PREDBEŽNÁ SPRÁVA o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle

20.7.2016 - (2016/2090(INI))

Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
Spravodajcovia: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

Postup : 2016/2090(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0246/2016
Predkladané texty :
A8-0246/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle

(2016/2090(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu[1],

–  so zreteľom na svoje zo 17. decembra 2015 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle[2],

–  so zreteľom na článok 198 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom odvetví (A8-0246/2016),

A.  keďže článok 226 ZFEÚ poskytuje právny základ na to, aby Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor na vyšetrovanie prípadov údajného porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov a súdov Únie, a keďže to predstavuje významný prvok kontrolných právomocí Parlamentu;

B.  keďže Európsky parlament na základe návrhu Konferencie predsedov 17. decembra 2015 rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajných nedostatkov pri uplatňovaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa merania emisií v automobilovom priemysle, a že výbor predloží všetky odporúčania, ktoré považuje za nevyhnutné v tejto veci;

C.  keďže vyšetrovací výbor funguje na základe pracovného plánu, ktorý zahrnuje:

–  program vypočutia pozvaných svedkov a odborníkov v záujme získania dôležitých ústnych dôkazov;

–  žiadosti o písomný dôkaz od svedkov alebo expertov pozvaných na vypočutia;

–  žiadosti o dokumenty v záujme získania dôležitých písomných dôkazov od Komisie, orgánov členských štátov a ďalších dôležitých subjektov;

–  dve služobné cesty na získanie informácií priamo na mieste;

–  brífingy a štúdie zadané v rámci jeho rozpočtu na odborné posudky;

–  formálne písomné stanovisko právnej služby Parlamentu, čo sa týka pozývania hostí, ktorí môžu vystupovať ako svedkovia v rámci súdnych konaní;

D.  keďže vyšetrovací výbor rozoslal členským štátom, inštitúciám Únie a ďalším orgánom rozličné dotazníky a na svojej internetovej stránke zverejnil výzvu na predloženie dôkazov;

E.  keďže výsledky pokračujúceho vyšetrovania by mohli predstavovať pridanú hodnotu rámca Únie na typové schvaľovanie;

F.  keďže Parlament v rozhodnutí zo 17. decembra 2015 požiadal, aby vyšetrovací výbor predložil predbežnú správu do šiestich mesiacov od začiatku činnosti;

G.  keďže vyšetrovací výboru má taký charakter, ktorý mu nedovoľuje, aby predkladal konečné závery vyplývajúce z vyšetrovania skôr, než zváži, či sa jeho mandát naplnil; keďže je preto predčasné, aby výbor v rámci tejto predbežnej správy predkladal zistenia týkajúce sa rozličných hľadísk jeho mandátu;

H.  keďže ústne a písomné dôkazy, ktoré výbor získal a preskúmal, potvrdzujú potrebu ďalšieho vyšetrovania všetkých bodov, ktoré obsahuje jeho mandát;

1.  nabáda vyšetrovací výbor, aby pokračoval v práci a v plnej miere vykonával mandát, ktorý mu dal Parlament na základe rozhodnutia zo 17. decembra 2015, a podporuje všetky opatrenia a iniciatívy vedúce k naplneniu mandátu;

2.  žiada Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby podporili všetky opatrenia potrebné na to, aby vyšetrovací výbor mohol plniť svoj mandát, najmä čo sa týka povolenia na organizovanie vypočutí a mimoriadnych stretnutí, náhrad výdavkov na znalcov a svedkov, služobných ciest a iných technických prostriedkov ktoré sú riadne odôvodnené;

3.  žiada Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú podporu a plnú transparentnosť v rámci pomoci práci vyšetrovacieho výboru a plne rešpektovala zásadu lojálnej spolupráce, pričom zabezpečí všetku možnú technickú a politickú podporu, najmä rýchlejším predkladaním požadovanej dokumentácie; očakáva úzku spoluprácu príslušných súčasných komisárov a generálnych riaditeľstiev, ako aj tých, ktorí niesli zodpovednosť v predchádzajúcich obdobiach; žiada členské štáty, aby plne rešpektovali zásadu lojálnej spolupráce a aby poskytli vyšetrovaciemu výboru potrebnú technickú a politickú podporu, najmä tým, že umožnia Komisii, aby rýchlejšie predkladala požadované dokumenty, a ak si predloženie dokladov vyžaduje súhlas členských štátov, zrýchlením ich interných postupov na udelenie tohto súhlasu;

4.  požaduje, aby vlády, parlamenty a príslušné orgány členských štátov pomáhali vyšetrovaciemu výboru pri plnení jeho úlohách a aby plne rešpektovali zásadu lojálnej spolupráce stanovenú v právnych predpisoch Únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 2.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2016, s. 13.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom tejto dôvodovej správy k návrhu predbežnej správy výboru EMIS je poskytnutie stručného prehľadu činnosti výboru EMIS od jeho vytvorenia 2. marca 2016, ako aj poskytnutie prehľadu o budúcom pracovnom pláne v prvej polovici mandátu výboru EMIS[1].

Mandát výboru EMIS

Európsky parlament 17. decembra 2015 rozhodol o zriadení 45-členného vyšetrovacieho výboru na vyšetrenie údajného porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s meraním emisií v automobilovom priemysle bez toho, aby bola dotknutá právomoc vnútroštátnych súdov alebo súdov Spoločenstva.

Rozsah tohto vyšetrovania je obmedzený mandátom, článkom 226 ZFEÚ rozhodnutím Parlamentu, Rady a Komisie o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu.

Podľa mandátu sa vyšetrovanie výboru musí zameriavať na to, či Komisia a orgány členských štátov s povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia (ES) č. 715/2007, najmä so zreteľom na jeho články 5(2), 5(3), 13(1), 13(2) a 14(3), dodržiavajú predpisy.

Výbor EMIS musí navyše zbierať a analyzovať informácie, aby sa zistilo, či Komisia a členské štáty majú dôkazy o používaní rušiacich mechanizmov, ako aj zbierať a analyzovať informácie o tom, či členské štáty uplatňujú smernicu 2007/46/ES.

Napokon, výbor má predložiť všetky odporúčania, ktoré v tejto súvislosti považuje za dôležité.

Zloženie výboru

Prvá ustanovujúca schôdza výboru EMIS sa uskutočnila 2. marca 2016. Výbor EMIS si na tejto schôdzi zvolil predsedníctvo aklamáciou:

  predsedníčka: Kathleen Van Brempt (S&D),

  prvý podpredseda: Ivo Belet (PPE),

  druhý podpredseda: Mark Demesmaeker (ECR),

  tretia podpredsedníčka: Kateřina Konečná (GUE/NGL),

  štvrtá podpredsedníčka: Karima Delli (Verts/ALE).

Koordinátori výboru EMIS na schôdzi 10. marca 2016 vymenovali spravodajcov, ktorými sú:

  Pablo Zalba Bidegain (PPE),

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

Politické skupiny vymenovali tieňových spravodajcov, ktorými sú:

  Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  Hans-Olaf Henkel (ECR),

  Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

  Eleonora Evi (EFDD),

  Marcus Pretzell (ENF).

Harmonogram

Mandát výboru EMIS predpokladá, že vyšetrovací výbor predloží predbežnú správu do 6 mesiacov a záverečnú správu do 12 mesiacov od začatia svojej činnosti.

Výbor EMIS bol vytvorený 2. marca 2016, preto sa predbežná správa musí predložiť plenárnej schôdzi najneskôr do 2. septembra 2016 a záverečná správa predložiť plenárnej schôdzi do 2. marca 2017.

Koordinátori výboru EMIS, na základe tohto harmonogramu, prijali 10. marca 2016 rozpis schôdzí výboru EMIS v roku 2016, v ktorom sa zohľadňuje skutočnosť, že treba obmedziť prekrývanie schôdzí so schôdzami stálych výborov, ktorých sa to najviac týka. Harmonogram na rok 2017 sa prijme, len čo bude k dispozícii harmonogram činnosti EP na budúci rok.

Koordinátori sa dohodli aj na možnosti, že podľa potreby sa pridajú ďalšie schôdze v Bruseli (zväčša na vypočutia) alebo Štrasburgu (zväčša na výmeny názorov medzi členmi výboru EMIS).

So zreteľom na predbežnú správu koordinátori schválili tento orientačný harmonogram:

Návrh predbežnej správy dostupný v angličtine

2. júna 2016

Posúdenie návrhu predbežnej správy

21. júna 2016

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

22. júna 2016 do 12.00 h

Hlasovanie vo výbore EMIS o predbežnej správe

13. – 14. júla 2016

Rozprava / hlasovanie na plenárnej schôdzi

September 2016

Pracovné metódy výboru EMIS

Na základe návrhov koordinátorov si členovia výboru EMIS 7. apríla vymenili názory na pracovné metódy výboru a na orientačný pracovný plán v prvej polovici mandátu, ako aj na ďalšie možné kroky na naplnenie cieľov vytýčených v mandáte výboru.

Diskusia sa zamerala predovšetkým na organizovanie vypočutí svedkov a znalcov, čo predstavuje hlavnú činnosť vyšetrovacieho výboru[2]. Postup na vypočutia ad hoc bol schválený.

Spravidla po úvode predsedajúceho svedkovia alebo znalci začnú svoje verejné vypočutia stručným ústnym vyhlásením, po čom nasledujú otázky členov výboru EMIS podľa tzv. pingpongovej zásady (odpoveď nasleduje okamžite po každej otázke).

Po každom vypočutí sa poskytuje členom výboru EMIS doslovný zápis v angličtine, ktorý sa zverejňuje na internetových stránkach výboru, aby sa získal prehľad o výpovediach znalcov a svedkov a aby sa všetky relevantné informácie mohli zohľadniť v záverečnej správe.

Hostia dostávajú pred každým vypočutím dotazník vypracovaný na základe návrhov politických skupín. Písomné odpovede by mali byť pripravené ešte vypočutím a mali by pri tejto príležitosti dopĺňať získané informácie.

Schôdze výboru EMIS

1. Výmena názorov s predstaviteľmi ‎Komisie

Výbor EMIS začal svoju činnosť 7. apríla 2016, keď uskutočnil výmenu názorov s predstaviteľmi Európskej Komisie, ktorými boli:

  Antti Peltomäki (zástupca generálneho riaditeľa GR GROW),

  Daniel Calleja Crespo (generálny riaditeľ GR ENV),

  Artur Runge-Metzger (riaditeľ riaditeľstva C – Klimatická stratégia, riadenie a emisie z neobchodných sektorov, GR CLIMA).

Cieľom tejto výmeny názorov bola diskusia o hlavných prvkoch súvisiacich s meraním emisií v automobilovom priemysle vrátane harmonogramu udalostí, aby sa pripravila pôda na budúcu prácu výboru.

2. Vypočutia príslušných svedkov a znalcov

Títo hostia dostali pozvanie na to, aby poskytli výboru ústne dôkazy:

19. apríla 2016

  Delilah Al-Khudhairy (riaditeľka) a Alois Krasenbrink (vedúci Oddelenia pre udržateľnú dopravu Spoločného výskumného centra Európskej komisie),

  Vicente Franco (samostatný výskumný pracovník Medzinárodnej rady pre čistú dopravu).

28. apríla 2016

  Dirk Bosteels (výkonný riaditeľ, Association for Emissions Control by Catalyst – AECC),

  Udo Lambrecht (vedúci oddelenia pre dopravu a životné prostredie, Institut für Energie- und Umweltforschung – IFEU).

24. mája 2016

  Richard Smokers (hlavný poradca) a Rob Cuelenaere (hlavný konzultant pre udržateľnú doprava & logistiku holandskej organizácie pre Aplikovaný vedecký výskum – TNO),

  Paul McAleavey (vedúci programu pre ovzdušie a zmenu klímy) a Martin Adams (vedúci skupiny pre problematiku znečistenia ovzdušia, dopravy a hluku, Európska environmentálna agentúra – EEA).

16. júna 2016

  Dorothee Saar (vedúca úseku dopravy a čistoty ovzdušia, Deutsche Umwelthilfe),

  Pascoe Sabido a Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory – CEO),

  Kai Borgeest (profesor University of Applied Science v Aschaffenburgu),

  Daniel Lange (výkonný riaditeľ spoločnosti Faster IT, inžinier IKT z automobilového priemyslu).

20. júna 2016

  Nick Molden (výkonný riaditeľ skúšobne Emissions Analytics),

  Christoph Gauss (vedúci laboratória pre testovanie a emisie vozidiel, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC).

21. júna 2016

  Reinhard Schulte-Braucks (bývalý vedúci oddelenia pre automobilový priemysel, GR GROW – do decembra 2007),

  Philippe Jean (bývalý vedúci oddelenia pre automobilový priemysel, GR GROW – od januára 2008 do mája 2015),

  Joanna Szykowska (vedúca oddelenia pre automobilový priemysel, GR GROW automobilov – od júna 2015),

  Gwenole Cozigou (riaditeľ oddelenia pre priemyselnú politiku a ekonomické analýzy, GR GROW – od júna 2015).

Zoznam hostí, ktorých treba pozvať na vypočutia pred letnou prestávkou, sa v čase spracovania tejto správy ešte pripravoval, ale mal by sa zameriavať na výpovede predstaviteľov dodávateľov automobilového priemysel, samotného automobilového priemyslu, ako aj súčasných a bývalých európskych komisárov zodpovedných za oblasti priemyslu, podnikania a životného prostredia.

Vyžadovalo sa aj formálne písomné stanovisko Právnej služby EP, čo sa týka pozývania hostí na vypočutia, ktorí môžu vystupovať ako svedkovia v rámci súdnych konaní.

Vyšetrovacie misie

Koordinátori výbory EMIS sa dohodli na všeobecnej zásade, ktorou je obmedzenie počtu služobných ciest výboru na nevyhnutné minimum.

Zatiaľ sú plánované tieto dve služobné cesty:

  Spoločné výskumné centrum – Ústav pre energetiku a dopravu (JRC-IET)Laboratórium na meranie emisií vozidiel (VELA) v Ispre v Taliansku (29. týždeň). Cieľom tejto služobnej cesty bude návšteva priestorov JRC-IET a VELA, stretnutie s riadiacimi a výskumnými pracovníkmi oboch ústavov, ako aj účasť na predvedení skúšok vykonávaných pomocou prenosných systémov na meranie emisií.

  Stretnutia s luxemburskými orgánmi typového schvaľovania spojené s prehliadkou automobilovej skúšobne v Lambsheime v Nemecku (38. týždeň). Cieľom tejto služobnej cesty bude prehliadka celého postupu typového schvaľovania vozidla vrátane praktickej ukážky vykonávaných kontrol.

Štúdie, brífingy a poznámky

Výbor pôvodne požadoval hĺbkovú analýzu právnych záväzkov, čo sa týka merania emisií v automobilovom priemysle EÚ, a očakáva sa, že v júni 2016 bude táto analýza hotová. Koordinátori ďalej rozhodli o tom, že požiadajú:

  tematickú sekciu o vypracovanie porovnávacej štúdie o rozdieloch právnych predpisov pre oblasť emisií medzi EÚ a USA;

  Právnu službu EP o oznámenie s interpretáciou toho, čo predstavuje nesprávny úradný postup;

  GR EPRS o brífing o súčasných a pokračujúcich súdnych sporoch súvisiacich s pracovnou náplňou výboru EMIS.

Žiadosti o dokumenty, dotazníky a výzva na predloženie dôkazov

Využívajú sa tri spôsoby na získavanie písomných informácií v záujme vyšetrovania, a to žiadosti o dokumenty, dotazníky a výzva na predloženie dôkazov:[3]

  Koordinátori výboru EMIS 7. apríla 2016 schválili zoznam dokumentov, ktoré treba vyžiadať od Spoločného výskumného centra, pričom ide o všetky dokumenty týkajúce sa práce a štúdií, ktoré Spoločné výskumné centrum – Ústav pre energetiku a dopravu realizovalo od roku 2005 v oblasti merania emisií vozidiel, najmä tie, ktoré sa zaoberajú otázkou nezrovnalostí merania emisií NOx, ako aj otázkami rušiacich zariadení vrátane:

•  podkladových dokumentov, údajov o emisiách vozidiel (vrátane značiek a typov), úradných oznámení a neformálnych poznámok, zoznamu stretnutí, formálnych a neformálnych zápisníc, prezentácií;

•  celej komunikácie vrátane listov a elektronickej pošty týkajúcej sa tejto veci vnútru JRC a medzi JRC a GR Komisie GROW (bývalým GR pre podnikanie a priemysel), GR ENV, vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a orgánmi typového schvaľovania; a všetkými odborníkmi, výrobcami a inými organizáciami.

  Koordinátori výboru EMIS okrem toho 14. apríla 2016 schválili požiadavku, aby Európska komisia predložila výboru EMIS všetku dokumentáciu týkajúcu sa činnosti rozličných expertných skupín, ako sú technický výbor pre motorové vozidlá (TCMV), pracovná skupina pre emisie ľahkých úžitkových vozidiel (RDE-LDV), skupina expertov orgánov pre typové schvaľovanie (TAAEG) a skupina na vysokej úrovni CARS 21 pre konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj automobilového priemyslu v Európskej únii, ako aj formálnu a neformálnu korešpondenciu medzi Komisiou a Združením európskych výrobcov automobilov (ACEA);

  dotazník pre členské štáty bol vypracovaný a rozoslaný vnútroštátnym orgánom prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov ho v apríli 2016, pričom termín na predloženie odpovedí sa stanovil na 15. júna;

  výzva s osobitnou e-mailovou adresou (emis-evidence@ep.europa.eu) bola zverejnená na internetových stránkach výboru EMIS 2. mája 2016, pričom na túto adresu možno do pozornosti výboru posielať informácie relevantné pre jeho prácu.

Internet a médiá

V marci 2016 sa sprístupnili osobitné internetové stránky pre výbor EMIS (http://www.europarl.europa.eu/committees/ en/emis/home.html). Členovia výboru, ako aj verejnosť tu môžu nájsť dôležité informácie súvisiace s prácou výboru. Účelom stránok je dosiahnuť to, aby činnosť výboru bola pre verejnosť čo najtransparentnejšia bez toho, aby bolo dotknuté zachovanie dôvernosti v prípadoch, ktoré si to vyžadujú.

Sekretariát výboru EMIS stránky aktualizuje a pravidelne na ňu umiestňuje všetky dôležité dokumenty (ústne a písomné dôkazy, podkladové materiály, programy a pod.). Na internetových stránkach je aj doslovný prepis každého vypočutia v angličtine.

Okrem informácií sa na webových stránkach zverejňuje aj informačný leták pred každou schôdzou výboru EMIS, ktorý obsahuje informácie o minulých a budúcich schôdzach, ako aj najnovšie správy týkajúce sa mandátu výboru.

Napokon sa 27. apríla 2016 uskutočnila prvá spoločná tlačová konferencia predsedníčky a spravodajcov výboru EMIS, na ktorej verejnosti predstavili budúce činnosti výboru vrátane pracovného plánu do leta a výzvu na predloženie dôkazov. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Ďalšie kroky

V čase spracovania tejto správy sa dokončieval program vypočutí výboru EMIS na druhú časť mandátu. Vypočutia a zhromažďovanie dôkazov bude pokračovať aspoň do jesene roku 2016, po čom sa pozornosť presunie na prípravu záverečnej správy vyšetrovacieho výboru.

  • [1]  Tento dokument odráža stav konania výboru EMIS k máju 2016.
  • [2]  Podľa čl. 198 ods. 7 Rokovacieho poriadku EP vyšetrovací výbor môže vyzvať inštitúciu alebo orgán EÚ, vládu členského štátu alebo inú osobu o predloženie dôkazov.
  • [3]  Výbor EMIS sa podľa článku 198 ods. 7 môže obrátiť na orgány alebo osoby vo veci získania dokumentov, aby mohol prípad vyšetriť.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa