Betänkande - A8-0246/2016Betänkande
A8-0246/2016

  INTERIMSBETÄNKANDE om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin

  20.7.2016 - (2016/2090(INI))

  Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
  Föredragande: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

  Förfarande : 2016/2090(INI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0246/2016
  Ingivna texter :
  A8-0246/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin

  (2016/2090(INI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt[1],

  –  med beaktande av parlamentets beslut av den 17 december 2015 om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod[2],

  –  med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av interimsbetänkandet från undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (A8-0246/2016).

  A.  Artikel 226 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för Europaparlamentet att tillsätta en tillfällig undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser av unionsrätten eller administrativa missförhållanden i anslutning till unionsrätten, utan att detta påverkar en eventuell domstolsprövning på nationell nivå eller unionsnivå. Detta är en viktig aspekt av parlamentets tillsynsbefogenheter.

  B.  På grundval av ett förslag från talmanskonferensen beslutade parlamentet den 17 december 2015 att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka påstådd underlåtenhet att tillämpa unionsrätten i samband med utsläppsmätningar i bilindustrin, och att kommittén skulle komma med de rekommendationer som den ansåg nödvändiga.

  C.  Undersökningskommittén arbetar enligt en arbetsplan som inbegriper:

  –  ett program för utfrågningar av inbjudna vittnen och experter i syfte att samla in relevanta muntliga uppgifter,

  –  begäranden om skriftliga uppgifter från vittnen och experter som bjudits in till utfrågningar,

  –  begäranden om handlingar i syfte att samla in relevanta skriftliga uppgifter från kommissionen, medlemsstaternas myndigheter och andra relevanta aktörer,

  –  två besök för att samla in information på plats,

  –  rapporter och studier som finansieras inom ramen för expertbudgeten,

  –  ett formellt skriftligt yttrande från parlamentets rättstjänst om de inbjudna gäster som kan omfattas av rättsliga förfaranden för att vittna.

  D.  Undersökningskommittén har skickat ut olika frågeformulär till medlemsstaterna, unionens institutioner och övriga organ, och har gått ut med en uppmaning att inkomma med synpunkter på sin webbplats.

  E.  Resultaten av den pågående undersökningen kan ge ett mervärde för unionens ramverk för typgodkännande.

  F.  Parlamentet begärde i sitt beslut av den 17 december 2015 att undersökningskommittén skulle lägga fram ett interimsbetänkande inom sex månader efter det att den inlett sitt arbete.

  G.  En undersökningskommitté är förhindrad att lägga fram några slutliga slutsatser av sina undersökningar innan den anser att mandatet har uppfyllts. Det är därför för tidigt för kommittén att lägga fram några synpunkter om de olika aspekterna av mandatet i detta interimsbetänkande.

  H.  De muntliga och skriftliga uppgifter som hittills lämnats till och granskats av kommittén bekräftar behovet av att fortsätta undersöka samtliga punkter som ingår i kommitténs mandat.

  1.  Europaparlamentet uppmuntrar undersökningskommittén att driva arbetet vidare och att till fullo uppfylla det mandat som parlamentet gav i sitt beslut av den 17 december 2015, och stöder alla åtgärder och initiativ som leder till att mandatet uppfylls.

  2.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen och presidiet att stödja alla åtgärder som krävs för att undersökningskommittén ska kunna uppfylla sitt mandat, framför allt vad gäller tillstånd för utfrågningar och extra sammanträden, ersättning av experters och vittnens kostnader, resor eller andra tekniska hjälpmedel som är skäligen motiverade.

  3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa snabbt stöd och full insyn när det gäller att hjälpa undersökningskommittén i dess arbete, med full respekt för principen om lojalt samarbete, och ge allt tänkbart tekniskt och politiskt stöd, särskilt genom att snabbare lägga fram begärda handlingar. Parlamentet förväntar sig att de berörda och nuvarande kommissionsledamöterna och generaldirektörerna liksom de som var ansvariga under tidigare valperioder samarbetar fullt ut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att, med full respekt för principen om lojalt samarbete, ge undersökningskommittén det tekniska och politiska stöd som behövs, särskilt genom att ge kommissionen möjlighet att snabbare lägga fram begärda handlingar och, om överlämnandet av handlingar kräver medlemsstaternas samtycke, att påskynda sina interna förfaranden för att ge ett sådant samtycke.

  4.  Europaparlamentet kräver att regeringar, parlament och behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska hjälpa undersökningskommittén i dess uppdrag med full respekt för den princip om lojalt samarbete som fastställs i unionsrätten.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

  • [1]  EGT L 113, 19.5.1995, s. 2.
  • [2]  EUT C 10, 15.1.2016, s. 13.

  MOTIVERING

  Syftet med denna motivering till förslaget till EMIS-kommitténs interimsbetänkande är att ge en kort sammanfattning av EMIS-kommitténs arbete sedan den inrättades den 2 mars 2016 och att ge en överblick över den kommande arbetsplanen för första hälften av EMIS-kommitténs mandat[1].

  EMIS-kommitténs mandat

  Den 17 december 2015 beslutade Europaparlamentet att tillsätta en undersökningskommitté med 45 ledamöter för att undersöka påstådda överträdelser av eller administrativa missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin, utan att detta skulle få inkräkta på nationella eller unionens domstolars jurisdiktion.

  Undersökningens omfattning begränsas av mandatet, av artikel 226 i EUF-fördraget och av beslutet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att utöva Europaparlamentets undersökningsrätt.

  Enligt mandatet måste kommitténs undersökning inrikta sig på kommissionens och medlemsstaternas myndigheters fullgörande av skyldigheterna enligt förordning (EG) nr 715/2007, särskilt artiklarna 5.2, 5.3, 13.1, 13.2 och 14.3.

  EMIS-kommittén uppmanas dessutom att samla in och analysera information för att fastställa huruvida kommissionen och medlemsstaterna hade uppgifter om användningen av manipulationsanordningar, liksom att samla in och analysera information om medlemsstaternas genomförande av direktiv 2007/46/EG.

  Slutligen ska kommittén lägga fram de rekommendationer som bedöms vara nödvändiga i ärendet.

  Sammansättningen av kommittén

  EMIS-kommitténs första efterföljande sammanträde ägde rum den 2 mars 2016. Vid detta sammanträde valde EMIS-kommittén sitt presidium med acklamation.

    Ordförande: Kathleen Van Brempt (S&D),

    Första vice ordförande: Ivo Belet (PPE),

    Andra vice ordförande: Mark Demesmaeker (ECR),

    Tredje vice ordförande: Kateřina Konečná (GUE/NGL),

    Fjärde vice ordförande: Karima Delli (Verts/ALE).

  Vid sammanträdet den 10 mars 2016 utsågs föredragandena av EMIS-kommitténs samordnare:

    Pablo Zalba Bidegain (PPE),

    Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE),

  Följande skuggföredraganden utsågs av de politiska grupperna:

    Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D),

    Hans-Olaf Henkel (ECR),

    Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL),

    Eleonora Evi (EFDD),

    Marcus Pretzell (ENF).

  Tidsplan

  Enligt EMIS-kommitténs mandat ska undersökningskommittén lägga fram ett interimsbetänkande inom 6 månader och ett slutligt betänkande inom 12 månader efter det att den påbörjat arbetet.

  EMIS-kommittén måste, sedan det inrättades den 2 mars 2016, lämna interimsbetänkandet till plenum senast den 2 september 2016 och det slutliga betänkandet till plenum senast den 2 mars 2017.

  Med utgångspunkt från denna tidsplan antog EMIS-samordnarna den 10 mars 2016 EMIS‑kommitténs sammanträdeskalender för 2016, där hänsyn togs till behovet av att undvika överlappning med de stående kommittéer som huvudsakligen berörs. Vad gäller 2017 kommer datum att fastställas så snart nästa års sammanträdeskalender för parlamentet är tillgänglig.

  Samordnarna enades också om möjligheten att vid behov lägga till extra sammanträden i Bryssel (främst för utfrågningar) och/eller i Strasbourg (främst för EMIS-ledamöternas diskussioner).

  I fråga om interimsbetänkandet enades samordnarna om följande preliminära tidsplan:

  Förslaget till interimsbetänkande finns tillgängligt på engelska

  2 juni 2016

  Behandling av förslag till interimsbetänkande

  21 juni 2016

  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

  22 juni 2016 kl. 12.00

  Omröstning i EMIS-kommittén om interimsbetänkandet

  13–14 juli 2016

  Debatt/omröstning i plenum

  September 2016

  EMIS-kommitténs arbetsmetoder

  Med samordnarnas förslag som utgångspunkt diskuterade ledamöterna i EMIS-kommittén den 7 april kommitténs arbetsmetoder och den preliminära arbetsplanen för första hälften av mandatet och eventuella handlingslinjer för att uppnå de mål som anges i kommitténs mandat.

  Diskussionen handlade i huvudsak om hur utfrågningarna av vittnen och experter skulle gå till, vilket är undersökningskommitténs kärnverksamhet[2]. Man enades om ett ad hoc-förfarande för utfrågningarna.

  Som regel presenterar ordföranden vittnena eller experterna som sedan inleder utfrågningen med ett kort muntligt anförande som följs av frågor från ledamöterna i EMIS-kommittén i enlighet med ”pingpong”-principen (frågan besvaras direkt).

  För att hålla reda på uppgifterna från experter och vittnen och kunna beakta all information som är relevant för det slutliga betänkandet finns ett fullständigt förhandlingsreferat på engelska tillgängligt för EMIS-kommitténs ledamöter efter varje utfrågning och detta offentliggörs på EMIS-kommitténs webbplats.

  Före varje utfrågning får de inbjudna ett frågeformulär baserat på förslag från de politiska grupperna. Deras skriftliga svar bör lämnas före utfrågningen som ett komplement till den information som tillhandahålls i detta sammanhang.

  EMIS-kommitténs sammanträden

  1. Diskussion med tjänstemän från kommissionen

  EMIS-kommittén påbörjade sitt arbete den 7 april 2016 genom en diskussion med följande företrädare för kommissionen:

    Antti Peltomäki (biträdande generaldirektör för GD GROW),

    Daniel Calleja Crespo (generaldirektör för GD ENV),

    Artur Runge-Metzger (direktör för Direktorat C – klimatstrategi, förvaltning och utsläpp från icke-handelsrelaterade sektorer, GD CLIMA).

  Syftet med diskussionen var att behandla viktiga delar som rör utsläppsmätningar i bilindustrin, inklusive tidslinjen, för att lägga grunden för kommitténs framtida arbete.

  2. Utfrågningar av relevanta vittnen och experter

  Följande gäster bjöds in för att avge muntliga vittnesmål inför kommittén

  19 april 2016

    Delilah Al-Khudhairy (direktör), och Alois Krasenbrink (chef för enheten för hållbara transporter vid gemensamma forskningscentrumet, kommissionen),

    Vicente Franco, (forskningschef vid det internationella rådet för rena transporter – ICCT.

  28 april 2016

    Dirk Bosteels (verkställande direktör, Föreningen för utsläppskontroll av katalysator – AECC),

    Udo Lambrecht (chef för transport- och miljöenheten, Institutet för energi- och miljöforskning – IFEU).

  24 maj 2016

    Richard Smokers (chefsrådgivare) och Rob Cuelenaere (chefsrådgivare, Sustainable Transport & Logistics, nederländska forskningsinstitutet – TNO,

    Paul McAleavey (chef för Air and Climate Change Programme) och Martin Adams (chef för gruppen Air pollution, transport and noise, Europeiska miljöbyrån – EEA).

  16 juni 2016

    Dorothee Saar (chef för transport och luftkvalitet, Deutsche Umwelthilfe),

    Pascoe Sabido och Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory – CEO),

    Kai Borgeest (professor, Aschaffenburg University of Applied Science),

    Daniel Lange (verkställande direktör, Faster IT, IKT-ingenjör från bilindustrin).

  20 juni 2016

    Nick Molden (verkställande direktör, Emissions Analytics),

    Christoph Gauss (chef för fordonsprovning och utsläppstester, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC).

  21 juni 2016

    Reinhard Schulte-Braucks (f.d. chef för enheten för bilindustrin, GD GROW – fram till december 2007),

    Philippe Jean (f.d. chef för enheten för bilindustrin, GD GROW – mellan januari 2008 och maj 2015),

    Joanna Szychowska (chef för enheten för bilindustrin , GD GROW – från juni 2015),

    Gwenole Cozigou (chef för industripolitik och ekonomisk analys , GD GROW – från juni 2015).

  Listan på gäster som ska bjudas in till utfrågningarna fram till sommaruppehållet är fortfarande i planeringsstadiet, men bör fokusera på vittnesmål från företrädarna för underleverantörer, bilindustrin samt nuvarande och f.d. kommissionsledamöter med ansvar för industri, entreprenörskap och miljö.

  Ett formellt skriftligt yttrande från parlamentets rättstjänst om de inbjudna gäster som ska lämna vittnesmål och som kan omfattas av rättsliga förfaranden begärdes också.

  Informationsuppdrag

  EMIS-kommitténs samordnare enades om den allmänna regeln att begränsa antalet resor till ett absolut minimum.

  Följande två resor har hittills planerats:

    Gemensamma forskningscentrumet för energi och transport (JRC-IET) och dess laboratorium för fordonsutsläpp (VELA) i Ispra, Italien (vecka 29). Målet med resan är att besöka JRC-IET:s och VELA:s lokaler, träffa tjänstemän och forskare som arbetar för de båda organen, och närvara vid en demonstrationsprovning med ombordsystem för utsläppsmätning.

    Sammanträden med de luxemburgska typgodkännandemyndigheterna, kombinerat med ett besök vid anläggningen för fordonsprovning i Lambsheim, Tyskland (vecka 38). Målet med resan är att gå igenom hela kedjan för typgodkännandet av fordonet, inklusive en praktisk demonstration av de kontroller som görs.

  Studier, rapporter och meddelanden

  Ursprungligen begärde kommittén en ingående analys av de rättsliga skyldigheterna i fråga om utsläppsmätningar i EU:s bilindustri och denna studie beräknas vara klar i juni 2016. Samordnarna beslutade också att begära:

    från utredningsavdelningen, en jämförande studie av skillnaderna mellan EU:s och USA:s utsläppslagstiftning,

    från parlamentets rättstjänst, ett meddelande om tolkningen av vad som utgör administrativa missförhållanden,

    från GD EPRS, en rapport om nuvarande kända och pågående rättsprocesser som omfattas av EMIS-kommitténs ansvarsområde.

  Begäranden om handlingar, frågeformulär och uppmaning att inkomma med synpunkter

  Det finns för närvarande tre möjligheter att samla in skriftlig information till undersökningen, nämligen begäranden om handlingar, frågeformulär och en uppmaning att inkomma med synpunkter[3]:

    EMIS-kommitténs samordnare godkände den 7 april 2016 en förteckning över handlingar som ska begäras in från det gemensamma forskningscentret, dvs. handlingar rörande det arbete och de studier som hade genomförts sedan 2005 av det gemensamma forskningscentrumet för energi och transport vad gäller mätningar av fordonsutsläpp, särskilt studier om diskrepanser i NOx-utsläppsmätningar liksom frågan om manipulationsanordningar, bl.a:

  •  bakgrundhandlingar, uppgifter om fordonsutsläpp (inklusive märke och tillverkare), officiella meddelanden och informella meddelanden, förteckning över sammanträden, formella och informella protokoll, presentationer,

  •  all kommunikation, inklusive skrivelser och e-postmeddelanden i ärendet inom det gemensamma forskningscentret och mellan centrumet och kommissionens GD GROW (f.d. GD Näringsliv) GD ENV, medlemsstaternas myndigheter och typgodkännandemyndigheter, samt experter, tillverkare och övriga organisationer.

    Dessutom godkände EMIS-kommitténs samordnare den 14 april 2016 en begäran till kommissionen om att till EMIS-kommittén lämna alla handlingar som rör de olika expertgruppernas verksamhet såsom tekniska kommittén för motorfordon, arbetsgruppen för utsläpp vid verklig körning av lätta fordon, expertgruppen för typgodkännandemyndigheter och högnivågruppen Cars 21 om bilindustrins konkurrenskraft och hållbara tillväxt i Europeiska unionen samt all formell och informell korrespondens mellan kommissionen och den europeiska bilindustriföreningen (ACEA),

    ett frågeformulär för medlemsstaterna utarbetades och skickades till de nationella myndigheternas via medlemsstaternas ständiga representationer i april 2016 och detta måste besvaras senast den 15 juni,

    en uppmaning med en särskild e-postadress (emis-evidence@ep.europa.eu) offentliggjordes på EMIS-kommitténs webbplats den 2 maj 2016 via vilken den information som anses relevant för kommitténs arbete kan skickas.

  Webbplats och medier

  En särskild webbplats för EMIS-kommittén (http://www.europarl.europa.eu/committees/ sv/emis/home.html) inrättades i mars 2016. Här kan ledamöter och allmänheten hitta all relevant information om kommitténs arbete Syftet med webbplatsen är att se till att kommitténs arbete sker så öppet som möjligt gentemot allmänheten, utan att detta äventyrar kravet på sekretess i de fall det är nödvändigt.

  EMIS-kommitténs sekretariat håller webbplatsen uppdaterad för att se till att alla relevanta handlingar (muntliga och skriftliga vittnesmål, bakgrundsdokument och föredragningslistor m.m.) laddas upp. Ordagranna utskrifter på engelska av varje utfrågning är också tillgängliga på webbplatsen.

  Förutom den information som finns på webbplatsen publiceras ett nyhetsbrev före varje EMIS-sammanträde med information om tidigare och kommande sammanträden samt senaste nytt om kommitténs mandat.

  Slutligen anordnades en första gemensam presskonferens den 27 april 2016 av EMIS-kommitténs ordförande och föredragande där kommitténs kommande verksamhet presenterades för allmänheten, inklusive förslaget till arbetsplan fram till sommaren och uppmaningen att inkomma med synpunkter. (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160427-1100-SPECIAL-UNKN).

  Kommande åtgärder

  Samtidigt håller programmet för EMIS-kommitténs utfrågningar för den andra hälften av mandatet på att slutföras. Utfrågningar för att samla in uppgifter kommer att fortsätta fram till hösten 2016. Därefter kommer fokus ligga på undersökningskommitténs slutliga betänkande.

  • [1]  Dokumentet tillhandahåller en lägesrapport över EMIS-kommitténs överläggningar från maj 2016.
  • [2]  Enligt artikel 198.7 i parlamentets arbetsordning får en undersökningskommitté bjuda in en institution eller ett EU-organ, en medlemsstats regering eller någon annan person för att vittna.
  • [3]  Enligt artikel 198.7 får EMIS-kommittén vända sig till institutioner eller personer för att inhämta handlingar och genomföra sin undersökning.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  13.7.2016

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Ildikó Gáll-Pelcz, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Krišjānis Kariņš, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marian-Jean Marinescu, Marcus Pretzell, Franck Proust, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Olga Sehnalová, Neoklis Sylikiotis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Lucy Anderson, Pilar Ayuso, Nicola Danti, Pavel Poc, Nils Torvalds, Claude Turmes, Martina Werner

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  41

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Dominique Riquet, Nils Torvalds

  ECR

  Mark Demesmaeker, Julie Girling, Hans-Olaf Henkel, Kosma Złotowski

  EFDD

  Eleonora Evi

  ENF

  Jean-François Jalkh, Marcus Pretzell

  GUE/NGL

  Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis

  PPE

  Pilar Ayuso, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Franck Proust, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pablo Zalba Bidegain, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Nikos Androulakis, José Blanco López, Seb Dance, Nicola Danti, Ismail Ertug, Pavel Poc, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

  Verts/ALE

  Bas Eickhout, Rebecca Harms, Claude Turmes

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster