PRIVREMENO IZVJEŠĆE o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru

20.7.2016 - (2016/2090(INI))

Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
Izvjestitelji: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

Postupak : 2016/2090(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0246/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0246/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru

(2016/2090(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Odluku 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. travnja 1995. o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu[1],

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 17. prosinca 2015. o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru[2],

–  uzimajući u obzir članak 198. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (A8-0246/2016),

A.  budući da je članak 226. UFEU-a za Europski parlament pravna osnova za osnivanje privremenog Istražnog odbora radi istrage navodne povrede ili nepravilnosti u provedbi prava Unije, ne dovodeći u pitanje nadležnosti nacionalnih sudova ili sudova Unije, te budući da je to važan sastavni dio nadzornih ovlasti Parlamenta;

B.  budući da je na temelju prijedloga Konferencije predsjednika Parlament 17. prosinca 2015. odlučio osnovati Istražni odbor radi istrage navodnih propusta u primjeni prava Unije u vezi s mjerenjima emisija u automobilskom sektoru te budući da će Odbor donijeti preporuke za koje smatra da su potrebne s obzirom na to pitanje;

C.  budući da Istražni odbor djeluje u skladu s planom rada u koji je uvršteno sljedeće:

–  program saslušanja pozvanih svjedoka i stručnjaka radi prikupljanja relevantnih usmenih iskaza

–  zahtjevi za podnošenje pisanih dokaza svjedoka i stručnjaka pozvanih na saslušanja

–  zahtjevi za dokumente u cilju prikupljanja relevantnih pisanih dokaza od Komisije, tijela država članica i drugih relevantnih aktera

–  dva službena putovanja radi prikupljanja informacija na licu mjesta

–  sažeci i studije naručeni u okviru proračuna namijenjenog za dobivanje stručnog mišljenja

–  službeno pisano mišljenje Pravne službe Europskog parlamenta o pozivanju na svjedočenje osoba koje će možda morati sudjelovati u sudskom postupku;

D.  budući da je Istražni odbor državama članicama, institucijama Unije i drugim tijelima poslao razne upitnike te da je na svojim internetskim stranicama uputio javni poziv na dostavljanje dokaza;

E.  budući da bi rezultati istrage koja je u tijeku mogli donijeti dodanu vrijednost homologacijskom okviru Unije;

F.  budući da je Parlament u svojoj Odluci od 17. prosinca 2015. od Istražnog odbora zatražio da u roku od šest mjeseci od početka svog rada podnese privremeno izvješće;

G.  budući da zbog svoje prirode Istražni odbor ne smije iznositi konačne zaključke svojih istraga prije nego što prosudi da je ispunio svoj mandat; budući da je stoga prerano da u ovom privremenom izvješću Odbor iznese zapažanja o raznim aspektima svog mandata;

H.  budući da je na temelju podnesenih usmenih iskaza i pisanih dokaza koje je do danas Odbor ispitao potvrđeno da je potrebna daljnja istraga svih točaka uvrštenih u njegov mandat;

1.  potiče Istražni odbor da nastavi sa svojim radom te da u potpunosti ispuni mandat koji mu je Parlament povjerio u svojoj Odluci od 17. prosinca 2015. i podržava sve mjere i inicijative koje vode do ispunjenja mandata;

2.  traži od Konferencije predsjednika i Predsjedništva da podrže sve mjere potrebne kako bi Istražni odbor ispunio svoj mandat, a posebno one koje se odnose na odobrenje saslušanja i izvanrednih sjednica, naknade troškova stručnjaka i svjedoka, službena putovanja i sva druga opravdana tehnička sredstva;

3.  traži od Komisije da zajamči brzu potporu i punu transparentnost pri pomoći u radu Istražnog odbora, uz puno poštovanje načela lojalne suradnje, te da pruži svu moguću tehničku i političku potporu, a posebno bržim dostavljanjem tražene dokumentacije; očekuje punu suradnju relevantnih aktualnih povjerenika i glavnih uprava te osoba koje su te dužnosti obnašale tijekom prošlih saziva; traži od država članica da, uz puno poštovanje načela lojalne suradnje, Istražnom odboru pruže potrebnu tehničku i političku potporu, a posebno tako da Komisiji omoguće brže dostavljanje traženih dokumenata te da ubrzaju svoje interne postupke za davanje suglasnosti ako je za dostavljanje dokumenata potrebna suglasnost država članica;

4.  traži od vlada, parlamenata i nadležnih tijela država članica da pomognu Istražnom odboru u njegovim zadaćama uz puno poštovanje načela lojalne suradnje utvrđenog u pravu Unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  • [1]  SL L 113, 19.5.1995., str. 2.
  • [2]  SL L 10, 15.1.2016., str. 13.

OBRAZLOŽENJE

Svrha obrazloženja nacrta privremenog izvješća odbora EMIS je dati sažet pregled aktivnosti navedenog Odbora od njegova osnivanja 2. ožujka 2016. te u glavnim crtama predstaviti predstojeći plan rada za prvu polovinu mandata odbora EMIS[1].

Mandat odbora EMIS

Europski parlament odlučio je 17. prosinca 2015. osnovati Istražni odbor, sastavljen od 45 članova, radi istrage navodne povrede ili nepravilnosti u primjeni prava Unije u vezi s mjerenjima emisija u automobilskom sektoru, ne dovodeći u pitanje nadležnost nacionalnih sudova ili sudova Unije.

Djelokrug te istrage ograničen je mandatom, člankom 226. UFEU-a i Odlukom Parlamenta, Vijeća i Komisije o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu.

U skladu s mandatom Odbor se u istrazi treba usredotočiti na to poštuju li Komisija i tijela država članica obveze propisane Uredbom (EZ) br. 715/2007, a posebno njezinim člankom 5. stavcima 2. i 3., člankom 13. stavcima 1. i 2. te člankom 14. stavkom 3.

Povrh toga, od odbora EMIS zatraženo je da prikupi i analizira informacije kako bi utvrdio jesu li Komisija i države članice imale dokaze o uporabi uređaja za ometanje te također informacije o provedbi Direktive 2007/46/EZ od strane država članica.

U konačnici, Odbor treba dati preporuke za koje smatra da su potrebne s obzirom na to pitanje.

Osnivanje Odbora

Prva i osnivačka sjednica odbora EMIS održana je 2. ožujka 2016., a na njoj je aklamacijom izabrano predsjedništvo Odbora:

  predsjednica: Kathleen Van Brempt (S&D)

  prvi potpredsjednik: Ivo Belet (EPP)

  drugi potpredsjednik: Mark Demesmaeker (ECR)

  treća potpredsjednica: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

  četvrta potpredsjednica: Karima Delli (Verts/ALE).

Na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. koordinatori odbora EMIS imenovali su izvjestitelje:

  Pabla Zalbu Bidegaina (EPP) i

  Gerben-Jana Gerbrandyja (ALDE).

Klubovi zastupnika imenovali su sljedeće izvjestitelje u sjeni:

  Christinu Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D)

  Hans-Olafa Henkela (ECR)

  Neoklisa Sylikiotisa (GUE/NGL)

  Eleonoru Evi (EFDD) i

  Marcusa Pretzella (ENF).

Raspored

U mandatu odbora EMIS predviđeno je da Istražni odbor predstavi privremeno izvješće u roku od 6 mjeseci, a konačno izvješće u roku od 12 mjeseci od početka rada.

Budući da je odbor EMIS osnovan 2. ožujka 2016., privremeno izvješće treba se podnijeti na plenarnoj sjednici najkasnije do 2. rujna 2016., a konačno izvješće na plenarnoj sjednici najkasnije do 2. ožujka 2017.

Na temelju tog roka koordinatori odbora EMIS usvojili su 10. ožujka 2016. raspored sjednica odbora EMIS za 2016., pri čijem se utvrđivanju vodilo računa o tome da se ograniči preklapanje sa sjednicama stalnih odbora kojih se to pitanje najviše tiče. Datumi za 2017. bit će usvojeni čim bude dostupan kalendar EP-a za sljedeću godinu.

Koordinatori su se složili da se po potrebi mogu dodati izvanredne sjednice u Bruxellesu (uglavnom za saslušanja) i/ili Strasbourgu (prije svega za razmjene gledišta među članovima odbora EMIS).

U pogledu privremenog izvješća koordinatori su se dogovorili o sljedećem okvirnom rasporedu:

Nacrt privremenog izvješća dostupan na engleskom jeziku

2. lipnja 2016.

Razmatranje nacrta privremenog izvješća

21. lipnja 2016.

Rok za podnošenje amandmana

22. lipnja 2016. u 12:00

Glasovanje u odboru EMIS o privremenom izvješću

13. i 14. srpnja 2016.

Rasprava / glasovanje na plenarnoj sjednici

u rujnu 2016.

Metode rada odbora EMIS

Na temelju prijedloga koordinatora članovi odbora EMIS razmijenili su 7. travnja gledišta o metodama rada Odbora i okvirnom planu rada za prvu polovinu mandata kao i o mogućim pravcima djelovanja kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u mandatu Odbora.

U raspravi je naglasak bio posebno na organizaciji saslušanja svjedoka i stručnjaka, što je temeljna aktivnost istražnog odbora[2]. Za saslušanja je dogovoren ad hoc postupak.

U pravilu, nakon uvodne riječi predsjednice saslušanje počinje kratkom usmenom izjavom svjedoka ili stručnjaka, nakon čega slijede pitanja članova odbora EMIS u skladu s načelom pitanje – odgovor (nakon svakog pitanja odmah se daje odgovor).

Kako bi se evidentirali iskazi stručnjaka i svjedoka te kako bi se u završnom izvješću sve relevantne informacije mogle uzeti u obzir, članovima odbora EMIS je nakon svakog saslušanja dostupno doslovno izvješće na engleskom jeziku koje se objavljuje na internetskim stranicama odbora EMIS.

Prije svakog saslušanja pozvani stručnjaci i svjedoci dobiju upitnik sastavljen na temelju prijedloga klubova zastupnika. Pisane odgovore trebaju dostaviti prije saslušanja radi dopune informacija dobivenih tom prilikom.

Sjednice odbora EMIS

1. Razmjena gledišta s dužnosnicima Komisije

Odbor EMIS počeo je s radom 7. travnja 2016. održavanjem razmjene gledišta sa sljedećim predstavnicima Europske komisije:

  Anttijem Peltomäkijem (zamjenikom glavnog direktora DG GROW-a)

  Danielom Callejom Crespom (glavnim direktorom DG ENV-a) i

  Arturom Runge-Metzgerom (direktorom Resornog odjela C – klimatska strategija, upravljanje i emisije iz sektora izvan sustava trgovanja, DG CLIMA).

Cilj te razmjene gledišta bila je rasprava o glavnim elementima povezanim s mjerenjima emisija u automobilskom sektoru, uključujući vremenski prikaz događaja kako bi se pripremio teren za budući rad Odbora.

2. Saslušanja relevantnih svjedoka i stručnjaka

Pozvani su sljedeći stručnjaci i svjedoci kako bi Odboru dali usmeni iskaz:

19. travnja 2016.

  Delilah Al-Khudhairy (direktorica) i Alois Krasenbrink (voditelj Odjela za održiv promet), Zajednički istraživački centar, Europska komisija

  Vicente Franco (viši istraživač u Međunarodnom vijeću za čisti prijevoz (ICCT).

28. travnja 2016.

  Dirk Bosteels (izvršni direktor, Udruženje za kontrolu emisija upotrebom katalizatora – AECC)

  Udo Lambrecht (voditelj Odjela za promet i okoliš, Institut za energiju i istraživanje okoliša – IFEU).

24. svibnja 2016.

  Richard Smokers (glavni savjetnik) i Rob Cuelenaere (viši konzultant za održivi promet i logistiku) Nizozemska organizacija za primijenjeno znanstveno istraživanje – TNO

  Paul McAleavey (voditelj programa za zrak i klimatske promjene) i Martin Adams (voditelj skupine za onečišćenje zraka, promet i buku) Europska agencija za okoliš – EEA.

16. lipnja 2016.

  Dorothee Saar (voditeljica tima za promet i kvalitetu zraka, Deutsche Umwelthilfe)

  Pascoe Sabido i Olivier Hoedeman (Opservatorij korporacijske Europe – CEO)

  Kai Borgeest (profesor, Sveučilište primijenjenih znanosti u Aschaffenburgu)

  Daniel Lange (glavni izvršni direktor, društvo Faster IT, inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije iz automobilskog sektora).

20. lipnja 2016.

  Nick Molden (glavni izvršni direktor, Emissions Analytics)

   Christoph Gauss (voditelj laboratorija za testiranje vozila i ispitivanje emisija, njemački autoklub ADAC).

21. lipnja 2016.

  Reinhard Schulte-Braucks (do prosinca 2007. voditelj Odjela za automobilski sektor, DG GROW)

  Philippe Jean (od siječnja 2008. do svibnja 2015. voditelj Odjela za automobilski sektor, DG GROW)

  Joanna Szychowska (od lipnja 2015. voditeljica Odjela za automobilski sektor, DG GROW)

  Gwenole Cozigou (od lipnja 2015. direktor Odjela za industrijsku politiku i ekonomsku analizu, DG GROW).

U vrijeme sastavljanja izvješća popis osoba koje treba pozvati na saslušanje prije ljetne stanke bio je još u fazi planiranja, no u njemu bi naglasak trebao biti na svjedočenju predstavnika trgovaca automobilima, automobilske industrije te sadašnjih i bivših povjerenika Komisije nadležnih za područja industrije, poduzetništva i okoliša.

Zatraženo je i službeno pisano mišljenje Pravne službe Europskog parlamenta o pozivanju na svjedočenje osoba koje će možda morati sudjelovati u sudskom postupku;

Službena putovanja radi utvrđivanja činjenica

Koordinatori odbora EMIS dogovorili su da kao opće načelo ograniče broj službenih putovanja odbora na neophodni minimum.

Zasad su planirana dva službena putovanja:

  Službeno putovanje radi obilaska Zajedničkog istraživačkog centra za energetiku i promet (JRC-IET) i njihova Laboratorija za ispitivanje emisija ispušnih plinova iz vozila (VELA) u Ispri, u Italiji (29. tjedan). Cilj tog službenog putovanja obići je prostorije instituta JCR-IET i laboratorija VELA, susresti se sa zaposlenicima i istraživačima koji rade u oba tijela te prisustvovati demonstraciji ispitivanja koja se provode prijenosnim sustavima za mjerenje emisija.

  Službeno putovanje radi sastanaka s luksemburškim homologacijskim tijelima i obilazak objekta za testiranje vozila u Lambesheimu u Njemačkoj (38. tjedan). Cilj tog službenog putovanja je upoznavanje s cijelim postupkom homologacije vozila, uključujući praktičnu demonstraciju kontrola koje se obavljaju.

Studije, sažeci i napomene

U početku je Odbor tražio detaljnu analizu pravnih obveza koje se odnose na mjerenja emisija u automobilskom sektoru u EU-u, a očekuje se da će ta studija biti gotova u lipnju 2016. Koordinatori su odlučili također tražiti:

  od resornog odjela, komparativnu studiju o razlikama između zakonodavstva o emisijama u SAD-u i EU-u;

  od Pravne službe Europskog parlamenta, napomenu koja se odnosi na tumačenje nepravilnosti;

  od DG EPRS-a, sažetak o aktualnim sudskim postupcima za koje se zna i koji su u tijeku, a koji su povezani s nadležnostima odbora EMIS.

Zahtjevi za dostavljanje dokumenata, upitnici i poziv na dostavljanje dokaza

U istrazi se upotrebljavaju tri moguća načina za prikupljanje pisanih informacija, a to su zahtjevi za dostavljanje dokumenata, upitnici i poziv na dostavljanje dokaza:[3]

  Koordinatori odbora EMIS su 7. travnja 2016. odobrili popis dokumenata koje treba zatražiti od Zajedničkog istraživačkog centra, a to se odnosi na sve dokumente koji su povezani s radom i studijama koje je Institut za energiju i promet JRC proveo od 2005. u vezi s mjerenjima emisija iz vozila, a posebno kad je riječ o razlikama u mjerenjima emisija NOx, te o pitanju uređaja za ometanje, u što je uvršteno sljedeće:

  referentni dokumenti, podaci o emisijama iz vozila (uključujući marku i model vozila), službene i neslužbene napomene, popis sjednica, službeni i neslužbeni zapisnici, prezentacije

  sva komunikacija, među ostalim pisma i e-pošta o tom pitanju unutar samog JRC-a te između JRC-a i DG GROVE-a (Komisija) (nekadašnji DG za poduzeća i industriju), DG ENV-a, nacionalnih tijela država članica i tijela za homologaciju; kao i sa svim stručnjacima, proizvođačima i drugim organizacijama.

  Povrh toga, koordinatori odbora EMIS su 14. travnja 2016. odobrili zahtjev da Europska komisija odboru EMIS dostavi svu dokumentaciju povezanu s aktivnostima raznih stručnih skupina poput Tehničkog odbora za motorna vozila (TCMV), radne skupine za emisije lakih gospodarskih vozila u stvarnim uvjetima vožnje (RDE-LDV), stručne skupine homologacijskih tijela (TAAEG) i skupine na visokoj razini CARS 21 za konkurentnost i održiv rast automobilske industrije u Europskoj uniji te svu službenu i neslužbenu korespondenciju između Komisije i Udruženja europskih proizvođača automobila (ACEA).

  Upitnik za države članice sastavljen je i poslan nacionalnim tijelima preko stalnih predstavništva država članica u travnju 2016. uz rok za dostavljanje odgovora 15. lipnja.

  Poziv na dostavljanje dokaza s adresom e-pošte (emis-evidence@ep.europa.eu) objavljen je na internetskim stranicama odbora EMIS 2. svibnja 2016. Na taj se način Odboru mogu poslati informacije za koje se smatra da su relevantne za njegov rad.

Internetske stranice i mediji

Posebna internetska stranica odbora EMIS (http://www.europarl.europa.eu/committees/hr/emis/home.html) postoji od ožujka 2016. Članovi i građani ondje mogu naći sve relevantne informacije o radu Odbora. Svrha te internetske stranice je da se omogući da rad Odbora bude što transparentniji u odnosu prema javnosti, ne dovodeći u pitanje povjerljivost u slučajevima u kojima je ona nužna.

Tajništvo odbora EMIS ažurira internetsku stranicu kako bi svi relevantni dokumenti (usmeni i pisani dokazi, referentni dokumenti, dnevni redovi itd.) bili tamo postavljeni. Doslovni transkript svakog saslušanja na engleskom jeziku također je dostupan na internetskoj stranici.

Osim informacija na internetskim stranicama Odbora prije svake sjednice odbora EMIS objavljuje se bilten koji sadrži informacije o proteklim i predstojećim sjednicama te najnovije vijesti o mandatu Odbora.

Na kraju, 27. travnja 2016. predsjednica odbora EMIS i izvjestitelji organizirali su prvu zajedničku konferenciju za tisak na kojoj su javnosti predstavljene predstojeće aktivnosti, uključujući nacrt plana rada do ljeta te poziv na dostavljanje dokaza (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hr/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Sljedeći koraci

U vrijeme sastavljanja izvješća program saslušanja odbora EMIS za drugu polovinu mandata bio je u fazi finalizacije. Saslušanja za prikupljanje dokaza nastavit će se najmanje do jeseni 2016., nakon čega će naglasak biti stavljen na pripremu završnog izvješća Istražnog odbora.

  • [1]  Ovaj dokument odražava stanje postupaka u odboru EMIS od svibnja 2016.
  • [2]  U skladu s člankom 198. stavkom 7. Poslovnika EP-a istražni odbor može pozvati instituciju ili tijelo EU-a, vladu države članice ili druge osobe da pred njim daju iskaz.
  • [3]  U skladu s člankom 198. stavkom 7. Poslovnika odbor EMIS može kontaktirati institucije ili osobe radi dobivanja dokumenata za provedbu svoje istrage.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

13.7.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani