaatteen mukaisesti (vastaus seuraa välittömästi kutakin kysymystä).

  Jotta asiantuntijoiden ja todistajien esittämiä lausuntoja voidaan seurata ja jotta kaikki asiaan liittyvät tiedot voitaisiin ottaa huomioon lopullisessa mietinnössä, EMIS-valiokunnan jäsenille annetaan kunkin kuulemistilaisuuden jälkeen englanninkielinen sanatarkka kokouspöytäkirja, joka julkistetaan myös EMIS-valiokunnan verkkosivuilla.

  Vieraille esitetään ennen kutakin kokousta kyselylomake, joka on laadittu poliittisista ryhmistä saatujen ehdotusten pohjalta. Vieraiden odotetaan vastaavan siihen kirjallisesti ennen omaa kuulemistaan täydentävien tietojen saamiseksi tilaisuutta varten.

  EMIS-valiokunnan kokoukset

  1. Keskustelu komission virkamiesten kanssa

  EMIS-valiokunta aloitti työnsä 7. huhtikuuta 2016 järjestämällä keskustelun seuraavien komission edustajien kanssa:

    Antti Peltomäki (sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston varapääjohtaja)

    Daniel Calleja Crespo (ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja)

    Artur Runge-Metzger (osaston C johtaja, ilmastostrategia, hallinta ja päästökaupan ulkopuolisten alojen päästöt, ilmastotoimien pääosasto).

  Keskustelun tarkoituksena oli käsitellä tärkeimpiä autoalan päästömittauksiin liittyviä seikkoja sekä toimien aikataulua ja valmistella valiokunnan tulevaa toimintaa.

  2. Asianomaisten todistajien ja asiantuntijoiden kuuleminen

  Seuraavat vieraat kutsuttiin valiokuntaan esittämään suullisia todisteita:

  19. huhtikuuta 2016

    Delilah Al-Khudhairy (johtaja) ja Alois Krasenbrink (kestävää liikennettä käsittelevän yksikön päällikkö, yhteinen tutkimuskeskus, komissio)

    Vicente Franco (vanhempi tutkija, kansainvälinen puhtaiden liikennejärjestelmien neuvosto, ICCT).

  28. huhtikuuta 2016

    Dirk Bosteels (pääjohtaja, Association for Emissions Control by Catalyst, AECC)

    Udo Lambrecht (liikenne- ja ympäristöosaston päällikkö, energia- ja ympäristötutkimuksen instituutti, IFEU).

  24. toukokuuta 2016

    Richard Smokers (pääneuvonantaja) ja Rob Cuelenaere (vanhempi konsultti, kestävä liikenne ja logistiikka, Alankomaiden sovelletun tieteellisen tutkimuksen järjestö, TNO)

    Paul McAleavey (ilmanlaatu- ja ilmastonmuutosohjelman johtaja) ja Martin Adams (ilmansaasteita, liikennettä ja melua käsittelevän ryhmän johtaja, Euroopan ympäristövirasto, EEA).

  16. kesäkuuta 2016

    Dorothee Saar (liikennettä ja ilmanlaatua käsittelevän ryhmän johtaja, Deutsche Umwelthilfe)

    Pascoe Sabido ja Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory, CEO)

    Kai Borgeest (professori, Aschaffenburg University of Applied Science)

    Daniel Lange (toimitusjohtaja, Faster IT, tieto- ja viestintätekniikan insinööri autoteollisuudesta).

  20. kesäkuuta 2016

    Nick Molden (toimitusjohtaja, Emissions Analytics)

    Christoph Gauss (ajoneuvojen testaus- ja päästölaboratorion johtaja, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC).

  21. kesäkuuta 2016

    Reinhard Schulte-Braucks, (autoalaa käsittelevän yksikön entinen päällikkö, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, joulukuuhun 2007 asti)

    Philippe Jean (autoalaa käsittelevän yksikön entinen päällikkö, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, tammikuu 2008–toukokuu 2015)

    Joanna Szychowska (autoalaa käsittelevän yksikön päällikkö, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, kesäkuusta 2015 alkaen)

    Gwenole Cozigou (teollisuuspolitiikasta ja taloudellisesta analyysista vastaava johtaja, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, kesäkuusta 2015 alkaen).

  Kuulemisiin ennen kesätaukoa kutsuttavien vieraiden luettelo on vielä suunnitteluvaiheessa tätä kirjoitettaessa, mutta painopisteen olisi oltava autoalan tavarantoimittajien ja autoteollisuuden sekä teollisuudesta, yrittäjyydestä ja ympäristöstä vastaavien nykyisten ja entisten komission jäsenten antamissa todistajanlausunnoissa.

  Pyydettiin myös Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön virallista kirjallista lausuntoa mahdollisesti oikeusmenettelyjen kohteina olevien vieraiden kutsumisesta todistajiksi.

  Tiedonhankintamatkat

  EMIS-valiokunnan koordinaattorit sopivat yleisperiaatteesta, jonka mukaan valiokunnan matkojen lukumäärä rajoitettaisiin välttämättömään minimiin.

  Toistaiseksi suunnitteilla on kaksi matkaa:

    Yhteisten tutkimuskeskuksen energia- ja liikenneinstituutti (JRC-IET) ja sen ajoneuvopäästölaboratorio (VELA) Isprassa, Italiassa (viikko 29). Matkan tarkoituksena on vierailla JRC-IET:n ja VELAn tiloissa, tavata näissä elimissä työskenteleviä virkamiehiä ja tutkijoita sekä seurata kannettavien päästömittauslaitteiden avulla suoritettavia testejä.

    Luxemburgin tyyppihyväksyntäviranomaisten tapaamiset ja vierailu ajoneuvojen testauspaikassa Lambsheimissa, Saksassa (viikko 38). Matkan tarkoituksena on käydä läpi ajoneuvon koko tyyppihyväksyntäketju ja seurata tarkastusten tekemistä käytännössä.

  Tutkimukset, katsaukset ja muistiot

  Alun perin valiokunta pyysi yksityiskohtaista analyysia EU:n autoalan päästömittauksia koskevista oikeudellisista velvoitteista, ja tämän tutkimuksen odotetaan valmistuvan kesäkuussa 2016. Koordinaattorit päättivät myös pyytää

    politiikkaosastolta vertailevan tutkimuksen EU:n ja Yhdysvaltojen päästölainsäädäntöjen eroista,

    Euroopan parlamentin oikeudellisesta yksiköstä muistion huonon hallinnon tulkinnasta,

    tutkimuspalvelujen pääosastolta katsauksen tällä hetkellä tiedossa ja käynnissä olevista EMIS-valiokunnan toimivaltaan liittyvistä oikeusmenettelyistä.

  Asiakirjoja ja kyselylomakkeita koskevat pyynnöt ja kehotus esittää todisteita

  Käytössä on kolme tapaa kerätä kirjallisia tietoja tutkintaa varten: asiakirjapyynnöt, kyselylomakkeet ja todisteiden pyytäminen.[3]

    EMIS-valiokunnan koordinaattorit hyväksyivät 7. huhtikuuta 2016 luettelon yhteiseltä tutkimuskeskukselta pyydettävistä asiakirjoista. Luettelo käsittää kaikki asiakirjat, jotka liittyvät yhteisten tutkimuskeskuksen energia- ja liikennealan tutkimuslaitoksen vuoteen 2005 mennessä tekemään työhön ja tutkimuksiin ajoneuvojen päästömittausten alalla ja erityisesti materiaalin, joka koskee typpioksidipäästöjen mittausten epäyhtenäisyyksiä ja manipulointilaitteita, kuten

  •  tausta-asiakirjat, ajoneuvojen päästöjä koskevat tiedot (merkit ja mallit mukaan lukien), viralliset muistiot ja epäviralliset muistiot, viralliset ja epäviralliset pöytäkirjat,

  •  kaikki viestintä mukaan lukien kirjeet ja sähköpostiviestit tästä asiasta yhteisessä tutkimuskeskuksessa käydyssä kirjeenvaihdossa sekä kirjeenvaihdossa yhteisen tutkimuskeskuksen ja komission GROW-pääosaston (entinen yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto), ENV-pääosaston, jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten sekä tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä sekä kaikkien asiantuntijoiden, valmistajien ja muiden organisaatioiden kanssa.

    lisäksi EMIS-valiokunnan koordinaattorit hyväksyivät 14. huhtikuuta 2016 pyynnön, että komissio välittäisi EMIS-valiokunnalle kaikki erilaisten asiantuntijaryhmien toimintaan liittyvät asiakirjat. Tämä koskee esimerkiksi moottoriajoneuvoja käsittelevää teknistä komiteaa (TCMV), kevyiden hyötyajoneuvojen todellisia ajonaikaisia päästöjä käsittelevää työryhmää (RDE-LDV), tyyppihyväksyntäviranomaisten asiantuntijaryhmää (TAAEG) ja Euroopan unionin autoteollisuuden kilpailukykyä ja kestävää kasvua käsittelevää korkean tason CARS 21 -ryhmää sekä kaikkea viestintää komission ja Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen (ACEA) välillä;

    kyselylomake jäsenvaltioille laadittiin ja lähetettiin kansallisille viranomaisille jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen kautta huhtikuussa 2016; vastaamisen määräaika oli 15. kesäkuuta;

    kehotus ja siihen liittyvä sähköpostiosoite (emis-evidence@ep.europa.eu) julkaistiin EMIS-valiokunnan verkkosivuilla 2. toukokuuta 2016, jotta valiokunnalle voitaisiin lähettää sen työn kannalta tärkeitä tietoja.

  Verkkosivut ja media

  EMIS-valiokunnanomat verkkosivut (http://www.europarl.europa.eu/committees/ en/emis/home.html) ovat olleet toiminnassa maaliskuusta 2016. Jäsenet ja suuri yleisö löytävät niiltä kaikki valiokunnan työhön liittyvät merkitykselliset tiedot. Verkkosivujen tarkoituksena on saada valiokunnan työstä mahdollisimman avointa suurelle yleisölle kuitenkin niin, että luottamuksellisuus säilytetään tarvittaessa.

  EMIS-valiokunnan sihteeristö pitää verkkosivuja ajan tasalla niin, että kaikki merkitykselliset asiakirjat (suulliset ja kirjalliset todisteet, tausta-asiakirjat, esityslistat jne.) ladataan sinne. Verkkosivuilla on saatavissa myös kunkin kuulemistilaisuuden sanatarkka pöytäkirja.

  Verkkosivuilla olevien tietojen lisäksi ennen kutakin EMIS-valiokunnan kokousta julkaistaan uutiskirje, jossa on tietoja jo pidetyistä sekä tulevista kokouksista sekä uusimpia valiokunnan tehtäviin liittyviä uutisia.

  Huhtikuun 27. päivänä 2016 pidettiin viimein EMIS-valiokunnan puheenjohtajan ja esittelijöiden ensimmäinen yhteinen lehdistötilaisuus, jossa valiokunnan tulevista toimista kerrottiin yleisölle. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kesään ulottuvaa luonnosta työsuunnitelmaksi ja pyydettiin todisteita. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

  Seuraavat vaiheet

  Tätä kirjoitettaessa EMIS-kuulemistilaisuuksien ohjelma toimikauden toisessa vaiheessa on valmistumassa. Kuulemisia tietojen keräämiseksi jatketaan ainakin syksyyn 2016 saakka, minkä jälkeen painopiste siirtyy tutkintavaliokunnan lopullisen mietinnön valmisteluun.

  • [1]  Tämä asiakirja käsittelee EMIS-valiokunnan työn tilaatoukokuussa 2016.
  • [2]  Euroopan parlamentin työjärjestyksen 198 artiklan 7 kohdan mukaan tutkintavaliokunta voi kutsua todistajiksi EU:n toimielimiä ja muita elimiä, jäsenvaltion hallituksen tai jonkin muun henkilön.
  • [3]  Työjärjestyksen 198 artiklan 7 kohdan mukaan EMIS-valiokunta voi ottaa yhteyden toimielimiin tai henkilöihin saadakseen tutkintaansa liittyviä asiakirjoja.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  13.7.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  41

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

  ECR

  Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

  EFDD

  Eleonora Evi

  ENF

  Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Verts/ALE

  Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää