Postopek : 2016/2090(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0246/2016

Predložena besedila :

A8-0246/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2016 - 4.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0322

VMESNO POROČILO     
PDF 631kWORD 125k
20.7.2016
PE 583.942v03-00 A8-0246/2016

o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju

(2016/2090(INI))

Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju

Poročevalca: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju

(2016/2090(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. aprila 1995 o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta(1),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. decembra 2015 o vzpostavitvi preiskovalnega odbora glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju ter njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu(2),

–  ob upoštevanju člena 198 Poslovnika,

–  ob upoštevanju vmesnega poročila Preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za meritve emisij v avtomobilskem sektorju (A8-0246/2016),

A.  ker člen 226 PDEU določa pravno podlago za to, da lahko Evropski parlament brez poseganja v pristojnost nacionalnih sodišč ali sodišč Unije ustanovi začasni preiskovalni odbor zaradi preverjanja domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije, in ker je to pomemben sestavni del nadzornih pristojnosti Parlamenta;

B.  ker se je Parlament na podlagi predloga konference predsednikov na plenarnem zasedanju 17. decembra 2015 odločil ustanoviti preiskovalni odbor, ki bi preučil domnevno neustrezno uporabo zakonodaje Unije v zvezi z meritvami emisij v avtomobilskem sektorju in podal morebitna priporočila, ki bi bila po njegovem mnenju v tej zadevi potrebna;

C.  ker preiskovalni odbor deluje v skladu z delovnim načrtom, ki vključuje:

–  program zaslišanj povabljenih prič in strokovnjakov, ki so namenjena zbiranju ustreznih ustnih dokazov;

–  zahtevke za pisne dokaze prič in strokovnjakov, povabljenih na zaslišanja;

–  zahtevke za dokumente z namenom zbiranja ustreznih pisnih dokazov Komisije, organov držav članic in drugih ustreznih akterjev;

–  dve misiji za zbiranje informacij na kraju samem;

–  povzetke in študije, naročene v okviru proračuna za strokovno pomoč;

–  uradno pisno mnenje pravne službe Parlamenta v zvezi z vabljenjem oseb, ki bi lahko bile udeležene v sodnih postopkih, na pričanje;

D.  ker je preiskovalni odbor državam članicam, institucijam Unije in drugim organom poslal več vprašalnikov, na svojem spletišču pa je objavil javni poziv k predložitvi dokazov;

E.  ker bi ugotovitve potekajoče preiskave lahko prinesle dodano vrednost za okvir Unije za homologacijo;

F.  ker je Parlament s sklepom z dne 17. decembra 2015 zahteval, da preiskovalni odbor v šestih mesecih po začetku svojega dela pripravi vmesno poročilo;

G.  ker preiskovalni odbor zaradi narave svojega dela ne more podati nobenih končnih ugotovitev svojih preiskav, preden ne bo menil, da je izpolnil mandat; ker bi bilo zato prenagljeno, da bi preiskovalni odbor v vmesnem poročilu predstavil opažanja v zvezi z različnimi vidiki svojega mandata;

H.  ker dosedanji ustni in pisni dokazi, ki jih je odbor prejel in preučil, potrjujejo, da bo moral nadalje raziskati vse zadeve v okviru svojega mandata;

1.  spodbuja preiskovalni odbor, naj nadaljuje delo in v celoti izpolni mandat, ki mu ga je Parlament podelil v sklepu z dne 17. decembra 2015, in podpira vse ukrepe ter pobude, ki vodijo k izpolnitvi mandata;

2.  prosi konferenco predsednikov in predsedstvo, naj podpreta vse potrebne ukrepe, da bi preiskovalni odbor izpolnil svoj mandat, zlasti v zvezi z dovoljenji za zaslišanja in izredne seje, povračilo stroškov strokovnjakov in prič, misije in vsa druga upravičena tehnična sredstva;

3.  poziva Komisijo, naj pri podpori dela preiskovalnega odbora zagotovi takojšnjo pomoč in popolno preglednost, pri čemer naj v celoti spoštuje načelo lojalnega sodelovanja in poskrbi za vso možno tehnično in politično podporo, zlasti s hitrejšo predložitvijo zahtevane dokumentacije; pričakuje polno sodelovanje tako sedanjih kot nekdanjih komisarjev in generalnih direktoratov, ki jih to področje zadeva; poziva države članice, naj ob popolnem spoštovanju načela lojalnega sodelovanja preiskovalnemu odboru zagotovijo potrebno tehnično in politično podporo, zlasti naj Komisiji omogočijo hitrejšo predložitev zahtevanih dokumentov, če pa je za predložitev dokumentov potrebno soglasje držav članic, naj pospešijo svoje interne postopke za izdajo soglasja;

4.  zahteva, da vlade, parlamenti in pristojni organi držav članic ob polnem spoštovanju načela lojalnega sodelovanja, ki je določeno v pravu Unije, preiskovalnemu odboru pomagajo pri njegovih nalogah;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 113, 19.5.1995, str. 2.

(2)

UL 10, 15.1.2016, str. 13.


OBRAZLOŽITEV

Obrazložitev k osnutku vmesnega poročila odbora EMIS vsebuje kratek pregled dejavnosti odbora od njegove ustanovitve 2. marca 2016, pa tudi prihodnji delovni načrt za prvo polovico njegovega mandata(1).

Mandat odbora EMIS

Evropski parlament se je 17. decembra 2015 odločil ustanoviti preiskovalni odbor s 45 člani, da bi brez poseganja v pristojnost nacionalnih sodišč ali sodišč Unije raziskal domnevne kršitve ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije v zvezi z meritvami emisij v avtomobilskem sektorju.

Področje uporabe preiskave je določeno z mandatom, členom 226 PDEU in sklepom Parlamenta, Sveta in Komisije o uresničevanju preiskovalne pravice Evropskega parlamenta.

Preiskava odbora se mora v skladu z mandatom osredotočiti na vprašanje skladnosti ravnanja Komisije in organov držav članic z obveznostmi iz Uredbe (ES) št. 715/2007, zlasti njenih členov 5(2), 5(3), 13(1), 13(2) in 14(3).

Odbor EMIS je poleg tega pozvan, naj zbere in preuči informacije, na podlagi katerih bi ugotovili, ali so imele Komisija in države članice dokaze o uporabi odklopnih naprav, pa tudi informacije o izvajanju Direktive 2007/46/ES.

Končno mora odbor predložiti priporočila, ki so po njegovem mnenju potrebna v zvezi s tem.

Ustanovitev odbora

Prva, ustanovna seja odbora EMIS je potekala 2. marca 2016. Na njej je bilo predsedstvo odbora izvoljeno s ploskanjem:

  predsednica: Kathleen Van Brempt (S&D);

  prvi podpredsednik: Ivo Belet (EPP);

  drugi podpredsednik: Mark Demesmaeker (ECR);

  tretja podpredsednica: Kateřina Konečná (GUE/NGL);

  četrta podpredsednica: Karima Delli (Verts/ALE).

Koordinatorji odbora EMIS so na seji 10. marca 2016 imenovali poročevalca:

  Pablo Zalba Bidegain (EPP) in

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).

Politične skupine so imenovale naslednje poročevalce v senci:

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

  Hans-Olaf Henkel (ECR),

  Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) (GUE/NGL),

  Eleonora Evi (EFDD),

  Marcus Pretzell (ENF).

Koledar

Mandat odbora EMIS določa, da preiskovalni odbor v roku 6 mesecev od začetka dela pripravi vmesno poročilo, v roku 12 mesecev od začetka dela pa končno poročilo.

Ker je bil odbor EMIS ustanovljen 2. marca 2016, je treba vmesno poročilo predložiti za plenarno zasedanje do 2. septembra 2016, končno poročilo pa najpozneje do 2. marca 2017.

Koordinatorji odbora EMIS so na podlagi tega časovnega okvira 10. marca 2016 sprejeli koledar sej odbora za leto 2016, pri čemer so upoštevali, da naj bi se te čim manj prekrivale s sejami glavnih vključenih stalnih odborov. Datumi za leto 2017 bodo sprejeti takoj, ko bo na voljo koledar Evropskega parlamenta za naslednje leto.

Koordinatorji so se dogovorili tudi, da se lahko po potrebi organizirajo dodatne seje v Bruslju (predvsem za zaslišanja) in/ali Strasbourgu (predvsem za izmenjavo mnenj med člani odbora EMIS).

Koordinatorji so se v zvezi z vmesnim poročilom dogovorili za naslednji okvirni časovni razpored:

osnutek vmesnega poročila v angleščini

2. junij 2016

obravnava osnutka vmesnega poročila

21. junij 2016

rok za vložitev predlogov sprememb

22. junij 2016 ob 12:00

glasovanje o vmesnem poročilu v odboru EMIS

13. in 14. julij 2016

razprava/glasovanje na plenarnem zasedanju

september 2016.

Metode dela odbora EMIS

Člani odbora EMIS so 7. aprila na podlagi predlogov koordinatorjev izmenjali mnenja o metodah dela odbora in okvirnem delovnem načrtu za prvo polovico mandata ter o možnih ukrepih za izpolnitev ciljev, navedenih v mandatu odbora.

V razpravi so se osredotočili zlasti na organizacijo zaslišanj prič in strokovnjakov, ki so glavna dejavnost preiskovalnega odbora(2). Dogovorili so se za ad hoc postopek za zaslišanja.

Praviloma se po uvodnem nagovoru predsednice zaslišanje začne s kratko ustno predstavitvijo prič oz. strokovnjakov, ki ji sledijo vprašanja članov odbora EMIS po načelu vprašanje – odgovor (odgovor takoj po vsakem vprašanju).

Da bi imeli evidenco pričevanj strokovnjakov in prič ter da bi v končnem poročilu lahko upoštevali vse ustrezne informacije, se po vsakem zaslišanju članom odbora EMIS da na voljo dobesedni zapis seje v angleščini, ki je tudi objavljen na spletišču odbora.

Povabljeni pred vsakim zaslišanjem prejmejo vprašalnik, ki je sestavljen na podlagi predlogov političnih skupin. Zaprošeni so, naj pisne odgovore predložijo pred zaslišanjem in tako dopolnijo informacije, ki jih predstavijo na samem zaslišanju.

Seje odbora EMIS

1. Izmenjava mnenj z uslužbenci Komisije

Odbor EMIS je začel delo 7. aprila 2016 z izmenjavo mnenj z naslednjimi predstavniki Evropske komisije:

  Antti Peltomäki (namestnik generalnega direktorja GD GROW);

  Daniel Calleja Crespo (generalni direktor GD ENV);

  Artur Runge-Metzger (direktor direktorata C – podnebna strategija, upravljanje in emisije v sektorjih zunaj sistema trgovanja z emisijami, GD CLIMA).

Namen te izmenjave mnenj je bila razprava o glavnih elementih v zvezi z meritvami emisij v avtomobilskem sektorju, vključno s časovnico dogodkov, da bi pripravili podlago za prihodnje delo odbora.

2. Zaslišanje ustreznih prič in strokovnjakov

Odbor je naslednje osebe povabil, da mu podajo ustne dokaze:

19. april 2016

  Delilah Al-Khudhairy (direktorica) in Alois Krasenbrink (vodja enote za trajnostni promet, Skupno raziskovalno središče, Evropska komisija);

  Vicente Franco (višji raziskovalec, Mednarodni svet za čisti prevoz – ICCT).

28. april 2016

  Dirk Bosteels (izvršni direktor, Združenje za uravnavanje emisij s katalizatorji – AECC);

  Udo Lambrecht (vodja oddelka za promet in okolje, Inštitut za energetske in okoljske raziskave – IFEU).

24. maj 2016

  Richard Smokers (glavni svetovalec) in Rob Cuelenaere (višji svetovalec, področje trajnostnega prometa in logistike, Nizozemska organizacija za aplikativne naravoslovne raziskave – TNO);

  Paul McAleavey (vodja programa za zrak in podnebne spremembe) in Martin Adams (vodja skupine za področje onesnaženosti zraka, prometa in hrupa, Evropska agencija za okolje – EEA).

16. junij 2016

  Dorothee Saar (vodja skupine za promet in kakovost zraka, Deutsche Umwelthilfe);

  Pascoe Sabido in Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory – CEO);

  Kai Borgeest (profesor, Univerza za uporabne znanosti Aschaffenburg);

  Daniel Lange (izvršni direktor, Faster IT, inženir IKT iz avtomobilske industrije).

20. junij 2016

  Nick Molden (izvršni direktor, Emissions Analytics);

  Christoph Gauss (vodja laboratorija za preskušanje in emisije vozil, nemško avtomobilistično združenje ADAC).

21. junij 2016

  Reinhard Schulte-Braucks (nekdanji vodja enote za avtomobilski sektor, GD GROW – do decembra 2007);

  Philippe Jean (nekdanji vodja enote za avtomobilski sektor, GD GROW – od januarja do maja 2015);

  Joanna Szychowska (vodja enote za avtomobilski sektor, GD GROW – od junija 2015);

  Gwenole Cozigou (direktor za industrijsko politiko in ekonomsko analizo, GD GROW – od junija 2015).

Seznam oseb, ki bodo povabljene na zaslišanja pred poletnim premorom, je v času pisanja še v fazi načrtovanja, pri njem pa naj bi se osredotočili na pričevanja predstavnikov avtomobilskih dobaviteljev in avtomobilske industrije, pa tudi sedanjih in nekdanjih evropskih komisarjev, pristojnih za industrijo, podjetništvo in okolje.

Poleg tega je odbor pravno službo Evropskega parlamenta zaprosil za uradno pisno mnenje v zvezi z vabljenjem oseb, ki bi lahko bile udeležene v sodnih postopkih, na pričanje.

Misije za ugotavljanje dejstev

Koordinatorji odbora EMIS so se dogovorili za splošno načelo, da odbor opravi samo nujne misije.

Zaenkrat sta načrtovani naslednji dve misiji:

  misija v Inštitut za energetiko in promet (JRC–IET) in Laboratorij za emisije vozil (VELA) Skupnega raziskovalnega središča v Ispri, Italija (29. teden). Cilj te misije je obiskati prostore JRC–IET in laboratorija VELA, se srečati z uslužbenci in raziskovalci, ki delujejo v obeh institucijah, ter se udeležiti predstavitve preskusov s prenosnimi sistemi za merjenje emisij;

  srečanja z luksemburškimi homologacijskimi organi in obisk objekta za preskušanje vozil v Lambsheimu, Nemčija (38. teden). Cilj misije bo slediti celotnemu postopku homologacije, vključno s praktičnim prikazom preverjanj, ki se izvajajo.

Študije, poročila in dopisi

Odbor je v začetku naročil poglobljeno analizo pravnih obveznosti glede meritev emisij v avtomobilskem sektorju EU in ta študija naj bi bila pripravljena do junija 2016. Koordinatorji so se tudi odločili:

  pri tematskem sektorju naročiti primerjalno študijo o razlikah med zakonodajo o emisijah v EU in ZDA;

  pri pravni službi Evropskega parlamenta naročiti dopis o razlagi pojma nepravilnosti;

  pri GD EPRS naročiti poročilo o potekajočih znanih sodnih postopkih, povezanih s področjem pristojnosti odbora EMIS.

Zahtevki za predložitev dokumentov, vprašalniki in poziv za predložitev dokazov

Zbiranje pisnih informacij za preiskavo poteka na tri načine, in sicer z zahtevki za predložitev dokumentov, vprašalniki in pozivom za predložitev dokazov:(3)

  Koordinatorji odbora EMIS so 7. aprila 2016 odobrili seznam dokumentov, ki naj bi jih odbor zahteval od Skupnega raziskovalnega središča in ki vključujejo vse dokumente v zvezi z delom in študijami o meritvah emisij vozil, ki jih je od leta 2005 opravil njegov Inštitut za energetiko in promet, zlasti tistih, ki obravnavajo vprašanja glede razlik pri meritvah emisij NOx, pa tudi glede odklopnih naprav. Med temi dokumenti so:

•  referenčni dokumenti, podatki o emisijah vozil (vključno z blagovnimi znamkami in modeli), uradne in neuradne opombe, zapisniki uradnih in neuradnih sestankov, predstavitve;

•  vsa sporočila, vključno z dopisi in elektronskimi sporočili v zvezi s to zadevo znotraj Skupnega raziskovalnega središča ter med njim in GD GROW Komisije (nekdanji GD za podjetništvo in industrijo), GD ENV, nacionalnimi organi držav članic in homologacijskimi organi ter vsemi strokovnjaki, proizvajalci in drugimi organizacijami.

  Koordinatorji odbora EMIS so poleg tega 14. aprila 2016 odobrili, naj se na Evropsko komisijo naslovi zahteva, da odboru EMIS predloži vso dokumentacijo v zvezi z dejavnostmi različnih strokovnih skupin, kot so tehnični odbor za motorna vozila (TCMV), delovna skupina za emisije lahkih tovornih vozil pri dejanski vožnji (RDE–LDV), strokovna skupina homologacijskih organov (TAAEG) in skupina na visoki ravni CARS 21 o konkurenčnosti in trajnostni rasti avtomobilske industrije v Evropski uniji, pa tudi vso uradno in neuradno korespondenco med Komisijo in Evropskim združenjem proizvajalcev avtomobilov (ACEA).

  Vprašalnik za države članice je bil pripravljen in aprila 2016 prek stalnih predstavništev držav članic poslan nacionalnim organom, z rokom za odgovor 15. junija.

  Odbor EMIS je na svojem spletišču 2. maja 2016 objavil poziv za predložitev dokazov z namenskim elektronskim naslovom (emis-evidence@ep.europa.eu), na katerega se lahko odboru pošljejo informacije, ki bi lahko bile pomembne za njegovo delo.

Spletišče in mediji

Marca 2016 je bilo vzpostavljeno posebno spletišče odbora EMIS (http://www.europarl.europa.eu/committees/ en/institucije/home.html). Poslanci in javnost lahko tam najdejo vse pomembne informacije v zvezi z delom odbora. Namen spletišča je javnosti zagotoviti čim večjo preglednost dela odbora, pri tem pa ohraniti zaupnost, kjer je potrebna.

Sekretariat odbora EMIS spletišče redno posodablja in objavlja vse ustrezne dokumente (ustni in pisni dokazi, referenčni dokumenti, dnevni redi itd.). Na spletišču je na voljo tudi dobesedni zapis vseh zaslišanj odbora v angleščini.

Odbor poleg informacij, ki so na voljo na spletišču, pred vsako sejo objavi bilten z informacijami o preteklih in prihodnjih sejah ter z najnovejšimi novicami v zvezi z mandatom odbora.

Predsednica in poročevalca odbora EMIS so 27. aprila 2016 organizirali tudi prvo skupno tiskovno konferenco, kjer so javnosti predstavili prihodnje dejavnosti odbora, vključno z osnutkom delovnega načrta do poletja in pozivom za predložitev dokazov (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

Naslednji koraki

V času pisanja je priprava programa zaslišanj v drugem delu mandata odbora EMIS v zaključni fazi. Zaslišanja za zbiranje dokazov se bodo nadaljevala vsaj do jeseni 2016, nato pa se bo preiskovalni odbor posvetil pripravi končnega poročila.

(1)

Dokument odraža stanje glede postopkov v odboru EMIS maja 2016.

(2)

Preiskovalni odbor lahko v skladu s členom 198(7) Poslovnika povabi institucijo ali organ EU, vlado države članice ali druge osebe, da pričajo pred njim.

(3)

Odbor EMIS lahko v skladu s členom 198(7) vzpostavi stik z institucijami ali osebami, da bi pridobil dokumentacijo za namene preiskave.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

13.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov