Eljárás : 2016/2090(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0246/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0246/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2016 - 4.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0322

IDŐKÖZI JELENTÉS     
PDF 591kWORD 137k
20.7.2016
PE 583.942v03-00 A8-0246/2016

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról

(2016/2090(INI))

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság

Előadók: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA
 INDOKOLÁS
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról

(2016/2090(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra(1),

–  tekintettel az Európai Parlament a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról szóló 2015. december 17-i határozatára(2),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 198. cikkére,

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság időközi jelentésére (A8-0246/2016);

A.  mivel a Szerződés 226. cikke megteremti a jogi alapot ahhoz, hogy az Európai Parlament ideiglenes bizottságot hozzon létre az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálására a nemzeti vagy az uniós bíróságok joghatóságának sérelme nélkül, és mivel ez a Parlament ellenőrzési jogkörének fontos eleme;

B.  mivel a Parlament az Elnökök Értekezletének javaslata alapján 2015. december 17-én úgy határozott, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel kapcsolatos uniós jog alkalmazása állítólagos megsértéseinek kivizsgálására, és a bizottság bármilyen javaslatot tehet, amit ebben a kérdésben szükségesnek tart;

C.  mivel a vizsgálóbizottság munkaterv alapján végzi a munkáját, amely munkaterv a következőket tartalmazza:

–  a meghívott tanúk és szakértők meghallgatási programja a releváns szóbeli tanúvallomások összegyűjtése céljából;

–  írásbeli bizonyítékok kérése a meghallgatásokra meghívott tanúktól és szakértőktől;

–  dokumentumok bekérése a releváns írásbeli bizonyítékoknak a Bizottságtól, a tagállami hatóságoktól és más releváns szereplőktől történő összegyűjtése céljából;

–  helyszíni információk összegyűjtésére szolgáló két küldöttség;

–  tájékoztatások és tanulmányok, amelyeket a szakértői költségvetésből rendelnek meg;

–  hivatalos írásbeli vélemény a Parlament Jogi Szolgálatától olyan meghívottak megkereséséről, akik jogi eljárások keretében tanúskodhatnak;

D.  mivel a vizsgálóbizottság különféle kérdőíveket küldött a tagállamoknak, az uniós intézményeknek és más szervezeteknek, és honlapján nyilvános felhívást tett közzé tanúskodásra;

E.  mivel a folyamatban lévő vizsgálat eredményei hozzáadott értékkel szolgálhatnak az Unió típusjóváhagyási keretéhez;

F.  mivel 2015. december 17-i határozatában a Parlament felszólította a vizsgálóbizottságot arra, hogy a munka megkezdésétől számított hat hónap elteltével nyújtson be időközi jelentést;

G.  mivel a vizsgálóbizottság jellege nem teszi lehetővé, hogy azt megelőzően hozzon végleges következtetéseket vizsgálatai alapján, hogy megállapítása szerint betöltötte a megbízatását; mivel ennek következtében ebben az időközi jelentésben még nem jött el az ideje annak, hogy a bizottság bármilyen észrevételt benyújtson megbízatásának különféle aspektusairól;

H.  mivel az eddigiekben a bizottságnak benyújtott és az általa megvizsgált szóbeli és írásbeli tanúvallomások megerősítik, hogy további vizsgálatokra van szükség minden olyan szempontból, amelyre megbízatása kiterjed;

1.  ösztönzi a vizsgálóbizottságot munkája folytatására és a Parlament által annak 2015. december 17-i határozatában adott megbízatás teljes körű végrehajtására, és támogatja a megbízatás teljesítésére irányuló valamennyi intézkedést és kezdeményezést;

2.  felkéri az Elnökök Értekezletét és az Elnökséget, hogy támogasson minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a vizsgálóbizottság képes legyen teljesíteni megbízatását, különös tekintettel a meghallgatások és a rendkívüli ülések jóváhagyására, a szakértők és a tanúk költségeinek megtérítésére, a küldöttségek és minden egyéb, kellően indokolt technikai eszköz igénybevételére;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon azonnali támogatásról és teljes átláthatóságról a vizsgálóbizottság munkájának támogatásában, a jóhiszemű együttműködés alapelvének teljes tiszteletben tartásával, és adjon meg minden lehetséges technikai és politikai támogatást, különösen a kért dokumentumok gyorsabb benyújtása révén; teljes együttműködést vár el a hivatalban lévő, valamint a korábbi időszakokban a hivatalt betöltő érintett biztosoktól és a főigazgatóságoktól; a jóhiszemű együttműködés alapelvének teljes tiszteletben tartása mellett felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a vizsgálóbizottság számára a szükséges technikai és politikai támogatást, különösen annak lehetővé tételével, hogy a Bizottság gyorsabban benyújthassa a kért dokumentumokat, és ha a dokumentumokhoz szükség van a tagállamok beleegyezésére, akkor a beleegyezés megadásához szükséges belső eljárásaik felgyorsításával;

4.  elvárja, hogy a tagállamok kormányai, parlamentjei és felhatalmazással rendelkező hatóságai támogassák a vizsgálóbizottságot feladatainak végrehajtásában, az uniós jogba bevésődött jóhiszemű együttműködés alapelvének teljes tiszteletben tartásával;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 113., 1995.5.19., 2. o.

(2)

HL 10., 2016.1.15., 13. o.


INDOKOLÁS

Az EMIS bizottság időközi jelentéstervezete jelen indoklásának az a célja, hogy rövid áttekintést nyújtson arról, hogy az EMIS bizottság milyen tevékenységeket végzett 2016. március 2-i létrehozása óta, valamint bepillantást engedjen az EMIS megbízatásának első felére vonatkozó, hamarosan elkészülő munkatervbe(1).

Az EMIS bizottság megbízatása

Az Európai Parlament 2015. december 17-én úgy határozott, hogy felállít egy 45 tagból álló vizsgálóbizottságot az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálására, a nemzeti vagy az uniós bíróságok joghatóságának sérelme nélkül.

Ennek a vizsgálatnak a hatókörét a vizsgálóbizottság megbízatása, az EUMSZ 226. cikke és az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat korlátozza.

A megbízatás szerint a Bizottság vizsgálatának arra kell összpontosítania, hogy az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok milyen mértékben teljesítik a 715/2007/EK rendeletben előírt kötelezettségeket, különös tekintettel az 5. cikk (2) bekezdésére, az 5. cikk (3) bekezdésére, a 13. cikk (1) bekezdésére, a 13. cikk (2) bekezdésére és a 14. cikk (3) bekezdésére.

Emellett az EMIS bizottságot felkérték arra, hogy gyűjtsön és elemezzen információkat annak megállapítására, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok rendelkeznek-e bizonyítékokkal kiiktató mechanizmusok használatára vonatkozóan, ezenkívül gyűjtsön és elemezzen információkat arról, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre a 2007/46/EK irányelvet.

Végezetül a vizsgálóbizottságot felkérték arra, hogy tegyen meg minden olyan ajánlást, amit ebben az ügyben szükségesnek tart.

A Bizottság összetétele

Az EMIS bizottság első, alakuló ülésére 2016. március 2-án került sor. Ezen az ülésen az EMIS bizottság közfelkiáltással megválasztotta elnökségét:

  Elnök: Kathleen Van Brempt (S&D),

  Első alelnök: Ivo Belet (PPE),

  Második alelnök: Mark Demesmaeker (PPE),

  Harmadik alelnök: Kateřina Konečná (GUE/NGL),

  Negyedik alelnök: Karima Delli (Verts/ALE).

Az EMIS bizottság 2016. március 10-i ülésén a bizottság koordinátorai kinevezték az előadókat:

  Pablo Zalba Bidegain (PPE),

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE),

A képviselőcsoportok a következő árnyékelőadókat nevezték ki:

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  Hans-Olaf Henkel (ECR),

  Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

  Eleonora Evi (EFDD),

  Marcus Pretzell (ENF).

Ütemterv

Az EMIS bizottság megbízatása úgy rendelkezik, hogy a vizsgálóbizottság a munka megkezdésétől számított hat hónapon belül bemutat egy időközi jelentést, és tizenkét hónapon belül benyújtja végső jelentését.

Mivel az EMIS bizottság 2016. március 2-án alakult meg, az időközi jelentést 2016. szeptember 2-ig, a végső jelentést pedig legkésőbb 2017. március 2-ig kell benyújtania a plenáris ülés elé.

Az EMIS koordinátorai ennek az időkeretnek az alapján 2016. március 10-én elfogadták az EMIS 2016. évi üléseinek ütemtervét, amelyben figyelembe vették azt, hogy korlátozni kell a leginkább érintett állandó bizottságokkal való átfedést. A 2017. évi dátumokat akkor fogják elfogadni, amint az Európai Parlament következő évi ülésnaptára rendelkezésre áll.

A koordinátorok megállapodtak továbbá arról, hogy szükség esetén további üléseket is lehet tartani Brüsszelben (elsősorban meghallgatások céljából) és/vagy Strasbourgban (elsősorban az EMIS bizottság tagjai közötti eszmecsere céljából).

Ami az időközi jelentést illeti, a koordinátorok a következő előzetes ütemtervről állapodtak meg:

Az időközi jelentés tervezete elérhető angol nyelven

2016. június 2.

Időközi jelentéstervezet megvitatása

2016. június 21.

A módosítások határideje

2016. június 22, 12.00 óra

Szavazás az EMIS-ben az időközi jelentésről

2016. július 13–14.

Vita/szavazás a plenáris ülésen

2016. szeptember

Az EMIS munkamódszerei

Az EMIS tagjai a koordinátorok javaslatai alapján április 7-én eszmecserét folytattak a bizottság munkamódszereiről és a megbízatás első felére vonatkozó előzetes munkatervről, valamint a bizottság megbízatásában felvázolt célok elérése érdekében követendő lehetséges cselekvési irányvonalakról.

A megbeszélés különösen a tanúk és a szakértők meghallgatásának megszervezésére összpontosított, ami a vizsgálóbizottság fő tevékenységét alkotja(2). Megállapodtak abban, hogy a meghallgatásokat eseti eljárással folytatják le.

Általános szabály, hogy az elnök bevezetője után a tanúk vagy a szakértők rövid szóbeli nyilatkozattal kezdik el meghallgatásukat, ezután következnek az EMIS tagjai által feltett kérdések, a „pingpongelvnek” megfelelően (minden egyes kérdésre azonnal kell válaszolni).

A szakértők és a tanúk tanúvallomásának nyomon követése érdekében, és hogy az összes releváns információt figyelembe tudják venni a végső jelentésben, minden egyes meghallgatás után angol nyelvű szó szerinti jegyzőkönyvet bocsátanak az EMIS tagjainak rendelkezésére, és ezt közzé is teszik az EMIS honlapján.

A meghívottak minden egyes meghallgatás előtt kapnak egy kérdőívet, amelyet a politikai csoportoktól kapott javaslatok alapján állítottak össze. Az írásbeli válaszokat a meghallgatás előtt várják, a meghallgatás során közölt információk kiegészítésére.

Az EMIS ülései

1. Eszmecsere a Bizottság tisztviselőivel

Az EMIS bizottság 2016. április 7-én kezdte meg a munkáját azzal, hogy eszmecserét tartott az Európai Bizottság következő képviselőivel:

  Antti Peltomäki (az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának főigazgató-helyettese),

  Daniel Calleja Crespo (a Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatója),

  Artur Runge-Metzger (az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság C igazgatóságának igazgatója – Éghajlatstratégia, éghajlat-politikai irányítás és a kibocsátás-kereskedelmi rendszeren kívüli ágazatok kibocsátása).

Ennek az eszmecserének az volt a célja, hogy megvitassák a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel kapcsolatos fő elemeket, ide számítva az események időrendjét is, hogy ezzel előkészítsék a terepet a bizottság jövőbeni munkájához.

2. A releváns tanúk és szakértők meghallgatása

A következő meghívottakat kérték fel arra, hogy tegyenek szóbeli tanúvallomást a Bizottság előtt:

2016. április 19.

  Delilah Al-Khudhairy (igazgató), és Alois Krasenbrink (a Fenntartható Közlekedés Egységének vezetője, Közös Kutatóközpont, Európai Bizottság),

  Vicente Franco (a Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsának [ICCT] vezető kutatója).

2016. április 28.

  Dirk Bosteels (ügyvezető igazgató, Association for Emissions Control by Catalyst [AECC]),

  Udo Lambrecht (a Közlekedési és Környezetvédelmi Osztály vezetője, Energiaügyi és Környezetvédelmi Kutatóintézet - IFEU).

2016. május 24.

  Richard Smokers (vezető tanácsadó) és Rob Cuelenaere (rangidős tanácsadó, Fenntartható Közlekedés és Logisztika, az alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezete – TNO),

  Paul McAleavey (A levegő és az éghajlat-változási program vezetője) és Martin Adams (A „Levegőszennyezés, közlekedés és zaj” csoport vezetője, Európai Környezetvédelmi Ügynökség - EEA).

2016. június 16.

  Dorothee Saar (A Közlekedési és Levegőminőségi Csoport vezetője, Deutsche Umwelthilfe),

  Pascoe Sabido és Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory - CEO),

  Kai Borgeest (professzor, Aschaffenburg University of Applied Science),

  Daniel Lange (vezérigazgató, Faster IT, gépjárműipari IKT-mérnök).

2016. június 20.

  Nick Molden (vezérigazgató, Emissions Analytics),

  Christoph Gauss (A gépjármű-tesztelő és kibocsátási laboratórium vezetője, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC).

2016. június 21.

  Reinhard Schulte-Braucks (2007 decemberéig az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága gépjárműegységének vezetője),

  Philippe Jean (2008 januárjától 2015 májusáig az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága gépjárműegységének vezetője),

  Joanna Szykowska (2015 júniusa óta az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága gépjárműegységének vezetője),

  Gwenole Cozigou (2015 júniusától az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának az iparpolitikáért és a gazdasági elemzésért felelős igazgatója).

Jelen dokumentum megírásakor a nyári szünetig megtartandó meghallgatásokra meghívni tervezett vendégek listája még a tervezési szakaszban tart, de a gépjárműipari beszállítók, a gépjárműipar képviselői, valamint az iparért, a vállalkozásokért és a környezetért felelős jelenlegi és régebbi uniós biztosok tanúvallomásaira kell összpontosítani.

Továbbá hivatalos írásbeli véleményt kértek az Európai Parlament Jogi Szolgálatától azon meghívottak megkereséséről, akik jogi eljárások keretében tanúskodhatnak.

Tényfeltáró küldöttségek

Az EMIS koordinátorai megállapodtak abban, hogy a bizottsági küldöttségek számát a szükséges minimumra korlátozzák.

Mostanáig a következő két küldöttséget tervezték be:

  A Közös Kutatóközpont Energetikai és Közlekedési Intézete (JRC-IET) és Gépjármű-kibocsátási Laboratóriuma (VELA) az olaszországi Isprában (29. hét). E küldöttség célja a JRC-IET és a VELA épületeinek meglátogatása, találkozó a két szervezet tisztviselőivel és kutatóival, valamint a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel végzett vizsgálatok bemutatásának megtekintése.

  Találkozás a luxemburgi típusjóváhagyási hatóságokkal, összekapcsolva a németországi Lambsheimban működő gépjárműtesztelő létesítményben tett látogatással (38. hét). Ennek a küldöttségnek az a célja, hogy végigkövesse a teljes típusjóváhagyási láncot, többek között az elvégzett ellenőrzések gyakorlati szemléltetése révén.

Tanulmányok, tájékoztatások és feljegyzések

A bizottság eredetileg az uniós gépjárműágazat kibocsátásméréseire vonatkozó jogi kötelezettségek mélyreható elemzését kérte, és ez a tanulmány várhatóan 2016 júniusára készül el. A koordinátorok ezenkívül úgy döntöttek, hogy kérnek:

  a Tematikus Főosztálytól egy összehasonlító tanulmányt az Európai Unió és az Egyesült Államok kibocsátási jogszabályai közötti különbségekről;

  az Európai Parlament Jogi Szolgálatától egy feljegyzést annak értelmezéséről, hogy mi számít hivatali visszásságnak;

  a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságától egy tájékoztatást az EMIS feladataival kapcsolatos jelenlegi ismert és folyamatban lévő perekről.

Dokumentumok bekérése, kérdőívek és felhívás tanúskodásra

Három módszert lehet használni írásbeli információk összegyűjtésére a vizsgálathoz, ezek nevezetesen: dokumentumok bekérése, kérdőívek és a felhívás tanúskodásra:(3)

  az EMIS koordinátorai 2016. április 7-én jóváhagyták azoknak a dokumentumoknak a listáját, amelyeket be kell kérni a Közös Kutatóközponttól. Bekérik a gépjárművek kibocsátásának mérésére vonatkozó, a Közös Kutatóközpont Energiaügyi és Közlekedési Intézete által 2005-ig elvégzett munkával és kutatásokkal kapcsolatos összes dokumentumot, különös tekintettel azokra a dokumentumokra, amelyek az NOx-kibocsátás mérésével kapcsolatos ellentmondásokkal, valamint a kiiktató eszközök kérdésével foglalkoznak, többek között a következőket:

•  háttérdokumentumok, a gépjárművek kibocsátásával kapcsolatos adatok (a márkával és a típussal együtt), hivatalos és informális feljegyzések, az ülések felsorolása, hivatalos és informális jegyzőkönyvek, prezentációk;

•  az ezzel a témával kapcsolatos összes kommunikáció (például levelek és e-mailek), amelyet a JRC-n belül, valamint a JRC és az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága (régi nevén a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság), a Környezetvédelmi Főigazgatóság, a tagállamok nemzeti hatóságai és a típusjóváhagyási hatóságok, valamint az összes szakértő, gyártó és más szervezet között folytattak;

  ezenkívül az EMIS koordinátorai 2016. április 14-én jóváhagyták azt a kérelmet, hogy az Európai Bizottság nyújtsa be az EMIS bizottsághoz a különféle szakértői csoportok – például a gépjárművekkel foglalkozó szakbizottság (TCMV), a könnyű haszongépjárművek valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátásaival foglalkozó munkacsoport (RDE-LDV), a típusjóváhagyási hatóságok szakértői csoportja (TAAEG), a CARS 21, vagyis az uniós gépjárműipar versenyképességével és fenntartható növekedésével foglalkozó magas szintű csoport – tevékenységeivel kapcsolatos összes dokumentumot, ezenkívül minden hivatalos és informális levelezést, amelyet a Bizottság az Európai Gépjárműgyártók Szövetségével (ACEA) folytatott;

  elkészült egy kérdőív a tagállamok számára, melyet az állandó képviseleteken keresztül 2016 áprilisában küldtek szét a tagállami hatóságok, és amelyre a válaszadás határideje június 15.;

  2016. május 2-án az EMIS a honlapján felhívást tett közzé tanúskodásra, melynek céljára megadott egy külön e-mail-címet (emis-evidence@ep.europa.eu), melyre a bizottság munkája szempontjából releváns információkat vár.

Honlap és média

2016 márciusától kezdve az EMIS bizottság rendelkezésére áll egy kifejezetten erre a célra szolgáló honlap (http://www.europarl.europa.eu/committees/ en/emis/home.html). A tagok és az érdeklődők itt megtalálhatják a bizottság munkájával kapcsolatos összes releváns információt. A honlapot azért hozták létre, hogy a bizottság munkája a lehető legnagyobb mértékben átlátható legyen a nyilvánosság számára, a szükséges titoktartás megőrzésének sérelme nélkül.

Az EMIS titkársága gondoskodik a honlap frissítéséről és az összes releváns dokumentum (szóbeli és írásbeli tanúvallomások, háttérdokumentumok, ütemtervek stb.) feltöltéséről. Az egyes meghallgatások angol nyelvű szó szerinti jegyzőkönyvei szintén megtalálhatók a honlapon.

A honlapon keresztül közölt információkon kívül egy hírlevelet is közzétesznek az EMIS minden egyes ülése előtt, amely információkat tartalmaz a már megtartott és a következő ülésekről, valamint ismerteti a bizottság megbízatásával kapcsolatos legfrissebb híreket.

Végül 2016. április 27-én megszervezték az EMIS elnökének és előadóinak első közös sajtótájékoztatóját, ahol tájékoztatták a nyilvánosságot a Bizottság jövőbeni tevékenységeiről, például a nyárig elvégzendő munkák tervéről és a tanúskodásra felszólító felhívásról. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Következő lépések

Jelen dokumentum megírásakor az EMIS megbízatásának második felére tervezett meghallgatások programja még véglegesítés alatt áll. A tanúvallomások meghallgatásai legalább 2016 őszéig folytatódnak, utána a hangsúly áthelyeződik a vizsgálóbizottság végleges jelentésének elkészítésére.

(1)

Ez a dokumentum az EMIS tevékenységeinek 2016. májusi állását tükrözi.

(2)

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 198. cikkének (7) bekezdése szerint a vizsgálóbizottságok felkérhetik az Unió intézményeit vagy testületeit, a tagállamok kormányait vagy bármely más személyt, hogy tegyenek tanúvallomást előttük.

(3)

Az eljárási szabályzat 198. cikkének (7) bekezdése szerint az EMIS bizottság felveheti a kapcsolatot intézményekkel és személyekkel, a vizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentumok megszerzése céljából.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

13.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

 

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat