RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Vicky Ford
Arvamuse koostaja (*): Bodil Valero, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54


Menetlus : 2015/0269(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0251/2016
Esitatud tekstid :
A8-0251/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0750),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0358/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Poola Senati ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0251/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Vastusena hiljutistele terrorirünnakutele, mis näitasid direktiivi 91/477/EMÜ rakendamise puudulikkust eriti seoses relvade laskekõlbmatuks muutmise, ümbertehtavuse ja märgistamiseeskirjadega, nõuti 2015. aasta aprillis vastuvõetud Euroopa julgeoleku tegevuskavas ja 29. aprilli 2015. aasta siseministrite nõukogu deklaratsioonis selle direktiivi läbivaatamist ja tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise ühist käsitlusviisi, et takistada kurjategijatel nende taas laskekõlblikuks muutmist ja kasutamist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Vastavalt käesolevale direktiivile peavad teabe säilitamine ja teabevahetus olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a.

 

_____________________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)   Arvestada tuleb asjaolu, et terrorismi ja rasket kuritegevust ei saa tulemuslikult tõkestada sellega, et seaduskuulekatele jahimeestele ja sportlastele tekitatakse tarbetuid takistusi.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ küsimused vajavad täiendavat parandamist.

(3)  Teatavad direktiivist 91/477/EMÜ tulenevad küsimused vajavad täiendavat parandamist proportsionaalsel viisil, et võidelda kuritegelikel või terroristlikel eesmärkidel tulirelvadega kauplemise vastu ja edendada kehtivate eeskirjade ühtlustatud kohaldamist liikmesriikides, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja julgeoleku kõrge tase kogu liidus.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Tuleks selgitada mõiste „tulirelv“ määratlust ning tõhustada kontrolli oluliste osade üle, lisades sellesse määratlusse kõik kaasaskantavad esemed, millel on mõni tulirelvaga kattuv oluline osa. Sellises seadmes sisalduva olulise osa kasutamist tulirelvas tuleks pidada võimalikuks, kui asjaomast olulist osa on võimalik seadmest seda oluliselt muutmata tulirelva üle viia.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  Liikmesriigi riiklikud kaitsejõud võivad vastavalt nende määratlusele riiklikus õiguses lisaks sõjaväele hõlmata selliseid üksusi nagu kodukaitse, samuti reservvägi ja vabatahtlikud kaitsejõud, kes osalevad riigikaitsesüsteemides riiklike kaitsejõudude alluvuses.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c)  Teatud isikutel on A-klassi kuuluvatele tulirelvadele ligipääsemiseks õigustatud huvi, tingimusel et erandeid tehakse erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Need isikud võivad hõlmata muu hulgas relvaülemaid, kontrollasutusi, tootjaid, sertifitseeritud eksperte, kohtueksperte ja teatud juhtudel filmide tootmisega seotud isikuid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d)  Liikmesriikidel tuleks lubada anda üksikisikutele luba keelatud tulirelvade ja nende oluliste osade omandamiseks ja valdamiseks riigikaitse eesmärgil, näiteks seoses liikmesriigi õiguses sätestatud vabatahtliku sõjalise väljaõppega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Oma asukohaliikmesriigi tunnustatud organitel, keda huvitavad relvade kultuuriline või ajalooline külg ja kelle valduses on enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva omandatud A-klassi kuuluvad tulirelvad, peaks olema võimalik hoida neid tulirelvi oma valduses eeldusel, et asjaomane liikmesriik on andnud selleks loa ja et need tulirelvad on muudetud laskekõlbmatuks.

(4)  Liikmesriikidel peaks olema võimalik anda luba tunnustatud muuseumidele ja kollektsionääridele keelatud tulirelvade ja laskemoona omandamiseks ja valdamiseks, kui see on vajalik ajaloolistel, kultuurilistel, teaduslikel, tehnilistel, hariduslikel, esteetilistel või ajaloopärandiga seotud põhjustel, tingimusel et nad näitavad enne loa saamist, et nad on võtnud vajalikud meetmed, et vältida mis tahes ohtu avalikule julgeolekule või avalikule korrale, kaasa arvatud relvi ja laskemoona ohutult hoiustades. Iga sellise loa andmisel tuleks võtta arvesse ja kajastada konkreetset olukorda, kaasa arvatud kollektsiooni olemust ja eesmärke.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kuna on tehtud kindlaks, et kollektsionäärid on ebaseadusliku tulirelvakaubanduse võimalik lähtekoht, peaksid nad kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

(5)  Kollektsionääridel on samasugused õigused nagu teistel kasutajatel, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 91/477/EMÜ, ning nad peaksid seetõttu kuuluma selle kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)   Kuna vahendajad osutavad relvakaupmeeste teenustega sarnaseid teenuseid, peaksid ka nemad kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

(6)   Kuna vahendajad osutavad relvakaupmeeste teenustega sarnaseid teenuseid, peaksid ka nemad kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ja neil peaksid lasuma kõigis asjaomastes aspektides samasugused kohustused kui relvakaupmeestel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Käesolevas direktiivis tuleks täpsustada, et relvakaupmehe tegevus ei hõlma ainult tulirelva valmistamist, vaid ka selle olulist muutmist või kohandamist, nagu näiteks täispika relva lühendamine, mille tõttu selle klass või alamklass muutub, ning lisaks tulirelva ja laskemoona oluliste osade olulist muutmist või kohandamist, ning et seetõttu tuleks lubada sellist tegevust ainult vastava loaga relvakaupmeestele. Laskemoona manuaalset laadimist või laskemoonakomponentidest manuaalset uuesti laadimist isiklikul otstarbel kasutamiseks ei tohiks lugeda oluliseks muutmiseks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 98/20131a kohase kahtlastest tehingutest teatamise korra puhul, tuleks laskemoona terviklaengu või laskemoona süütelaenguga osade omandamise tehingut pidada kahtlaseks, kui see hõlmab näiteks koguseid, mis kavandatava erakasutuse otstarbel on ebatavalised, või kui tundub, et laskemoona kasutamine on ostjale võõras või kui ta ei soovi isikut tõendavat dokumenti esitada. Kui relvakaupmehel või vahendajal ei ole võimalik ostja isikut tuvastada, peaks tulirelva omandamine üksnes sularahas tasumise teel olema keelatud.

 

_____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu

15. jaanuari 2013. aasta

määrus (EL) nr 98/2013

lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

(ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Võttes arvesse suurt ohtu, et puudulikult laskekõlbmatuks muudetud relvad muudetakse taas laskekõlblikuks ja eesmärgiga tõhustada julgeolekut kogu liidus, peaksid käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluma laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. Lisaks tuleks kõige ohtlikumate tulirelvade suhtes kehtestada rangemad eeskirjad eesmärgiga tagada, et nende tulirelvade valdamine või nendega kauplemine ei oleks lubatud. Neid eeskirju tuleks kohaldada ka kõnealusesse klassi kuuluvate tulirelvade suhtes pärast seda, kui need on muudetud laskekõlbmatuks. Kui asjaomaseid eeskirju ei järgita, peaksid liikmesriigid võtma asjakohased meetmed, mis muu hulgas hõlmavad nende tulirelvade hävitamist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Tulirelvade omandamist ja valdamist tuleks lubada ainult isikutele, kellel on selleks mõjuv põhjus. Liikmesriikidel peaks olema võimalus sätestada, et tulirelvade omandamine ja valdamine näiteks jahi, märkilaskmise, samuti tavasid ja traditsioone edendavate ühenduste ning kultuuri ja ajalooga tegelevate asutuste poolt kasutamiseks, mitmesuguste teaduslike, tehniliste või katsetegevuste jaoks ning ajalooliste sündmuste taasetendamiseks, filmide või ajaloolise uurimustöö tegemiseks on mõjuv põhjus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Liikmesriigid peaksid tagama, et tulirelvade omandamise ja valdamise järelevalveks rakendav kord on mõjus. Nimetatud kord, mis võib olla pidev või perioodiline, peaks loa väljastamise või uuendamise korral põhinema asjakohase meditsiinilise ja psühholoogilise teabe hindamisel või mõjusal alternatiivsel järjepideval järelevalvekorral, võttes arvesse asjaomaseid ohte ja kõiki asjakohaseid näitajaid, näiteks meditsiinitöötajatelt saadud teavet, et valdamist lubavad tingimused ei pruugi enam täidetud olla.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Tulirelvad ja laskemoon tuleks hoiustada turvaliselt, kui nende üle ei teostata vahetut järelevalvet. Hoiustamise ja turvalise veo kriteeriumid tuleks määrata kindlaks siseriiklikus õiguses, võttes arvesse asjaomaste tulirelvade arvu ja olemust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jälgitavuse tagamiseks tuleks need registreerida riiklikes registrites.

(8)  Tulirelvade ja oluliste osade jälgitavuse suurendamiseks ning nende vaba liikumise lihtsustamiseks tuleks nii kokkupandud tulirelv kui ka kõik eraldi müüdavad olulised osad märgistada nende tootmisel või viivitamatult pärast nende importimist liitu kustutamatu märkega. Jälgitavusnõudeid ei tuleks kohaldada tulirelvadele, mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga laskekõlbmatuks muudetud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Euroopa tulirelvapassi kui jahimeeste ja laskesportlaste peamise vajaliku dokumendi rakendamist ja tunnustamist liikmesriikides tuleks parandada, tagades, et liikmesriigid ei sea Euroopa tulirelvapassi väljastamise, uuendamise või aktsepteerimise tingimuseks halduskulusid ületava tasu või lõivu maksmist või muude põhjendamatute kulude tegemist või muud täiendavat haldusmenetlust.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Et vältida märgistuse kerget kustutatavust ja täpsustada, missugustele osadele tuleks märgistus kanda, tuleks kehtestada ühised liidu märgistamiseeskirjad.

(10)  Et takistada märgistuse kerget kustutamist ja täpsustada, missugustele osadele tuleks märgistus kanda, tuleks kehtestada ühised liidu märgistamiseeskirjad. Neid eeskirju tuleks kohaldada üksnes nende tulirelvade ja eraldi müüdavate oluliste osade suhtes, mis lastakse turule alates kuupäevast, mil liikmesriigid peavad jõustama käesoleva direktiivi peamiste sätete järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Tulirelvi võib kasutada oluliselt kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse tagamiseks tuleks nende andmed säilitada määramata ajaks, kuni hävitamine on tõendatud.

(11)  Tulirelvi võib kasutada oluliselt kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse tagamiseks tuleks tulirelvade ja nende oluliste osade andmed säilitada määramata ajaks, kuni nende hävitamine või laskekõlbmatuks muutmine on tõendatud. Juurdepääs nendele andmetele ja kõikidele asjaomastele isikuandmetele peaks olema üksnes pädevatel asutustel. Nõuet jätkata tulirelvade ja oluliste osade registreerimist pärast nende laskekõlbmatuks muutmist tuleks kohaldada üksnes juba registreeritud tulirelvadele ja olulistele osadele ning isikule, kes neid laskekõlbmatuks muutmise hetkel valdab. Seda nõuet ei tuleks kohaldada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade või oluliste osade järgnevatele üleandmistele või tulirelvadele ja olulistele osadele, mis eemaldati registrist pärast nende laskekõlbmatuks muutmist kooskõlas enne käesoleva direktiivi jõustumist kohaldatud riiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Tulirelvade ja nende osade müügi kord sidevahendite kaudu võib olla julgeolekule tõsiseks ohuks, sest seda on tavalistest müügimeetoditest keerulisem kontrollida, eriti seoses lubade õiguspärasuse kontrollimisega internetis. Seepärast on asjakohane piirata relvade ja nende osade müüki sidevahendi (eriti interneti) kaudu müügiga relvakaupmeestele ja vahendajatele.

(12)  Tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona turustamine internetis või muude sidevahendite abil, näiteks veebipõhiste oksjonikataloogide või erakuulutuste kaudu, ning müügi või muude tehingute korraldamine näiteks telefoni või e-posti teel, peaksid juhul, kui see on siseriikliku õigusega lubatud, olema võimalikud eeldusel, et isikut ja sellise tehingu tegemise õigust on võimalik tuvastada. Seepärast on asjakohane tagada, et tingimused, mis on kehtestatud tulirelvade, oluliste osade ja laskemoona ostmiseks sidevahendi (eriti interneti) kaudu, on sellised, mis võimaldavad relvakaupmehel, vahendajal või avaliku sektori asutusel või selle esindajal kontrollida hiljemalt ostu kättetoimetamisel ostja isikut ja vajaduse korral tema luba omandada tulirelva .

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate volitatud relvakaupmeeste ja vahendajate tegevus peaks hõlmama tulirelvade ja nende oluliste osade ostmist, müüki, importimist, eksportimist, esitlemist, kokkupanemist, muutmist, kohandamist, hooldamist, hoiustamist, transportimist, tarnimist, levitamist, kohaletoimetamist, vahetamist ja üürimist. Relvakaupmehed ja vahendajad peaksid tulirelvi või nende olulisi osi müüma, üle andma või kätte toimetama vaid isikutele, kellel on asjakohane luba või litsents, nad peaksid pidama müügiregistrit ning teavitama müügist, üleandmisest või kohaletoimetamisest liikmesriikide pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Lisaks on olemas suur oht, et hoiatusrelvi ja muid paukpadrunirelvi kohandatakse tegelikeks tulirelvadeks, ja mõnes terrorirünnakus on kasutatud ümbertehtud relvi. Seepärast on oluline tegelda probleemiga, mis on seotud ümbertehtud tulirelvade kasutamist kuritegevuses, eelkõige selle kaudu, et need lisatakse direktiivi kohaldamisalasse. Vastu tuleks võtta hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et neid ei oleks võimalik kohandada tulirelvadeks.

(13)  Lisaks, et vältida ohtu, et hoiatusrelvi ja muid paukpadruneid laskvaid tulirelvi toodetakse nii, et neid on võimalik tegelikeks tulirelvadeks kohandada, tuleks võtta vastu tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et neid ei oleks võimalik kohandada tulirelvadeks.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriikide vahelise teabevahetuse toimimise parandamiseks peaks komisjon hindama, millised on süsteemis vajalikud elemendid, mille abil toetada liikmesriikides kasutusele võetud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamist. Komisjoni hinnangule võib vajaduse korral lisada seadusandliku ettepaneku, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

(14)  Liikmesriikide vahelise teabevahetuse toimimise ja tulirelvade jälgitavuse parandamiseks võiks kasutada mitmesuguseid praeguseid süsteeme või ühtseid kontaktpunkte või uusi teabevahetusmehhanisme, olenevalt vahetatava teabe olemusest. Komisjon peaks hindama, millised on süsteemis vajalikud elemendid, mille abil toetada liikmesriikides kasutusele võetud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamist, ning võimaldama liikmesriikidele kohustuslikku juurdepääsu. Komisjoni hinnangule tuleks vajaduse korral lisada seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid. Lisaks sellele, et täidetakse tulirelvade jälgimise vajadus, peaks selline teabevahetussüsteem võimaldama tulirelvade jälgimist siis, kui pädevad asutused need konfiskeerivad, kui relvad pädevatele asutustele või liikmesriigile üle antakse, mis võimaldab teha kindlaks, mis toimub tulirelvadega ajani, mil need hävitatakse, neid edasi kasutatakse või nad uuesti turule lastakse.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3 (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)   Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Lisaks loetakse tulirelvaks kõiki kaasakantavaid seadmeid, mis sisaldavad olulisi osi, mida on võimalik tulirelvas kasutada.“

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a a)  Lõige 1.a jäetakse välja.

1.a.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „osa” tulirelva mis tahes osa või varuosa, mis on spetsiaalselt tulirelva jaoks konstrueeritud ja vajalik selle kasutamiseks, nagu näiteks relvaraud, relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk, trummel, lukk või kaitseriiv ning seadis, mis on valmistatud või kohandatud tulistamisel tekkiva heli summutamiseks.

 

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.b.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, trumlit, lukku või kaitseriivi ja mis tahes seadist, mis on valmistatud või kohandatud tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ning mis eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge kinnitamiseks need on ette nähtud.

1.b.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „tulirelva oluline osa“ relvarauda, relvaraami, relva lukukoda (sealhulgas vajaduse korral hõlmates nii lukukoda kui ka relvaraami), püstolikelku, trumlit, lukku või sulgurit, mis eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge kinnitamiseks need on ette nähtud.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.e

 

Komisjoni ettepanek

    Muudatusettepanek

1.e   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „vahendaja“ iga füüsilist või juriidilist isikut peale relvakaupmehe, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täiel määral või osaliselt täielikult kokkupandud tulirelvade, nende osade ja laskemoona ostmisest, müümisest või nende üleandmise korraldamisest liikmesriigis, ühest liikmesriigist teise või eksportimisest kolmandasse riiki.

1.e   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „vahendaja“ iga füüsilist või juriidilist isikut või sellise isiku vahendajat või esindajat peale relvakaupmehe, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täiel määral või osaliselt täielikult kokkupandud tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona ostmisest, müümisest, laenutamisest või rentimisest või nende üleandmise korraldamisest liikmesriigis või ühest liikmesriigist teise või eksportimisest kolmandasse riiki või importimisest kolmandast riigist liikmesriiki.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.f.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „hoiatus- ja signaalrelvad” kaasaskantavaid seadmeid, millel on padrunihoidja, ees, küljel või peal asuv gaasiava, ja mis on spetsiaalselt kavandatud ja konstrueeritud hoiatamiseks või märguandmiseks ja mis on ette nähtud üksnes paukpadrunitega, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks.

1.f.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „hoiatus- ja signaalrelvad“ kaasaskantavaid seadmeid, millel on padrunipesa, mis on spetsiaalselt kavandatud üksnes paukpadrunitega, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise signaali andmiseks mõeldud laskemoonaga tulistamiseks ning mida ei ole võimalik kohandada haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks püssirohu toimel.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.g.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad” spetsiaalselt üksnes paukpadrunite tulistamiseks kohandatud tulirelvi, mida kasutatakse teatrietendustel, fotosessioonidel, filmi- ja televisioonisalvestustel.

1.g.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad“ spetsiaalselt üksnes paukpadrunite tulistamiseks kohandatud tulirelvi, mida kasutatakse näiteks teatrietendustel, fotosessioonidel, filmi- ja televisioonisalvestustel, ajalooliste sündmuste taasetendamisel, paraadidel, spordisündmustel ja õppustel.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1h.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „järeletehtud tulirelvad” esemeid, millel on tulirelva väljanägemine, kuid mis on valmistatud viisil, mis ei võimalda selle kohandamist haavli, kuuli või laskekeha väljalaskmiseks laengu toimel.

välja jäetud

Selgitus

Iga tulirelvale sarnanev ese, mida on võimalik tulirelvaks kohandada, kuulub direktiivi artikli 1 kohaldamisalasse, mida tugevdab veelgi iga olulist osa sisaldava eseme lisamine (muudatusettepanek nr 23). Esemed, mida pole võimalik tulirelvaks kohandada, ei peaks direktiivi kohaldamisalasse kuuluma.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1i.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad” tulirelvi, mida on muudetud eesmärgiga muuta need lõplikult laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis tagab, et tulirelva kõik olulised osad on muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, asendada või muuta.

1i.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad“ tulirelvi, mida on muudetud eesmärgiga muuta need lõplikult laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis tagab, et tulirelva kõik olulised osad on muudetud vastavalt artiklile 10b jäädavalt kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, asendada või muuta.

 

Kui relvad on tõendatult haruldased või ajaloolise väärtusega, võivad liikmesriigid otsustada, et laskekõlbmatuks muutmiseks võidaks sellise väärtusega tulirelvade puhul eemaldada tulirelva üks või mitu olulist osa, et see kasutuskõlbmatuks muuta. Selle menetluse kasutamise korral antakse eemaldatud olulised osad hoiule liikmesriigi pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.ia (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„1.ia.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „muuseum“ ühiskonna ja selle arendamise huvides ajaloolisel, kultuurilisel, teaduslikul, tehnilisel, hariduslikul, esteetilisel või ajaloopärandiga seotud eesmärgil tegutsevat ja liikmesriigi poolt sellisena tunnustatud üldsusele avatud alalist institutsiooni.“

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1.ib (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„1.ib.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „kollektsionäär“ juriidilist või füüsilist isikut, kes on pühendunud tulirelvade kogumisele ja säilitamisele ajaloolisel, kultuurilisel, teaduslikul, tehnilisel, hariduslikul, esteetilisel või ajaloopärandiga seotud eesmärgil ja on liikmesriigi poolt sellisena tunnustatud.“

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)   tulirelvade valmistamine, nendega kauplemine, nende vahetamine, rendileandmine, parandamine või ümbertegemine;

i)   tulirelvade valmistamine, sh muutmine, välja arvatud isikliku kasutamise eesmärgil muutmine, mis ei põhjusta tulirelva klassi või alamklassi muutust, nende kohandamine, nendega kauplemine, nende vahetamine, rendileandmine või parandamine;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)   tulirelva osade valmistamine, nendega kauplemine, nende vahetamine, rendileandmine, parandamine või ümbertegemine;

ii)   tulirelvade oluliste osade valmistamine, sh muutmine, välja arvatud isikliku kasutamise eesmärgil muutmine, mis ei põhjusta tulirelva klassi või alamklassi muutust, nende kohandamine, nendega kauplemine, nende vahetamine, rendileandmine või parandamine;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt iii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)   laskemoona valmistamine, sellega kauplemine, selle vahetamine või ümbertegemine.

iii)   laskemoona valmistamine, välja arvatud laskemoona manuaalne laadimine või uuesti laadimine isiklikuks kasutamiseks, sh muutmine, välja arvatud muutmine isiklikuks kasutamiseks, mis ei põhjusta klassi muutust, laskemoona ümbertegemine, sellega kauplemine ja selle vahetamine.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitletakse isikut selle riigi elanikuna, mis on esitatud aadressis, mis on tema alalist elukohta tõendavas dokumendis nagu pass või isikutunnistus, mis esitatakse valduse kontrollimisel või tulirelva omandamisel liikmesriigi ametiasutustele või relvakaupmehele.

„3.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitletakse isikut selle riigi elanikuna, mis on esitatud aadressis, mis on tema alalist elukohta tõendavas dokumendis nagu pass või isikutunnistus, mis esitatakse valduse kontrollimisel või tulirelva omandamisel liikmesriigi ametiasutustele või relvakaupmehele või vahendajale. Kui isiku aadress tema passis või isikutunnistusel puudub, määratakse elukohariik asjaomase liikmesriigi poolt tunnustatud muu ametliku elukohatõendi alusel.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 2 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad relvade kandmist, küttimist või sportlaskmist.

„1.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad relvade kandmist, küttimist või sportlaskmist, ega rangemate siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad ebaseaduslikku relvamüüki.“

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb parandada piiriülest jälgitavust ning relvade valdamise ja müümise läbipaistvust, et võimaldada aktiivset võitlust ebaseadusliku relvaäri vastu.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata nende relvade ja laskemoona omandamise või valduse suhtes, mille on omandanud või mida valdavad kooskõlas siseriikliku õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud. Samuti ei kohaldata seda sõjaliste relvade ja sõjalise laskemoona kaubandusliku üleandmise suhtes.

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata nende relvade ja laskemoona omandamise või valduse suhtes, mille on omandanud või mida valdavad kooskõlas siseriikliku õigusega riiklikud kaitsejõud, politsei ja muud ametivõimud. Mõiste „riiklikud kaitsejõud“ hõlmab kõiki üksusi, sealhulgas reservväge ning vabatahtlikke kaitsejõudusid, kes osalevad riiklikes kaitsesüsteemides riiklike kaitsejõudude alluvuses, mis hõlmab sõjaväge ja sisemise avaliku julgeoleku süsteeme. Samuti ei kohaldata käesolevat direktiivi lahingurelvade ja lahingulaskemoona kaubandusliku üleandmise suhtes.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et iga turule toodav tulirelv või selle osa on märgistatud ja registreeritud kooskõlas käesoleva direktiiviga.

1.  Liikmesriigid tagavad, et iga turule toodud kokkupandud tulirelv või selle eraldi müüdav oluline osa on märgistatud ja registreeritud kooskõlas käesoleva direktiiviga või et see on muudetud laskekõlbmatuks kooskõlas artikli 10b rakendussätetega ja registreeritud kooskõlas käesoleva direktiiviga. Kui mõni oluline osa on käesoleva direktiivi kohaselt märgistamiseks liiga väike, märgistatakse see vähemalt seerianumbri ning tähtnumbrilise või digitaalkoodiga.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kokkupandud tulirelva kindlakstegemiseks ja selle liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid iga tulirelva valmistamise või liitu importimise ajal, et tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis sisaldab valmistaja nime, valmistamise riiki või kohta, seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei piira relvale valmistaja kaubamärgi paigaldamise võimalust.

2.  Kokkupandud tulirelva ja selle eraldi müüdavate oluliste osade kindlakstegemiseks ja liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid kas iga tulirelva ja selle kõigi eraldi müügiks mõeldud oluliste osade valmistamise ajal või viivitamata pärast kõnealuse relva või osa liitu importimist, et see tähistataks selge, alalise ja ainulaadse märgistusega, mis sisaldab valmistaja nime, valmistamise riiki või kohta, seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei piira relvale valmistaja kaubamärgi paigaldamise võimalust ning ei kehti tulirelvade ega selle oluliste osade puhul, mida peetakse siseriikliku õiguse kohaselt antiikseteks või on ette nähtud isikutele, kellele on antud artikli 6 esimeses või teises lõigus osutatud luba tingimusel, et nad kasutavad esialgset märgistust täieliku jälgitavuse tagamiseks. Kui mõni oluline osa on kogu selle teabega märgistamiseks liiga väike, märgistatakse see vähemalt seerianumbri ning tähtnumbrilise või digitaalkoodiga. See nõue ei kehti tulirelvade või eraldi müüdavate oluliste osade suhtes, mis on toodetud enne ...[käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäev].

Märgistus kantakse tulirelva lukukojale.

Kokkupandud tulirelva puhul kantakse märgistus selle lukukojale või raamile.

Liikmesriigid nõuavad laskemoona terviklaengu iga väikseima üksikpakendi märgistamist, et sellel oleks valmistaja nimi, partii identifitseerimisnumber, kaliibri ja laskemoona liik.

Liikmesriigid nõuavad laskemoona terviklaengute iga väikseima üksikpakendi märgistamist nii, et sellel oleks näidatud valmistaja nimi, partii identifitseerimisnumber, kaliiber ja laskemoona liik. Selleks võivad liikmesriigid võtta arvesse ÜRO 1. juuli 1969. aasta väikerelvade tulistamisjälgede vastastikuse tunnustamise konventsiooni.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse üleantud tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis võimaldab üleandva valitsuse hõlpsasti kindlaks teha.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse üleantud tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis võimaldab üleandva valitsuse hõlpsasti kindlaks teha. A-klassi tulirelvad peavad olema esmalt muudetud laskekõlbmatuteks artikli 10b rakendussätete kohaselt või tehtud artikli 10b a rakendussätete kohaselt jäädavalt ümber poolautomaattulirelvaks, v.a üleandmise korral isikutele, kellele on väljastatud luba artikli 6 esimese või teise lõigu alusel.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid võimaldavad oma territooriumil relvakaupmehe või vahendajana tegutseda ainult loaga, mille andmise aluseks on vähemalt relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse kontroll. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

3.  Liikmesriigid reguleerivad oma territooriumil relvakaupmeeste või vahendajate tegevust järgmiste tingimuslike meetmetega:

 

a)   riigi territooriumil tegutsevate vahendajate ja relvakaupmeeste registreerimine;

 

b)   vahendajatele ja relvakaupmeestele tegevuslitsentside või -lubade väljastamine;

 

c)   asjaomase relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse ning äritegevuse läbipaistvuse kontroll. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 – teine lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealusesse andmekogumissüsteemi kantakse iga tulirelva tüüp, mark, mudel, kaliiber ja seerianumber ning tulirelva tarnija ja omandaja või valdaja nimi ja aadress. Tulirelvade, kaasa arvatud laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade andmed säilitatakse, kuni pädevad asutused on tõendanud tulirelva hävitamist.

Kõnealusesse andmekogumissüsteemi kantakse kogu selline teave tulirelvade kohta, mis on vajalik nende tulirelvade liikumise jälgimiseks ja nende kindlakstegemiseks. Teave hõlmab iga tulirelva tüüpi, marki, mudelit, kaliibrit ja seerianumbrit, kaasa arvatud tulirelva mis tahes ümbertegemist või muutmist, mis toob kaasa tulirelva klassi või alamklassi muutmise, sealhulgas tulirelva tõendatud laskekõlbmatuks muutmist või hävitamist koos kuupäevaga ning tulirelva tarnija ja iga omandaja või valdaja nime ja aadressi, kaasa arvatud omandisse saamise ja vajaduse korral valdamise lõppkuupäeva või teisele isikule üleandmise kuupäeva, välja arvatud siis, kui selline üleandmine puudutab tulirelva, mis on registreeritud laskekõlbmatu tulirelvana. Juba olemasolevad andmed iga tulirelva ning tulirelva omava isiku kohta peavad olema kõigile volitatud asutustele kättesaadavad. Kõik andmed tulirelvade kohta säilitatakse elektroonilisel kujul tähtajatult.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 4 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

 

Iga liikmesriik tagab, et nende territooriumil tegutsevate relvakaupmeeste ja vahendajate registrid on seotud tulirelvade elektroonilise andmekogumissüsteemiga.

Iga liikmesriik tagab, et nende territooriumil tegutsevad relvakaupmehed ja vahendajad teatavad tulirelvade ja nende oluliste osadega seotud tehingutest riiklikule pädevale asutusele mitte hiljemalt kui 10 päeva jooksul.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõik:

 

„Ükski relvakaupmees, vahendaja ega muu isik ei müü ega muul viisil kauple, saada välja ega anna üle mis tahes õiguse alusel ühtegi tulirelva, selle olulisi osasid ega laskemoona ilma oma asukohajärgse liikmesriigi pädevate asutuste loata või litsentsita, välja arvatud isikule, kellel on kõnealuse tulirelva, selle oluliste osade või laskemoona omandamiseks ja valdamiseks luba või litsents.“

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)   Artikkel 4b asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Artikkel 4b

 

1.   Liikmesriigid loovad vahendajate ja relvakaupmeeste tegevust reguleeriva süsteemi. Süsteem võib koosneda ühest või mitmest järgmisest meetmest:

 

(a)   riigi territooriumil tegutsevate vahendajate ja relvakaupmeeste registreerimine;

 

(b)   vahendajate ja relvakaupmeeste tegevusele litsentside või lubade väljastamine.

 

2.   Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab vähemalt vahendaja või relvakaupmehe isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse kontrolli. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.”

 

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)   Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 4b a

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagatakse, et pika tulirelva lühendamist selle olulise osa või osade muutmise teel, mille tulemusena määratletakse see ümber lühikeseks tulirelvaks, käsitatakse valmistamisena ja seega ebaseaduslikuna, kui seda ei tee litsentseeritud relvakaupmees.“

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, lubavad liikmesriigid tulirelvi omandada ja vallata üksnes isikutel, kellel on selleks mõjuv põhjus ja kes

1.  Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, võimaldavad liikmesriigid tulirelvi omandada ja vallata üksnes isikutel, kellel on selleks mõjuv põhjus ja kes

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on vähemalt 18 aastat vanad, välja arvatud tulirelvade valdamine küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, tingimusel et alla 18aastastel isikutel on selleks vanemate luba, või nad tegutsevad oma vanemate juhendamisel või kehtivat tulirelva- või jahiluba omava täiskasvanu juhendamisel, või litsentseeritud või muu loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses;

a)  on vähemalt 18 aastat vanad, välja arvatud tulirelvade omandamine (kui see ei toimu ostmise teel) ja valdamine küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, tingimusel et alla 18aastastel isikutel on selleks vanemate luba, või nad tegutsevad oma vanemate juhendamisel või kehtivat tulirelva- või jahiluba omava täiskasvanu juhendamisel, või litsentseeritud või muu loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses ning kui see täiskasvanu võtab endale artikli 5a kohaselt vastutuse relva hoidmise eest; ning

 

 

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 –lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku korda ega avalikku julgeolekut; varasem süüdimõistmine tahtliku vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava ohu näitajaks.

b)  tõenäoliselt ei ohusta ennast ega teisi, avalikku korda ega avalikku julgeolekut; varasem süüdimõistmine tahtliku vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava ohu näitajaks.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tulirelva või laskemoona pärimise teel omandaja peab oma liikmesriigi pädevat asutust sellest viivitamata teavitama. Kui ei ole võimalik esitada häid põhjendusi, muudetakse relvaluba vajavad tulirelvad ja laskemoon käesoleva direktiivi kohaselt lõplikult kasutuskõlbmatuks või müüakse või antakse vastavat luba omavale juriidilistele või füüsilistele isikutele.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kollektsionääride puhul võivad liikmesriigid piirata relvade valdamist relvade piiratud arvuga kõikide I lisas loetletud klasside puhul. Seda piirangut ei kohaldata tulirelvade suhtes, mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga laskekõlbmatuks muudetud.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Kollektsioneerimine võib olla hea põhjus tulirelvade omandamiseks ja valdamiseks kollektsionääride poolt, kes on vähemalt 18 aastat vanad ega ohusta tõenäoliselt ennast ega teisi, avalikku korda ega avalikku julgeolekut. Varasem süüdimõistmine tahtliku vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava ohu näitajaks.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad lõikes 1 osutatud lubade väljastamiseks või uuendamiseks ette meditsiinilised standardtestid ning tühistavad load, kui mõnda loa andmise tingimust enam ei täideta.

Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade omandamiseks ja valdamiseks järelevalvesüsteemi, mis hõlmab siseriikliku õiguse kohaselt asjaomase meditsiinilise ja psühholoogilise teabe hindamist, mis võib olla korrapärane või järjepidev, ning tühistavad load, kui mõnda omandamise või valdamise lubamise tingimust enam ei täideta.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tingimusel, et asjaomase meditsiinilise ja psühholoogilise teabe hindamise puhul järgitakse nõuetekohast menetlust, ei laiene hindamise korraldanud isikule vastutus seoses hindamisele kuulunud isiku tegudega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei või oma territooriumil elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis omandatud relva valdamist, välja arvatud juhul, kui nad keelavad sama relva omandamise nende enda territooriumil.

Liikmesriigid ei või oma territooriumil elavatel isikutel keelata teises liikmesriigis omandatud tulirelva valdamist, välja arvatud juhul, kui nad keelavad sama liiki tulirelva omandamise nende enda territooriumil.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Liikmesriigid kehtestavad tulirelvade ja laskemoona nõuetekohase järelevalve eeskirjad ning nende nõuetekohase ja turvalise hoiustamise eeskirjad, et vähendada loata isiku nendele juurdepääsu riski. Tulirelvad ja nende laskemoon ei tohi hoidmisel olla koos kergesti kättesaadavad. Järelevalve tähendab antud juhul seda, et tulirelva või laskemoona valdaval isikul on transportimise ja kasutamise ajal nende üle kontroll. Hoiustamisnõuete kontrollimise tase vastab vastava tulirelva klassile.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Liikmesriigid tagavad, et juhul kui toimub I lisas määratletud A-, B-, C- ja D-klassi kuuluvate tulirelvade ja nende oluliste osade ja laskemoona omandamine ja müük Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EÜ(*) artiklis 2 määratletud sidevahendi kaudu, kontrollitakse enne tarne teostamist või hiljemalt tarne teostamise ajal tulirelvi, nende olulisi osi või laskemoona omandava isiku identiteeti ning vajaduse korral ka vastava loa olemasolu, ning et kontrolli teostavad:

 

a)  volitatud relvakaupmees või vahendaja; või

 

b)  ametiasutus või selle esindaja.

 

_____________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et keelata A-klassi liigitatud tulirelvade ja laskemoona omandamine ja valdamine ning hävitada need tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine on vastuolus käesoleva sättega ja mis on konfiskeeritud.

Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik asjakohased meetmed, et keelata A-klassi liigitatud tulirelvade ja laskemoona omandamine ja valdamine ning hävitada või muuta laskekõlbmatuks need tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine on vastuolus käesoleva sättega ja mis on konfiskeeritud. Eri- ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad pädevad asutused anda selliste tulirelvade ja laskemoona jaoks loa, kui see ei ohusta avalikku julgeolekut, avalikku korda või riigikaitset.

 

 

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda asukohaliikmesriigi tunnustatud organitele, keda huvitavad relvade kultuuriline või ajalooline külg, loa hoida oma valduses enne [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi kuuluvaid tulirelvi, tingimusel, et vastavalt artiklit 10b rakendavatele sätetele on need muudetud laskekõlbmatuks.

Liikmesriigid võivad anda kollektsionääridele ja muuseumitele loa A-klassi tulirelvade ja laskemoona jaoks tingimusel, et kõnealune muuseum või kollektsionäär näitab pädevatele riiklikele asutustele, et rakendatud on meetmeid, et vältida ohtu avalikule julgeolekule või avalikule korrale, ja et selle tulirelva või nende tulirelvade hoiustamisel on tagatud selline ohutustase, mis on proportsionaalne sellistele tulirelvadele loata juurdepääsu ohuga.

 

 

Liikmesriigid loovad kõiki selliseid volitatud muuseume ja kollektsionääre hõlmava registri. Sellistel volitatud muuseumitel ja kollektsionääridel on kohustus pidada kõikide nende valduses olevate A-klassi tulirelvade kohta registrit, mis on pädevatele riiklikele asutustele kättesaadav. Liikmesriigid kehtestavad nende volitatud muuseumite ja kollektsionääride suhtes asjakohase järelevalvesüsteemi, võttes seejuures arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja nende osade ja laskemoona omandamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/7/EÜ (*) artiklis 2 määratletud sidevahendi kaudu on lubatud üksnes relvakaupmeestel ja vahendajatel ning see toimub liikmesriikide range kontrolli all.

välja jäetud

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -7 (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-7) Artikli 7 lõike 4 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

(b) perioodilisest kontrollimisest, kas need isikud vastavad endiselt tingimustele, ning

„b) kontrollimisest, kas need isikud vastavad endiselt tingimustele, ning“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Maksimaalne tähtaeg ei ületa viit aastat. Luba võib uuendada, kui selle andmise tingimused on jätkuvalt täidetud.

Maksimaalne loa kehtivusaeg ei ületa viit aastat, välja arvatud juhul, kui liikmesriigid kasutavad järjepideva järelevalve süsteemi, millele on viidatud artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus. Luba võib uuendada, kui selle andmise tingimused on jätkuvalt täidetud.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(7 a)   Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Iga müüja, relvakaupmees või eraisik teatab C-klassi tulirelva igast üleandmisest või võõrandamisest tehingu toimumiskohaks oleva liikmesriigi asutustele, esitades andmed, mille abil on võimalik tulirelva ja selle omandajat kindlaks teha. Kui selle tulirelva omandaja on teise liikmesriigi elanik, teatavad omandamise toimumiskohaks olev liikmesriik ja tulirelva omandaja sellest kõnealusele teisele liikmesriigile.

„2.  Iga müüja, relvakaupmees, vahendaja või eraisik teatab C-klassi tulirelva igast üleandmisest või võõrandamisest tehingu toimumiskohaks oleva liikmesriigi asutustele, esitades andmed, mille abil on võimalik tulirelva ja selle omandajat kindlaks teha. Kui selle tulirelva omandaja on teise liikmesriigi elanik, teatavad omandamise toimumiskohaks olev liikmesriik ja tulirelva omandaja sellest kõnealusele teisele liikmesriigile.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(7 b) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

Artikkel 10

„Artikkel 10

Laskemoona omandamise ja valdamise suhtes kohaldatakse sama korda, mida nende tulirelvade suhtes, millele laskemoon on mõeldud.

Laskemoona omandamise ja ühe lendkehaga laskemoona valdamise suhtes kohaldatakse samasuguseid eeskirju, nagu tulirelvade suhtes, millele laskemoon on mõeldud. Laskemoona tohivad omandada üksnes isikud, kellel on lubatud omada vastava klassi tulirelva, või artikli 6 teise lõigu kohaselt relvaloa saanud isikud.

 

Vahendajad ja relvakaupmehed võivad keelduda igast laskemoona täielike laengute või laskemoona osade omandamise tehingu lõpuleviimisest, mida nad peavad selle olemuse või ulatuse tõttu põhjendatult kahtlaseks, ning nad teavitavad sellisest tehingust või selle katsest pädevaid asutusi. Vahendajatel ja relvakaupmeestel ei ole lubatud viia lõpule tulirelva omandamise tehingut, kui nad ei suuda tuvastada ostja isikut artikli 4 lõike 4 kohaselt loodud andmekogumissüsteemis ja kui makstakse ainult sularahas.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks.

Liikmesriigid võtavad meetmed eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja signaalrelvi ei oleks võimalik kohandada tulirelvadeks.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilise kirjelduse eesmärgiga tagada, et relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks.

Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusaktid, milles kehtestatakse hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et relvi ei oleks võimalik kohandada tulirelvadeks. Komisjon võtab esimese sellise delegeeritud õigusakti vastu ... [sisestada kuupäev].

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10a – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud sätted, et pädev asutus kontrolliks tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist, tagades seeläbi, et tulirelvad on muutmise tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. Liikmesriigid näevad ette, et nimetatud kontrollimise raames antakse tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta välja tõend või muu dokument või tehakse tulirelvale sellekohane selgesti nähtav märge.

1.  Liikmesriigid tagavad, et tulirelvade laskekõlbmatuks muutmine viiakse läbi III lisas esitatud tehnilise kirjelduse kohaselt.

 

See ei kehti nende tulirelvade suhtes, mis muudeti laskekõlbmatuks enne 8. aprilli 2016, välja arvatud juhul, kui need tulirelvad on üle antud teisele liikmesriigile või turule lastud.

 

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist viivad läbi avalik- või eraõiguslikud üksused või isikud, kellel on siseriiklike õigusaktide kohaselt vastav luba.

 

Liikmesriigid määravad pädeva asutuse („kontrolliasutus“), kelle ülesanne on kontrollida, et asjaomane tulirelv on muudetud laskekõlbmatuks vastavalt III lisas esitatud tehnilisele kirjeldusele.

 

Kui tulirelvade laskekõlbmatuks muutmine on viidud läbi III lisas esitatud tehnilise kirjelduse kohaselt, siis kontrolliasutus

 

a)  märgistab kõik tulirelva laskekõlbmatuks muudetud osad ühtse ainulaadse märgisega ning

 

b)  väljastab omanikule tõendi tulirelva laskekõlbmatuks muutumise kohta.

 

Kui tulirelv on kantud artikli 4 lõikes 4 nimetatud elektroonilisesse andmekogumissüsteemi, tuleb lisada selle laskekõlbmatuks muutmine tulirelvaga seotud kandesse.

 

Liikmesriigid võivad oma territooriumil kehtestada selliseid täiendavaid tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise meetmeid, mis lähevad kaugemale III lisas esitatud tehnilisest kirjeldusest.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu laskekõlbmatuks muutmise normid ja meetodid, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, et ajakohastada III lisa, võttes vajadusel arvesse liikmeriikide poolt kehtestatud täiendavaid meetmeid vastavalt käesoleva artikli lõike 1 seitsmendale lõigule.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse ühtse ainulaadse märgise vormid ja relva laskekõlbmatuks muutmise tõendi näidis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Pärast liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist peab komisjon 31. detsembriks 2016 tuvastama, millised liikmesriikide poolt enne 8. aprilli 2016 kehtestatud riiklikud laskekõlbmatuks muutmise normid ja meetodid tagasid tulirelvade lõpliku kasutuskõlbmatuks muutmise, ning peab esitama kinnitatud tõendid laskekõlbmatuks muutmiste kohta, mis on teostatud vastavalt laskekõlbmatuks muutmise normidele ja meetoditele.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10b a

 

1.  Liikmesriigid võtavad meetmed selle tagamiseks, et alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] poolautomaatseteks tulirelvadeks kohandatud automaattulirelvi ei saaks automaattulirelvadeks tagasi kohandada.

 

2.  Komisjon võtab artikli 13 a kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi tehniliste kirjeldustega selle tagamiseks, et poolautomaatseid tulirelvi, mis on automaattulirelvadest ümber kohandatud, ei saaks tagasi kohandada automaattulirelvadeks. Komisjon võtab esimese sellise delegeeritud õigusakti vastu ... [31. detsembriks 2017].“

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 11 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 b)   Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Tulirelvi võib viia ühest liikmesriigist teise ainult järgmistes lõigetes sätestatud korras, ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist. Neid sätteid kohaldatakse ka postimüügitellimuse alusel üleantavate tulirelvade suhtes.

„1.  Tulirelvi võib viia ühest liikmesriigist teise ainult järgmistes lõigetes sätestatud korras, ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist. Neid sätteid kohaldatakse ka sidevahendi kaudu tehtud ostu alusel üleantavate tulirelvade suhtes.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 c (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 c)  Artikli 11 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Kahes viimases taandes nimetatud andmeid ei ole vaja esitada, kui on tegemist kahe relvakaupmehe vahelise üleandmisega.

„Kahes viimases taandes nimetatud andmeid ei ole vaja esitada, kui on tegemist kahe relvakaupmehe või vahendaja vahelise üleandmisega.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 d (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 d)   Artikli 11 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

3.  Iga liikmesriik võib anda relvakaupmeestele õiguse viia oma territooriumilt teises liikmesriigis asuvale relvakaupmehele ilma lõikes 2 nimetatud eelloata muid tulirelvi, mis on artikli 2 lõike 2 kohaselt käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäetud, lahingurelvad välja arvatud. Selleks väljastab liikmesriik loa, mis kehtib kõige rohkem kolm aastat ja mille kehtivuse võib põhjendatud otsusega igal ajal peatada või tühistada. Loale viitav dokument peab olema tulirelvaga kaasas kuni selle sihtkohta jõudmiseni; liikmesriikide ametiasutuste nõudmisel tuleb see alati esitada.

„3.  Iga liikmesriik võib anda relvakaupmeestele või vahendajatele õiguse viia oma territooriumilt teises liikmesriigis asuvale relvakaupmehele või vahendajale ilma lõikes 2 nimetatud eelloata muid tulirelvi, mis on artikli 2 lõike 2 kohaselt käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäetud, lahingurelvad välja arvatud. Selleks väljastab liikmesriik loa, mis kehtib kõige rohkem kolm aastat ja mille kehtivuse võib põhjendatud otsusega igal ajal peatada või tühistada. Loale viitav dokument peab olema tulirelvaga kaasas kuni selle sihtkohta jõudmiseni; liikmesriikide ametiasutuste nõudmisel tuleb see alati esitada.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 e (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 e)   Artikli 11 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

Enne üleandmise kuupäeva edastab relvakaupmees lähteriigi ametiasutustele kõik lõike 2 esimeses lõigus loetletud andmed. Need ametiasutused teostavad kontrolle, vajaduse korral kohapeal, et kontrollida relvakaupmehe poolt edastatud teabe ja üleandmise tegelike asjaolude vastavust. Relvakaupmees edastab andmed arvestusega, et selleks jääks piisavalt aega.

„Enne üleandmise kuupäeva edastab relvakaupmees või vahendaja lähteriigi ametiasutustele kõik lõike 2 esimeses lõigus loetletud andmed. Need ametiasutused teostavad kontrolle, vajaduse korral kohapeal, et kontrollida relvakaupmehe või vahendaja poolt edastatud teabe ja üleandmise tegelike asjaolude vastavust. Relvakaupmees või vahendaja edastab andmed arvestusega, et selleks jääks piisavalt aega.“

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 f (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 f)   Artikli 11 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

Tulirelvaloendid edastatakse relvakaupmeestele, kes on saanud nõusoleku tulirelvade üleandmiseks lõikes 3 sätestatud korra kohase eelloata.

„Tulirelvaloendid edastatakse relvakaupmeestele või vahendajatele, kes on saanud nõusoleku tulirelvade üleandmiseks lõikes 3 sätestatud korra kohase eelloata.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 g (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 g)  Artikli 12 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

2.  Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed ilma eelloata oma valduses hoida ühte või mitut C- ja D-klassi ning laskurid ühte või mitut B-, C- ja D-klassi tulirelva, kui nad on teekonnal läbi kahe või enama liikmesriigi, et tegelda oma harrastusega, tingimusel et nende valduses on Euroopa tulirelvapass, kuhu vastav(ad) tulirelv(ad) on kantud, ja tingimusel, et nad suudavad oma reisi põhjendada, esitades eelkõige kutse või muu tõendusmaterjali oma küttimis- või sportlaskmistegevuse kohta sihtliikmesriigis.

„2.  Olenemata lõikest 1 võivad jahimehed ilma eelloata oma valduses hoida ühte või mitut C- ja D-klassi ning laskurid ühte või mitut A-, B-, C- ja D-klassi tulirelva, kui nad on teekonnal läbi kahe või enama liikmesriigi, et tegelda oma harrastusega, tingimusel et nende valduses on Euroopa tulirelvapass, kuhu vastav(ad) tulirelv(ad) on kantud, ja tingimusel, et nad suudavad oma reisi põhjendada, esitades eelkõige kutse või muu tõendusmaterjali oma küttimis- või sportlaskmistegevuse kohta sihtliikmesriigis.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 h (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 h) Artikli 12 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid ei või Euroopa tulirelvapassi aktsepteerimist siduda ühegi tasu ega lõivu maksmisega.

„Liikmesriigid ei või:

 

(a)   Euroopa tulirelvapassi väljastamist või uuendamist siduda ühegi tasu ega lõivu maksmisega, mis ületab selle passi väljastamisega seotud halduskulud; ega

 

(b)   Euroopa tulirelvapassi aktsepteerimist otseselt või kaudselt siduda ühegi tasu ega lõivu maksmisega ega ühegi haldusalase heakskiidu andmisega.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8 i (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 12 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(8 i)   Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Kaks või enam liikmesriiki võivad siseriiklike dokumentide vastastikuse tunnustamise kokkulepete alusel kehtestada paindlikuma korra, kui käesoleva artikliga ette on nähtud nende territooriumil koos tulirelvadega liikumise suhtes.

„3.  Kaks või enam liikmesriiki võivad siseriiklike dokumentide vastastikuse tunnustamise kokkulepete alusel või artikli 4 lõikes 4 nimetatud elektrooniliste andmekogumissüsteemide sissekannete vastastikuse tunnustamise alusel kehtestada paindlikuma korra, kui käesoleva artikliga ette on nähtud nende territooriumil koos tulirelvadega liikumise suhtes.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad teavet tulirelvade teisele liikmesriigile üleandmiseks antud lubade kohta ja teavet loa andmisest keeldumiste kohta, nagu on sätestatud artiklis 7.

4.  Liikmesriigid kindlustavad ... [kuupäev] tõhusa elektroonilise teabevahetuse, vastavalt määrusele (EL) 2016/679 kas otse või ühtse kontaktpunkti vahendusel tulirelvade teisele liikmesriigile üleandmiseks antud lubade ja loa andmisest keeldumiste kohta, nagu on sätestatud artiklis 7, kui keeldumise aluseks on julgeolekukaalutlused või asjaomase isiku usaldusväärsus.

 

Liikmesriigid vahetavad teise liikmesriigi nõudmisel teavet, mis on oluline nende isikute võimalike kriminaalkaristuste hindamiseks, kes taotlevad erandeid või kellele on neid võimaldatud vastavalt artiklile 6 või või kes taotlevad lubasid või kellele need on antud vastavalt artiklile 7. Vajaduse korral sisaldab selline teave viidet kohtuasutuse või pädeva riikliku asutuse igale vastavale otsusele.

 

 

 

 

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 13 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte antud lubade ja loa andmisest keeldumisi käsitleva teabe vahetamise üksikasjade kohta.

5.  Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte tulirelvade teise liikmesriiki üleandmiseks antud lubasid või selliste lubade andmisest keeldumist käsitleva teabe vahetamise üksikasjade kohta. Komisjon võtab esimese sellise delegeeritud õigusakti vastu ... [sisestada kuupäev].

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 13a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon konsulteerib enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist iga liikmesriigi määratud ekspertidega vastavalt põhimõtetele, mis lepiti kokku 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 13a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5.  Artikli 10a lõike 2, artikli 10b lõike 2, artikli 10b a lõike 2 või artikli 13 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 16a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16a

 

1.  Liikmesriigid võivad otsustada kinnitada A-kategooria punkti 6 või punkti 7a alla liigitatavatele tulirelvadele välja antud load, kui nimetatud relvad on seaduslikult omandatud ja registreeritud enne ... [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev], ning uuendada nimetatud relvade seaduslike omanike sel kuupäeval kehtinud lubasid vastavalt muudele käesolevas direktiivis sätestatud tingimustele, samuti võivad nad otsustada lubada liikmesriikides vastava loa saanud isikutel kooskõlas käesoleva direktiiviga neid tulirelvi muretseda.

 

2.  Liikmesriigid võivad lubada laskuritel A-kategooria punkti 6 või punkti 7a alla liigitatavaid tulirelvi omada ja omandada järgmistel tingimustel:

 

(a)  laskur osaleb liikmesriigi või ametlikult tunnustatud rahvusvahelise laskespordiföderatsiooni poolt tunnustatud laskespordiorganisatsiooni korraldatud laskevõistlustel; ning

 

(b)  laskur on tunnustatud laskespordiklubi liige, harrastab regulaarselt laskesporti ning on seda teinud vähemalt 12 kuud.

 

Laskuritel, kellel on lubatud omada ja omandada A-kategooria punkti 6 või punkti 7a alla liigitatavaid tulirelvi, on vastavalt artikli 12 lõikele 2 õigus lasta sellised tulirelvad kanda Euroopa tulirelvapassi.“

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 17 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamise kohta aruande, lisades sellele vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas esitatud tulirelvaklasside ja uue tehnoloogiaga (nt 3D-printimine) seotud küsimuste kohta. Esimene aruanne esitatakse kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamise kohta aruande koos direktiivi sätete toimivuskontrolliga, lisades sellele vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas esitatud tulirelvaklasside, Euroopa tulirelvapassi süsteemi rakendamise ja selliste uute tehnoloogiate nagu 3D-printimine mõjuga seotud küsimuste kohta. Esimene selline aruanne esitatakse ... [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 17 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab [kuupäev] vajalikke süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 osutatud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel. Komisjoni hinnangule lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

Komisjon hindab ... [kuupäev] vajalikke süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 osutatud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel, sealhulgas kõigile liikmesriikidele süsteemile juurdepääsu võimaldamise teostatavust. Komisjoni hinnangule lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks.

6.  Automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks, välja arvatud juhul, kui komisjon on kehtestanud artikli 10b a kohased tehnilised kirjeldused, millisel juhul käesolev ei kehti tulirelvade suhtes, mille kohandamisel järgiti kehtestatud nõudeid.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Poolautomaatsed tulirelvad, mis on kohandatud automaatulirelvadeks.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Poolautomaatsed tulirelvad kesktulepadrunile ja laadimisseadmed, mille suhtes kehtib üks või mitu järgmistest tunnustest:

 

(a)  pikad tulirelvad (s.t tulirelvad, mis on algselt mõeldud õlast laskmiseks), mille pikkust on võimalik kas kokkupandava või teleskoopkaba abil vähendada pikkuseni alla 60 cm, kaotamata relva funktsionaalsust;

 

(b)  tulirelvad, mis võimaldavad ilma ümberlaadimiseta tulistada rohkem kui 21 padrunit, kui üle 20 padruni mahutav laadimisseade on tulirelva osa või kinnitatakse selle külge.

 

Laadimisseadme muretsemiseks tuleb esitada vastava tulirelva luba.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – A-klass – punkt 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Punktides 1–7 nimetatud tulirelvad pärast laskekõlbmatuks muutmist.

8.  Kõik sellesse kategooriasse liigitatavad tulirelvad pärast nende kohandamist paukpadrunite, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks või saluudiks kasutatavateks või akustilisteks relvadeks.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i a)   B-klassile lisatakse järgmine punkt:

 

„6 a.  Tsiviilkasutuseks mõeldud poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad.“

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i b)   B-klassile lisatakse järgmine punkt:

 

„6 b.  Poolautomaatsed tulirelvad, mille ääretulepadruni kaliiber on .22 või väiksem.“

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i c (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – B-klass – punkt 6 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i c)   B-klassile lisatakse järgmine punkt:

 

„6 c. Kõik sellesse kategooriasse liigitatavad tulirelvad pärast nende kohandamist paukpadrunite, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks või saluudiks kasutatavateks või akustilisteks relvadeks.“

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Hoiatus-ja signaalrelvad, saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad ning järeletehtud relvad.

5.   Kõik sellesse kategooriasse liigitatavad tulirelvad pärast nende kohandamist paukpadrunite, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks või saluudiks kasutatavateks või akustilisteks relvadeks.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.   B-klassi kuuluvad relvad ja C-klassi punktides 1–5 nimetatud relvad pärast laskekõlbmatuks muutmist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt iii a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – D-klass

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

iii a)  D-klassis asendatakse pealkirja all asuv tekst järgmisega:

Pikad ühelasulised sileraudsed tulirelvad.

„Pikad ühelasulised sileraudsed tulirelvad, sh need, mis on kohandatud paukpadrunite, ärritavate või muude toimeainete või pürotehnilise laskemoona tulistamiseks või saluudiks kasutatavateks või akustilisteks relvadeks.“

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – III osa – lõik 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b)  esimesele lõigule lisatakse järgmine punkt:

 

„(c a) on laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad, tingimusel et laskekõlbmatuks muutmine on teostatud

 

i)  kooskõlas III lisas sätestatud tehniliste kirjeldustega; või

 

ii)  enne ... [käesoleva muutmisdirektiivi kohaldamise kuupäev] kooskõlas tehniliste kirjeldustega, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) 2015/2403 I lisas; või

 

iii)  enne 8. aprilli 2016:

 

  kooskõlas mis tahes riiklike laskekõlbmatuks muutmise standardite ja tehnikaga, mida liikmesriigid kohaldavad ja mille on kehtestanud komisjon artikli 10 lõike 2b kohaselt; või

 

  kooskõlas riiklike laskekõlbmatuks muutmise standardite ja tehnikaga, mida liikmesriigid kohaldavad, tingimusel et laskekõlbmatuks muudetud tulirelva ei viida üle teise liikmesriiki ega lasta turule; või

 

  kooskõlas padrunipesa läbilõikamise menetlusega, mis tähendab, et padrunipesa seina on lõigatud vähemalt 4mm laiune süvend ning piki relvarauda on vähemalt 50% pikkuses lõigatud süvend ning raud on ühendatud või keevitatud kindlalt relvaraami või relva lukukoja külge ning nii, et seda pole võimalik kohandada relvaks, mis kasutab haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks püssirohtu;“

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt b

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – III osa – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek  

b) on ette nähtud elupäästmiseks, loomatapuks, harpuunkalastuseks või tööstuslikuks või tehniliseks kasutamiseks, tingimusel et neid saab kasutada üksnes sel otstarbel;

b) on ette nähtud hoiatamiseks, signaali andmiseks, elupäästmiseks, loomatapuks, harpuunkalastuseks, tööstuslikuks või tehniliseks kasutamiseks või haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks ainult suruõhu või muu gaasi abil, mis ei toimi püssirohu abil, või mis on projekteeritud igasuguste airsofti seadmete või õhupüssi seadmete jaoks, kust saab tulistada ainult piiratud energiaga kuuli, tingimusel et neid saab kasutada üksnes sel otstarbel ning et neid ei ole võimalik muuta selliselt, et nad kasutaksid haavli, kuuli või lendkeha väljalaskmiseks püssirohtu;

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

II lisa – punkt f

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(14 a)  II lisa punkt f asendatakse järgmisega:

f)  järgmised märkused:

„f)  järgmised märkused:

Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe või mitme B-, C- või D-klassi ja käesolevas passis nimetatud tulirelvaga saab kasutada siis, kui külastatav liikmesriik on andnud ühe või mitu vastavat eelluba. Selle loa või need load võib märkida passi.

Õigust reisida teise liikmesriiki koos ühe või mitme A-, B-, C- või D-klassi ja käesolevas passis nimetatud tulirelvaga saab kasutada siis, kui külastatav liikmesriik on andnud ühe või mitu vastavat eelluba. Selle loa või need load võib märkida passi.

Eespool nimetatud eelluba ei ole põhimõtteliselt vaja, kui C- või D-klassi tulirelvaga reisitakse küttimise eesmärgil, või kui B-, C- või D-klassi tulirelvaga reisitakse sportlaskmises osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija valduses on tulirelvapass ja ta suudab reisi põhjendada.

Eespool nimetatud eelluba ei ole põhimõtteliselt vaja, kui C- või D-klassi tulirelvaga reisitakse küttimise eesmärgil, või kui A-, B-, C- või D-klassi tulirelvaga reisitakse sportlaskmises osalemise eesmärgil, tingimusel et reisija valduses on tulirelvapass ja ta suudab reisi põhjendada.

Kui liikmesriik kooskõlas artikli 8 lõikega 3 teatanud teisele liikmesriigile, et teatavate B-, C- või D-klassi tulirelvade valdus on keelatud või lubatud üksnes loaga, lisatakse üks järgmistest märkustest:

Kui liikmesriik on kooskõlas artikli 8 lõikega 3 teatanud teisele liikmesriigile, et teatavate A-, B-, C- või D-klassi tulirelvade valdus on keelatud või lubatud üksnes loaga, lisatakse üks järgmistest märkustest:

Reisimine (asjaomane liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) tulirelvaga (tunnusandmed) on keelatud.

Reisimine (asjaomane liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) tulirelvaga (tunnusandmed) on keelatud.

Reisimine (asjaomane liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) tulirelvaga (tunnusandmed) on lubatud üksnes loaga.

Reisimine (asjaomane liikmesriik/asjaomased liikmesriigid) tulirelvaga (tunnusandmed) on lubatud üksnes loaga.“

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 b (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

III lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

Muudatusettepanek

(14 a) Lisatakse järgmine lisa:

„III lisa

Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise tehniline kirjeldus

Laskekõlbmatuks muutmise toimingud, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelvad jäädavalt kasutuskõlbmatuks, on kindlaks määratud kolme tabeli põhjal.

I tabelis esitatakse tulirelvade liikide loetelu.

II tabelis kirjeldatakse toiminguid, mis tuleb sooritada, et muuta tulirelva kõik olulised osad jäädavalt kasutuskõlbmatuks.

III tabelis esitatakse eri liiki tulirelvade laskekõlbmatuks muutmiseks sooritatavad toimingud.

TABEL I. Tulirelvade liikide loetelu

Tulirelvade liigid

1

Püstolid (ühelasulised, poolautomaatsed)

2

Revolvrid (sh trumli kaudu laetavad revolvrid)

3

Ühelasulised pikad tulirelvad (löögimehhanismita)

4

Löögimehhanismiga tulirelvad (nt sileraudsed, vintraudsed, kombineeritud, liug-/pöördlukuga, lühikesed ja pikad tulirelvad)

5

Mitmelasulised pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

6

Poolautomaatsed pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

7

(Täis-)automaatsed tulirelvad, nt valitud lahingvintpüssid, püstolkuulipildujad, täisautomaatsed püstolid (mitte meeskonna poolt teenindatavad kuulipildujad)

8

Eestlaetavad tulirelvad

TABEL II. Iga osa puhul tehtavad konkreetsed toimingud

OSA

MEETOD

1. RELVARAUD

1.1. Kui relvaraud on kinnitatud raamile (1), fikseerida relvaraud mehhanismi külge karastatud terasest tihvtiga (läbimõõduga > 50 % padrunipesast, vähemalt 4,5 mm) läbi padrunipesa ja raami. Tihvt tuleb kohale keevitada (2).

 

Kui relvaraud on vaba (raamile kinnitamata), lõigata pikisuunaline ava läbi kogu padrunipesa seina (laius > ½ kaliibrist ja maksimaalselt 8 mm) ja keevitada relvarauda kindlalt polt või varras alates padrunipesa algusest (L ≥ 2/3 relvaraua pikkusest). Sileraudsete relvade puhul tuleb ainult padrunipesa püsivalt blokeerida poldiga, mis on sama pikk kui padrunipesa.

 

1.3. Puurida relvaraua esimesse kolmandikku alates padrunipesast kas augud (mille diameeter on sileraudsete relvade puhul vähemalt 2/3 rauaõõne läbimõõdust ja kõigi teiste relvade puhul võrdne rauaõõne läbimõõduga; augud puurida üksteise järel – lühikeste relvade puhul kolm ja pikkade relvade puhul kuus auku), või lõigata padrunipesa järele V-kujuline ava (60 ± 5° nurga all), millega tekib relvarauda avaus, või lõigata padrunipesa taha pikisuunaline ava (laiusega 8–10 mm ± 0,5 mm, pikkusega ≥ 52 mm) aukudega samale tasemele, või lõigata pikisuunaline ava (laiusega 4–6 mm ± 0,5 mm) padrunipesast kuni raua suudmeni, kuid jätta 5 mm suudmest terveks.

 

1.4. Padruni juhtpinnaga relvaraudade puhul eemaldada padruni juhtpind.

 

1.5. Takistada relvaraua eemaldamist raamist karastatud terasest tihvti või keevituse abil.

 

1.6. Kinnitada relvaraua koonusesse varras (L>2/3 relvaraua pikkusest). Keevitada koonusesse. Kinnitada raud (koonuse kaudu) relva raami külge ja keevitada kinni. Puurida relvaraua esimesse kolmandikku alates koonusest auk läbimõõduga 2/3 rauaõõne läbimõõdust ja keevitada varras läbi puuritud augu relvaraua külge.

2. LUKK, LUKUPEA

2.1. Lööknõel eemaldada või lühemaks lõigata.

 

2.2. Freesida luku esikülg ära vähemalt 45° nurga all ja vähemalt 50 % ulatuses sulguri pinnast.

 

2.3. Keevitada kinni lööknõela auk.

3. TRUMMEL

3.1. Eemaldada kõik trumli siseseinad vähemalt 2/3 ulatuses trumli enda pikkusest, freesides ümmarguse süvise (50 % padrunikesta läbimõõdust).

 

3.2. Trumli eemaldamise takistamiseks võimaluse korral keevitada trummel raami külge või kasutada selle takistamiseks muid võtteid, näiteks kinnitamist.

4. KELK

4.1. Freesida maha või eemaldada üle 50 % sulgurist 45–90° nurga all.

 

4.2. Lööknõel eemaldada või lühemaks lõigata.

 

4.3. Freesida ja keevitada kinni lööknõela auk.

 

4.4. Freesida maha vähemalt 2/3 kelgu lukustitest.

 

4.5. Vajaduse korral freesida maha kestaheiteava ülemise esiserva sisemus kelgus 45° nurga all.

5. RAAM (PÜSTOLID)

5.1. Eemaldada padruni juhtpind.

 

5.2. Freesida maha vähemalt 2/3 kelgusoontest raami mõlemal küljel.

 

5.3. Keevitada kinni kelgupidur või kasutada muid sobivaid võtteid, kui keevitamine ei ole võimalik.

 

5.4. Takistada polümeerraamiga püstolite raami lahtivõtmist keevitamise, liimimise või muude asjakohaste meetmete abil, kui keevitada või liimida ei ole võimalik.

6. AUTOMAATSÜSTEEM

6.1. Hävitada gaasikolb ja gaasisüsteem lõikamise või keevitamise teel.

 

6.2. Eemaldada lukk, asendada see terasetükiga ja keevitada see kohale või vähendada lukku vähemalt 50 % võrra, keevitada see kinni ja lõigata ära lukupea lukustuskõrvad.

 

6.3. Keevitada kinni vinnastus- ja päästemehhanism, võimaluse korral koos raamiga. Kui raami sees keevitamine ei ole võimalik, eemaldada vinnastus- ja päästemehhanism ja täita tühi ruum asjakohaselt (nt liimides sellesse sobiva osa või täites selle epoksüvaiguga).

7. MEHHANISM

7.1. Freesida koonust maha vähemalt 60° nurga all (tipunurk), nii et selle põhja läbimõõduks oleks vähemalt 1 cm või sulguri läbimõõt.

 

7.2. Eemaldada lööknõel, suurendada lööknõela auku vähemalt 5 mm läbimõõduni ja keevitada lööknõela auk kinni.

8. SALV (vajaduse korral)

8.1. Keevitada salv kinni punktkeevitusega või kasutada sobivaid meetmeid olenevalt relva tüübist ja materjalist, et takistada salve eemaldamist.

 

8.2. Kui salv puudub, teha salve asukohale jootepunktid või kinnitada sinna lukk, et muuta salve paigaldamine jäädavalt võimatuks.

 

8.3. Viia karastatud terasest tihvt läbi salve, padrunipesa ja relvaraami. Fikseerida keevitusega.

9. EESTLAETAVAD RELVAD

9.1. Eemaldada või keevitada kinni nippel (niplid), keevitada kinni auk (augud).

10. SUMMUTI

10.1. Takistada summuti eemaldamist relvaraualt karastatud terasest tihvti või keevitamise abil, kui summuti on relva osa.

 

10.2. Eemaldada summutist kõik sisemised osad ja nende kinnituskohad, jättes alles vaid toru. Puurida ümbrisesse kaks 5 mm auku selle koha lähedale, kus summuti relvaraua külge kinnitub.

Lisatavate osade tugevus

Karastatud terasest varras või tihvt

III TABEL: konkreetsed toimingud igat liiki tulirelvade oluliste osade kohta

LIIK

1

2

3

4

5

6

7

8

MEETOD

Püstolid (v.a automaatpüstolid)

 

Revolvrid

 

Ühelasulised pikad tulirelvad (löökmeh

hanismita)

 

Löökmehhanismiga tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed, kombineeritud)

 

Mitmelasulised pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

 

Poolautomaatsed pikad tulirelvad (sileraudsed, vintraudsed)

 

Automaat-tulirelvad: lahingvintpüssid, (püstol-)kuulipi

ldujad

 

Eestlaetavad tuli

relvad

 

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ja 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (automaatpüs

tolite puhul)

 

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

5.4

X (polümeerist raamiga)

 

 

 

 

 

 

X (automaat

püstolite puhul)

 

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 or 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (salvetoru)

 

X (salvetoru)

 

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Relvaraud on kinnitatud raamile kruvide või klambrite või muu meetodi abil.

(2) Keevitamine on tootmis- või töötlusmeetod, mille puhul materjalid, tavaliselt metallid või termoplastid, liidetakse sulatamise teel.“

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid [kolme kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [12 kuud pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste meetmete teksti viivitamata komisjonile.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liidul on alates 1991. aastast olnud õigusakt tulirelvade omandamise ja valdamise kohta direktiivi 91/477/EMÜ kujul, mida muudeti 2008. aastal. Nimetatud direktiivis on sätestatud eeskirjad tulirelvade märgistamise ja jälgitavuse kohta, samuti tingimuste kohta, mida peavad inimesed tulirelva omandamiseks ja valdamiseks täitma.

On oluline arvesse võtta, et valdav osa ELis seaduslikult omatavatest tulirelvadest ei ole avalikkusele ohtlikud.

Kuigi kurjategijad ja terroristid kasutavad seaduslikult omandatud tulirelvi vähe, on selliseid juhtumeid registreeritud. Näiteks tulirelva tüüp, mida kasutati Pariisis Charlie Hebdo rünnakute ajal, oli seaduslikult ostetud ühest liikmesriigist pärast selle akustiliseks „paukpadrunrelvaks“ ümbertegemist, mille jaoks selle liikmesriigi seaduse alusel enne selle hiljutist muutmist ei olnud luba vaja. Seejärel tehti sellest jälle lahinglaskemoona kasutav keelatud tulirelv.

Selle tõttu alustas Euroopa Komisjon tulirelvade direktiivi läbivaatamist. Komisjon on teinud mitu ettepanekut, mis muudavad direktiivi kohaldamisala ja nõudeid märkimisväärselt, kuid ei esitanud mõjuhinnangut. Mõjuhinnang oleks aidanud selgitada nende ettepanekute põhjuseid ja samuti tõendeid, millel ettepanekud põhinevad. Selle puudumise tõttu on mitut eri valdkonda esindavad tulirelvade omanikud, kes on oma relvad omandanud seaduslikult, väljendanud tõsist muret. On selge, et paljud sidusrühmad muretsevad mõne ettepaneku selgusetuse ja selle pärast, millised võivad olla võimalikud tagajärjed seaduslike omanike jaoks.

Raportöör on seega püüdnud võimalikult laiaulatuslikult ja läbipaistvalt konsulteerida, et tagada, et raportis leiaksid käsitlemist reaalsed probleemid, ning et piirata ebavajalikke ettekavatsematuid tagajärgi. Ta soovitab hetkeolukorra säilitamist alati, kui puuduvad piisavad tõendid selle muutmise õigustamiseks.

Lisaks sellele võttis komisjon direktiivi läbivaatamise alustamisega samal päeval vastu relvade laskekõlbmatuks muutmise määruse. Mitme liikmesriigi sidusrühmad on väljendanud muret seoses sellega, et uue määruse alusel võib õiguskaitseorganitel olla keerulisem kindlaks määrata, kas tulirelv on korrakohaselt laskekõlbmatuks muudetud.

Laskekõlbmatuteks muudetud tulirelvasid või järeletehtud relvi kasutatakse õiguspäraselt filmitööstuses ja sõjaväelise taasesitamise raames. Raportöör märgib ekspertidega seisukohtade vahetamise põhjal, et eksperdid kasutavad mõistet „laskekõlbmatu“ praktikas erinevalt. Kahtluste vältimiseks tähendab laskekõlbmatu tulirelv käesoleva ettepaneku raames tulirelva, mis on lõplikult kasutuskõlbmatuks muudetud.

Seetõttu usub raportöör, et direktiivi mis tahes muudatustega tuleb leida tasakaal teatavat tüüpi tulirelvade omandiõiguse ja nende põhjustatava ohu jaoks asjakohaste piirangute vahel.

1. Tulirelva mõiste

Raportöör teeb ettepaneku kasutada lähenemist, mis põhineb olulistel osadel nii, et iga seade, millel on tulirelvaga sama oluline osa, on mõiste kohaselt tulirelv.

Järeletehtud relvi ja signaalrelvi ei loeta tulirelvadeks, välja arvatu juhul, kui neid on võimalik tulirelvaks ümber teha või kui nendel on tulirelvadega ühine oluline osa.

2. Paukpadrunrelvad

Raportöör teeb ettepaneku, et kõik paukpadrunrelvaks kohandatud tulirelvad jääksid tulirelva määratlemisel nende algsesse klassi.

3. Magasinid

Mõned eksperdid on esitanud raportöörile pöördumisi, kus nad on soovitanud, et magasine tuleks kontrollida, määratledes need kui tulirelva „oluline osa“. Raportööril on tõsiseid kahtlusi selle lähenemise kasutamise osas ning ta on saanud palju muid pöördumisi, kus lähtutakse magasini suhtelise lihtsuse vaatepunktist, mis tähendab seda, et magasini on suhteliselt lihtne toota, ning magasinide hulgast, mida tulirelvade valdajad juba omavad, ning sellest, et magasinid on suuresti omavahel asendatavad. Seega ei ole sellise meetme tõhusus selge ning seega ei tee raportöör ettepanekut lisada magasinid „olulise osa“ kohaldamisalasse.

4. Teabe jagamine

Teatud õiguskaitseasutused on esitanud teabejagamise parandusettepanekuid. Raportöör teeb ettepaneku, et teave tuleks viivitamatult koostalitlusvõimeliste süsteemide abil ligipääsetavaks muuta.

5. Hoiustamine

Raportöör märgib, et enamik liikmesriike on juba kehtestanud tulirelvade hoiustamise kohta eeskirjad, ning soovitab see direktiivis ametlikult sõnastada ning et nõuetes tuleks võtta arvesse asjaomaste tulirelvade olemust ja klassi.

6. Meditsiinilised testid

Raportöör usub, et komisjoni algseid ettepanekuid meditsiiniliste testide kohta on võimalik parandada mitmel viisil, mis kajastavad liikmesriikide parimaid tavasid. Raportöör teeb ettepaneku, et liikmesriigid kehtestaksid kontrollide jaoks kas perioodiliste hindamiste süsteemi või järjepideva järelevalve süsteemi.

7. Erijuhtumid

Raportöör teeb ettepaneku ennistada artikli 6 olemasolev säte, mida liikmesriigid võivad kasutada, et anda teatud isikutele luba eriolukordades A-klassi tulirelvi omada. Raportöör mõistab, et on nimetatud luba vajavaid organisatsioone, nagu näiteks relvaülemad, kontrollasutused, tootjad, kohtuarstid ning teatud juhtudel filmide tootmisega seotud isikud, samuti teatud isikud, kes vajavad tulirelvi enesekaitseks. Raportöör teeb ettepaneku, et need load peaksid olema juhtumipõhised, rangelt piiratud ning et neid väljastataks ainult juhul, kui see ei ole avaliku julgeolekuga vastuolus.

Raportöör teeb ettepaneku, et ajaloolistel eesmärkidel antavad load määratletaks rangemalt, antaks ainult juhul, kui kasutatakse asjakohaseid turvameetmeid, ning et liikmesriik annaks need oma äranägemise järgi juhtumipõhiselt.

8. Internetimüük

Raportöör teeb ettepaneku, et kaugmüük peaks olema lubatud ainult juhul, kui tulirelva, olulise osa või laskemoona lõplik üleandmine toimub siis, kui vajalikud kontrollid on läbi viidud.

9. Tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise määrus

Eksperdid on 8. aprillil jõustuvas uues laskekõlbmatuks muutmise määruse rakendusmääruses leidnud mitmeid tehnilisi probleeme. Raportöör on teinud mitmeid ettepanekuid nende lahendamiseks, seda nii rakendusmääruse üksikasjalike paranduste kaudu, varasemate standardite läbivaatamise kaudu kui ka laskekõlbmatuks muudetud tulirelvi käsitleva konkreetse muutmise kaudu süvendi või kinnitamise tehnilise määratluse osas.

10. Laskemoon

Raportöör teeb ettepaneku, et juba kehtivad lõhkeainete lähteainete kontrollimist reguleerivad õigusaktid võiksid olla laskemoona kontrollimisel asjakohased, seda eelkõige selles osas, et laskemoona suurekoguselistest kahtlastest ostudest tuleks teavitada. Osana pingutustest vähendada seaduslikult vallatavate tulirelvade ja nende osade ning laskemoona seadusvastase kasutamise ohtu aitab seda tüüpi kohustus tegeleda ohtudega, mis on seotud laskemoona ostmise õiguse mittekontrollimisega.

11. A- ja B-klassi tulirelvad

Raportöör mõistab, et komisjoni ettepanek klassifitseerida „poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks“ ümber A-klassi tulirelvadeks põhjustaks rakendamisel palju praktilisi probleeme ning seda on teatud liikmesriikides varem proovitud ja sellest on loobutud.

VÄHEMUSE ARVAMUS

mille on vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 56 lõikele 3 esitanud

Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel

Arvestades, et:

– direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamine on ebaseaduslik, kuna see ei ole proportsionaalne seatud eesmärkide suhtes, milleks on võitlus Euroopat ründava islamiterrorismiga ning terroristide tulirelvadega varustamise peamiste kanalite läbilõikamine;

– direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamise ettepanek on kasutu, kuna selles ei käsitleta Schengeni ala riikide territooriumil hüppeliselt kasvavat ebaseaduslikku tulirelvadega kaubitsemist;

– direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamise tulemused on ebatäpsed ning läbivaatamise tulemusel pakutakse riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt oluliste küsimustega tegelemiseks ebakohaseid lahendusi, mis võimaldab islamiterroristidel edukalt tegutseda;

– direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamise tulemused on ebaõiglased, sest nendega üksnes piiratakse ausate kodanike juba niigi väga piiratud kodanikuvabadusi tulirelvade omandamisel ja valdamisel;

– direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamise ettepanek on ebaproportsionaalne tulirelvade problemaatikaga seotud majandus-, kultuuri- ja spordivaldkondade suhtes, mis peavad taluma halvasti ettevalmistatud ja ilma korraliku mõjuhinnanguta õigusakti tagajärgi;

distantseerub fraktsioon ENF siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni töö tulemustest ning vastustab direktiivi 91/477/EMÜ läbivaatamist, arvestades, et direktiiv on selle/oma praegusel kujul igati piisav.

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (*) (18.5.2016)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Arvamuse koostaja (*): Bodil Valero

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Taust

Tsiviilkasutuseks ette nähtud tulirelvade omandamise, valdamise ja impordi/ekspordi suhtes kohaldatakse laiahaardelist ELi õigusraamistikku, mis on sätestatud direktiivis 91/477/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ. Direktiivi eesmärk oli kehtestada miinimumnõuded tulirelvade märgistamisele, ladustamisele, valmistamisele, registreerimisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja nendega kauplemisele, aga ka määratleda mõisteid ja karistatavaid õigusrikkumisi.

Vaatamata õigusaktide karmistamisele kujutab relvavägivald endast Euroopa Liidus endiselt märkimisväärset ohtu. Siseministrite 29. augusti 2015. aasta deklaratsioonis nõuti kiiret tegutsemist tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise alal, et takistada kurjategijatel nende taaskomplekteerimist ja kasutamist. Deklaratsioonis korrati nõudmist vaadata läbi tulirelvade direktiiv ja kujundada välja ühised seisukohad relvade laskekõlbmatuks muutmise suhtes, parandades kehtivates õigusaktides nende jälgitavust, et täita õigusaktide rakendamises riiklikul tasandil esinevaid lünki ja puudujääke.

Tulirelvade direktiivi rakendamise aruandes toodi välja ka liikmesriikide erinevustest tingitud takistused tulirelvade liikumise jälgimisel. Oma ettepanekus soovitas komisjon muuta olemasolevaid õigusakte näiteks järgmistes valdkondades:

·ELi ühised normid relvade laskekõlbmatuks muutmise alal;

·ELi ühised eeskirjad relvade märgistamiseks, et parandada nende jälgitavust;

·parem teabevahetus liikmesriikide vahel, nt seoses tulirelva loa andmisest keeldumisega, mida otsustas teise riigi ametiasutus, ja kohustus ühendada riiklikud relvaregistrid;

·hoiatusrelvade (nt signaalraketid ja stardipüstolid) ühised kriteeriumid, et vältida nende täielikult laskekõlblikeks tulirelvadeks muutmist;

·karmimad eeskirjad tulirelvade omandamise kohta e-kaubandusest, et vältida tulirelvade, nende oluliste osade või laskemoona omandamist interneti abil;

·rangemad eeskirjad eesmärgiga keelata teatavad poolautomaatsed tulirelvad, mida eraisikud ei tohi omada, isegi siis, kui need on muudetud lõplikult laskekõlbmatuks;

·laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade ringluse rangemad tingimused;

·kollektsionääridele rangemate tingimuste kehtestamine, et vältida relvade müümist kurjategijatele.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon korraldas küsimuses lühiarutelu 15. veebruaril 2016, et uurida, mida on võimalik parandada kehtiva direktiivi raames ning täpsustada, mil määral on ühtlustamine ELi tasandil vajalik.

Kohale kutsutud tulirelvade ekspert rõhutas ohtu, mida põhjustavad ümbertehtud ja taaskomplekteeritud tulirelvad, ning vajadust laskekõlbmatuks muutmise rangete ühiste normide järele ELis, märkides lisaks, et tulirelva iga oluline osa peab olema märgistatud nii, et seda saab jälgida, kui see on varastatud või kaotatud. Ekspert selgitas, et poolautomaatsete tulirelvade üldine keelustamine nn sarnasuse kriteeriumi alusel on problemaatiline ja seda pole liikmesriikidel võimalik rakendada.

Teine kutsutud ekspert loamenetluse ja meditsiiniliste testide alal märkis, et tulirelva loa andmiseks oleks vaja elementaarset tervisekontrolli (nii füüsiliste võimete kui ka vaimse tervise kohta), samuti regulaarseid järelteste.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja tunneb heameelt direktiivi läbivaatamise üle eesmärgiga kõrvaldada olemasolevate õigusaktide puudusi ja suurendada Euroopa kodanike turvalisust. Seetõttu toetab arvamuse koostaja suuremat osa komisjoni ettepanekus toodud soovitustest. Siiski tuleks mõningaid osi muuta, et uus õigusakt oleks arusaadav, tõhus, tasakaalustatud ja proportsionaalne.

Peale selle soovib arvamuse koostaja kindlalt rõhutada, et kõnealune direktiiv, kuigi selle eesmärk on kodanike turvalisuse suurendamine, ei käsitle ebaseaduslikke relvi ega nendega seotud organiseeritud kuritegevust ja terroristlikku tegevust, mis on kõigest kaks relvaprobleemi liiki. Direktiiv käsitleb rohkem seaduslike tulirelvade mustale turule sattumise vältimist ning massitulistamiste, tulirelvadega seotud enesetappude, mõrvade ja õnnetuste ennetamist.

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et komisjon ei esitanud eelnevalt mõjuhinnangut. Komisjon oleks võinud mõjuhinnangus täpsustada näiteks ettepanekuga reguleeritavad tulirelvade liigid ja kogused, mis oleks lihtsustanud Euroopa Parlamendil teadliku seisukoha võtmist antud küsimuses.

Kõiki neid kaalutlusi silmas pidades esitab arvamuse koostaja muudatusettepanekud, mis puudutavad eelkõige

1.  direktiivi kohaldamisala (et hõlmata mitte ainult tulirelvi, vaid ka nende olulisi osi ja laskemoona);

2.  oluliste osade märgistamist;

3.  tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist;

4.  liikmesriikidevahelist teabevahetust;

5.  kaugmüüki;

6.  relvaloa taotlejate sobivusteste;

7.  täiendavaid turvameetmeid.

Oma ettepanekus soovib komisjon muuta direktiivi I lisa, lisades A-klassi „automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks“ ja „punktides 1–7 nimetatud tulirelvad pärast laskekõlbmatuks muutmist“, seega keelustades need tulirelvad. Arvamuse koostaja toetab seda ettepanekut.

Komisjon tahab ka nn B7-klassi „poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks“ tõsta ümber A-klassi. Arvamuse koostaja on seisukohal, et praegusel kujul ei ole see ettepanek arusaadav ega praktiliselt teostatav, kuna selles ei eristata füüsilist välimust ja tehnilisi omadusi. Pelgalt relva välimuse asemel peaksid olema otsustava tähtsusega teguriteks tehnilised kriteeriumid, näiteks tulirelva väljalaskeenergia, kaliiber, suure mahuga magasini paigaldamise võimalus või muud omadused, mis ei ole nõuetekohase kasutamise puhul põhjendatud, nt püstoli käepide, kokkupandav püssilagi, jahutussüsteemid jne. Arvamuse koostaja nõuab tungivalt, et komisjon selles osas oma ettepaneku uuesti läbi vaataks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Vastusena hiljutistele terrorirünnakutele, mis näitasid direktiivi 91/477/EMÜ rakendamise puudulikkust eriti seoses relvade laskekõlbmatuks muutmise, ümbertehtavuse ja märgistamiseeskirjadega, nõuti 2015. aasta aprillis vastuvõetud Euroopa julgeoleku tegevuskavas ja 29. aprilli 2015. aasta siseministrite nõukogu deklaratsioonis selle direktiivi läbivaatamist ja tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise ühist käsitlusviisi, et takistada kurjategijatel nende taas laskekõlblikuks muutmist ja kasutamist.

(2)  Nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ muudatusettepanekud ei tohiks tuleneda hiljutiste terrorirünnakute ning liidus relvade seadusliku kasutamise ja omamise (sh jahimehed, laskespordiga tegelevad inimesed ja kollektsionäärid) vahel mis tahes seose tuletamise tõsiasjast. Relvade ja laskemoona tootmine, nendega kauplemine ja omamine ning kasutamine on olulised legitiimsed vaba aja, spordi ja majanduse jaoks huvi pakkuvad tegevused ning olulised töökohtade ja jõukuse loomiseks liidus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Teabe säilitamine ja teabevahetus peavad olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/...1a.

 

_____________________

 

1a  1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L ...).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ küsimused vajavad täiendavat parandamist.

(3)  Teatavad direktiivi 91/477/EMÜ sätted vajavad täiendavat proportsionaalset parandamist, et võidelda kuritegelikel või terroristlikel eesmärkidel tulirelvadega kauplemise vastu ja edendada ühtlustatud kohaldamist liikmesriikides.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Oma asukohaliikmesriigi tunnustatud organitel, keda huvitavad relvade kultuuriline või ajalooline külg ja kelle valduses on enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva omandatud A-klassi kuuluvad tulirelvad, peaks olema võimalik hoida neid tulirelvi oma valduses eeldusel, et asjaomane liikmesriik on andnud selleks loa ja et need tulirelvad on muudetud laskekõlbmatuks.

(4)  Oma asukohaliikmesriigi tunnustatud organitel ja isikutel, nagu muuseumid ja kollektsionäärid, keda huvitab relvade kultuuriline, ajalooline, teaduslik, tehniline või pedagoogiline külg, peaks olema võimalik hoida A-klassi kuuluvaid tulirelvi oma valduses ja omandada neid eeldusel, et asjaomane liikmesriik on andnud selleks loa ja nimetatud organid või isikud on võtnud vajalikke meetmeid, et vältida avaliku julgeoleku mis tahes ohustamist, sealhulgas ohutu hoiustamise tagamisega. Kõigis sellistes lubades tuleks võtta arvesse konkreetset olukorda, kaasa arvatud kollektsiooni olemust ja eesmärke.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Kuna on tehtud kindlaks, et kollektsionäärid on ebaseadusliku tulirelvakaubanduse võimalik lähtekoht, peaksid nad kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Tulirelvade väärkasutuse vältimiseks on oluline käesolevasse direktiivi kaasata miinimumnõuded tulirelvade ohutu hoiustamise kohta. Liikmesriigid peaksid tagama, et mis tahes isik, kes on tulirelva või laskemoona seaduslikult omandanud või kelle valduses see on, peab võtma mõistlikud abinõud selleks, et tagada, et tulirelva või laskemoona kaotamine või vargus on välistatud ning kolmandatel isikutel puudub sellele juurdepääs.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Võttes arvesse suurt ohtu, et puudulikult laskekõlbmatuks muudetud relvad muudetakse taas laskekõlblikuks ja eesmärgiga tõhustada julgeolekut kogu liidus, peaksid käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluma laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. Lisaks tuleks kõige ohtlikumate tulirelvade suhtes kehtestada rangemad eeskirjad eesmärgiga tagada, et nende tulirelvade valdamine või nendega kauplemine ei oleks lubatud. Neid eeskirju tuleks kohaldada ka kõnealusesse klassi kuuluvate tulirelvade suhtes pärast seda, kui need on muudetud laskekõlbmatuks. Kui asjaomaseid eeskirju ei järgita, peaksid liikmesriigid võtma asjakohased meetmed, mis muu hulgas hõlmavad nende tulirelvade hävitamist.

(7)  Võttes arvesse suurt ohtu, et puudulikult laskekõlbmatuks muudetud relvad muudetakse taas laskekõlblikuks ja eesmärgiga tõhustada julgeolekut kogu liidus, peaksid käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluma laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. Kui asjaomaseid eeskirju ei järgita, peaksid liikmesriigid võtma asjakohased meetmed, mis muu hulgas hõlmavad nende tulirelvade hävitamist. Sellega seoses tuleks arvesse võtta komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/24031a, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus.

 

__________________

 

1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jälgitavuse tagamiseks tuleks need registreerida riiklikes registrites.

(8)  Jälgitavuse tagamiseks tuleks laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad registreerida korrapäraselt ajakohastatavates ning iga liikmesriigi õiguskaitseasutustele juurdepääsetavates riiklikes registrites.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Teatavaid poolautomaatseid tulirelvi saab kergesti kohandada automaattulirelvadeks ja see ohustab julgeolekut. Isegi kui tegemist ei ole kohandamisega A-klassi relvaks, võivad teatavad poolautomaatsed tulirelvad olla väga ohtlikud, kui need on laengute arvult suure võimsusega. Seepärast tuleks keelata niisuguste poolautomaatsete relvade tsiviilkasutus.

välja jäetud

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Et vältida märgistuse kerget kustutatavust ja täpsustada, missugustele osadele tuleks märgistus kanda, tuleks kehtestada ühised liidu märgistamiseeskirjad.

(10)  Et vältida märgistuse kustutamist ja täpsustada, missugustele osadele tuleks märgistus kanda, tuleks kehtestada ühised liidu märgistamiseeskirjad. Nendes eeskirjades tuleb arvesse võtta relvade valmistamisel kasutatavaid uusi materjale ning kolmemõõtmeliste relvade esilekerkimist. Samuti tuleb eeskirjades arvesse võtta imporditud relvi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Liikmesriigid peaksid kehtestama tulirelvade hoiustamist ja transportimist käsitlevad ohutuskriteeriumid; nende kriteeriumide seadmisel tuleks arvesse võtta omatavate tulirelvade arvu ja nende ohtlikkust.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Tulirelvi võib kasutada oluliselt kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse tagamiseks tuleks nende andmed säilitada määramata ajaks, kuni hävitamine on tõendatud.

(11)  Tulirelvi võib kasutada oluliselt kauem kui 20 aastat. Nende jälgitavuse tagamiseks tuleks nende andmed säilitada määramata ajaks, kuni hävitamine on pädevate asutuste poolt tõendatud.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Tulirelvade ja nende osade müügi kord sidevahendite kaudu võib olla julgeolekule tõsiseks ohuks, sest seda on tavalistest müügimeetoditest keerulisem kontrollida, eriti seoses lubade õiguspärasuse kontrollimisega internetis. Seepärast on asjakohane piirata relvade ja nende osade müüki sidevahendi (eriti interneti) kaudu müügiga relvakaupmeestele ja vahendajatele.

(12)  Tulirelvade ja nende oluliste osade müügi kord sidevahendite kaudu võib olla julgeolekule eriliseks ohuks, sest seda on tavalistest müügimeetoditest keerulisem kontrollida. Seepärast on piisavate kontrollide tagamiseks asjakohane piirata relvade ja nende osade müüki sidevahendi (eriti interneti) kaudu müügiga relvakaupmeestele ja vahendajatele, välja arvatud juhul, kui tulirelva üleandmine või vastuvõtmine toimub ametliku relvakaupmehe ruumides, kohalikus politseijaoskonnas või mõnes muus asjaomase liikmesriigi riiklike õigusaktide põhjal volitatud ametis, või kui liikmesriik suudab muul viisil tõendada, et asjaomaste osapoolte identiteet on kindlaks tehtud ning lubasid ja asjaomaseid dokumente on kontrollitud. Käesolev säte ei piira liikmesriikide õigust võtta vastu rangemaid eeskirju vahendajateta toimuva eraõiguslike isikute vahelise tulirelvade müügi kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Lisaks on olemas suur oht, et hoiatusrelvi ja muid paukpadrunirelvi kohandatakse tegelikeks tulirelvadeks, ja mõnes terrorirünnakus on kasutatud ümbertehtud relvi. Seepärast on oluline tegelda probleemiga, mis on seotud ümbertehtud tulirelvade kasutamist kuritegevuses, eelkõige selle kaudu, et need lisatakse direktiivi kohaldamisalasse. Vastu tuleks võtta hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et neid ei oleks võimalik kohandada tulirelvadeks.

(13)  Vastu tuleks võtta hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilised kirjeldused eesmärgiga tagada, et neid ei oleks mingil juhul võimalik kohandada tulirelvadeks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriikide vahelise teabevahetuse toimimise parandamiseks peaks komisjon hindama, millised on süsteemis vajalikud elemendid, mille abil toetada liikmesriikides kasutusele võetud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamist. Komisjoni hinnangule võib vajaduse korral lisada seadusandliku ettepaneku, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

(14)  Liikmesriikide vahelise teabevahetuse toimimise ning tulirelvade jälgitavuse parandamiseks peaks komisjon hindama, millised elemendid on vajalikud sellise süsteemi loomiseks, mis võimaldab kõigile liikmesriikidele kohustusliku juurdepääsu liikmesriikide elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduvale teabele. Komisjoni hinnangule tuleks vajaduse korral lisada seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid. Lisaks sellele, et täidetakse seaduste kohaselt eraisikute või muude asutuste valduses olevate relvade jälgimise vajadus, peaks selline süsteem võimaldama relvade jälgimist siis, kui ametiasutused need konfiskeerivad või relvad neile või liikmesriikidele üle antakse, mis võimaldab teha kindlaks, mis relvadega selle ajani toimub, kuni need hävitatakse, neid edasi kasutatakse või uuesti turule tuuakse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et tagada antud lubasid ja lubade andmisest keeldumist käsitleva teabe asjakohane vahetamine liikmesriikide vahel, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte sellise õigusakti vastuvõtmiseks, mis võimaldab liikmesriikidel luua süsteem antud lubasid ja lubade andmisest keeldumist käsitleva teabe vahetamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(15)  Selleks et tagada antud lubasid, lubade andmisest keeldumist, antud lubade peatamist ja mis tahes muu käesolevas direktiivis viidatud teabe asjakohane vahetamine liikmesriikide vahel, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte sellise õigusakti vastuvõtmiseks, mis võimaldab liikmesriikidel luua süsteem liikmesriikide vahel süstemaatiliseks ja kohustuslikuks teabe vahetamiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1b.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, trumlit, lukku või kaitseriivi ja mis tahes seadist, mis on valmistatud või kohandatud tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ning mis eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge kinnitamiseks need on ette nähtud.

1b.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „tulirelva oluline osa” relvarauda, relvaraami, relva lukukoda, püstolikelku, trumlit, lukku või kaitseriivi, mis eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge kinnitamiseks need on ette nähtud.

Selgitus

Summutid ei ole nn olulised osad ning nende sellena lisamine ei suurendaks julgeolekut.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1e.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „vahendaja” iga füüsilist või juriidilist isikut peale relvakaupmehe, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täiel määral või osaliselt täielikult kokkupandud tulirelvade, nende osade ja laskemoona ostmisest, müümisest või nende üleandmise korraldamisest liikmesriigis, ühest liikmesriigist teise või eksportimisest kolmandasse riiki.

1e.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab „vahendaja” iga füüsilist või juriidilist isikut peale relvakaupmehe, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täiel määral või osaliselt täielikult kokkupandud tulirelvade, nende osade ja laskemoona ostmisest, müümisest või nende üleandmise korraldamisest liikmesriigis, ühest liikmesriigist teise või eksportimisest kolmandasse riiki või importimisest kolmandast riigist ühte liikmesriiki.

Selgitus

Puudub põhjus mitte kaasata vahendaja tegevuse ulatusse tulirelvade importimist kolmandast liikmesriigist ühte liikmesriiki.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige 1h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1h.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „järeletehtud tulirelvad” esemeid, millel on tulirelva väljanägemine, kuid mis on valmistatud viisil, mis ei võimalda selle kohandamist haavli, kuuli või laskekeha väljalaskmiseks laengu toimel.

välja jäetud

Selgitus

Järeletehtud relva määratlus, mis viitab esemetele, millel on tulirelva välimus ning mida ei ole võimalik kohandada kuuli väljalaskmiseks, viitab esemele, mis ei ole isegi hüpoteetiliselt tulirelv ja mis ei kuulu seetõttu tulirelvade direktiivi ega tohiks olla sellega hõlmatud. Direktiivis puudub vajadus näha ette sätted mänguasjade, dekoratiivesemete jne hõlmamiseks. Lisaks sellele teeb välimuse ebatäpne kriteerium raskeks järeletehtud relvade ja muude esemete vahel eristamise.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 1 – lõige li

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1i.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad” tulirelvi, mida on muudetud eesmärgiga muuta need lõplikult laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis tagab, et tulirelva kõik olulised osad on muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, asendada või muuta.

1i.  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendavad „laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad” tulirelvi, mida on muudetud eesmärgiga muuta need lõplikult laskekõlbmatuks kahjutustamisega, mis tagab, et tulirelva kõik olulised osad on muudetud jäädavalt kasutuskõlbmatuks ning et neid ei ole võimalik taas laskekõlblikuks muutmiseks eemaldada, asendada või muuta vastavalt komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärusele (EL) 2015/24031a, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus.

 

__________________

 

1a  1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 2 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad relvade kandmist, küttimist või sportlaskmist.

„1.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad relvade kandmist, küttimist või sportlaskmist, ega rangemate õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad ebaseaduslikku relvamüüki.

Selgitus

Käesolev direktiiv peab parandama piiriülest jälgitavust ning relvade valdamise ja müümise läbipaistvust, et võimaldada aktiivset võitlust ebaseadusliku relvaäri vastu.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata nende relvade ja laskemoona omandamise või valduse suhtes, mille on omandanud või mida valdavad kooskõlas siseriikliku õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud. Samuti ei kohaldata seda sõjaliste relvade ja sõjalise laskemoona kaubandusliku üleandmise suhtes.

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata nende relvade ja laskemoona omandamise või valduse suhtes, mille on omandanud või mida valdavad kooskõlas siseriikliku õigusega relvajõud, politsei, ametivõimud või oma asukohaliikmesriigi tunnustatud kollektsionäärid ja organid, keda huvitab relvade kultuuriline või ajalooline külg. Samuti ei kohaldata seda kaitsetööstuse toodete kaubandusliku üleandmise suhtes ega nende tulirelvade ja laskemoona omandamise või valdamise suhtes, mis nõuavad kooskõlas siseriikliku õigusega luba, registreerimist või deklareerimist oma asukohaliikmesriigi tunnustatud muuseumide ja kollektsionääride poolt.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Liikmesriigid, kes on kehtestanud või kehtestavad kollektsionääridele eristaatuse, määravad käesoleva direktiiviga kindlaks nende suhtes kohaldatavad sätted.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et iga turule toodav tulirelv või selle osa on märgistatud ja registreeritud kooskõlas käesoleva direktiiviga.

1.  Liikmesriigid tagavad, et iga tulirelv või selle oluline osa, mis on valmistatud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, on kooskõlas käesoleva direktiiviga kustumatult märgistatud ja registreeritud viivitamata pärast valmistamist või importimist ja enne turule viimist.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kokkupandud tulirelva kindlakstegemiseks ja selle liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid iga tulirelva valmistamise või liitu importimise ajal, et tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis sisaldab valmistaja nime, valmistamise riiki või kohta, seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui see ei sisaldu seerianumbris). See nõue ei piira relvale valmistaja kaubamärgi paigaldamise võimalust.

2.  Kokkupandud tulirelva ja selle oluliste osade kindlakstegemiseks ja selle liikumise jälgimiseks nõuavad liikmesriigid iga tulirelva või selle olulise osa valmistamise või liitu importimise ajal, et tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis sisaldab valmistaja nime, valmistamise riiki või kohta, seerianumbrit ja valmistamise aastat (kui see ei sisaldu seerianumbris) ning relva tüüpi või mudelit, samuti relva kaliibrit. See nõue ei piira relvale valmistaja kaubamärgi paigaldamise võimalust.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Märgistus kantakse tulirelva lukukojale.

välja jäetud

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks tagavad liikmesriigid, et riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse üleantud tulirelv tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis võimaldab üleandva valitsuse hõlpsasti kindlaks teha.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse üleantud tulirelv või selle mis tahes olulised osad tähistatakse ainulaadse märgistusega, mis võimaldab üleandva valitsuse hõlpsasti kindlaks teha.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid võimaldavad oma territooriumil relvakaupmehe või vahendajana tegutseda ainult loaga, mille andmise aluseks on vähemalt relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse kontroll. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

3.  Liikmesriigid võimaldavad oma territooriumil relvakaupmehe või vahendajana tegutseda ainult loaga, mille andmise aluseks on vähemalt relvakaupmehe või vahendaja isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse kontroll ning äritegevuse läbipaistvus. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kõnealusesse andmekogumissüsteemi kantakse iga tulirelva tüüp, mark, mudel, kaliiber ja seerianumber ning tulirelva tarnija ja omandaja või valdaja nimi ja aadress. Tulirelvade, kaasa arvatud laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade andmed säilitatakse, kuni pädevad asutused on tõendanud tulirelva hävitamist.

„Kõnealusesse andmekogumissüsteemi kantakse eelkõige iga tulirelva tüüp, mark, mudel, kaliiber ja seerianumber ning tulirelva tarnija ja omandaja või valdaja nimi ja aadress. Tulirelvade andmed säilitatakse määramata ajaks, kuni pädevad asutused on tõendanud tulirelva hävitamist.

 

Liikmesriigid tagavad kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele hiljemalt [kuupäev] vahetu juurdepääsu riiklikes registrites sisalduvatele andmetele. Nad määravad selleks otstarbeks asutuse, mis väljastab kõnealuse juurdepääsuloa, ning teavitavad sellest komisjoni.“

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 4b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab vähemalt vahendaja või relvakaupmehe isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse kontrolli. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

2.  Lõikes 1 osutatud süsteem hõlmab vähemalt vahendaja või relvakaupmehe isikliku ja kutsealase aususe ja võimekuse ning äritegevuse läbipaistvuse kontrolli. Juriidilise isiku puhul kontrollitakse juriidilist isikut ja ettevõtte juhti.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  on vähemalt 18 aastat vanad, välja arvatud tulirelvade valdamine küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, tingimusel et alla 18aastastel isikutel on selleks vanemate luba, või nad tegutsevad oma vanemate juhendamisel või kehtivat tulirelva- või jahiluba omava täiskasvanu juhendamisel, või litsentseeritud või muu loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses;

(a)  on vähemalt 18 aastat vanad, välja arvatud tulirelvade omandamine (kui see ei toimu ostmise teel) ja valdamine küttimise ja sportlaskmise eesmärgil, tingimusel et alla 18aastastel isikutel on selleks vanemate luba, või nad tegutsevad oma vanemate juhendamisel või kehtivat tulirelva- või jahiluba omava täiskasvanu juhendamisel, või litsentseeritud või muu loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses;

Selgitus

Komisjon on teksti, mis on käesoleva muudatusettepanekuga uuesti kasutusele võetud, kustutanud nõuetekohase põhjenduseta. Väga piiratud ja range kontrolli alune erand, mis lubab liikmesriikidel lubada teatavatel alaealistel omada tulirelvi, on teatavate haridussüsteemide korralduses vajalik, eelkõige mis puutub metsamajandusse. Lisaks puudub loogika lubada kõnealustel alaealistel tulirelvi vallata, aga mitte lubada samu tulirelvi omada. Neid tulirelvi hoitakse range kontrolli all.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tõenäoliselt ei ohusta ennast, avalikku korda ega avalikku julgeolekut; varasem süüdimõistmine tahtliku vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava ohu näitajaks.

(b)  tõenäoliselt ei ohusta ennast ega teisi, avalikku korda ega avalikku julgeolekut; varasem süüdimõistmine tahtliku vägivaldse kuriteo eest loetakse vastava ohu näitajaks.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kohustuvad hoidma oma relvi kooskõlas elukohaliikmesriigi õigusaktides ja artikli 5 lõikes 1a kehtestatud hoiustamise ja transportimise kriteeriumitega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Eraisikute omanduses olevate B-klassi kuuluvate tulirelvade varguse ohu minimeerimiseks näevad liikmesriigid ette turvakriteeriumid tulirelvade ja laskemoona hoiustamise, valdamise ja transportimise kohta. Neid kriteeriume tuleks kohandada vastavalt tulirelva ohtlikkusele ja valduses olevate tulirelvade arvule.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad lõikes 1 osutatud lubade väljastamiseks või uuendamiseks ette meditsiinilised standardtestid ning tühistavad load, kui mõnda loa andmise tingimust enam ei täideta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  Käesoleva direktiiviga ei piirata päranduse teel omandatud tulirelvade ja laskemoona omamist; liikmesriigid piiravad selliste tulirelvade valdust omanike poolt, kellele pole nõuetekohaselt luba väljastatud.

Selgitus

Tuleb lahendada selliste isikute olukord, kellel pole luba ja kes omandavad tulirelvad päranduse teel, mis on nende tahtest sõltumatu asjaolu. Kuigi selliste tulirelvade valdust ja kasutust tuleks piirata, ei tohiks kahtluse alla seada nende isikute pelka omandit ja teatavaid sellest tulenevaid õigusi, näiteks seaduslikku õigust tulirelva müüa.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b)  Tingimusel, et testi puhul järgitakse nõuetekohast menetlust, ei laiene sobivustesti korraldanud ametiasutusele või isikule vastutus seoses testi sooritanud isiku tegudega.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 5 – lõige 2 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c)  Liikmesriigid tühistavad lõikes 1 viidatud load, kui mõnda käesoleva artikli tingimust enam ei täideta.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et keelata A-klassi liigitatud tulirelvade ja laskemoona omandamine ja valdamine ning hävitada need tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine on vastuolus käesoleva sättega ja mis on konfiskeeritud.

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et keelata A-klassi liigitatud tulirelvade ja laskemoona omandamine ja valdamine ning konfiskeerida need tulirelvad ja laskemoon, mille valdamine on vastuolus käesoleva sättega ja mis on konfiskeeritud. Riigikaitsega seotud erijuhtudel võivad pädevad asutused anda selliste tulirelvade ja laskemoona omamiseks loa, kui see ei ohusta avalikku julgeolekut ega avalikku korda.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda asukohaliikmesriigi tunnustatud organitele, keda huvitavad relvade kultuuriline või ajalooline külg, loa hoida oma valduses enne [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi kuuluvaid tulirelvi, tingimusel, et vastavalt artiklit 10b rakendavatele sätetele on need muudetud laskekõlbmatuks.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, võivad liikmesriigid anda asukohaliikmesriigi tunnustatud organitele ja isikutele, keda huvitab relvade kultuuriline, ajalooline, teaduslik, tehniline või pedagoogiline külg, loa hoida oma valduses enne [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] omandatud A-klassi kuuluvaid tulirelvi ja laskemoona tingimusel, et need on muudetud laskekõlbmatuks vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2015/2403 või on vabastatud relvade laskekõlbmatuks muutmisest kultuurilise, ajaloolise, teadusliku, tehnilise või pedagoogilise pärandi säilitamise kaalutlusel ning kui on võimalik tõendada, et nende relvade hoiustamine ei ohusta inimeste turvalisust, julgeolekut ega avalikku korda.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja nende osade ja laskemoona omandamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/7/EÜ (*) artiklis 2 määratletud sidevahendi kaudu on lubatud üksnes relvakaupmeestel ja vahendajatel ning see toimub liikmesriikide range kontrolli all.

A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja nende oluliste osade omandamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/7/EÜ (*) artiklis 2 määratletud sidevahendi kaudu on lubatud üksnes relvakaupmeestel ja vahendajatel ning see toimub liikmesriikide range kontrolli all.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 6 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagatakse, et pika tulirelva lühendamist selle olulise osa või osade modifitseerimise teel, mille tulemusena määratletakse see ümber lühikeseks tulirelvaks, käsitatakse valmistamisena ja seega ebaseaduslikuna, kui seda ei tee ametlik relvakaupmees või relvatootja.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Artikli 7 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„B-klassi kuuluvate tulirelvade andmed, samuti iga tulirelvade ostmist või omamist lubav või keelav otsus tuleb kanda liikmesriikide elektroonilisse andmekogumissüsteemi ning need peavad olema vahetult kättesaadavad kõikide liikmesriikide pädevatele asutustele.“

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Artiklis 7 lisatakse lõikele 4 järgmine lõik:

välja jäetud

„Maksimaalne tähtaeg ei ületa viit aastat. Luba võib uuendada, kui selle andmise tingimused on jätkuvalt täidetud.“

 

Selgitus

Kohustusliku ajapiirangu lisamine lubadele tähendaks nii ametiasutuste kui ka seaduslike relvavaldajate jaoks suurt hulka täiendavat bürokraatiat, ilma et see suurendaks julgeolekut. Neid ressursse oleks parem kasutada võitluseks ebaseaduslike tulirelvade vastu.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks.

Liikmesriigid võtavad relvade valmistajate ja relvakaupmeeste suhtes kõik vajalikud meetmed eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks. Samuti tagavad liikmesriigid nende relvade märgistamise vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 esimesele lõigule ning nende kandmise liikmesriikide elektroonilisse andmekogumissüsteemi.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu hoiatus- ja signaalrelvade ning saluudiks kasutatavate ja akustiliste relvade tehnilise kirjelduse eesmärgiga tagada, et relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks.

Liikmesriigid võtavad meetmeid eesmärgiga tagada, et hoiatus- ja signaalrelvi ning saluudiks kasutatavaid ja akustilisi relvi ei ole võimalik kohandada tulirelvadeks. Komisjon väljastab 2016. aasta 31. detsembriks kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 13a lõikes 2 viidatud menetlusega ühised ümbertegemise standardid, millega tagatakse, et tulirelva ümbertegemine, millega muudetakse selle klassi, tehakse viisil, mis muudab ümbertegemise pöördumatuks.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu kõik vajalikud sätted, et pädev asutus kontrolliks tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist, tagades seeläbi, et tulirelvad on muutmise tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. Liikmesriigid näevad ette, et nimetatud kontrollimise raames antakse tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta välja tõend või muu dokument või tehakse tulirelvale sellekohane selgesti nähtav märge.

Liikmesriigid võtavad komisjoni 15. detsembri 2015. aasta määrust 2015/24031a arvesse võttes vastu kõik vajalikud sätted, et pädev asutus kontrolliks tulirelvade laskekõlbmatuks muutmist, tagades seeläbi, et tulirelvad on muutmise tulemusena jäädavalt kasutuskõlbmatud. Liikmesriigid näevad ette, et nimetatud kontrollimise raames antakse tulirelva laskekõlbmatuks muutmise kohta välja tõend ja dokument ning tehakse kasutuskõlbmatuks muudetud tulirelva igale olulisele osale sellekohane selgesti nähtav märge.

 

Liikmesriigid määravad pädeva asutuse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmiseks ning teavitavad sellest komisjoni hiljemalt [kuupäev].

 

__________________

 

1a ELT L 333, 19.12.2015, lk 62.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu laskekõlbmatuks muutmise normid ja meetodid, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13b lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid peavad kehtestama A-, B- ja C-klassi kuuluvate tulirelvade ja laskemoona ohutu hoiustamise eeskirjad, mis vastavad Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatutega samaväärsetele standarditele, tagades, et tulirelvi ja laskemoona hoitakse nii, et oleks välistatud kõrvaliste isikute juurdepääs.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 10 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Politsei, tolli ja sõjaväe üleliigsed ladustatavad A-klassi kuuluvad relvad muudetakse jäädavalt laskekõlbmatuks vastavalt komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärusele (EL) 2015/2403, välja arvatud üleandmiste puhul, mille kohta on väljastatud luba vastavalt artikli 6 lõikele 1 või 2.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Lisaks vajalikule eraisikute või juriidiliste isikute omanduses olevate seaduste kohasele relvade registreerimise süsteemile peab iga liikmesriik pidama registrit, millega tagatakse, et ametiasutuste konfiskeeritud või riigile üle antud relvad on jälgitavad alates nende üleandmise või konfiskeerimise hetkest kuni selle ajani, millal nad hävitatakse, ametiasutuste poolt kasutusele võetakse või uuesti turule tuuakse.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad teavet tulirelvade teisele liikmesriigile üleandmiseks antud lubade kohta ja teavet loa andmisest keeldumiste kohta, nagu on sätestatud artiklis 7.

4.  Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad elektroonilisel teel teavet tulirelvade teisele liikmesriigile üleandmiseks antud lubade kohta ja teavet loa andmisest keeldumiste kohta, nagu on sätestatud artiklis 7, hiljemalt [kuupäev] ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/...1a.

 

___________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L ...).

Selgitus

Teabevahetus peab olema tõhus ja kooskõlas kehtivate andmekaitse õigusaktidega.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 17 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamise kohta aruande, lisades sellele vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas esitatud tulirelvaklasside ja uue tehnoloogiaga (nt 3D-printimine) seotud küsimuste kohta. Esimene aruanne esitatakse kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Komisjon esitab iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamise kohta aruande, sealhulgas uute sätete toimivuskontrolli, lisades sellele vajaduse korral ettepanekud eelkõige I lisas esitatud tulirelvaklasside, moodulrelvade ja uue tehnoloogiaga (nt 3D-printimine) seotud küsimuste kohta. Esimene aruanne esitatakse kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12

Direktiiv 91/477/EMÜ

Artikkel 17 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab [kuupäev] vajalikke süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 osutatud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel. Komisjoni hinnangule lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

Komisjon hindab [kuupäev] vajalikke süsteemielemente artikli 4 lõikes 4 osutatud elektroonilistes andmekogumissüsteemides sisalduva teabe igale liikmesriigile kättesaadavaks tegemiseks. Komisjoni hinnangule lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek, milles on võetud arvesse teabevahetuse olemasolevaid vahendeid.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa II osa muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

(a)  Punkti A muudetakse järgmiselt:

 

(i)  A-klassi lisatakse järgmised punktid:

 

„6.  Automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks.

 

7.  Poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks.

 

8.  Punktides 1–7 nimetatud tulirelvad pärast laskekõlbmatuks muutmist.“

 

(ii)  B-klassis jäetakse välja punkt 7.

 

(iii)  C-klassi lisatakse järgmised punktid:

 

„5.  Hoiatus- ja signaalrelvad, saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad ning järeletehtud relvad.

 

6.  B-klassi kuuluvad relvad ja C-klassi punktides 1–5 nimetatud relvad pärast laskekõlbmatuks muutmist.“

 

b)  punktist B jäetakse välja järgmine tekst:

 

„tulirelva lukustusmehhanism, padrunipesa ja relvaraud, mis eraldi esemetena kuuluvad samasse klassi kui tulirelv, mille külge need on kinnitatud või mille külge kinnitamiseks need on mõeldud.”

 

Selgitus

Pakutud muudatus kahjustaks mõnede liikmesriikide täielikku kaitsesuutlikkust.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Direktiiv 91/477/EMÜ

I lisa – II osa – punkt A – C-klass – alapunkt 5

 

Kehtiv tekst  

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Direktiivi 91/477/EMÜ I lisa II osa muudetakse järgmiselt:

 

C-klassi lisatakse järgmine punkt:

5.  Hoiatus- ja signaalrelvad, saluudiks kasutatavad ja akustilised relvad ning järeletehtud relvad.

5.  A- ja B-klassi kuuluvad tulirelvad ning C-klassi punktides 1–4 nimetatud tulirelvad, kui need on kohandatud hoiatus-, signaal-, saluudiks kasutatavateks, akustilisteks, gaasi-, paintballi või airsofti, Flobert' või löögimehhanismiga relvadeks.

Selgitus

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Relvade omandamise ja valduse kontroll

Viited

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.12.2015

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

28.4.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Bodil Valero

10.12.2015

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Vastuvõtmise kuupäev

9.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

6

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eugen Freund, Georgi Pirinski

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Relvade omandamise ja valduse kontroll

Viited

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.11.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Kaasatud komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

10

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Esitamise kuupäev

2.8.2016