Menettely : 2015/0269(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0251/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0251/2016

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0068

MIETINTÖ     ***I
PDF 1112kWORD 822k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Vicky Ford

Lausunnon valmistelija (*): Bodil Valero, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

(COM2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0750),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0358/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Puolan senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8‑0251/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Reaktiona hiljattaisiin terroritekoihin, jotka osoittivat puutteita direktiivin 91/477/ETY täytäntöönpanossa etenkin ampuma-aseiden deaktivointia, muunnettavuutta ja merkintöjä koskevien sääntöjen osalta, huhtikuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan turvallisuusagendassa ja 29 päivänä elokuuta 2015 annetussa sisäasioiden neuvoston julistuksessa kehotettiin tarkistamaan direktiiviä ja omaksumaan yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden deaktivointiin, jotta estetään rikollisia uudelleenaktivoimasta ja käyttämästä niitä.

Poistetaan.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tämän direktiivin mukaisen tietojen säilyttämisen ja vaihdon olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)   On syytä ottaa huomioon, että terrorismia ja vakavaa rikollisuutta ei pysäytetä tehokkaasti luomalla tarpeettomia esteitä lainmukaisesti toimiville metsästäjille ja urheiluammunnan harrastajille.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jotkin seikat direktiivissä 91/477/ETY edellyttävät vielä parannuksia.

(3)  Jotkin direktiivistä 91/477/ETY seuraavat seikat edellyttävät vielä oikeasuhteisia parannuksia, jotta voidaan torjua rikollisten ja terroristien asekauppaa ja edistää sääntöjen yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa ja jotta voidaan taata sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja korkea turvallisuuden taso koko unionissa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Termi 'ampuma-ase' olisi määriteltävä entistä selkeämmin ja olennaisten osien valvontaa olisi tehostettava niin, että määritelmään sisällytetään kaikki kannettavat esineet, joilla on jokin yhteinen olennainen osa ampuma-aseen kanssa. Olisi katsottava, että tällaisessa laitteessa olevaa olennaista osaa voidaan käyttää ampuma-aseessa, jos kyseinen olennainen osa voidaan siirtää laitteesta ampuma-aseeseen ilman merkittävää muuttamista.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Kansallisessa lainsäädännössä määritetyt jäsenvaltion aseistetut puolustusvoimat voivat armeijan ohella käsittää kodinturvajoukkojen ja reserviläisten ja vapaaehtoisten puolustusjoukkojen kaltaisia yksiköitä sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat kansallisiin puolustusjärjestelmiin kansallisten puolustusvoimien alaisuudessa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Tietyillä henkilöillä on oikeutettu intressi käsitellä A luokan ampuma-aseita, edellyttäen että poikkeuksia myönnetään vain poikkeuksellisesti ja hyvin perustelluissa tapauksissa. Tällaisia henkilöitä voisivat olla esimerkiksi asesepät, tarkastuslaitokset, valmistajat, luvan saaneet asiantuntijat, rikostutkinnan alan tieteelliset asiantuntijat ja tietyissä tapauksissa elokuva-alalla työskentelevät henkilöt.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d)  Jäsenvaltioiden olisi myös voitava antaa yksityishenkilöille lupa hankkia ja pitää hallussaan muutoin kiellettyjä ampuma-aseita ja niiden olennaisia osia kansallista maanpuolustusta varten ja esimerkiksi jäsenvaltion lainsäädännön mukaista vapaaehtoista sotilaskoulutusta varten.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Aseisiin liittyvien kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimivien tahojen, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita, jotka on hankittu ennen tämän direktiivin voimaantuloa, olisi voitava pitää nämä ampuma-aseet hallussaan sillä edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on antanut siihen luvan ja että kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu.

(4)  Jäsenvaltioiden olisi voitava tarvittaessa antaa lupa kiellettyjen ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankkimiseen ja hallussapitoon tunnustetuille museoille ja keräilijöille kulttuurisia, tieteellisiä, teknisiä, opetuksellisia, esteettisiä tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten edellyttäen, että nämä osoittavat ennen luvan saantia toteuttaneensa tarvittavat toimet kaikkien yleiselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle aiheutuvien riskien käsittelemiseksi myös turvallisen varastoinnin avulla. Kaikissa tällaisissa luvissa olisi otettava huomioon kyseessä oleva tilanne ja myös keräämisen luonne ja sen tarkoitukset.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska aseiden keräilijät on yksilöity mahdolliseksi ampuma-aseiden laittoman kaupan lähteeksi, niiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

(5)  Aseiden keräilijöillä on samat oikeudet kuin muilla direktiivin 91/477/EY kattamilla käyttäjillä, minkä vuoksi niiden olisi kuuluttava sen soveltamisalaan.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)   Koska asevälittäjät tarjoavat samanlaisia palveluja kuin asekauppiaat, myös niiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

(6)   Koska asevälittäjät tarjoavat samanlaisia palveluja kuin asekauppiaat, myös niiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan ja niihin olisi sovellettava kaikin soveltuvin osin samanlaisia velvoitteita kuin asekauppiaisiin.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Tässä direktiivissä olisi täsmennettävä, että asemyyjän toiminta käsittää paitsi valmistuksen, myös ampuma-aseen merkittävän muuttamisen tai muuntamisen ja esimerkiksi täydellisen ampuma-aseen lyhentämisen, jonka seurauksena sen luokka tai alaluokka muuttuu, sekä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden olennaisten osien merkittävän muuttamisen tai muuntamisen, minkä vuoksi tällainen toiminta olisi sallittava vain luvan saaneille asekauppiaille. Ampumatarvikkeiden käsinlatausta ja uudelleenlatausta ampumatarvikkeiden osista henkilökohtaista käyttöä varten ei pitäisi pitää merkittävänä muuttamisena.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Samalla tavoin kuin epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/20131a mukaisesti, ampumatarvikkeiden kokonaisten panosten tai ampumatarvikkeiden käyttövalmiiden sytytinosien hankkiminen olisi katsottava epäilyttäväksi, jos se esimerkiksi käsittää määriä, jotka ovat epätavallisia suunnitellussa yksityiskäytössä, jos ostaja haluaa ehdottomasti käyttää epätavallisia maksutapoja, kuten suuria käteissummia, tai jos ostaja ei vaikuta olevan perillä ampumatarvikkeiden käytöstä tai ei halua todistaa henkilöllisyyttään. Jos asekauppias tai -välittäjä ei pysty tarkastamaan ostajan henkilöllisyyttä, pelkästään käteisenä suoritettava maksu ampuma-aseita hankittaessa olisi kiellettävä.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EU) N:o 98/2013,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2013,

räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

(EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.)

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kun otetaan huomioon huonosti deaktivoitujen ampuma-aseiden uudelleenaktivoinnin suuri riski ja jotta vahvistetaan turvallisuutta unionissa, deaktivoitujen ampuma-aseiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Lisäksi kaikkein vaarallisimpien ampuma-aseiden osalta olisi otettava käyttöön tiukempia sääntöjä, jotta varmistetaan, että näiden ampuma-aseiden omistamista tai niillä käytävää kauppaa ei sallita. Näitä sääntöjä olisi sovellettava kyseiseen luokkaan kuuluviin ampuma-aseisiin senkin jälkeen, kun ne on deaktivoitu. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan luettuna kyseisten ampuma-aseiden hävittäminen.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Ampuma-aseiden hankinta ja hallussapito olisi sallittava vain henkilöille, joilla on siihen hyvä syy. Jäsenvaltioiden olisi voitava katsoa, että ampuma-aseiden hankinta ja hallussapito esimerkiksi metsästystä, tarkkuusammuntaa, perinneyhdistyksiä, kulttuuristen ja historiallisten näkökohtien parissa toimivia tahoja, erilaisia tieteellisiä, teknisiä ja testaukseen liittyviä tarkoituksia sekä historiallisia esityksiä, elokuvantekoa tai historiallista tutkimusta varten tapahtuu hyvästä syystä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toteutetaan tehokas järjestelmä ampuma-aseiden hankinnan ja omistuksen valvomiseksi. Järjestelmä voisi olla jatkuva tai ei-jatkuva, ja sen olisi perustuttava asiaan liittyvien lääketieteellisten ja psykologisten tietojen arviointiin luvan myöntämisen tai uusimisen yhteydessä tai tarjottava tehokas vaihtoehtoinen järjestelmä, jossa harjoitetaan jatkuvaa valvontaa ottaen huomioon asiaan liittyvät riskit ja kaikki asiaan liittyvät, esimerkiksi lääketieteelliseltä henkilökunnalta saadut viitteet siitä, että hallussapidon sallimiseen liittyvät ehdot eivät mahdollisesti enää täyty.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet olisi säilytettävä turvallisesti, jos ne eivät ole välittömässä valvonnassa. Säilytystä ja turvallista kuljetusta koskevat vaatimukset olisi määritettävä kansallisella lainsäädännöllä ottaen huomioon asianomaisten ampuma-aseiden lukumäärä ja tyyppi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan varmistaa deaktivoitujen ampuma-aseiden jäljitettävyys, ne olisi kirjattava kansallisiin rekistereihin.

(8)  Jotta voidaan parantaa ampuma-aseiden ja erillään myytyjen olennaisten osien jäljitettävyyttä ja helpottaa niiden vapaata liikkuvuutta, direktiivin 91/477/ETY säännöksiä olisi selvennettävä sen varmistamiseksi, että sekä koottu ampuma-ase että kaikki erillään myydyt olennaiset osat merkitään pysyvällä tavalla silloin, kun ne valmistetaan, ja viipymättä sen jälkeen, kun ne on tuotu unioniin. Jäljitettävyyttä koskevaa vaatimusta ei pitäisi soveltaa tämän direktiivin mukaisesti deaktivoituihin ampuma-aseisiin.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Olisi parannettava Euroopan ampuma-asepassin täytäntöönpanoa ja tunnustamista jäsenvaltioissa metsästäjien ja urheiluammunnan harjoittajien tärkeimpänä asiakirjana varmistamalla, että jäsenvaltiot eivät aseta Euroopan ampuma-asepassin myöntämisen, uusimisen tai hyväksymisen ehdoksi maksua tai korvausta, joka ylittää hallinnolliset kustannukset, tai muita perusteettomia kustannuksia tai hallinnollisia lisämenettelyjä.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan välttää merkintöjen helppo poistaminen ja selkeyttää, mihin komponentteihin merkinnät olisi kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt.

(10)  Jotta voidaan estää merkintöjen poistaminen helposti ja selkeyttää, mihin komponentteihin merkinnät olisi kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt. Näitä sääntöjä tulisi soveltaa ainoastaan ampuma-aseisiin ja erikseen myytäviin olennaisiin osiin, jotka saatetaan markkinoille siitä päivästä lähtien, johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin keskeisten säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ampuma-aseita voidaan käyttää huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä määrittämättömän ajanjakson ajan siihen asti, että hävittäminen on todistettu.

(11)  Ampuma-aseita voidaan käyttää huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä ja niiden olennaisia osia koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä määrittämättömän ajanjakson ajan siihen asti, että niiden hävittäminen tai deaktivointi on todistettu. Vain toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus tutustua näihin tietoihin ja kaikkiin niihin liittyviin henkilötietoihin. Vaatimusta ampuma-aseiden ja olennaisten osien rekisteröinnin jatkamisesta deaktivoinnin jälkeen olisi sovellettava vain sellaisiin aseisiin ja olennaisiin osiin, jotka on jo rekisteröity, ja henkilöön, jonka hallussa ne ovat deaktivointihetkellä. Vaatimusta ei pitäisi soveltaa deaktivoitujen ampuma-aseiden tai olennaisten osien tämän jälkeen suoritettaviin siirtoihin, kun aseet tai osat on poistettu rekisteristä deaktivoinnin jälkeen ennen tämän direktiivin voimaantuloa sovellettujen kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ampuma-aseiden ja niiden komponenttien myyntijärjestelyt etäviestintävälineen kautta saattavat aiheuttaa vakavan uhkan turvallisuudelle, koska niitä on vaikeampi valvoa kuin perinteisiä myyntimenetelmiä, etenkin siltä osin kuin on kyse lupien laillisuuden todentamisesta verkossa. Sen vuoksi on aiheellista rajoittaa aseiden ja komponenttien myyminen etäviestintävälineiden, esimerkiksi internetin, kautta vain kauppiaille ja välittäjille.

(12)  Ampuma-aseiden, olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden markkinointi internetissä tai muun etäviestintävälineen kautta esimerkiksi verkossa olevien huutokauppaluetteloiden tai ilmoitusten avulla ja myynnin tai muun liiketoimen järjestäminen esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin avulla olisi sallittava, kun se on sallittua kansallisen lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen, että henkilöllisyys sekä oikeus tehdä tällainen siirto voitaan tarkistaa. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että edellytykset, jotka ampuma-aseiden, olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden ostamiseen etäviestintävälineiden ja etenkin internetin kautta sallivat sen, että asekauppias tai välittäjä tai julkinen viranomainen tai sen edustaja voi viimeistään luovutushetkellä tarkistaa ainakin ostajien henkilöllisyyden ja tarvittaessa heidän oikeutensa hankkia ampuma-ase.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan asemyyjien ja -välittäjien toimintaan olisi kuuluttava kaikkien ampuma-aseiden ja ampuma-aseiden olennaisten osien osto, myynti, tuonti, vienti, esille asettaminen, kokoaminen, muuttaminen, muuntaminen, huolto, säilytys, kuljetus, merikuljetus, jakelu, luovutus, vaihto tai vuokraus. Asemyyjät ja -välittäjät saisivat myydä, siirtää tai luovuttaa ampuma-aseita ja olennaisia osia ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on asianmukainen lupa tai lisenssi, ja niiden olisi ylläpidettävä rekisteriä myynnistään ja ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista myynti-, siirto- tai luovutustoimista.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Lisäksi riski hälytysaseiden ja muuntyyppisten paukkupanoksia ampuvien aseiden muuntamisesta varsinaisiksi ampuma-aseiksi on suuri, ja joissakin terroriteoissa onkin käytetty muunnettuja aseita. Sen vuoksi on keskeisen tärkeää puuttua rikoksissa käytettyjä muunnettuja ampuma-aseita koskevaan ongelmaan esimerkiksi niin, että ne sisällytetään direktiivin soveltamisalaan. Olisi hyväksyttävä hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

(13)  Jotta voidaan lisäksi välttää riski hälytysaseiden ja muuntyyppisten paukkupanoksia ampuvien aseiden valmistamisesta niin, että ne voidaan muuntaa varsinaisiksi ampuma-aseiksi, olisi hyväksyttävä teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi komissio arvioi, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan tukea jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen tällaista vaihtoa. Komission arviointiin voidaan tarpeen mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon tiedonvaihtoon tarkoitetut olemassa olevat välineet.

(14)  Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden ja ampuma-aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi olisi mahdollista käyttää erilaisia olemassa olevia mekanismeja, keskitettyjä yhteyspisteitä tai uusia vaihtomekanismeja, riippuen vaihdettavan tiedon luonteesta. Komissio arvioi, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jotta voidaan tukea jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen tällaista vaihtoa ja jotta voidaan toteuttaa jäsenvaltioiden pakollinen pääsy järjestelmään. Komission arviointiin olisi tarpeen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet. Sen lisäksi, että ampuma-aseita olisi valvottava, tällaisen tietojärjestelmän avulla olisi mahdollistettava toimivaltaisten viranomaisten takavarikoimien, viranomaisille luovutettujen tai valtion hyväksi pidätettyjen ampuma-aseiden jäljitettävyys ja taattava niiden sijainnin varmentaminen mahdolliseen hävittämiseen, myöhempään käyttöön tai uudelleen markkinoille saattamiseen asti.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)   Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Lisäksi ampuma-aseeksi katsotaan kaikki kannettavat laitteet, jotka sisältävät olennaisen osan, jota voidaan käyttää ampuma-aseessa."

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1a kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  Poistetaan 1 a kohta.

1a.  Tässä direktiivissä 'osilla' tarkoitetaan osia tai varaosia, jotka on tarkoitettu nimenomaan ampuma-aseeseen ja jotka ovat oleellisia sen toiminnan kannalta, mukaan lukien piiput, lukon kehykset tai rungot, luistit tai sylinterit, lukot tai sulkukappaleet, sekä laitteita, jotka on tarkoitettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaus tai muunnettu vaimentajaksi.

 

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1b.  Tässä direktiivissä ’olennaisilla osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, palautinta, luistia tai sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta ja muuta laitetta, joka on suunniteltu tai mukautettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaisun aiheuttamaa ääntä, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.”

1b.  Tässä direktiivissä ’olennaisilla osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, palautinta, tapauksen mukaan ylä- ja alapalautin mukaan lukien, luistia, sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.”

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1e kohta

 

Komission teksti

    Tarkistus

1e.   Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain täysin kokoonpantujen ampuma-aseiden, niiden osien ja ammusten myynnistä, ostamisesta tai siirtojen järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon taikka niiden viennistä kolmanteen maahan.”

1 e.   Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai tämän valtuuttamaa henkilöä tai edustajaa, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain täysin kokoonpantujen ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ammusten ostamisesta, myynnistä, lainauksesta, vuokrauksesta tai siirtojen järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon taikka niiden viennistä kolmanteen maahan tai niiden tuomisesta jäsenvaltioon kolmannesta maasta.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1f kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1f.   Tässä direktiivissä ’hälytys- ja merkinantoaseilla’ tarkoitetaan kannettavia laitteita, joissa on patruunavyö, josta kaasu poistuu eteen, sivulle tai päälle, ja jotka on suunniteltu tai rakennettu erityisesti hälytyksen tekemistä tai merkinantoa varten ja jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten ampumatarvikkeiden laukaisemista varten.

1f.   Tässä direktiivissä ’hälytys- ja merkinantoaseilla’ tarkoitetaan laitteita, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten ampumatarvikkeiden laukaisemista varten ja joita ei voida muuntaa laukauksen, luodin tai ammuksen ampumiseen palavan ajoaineen avulla.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1g kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1g.  Tässä direktiivissä ’kunnialaukauksiin käytettävillä ja ääniaseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on erityisesti muunnettu yksinomaan paukkupanoksia käyttäviksi ja tarkoitettu käytettäväksi teatteriesityksissä, valokuvauksessa, elokuvissa ja televisionauhoituksissa.

1g.  Tässä direktiivissä ’kunnialaukauksiin käytettävillä ja ääniaseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on erityisesti muunnettu yksinomaan paukkupanoksia käyttäviksi ja tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi teatteriesityksissä, valokuvauksessa, elokuvissa ja televisionauhoituksissa, historiallisissa esityksissä, paraateissa, urheilutapahtumissa ja koulutuksessa.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1h kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1h.  Tässä direktiivissä ’ampuma-asejäljennöksillä’ tarkoitetaan tarvikkeita, jotka muistuttavat ulkonäöltään ampuma-asetta mutta jotka on valmistettu niin, että niitä ei voida muuntaa laukaisemaan ammuksia tai palavan ajoaineen avulla ampumaan luoteja tai muita ammuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikki esineet, jotka näyttävät ampuma-aseilta ja jotka voidaan muuntaa sellaisiksi, kuuluvat direktiivin 1 artiklan soveltamisalaan, jota vahvistetaan edelleen sisällyttämällä siihen kaikki olennaisen osan sisältävät esineet (tarkistus 23). Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä esineet, joita ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1i kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1i.   Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on muutettu tekemällä ne pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida millään tavalla.

1i.   Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on muutettu tekemällä ne pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen 10 b artiklan mukaisesti, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset komponentit on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida millään tavalla.

 

Jos ampuma-aseet ovat tunnustetusti harvinaisia tai niillä on historiallista arvoa, jäsenvaltiot voivat valita, että tällaiset ampuma-aseet voidaan deaktivoida poistamalla yksi tai useampi niiden olennaisista komponenteista niin, että niistä tulee toimintakelvottomia. Näin meneteltäessä kyseiset poistetut olennaiset komponentit on annettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten säilytettäviksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1ia kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"1ia.  Tässä direktiivissä ’museolla’ tarkoitetaan yhteiskuntaa ja sen kehittämistä palvelevaa pysyvää ja yleisölle avointa laitosta, jolla on historiallinen, kulttuurinen, tieteellinen, tekninen, opetuksellinen, esteettinen tai kulttuuriperintöön liittyvä tarkoitus ja jonka jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi laitokseksi."

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1ib kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"1ib.  Tässä direktiivissä ’keräilijällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kerää ja säilyttää ampuma-aseita tai ampumatarvikkeita historiallisista, kulttuurisista, tieteellisistä, teknisistä, opetuksellisista, esteettisistä tai kulttuuriperintöön liittyvistä syistä ja jonka jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi henkilöksi."

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 2 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)   ampuma-aseiden valmistus, kauppa, vaihto, vuokraus, korjaus tai muuntaminen;

i)   ampuma-aseiden valmistus mukaan lukien niiden muuttaminen, lukuun ottamatta yksityiskäyttöön liittyvää muuttamista, joka ei johda niiden luokan tai alaluokan muuttumiseen, sekä niiden muuntaminen, kauppa, vaihto, vuokraus ja korjaus;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 2 kohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii)   ampuma-aseiden osien valmistus, kauppa, vaihto, vuokraus, korjaus tai muuntaminen;

ii)   ampuma-aseiden olennaisten komponenttien valmistus mukaan lukien niiden muuttaminen, lukuun ottamatta yksityiskäyttöön liittyvää muuttamista, joka ei johda niiden luokan tai alaluokan muuttumiseen, sekä niiden muuntaminen, kauppa, vaihto, vuokraus ja korjaus;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 2 kohta – iii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)   ampumatarvikkeiden valmistus, kauppa, vaihto tai muuntaminen.”

iii)   ampumatarvikkeiden valmistus, lukuun ottamatta niiden käsinlatausta ja uudelleenlatausta henkilökohtaista käyttöä varten, joka ei johda niiden luokan muuttumiseen, sekä niiden muuntaminen, kauppa ja vaihto;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilöitä pidetään sen maan asukkaina, joka ilmoitetaan asuinpaikkatodistuksen, erityisesti passin tai henkilöllisyystodistuksen, osoitteessa, kun passi tai henkilöllisyystodistus esitetään hallussapitotarkastuksen tai hankintatilanteen yhteydessä jäsenvaltion viranomaisille tai asekauppiaalle.

"3.   Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilöitä pidetään sen maan asukkaina, joka ilmoitetaan asuinpaikkatodistuksen, erityisesti passin tai henkilöllisyystodistuksen, osoitteessa, kun passi tai henkilöllisyystodistus esitetään hallussapitotarkastuksen tai hankintatilanteen yhteydessä jäsenvaltion viranomaisille tai asekauppiaalle. Jos henkilön osoitetta ei ole merkitty passiin tai henkilöllisyystodistukseen, asuinmaa määritetään muun kyseisessä jäsenvaltiossa tunnustetun virallisen asuinpaikkaa koskevan todistuksen perusteella.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

2 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

"1.  Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten eikä ampuma-aseiden laitonta kauppaa koskevan ankarampien kansallisten säännösten soveltamista.

Perustelu

Tällä direktiivillä on lisättävä aseiden hallussapitoa ja kauppaa koskevaa rajatylittävää jäljitettävyyttä ja avoimuutta sekä mahdollistettava laittoman asekaupan tehokas torjunta.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin.

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen kansallisten puolustusvoimien, poliisin ja muiden viranomaisten aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon. "Kansalliset puolustusvoimat" käsittävät kaikki yksiköt reserviläiset mukaan lukien sekä vapaaehtoiset puolustusjoukot, jotka ovat kansallisten puolustusvoimien komennossa, armeija ja sisäisen yleisen turvallisuuden järjestelmät mukaan lukien. Tätä direktiiviä ei myöskään sovelleta myöskään sota-aseiden ja ‑ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja osat on merkitty ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun markkinoille saatetaan koottuja ampuma-aseita ja erikseen myytäviä olennaisia osia, ne on merkitty pysyvällä tavalla ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti, tai että ne on deaktivoitu 10 b artiklan täytäntöönpanosäännösten mukaisesti ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti. Jos olennainen osa on liian pieni merkittäväksi tämän direktiivin mukaisesti, se on merkittävä vähintään sarjanumerolla, aakkosnumeerisella tai digitaalisella koodilla.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen yksilöimistä ja jäljittämistä varten jäsenvaltioiden on ampuma-aseen valmistushetkellä tai unioniin tuonnin hetkellä edellytettävä yksilöllistä merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa sarjanumeroa. Tämä ei rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä.

2.  Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen ja jokaisen erikseen myytävän olennaisen komponentin yksilöimistä ja jäljittämistä varten jäsenvaltioiden on ampuma-aseen ja jokaisen erikseen myytäväksi tarkoitetun olennaisen komponentin valmistushetkellä tai viipymättä asianomaisen ampuma-aseen tai komponentin unioniin tuonnin jälkeen edellytettävä selkeää, pysyvää ja yksilöllistä merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa sarjanumeroa. Tämä ei rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä eikä tätä sovelleta ampuma-aseisiin ja olennaisiin komponentteihin, jotka joko katsotaan kansallisessa lainsäädännössä antiikiksi tai jotka on tarkoitettu 6 artiklan ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti luvan saaneille henkilöille, edellyttäen että niissä on täyden jäljitettävyyden mahdollistavat alkuperäiset merkinnät. Jos olennainen osa on käytännössä liian pieni merkittäväksi kaikilla näillä tiedoilla, se on merkittävä vähintään sarjanumerolla, aakkosnumeerisella tai digitaalisella koodilla. Tätä vaatimusta ei sovelleta ampuma-aseisiin ja erikseen myytäviin olennaisiin komponentteihin, jotka on valmistettu ennen ... [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä].

Merkintä on kiinnitettävä ampuma-aseen palauttimeen.

Kun kyseessä on kokoonpantu ampuma-ase, merkintä on kiinnitettävä ampuma-aseen palauttimeen tai runkoon.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kokonaisten ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä, josta ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän numero, kaliiperi ja tyyppi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kokonaisten ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä niin, että siitä ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän numero, kaliiperi ja tyyppi. Näitä tarkoituksia varten jäsenvaltioiden on otettava huomioon ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn YK:n yleissopimuksen määräykset.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön, aseessa on yksilöllinen merkintä, jonka avulla aseet siirtävä valtio pystytään tunnistamaan.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön, aseessa on yksilöllinen merkintä, jonka avulla aseet siirtävä valtio pystytään tunnistamaan. A luokkaan luokitellut ampuma-aseet on ensin deaktivoitava 10 b artiklan säännösten mukaisesti tai muunnettava pysyvästi puoliautomaattisiksi ampuma-aseiksi 10 b a artiklan täytäntöönpanosäännösten mukaisesti lukuun ottamatta siirtoja henkilöille, joille on myönnetty lupa 6 artiklan toisen alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että asekauppiaan tai -välittäjän toiminnan harjoittaminen niiden alueella edellyttää lupaa, jonka perusteena on ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

3.  Jäsenvaltioiden on säänneltävä asekauppiaiden ja -välittäjien toiminnan harjoittamista alueillaan siten, että se edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

 

a)   niiden alueella toimivien asekauppiaiden ja -välittäjien rekisteröinti;

 

b)   asekauppiaiden ja -välittäjien toiminnalle annettava lupa tai hyväksyntä.

 

c)   asianomaisen asekauppiaan tai ‑välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen sekä kaupallisen toiminnan avoimuuden tarkastaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 2 lause

 

Komission teksti

Tarkistus

Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä sen toimittajan ja hankkijan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet. Ampuma-aserekisteriä, joka sisältää myös deaktivoidut ampuma-aseet, on pidettävä yllä siihen asti, että toimivaltainen viranomainen todistaa ampuma-aseen hävittämisen.

Arkistointijärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. Tietoihin kuuluvat kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero, ampuma-aseen mahdollinen muuntaminen tai muuttaminen niin, että sen luokka tai alaluokka muuttuu, sekä sen sertifioitu deaktivointi tai purkaminen vastaavine päivämäärineen sekä sen toimittajan ja kunkin hankkijan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet, mukaan lukien hankintapäivämäärät ja soveltuvin osin omistuksen päättyminen tai siirto toiselle henkilölle, ellei tällainen siirto koske deaktivoiduksi rekisteröityä ampuma-asetta. Kutakin ampuma-asetta ja sen haltijaa koskevien ajantasaisten tietojen on oltava välittömästi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Kaikkia ampuma-asetta koskevia tietoja on ylläpidettävä sähköisesti saatavissa olevassa muodossa rajoittamattoman ajan.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 4 kohta – 4 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneiden asekauppiaiden ja -välittäjien rekisterit liitetään ampuma-aseiden tietokoneistettuun arkistointijärjestelmään.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet asekauppiaat ja -välittäjät raportoivat ampuma-aseita ja niiden olennaisia komponentteja koskevista liiketoimistaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle viimeistään kymmenen päivän kuluessa.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”Asekauppias, aseiden välittäjä tai muu henkilö ei saa myydä tai käydä muulla tavoin kauppaa, luovuttaa tai siirtää millään nimikkeellä ampuma-aseita, niiden olennaisia komponentteja tai ampumatarvikkeita ilman sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lisenssiä tai lupaa, lukuun ottamatta siirtoja henkilöille, joilla on lupa tai lisenssi asianomaisen ampuma-aseen, olennaisen komponentin tai ampumatarvikkeen hankkimiseen ja hallussapitoon.”

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5)   Korvataan 4 b artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”4 b artikla

 

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, jolla säännellään asekauppiaiden ja -välittäjien toimintaa. Tällaiseen järjestelmään voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

 

a)   niiden alueella toimivien asekauppiaiden ja -välittäjien rekisteröinti;

 

b)   asekauppiaiden ja -välittäjien toiminnalle annettava lupa tai hyväksyntä.

 

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään on sisällyttävä ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

 

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

4 b a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”4 b a artikla

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että pitkän ampuma-aseen lyhentäminen muuttamalla yhtä tai useampaa sen olennaisista osista siten, että siitä tulee lyhyt ampuma-ase, katsotaan valmistukseksi ja näin ollen laittomaksi, ellei sitä tee valtuutettu asekauppias."

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat hyväksyä ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen hyväksyttävä peruste ja:

1.  Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen hyväksyttävä peruste ja:

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos hallussapito liittyy metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa;

a)  jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut hankinta sekä hallussapito liittyvät metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa ja että tällainen aikuinen kantaa vastuun säilyttämisestä 5 a artiklan mukaisesti; sekä

 

 

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

b)  jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai muille tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1a.  Ampuma-aseen tai ampumatarvikkeet perintönä saaneen henkilön on viipymättä tehtävä ilmoitus kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyväksyttävää perustetta ei voida osoittaa, luvanvaraiset ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet on tehtävä toimintakelvottomiksi deaktivoimalla ne tämän direktiivin mukaisesti tai ne on myytävä tai annettava luvan saaneelle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1b.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa keräilijöiden omistamien aseiden määrän kaikissa I liitteen luokissa tiettyyn lukumäärään. Tällaista rajoitusta ei sovelleta tämän direktiivin mukaisesti deaktivoituihin ampuma-aseisiin.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1c.  Keräily voi olla hyväksyttävä peruste ampuma-aseiden hankintaan tai hallussapitoon sellaisten keräilijöiden kohdalla, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta ja jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen muille tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä lääketieteellisistä vakiotesteistä 1 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämistä tai uusimista varten ja peruutettava luvat, jos jokin niistä edellytyksistä, joiden perusteella lupa myönnettiin, ei enää täyty.

Jäsenvaltioiden on perustettava ampuma-aseiden hankintaa ja hallussapitoa varten valvontajärjestelmä, joka käsittää asiaan liittyvien lääketieteellisten ja psykologisten tietojen arvioinnin kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mikä voi olla jatkuvaa tai ei-jatkuvaa, ja niiden on peruutettava luvat, jos jokin niistä edellytyksistä, joiden perusteella hankinta tai hallussapito sallittiin, ei enää täyty.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Mikäli asiaan liittyvien lääketieteellisten ja psykologisten tietojen arvioinnissa on noudatettu asianmukaista menettelyä, soveltuvuustestin suorittava henkilö ei ole vastuussa arvioinnin kohteena olevan henkilön teoista.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät tämän saman aseen hankinnan omalla alueellaan.

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun ampuma-aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät samantyyppisen ampuma-aseen hankinnan omalla alueellaan.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt, jotka koskevat ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden asianmukaista valvontaa, ja säännöt niiden asianmukaisesta säilytyksestä turvallisesti siten, että riski siitä, että asiaankuulumattomat henkilöt pääsevät niihin käsiksi, on mahdollisimman pieni. Säilytettävät ampuma-aseet ja niiden ampumatarvikkeet eivät saa olla suoraan saatavilla yhdessä. Valvonnalla tarkoitetaan tällaisissa tapauksissa sitä, että ampuma-asetta tai ampumatarvikkeita hallussaan pitävä henkilö valvoo niitä kuljetuksen ja käytön aikana. Säilytysjärjestelmien valvonnan taso vastaa kyseessä olevan ampuma-aseen luokkaa.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapauksissa, joihin kuuluu liitteessä I olevaan A, B, C ja D luokkaan luokiteltujen ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien sekä ampumatarvikkeiden hankkimista ja myyntiä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EY(*) 2 artiklassa määritetyllä etäviestintävälineellä, ampuma-aseen tai sen olennaisia osia tai ampumatarvikkeita hankkivan henkilön henkilöllisyyden ja tarvittaessa luvan tarkastaa ennen toimitusta tai viimeistään toimituksen yhteydessä

 

a)  valtuutettu asekauppias tai -välittäjä; tai

 

b)  viranomainen tai sen edustaja.

 

_____________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokan ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon ja hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on takavarikoitu.

Rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan soveltamista jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokan ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon ja hävittääkseen tai deaktivoidakseen sellaiset ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on takavarikoitu. Erityistilanteissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää lupia näille ampuma-aseille ja ampumatarvikkeille edellyttäen, että lupa ei vaaranna yleistä turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansallista puolustusta.

 

 

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimiville tahoille, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita, jotka on hankittu ennen [tämän direktiivin voimaantuloa], luvan pitää nämä aseet hallussaan sillä edellytyksellä, että kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu 10 artiklan b kohdan täytäntöönpanevien säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat antaa museoille ja keräilijöille luvan A luokkaan luokitelluille ampuma-aseille ja ampumatarvikkeille sillä edellytyksellä, että asianomainen museo tai keräilijä osoittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, että on toteutettu toimet kaikenlaisen yleiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen liittyvän riskin käsittelemiseksi ja että kyseessä olevia ampuma-aseita säilytetään turvallisuustasolla, joka vastaa tällaisten ampuma-aseiden luvattomaan saantiin liittyviä riskejä.

 

Jäsenvaltioiden on laadittava rekisteri kaikista tällaisista luvan saaneista museoista ja keräilijöistä. Tällaisten luvan saaneiden museoiden ja keräilijöiden on pidettävä rekisteriä kaikista niiden hallussa olevista A luokaan luokitelluista ampuma-aseista, ja rekisterin on oltava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavissa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tällaisten luvan saaneiden museoiden ja keräilijöiden asianmukainen valvontajärjestelmä ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden ja niiden osien sekä ampumatarvikkeiden hankkiminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY(*) 2 artiklassa määritetyllä etäviestintävälineellä sallitaan vain asekauppiaille ja -välittäjille ja siihen sovelletaan jäsenvaltioiden tiukkaa valvontaa.

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -7 kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

7 artikla – 4 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-7) Korvataan 7 artiklan 4 kohdan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) sen säännöllistä tarkastamista, että kyseiset henkilöt edelleen täyttävät edellytykset, ja

"b) sen tarkastamista, että kyseiset henkilöt edelleen täyttävät edellytykset, ja

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Enimmäismääräaika saa olla enintään viisi vuotta Lupa voidaan uusia, jos ne edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.

Luvan kesto saa olla enintään viisi vuotta, elleivät jäsenvaltiot ole toteuttaneet 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua jatkuvan valvonnan järjestelmää. Lupa voidaan uusia, jos ne edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

8 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 a)   Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Kaikkien myyjien, asevälittäjien tai yksityishenkilöiden on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa viranomaisille kaikista C luokan ampuma-aseiden siirroista ja luovutuksista antamalla hakijan ja ampuma-aseen tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Jos hankkija asuu toisessa jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion, jossa hankinta tapahtuu, ja hankkijan itsensä on ilmoitettava hankinnasta kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle.

"2.   Kaikkien myyjien, asekauppiaiden, asevälittäjien tai yksityishenkilöiden on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa viranomaisille kaikista C luokan ampuma-aseiden siirroista ja luovutuksista antamalla hakijan ja ampuma-aseen tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Jos hankkija asuu toisessa jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion, jossa hankinta tapahtuu, ja hankkijan itsensä on ilmoitettava hankinnasta kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 b kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

10 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 b) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

”10 artikla

Ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin ampuma-aseiden, joihin kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu.

Ampumatarvikkeiden hankintaa ja yhden ammuksen sisältävien ampumatarvikkeiden hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin ampuma-aseiden, joihin kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu. Ampumatarvikkeita saavat hankkia vain henkilöt, joilla on lupa pitää hallussaan kyseisen luokan ampuma-aseita, tai henkilöt, joille on myönnetty 6 artiklan toisen alakohdan mukainen lupa.

 

Asevälittäjät ja -kauppiaat voivat kieltäytyä siirrosta, joka koskee kokonaisten panosten tai ampumatarvikkeiden osien hankkimista, jos niiden on kohtuullista pitää siirtoa epäilyttävänä sen luonteen tai mittakaavan perusteella, ja niiden on ilmoitettava siirrosta tai sen yrityksestä toimivaltaisille viranomaisille. Asevälittäjät ja -kauppiaat eivät saa suorittaa ampuma-aseen hankkimiseen liittyvää siirtoa, jos ne eivät pysty tarkistamaan ostajan henkilöllisyyttä 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetun arkistointijärjestelmän avulla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hälytys- ja merkinantoaseita ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevilla teknisillä eritelmillä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen delegoidun säädöksen [lisää päivämäärä] mennessä.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden deaktivoinnin, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot varmistavat, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, tai että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

1.   Jäsenvaltiot varmistavat, että ampuma-aseen deaktivointi suoritetaan liitteessä III esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti.

 

Tätä ei sovelleta ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 deaktivoituihin ampuma-aseisiin, ellei kyseisiä ampuma-aseita ole siirretty toiseen jäsenvaltioon tai saatettu markkinoille.

 

Ampuma-aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai yksityiset yksiköt tai henkilöt, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen.

 

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen (”tarkastusyksikkö”), jonka tehtävänä on tarkastaa, että kyseisen ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä III esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti.

 

Jos ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä III esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti, tarkastusyksikkö

 

a)  kiinnittää yhteisen ja yksilöllisen merkinnän kaikkiin ampuma-aseen deaktivointia varten muokattuihin osiin; sekä

 

b)  antaa ampuma-aseen omistajalle todistuksen deaktivoinnista.

 

Jos ampuma-ase on kirjattu 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tietokoneistettuun tietojärjestelmään, sen deaktivointi on merkittävä sitä koskeviin tietoihin.

 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön liitteessä III esitettyjä teknisiä eritelmiä täydentäviä toimenpiteitä ampuma-aseiden deaktivoimiseksi alueellaan.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy deaktivointistandardit ja -tekniikat sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissiolla on valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti liitteen III tarkistamiseksi saattamalla se ajan tasalle ottaen tarvittaessa huomioon kaikki jäsenvaltioiden käyttöönottamat lisätoimenpiteet tämän artiklan 1 kohdan seitsemännen alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 2a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2a.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset yhteisen ja yksilöllisen merkinnän mallien ja deaktivoitujen ampuma-aseiden sertifiointimallin laatimista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 2b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2b.   Komissio määrittää 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan, millä jäsenvaltioissa ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 sovelletuilla kansallisilla deaktivointistandardeilla ja -tekniikoilla on varmistettu, että ampuma-aseet on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi ja toimimattomiksi, ja antaa säädöksen kyseisten deaktivointistandardien ja ‑tekniikoiden mukaisesti suoritettujen sertifioitujen deaktoivointien tunnustamisesta.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

10 b a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”10 b a artikla

 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että puoliautomaattisiksi ampuma-aseiksi [tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivä] alkaen muunnettuja ampuma-aseita ei voida muuntaa takaisin automaattisiksi ampuma-aseiksi.

 

2.  Komissio antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi teknisillä eritelmillä, joilla varmistetaan, että puoliautomaattisia ampuma-aseita, jotka on muunnettu alun perin automaattisista ampuma-aseista, ei voida muuntaa takaisin automaattisiksi ampuma-aseiksi. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen delegoidun säädöksen … [31. joulukuuta 2017] mennessä."

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 b kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

11 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 b)   Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1   Ampuma-aseita saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan seuraavissa kohdissa säädetyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista. Näitä säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun tuliaseen siirto on seurausta postimyynnistä.

"1.  Ampuma-aseita saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan seuraavissa kohdissa säädetyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista. Näitä säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun tuliaseen siirto on seurausta etäviestinnän avulla toteutusta myynnistä."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 c kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 c)  Korvataan 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Kahdessa viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa silloin, kun on kyse asekauppiaiden välisestä siirrosta.

Kahdessa viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa silloin, kun on kyse asekauppiaiden tai asevälittäjien välisestä siirrosta.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 d kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 d)   Korvataan 11 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"3.  Muiden tuliaseiden kuin sota-aseiden, joihin tätä direktiiviä ei 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelleta, siirron osalta, jokaisen jäsenvaltion on myönnettävä asekauppiaille oikeus toteuttaa tuliaseiden siirtoja omalta alueeltaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle asekauppiaalle ilman 2 kohdan mukaista ennakkolupaa. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltio antaa luvan, joka on voimassa enintään kolme vuotta ja joka voidaan koska tahansa keskeyttää tai peruuttaa perustellulla päätöksellä. Asiakirjan, jossa viitataan tähän lupaan, on seurattava ampuma-aseita niiden määränpäähän saakka; tämä asiakirja on esitettävä aina jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä.

"3.  Muiden tuliaseiden kuin sota-aseiden, joihin tätä direktiiviä ei 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelleta, siirron osalta, jokaisen jäsenvaltion on myönnettävä asekauppiaille ja asevälittäjille oikeus toteuttaa tuliaseiden siirtoja omalta alueeltaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle asekauppiaalle tai asevälittäjälle ilman 2 kohdan mukaista ennakkolupaa. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltio antaa luvan, joka on voimassa enintään kolme vuotta ja joka voidaan koska tahansa keskeyttää tai peruuttaa perustellulla päätöksellä. Asiakirjan, jossa viitataan tähän lupaan, on seurattava ampuma-aseita niiden määränpäähän saakka; tämä asiakirja on esitettävä aina jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 e kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 e)   Korvataan 11 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Asekauppiaiden ja asevälittäjien on ennen siirron päivämäärää ilmoitettava sen jäsenvaltion viranomaisille, josta siirto tapahtuu, kaikki 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot. Kyseisten viranomaisten on tarvittaessa paikalla tehtävien tarkastusten avulla varmistettava asekauppiaan tai asevälittäjän ilmoittamien tietojen ja siirtoa koskevien tosiasioiden vastaavuus. Asekauppiaiden on välitettävä tiedot riittävän pituisen ajan kuluessa."

Asekauppiaiden ja asevälittäjien on ennen siirron päivämäärää ilmoitettava sen jäsenvaltion viranomaisille, josta siirto tapahtuu, kaikki 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot. Kyseisten viranomaisten on tarvittaessa paikalla tehtävien tarkastusten avulla varmistettava asekauppiaan tai asevälittäjän ilmoittamien tietojen ja siirtoa koskevien tosiasioiden vastaavuus. Asekauppiaiden ja asevälittäjien on välitettävä tiedot ajoissa."

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 f kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 f)   Korvataan 11 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Nämä tuliaseluettelot on toimitettava asekauppiaille, jotka ovat saaneet luvan tuliaseiden siirtoon ilman 3 kohdassa säädetyllä menettelyllä myönnettävää ennakkolupaa.

Nämä tuliaseluettelot on toimitettava asekauppiaille ja asevälittäjille, jotka ovat saaneet luvan tuliaseiden siirtoon ilman 3 kohdassa säädetyllä menettelyllä myönnettävää ennakkolupaa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 g kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 g)  Korvataan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

“2.  Notwithstanding paragraph 1, hunters, in respect of categories C and D, and marksmen, in respect of category B, C and D, may without prior authorization be in possession of one or more firearms during a journey through two or more Member States with a view to engaging in their activities, provided that they are in possession of a European firearms pass listing such firearm or firearms and provided that they are able to substantiate the reasons for their journey, in particular by producing an invitation or other proof of their hunting or target shooting activities in the Member State of destination.”

“2.  ”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, metsästäjät voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa C ja D luokan ja urheiluampujat A, B, C ja D luokan ampuma-asetta ilman ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, sillä edellytyksellä, että heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa tämä ase tai nämä aseet mainitaan, ja että he voivat osoittaa matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun tai muun todisteen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnastaan määräjäsenvaltiossa.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 h kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 h) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Member States may not make acceptance of a European firearms pass conditional upon the payment of any fee or charge."

”Jäsenvaltiot eivät saa

 

a)   asettaa Euroopan ampuma-asepassin hyväksymisen tai uusimisen ehdoksi sellaisen maksun tai korvauksen suorittamista, joka ylittää passin myöntämisen aiheuttamat hallinnolliset kustannukset; sekä

 

b)   asettaa Euroopan ampuma-asepassin hyväksymisen ehdoksi suoraan tai epäsuorasti maksun tai korvauksen suorittamista tai hallinnollisen hyväksynnän myöntämistä.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 i kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

12 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

8 i)   Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3.  Kansallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi säätää tässä artiklassa säädettyä joustavammasta järjestelmästä, joka koskee liikkuvuutta tuliaseen kanssa niiden alueilla.

"3.  Kansallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla tai 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tietokoneistettujen tietojärjestelmien tietojen vastavuoroisen tunnustamisen avulla kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi säätää tässä artiklassa säädettyä joustavammasta järjestelmästä, joka koskee liikkuvuutta tuliaseen kanssa niiden alueilla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

13 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava [päivämäärä] mennessä, että tietoja vaihdetaan tehokkaasti sähköisesti asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, joko suoraan tai keskitettyjen asiointipisteiden kautta luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä lupien epäämisestä 7 artiklan mukaisesti turvallisuuteen tai asianomaisen henkilön luotettavuuteen liittyvistä syistä .... [päivämäärä] mennessä.

 

Jäsenvaltioiden on toisen jäsenvaltion pyynnöstä vaihdettava sellaisten henkilöiden mahdollisen rikosrekisterin arviointiin liittyvää tietoa, jotka ovat hakeneet tai joille on myönnetty poikkeuksia 6 artiklan mukaisesti tai lupia 7 artiklan mukaisesti. Tiedot sisältävät tarvittaessa viittauksen asianomaiseen oikeuden päätökseen tai asianomaiseen julkisen viranomaisen päätökseen.

 

 

 

 

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tietojen vaihtoa myönnetyistä ja evätyistä luvista.

5.  Komissio antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat tietojen vaihtoa ampuma-aseiden siirtämistä toiseen jäsenvaltioon varten myönnetyistä ja evätyistä luvista. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen delegoidun säädöksen … [lisää päivämäärä] mennessä.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

13 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

13 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevan 10 a artiklan 2 kohdan, 10 b a artiklan 2 kohdan, 10 b a artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

16 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”16 a artikla

 

1.  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa A luokan 6 ja 7 a kohdassa tarkoitettujen ja ennen ... [lisätään tämän muutosdirektiivin päivämäärä] laillisesti hankittujen ja rekisteröityjen puoliautomaattisten aseiden luvat ja uusia ne lailliselle omistajalle tästä päivästä lukien tämän direktiivin muita ehtoja noudattaen. Ne voivat myös sallia jäsenvaltioissa luvan saaneiden henkilöiden hankkivan tällaisia ampuma-aseita tämän direktiivin mukaisesti.

 

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia tarkkuusammunnan harrastajien hankkivan ja pitävän hallussaan A luokan 6 ja 7 a kohdassa tarkoitettuja puoliautomaattisia ampuma-aseita seuraavin ehdoin:

 

a)  tarkkuusammunnan harrastaja osallistuu jäsenvaltion tai kansainvälisen ja virallisesti tunnustetun ampumaurheilujärjestön tunnustaman virallisen ampumaurheiluorganisaation järjestämiin ampumakilpailuihin; ja

 

b)  tarkkuusammunnan harrastaja kuuluu tunnustettuun ampumaseuraan, harjoittelee tarkkuusammuntaa säännöllisesti ja on harrastanut sitä vähintään 12 kuukauden ajan.

 

Tarkkuusammunnan harrastajien, joilla on lupa hankkia ja pitää hallussaan A luokan 6 ja 7 a kohdassa tarkoitettuja puoliautomaattisia ampuma-aseita, on oikeus merkitä tällaiset ampuma-aseet Euroopan ampuma-asepassiin 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta liittäen siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja sen säännösten toimivuuden arvioinnista liittäen siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista, Euroopan ampuma-asepassijärjestelmän täytäntöönpanosta, merkinnöistä ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-tulostuksen vaikutuksiin, liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäinen tällainen kertomus on toimitettava ... [kahden vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulopäivästä] mennessä.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi [date] mennessä tarvittavat elementit 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Komission arviointiin on tarpeen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.”

Komissio arvioi ... [date] mennessä tarvittavia elementtejä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä sekä mahdollisuutta toteuttaa jokaisen jäsenvaltion pääsy järjestelmään. Komission arviointiin on tarpeen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.”

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet);

6.  sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet), ellei komissio ole hyväksynyt teknisiä eritelmiä 10 b a artiklan mukaisesti, jolloin tätä ei sovelleta sellaisiin ampuma-aseisiin, jotka on muunnettu säädettyjen vaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 6 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  puoliautomaattiset ampuma-aseet, jotka on muunnettu automaattisiksi ampuma-aseiksi;

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat automaattimekanismilla varustettua asetta;

Poistetaan.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 7 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  keskisytytteiset puoliautomaattiset ampuma-aseet ja latauslaitteet, joilla on vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista:

 

a)  pitkät ampuma-aseet (eli ampuma-aseet, jotka on alun perin tarkoitettu laukaistaviksi olkapäältä), joiden pituutta voi lyhentää alle 60 senttimetriin toiminnallisuutta menettämättä taitto- tai teleskooppitukilla;

 

b)  ampuma-aseet, joilla voidaan ampua yli 21 laukausta ilman uudelleenlatausta, jos latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 laukausta, on osa ampuma-asetta tai on lisätty aseeseen;

 

Latauslaitteen hankkiminen edellyttää vastaavan ampuma-aseen luvan esittämistä hankintahetkellä.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – A luokka – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  edellä 1–7 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu.

8.  Kaikki ampuma-aseet, jotka on luokiteltu tähän luokkaan sen jälkeen, kun ne on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsyttäviä aineita tai muita aktiivisia aineita tai pyroteknisiä ammuksia tai ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – B luokka – 6 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)   Lisätään B luokkaan kohta seuraavasti:

 

"6 a.  siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat automaattimekanismilla varustettua asetta."

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – B luokka – 6 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i b)   Lisätään B luokkaan kohta seuraavasti:

 

"6 b.  reunasytytteiset puoliautomaattiset ampuma-aseet, joiden kaliiperi on 0,22 tuumaa tai vähemmän."

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – i c alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – B luokka – 6 c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i c)   Lisätään B luokkaan kohta seuraavasti:

 

"6 c. Kaikki ampuma-aseet, jotka on luokiteltu tähän luokkaan sen jälkeen, kun ne on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsyttäviä aineita tai muita aktiivisia aineita tai pyroteknisiä ammuksia tai ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi."

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – C luokka – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   hälytys- ja merkinantoaseet, kunnialaukauksiin käytettävät ja ääniaseet sekä asejäljennökset;

5.   kaikki ampuma-aseet, jotka on luokiteltu tähän luokkaan sen jälkeen, kun ne on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsyttäviä aineita tai muita aktiivisia aineita tai pyroteknisiä ammuksia tai ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi;

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – C luokka – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.   B luokkaan kuuluvat ja C luokan 1–5 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu.”

Poistetaan.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – D luokka

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

iii a)  D luokassa otsikon jälkeinen teksti korvataan seuraavasti:

Sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet.

”Sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kerta-aseet, myös ne, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsyttäviä aineita, muita aktiivisia aineita tai pyroteknisiä ammuksia, tai jotka on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – b alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – III osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b)  lisätään ensimmäiseen alakohtaan c a alakohta seuraavasti:

 

"c a) ovat deaktivoituja ampuma-aseita sillä edellytyksellä, että deaktivointi on suoritettu;

 

i)  liitteessä III esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti; tai

 

ii)  ennen ... [tämän muutosdirektiivin soveltamispäivää] täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti; tai

 

iii)  ennen 8 päivää huhtikuuta 2016;

 

  minkä tahansa jäsenvaltion soveltaman ja komission 10 artiklan 2 b kohdan mukaisesti laatiman kansallisen deaktivointistandardin ja tekniikan mukaisesti; tai

 

  jäsenvaltioiden soveltamien deaktivointistandardien ja tekniikoiden mukaisesti sillä edellytyksellä, että deaktivoitua ampuma-asetta ei siirretä toiseen jäsenvaltioon tai saateta markkinoille; tai

 

  aukon läpileikkausmenettelyn mukaisesti, mikä tarkoittaa, että vähintään 4 millimetrin aukko on leikattu patruunapesän seinän ja läpi ja piippuun ainakin 50 prosentin verran piipun pituudesta ja piippu on kiinnitetty tai hitsattu varmasti runkoon/kehykseen eikä aseen muuntaminen patruunan, luodin tai ammuksen ampumiseen palavan ajoaineen avulla ole mahdollista;”

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – b alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – III osa – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

  Tarkistus  

”on tarkoitettu pelastukseen, teurastukseen, harppuunakalastukseen tai teollisiin taikka teknisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen;”

b) on tarkoitettu, hälyttämiseen, merkinantoon, pelastukseen, teurastukseen, harppuunakalastukseen, teollisiin taikka teknisiin tarkoituksiin tai niillä voidaan ampua patruuna, luoti tai ammus vain käyttämällä paineilmaa tai jotakin muuta kaasua, jota ei saada palavan ajoaineen toiminnan avulla, tai ne on suunniteltu millaisiksi tahansa airsoft-laitteiksi tai ilma-aselaitteiksi, joilla voidaan ampua ainoastaan energialtaan rajoitettu pieni muovinen ammus, edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen eikä niitä voida muuntaa niin, että niillä voidaan ampua patruuna, luoti tai ammus palavaa ajoainetta käyttämällä;

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite II – f kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

14 a)  Korvataan liitteessä II oleva f kohta seuraavasti:

"f)  sekä seuraavat maininnat:

”f)  sekä seuraavat maininnat:

"Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon tässä luvassa mainittujen B, C ja D luokkiin kuuluvan aseen tai aseiden kanssa edellyttää vierailun kohteena olevan jäsenvaltion ennakkolupaa/ennakkolupia. Tämä lupa tai nämä luvat voidaan merkitä aseenkantolupaan.

"Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon tässä luvassa mainittujen A, B, C ja D luokkiin kuuluvan aseen tai aseiden kanssa edellyttää vierailun kohteena olevan jäsenvaltion ennakkolupaa/ennakkolupia. Tämä lupa tai nämä luvat voidaan merkitä aseenkantolupaan.

Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei ole välttämätön metsästyskäyttöön tarkoitetun, C tai D luokan aseen osalta tai luokkiin B, C tai D kuuluvan, urheilukäyttöön tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla on aseenkantolupa ja hän voi esittää matkan syyn."

Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei ole välttämätön metsästyskäyttöön tarkoitetun, C tai D luokan aseen osalta tai luokkiin A, B, C tai D kuuluvan, urheilukäyttöön tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla on aseenkantolupa ja hän voi esittää matkan syyn."

Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että joidenkin B, C tai D luokkiin kuuluvien aseiden hallussapito on kiellettyä tai luvanvaraista, aseenkantolupaan on liitettävä seuraavat maininnat:

Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että joidenkin A, B, C tai D luokkiin kuuluvien aseiden hallussapito on kiellettyä tai luvanvaraista, aseenkantolupaan on liitettävä seuraavat maininnat:

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on kiellettyä."

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on kiellettyä."

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on luvanvaraista."

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on luvanvaraista."

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 b kohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite III (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

14 a) Lisätään liite seuraavasti:

”Liite III

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevat tekniset eritelmät

Deaktivointitoimet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomiksi, määritetään kolmen taulukon perusteella:

Taulukossa I luetellaan ampuma-aseiden eri tyypit

Taulukossa II kuvataan toimenpiteet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden kunkin olennaisen osan tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi

Taulukossa III esitetään eri ampuma-asetyyppien osalta toteutettavat deaktivointitoimet

TAULUKKO I: Luettelo ampuma-aseiden tyypeistä

AMPUMA-ASEIDEN TYYPIT

1

Pistoolit (kertatuli, itselataava)

2

Revolverit (mukaan lukien rullarevolverit)

3

Pitkät kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

4

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet, rullalukkoiset/kiilalukkoiset, lyhyet ja pitkät tuliaseet)

5

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

6

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

7

(Täysin) automaattiset ampuma-aseet, eli tietyt rynnäkkökiväärit, konepistoolit, täysin automaattiset pistoolit (ei konekiväärit, joiden käyttö edellyttää ryhmää)

8

Suusta ladattavat ampuma-aseet

TAULUKKO II:  Kutakin osaa koskevat täsmälliset toimenpiteet

OSA

MENETTELY

1.  PIIPPU

1.1. Jos piippu on kiinnitetty runkoon [1], tapitetaan piippu lukkorunkoon karkaistulla terästapilla (halkaisija > 50 % patruunapesästä, vähintään 4,5 mm) patruunapesän ja rungon läpi. Tappi on hitsattava kiinni (2).

 

1.2. Jos piippu on vapaa (ei kiinnitetty), leikataan pitkittäinen aukko koko patruunapesän seinän läpi (leveys > ½ kaliiperia ja enintään 8 mm) hitsataan tiukasti tulppa tai tanko piippuun pesän alusta alkaen (L ≥ 2/3 piipun pituudesta). Sileissä piipuissa vain patruunapesä on tukittava pysyvästi patruunapesän kanssa samanpituisella tulpalla.

 

1.3. Piipun ensimmäiseen kolmannekseen patruunapesästä katsoen joko porataan reikiä (vähimmäiskoko 2/3 piipun sisähalkaisijasta sileäpiippuisten aseiden osalta ja koko sisähalkaisijan suuruinen kaikkien muiden aseiden osalta); reiät porataan peräkkäin, ja niitä on oltava lyhyissä aseissa 3, pitkissä aseissa 6); tai leikataan patruunapesän jälkeen V:n muotoinen aukko (kulma 60 ± 5°), jonka myötä piippuun syntyy aukko, tai patruunapesän jälkeen pituussuuntainen aukko (leveys 8–10 mm ± 0,5 mm, pituus ≥ 52 mm) samalle tasolle reikien kanssa tai leikataan pituussuuntainen aukko (leveys 4–6 mm ± 0,5 mm) patruunapesästä piipun suuhun saakka, mutta jätetään piipun suu 5 mm:n osalta ehjäksi.

 

1.4. Piipuista, joissa on syöttöramppi, poistetaan syöttöramppi.

 

1.5. Estetään piipun irrottaminen rungosta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla.

 

1.6. Kiinnitetään piipun supistajaan tanko (L > 2/3 x piipun pituus). Hitsataan se kiinni supistajaan. Kiinnitetään piippu (supistajan avulla) runkoon ja hitsauskiinnitykseen. Porataan piipun ensimmäiseen kolmannekseen läpimitaltaan 2/3 oleva reikä supistajasta ja hitsataan tanko poratun reiän kautta piippuun.

2. SULKUKAPPALE, LUKON ETUPÄÄ

2.1. Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

 

2.2. Jyrsitään lukon pään pintaa vähintään 45 asteen kulmassa, yli 50 prosentin osuudesta iskupohjaa.

 

2.3. Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3. RULLA

3.1. Poistetaan rullasta kaikki väliseinämät vähintään 2/3:sta sen pituudesta työstämällä siihen pyöreä rengas, joka on 50 prosenttia hylsyn halkaisijasta.

 

3.2. Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen rungosta tai toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten tapittaminen, jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.

4. LUISTI

4.1. Jyrsitään tai poistetaan yli 50 prosenttia iskupohjasta 45–90 asteen kulmassa.

 

4.2. Poistetaan tai lyhennetään iskuri.

 

4.3. Jyrsitään ja hitsataan iskurin aukko.

 

4.4. Poistetaan työstämällä vähintään 2/3 luistin lukituskorvakkeista.

 

4.5. Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon ylemmän etureunan sisäpuoli luistissa 45 asteen kulmaan.

5. RUNKO (PISTOOLIT)

5.1. Poistetaan syöttöramppi.

 

5.2. Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista rungon molemmilta puolilta.

 

5.3. Hitsataan luistilukko tai toteutetaan asianmukaiset toimet, jos hitsaaminen ei ole mahdollista.

 

5.4. Estetään polymeerikehyksisten pistoolien purkaminen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, jos hitsaaminen tai kiinnittäminen ei ole mahdollista.

6. AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ

6.1. Tuhotaan mäntä ja kaasujärjestelmä leikkaamalla tai hitsaamalla.

 

6.2. Poistetaan sulkukappale, korvataan se teräskappaleella ja hitsataan se tai poistetaan materiaalia sulkukappaleesta vähintään 50 prosenttia ja hitsataan se sekä leikataan sulkukorvakkeet irti lukon etupäästä.

 

6.3. Hitsataan liipaisinmekanismi yhteen, mahdollisuuksien mukaan rungon kanssa. Jos hitsaaminen rungon kanssa ei ole mahdollista, poistetaan iskumekanismi ja täytetään tyhjä tila asianmukaisesti (esim. liimaamalla sopiva täytepala epoksihartsilla).

7. TOIMINTA

7.1. Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 1 cm tai iskupohjan halkaisijan koko.

 

7.2. Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

8. LIPAS (soveltuvin osin)

8.1. Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan asianmukaiset toimet aseen tyypin ja materiaalin mukaan lippaan poistamisen estämiseksi.

 

8.2. Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

 

8.3. Lyödään lippaan, patruunapesän ja rungon läpi karkaistu terästappi. Varmistetaan hitsaamalla.

9. SUUSTA LADATTAVAT ASEET

9.1. Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

10. ÄÄNENVAIMENNIN

10.1. Estetään äänenvaimentimen poistaminen piipusta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla, jos äänenvaimennin on osa asetta.

 

10.2. Poistetaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan koteloon kaksi läpimitaltaan 5 mm olevaa reikää lähelle kohtaa, jossa äänenvaimennin kiinnittyy piippuun.

Lisättävien osien kovuus

Karkaistua terästä oleva tanko tai tappi

TAULUKKO III: Kunkin ampuma-asetyypin kutakin olennaista osaa koskevat toimet

TYYPPI

1

2

3

4

5

6

7

8

MENETTELY

Pistoolit (paitsi automaattiset)

Revolverit

Pitkät kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet)

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

Itselataavat sarjatuliaseet: Rynnäkkökiväärit, konepistoolit, konekiväärit

Suusta ladattavat ampuma-aseet

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ja 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.4

X (polymeerirunkoinen)

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 tai 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (lipasputki)

X (lipasputki)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

1 Piippu kiinnitetty runkoon ruuvaamalla tai kiristämällä tai muulla menetelmällä.

2 Hitsaus on valmistus- tai muokkausmenetelmä, jolla materiaaleja, yleensä metalleja tai kestomuoveja liitetään toisiinsa sulattamalla.”

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [3 months after publication to the OJ]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 months after publication to the OJ]. Niiden on viipymättä ilmoitettava näistä toimista komissiolle kirjallisesti.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionilla on vuodesta 1991 ollut ampuma-aseiden hankintaa ja hallussapitoa koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2008 tarkistetun direktiivin 91/477/EY muodossa. Direktiivissä säädetään aseiden merkintää ja jäljitettävyyttä koskevista säännöistä sekä ehdoista, jotka henkilöiden on täytettävä voidakseen hankkia ja pitää hallussa ampuma-aseita.

On tärkeää ymmärtää, että ylivoimainen enemmistö ampuma-aseiden omistajista EU:ssa ei aiheuta minkäänlaista vaaraa suurelle yleisölle.

Vaikka rikolliset ja terroristit käyttävätkin laillisesti hankittuja ampuma-aseita vain harvoin, näin on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi yksi Charlie Hebdo -lehden toimitukseen Pariisissa tehdyssä hyökkäyksessä käytetty ampuma-ase oli ostettu laillisesti eräästä jäsenvaltiosta sen jälkeen, kun se oli muutettu paukkupanoksia ampuvaksi ääniaseeksi, joka ennen kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön äskettäistä muuttamista ei edellyttänyt lupaa. Sen jälkeen se muunnettiin takaisin kovia panoksia ampuvaksi kielletyksi ampuma-aseeksi.

Tässä yhteydessä komissio pani alulle ampuma-asedirektiiviä koskevan uudelleentarkastelunsa. Komissio teki joukon ehdotuksia, joilla muutettiin merkittävästi direktiivin laajuutta ja vaatimuksia ilman vaikutustenarvioinnin esittämistä. Tällainen vaikutustenarviointi olisi auttanut selvittämään syitä näiden ehdotusten esittämiseen sekä ehdotusten pohjana olevia todisteita. Vaikutustenarvioinnin puuttuminen aiheutti eri alueilla laajaa huolta laillisesti hankittujen ampuma-aseiden omistajien keskuudessa. On selvää, että monet sidosryhmät ovat huolissaan joidenkin ehdotusten epäselvyydestä ja mahdollisista seurauksista laillisille omistajille.

Siksi esittelijä on suorittanut mahdollisimman laajoja ja avoimia kuulemisia sen varmistamiseksi, että hänen mietinnössään käsitellään todellisia ongelmia ja rajoitetaan tarpeettomia ja tahattomia seurauksia. Hän suosittelee nykytilanteen säilyttämistä siltä osin kuin ei ole riittäviä perusteita sen muuttamiseksi.

Komissio hyväksyi kuitenkin myös deaktivointia koskevan asetuksen samana päivänä, jona se käynnisti direktiivin uudelleentarkastelun. Monien jäsenvaltioiden sidosryhmät ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa siitä, että uuden asetuksen myötä lainvalvontaviranomaisten saattaa olla vaikeampaa tietää, onko jokin ampuma-ase deaktivoitu asianmukaisesti.

Deaktivoiduilla ampuma-aseilla ja asejäljennöksillä on oikeutettua käyttöä filmiteollisuudessa ja taisteluesityksissä. Esittelijä panee asiantuntijoiden kanssa käydyistä keskusteluista merkille sen, että käytännössä asiantuntijat käyttävät termiä "deaktivioitu" eri tavoin. Epävarmuuden välttämiseksi deaktivoidulla ampuma-aseella tarkoitetaan tässä ehdotuksessa ampuma-asetta, joka on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi.

Siksi esittelijä katsoo, että kaikissa direktiiviin tehtävissä muutoksissa on tästä syystä tasapainotettava oikeus omistaa tietyntyyppisiä ampuma-aseita sekä niistä aiheutuvaan riskiin nähden riittävä valvonta.

1. Ampuma-aseen määritelmä

Esittelijä ehdottaa käytettäväksi menettelyä, joka perustuu olennaisiin osiin niin, että kaikki laitteet, joilla on jokin yhteinen olennainen osa jonkin ampuma-aseen kanssa, määritellään ampuma-aseeksi.

Asejäljennöksiä ja signaaliaseita ei katsota ampuma-aseiksi, ellei niitä voi muuttaa ampuma-aseiksi tai ellei niillä ole jotakin yhteistä olennaista osaa.

2. Paukkupanoksia ampuvat aseet

Esittelijä ehdottaa, että ampuma-ase, joka on muunnettu paukkupanoksia ampuvaksi aseeksi, pysyy edelleen ampuma-aseen määritelmän ja alkuperäisen luokkansa alaisuudessa.

3. Lippaat

Esittelijä on saanut yhteydenottoja pieneltä ryhmältä asiantuntijoita, jotka ovat ehdottaneet lippaiden valvontaa niin, että ne määritetään ampuma-aseiden "olennaiseksi osaksi". Esittelijä suhtautuu ajatukseen hyvin varautuneesti ja on saanut monia muitakin yhteydenottoja. Koska lipas on verrattain yksinkertainen osa, sen valmistaminen on verrattain helppoa. Ampuma-aseiden haltijoilla on jo laillisesti hallussaan paljon lippaita, jotka ovat suurelta osin keskenään yhteensopivia. Siksi tällaisen toimen tehokkuus ei ole selvä, eikä esittelijä ehdotakaan lippaiden katsomista "olennaisiksi osiksi".

4. Tietojenvaihto

Tietyt lainvalvontaviranomaiset ovat ehdottaneet tietojenvaihdon parantamista. Esittelijä ehdottaa, että tiedot olisivat suoraan saatavissa yhteentoimivien järjestelmien avulla.

5. Varastointi

Esittelijä toteaa, että useimmilla jäsenvaltioilla on jo ampuma-aseiden varastointia koskevia sääntöjä, ja suosittelee, että asia virallistettaisiin direktiivillä ja varastointisäännöissä otettaisiin huomioon kyseessä olevien ampuma-aseiden luonne ja luokka.

6. Lääketieteelliset testit

Esittelijä katsoo, että komission alkuperäistä ehdotusta voidaan parantaa lääketieteellisten testien osalta niin, että ne vastaavat jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä. Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot perustavat tarkastusjärjestelmä, jossa tehdään joko säännöllisiä tarkastuksia tai harjoitetaan jatkuvaa valvontaa.

7. Erityistapaukset

Esittelijä ehdottaa, että palautetaan 6 artiklan tämänhetkinen säännös, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat antaa tietylle henkilöille luvan pitää hallussaan luokan A ampuma-aseita erityistapauksissa. Esittelijä ymmärtää, että on tätä lupaa vaativia tahoja, kuten ampuma-aseiden valmistajia, korjaajia ja huoltajia, tarkastuslaitoksia, rikostutkijoita, filmituottajia sekä tiettyjä henkilöitä, jotka haluavat suojella itseään. Esittelijä ehdottaa, että lupia myönnettäisiin tapauskohtaisesti, tiukoin rajoituksin ja vain silloin, kun se ei ole yleisen turvallisuuden vastaista.

Esittelijä ehdottaa, että historiallisiin tarkoituksiin myönnettävät luvat määriteltäisiin entistä tiukemmin ja niitä myönnettäisiin vain, kun on olemassa asianmukaiset turvatoimet, ja niitä myönnettäisiin tapauskohtaisesti jäsenvaltion harkinnan mukaan.

8. Verkkomyynti

Esittelijä ehdottaa, että etämyynti sallittaisiin vain, kun ampuma-ase, sen olennainen osa tai ampumatarvikkeet luovutetaan viime kädessä vasta, kun tarvittavat tarkastukset on suoritettu.

9. Deaktivointiasetus

Asiantuntijat ovat havainneet 8. huhtikuuta voimaan tulevassa uudessa deaktivointia koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa joukon teknisiä ongelmia. Esittelijä on ehdottanut eri tapoja tämän käsittelemiseksi joko täytäntöönpanoasetukseen tehtävillä yksityiskohtaisilla tarkistuksilla tai tarkastelemalla uudelleen nykyisiä normeja tai esittämällä deaktivoitujen ampuma-aseiden rei´ittämisen tai tapittamisen teknistä määritelmää koskeva tarkistus.

10. Ampumatarvikkeet

Esittelijä toteaa, että jo olemassa oleva räjähteiden lähtöaineita koskeva lainsäädäntöä voi olla relevantti myös ampumatarvikkeiden valvonnan kannalta siinä mielessä, että epäilyttävistä ampumatarvikkeiden suurten määrien ostoista olisi ilmoitettava. Tällainen velvoite on yksi tapa vähentää laillisesti hallussapidettävien ampuma-aseiden, niiden osien ja ampumatarvikkeiden laittoman käytön aiheuttamaa vaaraa, ja sen avulla voidaan käsitellä kaikkia riskejä, joita liittyy mahdollisuuteen hankkia ampumatarvikkeita ilman kontrollia.

11. Luokkien A ja B ampuma-aseet

Esittelijä ymmärtää, että komission ehdotus sellaisten siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, jotka muistuttavat automaattisella mekanismilla varustettuja aseita, luokittelu luokkaan A aiheuttaisi monia täytäntöönpanoon liittyviä käytännön ongelmia, ja sitä on kokeiltu ja se on hylätty jäsenvaltioissa jo aiemmin.


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta

Katsoo, että:

–  direktiivin 91/477/ETY tarkistaminen on perusteetonta, koska se ei ole suhteessa asetettuihin tavoitteisiin eli Eurooppaan iskevien islamistiterroristien torjumiseen ja heidän aseiden saantiin käyttämiensä tärkeimpien kanavien tukkimiseen;

–  direktiivin 91/477/ETY tarkistamista koskeva ehdotus on tarpeeton, koska sen avulla ei puututa ampuma-aseiden laittomaan kauppaan, joka kasvaa eksponentiaalisesti Schengen-alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden alueella;

–  direktiivin 91/477/ETY tarkistaminen on epätarkkaa ja sen avulla vastataan epäasianmukaisella tavalla kansalliseen turvallisuuteen ja varmuuteen liittyviin keskeisiin kysymyksiin, mikä mahdollistaa islamistiterroristien toiminnan;

–  91/477/ETY tarkistaminen on epäoikeudenmukaista, koska sillä vain pyritään rajoittamaan rehellisten ihmisten julkisia vapauksia heidän hankkiessaan ampuma-aseita ja pitäessään niitä hallussaan; nämä toimet ovat jo erityisen säänneltyjä;

–  direktiivin 91/477/ETY tarkistusehdotus on suhteeton ampuma-aseisiin liittyvien talouden, kulttuurin ja urheilun alojen kannalta, koska ne joutuvat kärsimään huonosti valmistellun lainsäädännön seurauksista ilman, että lainsäädännön vaikutuksia on arvioitu perinpohjaisesti;

ENF-ryhmä sanoutuu irti IMCO-valiokunnassa tehdystä työstä ja vastustaa direktiivin 91/477/ETY tarkistusta, sillä se pitää direktiiviä pääosin riittävänä jo nykyisellään.


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.5.2016)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Valmistelija (*): Bodil Valero

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden hankintaan, hallussapitoon ja tuontiin/vientiin sovelletaan kattavia EU:n sääntelypuitteita, jotka asetetaan direktiivissä 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/51/EY. Direktiivin tarkoituksena on määritellä vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan ampuma-aseiden merkintään, säilyttämiseen, valmistukseen, kauppaan, rekisteröintiin ja deaktivointiin. Lisäksi siinä annetaan määritelmiä ja määritellään rangaistavia rikoksia.

Tiukemmasta lainsäädännöstä huolimatta aseiden käyttöön liittyvä väkivalta on edelleen merkittävä uhka EU:ssa. Sisäasioiden neuvoston 29. elokuuta 2015 antamassa julkilausumassa kehotettiin toteuttamaan kiireellisesti ampuma-aseiden deaktivointiin liittyviä toimia, joilla estetään niiden uudelleenaktivointi ja käyttö rikollisessa toiminnassa. Neuvosto kehotti toistamiseen tarkastelemaan uudelleen ampuma-asedirektiiviä ja etsimään yhteistä lähestymistapaa deaktivointiin sekä parantamaan voimassa olevia jäljitettävyyttä koskevia säännöksiä, jotta voidaan poistaa niiden täytäntöönpanon aukkokohdat ja puutteet kansallisella tasolla.

Myös ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa tuotiin esille, että jäsenvaltioiden väliset erot haittaavat jäljitettävyyttä. Komissio esittää ehdotuksessaan voimassa olevaan lainsäädäntöön muutoksia, jotka koskevat muun muassa seuraavia asioita:

•  EU:n yhteiset deaktivointia koskevat vaatimukset

•  EU:n yhteiset säännöt ampuma-aseiden merkinnästä aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi

•  tietojenvaihdon parantaminen jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi toisen kansallisen viranomaisen päätöksestä evätä lupa ampuma-aseen hallussapitoon sekä velvoite yhdistää kansalliset ampuma-aserekisterit

•  hälytysaseita (kuten hätäraketit ja starttipistoolit) koskevat yhteiset kriteerit, joiden tarkoituksena on estää näiden aseiden muuntaminen normaalisti toimiviksi ampuma-aseiksi

•  tiukemmat säännöt ampuma-aseiden verkko-ostoista, jotta estetään ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankkiminen internetin kautta

•  tiukemmat säännöt sellaisten puoliautomaattiaseiden kieltämiseksi, joita yksityishenkilöt eivät saa pitää hallussaan, vaikka ne olisi pysyvästi deaktivoitu

•  tiukemmat deaktivoitujen ampuma-aseiden saatavuutta koskevat ehdot

•  tiukemmat keräilijöitä koskevat ehdot, jotta vähennetään riskiä aseiden myynnistä rikollisille.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta järjesti 15. helmikuuta 2016 pienimuotoisen kuulemisen saadakseen selville, mitä parannettavaa nykyisessä direktiivissä on, ja selvittääkseen, mikä olisi asianmukainen yhdenmukaistamisen taso EU:ssa.

Kuulemiseen kutsuttu ampuma-aseiden asiantuntija painotti nimenomaisesti muunnettujen ja uudelleen aktivoitujen ampuma-aseiden muodostamaa uhkaa ja deaktivointia koskevien tiukkojen yhteisten vaatimusten tarvetta unionissa. Lisäksi hän totesi, että aseiden kaikki olennaiset osat olisi merkittävä, jotta ne voidaan jäljittää, jos ne varastetaan tai jos ne katoavat. Asiantuntija osoitti, että puoliautomaattiaseiden yleinen kielto ”muistuttamisen” perusteella on ongelmallista ja että jäsenvaltiot eivät pystyisi sitä toteuttamaan.

Toinen kuulemiseen kutsuttu asiantuntija, joka oli perehtynyt lupamenettelyihin ja lääkärintarkastuksiin, totesi, että ampuma-aseen hallussapitoluvan saaminen edellyttää perustasoista lääkärintarkastusta (joka koskee sekä fyysistä toimintakykyä että mielenterveyttä) ja lisäksi säännöllisiä seurantatarkastuksia.

Esittelijän kanta

Valmistelija pitää direktiivin uudelleentarkastelua erittäin tarpeellisena, jotta voimassa olevan lainsäädännön aukkokohdat voidaan poistaa ja parantaa EU:n kansalaisten turvallisuutta. Hän tukeekin useimpia komission ehdotuksessa esitettyjä muutoksia. Joitakin kohtia on kuitenkin muutettava, jotta uusi lainsäädäntö olisi ymmärrettävää, tehokasta, tasapuolista ja oikeasuhteista.

Lisäksi valmistelija haluaisi korostaa voimakkaasti, että vaikka tavoitteena on kansalaisten turvallisuuden parantaminen, tässä direktiivissä ei käsitellä laittomia aseita ja niihin liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta ja terroritoimintaa, jotka ovat vain kaksi esimerkkiä aseisiin liittyvistä ongelmista. Direktiivissä pyritään pikemminkin ehkäisemään laittomien ampuma-aseiden päätymistä mustaan pörssiin ja torjumaan ampuma-aseiden kanssa riehumista, ampuma-aseilla tehtyjä itsemurhia ja tappoja sekä ampuma-aseonnettomuuksia.

Valmistelija pitää valitettavana, että komissio ei esittänyt vaikutustenarviointia ennakolta. Komissio olisi vaikutustenarvioinnissa voinut esimerkiksi esittää, mihin ampuma-asetyyppeihin ja millaisiin ampuma-asemääriin ehdotuksella on vaikutusta. Parlamentin olisi näin ollut helpompi esittää kantansa tiedon perusteella.

Valmistelija ehdottaa tarkistuksia, jotka koskevat seuraavia asioita:

1.  direktiivin soveltamisala (johon ampuma-aseiden lisäksi olisi kuuluttava niiden olennaiset osat ja ampumatarvikkeet)

2.  olennaisten osien merkintä

3.  ampuma-aseiden deaktivointi

4.  tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä

5.  etämyynti

6.  lupaa hakevien soveltuvuustestit

7.  täydentävät turvatoimet.

Komissio haluaa ehdotuksessaan muuttaa direktiivin liitettä I lisäämällä A-luokkaan ”sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet)” sekä ”edellä 1–7 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu”, ja kieltää näin tällaiset ampuma-aseet. Valmistelija tukee tätä säännöstä.

Lisäksi komissio haluaa siirtää nk. B7-luokan ”siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat automaattimekanismilla varustettua asetta” A-luokkaan. Valmistelija toteaa, että tämä säännös ei ole ymmärrettävissä eikä myöskään toteutettavissa käytännössä nykyisessä muodossa, koska siinä ei tehdä eroa ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien välillä. Aseen pelkän ulkoasun sijasta ratkaisevina olisi pidettävä sellaisia teknisiä ominaisuuksia kuin ampuma-aseen virittämiseen tarvittava energia, kaliiperi ja suuren lippaan kiinnittämismahdollisuus tai sellaisia muita ominaisuuksia, jotka hyvästä syystä eivät ole perusteltavissa, kuten pistoolikahva, taitettava perä, jäähdytysjärjestelmät jne. Valmistelija kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen ehdotustaan tässä suhteessa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Reaktiona hiljattaisiin terroritekoihin, jotka osoittivat puutteita direktiivin 91/477/ETY täytäntöönpanossa etenkin ampuma-aseiden deaktivointia, muunnettavuutta ja merkintöjä koskevien sääntöjen osalta, huhtikuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan turvallisuusagendassa ja 29 päivänä elokuuta 2015 annetussa sisäasioiden neuvoston julistuksessa kehotettiin tarkistamaan direktiiviä ja omaksumaan yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden deaktivointiin, jotta estetään rikollisia uudelleenaktivoimasta ja käyttämästä niitä.

(2)  Neuvoston direktiiviin 91/477/ETY tehtävät muutokset eivät voi olla missään tapauksessa seurausta siitä, että hiljattaiset terroristihyökkäykset liitettäisiin jollakin tavalla yhteen sen kanssa, että erityisesti metsästäjät, tarkkuusammunnan harrastajat ja keräilijät käyttävät ja pitävät hallussaan Euroopan unionissa laillisia ampuma-aseita. Ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden valmistus, myynti, hallussapito ja käyttö ovat laillisia toimintoja, jotka ovat tärkeitä viihteelliseltä, urheilulliselta ja taloudelliselta kannalta ja jotka auttavat luomaan työpaikkoja ja vaurautta Euroopan unionissa.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tietojen säilyttämisen ja vaihdon olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/...1 a mukaisesti.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/… yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L...).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jotkin seikat direktiivissä 91/477/ETY edellyttävät vielä parannuksia.

(3)  Jotkin seikat direktiivissä 91/477/ETY edellyttävät vielä oikeasuhteisia parannuksia, jotta rikollisten ja terroristien asekauppaa voidaan torjua ja edistää yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Aseisiin liittyvien kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimivien tahojen, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita, jotka on hankittu ennen tämän direktiivin voimaantuloa, olisi voitava pitää nämä ampuma-aseet hallussaan sillä edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on antanut siihen luvan ja että kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu.

(4)  Aseisiin liittyvien kulttuurillisten, historiallisten, tieteellisten, teknisten tai opetuksellisten näkökohtien parissa toimivien tahojen ja henkilöiden, kuten museoiden ja keräilijöiden, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, olisi voitava pitää hallussaan ja hankkia A-luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita sillä edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio on antanut siihen luvan ja että kyseiset tahot tai henkilöt ovat toteuttaneet tarvittavat toimet kaikkien yleiselle turvallisuudelle aiheutuvien riskien käsittelemiseksi myös turvallisen varastoinnin avulla. Kaikissa tällaisissa luvissa olisi otettava huomioon kyseessä oleva tilanne ja myös kokoelman luonne ja sen tarkoitukset.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska aseiden keräilijät on yksilöity mahdolliseksi ampuma-aseiden laittoman kaupan lähteeksi, niiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

Poistetaan.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Ampuma-aseiden väärinkäytön ehkäisemiseksi tähän direktiiviin on sisällytettävä ampuma-aseiden turvallista säilyttämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että henkilöt, jotka laillisesti hankkivat tai pitävät hallussaan ampuma-aseita tai ampumatarvikkeita, on noudatettava kohtuullisia varotoimia varmistaakseen, että ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet on suojattu katoamiselta tai varkaudelta eivätkä ne voi joutua kolmannen osapuolen käsiin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Kun otetaan huomioon huonosti deaktivoitujen ampuma-aseiden uudelleenaktivoinnin suuri riski ja jotta vahvistetaan turvallisuutta unionissa, deaktivoitujen ampuma-aseiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Lisäksi kaikkein vaarallisimpien ampuma-aseiden osalta olisi otettava käyttöön tiukempia sääntöjä, jotta varmistetaan, että näiden ampuma-aseiden omistamista tai niillä käytävää kauppaa ei sallita. Näitä sääntöjä olisi sovellettava kyseiseen luokkaan kuuluviin ampuma-aseisiin senkin jälkeen, kun ne on deaktivoitu. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan luettuna kyseisten ampuma-aseiden hävittäminen.

(7)  Kun otetaan huomioon huonosti deaktivoitujen ampuma-aseiden uudelleenaktivoinnin suuri riski ja jotta vahvistetaan turvallisuutta unionissa, deaktivoitujen ampuma-aseiden olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan luettuna kyseisten ampuma-aseiden hävittäminen. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 15. joulukuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/24031 a deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi.

 

__________________

 

1 a EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan varmistaa deaktivoitujen ampuma-aseiden jäljitettävyys, ne olisi kirjattava kansallisiin rekistereihin.

(8)  Jotta voidaan varmistaa jäljitettävyys, ampuma-aseiden deaktivointi olisi kirjattava säännöllisesti päivitettäviin kansallisiin rekistereihin, joihin kunkin jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisten on päästävä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotkin puoliautomaattiset ampuma-aseet voidaan helposti muuntaa automaattiaseiksi, ja ne uhkaavat näin ollen turvallisuutta. Tietyt puoliautomaattiset ampuma-aseet voivat olla erittäin vaarallisia, jos niiden ammuskapasiteetti on suuri, vaikkei niitä muunnettaisikaan A luokkaan kuuluviksi ampuma-aseiksi. Sen vuoksi tällaisten kertatuliaseiden siviilikäyttö olisi kiellettävä.

Poistetaan.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta voidaan välttää merkintöjen helppo poistaminen ja selkeyttää, mihin komponentteihin merkinnät olisi kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt.

(10)  Jotta voidaan välttää merkintöjen poistaminen ja selkeyttää, mihin komponentteihin merkinnät olisi kiinnitettävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt. Kyseisissä säännöissä olisi otettava huomioon aseiden valmistuksessa käytettävät uudet materiaalit ja kolmiulotteisten aseiden ilmestyminen. Niissä olisi otettava huomioon myös maahantuotavat aseet.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jäsenvaltioiden olisi laadittava ampuma-aseiden varastointiin ja kuljetukseen liittyvät turvallisuusvaatimukset. Näitä vaatimuksia on mukautettava hallussa pidettävien aseiden määrän ja niiden vaarallisuuden mukaan.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ampuma-aseita voidaan käyttää huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä määrittämättömän ajanjakson ajan siihen asti, että hävittäminen on todistettu.

(11)  Ampuma-aseita voidaan käyttää huomattavasti yli 20 vuotta. Niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi niitä koskevia rekistereitä olisi pidettävä yllä määrittämättömän ajanjakson ajan siihen asti, että toimivaltaiset viranomaiset ovat todistaneet hävittämisen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ampuma-aseiden ja niiden komponenttien myyntijärjestelyt etäviestintävälineen kautta saattavat aiheuttaa vakavan uhkan turvallisuudelle, koska niitä on vaikeampi valvoa kuin perinteisiä myyntimenetelmiä, etenkin siltä osin kuin on kyse lupien laillisuuden todentamisesta verkossa. Sen vuoksi on aiheellista rajoittaa aseiden ja komponenttien myyminen etäviestintävälineiden, esimerkiksi internetin, kautta vain kauppiaille ja välittäjille.

(12)  Ampuma-aseiden ja niiden olennaisten komponenttien myyntijärjestelyt etäviestintävälineen kautta saattavat aiheuttaa erityisiä uhkia turvallisuudelle, koska niitä on vaikeampi valvoa kuin perinteisiä myyntimenetelmiä. Asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi on siksi aiheellista rajoittaa aseiden ja komponenttien myyminen etäviestintävälineiden, esimerkiksi internetin, kautta vain kauppiaille ja välittäjille, paitsi silloin, kun ampuma-aseen siirto tai toimittaminen tapahtuu luvan saaneen asemyyjän, paikallisen poliisiaseman tai muun asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti luvan saaneen elimen tiloissa, tai jos jäsenvaltio voi jollain muulla tavalla varmistaa, että asianomaisten osapuolten henkilöllisyys, luvat ja asiaankuuluvat asiakirjat on todennettu ja varmistettu. Tämän säännöksen soveltaminen ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä ampuma-aseiden yksityistä myyntiä ilman välittäjiä koskevia tiukempia sääntöjä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Lisäksi riski hälytysaseiden ja muuntyyppisten paukkupanoksia ampuvien aseiden muuntamisesta varsinaisiksi ampuma-aseiksi on suuri, ja joissakin terroriteoissa onkin käytetty muunnettuja aseita. Sen vuoksi on keskeisen tärkeää puuttua rikoksissa käytettyjä muunnettuja ampuma-aseita koskevaan ongelmaan esimerkiksi niin, että ne sisällytetään direktiivin soveltamisalaan. Olisi hyväksyttävä hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

(13)  Olisi hyväksyttävä hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa ehdottomasti, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi komissio arvioi, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan tukea jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen tällaista vaihtoa. Komission arviointiin voidaan tarpeen mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon tiedonvaihtoon tarkoitetut olemassa olevat välineet.

(14)  Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden ja ampuma-aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi komissio arvioi, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jolla kaikki jäsenvaltiot saavat pakollisen pääsyn jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyviin tietoihin. Komission arviointiin pitäisi tarpeen mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon tiedonvaihtoon tarkoitetut olemassa olevat välineet. Sen lisäksi, että yksityishenkilöiden tai toimijoiden laillisesti hallussaan pitämiä ampuma-aseita olisi valvottava, tällaisen järjestelmän avulla on varmistettava viranomaisten takavarikoimien, viranomaisille luovutettujen tai valtion hyväksi pidätettyjen ampuma-aseiden jäljitettävyys ja taattava niiden sijainnin varmentaminen mahdolliseen hävittämiseen, myöhempään käyttöön tai uudelleen markkinoille saattamiseen asti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta voidaan varmistaa myönnettyjä ja evättyjä lupia koskevien tietojen asianmukainen vaihto jäsenvaltioiden välillä, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus luoda tällainen myönnettyjä ja evättyjä lupia koskeva tiedonvaihtojärjestelmä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(15)  Jotta voidaan varmistaa myönnettyjä ja evättyjä lupia, lupien keskeyttämisiä ja minkä tahansa muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen tietojen asianmukainen vaihto jäsenvaltioiden välillä, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus luoda tällainen jäsenvaltioiden välinen järjestelmällinen ja pakollinen tiedonvaihtojärjestelmä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1 b kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 b.  Tässä direktiivissä ’olennaisilla osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, palautinta, luistia tai sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta ja muuta laitetta, joka on suunniteltu tai mukautettu vaimentamaan ampuma-aseen laukaisun aiheuttamaa ääntä, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.

1 b.  Tässä direktiivissä ’olennaisilla osilla’ tarkoitetaan piippua, runkoa, palautinta, luistia tai sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.

Perustelu

Äänenvaimentimet eivät ole ”olennaisia” osia, eikä niiden lisääminen näin ollen lisäisi turvallisuutta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1 e kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 e.  Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain täysin kokoonpantujen ampuma-aseiden, niiden osien ja ammusten myynnistä, ostamisesta tai siirtojen järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon taikka niiden viennistä kolmanteen maahan.

1 e.  Tässä direktiivissä ’asevälittäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain täysin kokoonpantujen ampuma-aseiden, niiden osien ja ammusten myynnistä, ostamisesta tai siirtojen järjestämisestä jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon taikka niiden viennistä kolmanteen maahan tai niiden tuomisesta jäsenvaltioon kolmannesta maasta.

Perustelu

Ampuma-aseiden tuontia kolmansista maista jäsenvaltioon ei ole syytä jättää asevälittäjän toiminta-alan ulkopuolelle.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1 h kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 h.  Tässä direktiivissä ’ampuma-asejäljennöksillä’ tarkoitetaan tarvikkeita, jotka muistuttavat ulkonäöltään ampuma-asetta mutta jotka on valmistettu niin, että niitä ei voida muuntaa laukaisemaan ammuksia tai palavan ajoaineen avulla ampumaan luoteja tai muita ammuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Jäljennöksen määritelmässä, jossa viitataan esineisiin, jotka muistuttavat ampuma-asetta mutta joita ei voida muuntaa laukaisemaan ammuksia, viitataan esineisiin, jotka eivät ole edes hypoteettisesti ampuma-aseita, eikä niitä näin ollen pidä sisällyttää ampuma-aseita koskevaan direktiiviin eikä sen soveltamisalaan. Direktiivissä ei tarvitse olla säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi leluja tai koriste-esineitä. Lisäksi ulkonäköä koskeva epätarkka peruste vaikeuttaa jäljennösten ja muiden esineiden erottamista toisistaan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

1 artikla – 1 i kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 i.  Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on muutettu tekemällä ne pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida millään tavalla.

1 i.  Tässä direktiivissä ’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ tarkoitetaan ampuma-aseita, jotka on muutettu tekemällä ne pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, vaihtaa tai muuttaa niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleenaktivoida millään tavalla, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, 15. joulukuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/24031 a mukaisesti.

 

__________________

 

1 a EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

2 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

1.  Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten eikä laitonta asekauppaa koskevan ankaramman lainsäädännön soveltamista.

Perustelu

Tällä direktiivillä on lisättävä aseiden hallussapitoa ja kauppaa koskevaa rajatylittävää jäljitettävyyttä ja avoimuutta sekä mahdollistettava laittoman asekaupan tehokas torjunta.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin.

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten taikka aseisiin liittyvien kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimivien keräilijöiden ja tahojen, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan ja hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään puolustusteollisuuden tuotteiden kaupallisiin siirtoihin eikä sellaisten ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon, joita varten museoilta ja kerääjiltä, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, edellytetään kansallisen lainsäädännön mukaista lupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Jäsenvaltioiden, jotka asettavat tai ovat asettaneet keräilijät erityisasemaan, on määritettävä, mitä tämän direktiivin säännöksistä niihin sovelletaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja osat on merkitty ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin voimaantulon jälkeen valmistetut ampuma-aseet ja niiden olennaiset osat on merkitty pysyvällä tavalla ja kirjattu rekisteriin tämän direktiivin mukaisesti viipymättä valmistuksen tai unioniin tuonnin jälkeen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen yksilöimistä ja jäljittämistä varten jäsenvaltioiden on ampuma-aseen valmistushetkellä tai unioniin tuonnin hetkellä edellytettävä yksilöllistä merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa sarjanumeroa. Tämä ei rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä.

2.  Jokaisen kokoonpannun ampuma-aseen ja sen olennaisen osan yksilöimistä ja jäljittämistä varten jäsenvaltioiden on ampuma-aseen tai sen olennaisen osan valmistushetkellä tai unioniin tuonnin hetkellä edellytettävä yksilöllistä merkintää, josta ilmenee valmistajan nimi, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero, valmistusvuosi, jos se ei ole jo osa sarjanumeroa, ja aseen tyyppi tai malli sekä sen kaliiperi. Tämä ei rajoita mahdollista valmistajan tuotemerkin kiinnittämistä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Merkintä on kiinnitettävä ampuma-aseen palauttimeen.

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön, aseessa on yksilöllinen merkintä, jonka avulla aseet siirtävä valtio pystytään tunnistamaan.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta tai sen olennaista osaa valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön, aseessa on yksilöllinen merkintä, jonka avulla aseet siirtävä valtio pystytään tunnistamaan.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että asekauppiaan tai -välittäjän toiminnan harjoittaminen niiden alueella edellyttää lupaa, jonka perusteena on ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

3.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että asekauppiaan tai -välittäjän toiminnan harjoittaminen niiden alueella edellyttää lupaa, jonka perusteena on ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen sekä kaupallisen toiminnan avoimuus. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä sen toimittajan ja hankkijan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet. Ampuma-aserekisteriä, joka sisältää myös deaktivoidut ampuma-aseet, on pidettävä yllä siihen asti, että toimivaltainen viranomainen todistaa ampuma-aseen hävittämisen.

Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan erityisesti kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä sen toimittajan ja hankkijan tai hallussapitäjän nimet ja osoitteet. Ampuma-aserekisteriä on pidettävä yllä määrittämätön aika siihen asti, että toimivaltainen viranomainen todistaa ampuma-aseen hävittämisen.

 

Jäsenvaltiot takaavat viimeistään [date] mennessä suoran pääsyn kansallisten rekisteriensä sisältämiin tietoihin kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Ne nimeävät tätä varten viranomaisen, joka vastaa kyseisen pääsyn sallimisesta, ja ilmoittavat viranomaisen nimen komissiolle.”

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

4 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään on sisällyttävä ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään on sisällyttävä ainakin asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden ja ammattitaidon toteaminen sekä kaupallisen toiminnan avoimuuden tarkastaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu oikeushenkilöön ja henkilöön, joka johtaa yritystä.”

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos hallussapito liittyy metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa;

a)  jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut hankinta sekä hallussapito liittyvät metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla tai vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, tai harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa;

Perustelu

Komissio on poistanut tällä tarkistuksella uudelleen ehdotetun tekstin perustelematta tätä asianmukaisesti. Erittäin tarkoin rajattu ja tiukasti valvottu poikkeus, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat sallia tiettyjen alaikäisten pitää hallussaan ampuma-aseita, on tarpeen tietyn tyyppisen, erityisesti metsätalouteen liittyvän, koulutuksen järjestämiseksi. Lisäksi ei ole mielekästä sallia näille alaikäisille ampuma-aseiden hallussapito, mutta kieltää heiltä ampuma-aseiden hankinta. Nämä ampuma-aseet ovat tiukan valvonnan alaisia.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

b)  jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai muille tai yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltarikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  jotka sitoutuvat pitämään aseitaan hallussa asuinjäsenvaltionsa lainsäädännössä varastoinnista ja kuljetuksesta säädettyjen vaatimusten ja 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Yksityishenkilöiden hallussa olevien B luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden varastamisen riskin minimoimiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden varastointiin, hallussapitoon ja kuljetukseen liittyvistä turvallisuusvaatimuksista. Näitä vaatimuksia on mukautettava ampuma-aseiden vaarallisuuden ja hallussa pidettävien ampuma-aseiden määrän mukaan.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä lääketieteellisistä vakiotesteistä 1 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämistä tai uusimista varten ja peruutettava luvat, jos jokin niistä edellytyksistä, joiden perusteella lupa myönnettiin, ei enää täyty.

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tämä direktiivi ei vaikuta perintönä saatujen ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden omistajuuteen. Jäsenvaltioiden on rajoitettava tällaisten ampuma-aseiden pitoa sellaisten omistajien hallussa, joilla ei ole asianmukaista lupaa.

Perustelu

On tarpeen ratkaista niiden henkilöiden tilanne, joilla ei ole asianmukaista lupaa, mutta jotka saavat ampuma-aseita perintönä, mikä itse asiassa ei riipu heidän tahdostaan. Vaikka heidän tällaisten ampuma-aseiden hallussapitoaan ja käyttöään olisi rajoitettava, heidän omistajuutensa ja siitä johtuvien tiettyjen oikeuksien, kuten laillinen oikeus myydä ampuma-ase, suhteen ei pitäisi olla epäilyksiä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Mikäli testissä on noudatettu asianmukaista menettelyä, soveltuvuustestin suorittavalle viranomaiselle tai henkilölle ei aiheudu korvausvastuuta testin kohteena olevan henkilön teoista.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

5 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Jäsenvaltioiden on peruutettava 1 kohdassa tarkoitetut luvat, jos jokin tässä artiklassa säädetyistä edellytyksistä ei enää täyty.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokan ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon ja hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on takavarikoitu.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokan ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon ja hävittääkseen sellaiset ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, joita on pidetty hallussa tämän säännöksen vastaisesti ja jotka on takavarikoitu. Kansalliseen puolustukseen liittyvissä erityistilanteissa toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää lupia näille ampuma-aseille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja järjestys ei vaarannu.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – j alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien kulttuuri- ja historiallisten näkökohtien parissa toimiville tahoille, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita, jotka on hankittu ennen [tämän direktiivin voimaantuloa], luvan pitää nämä aseet hallussaan sillä edellytyksellä, että kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu 10 artiklan b kohdan täytäntöönpanevien säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat antaa aseisiin liittyvien kulttuuristen, historiallisten, tieteellisten, teknisten tai koulutuksellisten näkökohtien parissa toimiville tahoille ja henkilöille, jotka on tunnustettu sellaisiksi jäsenvaltiossa, jonka alueelle ne ovat sijoittautuneet, ja joilla on hallussaan A luokkaan luokiteltuja ampuma-aseita tai ampumatarvikkeita, jotka on hankittu ennen [tämän direktiivin voimaantuloa], luvan pitää nämä aseet hallussaan sillä edellytyksellä, että kyseiset ampuma-aseet on deaktivoitu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisesti tai vapautettu deaktivoinnista kulttuuriperinnön tai historiallisen perinnön säilyttämisen tai tieteellisten, teknisten tai koulutuksellisten näkökohtien vuoksi, ja jos voidaan osoittaa, ettei niiden säilyttäminen vaaranna yleistä turvallisuutta ja järjestystä, sanotun rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden ja niiden osien sekä ampumatarvikkeiden hankkiminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY(*) 2 artiklassa määritetyllä etäviestintävälineellä sallitaan vain asekauppiaille ja -välittäjille ja siihen sovelletaan jäsenvaltioiden tiukkaa valvontaa.

A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden ja niiden olennaisten osien hankkiminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY(*) 2 artiklassa määritetyllä etäviestintävälineellä sallitaan vain asekauppiaille ja -välittäjille ja siihen sovelletaan jäsenvaltioiden tiukkaa valvontaa.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että pitkän ampuma-aseen lyhentäminen muuttamalla yhtä tai useampaa sen oleellisista osista siten, että se määritellään uudelleen lyhyeksi ampuma-aseeksi, katsotaan valmistukseksi ja näin ollen laittomaksi, ellei sitä tee valtuutettu asekauppias tai aseseppä.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Lisätään 7 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

B luokkaan kuuluviin ampuma-aseisiin liittyvät tiedot sekä kaikki kyseisten ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon sallimista tai niiden epäämistä koskevat päätökset on rekisteröitävä jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin, jotka ovat suoraan kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytössä.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7)  Lisätään 7 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Enimmäismääräaika saa olla enintään viisi vuotta. Lupa voidaan uusia, jos ne edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.”

 

Perustelu

Pakollisen aikarajan lisääminen lupiin aiheuttaisi viranomaisille ja ampuma-aseiden haltijoille valtavasti lisää byrokratiaa turvallisuutta lisäämättä. Nämä resurssit on parempi käyttää laittomien ampuma-aseiden torjuntaan.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat aseiden valmistajia ja kauppiaita koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita ei voida muuntaa ampuma-aseiksi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kyseiset aseet merkitään tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että ne rekisteröidään jäsenvaltioissa käytössä oleviin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita koskevia teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa ampuma-aseiksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei hälytys- ja merkinantoaseita samoin kuin kunnialaukauksiin käytettäviä ja ääniaseita voida muuntaa ampuma-aseiksi. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 tämän direktiivin 13 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteiset muuntamista koskevat standardit, joilla varmistetaan, että muuntaminen, jonka tuloksena ampuma-aseen luokka muuttuu, tehdään siten, että muuntaminen on pysyvä.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden deaktivoinnin, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot varmistavat, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus tai asiakirja, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, tai että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

Jäsenvaltiot ryhtyvät 15. joulukuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/24031 a mukaisesti toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden deaktivoinnin, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltiot varmistavat, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus ja asiakirja, jotka osoittavat ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, ja että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä, joka kiinnitetään deaktivoidun aseen kaikkiin olennaisiin osiin.

 

Jäsenvaltiot nimittävät toimivaltaisen viranomaisen vastaamaan ampuma-aseiden deaktivoinnista ja ilmoittavat siitä Euroopan komissiolle viimeistään [päivämäärä].

 

__________________

 

1 a EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy deaktivointistandardit ja -tekniikat sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sääntöjä A, B ja C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden turvallisesta säilytyksestä Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen vaatimusten mukaisesti ja varmistettava että ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet säilytetään siten, että minimoidaan riski niiden joutumisesta asiaankuulumattomien henkilöiden käsiin.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

10 d artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Poliisi- ja tulliviranomaisten ja armeijan A luokkaan kuuluvien virka-aseiden ylijäämävarastot deaktivoidaan pysyvästi 15 päivänä joulukuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2043 mukaisesti lukuun ottamatta siirtoja, jotka suoritetaan 6 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien nojalla.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Sen lisäksi, että tarvitaan yksityishenkilöiden tai toimijoiden laillisesti hallussaan pitämien ampuma-aseiden rekisteröintijärjestelmä, jokaisen jäsenvaltion on pidettävä rekisteriä, jonka avulla on mahdollista jäljittää viranomaisten takavarikoimia tai valtion hyväksi pidätettyjä ampuma-aseita niiden luovuttamisesta tai takavarikoimisesta mahdolliseen hävittämiseen, viranomaisten käyttöön tai uudelleen markkinoille saattamiseen asti.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta

Direktiivi 91/477/ETY

13 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat viimeistään [päivämäärä] mennessä sähköisesti tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/...1 a mukaisesti.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/… yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L...).

Perustelu

Tietojenvaihdon on oltava tehokasta ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaista.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta liittäen siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamisesta kertomuksen, johon sisältyy uusien säännösten toimivuustarkastus, liittäen siihen tarvittaessa ehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista ja aseiden modulaariseen suunnitteluun ja uuteen teknologiaan, kuten 3D-tulostukseen, liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi [date] mennessä tarvittavat elementit 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyvien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Komission arviointiin on tarpeen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.”

Komissio arvioi [date] mennessä elementit, joita tarvitaan, jotta kaikki jäsenvaltiot pääsevät 4 artiklan kohdassa tarkoitettuihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyviin tietoihin. Komission arviointiin on tarpeen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.”

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa

 

Komission teksti

Tarkistus

13)  Muutetaan direktiivin 91/477/EY liitteessä I oleva II osa seuraavasti:

Poistetaan.

a)  Muutetaan A kohta seuraavasti:

 

i)  Lisätään A luokkaan kohdat seuraavasti:

 

’6  sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet);

 

7  siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat automaattimekanismilla varustettua asetta;

 

8  edellä 1–7 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu.”

 

ii)  poistetaan B luokasta 7 kohta.

 

iii)  Lisätään C luokkaan kohdat seuraavasti:

 

’5  hälytys- ja merkinantoaseet, kunnialaukauksiin käytettävät ja ääniaseet sekä asejäljennökset;

 

6  B luokkaan kuuluvat ja C luokan 1–5 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu.”

 

b)  Poistetaan B kohdassa teksti seuraavasti:

 

”sulkijamekanismi, ampuma-aseiden patruunapesä ja piippu, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.”

 

Perustelu

Ehdotettu muutos aiheuttaisi haittaa joidenkin jäsenvaltioiden kokonaispuolustuskyvylle.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Direktiivi 91/477/ETY

Liite I – II osa – A kohta – C luokka – 5 kohta

 

Nykyinen teksti  

Tarkistus

 

13 a)  Muutetaan direktiivin 91/477/EY liitteessä I oleva II osa seuraavasti:

 

Lisätään C luokkaan kohta seuraavasti:

5.  hälytys- ja merkinantoaseet, kunnialaukauksiin käytettävät ja ääniaseet sekä asejäljennökset;

5.  A ja B luokkaan kuuluvat sekä C luokan 1–4 kohdan mukaiset ampuma-aseet, jotka on muunnettu hälytys- ja merkinantoaseiksi, kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi, ääniaseiksi, kaasuaseiksi, paintball- tai airsoft-aseiksi, Flobert-aseiksi tai nallilukkoisiksi aseiksi.

Perustelu

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.12.2015

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

28.4.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bodil Valero

10.12.2015

Valiokuntakäsittely

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Hyväksytty (pvä)

9.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eugen Freund, Georgi Pirinski


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.11.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

10

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.8.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö