ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Vicky Ford
Navrhovatelka stanoviska (*): Bodil Valero, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu


Postup : 2015/0269(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0251/2016
Předložené texty :
A8-0251/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0750),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0358/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená polským Senátem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0251/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „Evropský program pro bezpečnost“ přijatý v dubnu 2015 a prohlášení ministrů na zasedání Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015 v reakci na nedávné teroristické činy, jež prokázaly mezery v provádění směrnice 91/477/EHS, zejména pokud jde o pravidla pro znehodnocování zbraní, upravitelnost a označování, vyzvaly k revizi této směrnice a ke společnému přístupu ke znehodnocování střelných zbraní, aby se zabránilo uschopnění znehodnocených zbraní ke střelbě a jejich využití pachateli trestné činnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Uchovávání a výměna údajů podle této směrnice podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a.

 

_____________________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)   Musí být zohledněna skutečnost, že terorismu ani páchání závažné trestné činnosti se účinně nezabrání vytvářením zbytečných překážek pro bezúhonné lovce a sportovní střelce.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Některé prvky směrnice 91/477/EHS vyžadují další zlepšení.

(3)  Některé prvky vyplývající ze směrnice 91/477/EHS vyžadují další odpovídající zlepšení za účelem boje proti obchodování se střelnými zbraněmi pro trestné nebo teroristické účely a za účelem podpory soudržného uplatňování platných předpisů členskými státy, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň bezpečnosti v celé Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Je třeba vyjasnit definici pojmu „střelná zbraň“ a posílit kontrolu hlavních částí tím, že do definice bude zahrnut každý přenosný předmět, jehož některá hlavní část je stejná jako u střelné zbraně. Hlavní část obsažená v jakémkoli takovém zařízení by měla být považována za část, kterou lze použít ve střelné zbrani, může-li být tato hlavní část přenesena z tohoto zařízení do střelné zbraně, aniž by to vyžadovalo podstatnou změnu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Síly národní obrany členského státu, jak jsou definovány podle vnitrostátního práva, mohou kromě armády zahrnovat i jednotky domobrany, stejně jako záložníky a dobrovolné obranné složky, které jsou součástí vnitrostátních obranných systémů pod velením sil národní obrany.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Některé osoby mají oprávněný zájem na přístupu ke střelným zbraním kategorie A pod podmínkou, že ve výjimečných a řádně odůvodněných případech jsou uděleny výjimky. Výjimku mohou mimo jiné získat zbrojíři, zkušebny střelných zbraní, výrobci, certifikovaní odborníci, forenzní vědečtí pracovníci a v některých případech osoby podílející se na výrobě filmů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d)  Členské státy by měly mít možnost povolit jednotlivcům nabývat a držet zakázané střelné zbraně a jejich hlavní části pro účely národní obrany, jako např. v rámci dobrovolného vojenského výcviku poskytovaného podle právních předpisů členského státu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Subjekty zabývající se kulturními a historickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, a mají ve svém držení střelné zbraně klasifikované v kategorii A, které nabyly přede dnem vstupu této směrnice v platnost, by měly mít možnost si tyto zbraně ponechat v držení, pokud to dotčený členský stát povolí a pokud byly tyto střelné zbraně znehodnoceny.

(4)  Členské státy by měly mít možnost udělovat v případě potřeby povolení uznávaným muzeím a sběratelům k nabývání a držení zakázaných střelných zbraní a střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací, estetické nebo památkové účely, jestliže tyto osoby před udělením povolení prokáží, že přijaly potřebná opatření, aby zabránily riziku pro veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek, mimo jiné prostřednictvím bezpečného uschování. Tato povolení by měla vždy zohledňovat a odrážet konkrétní situaci, včetně povahy sbírky a jejího účelu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Jelikož byli sběratelé označeni za možný zdroj nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi, měli by být zahrnuti do oblasti působnosti směrnice.

(5)  Sběratelé mají stejná práva jako ostatní uživatelé, na které se vztahuje směrnice 91/477/ES, a měli by být proto zahrnuti do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)   Jelikož zprostředkovatelé poskytují služby podobné těm, které poskytují podnikatelé v oboru zbraní, měla by se na ně tato směrnice rovněž vztahovat.

(6)   Jelikož zprostředkovatelé poskytují služby podobné těm, které poskytují podnikatelé v oboru zbraní, měla by se na ně tato směrnice rovněž vztahovat a měly by se na ně ve všech významných ohledech vztahovat stejné povinnosti, jako na podnikatele v oboru zbraní.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Ve směrnici by mělo být stanoveno, že činnosti podnikatele v oboru zbraní zahrnují nejen výrobu, ale i podstatnou změnu nebo úpravu střelné zbraně, jako je například zkrácení kompletní střelné zbraně způsobem, který vede ke změně její kategorie nebo podkategorie, a současně podstatnou změnu nebo úpravu hlavních částí střelných zbraní a střeliva, a že by tedy tyto činnosti měli mít možnost provádět pouze oprávnění podnikatelé v oboru zbraní. Ruční nabíjení a dobíjení střeliva ze součástí střeliva pro soukromé účely by se nemělo považovat za podstatnou změnu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Stejně jako v případě systému oznamování podezřelých transakcí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/20131aby transakce za účelem nabytí kompletních nábojů nebo složek střeliva s ostrými roznětkami měly být považovány za podezřelé, pokud se například jedná o neobvyklé množství pro zamýšlené soukromé použití, nebo pokud je kupující zjevně neobeznámen s používáním střeliva nebo není ochoten prokázat svou totožnost. V případě, že není možné, aby podnikatel v oboru zbraní či zprostředkovatel ověřil totožnost kupujícího, jakákoli platba provedená pouze v hotovosti s cílem nabýt střelné zbraně by měla být zakázána.

 

_____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 98/2013

ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a

o jejich používání (Úř. věst. L 39,

9.2.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k vysokému riziku uschopnění špatně znehodnocených zbraní ke střelbě by se v zájmu zvýšení bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla vztahovat i na znehodnocené střelné zbraně. Navíc by pro nejnebezpečnější střelné zbraně měla být zavedena přísnější pravidla, aby bylo zajištěno, že tyto střelné zbraně nelze vlastnit ani s nimi nelze obchodovat. Uvedená pravidla by měla platit i pro znehodnocené střelné zbraně téže kategorie. Při porušení těchto pravidel by členské státy měly přijmout vhodná opatření, včetně zničení uvedených zbraní.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Nabývání a držení střelných zbraní by mělo být povoleno pouze osobám, které mají řádný důvod. Členské státy by měly mít možnost stanovit, že nabývání a držení střelných zbraní například za účelem lovu, sportovní střelby, pro potřeby sdružení, která udržují zvyky a tradice, a kulturních a historických subjektů, za účelem různých vědeckých a technických činností, zkušebních postupů či rekonstrukce historických událostí, natáčení filmových scén nebo historických bádání představuje řádný důvod.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Členské státy by měly zajistit provedení účinného systému sledování nabývání a držení střelných zbraní. Tento systém, který by mohl být kontinuální nebo nekontinuální, by měl být při vydávání nebo obnovení povolení založen na posouzení příslušných lékařských a psychologických informací nebo na účinném alternativním systému průběžného sledování, který zohledňuje příslušná rizika a veškeré příslušné náznaky, například od zdravotnického personálu, z nichž vyplývá, že podmínky pro povolení držení již nemusí být splněny.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Pokud nejsou střelné zbraně a střelivo bezprostředně pod dozorem, měly by být skladovány bezpečným způsobem. Kritéria pro skladování a bezpečný transport by měly být vymezeny vnitrostátními právními předpisy, s přihlédnutím k množství a charakteru dotčených střelných zbraní.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby byla zajištěna sledovatelnost znehodnocených střelných zbraní, měly by být tyto zbraně registrovány ve vnitrostátních registrech.

(8)  Aby byla zvýšena sledovatelnost střelných zbraní a hlavních částí a aby byl usnadněn jejich volný pohyb, měly by být smontované střelní zbraně i všechny samostatně prodávané hlavní části při výrobě nebo bezodkladně po dovozu do Unie opatřeny neodstranitelným označením. Požadavky na sledovatelnost by se neměly vztahovat na střelné zbraně, které byly znehodnoceny v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Provádění a uznávání evropského zbrojního pasu ve všech členských státech jako hlavního průkazu, který se vyžaduje pro lovce a sportovní střelce, by se mělo zlepšit tím, že se zajistí, aby členské státy nepodmiňovaly vydávání, obnovení nebo přijímání evropského zbrojního pasu uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby překračujícími správní náklady, nebo jakýmikoli jinými neoprávněnými náklady ani dalšími správními postupy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby se zabránilo snadnému odstranění označení a aby se objasnilo, které části by měly být označením opatřeny, měla by být zavedena společná unijní pravidla označování.

(10)  Aby se zabránilo snadnému odstranění označení a aby se objasnilo, které části by měly být označením opatřeny, měla by být zavedena společná unijní pravidla označování. Tato pravidla by měla platit pouze pro střelné zbraně a samostatně prodávané hlavní části, které jsou uváděny na trh ode dne, k němuž členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s hlavními ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. Za účelem zajištění jejich sledovatelnosti by se záznamy o nich měly uchovávat po dobu neurčitou, dokud nebude osvědčeno jejich zničení.

(11)  Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. Za účelem zajištění jejich sledovatelnosti a sledovatelnosti jejich hlavních částí by se záznamy o nich měly uchovávat po dobu neurčitou, dokud nebude osvědčeno jejich zničení nebo znehodnocení. Přístup k těmto záznamům a ke všem souvisejícím osobním údajům by měl být omezen na příslušné orgány. Požadavek na uchovávání záznamů o střelných zbraních a o hlavních částech po jejich znehodnocení by se měl vztahovat pouze na střelné zbraně a hlavní části, které byly registrovány, a na osoby, které je měly v držení v době znehodnocení. Tento požadavek by se neměl vztahovat na následné převody znehodnocených zbraní nebo hlavních částí ani na střelné zbraně a hlavní části, které byly podle vnitrostátních právních předpisů platných před vstupem této směrnice v platnost z evidence po znehodnocení odstraněny.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Způsoby prodeje střelných zbraní a jejich součástí prostřednictvím komunikace na dálku mohou vážně ohrozit bezpečnost, neboť jejich kontrola je obtížnější než kontrola tradičních způsobů prodeje, zejména co se týče online ověření zákonnosti povolení. Proto je vhodné omezit prodej zbraní a součástí prostřednictvím komunikace na dálku, zejména na internetu, na podnikatele v oboru zbraní a zprostředkovatele.

(12)  Uvádění střelných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva na trh prostřednictvím internetu nebo dalších prostředků komunikace na dálku, například formou online aukčních katalogů nebo inzerátů, a zprostředkování prodeje nebo jiných transakcí, např. prostřednictvím telefonu či e-mailu, by mělo být možné, pokud to povoluje vnitrostátní právo, za předpokladu, že lze ověřit totožnost a oprávnění k provedení takové transakce. Proto je vhodné zajistit, aby podmínky nákupu střelných zbraní, hlavních částí a střeliva prostřednictvím komunikace na dálku, zejména na internetu, umožňovaly podnikateli v oboru zbraní, zprostředkovateli, veřejnému orgánu nebo jeho zástupci alespoň ověřit totožnost kupujících, a je-li to potřebné, jejich oprávnění k nabytí střelní zbraně, a to nejpozději při jejím dodání.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Činnosti oprávněných podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů spadající do oblasti působnosti této směrnice by měly zahrnovat nákup, prodej, dovoz, vývoz, předvádění, montáž, změny, úpravy, údržbu, skladování, dopravu, zasílání, distribuci, dodávky, výměnu nebo pronájem veškerých střelných zbraní a hlavních částí střelných zbraní. Podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé by měli prodávat, převádět nebo dodávat střelné zbraně a hlavní části pouze osobám, které jsou držiteli odpovídajícího povolení nebo licence, měli by o svých prodejích vést záznamy a měli by o veškerých prodejích, převodech nebo dodávkách informovat příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Také riziko úpravy poplašných zbraní a dalších druhů zbraní pro střelbu cvičnými náboji na skutečné střelné zbraně je i nadále vysoké a při některých teroristických činech byly upravené zbraně použity. Proto je nezbytné řešit problém, kdy jsou při trestných činech využívány upravené střelné zbraně, a to zejména jejich zahrnutím do působnosti směrnice. Měly by být přijaty technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby je nebylo možné upravit na střelné zbraně.

(13)  Aby se navíc zabránilo riziku, že poplašné zbraně a další druhy zbraní pro střelbu cvičnými náboji budou vyráběny způsobem, který bude umožňovat jejich úpravu na skutečné střelné zbraně, měly by být přijaty technické specifikace, aby je nebylo možné upravit na střelné zbraně.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V zájmu lepšího fungování výměny informací mezi členskými státy by Komise měla posoudit nezbytné prvky systému na podporu takové výměny informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny. Posouzení Komise může být případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

(14)  V zájmu lepšího fungování výměny informací mezi členskými státy a sledovatelnosti střelných zbraní, mohou být použity různé stávající mechanismy nebo jednotná kontaktní místa nebo nové mechanismy pro výměnu informací, v závislosti na povaze vyměňovaných informací. Komise by měla posoudit nezbytné prvky systému na podporu takové výměny informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny, a umožnit povinný přístup členských států. Posouzení Komise by mělo být případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací. Takovýto systém výměny informací nejenomže umožní sledovat střelné zbraně, ale měl by také zabezpečit sledovatelnost zbraní, které byly příslušnými orgány zabaveny nebo jim byly odevzdány či propadly členským státům, čímž se umožní jednoznačně zjistit, co se se zbraněmi děje do okamžiku, než jsou zničeny, dále využívány nebo opět umístěny na trh.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1. – odst. 1 – pododstavec 3 (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)   V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Kromě toho se za střelnou zbraň považuje jakékoli přenosné zařízení obsahující hlavní část, která by mohla být použita ve střelné zbrani.“

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. -a a (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 a 

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  Odstavec 1a se zrušuje.

1a.  Pro účely této směrnice se ‚součástí‘ rozumí jakákoli součást nebo náhradní součást zvlášť zkonstruovaná pro střelnou zbraň a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu.“

 

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b.  Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, závěr nebo nábojový válec revolveru, závorník nebo nosič závorníku a jakékoli zařízení zkonstruované nebo upravené k utlumení hluku výstřelu, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.

1b.  Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, včetně popřípadě horních i dolních pouzder závěrů, závěr, nábojový válec revolveru, závorník nebo nosič závorníku, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 e

 

Znění navržené Komisí

    Pozměňovací návrh

1e.   Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo vývoz do třetí země plně smontovaných střelných zbraní, jejich součástí a střeliva;“

1e.   Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba nebo jakýkoli zástupce takové osoby, kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej, půjčování, pronajímání nebo organizace převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo vývoz do třetí země či dovoz do členského státu ze třetí země plně smontovaných střelných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1f.   Pro účely této směrnice se „poplašnými a signálními zbraněmi“ rozumí přenosná zařízení s držákem nábojnic mající výstup plynu dopředu, na stranu nebo nahoře, která jsou zvlášť konstruována a vyrobena pro vyhlášení poplachu nebo vyslání signálu a která jsou určena pouze pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva.

1f.   Pro účely této směrnice se „poplašnými a signálními zbraněmi“ rozumí zařízení s držákem nábojnic, která jsou určena pouze pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva a nemohou být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1g.  Pro účely této směrnice se „salutními a akustickými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně zvlášť upravené ke střelbě cvičnými náboji, pro použití při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech.

1g.  Pro účely této směrnice se „salutními a akustickými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně zvlášť upravené ke střelbě pouze cvičnými náboji, pro použití například při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a tréninku.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1h.  Pro účely této směrnice se „napodobeninami střelných zbraní“ rozumějí předměty, které mají vzhled střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, aby nemohly být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

vypouští se

Odůvodnění

Kterýkoli předmět, který vypadá jako střelná zbraň a lze jej upravit na střelnou zbraň, spadá do působnosti článku 1 směrnice, což je dále posíleno začleněním jakéhokoli předmětu, který obsahuje hlavní část, PN 23. Předměty, které nelze upravit na střelné zbraně, by měly zůstat mimo oblast působnosti.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1i.   Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně, které byly znehodnoceny tak, aby byly trvale nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.

1i.   Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně, které byly upraveny a byly certifikovány jako trvale nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě, a to v souladu s článkem 10b.

 

Pokud však jde o uznávané vzácné nebo historicky cenné zbraně, mohou se členské státy rozhodnout, že při znehodnocování takových zbraní z nich bude odstraněna jedna nebo několik hlavních částí tak, aby zbraň již nebylo možno používat. Pokud se použije tento postup, tyto odstraněné hlavní části budou předány příslušným orgánům členského státu do úschovy.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 i a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) V odstavci 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1ia.  Pro účely této směrnice se „muzeem“ rozumí stálá instituce, která působí ve službách společnosti a v zájmu jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací, estetické nebo památkové účely a která je jako taková uznána členským státem.“

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. c b (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 i b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) V odstavci 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1ib.  Pro účely této směrnice se „sběratelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, jež se věnuje shromažďování a zachovávání střelných zbraní nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací, estetické nebo památkové účely a byla jako taková uznána členským státem.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 2 – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)   výroba střelných zbraní, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování, opravy nebo úpravy;

i)   výroba střelných zbraní, včetně úprav, které nepředstavují úpravy pro soukromé použití a nevedou ke změně kategorie či podkategorie, nebo jejich přestavba, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování nebo opravy;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 2 – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)   výroba součástí střelných zbraní, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování, opravy nebo úpravy;

ii)   výroba hlavních částí střelných zbraní, včetně úprav, které nepředstavují úpravy pro soukromé použití a nevedou ke změně kategorie či podkategorie, nebo jejich přestavba, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování nebo opravy;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 2 – bod iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)   výroba střeliva, obchodování s ním, jeho výměna nebo úpravy.

iii)   výroba střeliva, kromě ručního nabíjení a dobíjení střeliva pro soukromé použití, včetně úprav, které nepředstavují úpravy pro soukromé použití a nevedou ke změně kategorie, nebo jeho úpravy, obchodování s ním či jeho výměna.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. d b (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

db) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro účely této směrnice se má za to, že osoba má bydliště v té zemi, která je uvedena v adrese zapsané v dokladu prokazujícím bydliště, zejména v pasu nebo průkazu totožnosti, který se při kontrole držení nebo při nabývání zbraně předkládá orgánům členského státu nebo podnikateli v oboru zbraní.“

„3.   Pro účely této směrnice se má za to, že osoba má bydliště v té zemi, která je uvedena v adrese zapsané v dokladu prokazujícím bydliště, zejména v pasu nebo průkazu totožnosti, který se při kontrole držení nebo při nabývání zbraně předkládá orgánům členského státu nebo podnikateli v oboru zbraní či zprostředkovateli. Pokud není adresa osoby uvedena v jejím pasu či průkazu totožnosti, země bydliště se určí na základě jakéhokoli jiného úředního dokladu o bydlišti uznávaného příslušným členským státem.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 2 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  Článek 2 odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.

„1.  Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby ani přísnějších vnitrostátních předpisů týkajících se prodeje nelegálních zbraní.“

Odůvodnění

Tato směrnice musí posílit přeshraniční sledovatelnost a transparentnost držení a prodeje zbraní a umožnit aktivní boj proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií a státními orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy silami národní obrany, policií a jinými státními orgány. Termín „síly národní obrany“ zahrnuje všechny jednotky včetně záložníků, stejně jako dobrovolné obranné síly, které jsou součástí vnitrostátních obranných systémů pod velením sil národní obrany, včetně armády a systémů vnitřní veřejné bezpečnosti. Tato směrnice se rovněž nevztahuje na obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré smontované střelné zbraně nebo samostatně prodávané hlavní části, které jsou uváděny na trh, byly označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí, nebo aby byly znehodnoceny v souladu s ustanoveními, kterými se provádí článek 10b, a registrovány v souladu s touto směrnicí. Je-li hlavní část příliš malá na to, aby byla označena v souladu s touto směrnicí, bude označena alespoň pořadovým číslem, alfanumerickým nebo digitálním kódem.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně nebo v okamžiku vývozu do Unie vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce.

2.  Za účelem identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní a všech samostatně prodávaných hlavních částí členské státy buď v okamžiku výroby každé střelné zbraně a každé hlavní části určené k prodeji samostatně, nebo bez prodlení po dovozu dotčené střelné zbraně nebo hlavní části do Unie, vyžadují, aby byly označeny jasným, trvalým a jedinečným označením včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce a tento požadavek se nevztahuje na střelné zbraně nebo hlavní části, které jsou buď podle vnitrostátních předpisů považovány za historické, nebo jsou určeny pro osoby, jimž bylo uděleno povolení podle prvního nebo druhého pododstavce článku 6, za předpokladu, že nesou původní označení umožňující plnou sledovatelnost. Je-li hlavní část příliš malá na to, aby ji bylo možné označit všemi těmito údaji, bude označena alespoň pořadovým číslem, alfanumerickým nebo digitálním kódem. Uvedený požadavek se nevztahuje na střelné zbraně nebo samostatně prodávané hlavní části vyrobené před ... [vložte datum vstupu této směrnice v platnost].

Označením se opatří pouzdro závěru střelné zbraně.

V případě smontované střelné zbraně se označením opatří pouzdro závěru nebo rám střelné zbraně.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení udává jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno tak, aby označení uvádělo jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto účely přihlédnou členské státy k ustanovením Úmluvy Organizace spojených národů ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně jednoznačně označeny, aby bylo možno zjistit vládu provádějící tento převod.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití bylo na zbraních jednoznačné označení, aby bylo možno zjistit vládu provádějící tento převod. Střelné zbraně klasifikované v kategorii A musí být nejprve znehodnoceny v souladu s ustanoveními, kterými se provádí článek 10b, nebo trvale přeměněny na poloautomatické střelné zbraně v souladu s ustanoveními, kterými se provádí článek 10ba, s výjimkou převodů na osoby, kterým bylo uděleno povolení podle článku 6 prvního nebo druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

3.  Členské státy regulují výkon činnosti podnikatelů v oboru zbraní nebo zprostředkovatelů na svém území tím, že jej podmíní následujícími opatřeními:

 

a)   registrací zprostředkovatelů a podnikatelů v oboru zbraní působících na jejich území;

 

b)   vydáváním licencí nebo povolení k činnostem zprostředkovatelů a podnikatelů v oboru zbraní;

 

c)   kontrolou osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti dotčeného podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele a také na základě transparentnosti obchodní činnosti. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V tomto evidenčním systému se zaznamenávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele. Záznamy o střelných zbraních, včetně znehodnocených střelných zbraní, se musí být uchovávat, dokud příslušný orgán neosvědčí, že byly střelné zbraně zničeny.

V tomto systému evidence údajů se zaznamenávají veškeré informace týkající se střelných zbraní, které jsou nezbytné k vysledování a identifikaci těchto střelných zbraní. Tyto informace zahrnují informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a veškerých úpravách nebo změnách střelné zbraně vedoucích ke změně její kategorie či podkategorie, včetně jejího oficiálně osvědčeného znehodnocení či zničení a data tohoto znehodnocení či zničení, a jména a adresy jejího dodavatele a každého nabyvatele nebo držitele, včetně dat nabytí a případného ukončení držení nebo převodu na jinou osobu, pokud se takový převod netýká střelné zbraně, která byla registrována jako znehodnocená. Aktuální záznamy týkající se každé střelné zbraně a jejího držitele jsou dostupné všem oprávněným orgánům. Všechny záznamy o střelné zbrani jsou uchovávány v elektronicky přístupném formátu po dobu neurčitou.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4 – písm. b

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4. – odst. 4 – pododstavec 4 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

Každý členský stát zajistí, aby byly registry podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů, kteří jsou usazeni na jejich území, propojeny s počítačovým systémem evidence údajů o střelných zbraních.

Každý členský stát zajistí, aby podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé, kteří jsou usazeni na jejich území, předkládali hlášení o transakcích zahrnujících střelné zbraně nebo hlavní části příslušnému vnitrostátnímu orgánu ve lhůtě, která nebude delší než 10 dnů.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„Žádný podnikatel v oboru zbraní, zprostředkovatel či jiná osoba neprodává jakékoli střelné zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo, ani s nimi jinak neobchoduje, nedisponuje s nimi ani je nepřevádí, ať už na základě povolení nebo licence vydaných příslušnými orgány členského státu, v němž je usazen, s výjimkou osoby, která je držitelem povolení nebo licence pro nabývání a držení dotčené střelné zbraně, hlavní části nebo střeliva.“

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 91/477/EHS

Článek 4 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)   Článek 4b se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 4b

 

1.   Členské státy zřídí systém regulace činností podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno či více následujících opatření:

 

a)   registrace zprostředkovatelů a podnikatelů v oboru zbraní působících na jejich území;

 

b)   vydávání licencí nebo povolení k činnostem zprostředkovatele a podnikatele v oboru zbraní.

 

2.   Systém uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň kontrolu osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.“

 

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Článek 4 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)   Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 4ba

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby zkrácení dlouhé střelné zbraně úpravou jedné nebo více jejích hlavních částí, takže se z této zbraně stane krátká střelná zbraň, bylo považováno za výrobu, a proto za nedovolené jednání, pokud takovou úpravu neprovádí oprávněný podnikatel v oboru zbraní.“

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které:

1.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dosáhly věku 18 let, s výjimkou držení střelných zbraní k loveckým účelům a pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

a)  dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání střelných zbraní jinak než koupí a jejich držení k loveckým účelům nebo pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu nebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska, a tato dospělá osoba přebírá odpovědnost za úschovu podle článku 5a; a

 

 

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

b)  nepředstavují nebezpečí pro sebe ani pro druhé, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Osoba, která nabyde střelnou zbraň nebo střelivo dědictvím, okamžitě o tom informuje příslušný orgán ve svém členském státě. Nelze-li doložit žádný řádný důvod, střelné zbraně a střelivo, které podléhají povolení, musí být v souladu s touto směrnicí znehodnoceny, aby byly trvale nepoužitelné, nebo prodány či předány právnické nebo fyzické osobě, která má povolení.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  V případě sběratelů mohou členské státy omezit vlastnictví střelných zbraní na určitý počet těchto střelných zbraní pro všechny kategorie uvedené v příloze I. Toto omezení neplatí, jestliže dotčené střelné zbraně byly znehodnoceny v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Sběratelství může představovat řádný důvod pro nabytí a držení střelných zbraní sběrateli, kteří dosáhli věku nejméně 18 let a nepředstavují nebezpečí pro sebe ani pro druhé, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví standardní lékařská vyšetření pro vydání nebo obnovení povolení podle odstavce 1 a povolení odejmou, jestliže kterákoli z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno, již není splněna.

Členské státy zavedou kontinuální či nekontinuální monitorovací systém, včetně posuzování příslušných lékařských a psychologických informací v souladu s vnitrostátními právními předpisy, pro účely nabývání a držení střelných zbraní a povolení odejmou, jestliže kterákoli z podmínek, na jejichž základě bylo nabytí nebo držení povoleno, již není splněna.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud se při posuzování příslušných lékařských a psychologických informací postupovalo správně, osoba provádějící toto posouzení nenese žádnou odpovědnost za činy osoby, která byla předmětem posouzení.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na jejich území zakázat držení zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud nabytí stejné zbraně na svém území zakazují.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na jejich území zakázat držení střelné zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud nabytí stejného typu střelné zbraně na svém území zakazují.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Členské státy stanoví pravidla pro řádný dohled nad střelnými zbraněmi a střelivem a pravidla pro jejich řádné skladování bezpečným způsobem, aby se minimalizovalo riziko, že k nim budou mít přístup neoprávněné osoby. Při skladování nesmí být střelné zbraně a jejich střelivo společně snadno přístupné. Dohled v takových případech znamená, že osoba, která má střelnou zbraň nebo střelivo v držení, má nad nimi kontrolu během dopravy a používání. Míra kontroly povinností při skladování odpovídá kategorii příslušných střelných zbraní.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Článek 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Členské státy zajistí, aby v případech nabývání a prodeje střelných zbraní a jejich hlavních částí a střeliva klasifikovaných v kategoriích A, B, C a D uvedených v příloze I s použitím prostředků komunikace na dálku, jak jsou vymezeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU(*), byly totožnost, a je-li vyžadováno, povolení osoby nabývající střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo střelivo zkontrolovány před dodáním dané osobě nebo nejpozději při tomto dodání, a to prostřednictvím:

 

a)  oprávněného podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele; nebo

 

b)  veřejného orgánu nebo jeho zástupce.

 

_____________________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A a zničí střelné zbraně a střelivo, které byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly zabaveny.

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A a zničí nebo znehodnotí střelné zbraně a střelivo, které byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly zabaveny. Ve zvláštních a řádně odůvodněných případech mohou příslušné orgány udělit povolení pro výše uvedené střelné zbraně a střelivo, pokud to není v rozporu s veřejnou bezpečností, veřejným pořádkem či národní obranou.

 

 

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou subjektům zabývajícím se kulturnímihistorickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely střelné zbraně klasifikované v kategoriinabyté před [datum vstupu této směrnice v platnost], pokud byly znehodnoceny v souladuustanoveními, kterými se provádí čl. 10 písm. b).

Členské státy se mohou rozhodnout muzeím a sběratelům povolit, aby i nadále drželi střelné zbraněstřelivo klasifikované v kategorii A, pokud dané muzeum či sběratel příslušným vnitrostátních orgánům prokáže, že jsou zavedena opatření k zamezení veškerým rizikům pro veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádekdotčená střelná zbraň / dotčené střelné zbraně je / jsou skladovány při zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené rizikům spojenýmpřístupem neoprávněné osoby k takovým střelným zbraním.

 

 

Členské státy zřídí evidenci všech muzeí a sběratelů, kteří takové povolení obdrželi. Muzea a sběratelé, kteří takové povolení obdrželi, jsou povinni vést evidenci veškerých střelných zbraní ve svém držení klasifikovaných v kategorii A, k níž mají příslušné vnitrostátní orgány přístup. Členské státy zavedou náležitý systém monitorování muzeí a sběratelů, kteří takové povolení obdrželi, a zohlední při tom veškeré relevantní faktory.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva, pokud jde o kategorie A, B a C, komunikačními prostředky na dálku, jak je definováno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), je povoleno pouze podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům a musí být členskými státy přísně kontrolováno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -7 (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 7 – odst. 4 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-7) V čl. 7, odst. 4, pododstavci 1, se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky; a“

„b) ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky; a“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Maximální limity nepřesahují pět let. Povolení může být obnoveno, jsou-li nadále splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.

Maximální doba platnosti povolení nepřesáhne pět let, pokud členské státy nezavedly systém průběžného monitorování podle prvního pododstavce čl. 5 odst. 2. Povolení může být obnoveno, jsou-li nadále splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 8 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7a)   V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každý prodejce, podnikatel v oboru zbraní nebo soukromá osoba uvědomí orgány členského státu o každém převodu nebo předání střelné zbraně kategorie C a upřesní identifikační prvky nabyvatele a střelné zbraně. Má-li nabyvatel bydliště v jiném členském státě, je tento členský stát o nabytí informován členským státem, ve kterém k nabytí došlo, a nabyvatelem.“

„2.   Každý prodejce, podnikatel v oboru zbraní, zprostředkovatel nebo soukromá osoba uvědomí orgány členského státu o každém převodu nebo předání střelné zbraně kategorie C a upřesní identifikační prvky nabyvatele a střelné zbraně. Má-li nabyvatel bydliště v jiném členském státě, je tento členský stát o nabytí informován členským státem, ve kterém k nabytí došlo, a nabyvatelem.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 b (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Článek 10

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7b) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

„Článek 10

Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení střelných zbraní, pro které je toto střelivo určeno.

Pravidla pro nabývání střeliva a držení střeliva obsahujícího jediný projektil jsou shodná s pravidly pro nabývání a držení střelných zbraní, pro které je toto střelivo určeno. Nabývání střeliva je povoleno pouze osobám, které jsou oprávněny držet střelnou zbraň příslušné kategorie, nebo osobám s povolením podle čl. 6 druhého pododstavce.

 

Zprostředkovatelé a obchodníci mohou odmítnout provést jakoukoli transakci spočívající v nabytí úplných nábojů nebo komponent střeliva, kterou důvodně považují za podezřelou v důsledku její povahy či rozsahu, a takovou transakci nebo pokus o takovou transakci oznámí příslušným orgánům. Zprostředkovatelé a obchodníci nesmí provést transakci spočívající v nabytí střelné zbraně v případě, nemohou-li ověřit totožnost kupujícího v systému evidence údajů zavedeném podle čl. 4 odst. 4 a platba se má uskutečnit pouze za hotové.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně.

Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby bylo zajištěno, že nemohou být upraveny na střelné zbraně.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a s cílem doplnit tuto směrnici tím, že budou zavedeny technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby bylo zajištěno, že nemohou být upraveny na střelné zbraně. Tyto první akty v přenesené pravomoci budou Komisí přijaty do ... [vložit datum].

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření k tomu, aby znehodnocení střelných zbraní zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak zajištěno, že střelná zbraň jejeho důsledku provedených změn nevratně neschopna střelby. Členské státyrámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně.

1.   Členské státy zajistí, aby znehodnocení střelných zbraní bylo provedenosouladu s technickými specifikacemi uvedenýmipříloze III.

 

To neplatí pro střelné zbraně znehodnocené před 8. dubnem 2016, s výjimkou situací, kdy jsou střelné zbraně přepravovány do jiného členského státu nebo umístěny na trh.

 

Znehodnocení střelných zbraní bude provedeno veřejnými nebo soukromými subjekty nebo jednotlivci, kteří jsou k takovému úkonu v souladu s vnitrostátními právními předpisy oprávněni.

 

Členské státy určí příslušný orgán (tzv. „ověřující subjekt“), který ověří, zda znehodnocení dané střelné zbraně bylo provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze III.

 

Pokud znehodnocení střelných zbraní bylo provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze III, ověřující subjekt musí:

 

a)  všechny součásti, které byly pozměněné za účelem znehodnocení střelné zbraně, opatřit společným jedinečným označením; a

 

b)  vydat vlastníkovi střelné zbraně osvědčení o znehodnocení.

 

Je-li střelná zbraň evidována v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4, zaeviduje se její znehodnocení v záznamu, který se dané střelné zbraně týká.

 

Členské státy mohou na svém území zavést další doplňková opatření pro znehodnocení střelných zbraní, která překračují rámec toho, co je stanoveno v technických specifikacích v příloze III.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme standardy a techniky znehodnocování, aby bylo zajištěno, že znehodnocené střelné zbraně jsou nevratně neschopny střelby. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

2.   Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 13a za účelem aktualizace přílohy III, přičemž dle potřeby zohlední veškerá další opatření zavedená členskými státy v souladu s odst. 1 sedmým pododstavcem tohoto článku.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Komise přijme prováděcí akty, v nichž zavede vzor společného jedinečného označení a vzor osvědčení znehodnocených střelných zbraní. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.   Do 31. prosince 2016 Komise po konzultaci s členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami určí, které vnitrostátní normy a techniky znehodnocování používané členskými státy před 8. dubnem 2016 zajišťovaly, aby byly střelné zbraně trvale nepoužitelné jakožto střelné zbraně a neschopné střelby, a zajistí, aby byla oficiálně osvědčená znehodnocení provedená podle těchto norem a technik znehodnocování uznána.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Článek 10 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10ba

 

1.  Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby automatické střelné zbraně, které jsou upraveny na poloautomatické zbraně, počínaje ... [den vstupu této pozměňující směrnice v platnost] nebylo možno znovu upravit na automatické střelné zbraně.

 

2.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnit tuto směrnici tím, že budou stanoveny technické specifikace, s cílem zajistit, aby poloautomatické střelné zbraně, které jsou upraveny z původně automatických střelných zbraní, nebylo možno znovu upravit na automatické střelné zbraně. Tyto první akty v přenesené pravomoci budou Komisí přijaty do ... [31. prosince 2017].“

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 b (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 11 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8b)   V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčen článek 12, mohou být střelné zbraně přepravovány z jednoho členského státu do druhého pouze postupem stanoveným v níže uvedených odstavcích. Tato ustanovení se rovněž vztahují na přepravu střelné zbraně, při zásilkovém prodeji.“

„1.  Aniž je dotčen článek 12, mohou být střelné zbraně přepravovány z jednoho členského státu do druhého pouze postupem stanoveným v níže uvedených odstavcích. Tato ustanovení se rovněž vztahují na přepravu střelné zbraně při prodeji pomocí prostředků komunikace na dálku.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 c (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8c)  V čl. 11 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Údaje uvedené v posledních dvou odrážkách se nemusí sdělovat v případě přepravy mezi podnikateli v oboru zbraní.“

„Údaje uvedené v posledních dvou odrážkách se nemusí sdělovat v případě přepravy mezi podnikateli v oboru zbraní nebo zprostředkovateli.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 d (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8d)   V čl. 11 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.  Pro přepravu střelných zbraní jiných než vojenských, které jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může každý členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní právo přepravovat střelné zbraně ze svého území k podnikateli v oboru zbraní, který působí v jiném členském státu, bez předchozího povolení podle odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas platný po dobu nejvýše tří let, který může být kdykoli odůvodněným rozhodnutím pozastaven nebo zrušen. Doklad s odkazem na tento souhlas musí doprovázet střelné zbraně až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

„3.  Pro přepravu střelných zbraní jiných než vojenských, které jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může každý členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní nebo zprostředkovatelům právo přepravovat střelné zbraně ze svého území k podnikateli v oboru zbraní nebo zprostředkovateli, který působí v jiném členském státu, bez předchozího povolení podle odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas platný po dobu nejvýše tří let, který může být kdykoli odůvodněným rozhodnutím pozastaven nebo zrušen. Doklad s odkazem na tento souhlas musí doprovázet střelné zbraně až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 e (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8e)   V čl. 11 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského státu, ze kterého se má střelná zbraň převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.“

„Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní nebo zprostředkovatel orgánům členského státu, ze kterého se má střelná zbraň převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní nebo zprostředkovatelem a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní nebo zprostředkovatel sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.“

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 f (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8f)   V čl. 11 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto seznamy střelných zbraní budou sděleny podnikatelům v oboru zbraní, kteří obdrželi souhlas pro přepravu střelných zbraní bez předchozího povolení postupem podle odstavce 3.“

„Tyto seznamy střelných zbraní budou sděleny podnikatelům v oboru zbraní nebo zprostředkovatelům, kteří obdrželi souhlas pro přepravu střelných zbraní bez předchozího povolení postupem podle odstavce 3.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 g (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8g)  V čl. 12 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.  „Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě střelných zbraní kategorií C a D a sportovní střelci v případě střelných zbraní kategorií B, C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto střelných zbraní během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.

„2.  Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě střelných zbraní kategorií C a D a sportovní střelci v případě střelných zbraní kategorií A, B, C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto střelných zbraní během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 h (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8h) V čl. 12 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby.“

„Členské státy nesmějí:

 

a)   vydání nebo obnovení evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby přesahujících správní náklady vynaložené při vydávání pasu; a

 

b)   uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat, přímo nebo nepřímo, uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby nebo udělením jakéhokoli správního souhlasu.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8 i (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 12 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8i)   V článku 12 se odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů mohou dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se střelnou zbraní na svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.“

„3.  V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů nebo pomocí vzájemného uznávání záznamů v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mohou dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se střelnou zbraní na svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 13 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušné orgány členských států si vyměňují informace o udělených povoleních pro přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, jakož i informace týkající se odmítnutí udělit povolení podle článku 7.

4.  Členské státy zajistí do ... : [datum] účinnou výměnu informací elektronickou cestou, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, buď přímo, nebo přes jednotná kontaktní místa, o udělených povoleních pro přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, jakož i informace týkající se odmítnutí udělit povolení podle článku 7, a to z bezpečnostních důvodů či v souvislosti se spolehlivostí dané osoby, do... [datum].

 

Každý členský stát si na žádost jiného členského státu vymění informace relevantní pro posouzení případných záznamů v trestním rejstříku u osob, které žádají nebo kterým byly uděleny výjimky podle článku 6 nebo povolení podle článku 7. Tyto informace případně odkazují na odpovídající soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí příslušného veřejného orgánu.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 13 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o způsoby výměny informací o udělených povoleních a o zamítnutích.

5.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnit tuto směrnici tím, že budou stanoveny způsoby výměny informací o udělených nebo zamítnutých povoleních k přepravě střelných zbraní do jiného členského státu. Tyto první akty v přenesené pravomoci budou Komisí přijaty do ... [vložit datum].

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 13 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 13 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10a odst. 2), čl. 10b odst. 2), čl. 10ba odst. 2) nebo čl. 13 odst. 5) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Článek 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 16a

 

1.  Členské státy se mohou rozhodnout povolit poloautomatické střelné zbraně klasifikované v bodu 6 nebo 7a kategorie A, které byly zákonně nabyté a registrované před ... [den vstupu této pozměňující směrnice v platnost], a obnovit jejich platnost pro zákonného vlastníka k danému datu, v závislosti na dalších podmínkách stanovených v této směrnici, a mohou rovněž povolit, aby tyto střelné zbraně byly nabyty osobami, jimž to povolí členské státy v souladu s touto směrnicí.

 

2.  Členské státy mohou povolit sportovním střelcům nabývat a vlastnit poloautomatické střelné zbraně klasifikované v bodu 6 nebo 7a kategorie A, a to na základě následujících podmínek:

 

a)  sportovní střelec se účastní střeleckých závodů, které organizuje oficiální sportovní střelecká organizace uznaná v daném členském státě nebo mezinárodně renomovaný a oficiálně uznaný svaz sportovní střelby; a

 

b)  sportovní střelec je členem uznaného klubu sportovní střelby, pravidelně nacvičuje střelbu na cíl a této činnosti se věnuje již alespoň 12 měsíců.

 

Sportovní střelci, kterým je povoleno nabývat a vlastnit poloautomatické střelné zbraně klasifikované v bodu 6 nebo 7a kategorie A, mají právo mít tyto střelné zbraně uvedeny v evropském zbrojním pase podle čl. 12 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, případně doprovázenou návrhy, zejména pokud jde o kategorie střelných zbraní uvedené v příloze I a otázky týkající se nových technologií, jako je 3D tisk. První zpráva bude předložena dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Každých pět let Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně kontroly účinnosti jejích ustanovení, případně doprovázenou návrhy, pokud jde zejména o kategorie střelných zbraní uvedené v příloze I a otázky týkající se uplatňování systému pro evropský zbrojní pas, označování a otázky týkající se nových technologií, jako je dopad 3D tisku. První taková zpráva bude předložena do ... [dva roky po datu vstupu této pozměňující směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do [datum] posoudí nezbytné prvky systému pro výměnu informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mezi členskými státy. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

Komise nejpozději do ... [datum] posoudí nezbytné prvky systému pro výměnu informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mezi členskými státy, včetně proveditelnosti možnosti, aby měl každý členský stát k tomuto systému přístup. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně.

6.  Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně, kromě případů, kdy Komise přijala technické specifikace podle článku 10ba, kdy výše uvedené neplatí pro střelné zbraně, které byly upraveny v souladu se stanovenými požadavky;

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Poloautomatické střelné zbraně, které byly upraveny na automatické střelné zbraně;

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Poloautomatické střelné zbraně se středovým zápalem a podávacím ústrojím, s jednou nebo více následujícími charakteristikami:

 

a)  dlouhé střelné zbraně (tj. střelné zbraně, jejichž původním účelem je střelba z ramene), které lze zkrátit na délku kratší než 60 cm, aniž by pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací nebo teleskopické pažby;

 

b)  krátké střelné zbraně, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je součástí střelné zbraně podávací ústrojí s kapacitou vyšší než 20 nábojů nebo je do ní vloženo;

 

Pro účely nabytí podávacího ústrojí musí být v době nabytí předloženo příslušné povolení k držení střelné zbraně.“

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie A – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, co byly znehodnoceny.

8.  Jakákoli střelná zbraň klasifikovaná v této kategorii poté, co byla upravena pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva či na salutní nebo akustickou zbraň.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 1. – bod 13 – písm. a – bod i a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie B – bod 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)   V kategorii B se doplňuje nový bod, který zní:

 

„6a.  Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.“

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 1. – bod 13 – písm. a – bod i b (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie B – bod 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)   V kategorii B se doplňuje nový bod, který zní:

 

„6b.  Poloautomatické střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem ráže 0,22 nebo nižší.“

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 1. – bod. 13 – písm. a – bod i c (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie B – bod 6 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ic)   V kategorii B se doplňuje nový bod, který zní:

 

„6c. Jakákoli střelná zbraň klasifikovaná v této kategorii poté, co byla upravena pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva či na salutní nebo akustickou zbraň.“

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod iii

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie C – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i napodobeniny.

5.   Jakákoli střelná zbraň klasifikovaná v této kategorii poté, co byla upravena pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva či na salutní nebo akustickou zbraň;

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod iii

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie C – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.   Střelné zbraně kategorie B a bodů 1 až 5 kategorie C poté, co byly znehodnoceny.

vypouští se

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod iii a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – písm. A – kategorie D

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

iiia )  V kategorii D se text pod nadpisem nahrazuje tímto:

„Jednoranové dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně.“

„Jednoranové dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, včetně těch, které byly upraveny pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva, či na salutní nebo akustické zbraně.“

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. b (nové)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část III – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ca) jsou znehodnocenými střelnými zbraněmi, pokud znehodnocení bylo provedeno:

 

i)  v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze III; nebo

 

ii)  před ... [datum vstupu této pozměňující směrnice v platnost] v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I k prováděcímu nařízení (EU) 2015/2403; nebo

 

iii)  před 8. dubnem 2016:

 

  v souladu s veškerými vnitrostátními standardy a technikami znehodnocování uplatňovanými členskými státy a stanovenými Komisí podle čl. 10 odst. 2b; nebo

 

  v souladu s vnitrostátními standardy a technikami znehodnocování uplatňovanými členskými státy, pokud znehodnocená střelná zbraň není přepravována do jiného členského státu nebo umístěna na trh; nebo

 

  technikou řezání jsou vedeny podél celé stěny nábojové komory drážky o šířce nejméně 4 mm a do hlavně prochází nejméně 50 % délky hlavně a hlaveň je bezpečně zajištěna kolíkem nebo přivařena k pouzdru závěru / rámu a není možná úprava k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie;“

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. b

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část III – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh  

slouží pro účely záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro průmyslové nebo technické využití za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel;

b) slouží pro účely poplachu, signalizace, záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou, pro průmyslové nebo technické využití nebo jsou pouze schopné vystřelovat jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu působením stlačeného nebo jiného plynu generovaného jinak než působením okamžitého uvolnění chemické energie, nebo jsou navrženy jako airsoftová zařízení nebo vzduchovková zařízení jakéhokoli popisu, z nichž lze vystřelit jen malé střely s omezenou energií, za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel a nemohou být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie;

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha II – písm. f

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14a)  Písmeno f) přílohy II se nahrazuje tímto:

„f)  poznámku:

„f)  poznámku:

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto pasu podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení mohou být v pasu zaznamenána.

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více zbraněmi kategorie A, B, C nebo D uvedenými v tomto pasu podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení mohou být v pasu zaznamenána.

Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní kategorie B, C nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“

Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní kategorie A, B, C nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“

V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých střelných zbraní kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní se jedna z těchto poznámek:

V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých střelných zbraní kategorií A, B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní se jedna z těchto poznámek:

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) je zakázána.“

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) je zakázána.“

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) podléhá povolení.“

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) podléhá povolení.“

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 b (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha III (nová)

 

Znění navržené Komisí

 

 

Pozměňovací návrh

14a) Vkládá se nová příloha, která zní:

„Příloha III

Technické specifikace znehodnocování střelných zbraní

Postupy znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby tyto střelné zbraně byly nevratně neschopné střelby, jsou definovány na základě tří tabulek:

tabulka I uvádí různé druhy střelných zbraní;

tabulka II popisuje postupy, které mají být provedeny k zajištění toho, aby každá hlavní část střelné zbraně byla nevratně neschopná střelby;

tabulka III stanoví, které postupy znehodnocení se použijí u různých druhů střelných zbraní.

TABULKA I: Seznam druhů střelných zbraní

DRUHY STŘELNÝCH ZBRANÍ

1

Pistole (jednoranové, poloautomatické)

2

Revolvery (včetně revolverů nabíjených válcem)

3

Jednoranové dlouhé střelné zbraně (nikoli zalamovací)

4

Zlamovací střelné zbraně (např. s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně, kombinované, s kývavým/otočným blokovým závěrem, krátké a dlouhé střelné zbraně)

5

Opakovací dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

6

Poloautomatické dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

7

(Plně) automatické střelné zbraně: např. vybrané útočné pušky, samopaly, kulomety, (plně) automatické pistole (kulomety bez lidské obsluhy)

8

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně

TABULKA II: Postupy specifické pro části zbraně

ČÁST

POSTUP

1. HLAVEŇ

1.1. Je-li hlaveň připevněna k rámu (1), zajistěte hlaveň kolíkem z tvrzené oceli (průměr > 50 % nábojové komory, minimálně 4,5 mm), který prochází komorou a rámem. Kolík musí být přivařen (2).

 

1.2. Je-li hlaveň volná (nikoli připevněná), vyřežte po celé délce stěny nábojové komory podélnou štěrbinu (šířka > 1/2 ráže a maximálně 8 mm) a pevně přivařte zátku nebo tyč vloženou do hlavně ze strany nábojové komory (L ≥ 2/3 délky hlavně).hlavní s hladkým vývrtem hlavně je nutno provést pouze trvalé zaslepení komory kolíkem stejné délky jako komora.

 

1.3. V první třetině hlavně ze strany nábojové komory buď vyvrtejte otvory (o průměru minimálně 2/3 průměru vývrtu u zbraní s hladkým vývrtem hlavně a celého průměru u všech ostatních zbraní; jeden za druhým, 3 u krátkých zbraní, 6 u dlouhých zbraní), nebo za nábojovou komorou vyřežte otevřenou štěrbinu ve tvaru V (úhel 60 ± 5°), nebo za nábojovou komorou vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 8–10 mm ± 0,5 mm, délka ≥ 52 mm) ve stejném místě, kde jsou otvory, nebo vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 4–6 mm ± 0,5 mm) od nábojové komory k ústí (šířka štěrbiny u ústí 5 mm).

 

1.4. U hlavní s náběhem do komory odstraňte náběh do komory.

 

1.5. Pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svařením zajistěte, aby nebylo možné oddělit hlaveň od rámu.

 

1.6. Upevněte tyč v přechodovém kuželu (L>2/3 délky hlavně). Zavařte tyč do přechodového kuželu. Zajistěte hlaveň kolíkem (přechodovým kuželem) k rámu a kolík přivařte. Vyvrtejte otvor o průměru 2/3 průměru vývrtu v první třetině hlavně od přechodového kuželu a vyvrtaným otvorem přivařte tyč k hlavni.

2. BLOK ZÁVĚRU, HLAVA ZÁVĚRU

2.1. Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

 

2.2. Strojírensky obrobte čelo závěru pod úhlem nejméně 45 stupňů a na povrchu větším než 50 % čela závěru.

 

2.3. Zavařte otvor zápalníku.

3. VÁLEC

3.1. Odstraňte z válce všechny vnitřní stěny nejméně na 2/3 jeho délky vysoustružením prstencovitého kroužku o 50 % průměru nábojnice.

 

3.2. Je-li to proveditelné, přivařte válec k rámu, aby se nedal vyjmout, nebo použijte vhodná opatření, například zajištění kolíkem, které tomuto vynětí brání.

4. ZÁVĚR PISTOLOVÝ

4.1. Strojírensky obrobte nebo odstraňte více než 50 % čela závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 90 stupňů.

 

4.2. Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

 

4.3. Strojírensky obrobte a zavařte otvor zápalníku.

 

4.4. Strojírensky odstraňte alespoň 2/3 uzamykacích ozubů v závěru.

 

4.5. V odpovídajících případech strojírensky obrobte vnitřek horní přední hrany výhozního okénka v závěru pod úhlem 45 stupňů.

5. RÁM (PISTOLE)

5.1. Odstraňte náběh do komory.

 

5.2. Strojírensky odstraňte alespoň 2/3 vodicích lišt závěru na obou stranách rámu.

 

5.3. Zavařte záchyt závěru nebo použijte vhodná opatření, pokud zavaření nelze provést.

 

5.4. Přivařením nebo slepením zajistěte, aby pistole s polymerovým rámem nebylo možné rozebrat, nebo použijte vhodná opatření, pokud přivaření nebo slepení nelze provést.

6. SYSTÉM AUTOMATIKY

6.1. Rozřezáním nebo rozvařením zničte píst a plynový systém.

 

6.2. Odstraňte závěr, nahraďte jej ocelovým kusem, který se přivaří, nebo odstraňte minimálně 50 % závěru, zavařte jej a odřežte uzamykací ozuby z hlavy závěru.

 

6.3. Přivařte spoušťový mechanismus k sobě a pokud možno také k rámu. Nelze-li přivařit k rámu: odstraňte zápalníkový mechanismus a prázdné místo vhodným způsobem vyplňte (např. vlepením vhodného kusu nebo zalitím epoxidovou pryskyřicí).

7. OPATŘENÍ

7.1. Strojírensky obrobte kužel s úhlem vrcholu minimálně 60 stupňů a průměrem základny rovným 1 cm nebo nejméně průměru čela závěru.

 

7.2. Odstraňte zápalník, zvětšete otvor zápalníku na průměr minimálně 5 mm a zavařte jej.

8. ZÁSOBNÍK (v příslušných případech)

8.1. Bodově přivařte zásobník nebo použijte vhodná opatření v závislosti na typu a materiálu zbraně, aby zásobník nebylo možné odstranit.

 

8.2. Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

 

8.3. Přes zásobník, komoru a rám vsaďte kolík z tvrzené oceli. Připevněte svarem.

9. NABÍJENÍ ÚSTÍM HLAVNĚ

9.1. Odstraňte nebo zavařte piston (pistony), zavařte zátravku (zátravky).

10. ZESLABOVAČ ZVUKU

10.1. Je-li zeslabovač zvuku součástí zbraně, zajistěte pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svaru, aby nebylo možné zeslabovač oddělit od hlavně.

 

10.2. Odstraňte veškeré vnitřní součásti a upevňovací body zeslabovače tak, aby zůstala pouze trubka. Vyvrtejte dva otvory do pláště (5 mm) v průměru blízko bodu, kde se zeslabovač zvuku upevňuje k hlavni.

Tvrdost vložek

Tyč nebo kolík z tvrzené oceli

TABULKA III: Specifické postupy pro hlavní části každého druhu střelné zbraně

DRUH

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP

Pistole (kromě automatických)

Revolvery

Jednoranové dlouhé střelné zbraně (nikoli zalamovací)

Zlamovací střelné zbraně (hladký, drážkovaný, kombinovaný vývrt), kombinace)

Opakovací dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

Poloautomatické dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

Automatické střelné zbraně: útočné pušky (samopaly, kulomety)

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 a 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (u automatických pistolí)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.4

X (polymerový rám)

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 nebo 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (trubicový zásobník)

X (trubicový zásobník)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Hlaveň připevněná k rámu zašroubováním, zalisováním nebo jinak.

(2)  Svařování je výrobní nebo modelovací proces, při němž tavením dochází ke spojení materiálů, obvykle kovů nebo termoplastů.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [3 měsíce od vyhlášení v Úředním věstníku]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne … [12 měsíců ode dne vstupu této změny směrnice v platnost]. Znění těchto opatření sdělí neprodleně Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Evropská unie má od roku 1991 právní předpisy pro nabývání a držení střelných zbraní v podobě směrnice 91/477/ES, která byla pozměněna v roce 2008. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se označování a sledovatelnosti střelných zbraní, jakož i podmínky, které musí splnit jednotlivci, aby mohli nabývat a držet střelné zbraně.

Je důležité uznat, že velká většina střelných zbraní legálně držených v EU nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnost.

Ačkoli zločinci a teroristé používají legálně získané střelné zbraně jen omezeně, některé takové případy byly zaznamenány. Například jeden typ střelné zbraně použité při útocích v redakci Charlie Hebdo v Paříži byl legálně zakoupen v jednom členském státě po přeměně na „zneškodněnou“ akustickou střelnou zbraň, která podle právních předpisů tohoto členského státu před jejich nedávnou změnou nevyžadovala povolení. Poté byla zbraň zpětně přeměněna ve zbraň schopnou střelby.

Za této situace Evropská komise zahájila přezkum směrnice o střelných zbraních. Komise předložila řadu návrhů, které radikálně mění oblast působnosti a požadavky směrnice, aniž by poskytla posouzení dopadu. Posouzení dopadu by pomohlo vyjasnit důvody těchto návrhů i důkazní základnu, o kterou se opírají. To, že posouzení není k dispozici, vedlo k obavám široké škály vlastníků legálně nabytých střelných zbraní z řady různých oblastí. Je zjevné, že mnohé zainteresované subjekty mají obavu z nedostatečné jasnosti některých návrhů a z možných důsledků pro zákonné majitele.

Zpravodajka se tudíž snažila o konzultaci s co největší šíří a transparentností, aby zajistila, že její zpráva se bude zabývat skutečnými problémy, a aby omezila zbytečné nezamýšlené důsledky. Zpravodajka doporučuje zachovat stávající stav vždy, kdy neexistují dostatečné důkazy, které by odůvodnily jeho změnu.

Komise však navíc v tentýž den, kdy zahájila přezkum směrnice, přijala nařízení o znehodnocování. Zainteresované subjekty z mnoha členských států vyjádřily obavu, že nové nařízení může ztížit možnost donucovacích orgánů zjistit, zda byla zbraň řádně znehodnocena.

Znehodnocené střelné zbraně nebo repliky mají oprávněné využití ve filmovém průmyslu a při rekonstrukcích vojenských událostí. Na základě výměn názorů s odborníky zpravodajka konstatuje, že odborníci používají v praxi výraz „znehodnocený“ různě. Aby byly vyloučeny pochyby, výrazem znehodnocené střelné zbraně se pro účely tohoto návrhu rozumí střelné zbraně, které jsou nevratně učiněny nepoužitelnými.

Z toho důvodu je zpravodajka přesvědčena, že jakékoli změny ve směrnici tedy musí vyvážit právo vlastnit některé typy střelných zbraní a vhodné kontroly souvisejících rizik.

1. Definice střelné zbraně

Zpravodajka navrhuje, aby byl uplatněn přístup vycházející z hlavních částí, například že každé zařízení, které má společnou hlavní část se střelnou zbraní, je z definice střelná zbraň.

Repliky a signální zbraně se nepovažují za střelné zbraně, pokud nebyly na střelné zbraně upraveny nebo s nimi nemají společnou hlavní část.

2. Zbraně pro střelbu cvičnými náboji

Zpravodajka navrhuje, aby každá střelná zbraň, která byla upravena pro střelbu cvičnými náboji, zůstala v rámci definice střelné zbraně ve své původní kategorii.

3. Zásobníky

Zpravodajka obdržela vyjádření od malého počtu odborníků, kteří navrhovali, že by bylo možné provádět kontrolu zásobníků, pokud by se zásobníky označily za „hlavní část“ střelné zbraně. Zpravodajka má významné výhrady k uplatňování tohoto přístupu a obdržela mnoho jiných prohlášení poukazujících na poměrnou jednoduchost zásobníku, která znamená, že výroba zásobníku je poměrně snadná, a na množství zásobníků, které jsou již legálně drženy držiteli střelných zbraní a jsou do značné míry vzájemně zaměnitelné. Účinnost tohoto opatření tedy není jasná, zpravodajka tudíž nenavrhuje zařazení zásobníků do rozsahu pojmu „hlavní část“.

4. Sdílení informací

Některé donucovací orgány navrhly zdokonalení pro sdílení informací. Zpravodajka navrhuje, aby byly záznamy okamžitě přístupné prostřednictvím interoperabilních systémů.

5. Skladování

Zpravodajka konstatuje, že většina členských států již má pravidla pro skladování střelných zbraní, a doporučuje, aby tato skutečnost byla ve směrnici formalizována a aby požadavky na skladování zohledňovaly povahu a kategorii dotčených střelných zbraní.

6. Lékařské prohlídky

Zpravodajka je přesvědčena, že v původních návrzích Komise týkající se lékařských prohlídek lze provést několik zlepšení, která přihlédnou k různým osvědčeným postupům ze všech členských států. Zpravodajka navrhuje, aby členské státy zřídily systém kontrol, buď v podobě pravidelných posouzení, nebo jako průběžný proces monitorování.

7. Zvláštní případy

Zpravodajka navrhuje obnovit stávající ustanovení článku 6, které mohou členské státy využít k tomu, aby určitým osobám povolily držení střelných zbraní kategorie A za zvláštních okolností. Zpravodajka má za to, že existují organizace, které toto povolení potřebují, například zbrojíři, zkušebny, výrobci, forenzní vědci, v některých případech filmová produkce a určité fyzické osoby pro účely osobní obrany. Zpravodajka navrhuje, aby byla tato povolení vydávána individuálně, přísně omezeným způsobem a pouze tehdy, není-li to v rozporu s veřejnou bezpečností.

Zpravodajka navrhuje, aby byla přísněji definována povolení pro historické účely a byla vydávána jen tehdy, jsou-li zavedena přiměřená bezpečnostní opatření, a jen pro individuální případy dle uvážení členského státu.

8. Prodej online

Zpravodajka navrhuje, aby byl prodej na dálku povolen jen tehdy, proběhne-li konečné předání střelné zbraně, hlavní části nebo střeliva při provedení potřebných kontrol.

9. Nařízení Komise o znehodnocování

Odborníci se u nového prováděcího nařízení o znehodnocování, které vstupuje v platnost dne 8. dubna, setkali s řadou technických problémů. Zpravodajka navrhuje řadu způsobů, jak tuto situaci řešit, buď pomocí podrobných změn prováděcího nařízení, nebo přezkumem dříve existujících norem, nebo zvláštní změnou pro znehodnocené střelné zbraně ve věci technické definice zajištění drážkováním a kolíky.

10. Munice

Podle zpravodajky mohou být již existující právní předpisy pro účely kontroly prekurzorů výbušnin relevantní pro kontrolu střeliva, jmenovitě to, že podezřelé nákupy velkých množství střeliva by měly být oznamovány. V rámci snahy o omezení nebezpečí nezákonného používání legálně držených střelných zbraní a jejich částí a střeliva by tento druh povinnosti měl pomoci řešit veškerá rizika spojená s nekontrolovanou možností nákupu střeliva.

11. Střelné zbraně kategorie A a B

Zpravodajka má za to, že návrh Komise na změnu zařazení „civilních poloautomatických střelných zbraní pro civilní využití, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem“ do kategorie A by způsobil mnoho praktických problémů při provádění a některé členské státy jej v minulosti vyzkoušely a zamítly.

MENŠINOVÉ STANOVISKO

v souladu s čl. 56 odst. 3 jednacího řádu

předkládá jménem skupiny ENF Mylène Troszczynski

Vzhledem k těmto důvodům:

- přezkum směrnice 91/477/EHS není legitimní, jelikož neodpovídá kýženým cílům, jimiž je boj proti islamistickým teroristům, kteří ohrožují Evropu, a zneškodnění jejich prvořadých zdrojů, z nichž získávají střelné zbraně;

- návrh přezkumu směrnice 91/477/EHS se míjí účinkem, protože se nezaměřuje na nezákonný obchod se střelnými zbraněmi, jenž na území členských států schengenského prostoru vykazuje exponenciální nárůst;

- přezkum směrnice 91/477/EHS je nepřesný a nepřináší vhodné odpovědi na zásadní otázky v oblasti národní a mezinárodní ochrany a bezpečnosti a nevede k oslabení islamistického terorismu;

- přezkum směrnice 91/477/EHS je nesprávný, jelikož jeho cílem je pouze omezit veřejné svobody čestných občanů, chtějí-li nabýt a držet střelnou zbraň; vzhledem k tomu, že tyto záležitosti jsou již specificky právně upraveny;

- návrh přezkumu směrnice 91/477/EHS je nepřiměřený pro hospodářská, kulturní a sportovní odvětví, která se střelnými zbraněmi souvisejí a která utrpí v důsledku špatně připravené právní úpravy, kdy byla analýza jejího závažného dopadu opomenuta;

Skupina ENF se distancuje od práce výboru IMCO a vyslovuje se proti přezkumu směrnice 91/477/EHS, jelikož považuje stávající úpravu za zcela dostačující.

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (18.5.2016)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Navrhovatelka (*): Bodil Valero

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Nabývání, držení a dovoz/vývoz střelných zbraní pro civilní užití podléhá komplexnímu regulačnímu rámci EU, který stanoví směrnice 91/477/EHS ve znění směrnice 2008/51/ES. Tato směrnice si kladla za cíl zavést minimální standardy pro označování, skladování, výrobu, registraci a znehodnocování střelných zbraní a pro obchod s nimi a zaváděla také definice a trestněprávně postižitelné jednání.

Navzdory přísnější právní úpravě zůstává násilí spojené se střelnými zbraněmi v EU doposud významnou hrozbou. Prohlášení ministrů na zasedání Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015 vyzvalo k přijetí naléhavých opatření zaměřených na znehodnocování střelných zbraní, aby je pachatelé trestné činnosti nemohli opětovně uschopnit ke střelbě a používat. Rada zopakovala svou výzvu žádající o revizi směrnice o střelných zbraních a o přijetí společného přístupu k jejich znehodnocování a posílení jejich sledovatelnosti ve stávajících právních předpisech s cílem uzavřít mezery v právní úpravě a odstranit také nedostatky jejího provádění na vnitrostátní úrovni.

Zpráva o provádění směrnice o střelných zbraních rovněž vymezila překážky, které brání sledovatelnosti střelných zbraní kvůli rozdílům úpravy v různých členských státech. Ve svém návrhu Komise navrhla změnit stávající právní úpravu v mnoha oblastech, např. pokud se jedná o tyto otázky:

•  společné standardy EU pro znehodnocování;

•  společná pravidla EU pro označování střelných zbraní s cílem zdokonalit jejich sledovatelnost;

•  lepší výměna informací mezi členskými státy, např. pokud jde o případná zamítnutí žádosti o povolení vlastnit střelnou zbraň, o němž rozhodl orgán jiného členského státu, a povinnost propojit vnitrostátní databáze zbraní;

•  společná kritéria ohledně poplašných zbraní (např. nouzových světlic a startovacích pistolí) s cílem zabránit jejich přeměně v plně funkční střelné zbraně;

•  přísnější pravidla pro nákup střelných zbraní on-line s cílem zabránit jejich nákupu, nákupu jejich hlavních součástek a nákupu střeliva přes internet;

•  přísnější pravidla zaměřená na zákaz určitých poloautomatických střelných zbraní, u nichž bude zakázáno držení ze strany soukromých osob, a to i tehdy, pokud byly trvale znehodnoceny;

•  přísnější podmínky pro pohyb znehodnocených střelných zbraní;

•  přísnější podmínky pro sběratele, které omezí riziko prodeje zbraní zločincům.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uspořádal dne 15. února 2016 krátké slyšení s cílem přezkoumat otázky, které by mohly být ve stávající směrnici vylepšeny, a vyjasnit vhodnou míru harmonizace na úrovni EU.

Pozvaní odborníci na střelné zbraně obzvláště zdůraznili hrozbu, již představují upravené a aktivované (tj. uschopněné ke střelbě) střelné zbraně, a potřebu zavést přísné standardy pro znehodnocení v EU. Upozornili navíc na skutečnost, že každá klíčová součástka střelné zbraně musí být označena tak, aby mohla být vysledována, pokud by byla odcizena, nebo se ztratila. Odborníci ukázali, že plošný zákaz poloautomatických střelných zbraní na základě kritéria „podobnosti“ je problematický a že by jej členské státy nemohly provádět.

Další pozvaný odborník na vydávání povolení a provádění zdravotních prohlídek před Výborem prohlásil, že je třeba zajistit určitou základní úroveň zdravotní prohlídky jakožto podmínky pro udělení zbrojního průkazu a také následné pravidelné prohlídky.

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka vítá revizi směrnice, která umožňuje odstranit mezery ve stávajících právních předpisech a posílit bezpečnost evropských občanů. Navrhovatelka proto podporuje většinu možností obsažených v návrhu Komise. V tomto návrhu jsou však také části, které by měly být pozměněny tak, aby byl tento nový předpis srozumitelný, účinný, vyvážený a přiměřený.

Navrhovatelka by navíc ráda zdůraznila, že tato směrnice je sice zaměřena na dosažení větší bezpečnosti pro občany, nezabývá se však nezákonnými zbraněmi a s nimi spojenou organizovanou trestnou činností a terorismem, což jsou jen dva z mnoha druhů problémů spojených se střelnými zbraněmi. Směrnice se především snaží zabránit tomu, aby legální střelné zbraně skončily na černém trhu, a předcházet tak vražednému řádění vyšinutých střelců, sebevraždám, vraždám a nehodám se střelnou zbraní.

Navrhovatelka lituje, že Komise předem nepředložila posouzení dopadů. V takovémto posouzení dopadů by Komise například mohla vymezit typy a počty střelných zbraní, kterých se návrh dotkne, čímž by Parlamentu usnadnila přijetí informovaného postoje k této otázce.

S ohledem na výše uvedené předkládá navrhovatelka pozměňovací návrhy týkající se zejména těchto otázek:

1.  Oblast působnosti směrnice (s cílem začlenit do ní nejen střelné zbraně, ale také jejich hlavní části a střelivo).

2.  Označování hlavních částí.

3.  Znehodnocování střelných zbraní.

4.  Výměna informací mezi členskými státy.

5.  Prodej na dálku.

6.  Zkoušky ověřující způsobilost žadatelů.

7.  Doplňující bezpečnostní opatření.

Ve svém návrhu Komise hodlá změnit přílohu I směrnice s cílem přidat do kategorie A „automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně“ a „střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, co byly znehodnoceny“, což by znamenalo, že by byly tyto střelné zbraně zakázány. Navrhovatelka toto ustanovení podporuje.

Komise si rovněž přeje přesunout tzv. kategorii B7 „civilních poloautomatických střelných zbraní, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem“ do kategorie A. Navrhovatelka uznává, že toto ustanovení ve své stávající podobě není ani srozumitelné, ani uplatnitelné v praxi, neboť nerozlišuje mezi fyzickým vzhledem a technickými charakteristikami. Namísto pouhého vzhledu zbraně by měla být rozhodující technická kritéria, jako je kinetická energie, již střelná zbraň vyprodukuje, její ráže, možnost připojit k ní velký zásobník, nebo jiné vlastnosti, které nelze ospravedlnit na základě dobrého důvodu, jako je např. úchop pistole, skládací pažba, systémy chlazení atd. Navrhovatelka vybízí Komisi, aby svůj návrh v této věci přehodnotila.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „Evropský program pro bezpečnost“ přijatý v dubnu 2015 a prohlášení ministrů na zasedání Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015reakci na nedávné teroristické činy, jež prokázaly mezeryprovádění směrnice 91/477/EHS, zejména pokud jde o pravidla pro znehodnocování zbraní, upravitelnost a označování, vyzvaly k revizi této směrnice a ke společnému přístupu ke znehodnocování střelných zbraní, aby se zabránilo uschopnění znehodnocených zbraní ke střelbě a jejich využití pachateli trestné činnosti.

(2)  Změny ve směrnici Rady 91/477/EHS se nemohou zakládat na žádné souvislosti mezi nedávnými teroristickými útoky a legálním používáním a držením zbraníUnii, a to zejménapřípadě myslivců, sportovních střelců a sběratelů. Výroba, prodej a držení zbraní a munice, které jsou v souladu s platnými předpisy, umožňují vykonávat zákonem povolené činnosti, které mají význam pro hry, sport a hospodářství a přispívají k vytváření pracovních míst a bohatství v Evropské unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Uchovávání a výměna údajů podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…1a.

 

_____________________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L …).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Některé prvky směrnice 91/477/EHS vyžadují další zlepšení.

(3)  Některé prvky směrnice 91/477/EHS vyžadují další úměrná zlepšení za účelem boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi pro trestné nebo teroristické účely a za účelem podpory soudržného uplatňování ze strany členských států.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Subjekty zabývající se kulturnímihistorickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, a mají ve svém držení střelné zbraně klasifikované v kategorii A, které nabyly přede dnem vstupu této směrnice v platnost, by měly mít možnost si tyto zbraně ponechat v držení, pokud to dotčený členský stát povolí a pokud byly tyto střelné zbraně znehodnoceny.

(4)  Subjekty a osoby, jako jsou muzea a sběratelé, zabývající se kulturními, historickými, vědeckými, technickými nebo vzdělávacími aspekty, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, by měly mít možnost držet a nabývat střelné zbraně klasifikované v kategorii A, pokud to dotčený členský stát povolí a pokud tyto subjekty nebo osoby přijaly potřebná opatření s cílem řešit veškerá rizika pro veřejnou bezpečnost či ochranu, včetně bezpečného skladování. Každé takové povolení by mělo zohledňovat konkrétní situaci včetně povahy sbírky a jejího účelu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Jelikož byli sběratelé označeni za možný zdroj nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi, měli by být zahrnuti do oblasti působnosti směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Aby se předešlo zneužívání střelných zbraní, je nezbytné, aby byly do této směrnice zahrnuty minimální požadavky pro jejich bezpečné skladování. Členské státy by měly zajistit, aby každá osoba, která zákonně nabyde nebo má v držení střelnou zbraň či střelivo, měla uloženo přijmout přiměřená bezpečnostní opatření s cílem zajistit, aby střelná zbraň či střelivo byly zabezpečeny před ztrátou nebo odcizením a nebyly přístupné třetím stranám.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem k vysokému riziku uschopnění špatně znehodnocených zbraní ke střelbě by se v zájmu zvýšení bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla vztahovat i na znehodnocené střelné zbraně. Navíc by pro nejnebezpečnější střelné zbraně měla být zavedena přísnější pravidla, aby bylo zajištěno, že tyto střelné zbraně nelze vlastnit ani s nimi nelze obchodovat. Uvedená pravidla by měla platit i pro znehodnocené střelné zbraně téže kategorie. Při porušení těchto pravidel by členské státy měly přijmout vhodná opatření, včetně zničení uvedených zbraní.

(7)  Vzhledem k vysokému riziku uschopnění špatně znehodnocených zbraní ke střelbě by se v zájmu zvýšení bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla vztahovat i na znehodnocené střelné zbraně. Při porušení těchto pravidel by členské státy měly přijmout vhodná opatření, včetně zničení uvedených zbraní. V této souvislosti je třeba zohlednit prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 20151a o společných pokynech týkajících se standardů a technik znehodnocování, které mají zajistit, aby byly znehodnocené střelné zbraně nevratně neschopné střelby.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby byla zajištěna sledovatelnost znehodnocených střelných zbraní, měly by být tyto zbraně registrovány ve vnitrostátních registrech.

(8)  Aby byla zajištěna sledovatelnost a znehodnocení střelných zbraní, měly by být tyto zbraně registrovány ve vnitrostátních registrech, které budou pravidelně aktualizovány a budou k dispozici donucovacím orgánům všech členských států.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Některé poloautomatické střelné zbraně mohou být snadno upraveny na automatické střelné zbraně, a tím představovat hrozbu pro bezpečnost. Dokonce i bez změny na kategorii „A“ mohou být některé poloautomatické střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li vysokou kapacitu co do počtu dávek. Civilní použití těchto poloautomatických zbraní by proto mělo být zakázáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Aby se zabránilo snadnému odstranění označení a aby se objasnilo, které části by měly být označením opatřeny, měla by být zavedena společná unijní pravidla označování.

(10)  Aby se zabránilo odstraňování označení a aby se objasnilo, které části by měly být označením opatřeny, měla by být zavedena společná unijní pravidla označování. Tato pravidla by měla brát v úvahu nové materiály používané při výrobě zbraní a vznik trojrozměrných zbraní. Měla by také zohlednit dovážené zbraně.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Členské státy by měly stanovit bezpečnostní kritéria pro uchovávání a přepravu střelných zbraní; tato kritéria by měla být přizpůsobena počtu držených střelných zbraní a jejich nebezpečnosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. Za účelem zajištění jejich sledovatelnosti by se záznamy o nich měly uchovávat po dobu neurčitou, dokud nebude osvědčeno jejich zničení.

(11)  Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. Za účelem zajištění jejich sledovatelnosti by se záznamy o nich měly uchovávat po dobu neurčitou, dokud příslušné orgány neosvědčí, že byly zničeny.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Způsoby prodeje střelných zbraní a jejich součástí prostřednictvím komunikace na dálku mohou vážně ohrozit bezpečnost, neboť jejich kontrola je obtížnější než kontrola tradičních způsobů prodeje, zejména co se týče online ověření zákonnosti povolení. Proto je vhodné omezit prodej zbraní a součástí prostřednictvím komunikace na dálku, zejména na internetu, na podnikatele v oboru zbraní a zprostředkovatele.

(12)  Způsoby prodeje střelných zbraní a jejich hlavních částí prostřednictvím komunikace na dálku mohou obzvláště ohrožovat bezpečnost, neboť jejich kontrola je obtížnější než kontrola tradičních způsobů prodeje. Aby byla zajištěna přiměřená kontrola, je proto vhodné omezit prodej zbraní a součástí prostřednictvím komunikace na dálku, zejména na internetu, na podnikatele v oboru zbraní a zprostředkovatele, s výjimkou případů, kdy předávání nebo vyzvednutí zbraní probíhá v prostorách oprávněného zprostředkovatele, na místní policejní stanici nebo u některého jiného orgánu, který k tomu opravňují vnitrostátní právní předpisy dotčeného členského státu, nebo pokud členské státy mohou nějakým jiným způsobem zajistit ověření a kontrolu totožnosti, povolení a příslušné dokumentace zúčastněných stran. Tímto ustanovením není dotčeno právo členských států přijímat přísnější pravidla pro soukromý prodej střelných zbraní bez prostředníků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Také riziko úpravy poplašných zbraní a dalších druhů zbraní pro střelbu cvičnými náboji na skutečné střelné zbraně je i nadále vysoké a při některých teroristických činech byly upravené zbraně použity. Proto je nezbytné řešit problém, kdy jsou při trestných činech využívány upravené střelné zbraně, a to zejména jejich zahrnutím do působnosti směrnice. Měly by být přijaty technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby je nebylo možné upravit na střelné zbraně.

(13)  Měly by být přijaty technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby je nebylo možné upravit na střelné zbraně.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V zájmu lepšího fungování výměny informací mezi členskými státy by Komise měla posoudit nezbytné prvky systému na podporu takové výměny informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny. Posouzení Komise může být případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

(14)  V zájmu lepšího fungování výměny informací mezi členskými státy a sledovatelnosti střelných zbraní by Komise měla posoudit nezbytné prvky systému umožňujícího povinný přístup všech členských států k informacím obsaženým v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny. Posouzení Komise by mělo být doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací. Takovýto systém nejenomže umožní sledovat v souladu se zákonem zbraně držené soukromými osobami nebo jinými subjekty, ale měl by také zabezpečit sledovatelnost zbraní, které byly příslušnými orgány zabaveny nebo jim byly odevzdány či propadly členským státům, čímž se umožní jednoznačně zjistit, co se se zbraněmi děje do okamžiku, než jsou zničeny, dále využívány nebo opět umístěny na trh.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby byla zajištěna vhodná výměna informací mezi členskými státy, pokud jde o vydaná povolení a zamítnutí, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o přijetí aktu, který členským státům umožní vytvořit takový systém výměny informací o udělených povoleních a zamítnutích. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(15)  Aby byla zajištěna vhodná výměna informací mezi členskými státy o udělených povoleních, zamítnutích, přerušených povoleních a veškerých dalších informací podle této směrnice, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o přijetí aktu, který členským státům umožní vytvořit takovýto systematický a povinný systém výměny informací mezi členskými státy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b.  Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, závěr nebo nábojový válec revolveru, závorník nebo nosič závorníku a jakékoli zařízení zkonstruované nebo upravené k utlumení hluku výstřelu, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.

1b.  Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, závěr nebo nábojový válec revolveru, závorník nebo nosič závorníku, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.

Odůvodnění

Tlumiče nejsou část, která je „hlavní“, a doplnit je do této kategorie by nevedlo k vyšší bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1e.  Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo vývoz do třetí země plně smontovaných střelných zbraní, jejich součástí a střeliva;

1e.  Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo vývoz do třetí země či dovoz do členského státu ze třetí země plně smontovaných střelných zbraní, jejich součástí a střeliva;

Odůvodnění

Není důvod, proč by nemělo být do rozsahu činností zprostředkovatele zahrnuto dovážení střelných zbraní ze třetích zemí do členského státu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1h.  Pro účely této směrnice se „napodobeninami střelných zbraní“ rozumějí předměty, které mají vzhled střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, aby nemohly být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

vypouští se

Odůvodnění

Definice napodobeniny, která se týká předmětů, jež mají vnější vzhled střelné zbraně, ale nemohou být upraveny k vystřelování střely, se vztahuje na předměty, které nejsou ani hypoteticky střelnou zbraní, a tudíž nemají žádné místo ve směrnici o střelných zbraních a směrnice by tyto předměty neměla upravovat. Není nutné vkládat do směrnice ustanovení týkající se hraček, dekorativních předmětů apod. Navíc je na základě nepřesného kritéria vzhledu obtížné posoudit, zda se jedná o napodobeninu nebo jiný předmět.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 1 – odst. 1 i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1i.  Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně, které byly znehodnoceny tak, aby byly trvale nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.

1i.  Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně, které byly znehodnoceny tak, aby byly trvale nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě, v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/24031a Komise ze dne 15. prosince 2015 o společných pokynech týkajících se standardů a technik znehodnocování, aby se zajistilo, že znehodnocené střelné zbraně budou nevratně neschopny střelby.

 

__________________

 

1a  Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 2 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.“

„1.  Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby ani přísnějších právních předpisů týkajících se prodeje nelegálních zbraní.“

Odůvodnění

Tato směrnice musí posílit přeshraniční sledovatelnost a transparentnost držení a prodeje zbraní a umožnit aktivní boj proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi.

Pozměňovací návrh  22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií a státními orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií a státními orgány nebo sběrateli a subjekty s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny. Nevztahuje se ani na obchodní přepravu produktů obranného průmyslu ani na nabývání nebo držení těch střelných zbraní a střeliva, které podléhají povolení, registraci nebo prohlášení, v souladu s vnitrostátními předpisy, ze strany muzeí či sběratelů, kteří jsou jako takoví uznáni členským státem, na jehož území jsou usazeni.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Členské státy, které vytvářejí nebo již vytvořily zvláštní status pro sběratele, určí, která ustanovení této směrnice se na ně vztahují.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí.

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich hlavní části vyrobené po dni vstupu této směrnice v platnost byly ihned po výrobě nebo dovozu před uvedením na trh trvalým způsobem označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně nebo v okamžiku vývozu do Unie vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce.

2.  Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní a jejich hlavních částí členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně či každé hlavní části této střelné zbraně nebo v okamžiku dovozu do Unie vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla, typu nebo modelu střelné zbraně a jeho ráže. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Označením se opatří pouzdro závěru střelné zbraně.

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně jednoznačně označeny, aby bylo možno zjistit vládu provádějící tento převod.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní či kterýchkoli jejich hlavních částí z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně jednoznačně označeny, aby bylo možno zjistit vládu provádějící tento převod.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

3.  Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele a také na základě transparentnosti obchodní činnosti. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 – odst. 4 – pododst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V tomto evidenčním systému se zaznamenávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele. Záznamy o střelných zbraních, včetně znehodnocených střelných zbraní, se musí být uchovávat, dokud příslušný orgán neosvědčí, že byly střelné zbraně zničeny.

„V tomto evidenčním systému se zaznamenávají zejména informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele. Záznamy o střelných zbraních se musí uchovávat po časově neomezenou dobu, dokud příslušný orgán neosvědčí, že byly střelné zbraně zničeny.

 

Členské státy nejpozději do [datum] zajistí příslušným orgánům všech ostatních členských států přímý přístup k informacím ve svých vnitrostátních registrech. Za tímto účelem určí orgán, který bude pověřen zajišťováním tohoto přístupu, a sdělí jeho název Komisi“.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 4 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Systém uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň kontrolu osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

2.  Systém uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň kontrolu osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele a také kontrolu transparentnosti obchodní činnosti. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dosáhly věku 18 let, s výjimkou držení střelných zbraní k loveckým účelům a pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

a)  dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení střelných zbraní k loveckým účelům a pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

Odůvodnění

Komise tento text, který tento pozměňovací návrh opětovně zavádí, vypustila a vypuštění řádně nezdůvodnila. Velmi omezená a přísně kontrolovaná výjimka umožňující členským státům povolit, aby někteří nezletilí měli střelné zbraně, je nezbytná v organizacích určitého druhu vzdělávání, zejména pokud se jedná o lesnictví. Dále je nesmyslné povolit těmto nezletilým, aby drželi střelné zbraně, a přitom neumožnit jejich nabytí. Tyto zbraně jsou drženy pod přísnou kontrolou.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

b)  nepředstavují nebezpečí pro sebe ani pro ostatní osoby, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  se zavazují, že budou mít zbraně v držení v souladu s kritérii uchovávání a přepravy stanovenými v právních předpisech členského státu, v němž mají bydliště, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1a.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy stanoví za účelem minimalizace rizika krádeže střelných zbraní kategorie B v držení fyzických osob bezpečnostní kritéria pro ukládání, držení a přepravu střelných zbraní a střeliva. Tato kritéria by měla být přizpůsobena nebezpečnosti střelné zbraně a počtu držených střelných zbraní.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 – pododst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví standardní lékařská vyšetření pro vydání nebo obnovení povolení podle odstavce 1 a povolení odejmou, jestliže kterákoli z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno, již není splněna.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  Touto směrnicí není dotčeno vlastnictví střelných zbraní a střeliva nabytých dědictvím; členské státy omezí držení výše uvedených střelných zbraní vlastníky, kterým není držení řádně povoleno.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla vyřešena situace osob bez řádného povolení, které získají střelnou zbraň dědictvím, což je v podstatě nezávislé na jejich vůli. Držení a používání takových střelných zbraní těmito osobami by sice mělo být omezeno, ale neměla by existovat jakákoli pochybnost o pouhém faktu jejich vlastnictví a určitých práv z vlastnictví vyplývajících, jako například jejich právní způsobilosti střelnou zbraň prodat.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  Pokud je při vyšetření uplatněn správný postup, nenese orgán nebo jednotlivec provádějící vyšetření udržitelnosti žádnou odpovědnost ve vztahu k úkonům osoby, která byla tomuto vyšetření podrobena.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c)  Členské státy povolení podle odstavce 1 odejmou, jestliže kterákoli z podmínek stanovených v tomto článku již není splněna.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A a zničí střelné zbraně a střelivo, které byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly zabaveny.

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A a zabaví střelné zbraně a střelivo, které byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly zabaveny. Ve zvláštních případech souvisejících s národní obranou mohou příslušné orgány udělit povolení pro držení výše uvedených střelných zbraní a střeliva, pokud to neodporuje veřejné bezpečnosti či veřejnému pořádku.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – pododst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou subjektům zabývajícím se kulturními a historickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely střelné zbraně klasifikované v kategorii A nabyté před [datum vstupu této směrnice v platnost], pokud byly znehodnoceny v souladu s ustanoveními, kterými se provádí čl. 10 písm. b).

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy mohou subjektům a osobám zabývajícím se kulturními, historickými, vědeckými, technickými nebo vzdělávacími hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely střelné zbraně a střelivo klasifikované v kategorii A nabyté před [datum vstupu této směrnice v platnost], pokud byly znehodnoceny v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2403 nebo byly vyňaty z povinnosti provést znehodnocení na základě potřeby zachovat kulturní nebo historické dědictví či kvůli vědeckým, technickým nebo vzdělávacím aspektům a pokud lze prokázat, že jejich uskladnění neohrožuje veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva, pokud jde o kategorie A, B a C, komunikačními prostředky na dálku, jak je definováno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), je povoleno pouze podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům a musí být členskými státy přísně kontrolováno.

Nabývání střelných zbraní a jejich hlavních částí, pokud jde o kategorie A, B a C, komunikačními prostředky na dálku, jak je definováno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), je povoleno pouze podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům a musí být členskými státy přísně kontrolováno.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby zkrácení dlouhé střelné zbraně úpravou jedné nebo více jejích hlavních částí, které má za následek, že je tato zbraň nově definována jako krátká střelná zbraň, bylo považováno za výrobu, a proto za nedovolené jednání, pokud takovou úpravu neprovádí oprávněný zprostředkovatel v oboru zbraní nebo zbrojíř.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 7 – odst. 3 – pododst. 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  V článku 7 se do odstavce 3 vkládá nový pododstavec, který zní:

 

Údaje o střelných zbraních klasifikovaných v kategorii B a jakákoliv rozhodnutí povolit nebo zakázat nabývání a držení těchto střelných zbraní by měla být registrována v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny, a měly by k nim mít přímý přístup příslušné orgány všech členských států.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  V článku 7 se do odstavce 4 vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Maximální limity nepřesahují pět let. Povolení může být obnoveno, jsou-li nadále splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.“

 

Odůvodnění

Doplnění závazné časové lhůty pro povolení by vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie pro orgány i legální držitele střelných zbraní, aniž by mělo kladný dopad na bezpečnost. Tyto zdroje lze lépe vynaložit na boj proti nezákonným střelným zbraním.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření v souvislosti s výrobci a prodejci zbraní s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně. Členské státy rovněž zajistí, aby tyto zbraně byly označeny v souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice a byly zaznamenány v počítačových systémech evidence údajů zavedených v členských státech.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby bylo zajištěno, že nemohou být upraveny na střelné zbraně.

Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně. Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 13a odst. 2 této směrnice vydá do 31. prosince 2016 společné normy pro úpravy a zajistí přitom, aby jakákoli úprava střelné zbraně, která změní její kategorii, byla provedena způsobem, který zajišťuje nevratnost takové úpravy.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření k tomu, aby znehodnocení střelných zbraní zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak zajištěno, že střelná zbraň je v jeho důsledku provedených změn nevratně neschopna střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně.

S ohledem na nařízení Rady 2015/24031a ze dne 15. prosince 2015 přijmou členské státy opatření k tomu, aby znehodnocení střelných zbraní zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak zajištěno, že střelná zbraň je v jeho důsledku provedených změn nevratně neschopna střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, a zřetelné odpovídající označení takové zbraně u každé z hlavních částí znehodnocené střelné zbraně.

 

Členské státy určí příslušný orgán, který bude provádět znehodnocování střelných zbraní, a nejpozději do [datum] jej sdělí Komisi.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 10 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme standardy a techniky znehodnocování, aby bylo zajištěno, že znehodnocené střelné zbraně jsou nevratně neschopny střelby. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Článek 10 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zavedou pravidla pro bezpečné skladování střelných zbraní a střeliva kategorie A, B a C, která budou splňovat standardy rovnocenné standardům stanoveným v dohodě o Evropském hospodářském prostoru, s cílem zajistit, aby byly střelné zbraně a střelivo skladovány způsobem, který minimalizuje riziko, že k nim získají přístup neoprávněné osoby.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 91/477/EHS

Článek 10 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nadbytečné uskladněné služební zbraně kategorie A, které dříve používaly policie, celní správa a armáda, jsou nevratně znehodnoceny v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, vyjma převodů v souladu s povoleními udělenými podle čl. 6 odst. 1 nebo 2.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  Kromě nezbytného systému registrace zbraní držených soukromými osobami nebo jinými subjekty v souladu se zákonem vede každý členský stát registr zajišťující sledovatelnost zbraní zabavených orgány nebo propadlých státu od okamžiku jejich odevzdání nebo zabavení do doby, než jsou zničeny, využívány orgány nebo opět uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 13 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušné orgány členských států si vyměňují informace o udělených povoleních pro přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, jakož i informace týkající se odmítnutí udělit povolení podle článku 7.

4.  Příslušné orgány členských států si elektronickou cestou vyměňují informace o udělených povoleních pro přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, jakož i informace týkající se odmítnutí udělit povolení podle článku 7, a to nejpozději do [datum] a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…1a.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L …).

Odůvodnění

Výměna údajů musí být účinná a probíhat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, případně doprovázenou návrhy, zejména pokud jde o kategorie střelných zbraní uvedené v příloze I a otázky týkající se nových technologií, jako je 3D tisk. První zpráva bude předložena dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně kontroly účinnosti nových ustanovení, případně doprovázenou návrhy, zejména pokud jde o kategorie střelných zbraní uvedené v příloze I a otázky týkající se modulární koncepce zbraní a nových technologií, jako je 3D tisk. První zpráva bude předložena dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 91/477/EHS

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do [datum] posoudí nezbytné prvky systému pro výměnu informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mezi členskými státy. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

Komise nejpozději do [datum] posoudí nezbytné prvky systému umožňujícího přístup všech členských států k informacím obsaženým v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13

Směrnice 91/477/EHS

PŘÍLOHA I – část II

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  V příloze I směrnice 91/477/EHS se část II mění takto:

vypouští se

a)  bod A se mění takto:

 

i)  v kategorii A se doplňují nové body, které znějí:

 

„6.  Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně.

 

7. Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

 

8. Střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, co byly znehodnoceny.“

 

ii)  v kategorii B se zrušuje bod 7.

 

iii)  v kategorii C se doplňují nové body, které znějí:

 

„5.  Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i napodobeniny.

 

6. Střelné zbraně kategorie B a bodů 1 až 5 kategorie C poté, co byly znehodnoceny.“

 

b)  v bodě B se zrušuje toto znění.

 

„Mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň střelných zbraní jako oddělené předměty jsou zahrnuty do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by poškodil veškeré obranné kapacity některých členských států.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Směrnice 91/477/EHS

Příloha I – část II – bod A – kategorie C – bod 5

 

Stávající znění  

Pozměňovací návrh

 

13a)  V příloze I směrnice 91/477/EHS se část II mění takto:

 

V kategorii C se doplňuje nový bod, který zní:

5.  Poplašnésignální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i napodobeniny.

5.  Střelné zbraně kategorií A a Bbodů 1 až 4 kategorie C poté, co byly upraveny na poplašné, signální, salutní, akustické, plynové, paintballové nebo airsoftové zbraně, Flobertky nebo zbraně s perkusním zámkem.

Odůvodnění

Nevidíme důvod k tomu, aby poplašné, signální, salutní a akustické zbraně byly začleněny do kategorie C, pokud byly původně vyrobeny za tímto účelem (tj. nedošlo k jejich úpravě ze zbraní na ostré střelivo). Pokud byly schváleny a homologovány pro uvedení na trh (což obvykle také zahrnuje kontroly bezpečnosti) měly by zůstat mimo působnost této směrnice. Pokud jde o střelné zbraně upravené na poplašné, signální a jiné zbraně, cílem tohoto návrhu je uzavřít mezeru, která byla pravděpodobně využívána teroristy a zločinci, kteří je upravovali zpět na zbraně na ostré střelivo. Jejich začlenění do kategorie C představuje opatření předcházející jejich opětovné úpravě do původního stavu, protože tím, že budou podléhat prohlášení, se stanou sledovatelnými, a tudíž budou pro páchání trestné činnosti nezajímavé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Kontrola nabývání a držení zbraní

Referenční údaje

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.12.2015

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

28.4.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Bodil Valero

10.12.2015

Projednání ve výboru

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Datum přijetí

9.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Georgi Pirinski

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Kontrola nabývání a držení zbraní

Referenční údaje

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Datum předložení EP

18.11.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

13.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

10

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Datum předložení

2.8.2016