Pranešimas - A8-0246/2016Pranešimas
A8-0246/2016

  PRELIMINARUS PRANEŠIMAS dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo

  20.7.2016 - (2016/2090(INI))

  Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
  Pranešėjai: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

  Procedūra : 2016/2090(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0246/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0246/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo

  (2016/2090(INI))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 226 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų[1],

  –  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą dėl Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės[2],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto preliminarų pranešimą (A8-0246/2016),

  A.  kadangi SESV 226 straipsnyje yra nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Europos Parlamentas gali sudaryti laikiną tyrimo komitetą, kuris, nepažeisdamas nacionalinių ar Sąjungos teismų jurisdikcijos, tirtų įtariamus pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant Sąjungos teisę, ir kadangi tai yra svarbus Parlamento priežiūros įgaliojimų elementas;

  B.  kadangi, remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu, Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d. nusprendė sudaryti Tyrimo komitetą, kuris tirtų įtariamus pažeidimus įgyvendinant Sąjungos teisę išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje srityje, ir nusprendė, kad šis komitetas pateiks rekomendacijas, kurias manys esant reikalingas šiuo klausimu;

  C.  kadangi Tyrimo komitetas veikia vadovaudamasis darbo planu, kurį sudaro:

  –  klausymų dalyvaujant liudininkams ir ekspertams siekiant surinkti aktualius žodinius įrodymus programa,

  –  prašymai į klausymus pakviestiems liudininkams ir ekspertams pateikti įrodymus raštu,

  –  prašymai Komisijai, valstybių narių valdžios institucijoms ir kitiems susijusiems veikėjams pateikti dokumentus siekiant surinkti raštiškus aktualius įrodymus,

  –  dvi misijos informacijai vietoje rinkti,

  –  informaciniai susirinkimai ir tyrimai, užsakyti naudojant komiteto dalykinei informacijai skirtą biudžetą,

  –  oficiali Parlamento Teisės tarnybos nuomonė raštu dėl svečių, kurie teismo procese gali būti liudininkais, kvietimo;

  D.  kadangi Tyrimo komitetas yra nusiuntęs valstybėms narėms, Sąjungos institucijoms ir kitiems organams įvairius klausimynus ir savo interneto svetainėje paskelbė viešą kvietimą teikti įrodymus;

  E.  kadangi vykstančio tyrimo rezultatai gali duoti pridėtinės vertės Sąjungos tipo patvirtinimo sistemai;

  F.  kadangi savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendime Parlamentas paprašė Tyrimo komitetą per šešis mėnesius nuo veiklos pradžios pateikti preliminarų pranešimą;

  G.  kadangi Tyrimo komiteto pobūdis neleidžia komitetui pateikti jokių galutinių išvadų, kurias būtų galima priimti atliekant tyrimą, kol komitetas nuspręs, kad įvykdė savo įgaliojimus; kadangi šiame preliminariame pranešime Tyrimo komitetui per anksti teikti pastabas dėl įvairių savo įgaliojimų aspektų;

  H.  kadangi žodiniai ir rašytiniai įrodymai, kurie buvo pateikti Tyrimo komitetui ir kuriuos jis šiuo metu yra išnagrinėjęs, patvirtina, kad reikia toliau tirti visus klausimus, kuriuos komitetas yra įgaliotas tirti;

  1.  ragina Tyrimo komitetą tęsti savo darbą ir visapusiškai įgyvendinti savo įgaliojimus, kuriuos jam suteikė Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu, ir remia visus veiksmus ir iniciatyvas, kuriomis siekiama įgyvendinti minėtus įgaliojimus;

  2.  prašo Pirmininkų sueigos ir Biuro remti visas priemones, kurių Tyrimo komitetui reikia, kad galėtų įvykdyti savo įgaliojimus, ypač priemones, susijusias su leidimais rengti klausymus ir neeilinius posėdžius, ekspertų ir liudininkų išlaidų kompensavimu, misijomis ir kitomis tinkamai pagrįstomis techninėmis priemonėmis;

  3.  prašo Komisiją užtikrinti skubią paramą ir visišką skaidrumą padedant Tyrimo komitetui vykdyti darbą, visapusiškai atsižvelgiant į lojalaus bendradarbiavimo principą, teikiant visokeriopą galimą techninę ir politinę paramą, ypač greičiau pateikiant reikalaujamus dokumentus; tikisi, kad atitinkami dabartiniai Komisijos nariai ir generaliniai direktoratai, taip pat visi, kad buvo atsakingi ankstesnėmis kadencijomis, visapusiškai bendradarbiaus; prašo valstybes nares visapusiškai laikantis lojalaus bendradarbiavimo principo teikti Tyrimo komitetui būtiną techninę ir politinę paramą, visų pirma sudarant Komisijai galimybę greičiau pateikti reikalaujamus dokumentus ir, jei dokumentams pateikti reikia valstybių narių sutikimo, paskubinant savo tokio sutikimo suteikimo vidaus procedūras;

  4.  prašo valstybių narių vyriausybių, parlamentų ir kompetentingų institucijų padėti Tyrimo komitetui atlikti savo užduotis, visapusiškai laikantis Sąjungos teisėje įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Šios EMIS komiteto preliminaraus pranešimo projekto aiškinamosios dalies tikslas yra suteikti glaustą informaciją apie EMIS komiteto veiklą nuo jo įsteigimo dienos (2016 m. kovo 2 d.) ir pateikti EMIS komiteto pirmosios kadencijos pusės darbo plano perspektyvas[3].

  EMIS komiteto įgaliojimai

  2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamentas, siekdamas ištirti įtariamus pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant Sąjungos teisę dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje ir nepažeisdamas nacionalinių ar Sąjungos teismų jurisdikcijos, nusprendė įkurti iš 45 Parlamento narių sudarytą Tyrimo komitetą.

  Tyrimo apimtį riboja įgaliojimai, suteikti pagal SESV sutarties 226 straipsnį, ir Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento tyrimo teisės vykdymo.

  Vadovaujantis įgaliojimais, komitetas, atlikdamas tyrimą, turi sutelkti dėmesį į Komisijos ir valstybių narių valdžios institucijų Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytų prievolių laikymąsi, ypač atsižvelgiant į 5 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį.

  Be to, EMIS komitetas raginamas surinkti ir išanalizuoti informaciją, kad būtų nustatyta, ar Komisija ir valstybės narės turėjo įrodymų dėl išderinimo įtaisų naudojimo, bei surinkti ir išanalizuoti informaciją dėl valstybių narių Direktyvos 2007/46/EB įgyvendinimo.

  Galiausiai Komisija turi pateikti jos manymu šiuo klausimu būtinas rekomendacijas.

  Komiteto sudėtis

  Pirmasis steigiamasis EMIS komiteto posėdis vyko 2016 m. kovo 2 d. Posėdžio metu EMIS komitetas vieningu pritarimu be balsavimo išrinko savo Biurą:

    Pirmininkė: Kathleen Van Brempt (S&D)

    Pirmasis pirmininkės pavaduotojas: Ivo Belet (PPE)

    Antrasis pirmininkės pavaduotojas: Mark Demesmaeker (ECR)

    Trečioji pirmininkės pavaduotoja: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

    Ketvirtoji pirmininkės pavaduotoja: Karima Delli (Verts/ALE)

  2016 m. kovo 10 d. posėdžio metu EMIS komiteto koordinatoriai paskyrė pranešėjus:

    Pablo Zalba Bidegain (PPE)

    Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

  Frakcijos paskyrė šiuos šešėlinius pranešėjus:

    Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D)

    Hans-Olaf Henkel (ECR)

    Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

    Eleonora Evi (EFDD)

    Marcus Pretzell (ENF).

  Kalendorius

  EMIS komiteto įgaliojimuose numatyta, kad Tyrimo komitetas turi pateikti preliminarų pranešimą per 6 mėnesius nuo veiklos pradžios, o galutinį pranešimą per 12 mėnesių nuo veiklos pradžios.

  Kadangi EMIS komitetas buvo sudarytas 2016 m. kovo 2 d., preliminarus pranešimas turėtų būti pateiktas plenarinėje sesijoje Parlamentui tvirtinti iki 2016 m. rugsėjo 2 d., o galutinis – vėliausiai iki 2017 m. kovo 2 d.

  Atsižvelgdami į šį laiką, EMIS komiteto koordinatoriai 2016 m. kovo 10 d. patvirtino EMIS komiteto 2016 m. posėdžių kalendorių, kuriame atsižvelgiama į būtinybę sumažinti daugiausiai su nuolatiniais komitetais susijusį sutapimų skaičių. 2017 m. datos bus patvirtintos vos pasirodžius kitų metų EP kalendoriui.

  Koordinatoriai taip pat sutarė dėl galimybės pagal poreikį pridėti papildomus posėdžius Briuselyje (daugiausiai klausymus) ir (arba) Strasbūre (daugiausiai keitimuisi nuomonėmis tarp EMIS komiteto narių).

  Preliminaraus pranešimo klausimu koordinatoriai susitarė dėl tokio orientacinio tvarkaraščio:

  Preliminaraus pranešimo projekto versija anglų kalba

  2016 m. birželio 2 d.

  Preliminaraus pranešimo projekto svarstymas

  2016 m. birželio 21 d.

  Pakeitimų pateikimo terminas

  2016 m. birželio 22 d. 12.00 val.

  Balsavimas dėl preliminaraus pranešimo EMIS komitete

  2016 m. liepos 13–14 d.

  Diskusija ir balsavimas plenariniame posėdyje

  2016 m. rugsėjo mėn.

  EMIS komiteto darbo metodai

  Remdamiesi koordinatorių pasiūlymais, balandžio 7 d. EMIS komiteto nariai keitėsi nuomonėmis dėl komiteto darbo metodų ir orientacinio darbo plano pirmai kadencijos pusei bei dėl galimų veiksmų siekiant komiteto įgaliojimuose išdėstytų tikslų.

  Diskusijoje daugiausiai dėmesio buvo skirta liudininkų ir ekspertų klausymų organizavimui, kuris sudaro Tyrimo komiteto veiklos pagrindą[4]. Nutarta dėl ad hoc klausymų procedūros.

  Paprastai, pirmininkui pasakius įžanginę kalbą, liudininkai arba ekspertai pradeda klausymą nuo trumpo žodinio pareiškimo, po kurio EMIS komiteto nariai užduoda klausimus laikydamiesi „žaidimo kamuoliuku“ principo (kai iškart atsakoma į kiekvieną užduotą klausimą).

  Norint sekti ekspertų ir liudininkų parodymus ir galutiniame pranešime atsižvelgti į visą susijusią informaciją, po kiekvieno klausymo paruošiama stenograma, kuri pateikiama EMIS komiteto nariams ir paskelbiama EMIS komiteto interneto svetainėje.

  Prieš kiekvieną klausymą dalyviai gauna klausimyną, sudarytą remiantis frakcijų pateiktais pasiūlymais. Jų atsakymus raštu tikimasi gauti iki klausymo, kad jo metu būtų galima pasitelkti papildomą informaciją.

  EMIS komiteto posėdžiai

  1. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos pareigūnais

  2016 m. balandžio 7 d. EMIS komitetas pradėjo darbą nuo keitimosi nuomonėmis su Europos Komisijos atstovais:

    Antti Peltomäki (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas)

    Daniel Calleja Crespo (Aplinkos generalinio direktorato generalinis direktorius)

    Artur Runge-Metzger (C direktorato „Klimato strategija, valdymas ir ne iš prekybos veiklos išmetami teršalai“ direktorius, Klimato politikos generalinis direktoratas).

  Šio keitimosi nuomonėmis tikslas buvo aptarti pagrindinius elementus, susijusius su išmetamųjų teršalų matavimu automobilių sektoriuje, įskaitant įvykių laiko grandinę, siekiant paruošti pagrindus komiteto darbui ateityje.

  2. Susijusių liudininkų ir ekspertų klausymai

  Komitetas pakvietė šiuos svečius teikti žodinius įrodymus:

  2016 m. balandžio 19 d.

    Delilah Al-Khudhairy (direktorė) ir Alois Krasenbrink (Tvaraus transporto skyriaus vadovas, Jungtinis tyrimų centras, Europos Komisija),

    Vicente Franco (Tarptautinės švaraus transporto tarybos (ICCT) vyresnysis mokslo tyrimų pareigūnas).

  2016 m. balandžio 28 d.

    Dirk Bosteels (Išmetamų teršalų kontrolės naudojant katalizatorius asociacijos (AECC) vykdomasis direktorius,),

    Udo Lambrecht (Transporto ir aplinkos skyriaus vadovas, Energijos ir aplinkos tyrimų institutas (IFEU)).

  2016 m. gegužės 24 d.

    Richard Smokers (vyriausiasis patarėjas) ir Rob Cuelenaere (Tvaraus transporto ir logistikos skyriaus vyresnysis konsultantas, Nyderlandų taikomųjų mokslinių tyrimų organizacija (TNO)),

    Paul McAleavey (Oro ir klimato kaitos programos vadovas) ir Martin Adams (Europos aplinkos agentūros (EAA) grupės „Oro tarša, transportas ir triukšmas“ vadovas).

  2016 m. birželio 16 d.

    Dorothee Saar (Transporto ir oro kokybės skyriaus vadovė, Asociacija „Deutsche Umwelthilfe“),

    Pascoe Sabido ir Olivier Hoedeman („Corporate Europe Observatory“ generalinis direktorius),

    Kai Borgeest, (Ašafenburgo taikomųjų mokslų universiteto profesorius),

    Daniel Lange („Faster IT“ vykdomasis direktorius, IRT inžinierius iš automobilių pramonės).

  2016 m. birželio 20 d.

    Nick Molden („Emissions Analytics“ vykdomasis direktorius),

    Christoph Gauss (Vokietijos automobilių klubo (ADAC) Transporto priemonių testavimo ir išmetamųjų teršalų laboratorijos vadovas).

  2016 m. birželio 21 d.

    Reinhard Schulte-Braucks (buvęs Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD Automobilių skyriaus vadovas – iki 2007 m. gruodžio mėn.),

    Philippe Jean (buvęs Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD Automobilių skyriaus vadovas – nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2012 m. gegužės mėn.),

    Joanna Szychowska (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD Automobilių skyriaus vadovė – nuo 2015 m. birželio mėn.),

    Gwenole Cozigou (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD Pramonės politikos ir ekonomikos analizės skyriaus direktorius – nuo 2015 m. birželio mėn.).

  Šiuo metu į iki vasaros atostogų vyksiančius klausymus kviečiamų dalyvių sąrašas vis dar yra planavimo stadijoje, tačiau pagrindinis dėmesys turėtų būti sutelktas į automobilių tiekėjų ir automobilių pramonės atstovų bei buvusių ir dabartinių Europos Komisijos narių, kurie buvo ir yra atsakingi už pramonės, verslumo ir aplinkos sritis, parodymus.

  Taip pat buvo paprašyta oficialios Europos Parlamento Teisės tarnybos nuomonės raštu dėl dalyvių, kurie teismo procese galėtų būti liudininkais.

  Faktų nustatymo misijos

  EMIS komiteto koordinatoriai susitarė dėl bendrojo principo riboti komiteto misijų skaičių iki minimalaus būtino skaičiaus.

  Kol kas planuojamos šios dvi misijos:

    Jungtinio tyrimų centro Energetikos ir transporto institutas (JRC-IET) ir jo Transporto priemonių išmetamų teršalų laboratorija (VELA) Isproje, Italijoje (29 savaitė). Šios misijos tikslas aplankyti JRC-IET ir VELA patalpas, susitikti su abiejų įstaigų pareigūnais ir tyrėjais ir sudalyvauti bandymų su nešiojamomis išmetamų teršalų kiekio matavimo sistemomis demonstracijose;

    Susitikimai su Liuksemburgo tipo patvirtinimo institucijomis ir vizitas į transporto priemonių testavimo vietą Lambsheime, Vokietijoje (38 savaitė). Misijos tikslas – pamatyti visą transporto priemonės tipo patvirtinimo grandinę, įskaitant praktinę atliekamos kontrolės demonstraciją.

  Tyrimai, informaciniai pranešimai ir pastabos

  Iš pradžių komiteto buvo prašoma išsamios analizės dėl teisinių reikalavimų, susijusių su išmetamų teršalų matavimu ES automobilių sektoriuje, ir šį tyrimą numatoma parengti 2016 m. birželio mėn. Koordinatoriai taip pat nusprendė prašyti:

    iš Teminio skyriaus – lyginamojo tyrimo dėl ES ir JAV išmetamų teršalų teisės aktų skirtumų;

    iš EP Teisės tarnybos – pastabos dėl netinkamo administravimo sąvokos aprėpties interpretavimo;

    iš EPRS GD – informacinio pranešimo dėl dabartinių žinomų ir besitęsiančių bylų, susijusių su EMIS komiteto kompetencija.

  Prašymai pateikti dokumentus, klausimynai ir kvietimas teikti įrodymus

  Tyrimo informacijai surinkti raštu naudojami trys galimi būdai, t. y. prašymai pateikti dokumentus, klausimynai ir kvietimas teikti įrodymus:[5]

    EMIS komiteto koordinatoriai 2016 m. balandžio 7 d. patvirtino sąrašą dokumentų, kurių bus prašoma iš Jungtinių tyrimų centro: visų dokumentų, susijusių su Jungtinių tyrimų instituto Energetikos ir transporto instituto darbu ir tyrimais, atliktais nuo 2005 m. ir susijusiais su transporto priemonių išmetamųjų teršalų matavimu, konkrečiai su tyrimais, susijusiais su išmetamo NOx kiekio matavimo neatitikimų klausimu bei su valdiklių klausimu, įskaitant:

  •  informacinius dokumentus, transporto priemonių išmetamų teršalų duomenis (įskaitant prekių ženklus ir modelius), oficialius ir neoficialius raštus, posėdžių sąrašą, oficialius ir neoficialius protokolus, pristatymus;

  •  bet kokią korespondenciją, įskaitant laiškus ir bendravimą šiuo klausimu elektroniniu paštu Jungtiniame tyrimų centre bei tarp Jungtinio tyrimų centro ir Komisijos GROW GD (buvusio Įmonių ir pramonės GD), Aplinkos GD, valstybių narių nacionalinių vyriausybių ir tipo patvirtinimo institucijų ir bet kokių kitų ekspertų, gamintojų ir kitų organizacijų.

    Be to, 2016 m. balandžio 14 d. koordinatoriai patvirtino prašymą Europos Komisijai pateikti EMIS komitetui visus dokumentus, susijusius su įvairių ekspertų grupių, pvz., Variklinių transporto priemonių techninio komiteto (VTPTK), lengvųjų krovininių automobilių realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio darbo grupės (RDE-LDV), tipo patvirtinimo institucijų ekspertų grupės (TAAEG) ir „CARS 21“ Europos Sąjungos automobilių pramonės konkurencingumo ir tvaraus augimo aukšto lygio darbo grupės, veikla, taip pat bet kokią oficialią ar neoficialią korespondenciją tarp Komisijos ir Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA);

    2016 m. balandžio mėn. klausimynas valstybėms narėms buvo parengtas ir išsiųstas nacionalinėms institucijoms per nuolatines valstybių narių atstovybes – atsakymų pateikimo terminas – birželio 15 d.;

    kvietimas teikti įrodymus kartu su tam skirtu elektroninio pašto adresu (emis-evidence@ep.europa.eu) 2016 m. gegužės 2 d. paskelbtu EMIS komiteto interneto svetainėje ir skirtu siųsti komiteto dėmesiui komiteto veiklai aktualią informaciją.

  Interneto svetainė ir žiniasklaida

  EMIS komitetui skirta interneto svetainė (http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/emis/home.html) veikia nuo 2016 m. kovo mėn. Komiteto nariai ir visuomenė joje gali rasti visą svarbią informaciją, susijusią su komiteto darbu. Šios interneto svetainės tikslas – padaryti komiteto darbą kuo skaidresnį visuomenei, tačiau nepažeisti konfidencialumo reikalavimų to reikalaujančiose srityse.

  EMIS komiteto sekretoriatas atnaujina interneto svetainę, siekdamas užtikrinti, kad į ją būtų įkeliami visi reikalingi dokumentai (žodiniai ir rašytiniai įrodymai, informaciniai dokumentai, darbotvarkės ir t. t.). Kiekvieno komiteto svarstymo stenogramų tekstas anglų kalba taip pat pateikiamas interneto svetainėje.

  Be svetainėje pateikiamos informacijos, prieš kiekvieną EMIS komiteto posėdį yra paskelbiamas naujienlaiškis su informacija apie praėjusius ir būsimus posėdžius bei naujausiomis su komiteto įgaliojimais susijusiomis žiniomis.

  Galiausiai 2016 m. balandžio 27 d. buvo organizuota pirmoji pirmininkės ir pranešėjų bendra spaudos konferencija, kurioje visuomenei buvo pristatyta komiteto veikla, įskaitant darbo plano projektą iki vasaros ir kvietimą teikti įrodymus. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

  Tolesni veiksmai

  Rašymo metu baigiama sudaryti EMIS komiteto klausymų programa antrajai kadencijos pusei. Įrodymams surinkti skirti klausymai vyks bent iki 2016 m. rudens, po to dėmesys bus skirtas Tyrimo komiteto galutinės ataskaitos parengimui.

  GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  13.7.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  41

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

  ECR

  Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

  EFDD

  Eleonora Evi

  ENF

  Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Verts/ALE

  Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  • [1]  OL L 113, 1995 5 19, p. 2.
  • [2]  OL 10, 2016 1 15, p. 13.
  • [3]  Šiame dokumente pateikiama EMIS komiteto procedūrų padėtis 2016 m gegužės 16 d.
  • [4]  Vadovaujantis EP darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 7 dalimi, Tyrimo komitetas gali kviesti ES instituciją ar organą, valstybės narės vyriausybę ar bet kurį kitą asmenį pateikti įrodymų.
  • [5]  Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 7 dalimi, EMIS komitetas gali susisiekti su institucijomis ar asmenimis siekdamas gauti dokumentus, reikalingus tyrimui atlikti.