Postupak : 2015/0269(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0251/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0251/2016

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0068

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1222kWORD 957k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Vicky Ford

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Bodil Valero, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (*)
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0750),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0358/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja poljskog Senata i švedskog parlamenta, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0251/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kao odgovor na nedavne terorističke činove koji su ukazali na nedostatke u provedbi Direktive 91/477/EEZ, posebno u pogledu pravila o onesposobljavanju oružja, mogućnosti preinake i označivanju, u Europskom programu sigurnosti donesenom u travnju 2015. i u Izjavi Vijeća ministara unutarnjih poslova od 29. kolovoza 2015. zahtijevaju se revizija te Direktive i zajednički pristup onesposobljavanju vatrenog oružja kako bi se spriječilo kriminalce da ga ponovno osposobe i upotrebljavaju.

Briše se.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Održavanje i razmjena informacija iz ove Direktive podliježu ispunjavanju uvjeta određenih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_____________________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)   U obzir se mora uzeti činjenica da stvaranje nepotrebnih prepreka za lovce i sportske strijelce koji poštuju zakon ne sprečava terorizam i teški kriminal.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Određena pitanja iz Direktive 91/477/EEZ treba dodatno poboljšati.

(3)  Određena pitanja koja proizlaze iz Direktive 91/477/EEZ treba na proporcionalan način dodatno poboljšati kako bi se suzbila trgovina vatrenim oružjem koje se koristi za počinjenje kriminalnih ili terorističkih djela te kako bi se promicala usklađena primjena primjenjivih pravila u državama članicama u cilju osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te održavanja visoke razine sigurnosti diljem Unije.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Treba objasniti definiciju pojma „vatreno oružje” i pojačati nadzor osnovnih sastavnih dijelova tako da se njome obuhvate svi prenosivi predmeti koji imaju isti osnovni sastavni dio kao vatreno oružje. Treba smatrati da je taj osnovni sastavni dio koji se nalazi u takvoj napravi pogodan za korištenje u vatrenom oružju ako ga se može prenijeti iz te naprave u vatreno oružje bez znatnog prepravljanja.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Pojmom „nacionalnih obrambenih snaga” države članice, kako je on definiran njezinim nacionalnim zakonodavstvom, mogu biti obuhvaćene, osim vojske, i jedinice teritorijalne obrane te pričuvne jedinice i dobrovoljne obrambene snage koje sudjeluju u sustavima nacionalne obrane pod zapovjedništvom nacionalnih obrambenih snaga.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c)  Određene osobe imaju opravdan interes za pristup vatrenom oružju razvrstanom u kategoriju A, pod uvjetom da se izuzeća odobravaju u iznimnim i propisno obrazloženim slučajevima. Te osobe bi mogle biti, među ostalima, oružari, ispitne ustanove za oružje, proizvođači, ovlašteni stručnjaci, forenzičari i, u određenim slučajevima, osobe koje rade u filmskoj produkciji.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.d)  Državama članicama trebalo bi se dozvoliti da pojedincima odobre nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i njegovih osnovnih sastavnih dijelova u svrhu nacionalne obrane, primjerice u kontekstu dobrovoljne vojne obuke pružene u okviru prava države članice.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Tijela koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koja je kao takva priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan te koja u svojem posjedu imaju vatreno oružje razvrstano u kategoriju A i nabavljeno prije datuma stupanja na snagu ove Direktive trebala bi imati mogućnost zadržati to vatreno oružje u svojem posjedu ako imaju odobrenje predmetne države članice i ako je to vatreno oružje onesposobljeno.

(4)  Državama članicama trebalo bi omogućiti da priznatim muzejima i kolekcionarima daju odobrenje za nabavu i posjedovanje zabranjenog vatrenog oružja i streljiva kada je to potrebno iz povijesnih, kulturnih, znanstvenih, tehničkih, obrazovnih, estetskih razloga ili razloga očuvanja nasljeđa, pod uvjetom da oni prije dobivanja odobrenja dokažu da su poduzeli mjere potrebne za otklanjanje rizika za javnu sigurnost ili javni red, između ostalog i osiguravanjem sigurnog pohranjivanja. Pri izdavanju svakog takvog odobrenja treba uzeti u obzir specifičnu situaciju, uključujući vrstu i svrhu sakupljanja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da su kolekcionari prepoznati kao mogući izvor trgovanja vatrenim oružjem, oni bi trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom.

(5)  Kolekcionari imaju ista prava kao ostali korisnici obuhvaćeni Direktivom 91/477/EZ te bi stoga trebali biti uključeni u njezino područje primjene.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)   Budući da posrednici pružaju usluge slične onima koje pružaju trgovci oružjem, oni bi jednako tako trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom.

(6)   Budući da posrednici pružaju usluge slične onima koje pružaju trgovci oružjem, oni bi jednako tako trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom i trebali bi imati iste obveze kao trgovci oružjem u svim relevantnim aspektima.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  U ovoj Direktivi treba navesti da djelatnosti trgovca oružjem ne uključuju samo proizvodnju, nego i značajno prepravljanje ili preinaku vatrenog oružja, poput skraćivanja cijelog vatrenog oružja, zbog čega se mijenja njegova kategorija ili podkategorija, te značajno prepravljanje ili preinaku osnovnih sastavnih dijelova vatrenog oružja ili streljiva te da bi se stoga samo trgovcima oružjem kojima je izdano odobrenje trebalo dozvoliti bavljenje tim aktivnostima. Ručno punjenje ili prepunjavanje streljiva za privatnu upotrebu korištenjem sastavnih dijelova streljiva ne bi se trebalo smatrati znatnim prepravljanjem.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Kao i u slučaju sustava prijavljivanja sumnjivih transakcija uspostavljenog Uredbom (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 1a, transakciju radi nabave cijelih okvira sa streljivom ili aktivnih upaljača streljiva treba smatrati sumnjivom ako primjerice uključuje količine neuobičajene za zamišljenu privatnu uporabu ili ako kupac djeluje kao da se ne zna služiti streljivom ili ne želi podastrijeti dokaz identiteta. Ako trgovac oružjem ili posrednik ne mogu provjeriti identitet kupca, trebalo bi zabraniti plaćanje isključivo gotovinom za nabavljanje vatrenog oružja.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i

Europskog parlamenta i Vijeća

od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i

uporabi prekursora eksploziva (SL L 39,

9.2.2013., str. 1.).

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uzimajući u obzir veliku opasnost od ponovnog osposobljavanja neodgovarajuće onesposobljenog oružja i s ciljem jačanja sigurnosti u cijeloj Uniji, onesposobljeno vatreno oružje trebalo bi biti obuhvaćeno ovom Direktivom. Pored toga, za većinu opasnog vatrenog oružja trebalo bi uvesti stroža pravila kako bi se osiguralo da posjedovanje takvog vatrenog oružja ili trgovanje njime nije dopušteno. Ta bi se pravila trebala primjenjivati i na vatreno oružje te kategorije čak i ako je onesposobljeno. U slučaju nepoštovanja tih pravila, države bi članice trebale poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući uništenje tog vatrenog oružja.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Nabava i posjedovanje vatrenog oružja trebali bi biti dozvoljeni samo osobama koje za to imaju dobar razlog. Države članice trebale bi imati mogućnost proglasiti, na primjer, lov, streljaštvo, korištenje u udruženjima te u kulturnim i povijesnim tijelima koja njeguju običaje i tradicije, provođenje raznih znanstvenih i tehničkih aktivnosti, postupke ispitivanja i rekonstrukcije povijesnih događaja, filmsku produkciju ili povijesno proučavanje dobrim razlozima za nabavu i posjedovanje vatrenog oružja.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Države članice trebaju osigurati uvođenje učinkovitog sustava za praćenje nabave i posjedovanja vatrenog oružja. Taj sustav, koji bi se mogao primjenjivati stalno ili povremeno, trebao bi se temeljiti na procjeni relevantnih medicinskih i psiholoških informacija koja se provodi pri izdavanju ili produženju odobrenja ili na učinkovitom alternativnom sustavu kontinuiranog praćenja gdje bi se u obzir uzimali rizici ili sve relevantne naznake, primjerice od medicinskog osoblja, koje ukazuju na to da uvjeti pod kojima je posjedovanje dopušteno više možda nisu ispunjeni.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Vatreno oružje i streljivo koje se izravno ne nadzire potrebno je pohraniti na siguran način. Kriteriji pohranjivanja i sigurnog prijevoza trebali bi biti definirani nacionalnim pravom, uzimajući u obzir brojčano stanje i vrstu vatrenog oružja o kojem se radi.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se osigurala njegova sljedivost, onesposobljeno bi vatreno oružje trebalo biti registrirano u nacionalnim registrima.

(8)  Kako bi se poboljšala sljedivost vatrenog oružja i osnovnih sastavnih dijelova te olakšalo njihovo slobodno kretanje, na sastavljeno vatreno oružje i sve osnovne sastavne dijelove koji se odvojeno prodaju trebalo bi u trenutku njihove proizvodnje ili bez odgode nakon što ih se uveze u Uniju staviti neuklonive oznake. Zahtjevi sljedivosti ne bi se trebali primjenjivati na vatreno oružje koje je onesposobljeno u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Provedba europske oružne propusnice u državama članicama i njezino priznavanje kao glavnog dokumenta koji je potreban lovcima i strijelcima trebali bi se unaprijediti tako da se osigura da države članice njezino izdavanje, produžavanje ili prihvaćenje ne uvjetuju plaćanjem bilo kakve naknade ili pristojbe čiji iznos prelazi administrativne troškove ili plaćanjem drugih neopravdanih troškova ili nekim dodatnim administrativnim postupkom.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se izbjeglo lako brisanje oznaka i pojasnilo na koje bi komponente trebalo staviti oznaku, trebalo bi uvesti zajednička pravila Unije o označivanju.

(10)  Kako bi se spriječilo lako brisanje oznaka i pojasnilo na koje bi komponente trebalo staviti oznaku, trebalo bi uvesti zajednička pravila Unije o označivanju. Ta bi se pravila trebala primjenjivati samo na vatreno oružje i njegove osnovne sastavne dijelove koji se odvojeno prodaju, a koji se stave na tržište od datuma do kojeg države članice donesu zakone, regulative i administrativne odredbe koji su potrebni za usklađivanje s glavnim odredbama ove Direktive.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Vatreno se oružje može upotrebljavati mnogo dulje od 20 godina. Radi osiguravanja njegove sljedivosti, evidencija o njemu trebala bi se čuvati na neodređeno razdoblje do potvrde njegova uništenja.

(11)  Vatreno se oružje može upotrebljavati mnogo dulje od 20 godina. Radi osiguravanja njegove sljedivosti, evidencija o njemu i evidencija njegovih osnovnih sastavnih dijelova trebala bi se čuvati na neodređeno razdoblje do potvrde njihova uništenja ili onesposobljavanja. Pristup toj evidenciji i svim povezanim osobnim podacima trebao bi se dati samo nadležnim tijelima. Zahtjev da se vatreno oružje i osnovni sastavni dijelovi nastave registrirati i nakon onesposobljavanja trebao bi se primjenjivati samo na već registrirano vatreno oružje i osnovne sastavne dijelove te na osobu koja ih posjeduje u vrijeme njihova onesposobljavanja. Taj zahtjev ne bi se trebao primjenjivati na naknadan prijenos onesposobljenog vatrenog oružja i osnovnih sastavnih dijelova ili na vatreno oružje i osnovne sastavne dijelove koji su u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi prije stupanja na snagu ove Direktive uklonjeni iz registra nakon njihova onesposobljavanja.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Mehanizmi prodaje vatrenog oružja i njegovih komponenti sredstvima komunikacije na daljinu mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju za sigurnost jer ih je teže nadzirati od uobičajenih metoda prodaje, posebno u pogledu internetske provjere zakonitosti odobrenja. Stoga je prikladno ograničiti prodaju oružja i komponenti sredstvima komunikacije na daljinu, posebno internetom, na trgovce oružjem i posrednike.

(12)  Prodaja vatrenog oružja, osnovnih sastavnih dijelova i streljiva putem interneta ili drugih sredstava komunikacije na daljinu, na primjer putem internetskih aukcijskih kataloga ili malih oglasa, te dogovaranje prodaje ili druge transakcije, na primjer telefonom ili elektroničkom poštom, trebali bi biti mogući ako je to dozvoljeno nacionalnim pravom, pod uvjetom da je moguća provjera identiteta i prava na sudjelovanje u takvoj transakciji. Stoga je prikladno osigurati da su uvjeti za kupnju vatrenog oružja, osnovnih sastavnih dijelova i streljiva pomoću sredstava komunikacije na daljinu, posebno interneta, takvi da omogućuju trgovcu oružjem ili posredniku ili javnom tijelu ili njegovom predstavniku provjeru identiteta kupaca i, gdje je to potrebno, odobrenja kupaca za kupnju vatrenog oružja, najkasnije prilikom isporuke.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Aktivnosti trgovaca oružjem kojima je izdano odobrenje te posrednika obuhvaćenih područjem primjene ove Direktive trebale bi uključivati kupnju, prodaju, uvoz, izvoz, izlaganje, sastavljanje, prepravljanje, preinaku, održavanje, skladištenje, prijevoz, otpremanje, distribuciju, isporuku, razmjenu ili najam svog vatrenog oružja i osnovnih sastavnih dijelova vatrenog oružja. Trgovci oružjem i posrednici trebali bi prodavati, prenositi i isporučivati vatreno oružje i osnovne sastavne dijelove samo osobama koje posjeduju odgovarajuće odobrenje ili dozvolu, trebali bi održavati registar prodaja koje su izvršili te bi trebali obavještavati nadležna tijela država članica o svakoj prodaji, prijenosu ili isporuci.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nadalje, postoji velika opasnost od preinake oružja za uzbunjivanje i drugih vrsta oružja s manevarskim streljivom u stvarno vatreno oružje te se u nekim terorističkim radnjama upotrebljavalo preinačeno oružje. Stoga je ključno riješiti problem uporabe preinačenog vatrenog oružja u kaznenim djelima, posebno njegovim uključivanjem u područje primjene Direktive. Trebalo bi donijeti tehničke specifikacije za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, kao i za paradno i akustično oružje kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje.

(13)  Nadalje, da bi se izbjegla opasnost da se oružje za uzbunjivanje i druge vrste oružja s manevarskim streljivom proizvode na način kojim se omogućuje njihova preinaka u stvarno vatreno oružje, trebalo bi donijeti tehničke specifikacije kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Radi bolje razmjene informacija među državama članicama, Komisija bi trebala ocijeniti nužne elemente sustava za podršku takvoj razmjeni informacija iz računalnih sustava baze podataka koje su uspostavile države članice. Ocjena Komisije može prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlogom uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

(14)  Radi bolje razmjene informacija među državama članicama te sljedivosti oružja mogli bi se koristiti razni postojećih mehanizmi ili jedinstvene kontaktne točke ili novi mehanizmi razmjene, ovisno o prirodi informacija koje se razmjenjuju. Komisija bi trebala ocijeniti nužne elemente sustava za podršku takvoj razmjeni informacija iz računalnih sustava baze podataka koje su uspostavile države članice te državama članicama omogućiti obveznu dostupnost. Ocjena Komisije trebala bi prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlogom uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija. Povrh potrebnog nadzora nad vatrenim oružjem, takvim bi se sustavom razmjene informacija trebala zajamčiti sljedivost vatrenog oružja koje su nadležna tijela zaplijenila, koje im je predano ili čijeg se vlasništva vlasnik odrekao u korist države članice, kako bi se moglo pratiti što se s oružjem događa sve do njegova uništenja, daljnje upotrebe ili ponovnog stavljanja na tržište.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka -a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 3. (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)   u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Osim toga, svaka prijenosna naprava koja sadrži osnovni sastavni dio koji se može upotrebljavati u sklopu vatrenog oružja smatra se vatrenim oružjem.”

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka -aa (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1 – stavak 1.a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-aa)  briše se stavak 1.a.

1.a  U smislu ove Direktive ‚dio’ znači svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oružje i bitan je za njegovo djelovanje, uključujući cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilicu ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača te svaku napravu namijenjenu ili prilagođenu smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja.

 

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b  Za potrebe ove Direktive „osnovni sastavni dio” znači cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilica ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača te svaka naprava namijenjena ili prilagođena smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja koji su, s obzirom na to da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

1.b  Za potrebe ove Direktive „osnovni sastavni dio” znači cijev, kućište ili uvodnik metaka, uključujući, prema potrebi, gornji i donji, vodilica ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača koji su, s obzirom na to da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.e

 

Tekst koji je predložila Komisija

    Izmjena

1.e   Za potrebe ove Direktive „posrednik” znači svaka fizička ili pravna osoba, koja nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja prijenosa unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu ili od izvoza u treću zemlju potpuno sastavljenog vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva.

1.e   Za potrebe ove Direktive „posrednik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili agent ili predstavnik takve osobe koja nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje, posudbe, iznajmljivanja ili dogovaranja prijenosa unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu ili od izvoza u treću zemlju ili od uvoza u državu članicu iz treće zemlje potpuno sastavljenog vatrenog oružja, njegovih osnovnih sastavnih dijelova i streljiva.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.f   Za potrebe ove Direktive „oružje za uzbunjivanje i signalizaciju” znači prenosive naprave s džepom za metke s izlazom za plin sprijeda, sa strane ili na vrhu koje su posebno namijenjene i konstruirane za uzbunjivanje ili slanje signala i koje su oblikovane tako da mogu ispaljivati samo manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo.

1.f   Za potrebe ove Direktive „oružje za uzbunjivanje i signalizaciju” znači naprave s džepom za metke oblikovane tako da mogu ispaljivati samo manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo te koje se ne mogu preinačiti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.g

 

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.g  Za potrebe ove Direktive „paradno i akustično oružje” znači vatreno oružje koje je posebno preinačeno za isključivu uporabu manevarskog streljiva, za uporabu u kazališnim predstavama, fotografiranju, filmovima i televizijskom snimanju.

1.g  Za potrebe ove Direktive „paradno i akustično oružje” znači vatreno oružje koje je posebno preinačeno za isključivu uporabu manevarskog streljiva, za uporabu, na primjer, u kazališnim predstavama, fotografiranju, filmskom i televizijskom snimanju, rekonstrukcijama povijesnih događaja, povorkama, sportskim događanjima i obuci.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.h  Za potrebe ove Direktive „replika vatrenog oružja” znači predmeti koji fizički izgledaju kao vatreno oružje, ali su proizvedeni tako da ih se ne može preinačiti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

Briše se.

Obrazloženje

Svaki predmet koji izgleda kao vatreno oružje i koji se u njega može preinačiti obuhvaćen je člankom 1. ove Direktive, a to je još potvrđeno i obuhvaćanjem svakog predmeta koji sadrži osnovni sastavni dio amandmanom 23. Predmeti koji se ne mogu preinačiti u vatreno oružje trebaju ostati izvan područja primjene Direktive.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.i   Za potrebe ove Direktive „onesposobljeno vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je prepravljeno tako da je onesposobljavanjem učinjeno trajno neprimjerenim za uporabu, čime je osigurano da su svi bitni dijelovi vatrenog oružja trajno onesposobljeni i da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili prepravljanje kojima bi se omogućilo osposobljavanje takvog vatrenog oružja na bilo koji način.

1.i   Za potrebe ove Direktive „onesposobljeno vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je prepravljeno tako da je onesposobljavanjem učinjeno trajno neprimjerenim za uporabu, čime je osigurano da su svi osnovni sastavni dijelovi vatrenog oružja trajno onesposobljeni i da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili prepravljanje kojima bi se omogućilo osposobljavanje takvog vatrenog oružja na bilo koji način, u skladu s člankom 10.b.

 

Ako je riječ o vatrenom oružju čija je rijetkost ili povijesna vrijednost priznata, države članice mogu odlučiti da se oružje s takvom vrijednošću može onesposobiti uklanjanjem jednog ili više njegovih osnovnih sastavnih dijelova kako bi to oružje postalo neupotrebljivo. Ako se primijeni taj postupak, osnovni sastavni dijelovi koji se uklone predaju se nadležnom tijelu države članice na čuvanje.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka ca (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.i a(novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) u stavku 1. dodaje se sljedeći stavak:

 

"1.ia  Za potrebe ove Direktive „muzej” znači trajna institucija u službi društva i njegova razvoja, otvorena javnosti u povijesne, kulturne, znanstvene, tehničke, obrazovne, estetske svrhe ili radi očuvanja nasljeđa koju je kao takvu priznala država članica.”

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka cb (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.ib (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) u stavku 1. dodaje se sljedeći stavak:

 

„1.ib  Za potrebe ove Direktive „kolekcionar” znači svaka pravna ili fizička osoba posvećena prikupljanju i očuvanju vatrenog oružja ili streljiva u povijesne, kulturne, znanstvene, tehničke, obrazovne, estetske svrhe ili radi očuvanja nasljeđa koju je kao takvu priznala država članica.”

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka d

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)   proizvodnje, trgovine, razmjene, najma, popravka ili preinake vatrenog oružja;

(i)   proizvodnje, uključujući prepravljanje koje ne predstavlja prepravljanje za privatnu upotrebu koje bi zahtijevalo promjenu kategorije ili podkategorije, ili preinake, trgovine, razmjene, najma ili popravka vatrenog oružja;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka d

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – točka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)   proizvodnje, trgovine, razmjene, najma, popravka ili preinake dijelova vatrenog oružja;

(ii)   proizvodnje, uključujući prepravljanje koje ne predstavlja prepravljanje za privatnu upotrebu koje bi zahtijevalo promjenu kategorije ili podkategorije, ili preinake, trgovine, razmjene, najma ili popravka osnovnih sastavnih dijelova vatrenog oružja;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka d

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 2. – točka iii

 

Text proposed by the Commission

Izmjena

(iii)   proizvodnje, trgovine, razmjene ili preinake streljiva.

(iii)   proizvodnje, koja nije ručno punjenje ili prepunjavanje streljiva za privatnu upotrebu, uključujući prepravljanje koje ne predstavlja prepravljanje za privatnu upotrebu koje bi zahtijevalo promjenu kategorije ili podkategorije, ili preinake, trgovine ili razmjene streljiva.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka db (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(db) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

"3.   Za potrebe ove Direktive, smatra se da osoba ima boravište u onoj državi koja je navedena kao adresa na dokumentu na temelju kojeg se utvrđuje boravište te osobe, kao što su putovnica ili osobna iskaznica, koji se, prilikom provjere posjedovanja ili nabave, podnose nadležnim tijelima države članice ili trgovcu.”

"3.   Za potrebe ove Direktive, smatra se da osoba ima boravište u onoj državi koja je navedena kao adresa na dokumentu na temelju kojeg se utvrđuje boravište te osobe, kao što su putovnica ili osobna iskaznica, koji se, prilikom provjere posjedovanja ili nabave, podnose nadležnim tijelima države članice, trgovcu ili posredniku.” Ako se adresa osobe ne navodi u putovnici ili na osobnoj iskaznici, zemlja prebivališta određuje se na temelju bilo kojeg drugog službenog dokaza prebivališta koji priznaje dotična država članica.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0477&from=EN)

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.a)  Članak 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih odredaba o nošenju oružja, lovu ili streljaštvu.”

"1.  Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih odredaba o nošenju oružja, lovu ili streljaštvu ni strože nacionalne odredbe o nezakonitoj prodaji oružja.”

Obrazloženje

Ovom Direktivom mora se povećati prekogranična sljedivost i transparentnost u pogledu posjedovanja i prodaje oružja te omogućiti aktivna borba protiv nezakonite trgovine oružjem.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Direktiva, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ne primjenjuje na oružje i streljivo koje nabavljaju ili posjeduju oružane snage, policija i tijela javne vlasti. Direktiva se jednako tako ne primjenjuje ni na komercijalne prijenose bojnog oružja i streljiva.

2.  Ova se Direktiva, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ne primjenjuje na oružje i streljivo koje nabavljaju ili posjeduju nacionalne obrambene snage, policija i druga tijela javne vlasti. Pojmom „nacionalnih obrambenih snaga” obuhvaćene su sve jedinice, uključujući rezerviste, ali i dobrovoljne obrambene snage u okviru nacionalnih sustava obrane koji su pod nadležnošću nacionalnih obrambenih snaga, uključujući vojsku i sustave unutarnje javne sigurnosti. Ova se Direktiva jednako tako ne primjenjuje ni na komercijalne prijenose bojnog oružja i streljiva.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se svako vatreno oružje ili njegov dio koji su stavljeni na tržište označi i registrira u skladu s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju da se svako sastavljeno vatreno oružje ili njegov zasebno prodan osnovni sastavni dio koji su stavljeni na tržište označi i registrira u skladu s ovom Direktivom, ili da se onesposobi u skladu s odredbama za provedbu članka 10.b i registrira u skladu s ovom Direktivom. Ako je osnovni sastavni dio premalen da bi ga se moglo označiti u skladu s odredbama ove Direktive, označuje ga se barem serijskim brojem, alfanumeričkom ili digitalnom šifrom.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za identifikaciju i praćenje svakog komada sastavljenog vatrenog oružja, države članice u trenutku proizvodnje svakog komada vatrenog oružja ili u trenutku njegova uvoza u Uniju zahtijevaju jedinstveno označivanje koje uključuje naziv proizvođača, državu ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje ako godina proizvodnje nije dio serijskog broja. Time se ne dovodi u pitanje stavljanje zaštićenog znaka proizvođača.

2.  Za identifikaciju i praćenje svakog komada sastavljenog vatrenog oružja i svakog zasebno prodanog sastavnog osnovnog dijela države članice zahtijevaju, ili u trenutku proizvodnje svakog komada vatrenog oružja i svakog osnovnog sastavnog dijela namijenjenog za zasebnu prodaju ili bez odgode nakon uvoza u Uniju dotičnog komada vatrenog oružja ili sastavnog dijela, jasno, trajno i jedinstveno označivanje koje uključuje naziv proizvođača, državu ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje ako godina proizvodnje nije dio serijskog broja. Time se ne dovodi u pitanje stavljanje zaštićenog znaka proizvođača i ne primjenjuje se na vatreno oružje ili osnovne sastavne dijelove koji se smatraju starim oružjem u skladu s nacionalnim pravom ili koji su namijenjeni osobama kojima je izdano odobrenje u skladu s prvim ili drugim podstavkom članka 6., pod uvjetom da se na njima nalazi originalna oznaka koja omogućuje potpunu sljedivost. Ako je osnovni sastavni dio premalen da bi ga se moglo označiti sa svim tim informacijama, označuje ga se barem serijskim brojem, alfanumeričkom ili digitalnom šifrom. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na vatreno oružje ili zasebno prodane osnovne sastavne dijelove koji su proizvedeni prije ... [datum stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni].

Oznaka se stavlja na uvodnik metaka vatrenog oružja.

U slučaju sastavljenog vatrenog oružja oznaka se stavlja na uvodnik metaka ili na vodilicu vatrenog oružja.

Države članice osiguravaju da je svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva označeno tako da se na njemu nalazi naziv proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva.

Države članice osiguravaju da je svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva označeno tako da se na njemu nalazi naziv proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva. U tom smislu države članice primjenjuju odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda od 1. srpnja 1969. o uzajamnom priznavanju žiga na pješačkom oružju.

Nadalje, države članice osiguravaju da vatreno oružje u trenutku prijenosa iz vladinih zaliha u trajnu civilnu uporabu nosi jedinstvenu oznaku kojom se omogućuje identifikacija vlade koja obavlja prijenos.

Nadalje, države članice osiguravaju da vatreno oružje u trenutku prijenosa iz vladinih zaliha u trajnu civilnu uporabu nosi jedinstvenu oznaku kojom se omogućuje identifikacija vlade koja obavlja prijenos. Vatreno oružje razvrstano u kategoriju A mora prvo biti onesposobljeno u skladu s odredbama o provedbi članka 10.b ili trajno preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje u skladu s odredbama o provedbi članka 10.ba, osim u slučaju prijenosa na osobe kojima je izdano odobrenje u skladu s prvim ili drugim podstavkom članka 6.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uvjetuju obavljanje djelatnosti trgovca oružjem ili posrednika na svojem državnom području izdavanjem dozvole barem na temelju provjere privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

3.  Države članice reguliraju obavljanje djelatnosti trgovca oružjem ili posrednika na svojem državnom području, tako da ih uvjetuju provođenjem sljedećih mjera:

 

(a)   registracija posrednika i trgovaca oružjem koji djeluju na njezinu državnom području;

 

(b)   izdavanje dozvola ili odobrenja za obavljanje djelatnosti posrednika i trgovca oružjem.

 

(c)   provjera privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti dotičnog trgovca oružjem ili posrednika, također na temelju transparentnosti poslovanja. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4. – podtočka a

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 4. − podstavak 1. − točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U sustav baze podataka za svako vatreno oružje bilježe se podaci o tipu, marki, modelu, kalibru i serijskom broju vatrenog oružja te nazivu i adresi dobavljača i osobe koja nabavlja ili posjeduje vatreno oružje. Evidencija o vatrenom oružju, uključujući onesposobljeno vatreno oružje, čuva se sve dok nadležna tijela ne potvrde njegovo uništenje.

U taj sustav baze podataka bilježe se sve informacije o vatrenom oružju koje su potrebne za praćenje i identificiranje tog vatrenog oružja. Te informacije za svako vatreno oružje obuhvaćaju tip, marku, model, kalibar i serijski broj vatrenog oružja i sve preinake ili prepravke vatrenog oružja zbog kojih se mijenja njegova kategorija ili potkategorija, uključujući i njegovo potvrđeno onesposobljavanje ili uništenje i njihov datum, te naziv i adresu dobavljača i svake osobe koja nabavlja ili posjeduje vatreno oružje, uključujući datum nabave i, ako postoji, datum prestanka posjeda, ili prijenosa na drugu osobu, osim ako se takav prijenos ne odnosi na vatreno oružje koje je registrirano kao onesposobljeno. Sva ovlaštena tijela moraju imati pristup postojećoj evidenciji o svakom komadu vatrenog oružja i osobi koja ga posjeduje. Sva evidencija o vatrenom oružju čuva se u elektronički dostupnom obliku na neodređeno razdoblje.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4. – podtočka b

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 4. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

 

 

Svaka država članica osigurava povezanost registara trgovaca oružjem i posrednika s poslovnim nastanom na njezinu državnom području s računalnim sustavom baze podataka o vatrenom oružju.

Svaka država članica osigurava da trgovci oružjem i posrednici s poslovnim nastanom na njezinu državnom području nacionalnim nadležnim tijelima prijavljuju transakcije vatrenih oružja ili osnovnih sastavnih dijelova u roku od najviše deset dana.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U članku 4. umeće se sljedeći stavak:

 

„Nijedan trgovac oružjem, posrednik ili druga osoba ne smiju prodavati ili trgovati oružjem, osnovnim sastavnim dijelom ili streljivom niti ga ustupiti ili prenositi ni pod kojim uvjetima na osnovi odobrenja ili dozvole koju je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan, osim osobi koja ima odobrenje ili dozvolu za nabavu i posjedovanje dotičnog vatrenog oružja, osnovnog sastavnog dijela ili streljiva.”

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 5.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4.b

 

Text proposed by the Commission

Izmjena

(5)   Članak 4.b zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Članak 4.b

 

1.   Države članice uspostavljaju sustav za uređenje djelatnosti posrednika i trgovaca oružjem. Takav sustav može uključivati jednu ili više sljedećih mjera:

 

(a)   registracija posrednika i trgovaca oružjem koji djeluju na njezinu državnom području;

 

(b)   izdavanje dozvola ili odobrenja za obavljanje djelatnosti posrednika i trgovaca oružjem.

 

2.   Sustav iz stavka 1. uključuje barem provjeru privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.”

 

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4.ba (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)   Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 4.ba

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima će zajamčiti da se skraćivanje dugocijevnog vatrenog oružja prepravljanjem jednog njegova osnovnog sastavnog dijela ili više njih zbog kojeg ono postaje kratkocijevno vatreno oružje smatra proizvodnjom, stoga nezakonitom radnjom osim ako je obavlja ovlašteni trgovac oružjem.”

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 3., države članice dopuštaju nabavu i posjedovanje vatrenog oružja samo osobama koje za to imaju dobar razlog i:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koje imaju najmanje 18 godina, osim za posjedovanje vatrenog oružja za lov i streljaštvo, pod uvjetom da u tom slučaju osobe koje su mlađe od 18 godina imaju privolu roditelja ili su pod roditeljskim nadzorom ili nadzorom odrasle osobe s valjanom dozvolom za nošenje vatrenog oružja ili dozvolom za lov, ili se nalaze unutar licenciranog ili na drugi način ovlaštenog centra za obuku;

(a)  koje imaju najmanje 18 godina, osim za nabavu, koja ne uključuje kupnju, i posjedovanje vatrenog oružja za lov i streljaštvo, pod uvjetom da u tom slučaju osobe koje su mlađe od 18 godina imaju privolu roditelja ili su pod roditeljskim nadzorom ili nadzorom odrasle osobe s valjanom dozvolom za nošenje vatrenog oružja ili dozvolom za lov, ili se nalaze unutar licenciranog ili na drugi način ovlaštenog centra za obuku i te odrasle osobe preuzimaju odgovornost za pohranu u skladu s člankom 5.a; i

 

 

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasne za sebe, javni red ili javnu sigurnost; njihovo osuđivanje za kazneno djelo nasilja počinjeno s namjerom smatra se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

(b)  za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasne za sebe ili druge, javni red ili javnu sigurnost; njihovo osuđivanje za kazneno djelo nasilja počinjeno s namjerom smatra se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Osoba koja stječe vatreno oružje nasljeđivanjem o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo u svojoj državi članici. Ako se ne može dokazati opravdani razlog, vatreno oružje i streljivo za koje je potrebna dozvola čini se neuporabljivim onesposobljavanjem u skladu s ovom Direktivom ili se prodaje ili daje ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  U slučaju kolekcionara države članice mogu ograničiti vlasništvo nad vatrenim oružjem na ograničen broj komada vatrenog oružja za sve kategorije popisane u Prilogu I. To se ograničenje ne primjenjuje ako je dotično vatreno oružje onesposobljeno u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  Aktivnost kolekcionara može biti opravdani razlog za nabavu i posjedovanje vatrenog oružja od strane kolekcionara koji imaju barem 18 godina i za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasni za sebe ili druge, javni red ili javnu sigurnost. Njihovo osuđivanje za kazneno djelo nasilja počinjeno s namjerom smatra se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju predvidjeti standardne liječničke preglede za izdavanje ili produljenje odobrenja iz stavka 1. i moraju povući odobrenja ako više nije ispunjen bilo koji od uvjeta na temelju kojih je odobrenje izdano.

Države članice moraju uspostaviti sustav praćenja, uključujući procjenu relevantnih liječničkih i psiholoških informacija u skladu s nacionalnim pravom, koji može biti na stalnoj ili periodičnoj osnovi, za nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i moraju povući odobrenja ako više nije ispunjen bilo koji od uvjeta na temelju kojih su odobreni nabava ili posjedovanje.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pod uvjetom da se u sklopu provođenja procjene relevantnih liječničkih i psiholoških informacija slijedi ispravan postupak, osoba koja provodi procjenu ne snosi odgovornost za postupke osobe koja je predmet te procjene.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osobama koje imaju boravište na njihovu državnom području ne mogu zabraniti da posjeduju oružje nabavljeno u drugoj državi članici, osim ako nabavu tog istog oružja zabranjuju na svojem državnom području.

Države članice osobama koje imaju boravište na njihovu državnom području ne mogu zabraniti da posjeduju vatreno oružje nabavljeno u drugoj državi članici, osim ako nabavu tog istog tipa vatrenog oružja zabranjuju na svojem državnom području.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 5a

 

Države članice utvrđuju pravila o odgovarajućem nadzoru nad vatrenim oružjem i streljivom i pravila o njihovoj odgovarajućoj pohrani na siguran način kako bi se minimizirala opasnost da im pristupe neovlaštene osobe. Kada su pohranjeni, vatreno oružje i pripadajuće streljivo ne smiju biti zajedno lako dostupni. Nadzor u tom slučaju znači da osoba koja posjeduje oružje ili streljivo ima kontrolu nad njime tijekom prijevoza i uporabe. Razina nadzora za postupke pohrane odgovara kategoriji dotičnog vatrenog oružja.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 5b

 

Države članice osiguravaju da u slučaju nabave i prodaje vatrenog oružja te njegovih osnovnih sastavnih dijelova i streljiva razvrstanih u kategorije A, B, C i D iz Priloga I. sredstvima komunikacije na daljinu, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 2011/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*), sljedeći subjekti provjeravaju identitet i, prema potrebi, odobrenje osobe koja kupuje vatreno oružje ili njegove osnovne sastavne dijelove ili streljivo, prije njihove isporuke toj osobi ili najkasnije prilikom isporuke:

 

(a)  ovlašteni trgovac oružjem ili posrednik ili

 

(b)  javno tijelo ili njegov predstavnik.

 

_____________________

 

Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.).

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. - stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju sve potrebne korake kako bi zabranile nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i streljiva koje je razvrstano u kategoriju A i kako bi uništile takvo zaplijenjeno vatreno oružje i streljivo koje je bilo u posjedu protivno ovoj odredbi.

Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 2. države članice poduzimaju sve potrebne korake kako bi zabranile nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i streljiva koje je razvrstano u kategoriju A i kako bi uništile ili onesposobile takvo zaplijenjeno vatreno oružje i streljivo koje je bilo u posjedu protivno ovoj odredbi. U izvanrednim i propisno obrazloženim slučajevima nadležna tijela mogu izdati odobrenje za takvo vatreno oružje i streljivo pod uvjetom da to odobrenje to nije protivno javnoj sigurnosti, javnom redu ili nacionalnoj obrani.

 

 

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dopustiti tijelima koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koja je kao takva priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan da u svojem posjedu imaju vatreno oružje razvrstano u kategoriju A i nabavljeno prije [datum stupanja na snagu ove Direktive], pod uvjetom da je ono onesposobljeno u skladu s odredbama za provedbu članka 10. točke (b).

Države članice mogu muzejima i kolekcionarima izdati odobrenje za posjedovanje oružja i streljiva razvrstanog u kategoriju A pod uvjetom da dotični muzej ili kolekcionar dokaže nadležnim nacionalnim tijelima da su provedene mjere kako bi se spriječile opasnosti za javnu sigurnost ili javni red i da je dotično vatreno oružje ili više njih pohranjeno poštujući sigurnosnu razinu koja je razmjerna opasnosti povezanoj s neovlaštenim pristupom tom oružju.

 

 

Države članice uspostavljaju registar svih tih ovlaštenih muzeja i kolekcionara. Ti ovlašteni muzeji i kolekcionari vode registar sveg vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju A kojeg posjeduju, a taj registar dostupan je nadležnim nacionalnim tijelima. Države članice uspostavljaju odgovarajući sustav praćenja za te ovlaštene muzeje i kolekcionare, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nabava vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva iz kategorija A, B i C sredstvima komunikacije na daljinu, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, dopuštena je samo trgovcima oružjem i posrednicima te podliježe strogom nadzoru država članica.

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka -7. (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 7. – stavak 4. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-7) U članku 7. stavku 4. podstavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b) povremene provjere da te osobe i dalje ispunjavaju uvjete; i”

„(b) provjere da te osobe i dalje ispunjavaju uvjete i”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7.a)   Article 8(2) is replaced by the following:

„2.   Svaki prodavač, trgovac oružjem ili privatna osoba će obavijestiti o svakom prijenosu ili isporuci vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju C vlasti države članice u kojoj se to događa, navodeći pritom detalje pomoću kojih se mogu identificirati vatreno oružje i osoba koja ga nabavlja. Ako osoba koja nabavlja takvo vatreno oružje ima boravište u drugoj državi članici, tu drugu državu članicu će o nabavi obavijestiti država članica u kojoj je oružje bilo nabavljeno i osoba koja je nabavila vatreno oružje.”

„2.   Svaki prodavač, trgovac oružjem, posrednik ili privatna osoba će obavijestiti o svakom prijenosu ili isporuci vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju C vlasti države članice u kojoj se to događa, navodeći pritom detalje pomoću kojih se mogu identificirati vatreno oružje i osoba koja ga nabavlja. Ako osoba koja nabavlja takvo vatreno oružje ima boravište u drugoj državi članici, tu drugu državu članicu će o nabavi obavijestiti država članica u kojoj je oružje bilo nabavljeno i osoba koja je nabavila vatreno oružje.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7.b (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7.b) Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

„Članak 10.

Sustavi u pogledu nabave i posjedovanja streljiva će biti jednaki onima za posjedovanje vatrenog oružja kojemu je streljivo namijenjeno.

Pravila u pogledu nabave i posjedovanja streljiva s jednim projektilom jednaki su onima za posjedovanje vatrenog oružja kojemu je streljivo namijenjeno. Nabava streljiva dozvoljena je isključivo osobama kojima je dozvoljeno posjedovati vatreno oružje iste kategorije ili osobama kojima je dodijeljeno odobrenje u skladu s drugim podstavkom članka 6.

 

Posrednici i trgovci oružjem mogu odbiti izvršiti svaku transakciju za nabavu cijelog okvira sa streljivom ili sastavnih dijelova streljiva koju opravdano smatraju sumnjivom zbog njezine prirode ili opsega te nadležnim tijelima prijavljuju svaku takvu transakciju ili njezin pokušaj. Posrednicima i trgovcima oružjem nije dozvoljeno izvršiti transakciju za nabavu vatrenog oružja u slučaju kada ne mogu potvrditi identitet kupca u sustavu za pohranu podataka koji je utvrđen u skladu s člankom 4. stavkom 4., a plaćanje se vrši isključivo gotovinom.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere za sprječavanje preinake oružja za uzbunjivanje i signalizaciju te paradnog i akustičnog oružja u vatreno oružje.

Države članice poduzimaju mjere za sprječavanje preinake oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u vatreno oružje.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora donijeti tehničke specifikacije za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju te paradno i akustično oružje kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje.

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13.a u cilju nadopunjavanja ove Direktive utvrđivanjem tehničkih specifikacija za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju te paradno i akustično oružje kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje. Komisija prvi takav delegirani akt donosi do... [umetni datum].

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.b stavka 2.

Briše se.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju mehanizme kojima nadležna tijela provjeravaju onesposobljavanje vatrenog oružja i tako osiguravaju da je vatreno oružje zbog učinjenih modifikacija neopozivo neuporabljivo. Države članice u okviru te provjere osiguravaju izdavanje potvrde ili druge isprave kojom se potvrđuje onesposobljenost vatrenog oružja ili u tu svrhu osiguravaju stavljanje jasno vidljive oznake na vatreno oružje.

1.   Države članice jamče da se onesposobljavanje vatrenog oružja provodi u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu III.

 

To se ne odnosi na vatreno oružje koje je onesposobljeno prije 8. travnja 2016., osim ako se takvo vatreno oružje ne prebacuje u drugu državu članicu ili stavlja na tržište.

 

Onesposobljavanje vatrenog oružja provode javni ili privatni subjekti ili pojedinci koji su za to ovlašteni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

Države članice određuju nadležno tijelo („subjekt koji provodi provjeru”) koje će utvrditi provodi li se onesposobljavanje vatrenog oružja u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu III.

 

Ako se onesposobljavanje vatrenog oružja provodi u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu III., subjekt koji provodi provjeru:

 

(a)  dodjeljuje jedinstvenu zajedničku oznaku svim sastavnim dijelovima koji su izmijenjeni za onesposobljavanje vatrenog oružja i

 

(b)  vlasniku vatrenog oružja izdaje potvrdu o onesposobljenosti.

 

Ako je vatreno oružje evidentirano u računalnim sustavima za pohranu podataka iz članka 4. stavka 4., podatak o njegovu onesposobljavanju unosi se u evidenciju o tom oružju.

 

Države članice mogu uvesti dodatne mjere za onesposobljavanje vatrenog oružja na svojem državnom području koje premašuju tehničke specifikacije utvrđene u Prilogu III.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora donijeti norme i tehnike onesposobljavanja te tako osigurati da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.b stavka 2.

2.   Komisija ima ovlasti usvojiti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u cilju uvođenja izmjena Priloga III. njegovim ažuriranjem, uzimajući u obzir, kada je to potrebno, sve dodatne mjere koje su države članice uvele u skladu sa sedmim podstavkom stavka 1. tog članka.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a   Komisija usvaja provedbene akte kojima se utvrđuju predlošci za jedinstveno zajedničko označavanje i obrazac potvrde o onesposobljenosti vatrenog oružja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.b stavka 2.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b   Komisija nakon savjetovanja s državama članicama i relevantnim dionicima utvrđuje do 31. prosinca 2016. koje su nacionalne norme i postupci onesposobljavanja koji su se primjenjivali u državama članicama prije 8. travnja 2016. učinili vatreno oružje trajno neprikladnim za uporabu i neuporabljivim te ona jamči da će se priznati potvrđeno onesposobljavanje koje je provedeno u skladu s tim normama i postupcima onesposobljavanja.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.ba (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Umeće se sljedeći članak:

 

"Članak 10.ba

 

1.  Države članice poduzimaju mjere kojima se jamči da se automatsko vatreno oružje koje je preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] ne može ponovno preinačiti u automatsko vatreno oružje.

 

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13.a u cilju nadopunjavanja ove Direktive utvrđivanjem tehničkih specifikacija kojima se jamči da se poluautomatsko vatreno oružje, koje je preinačeno iz prvotno automatskog vatrenog oružja, ne može ponovno preinačiti u automatsko vatreno oružje. Komisija prvi takav delegirani akt donosi do... [31. prosinca 2017.].”

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.b (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.b)   Članak 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Vatreno oružje se može, ne dovodeći u pitanje članak 12., prenositi iz jedne države članice u drugu samo u skladu s postupcima određenima u stavcima koji slijede. Ove odredbe će se primjenjivati i na prijenos vatrenog oružja zbog prodaje poštom.”

„1.  Vatreno oružje se može, ne dovodeći u pitanje članak 12., prenositi iz jedne države članice u drugu samo u skladu s postupcima određenima u stavcima koji slijede. Ove odredbe će se primjenjivati i na prijenos vatrenog oružja nakon prodaje sredstvima komunikacije na daljinu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.c (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.c)  U članku 11. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Podatke iz posljednje dvije alineje nije potrebno navoditi kada se prijenos obavlja među trgovcima.”

„Podatke iz posljednje dvije alineje nije potrebno navoditi kada se prijenos obavlja među trgovcima ili posrednicima.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.d (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.d)   U članku 11. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Za prijenos vatrenog oružja koje nije ratno, a sukladno članku 12. stavku 2. isključeno je iz područja primjene ove Direktive, svaka država članica može trgovcima dodijeliti pravo prijenosa vatrenog oružja s njenog područja trgovcu sa sjedištem u drugoj državi članici, bez prethodne dozvole koja se navodi u stavku 2. U tu svrhu ona izdaje dozvolu koja vrijedi najviše tri godine i koju bilo kada može obustaviti ili otkazati obrazloženom odlukom. Dokument koji se poziva na takvu dozvolu mora pratiti vatreno oružje dok isto ne stigne na odredište; potrebno ga je predočiti svaki put kada to zahtijevaju vlasti država članica.”

„3.  Za prijenos vatrenog oružja koje nije ratno, a sukladno članku 12. stavku 2. isključeno je iz područja primjene ove Direktive, svaka država članica može trgovcima ili posrednicima dodijeliti pravo prijenosa vatrenog oružja s njenog područja trgovcu ili posredniku sa sjedištem u drugoj državi članici, bez prethodne dozvole koja se navodi u stavku 2. U tu svrhu ona izdaje dozvolu koja vrijedi najviše tri godine i koju bilo kada može obustaviti ili otkazati obrazloženom odlukom. Dokument koji se poziva na takvu dozvolu mora pratiti vatreno oružje dok isto ne stigne na odredište; potrebno ga je predočiti svaki put kada to zahtijevaju vlasti država članica.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.e (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.e)   U članku 11. stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prije datuma transfera trgovac oružjem nadležnim tijelima države članice, iz koje će se obaviti transfer, dostavlja sve pojedinosti navedene u prvom podstavku stavka 2. Ta nadležna tijela provode inspekciju, kad je primjereno i na licu mjesta, kako bi provjerila odgovaraju li podaci koje je dostavio trgovac oružjem stvarnim značajkama transfera. Trgovac oružjem dostavlja podatke u vremenskom roku koji mu za to omogućuje dostatno vremena.”

„Prije datuma transfera trgovac oružjem ili posrednik nadležnim tijelima države članice, iz koje će se obaviti transfer, dostavlja sve pojedinosti navedene u prvom podstavku stavka 2. Ta nadležna tijela provode inspekciju, kad je primjereno i na licu mjesta, kako bi provjerila odgovaraju li podaci koje je dostavio trgovac oružjem ili posrednik stvarnim značajkama transfera. Trgovac oružjem ili posrednik dostavlja podatke u vremenskom roku koji mu za to omogućuje dostatno vremena.”

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.f (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 11. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.f)   U članku 11. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Takvi popisi vatrenog oružja će se poslati trgovcima koji su dobili odobrenja za prijenos vatrenog oružja bez prethodnog odobrenja u skladu s postupkom iz stavka 3.”

„Takvi popisi vatrenog oružja će se poslati trgovcima i posrednicima koji su dobili odobrenja za prijenos vatrenog oružja bez prethodnog odobrenja u skladu s postupkom iz stavka 3.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    81

Proposal for a directive

Članak 1. – točka 8.g (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.g)  U članku 12. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.  „Ne dovodeći u pitanje stavak 1., lovci za kategorije C i D, sportski strijelci za kategorije B, C i D mogu, bez prethodnog odobrenja, posjedovati jedan ili više komada vatrenog oružja tijekom putovanja kroz dvije ili više država članica radi bavljenja svojim aktivnostima, pod uvjetom da posjeduju europsku oružnu propusnicu u kojoj je navedeno to vatreno oružje i pod uvjetom da mogu opravdati razloge svojeg putovanja, posebno predočenjem poziva ili drugog dokaza njihovih aktivnosti povezanih s lovom ili streljaštvom u odredišnoj državi članici.

„2.  „Ne dovodeći u pitanje stavak 1., lovci za kategorije C i D, sportski strijelci za kategorije A, B, C i D mogu, bez prethodnog odobrenja, posjedovati jedan ili više komada vatrenog oružja tijekom putovanja kroz dvije ili više država članica radi bavljenja svojim aktivnostima, pod uvjetom da posjeduju europsku oružnu propusnicu u kojoj je navedeno to vatreno oružje i pod uvjetom da mogu opravdati razloge svojeg putovanja, posebno predočenjem poziva ili drugog dokaza njihovih aktivnosti povezanih s lovom ili streljaštvom u odredišnoj državi članici.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0477&from=en)

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.h (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.h) U članku 12. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice ne smiju uvjetovati prihvaćanje europske oružne propusnice plaćanjem bilo kakve pristojbe ili naknade.”

„Države članice ne smiju:

 

(a)   uvjetovati izdavanje ili produženje europske oružne propusnice plaćanjem bilo kakve pristojbe ili naknade veće od administrativnih troškova do kojih dolazi izdavanje takve propusnice i

 

(b)   uvjetovati, izravno ili neizravno, prihvaćanje europske oružne propusnice plaćanjem bilo kakve pristojbe ili naknade ili dodjeljivanjem bilo kakvog administrativnog odobrenja.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.i (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 12. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(8.i)   Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Prema sporazumima o uzajamnom priznavanju nacionalnih dokumenata, dvije ili više država članica za kretanje s vatrenim oružjem na njihovom području mogu predvidjeti primjenu postupaka fleksibilnijih od onih propisanih ovim člankom.”

„3.  Prema sporazumima o uzajamnom priznavanju nacionalnih dokumenata, ili uzajamnim priznavanjem unosa u računalnim sustavima za pohranu podataka iz članka 4. stavka 4.,dvije ili više država članica za kretanje s vatrenim oružjem na njihovom području mogu predvidjeti primjenu postupaka fleksibilnijih od onih propisanih ovim člankom.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1457684409643&uri=CELEX%3A01991L0477-20080728)

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 13. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije o izdanim odobrenjima za prijenos vatrenog oružja u drugu državu članicu, kao i informacije o odbijanjima izdavanja odobrenja kako je utvrđeno u članku 7.

4.  Države članice osiguravaju do ... [datum] učinkovitu razmjenu informacija elektroničkim sredstvima, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, ili izravno ili preko jedinstvenih kontaktnih točki, o odobrenjima dodijeljenima za transfer vatrenog oružja u drugu državu članicu, kao i informacija o odbijanju dodjeljivanja odobrenja u skladu s člankom 7. i na temelju sigurnosnih razloga ili u vezi s pouzdanošću dotične osobe, do ... [datum].

 

Svaka država članica na zahtjev druge države članice razmjenjuje s njom informacije o procjeni podataka o kaznenoj evidenciji, ako postoje, osoba koje se prijavljuju za iznimku u skladu s člankom 6. ili odobrenje u skladu s člankom 7. ili kojima su takva iznimka ili odobrenje dodijeljeni. Te se informacije odnose na sve relevantne odluke pravosudnog tijela ili nadležnog javnog tijela, kada je to primjenjivo.

 

 

 

 

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 13. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 13.a o načinima razmjene informacija o izdanim odobrenjima i odbijanjima.

5.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13.a u cilju nadopunjavanja ove Direktive utvrđivanjem načina razmjene informacija o izdanim ili odbijenim odobrenjima za transfer vatrenog oružja u drugu državu članicu. Komisija prvi takav delegirani akt donosi do... [umetni datum].

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 13.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 13.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani pravni akt donesen u skladu s člankom 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće nisu uložili prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom pravnom aktu ili ako Europski parlament i Vijeće prije isteka tog razdoblja obavijeste Komisiju da neće ulagati prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 10.a stavkom 2., člankom 10.b stavkom 2., člankom 10.ba stavkom 2. ili člankom 13. stavkom 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće nisu uložili prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom pravnom aktu ili ako Europski parlament i Vijeće prije isteka tog razdoblja obavijeste Komisiju da neće ulagati prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 1. – –točka 11.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 16.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 16.a

 

1.  Države članice mogu odlučiti potvrditi odobrenja za poluautomatsko vatreno oružje koje je razvrstano pod točku 6. ili 7.a kategorije A te je zakonito nabavljeno i registrirano prije ... [datum stupanja na snagu ove Direktive] te ih one od tog datuma mogu obnoviti za zakonitog vlasnika, što podliježe ostalim uvjetima iz ove Direktive, kao i dozvoliti da takvo vatreno oružje nabavljaju osobe koje su države članice ovlastile u skladu s ovom Direktivom.

 

2.  Države članice mogu odobriti sportskim strijelcima nabavljanje i posjedovanje poluautomatskog vatrenog oružja koje je razvrstano pod točku 6. ili 7.a kategorije A pod sljedećim uvjetima:

 

(a)  sportski strijelac sudjeluje u streljačkim natjecanjima koje organiziran službena organizacija za sportsko strijeljanje koju priznaje država članica ili međunarodni i službeno priznati streljački sportski savez i

 

(b)  sportski strijelac član je priznatog streljačkog kluba, redovito vježba streljaštvo i to barem 12 mjeseci.

 

Sportski strijelci koji dobiju odobrenje za nabavu ili posjedovanje poluautomatskog vatrenog oružja razvrstanog pod točku 6. ili 7.a kategorije A imaju pravo na uvrštavanje takvog vatrenog oružja u europsku oružnu propusnicu u skladu s člankom 12. stavkom 2.”

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svakih pet godina podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, uključujući prema potrebi prijedloge, posebno u vezi s kategorijama vatrenog oružja iz Priloga I. i pitanjima koja se odnose na nove tehnologije kao što je 3D tisak. Prvo izvješće podnosi se dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Komisija svakih pet godina podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive, uključujući provjeru prikladnosti njezinih odredbi, zajedno s prijedlozima, ako su potrebni, posebno o kategorijama vatrenog oružja iz Priloga I. i pitanjima koja se odnose na provedbu sustava europske oružne propusnice, označavanje i nove tehnologije kao što je učinak 3D tiska. Prvo takvo izvješće podnosi se do ... [dvije godine od dana stupanja na snagu ove Direktive kojom se uvodi izmjena].

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [datum] ocjenjuje nužne elemente sustava za razmjenu informacija iz računalnih sustava baze podataka iz članka 4. stavka 4. među državama članicama. Ocjena Komisije popraćena je prema potrebi zakonodavnim prijedlogom, uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

Komisija do ... [datum] ocjenjuje nužne elemente sustava za razmjenu informacija iz računalnih sustava baze podataka iz članka 4. stavka 4. među državama članicama, uključujući izvedivost omogućavanja svakoj državi članici da pristupi takvom sustavu. Ocjena Komisije popraćena je prema potrebi zakonodavnim prijedlogom, uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija A – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Automatsko vatreno oružje koje je preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje.

6.  Automatsko vatreno oružje koje je preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje, osim u slučaju da Komisija usvoji tehničke specifikacije u skladu s člankom 10.a jer se tada navedeno ne primjenjuje na vatreno oružje koje je preinačeno u skladu s utvrđenim uvjetima;

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija A – točka 6.a (nova)

 

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

6.a  Poluautomatsko vatreno oružje koje je preinačeno u automatsko vatreno oružje;

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija A – točka 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom.

Briše se.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija A – točka 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Poluautomatsko vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom i spremnikom koje ima jedno ili više sljedećih značajki:

 

(a)  dugocijevno vatreno oružje (tj. vatreno oružje koje je prvotno namijenjeno za pucanje s ramena) koje se može smanjiti na dužinu od manje od 60 cm bez gubitka funkcionalnosti s pomoću dijelova na rasklapanje ili izvlačenje;

 

(b)  vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik s ležištem za više od dvadeset naboja dio vatrenog oružja ili se u njega umeće;

 

Za nabavu spremnika potrebno je prilikom nabave pokazati odgovarajuće odobrenje za vatreno oružje.”

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija A – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Vatreno oružje iz točaka 1. do 7. nakon onesposobljavanja.”;

8.  Svako vatreno oružje razvrstano u ovu kategoriju nakon što je preinačeno da ispaljuje manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 13. – točka a – podtočka i.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija B – točka 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i.a)   U kategoriji B dodaje se sljedeća točka:

 

„6a.  Poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom.”

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 13. – točka a – podtočka i.b (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija B – točka 6.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i.b)   U kategoriji B dodaje se sljedeća točka:

 

„6b.  Poluautomatsko vatreno oružje s rubnim paljenjem kalibra 22 ili manjeg.”

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 13. – točka a – podtočka i.c (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija B – točka 6.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ic)   U kategoriji B dodaje se sljedeća točka:

 

„6c. Svako vatreno oružje klasificirano u ovu kategoriju nakon što je preinačeno da ispaljuje manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.”

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka iii.

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija C – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, paradno i akustično oružje te replike.

5.   Svako vatreno oružje klasificirano u ovu kategoriju nakon što je preinačeno da ispaljuje manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje;

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13. – točka a – točka iii.

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija C – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.   Vatreno oružje iz kategorije B i točaka 1. do 5. kategorije C nakon onesposobljavanja.

Briše se.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 13. – točka a – podtočka iii.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A – kategorija D

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(iii.a)  U kategoriji D tekst ispod naslova zamjenjuje se sljedećim:

„Dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima.”

„Dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima, pa i nakon što je preinačeno da ispaljuje manevarsko streljivo, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.”

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14. – podtočka b (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio III. – podstavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  u prvom podstavku dodaje se sljedeća točka:

 

„(ca) su deaktivirano vatreno oružje, pod uvjetom da je deaktivacija provedena:

 

(i.)  u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu III. ili

 

(ii.)  prije ... [datuma primjene ove Direktive o izmjeni] u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2403 ili

 

(iii.)  prije 8. travnja 2016.:

 

  u skladu s bilo kojim nacionalnim standardima deaktivacije i tehnikama koje primjenjuju države članice a koje je uspostavila Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 2.b ili

 

  u skladu s nacionalnim standardima deaktivacije i tehnikama koje primjenjuju države članice, pod uvjetom da se deaktivirano vatreno oružje ne prenese u drugu državu članicu ili plasira na tržište ili

 

  u skladu s postupkom urezivanja proreza, odnosno urezivanjem proreza kroz stijenku ležišta naboja širine najmanje 4 mm i uzduž najmanje 50 % duljine cijevi te sigurnosnim pričvršćivanjem zatika ili zavarivanjem cijevi za uvodnik metaka/kućište, tako da se oružje ne može preinačiti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva;”

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14. – podtočka b

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio III. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena  

su izrađeni za spašavanje života, ubijanje životinja, lov harpunom ili u industrijske ili tehničke svrhe, pod uvjetom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe;

(b) su izrađeni za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, ubijanje životinja, lov harpunom, u industrijske ili tehničke svrhe ili na način da mogu samo ispaljivati sačmu, zrna ili projektile djelovanjem stlačenog zraka ili drugog plina koji nije nastao djelovanjem zapaljenog potisnog sredstva, ili su pak izrađeni kao airsoft naprave ili zračne puške bilo kojeg tipa iz kojih se može ispaliti samo malen plastičan projektil s ograničenom količinom energije, pod uvjetom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe i da ih se ne može preinačiti na način da mogu ispaljivati sačmu, zrna ili projektile djelovanjem zapaljenog potisnog sredstva;

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog II. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14.a)  U Prilogu II., točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)  izjave:

„(f)  izjave:

„Za dobivanje prava na putovanje u drugu državu članicu s jednim ili više komada vatrenog oružja iz kategorija B, C ili D navedenih u ovoj dozvoli potrebno je dobiti jednu ili više prethodnih odgovarajućih dozvola od države članice koju se posjećuje. Ovo ili ova odobrenja mogu se zabilježiti u propusnici.

„Za dobivanje prava na putovanje u drugu državu članicu s jednim ili više komada vatrenog oružja iz kategorija A, B, C ili D navedenih u ovoj dozvoli potrebno je dobiti jednu ili više prethodnih odgovarajućih dozvola od države članice koju se posjećuje. Ovo ili ova odobrenja mogu se zabilježiti u propusnici.

Prije spomenuta prethodna dozvola u načelu nije potrebna za putovanje s vatrenim oružjem iz kategorija C ili D za potrebe lova ili s vatrenim oružjem iz kategorija B, C ili D za potrebe sudjelovanju u športskom streljaštvu, pod uvjetom da putnik ima dozvolu za vatreno oružje i može obrazložiti razlog za takvo putovanje.”

Prije spomenuta prethodna dozvola u načelu nije potrebna za putovanje s vatrenim oružjem iz kategorija C ili D za potrebe lova ili s vatrenim oružjem iz kategorija A, B, C ili D za potrebe sudjelovanju u športskom streljaštvu, pod uvjetom da putnik ima dozvolu za vatreno oružje i može obrazložiti razlog za takvo putovanje.”

Kada je država članica u skladu s člankom 8. stavkom 3. obavijestila drugu državu članicu da je posjedovanje ili nabava određenog vatrenog oružja iz kategorija B, C ili D zabranjena ili je za isto potrebno ishoditi dozvolu, treba dodati jednu od sljedećih izjava:

Kada je država članica u skladu s člankom 8. stavkom 3. obavijestila drugu državu članicu da je posjedovanje ili nabava određenog vatrenog oružja iz kategorija A, B, C ili D zabranjena ili je za isto potrebno ishoditi dozvolu, treba dodati jednu od sljedećih izjava:

‚Putovanje u … (država/e članica/e u pitanju) s vatrenim oružjem … (navodi se oružje) zabranjuje se.’

‚Putovanje u … (država/e članica/e u pitanju) s vatrenim oružjem … (navodi se oružje) zabranjuje se.’

„Za putovanje u … (država/e članica/e u pitanju) s vatrenim oružjem … (navodi se oružje) je potrebno dobiti dozvolu.”

„Za putovanje u … (država/e članica/e u pitanju) s vatrenim oružjem … (navodi se oružje) je potrebno dobiti dozvolu.”

Amandman105

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14.b (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog III. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

(14a) Dodaje se sljedeći prilog:

„Prilog III.

Tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja

Radnje koje je potrebno provesti kako bi se vatreno oružje učinilo neopozivo neuporabljivim definirane su na temelju triju tablica:

u tablici I. navedene su različite vrste vatrenog oružja,

u tablici II. opisane su radnje koje je potrebno provesti kako bi se svi osnovni sastavni dijelovi vatrenog oružja učinili nepovratno neuporabljivima,

u tablici III. navedene su radnje za onesposobljavanje koje je potrebno provesti s obzirom na različite vrste vatrenog oružja.

TABLICA I.: Popis tipova vatrenog oružja

TIPOVI VATRENOG ORUŽJA

1

Pištolji (jednostrijelni, poluautomatski)

2

Revolveri (uključujući revolvere koji se pune kroz vratašca za punjenje na poleđini bubnja)

3

Jednostrijelno dugocijevno vatreno oružje (koje se ne puni prelamanjem)

4

Vatreno oružje s punjenjem prelamanjem (npr. s glatkom cijevi, užlijebljenom cijevi, kombinacijom glatke i užlijebljene cijevi, punjenjem spuštanjem/okretanjem nosača zatvarača, kratkocijevno i dugocijevno vatreno oružje)

5

Repetirajuće dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

6

Poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

7

Automatsko vatreno oružje: npr. određene jurišne puške, (kratke) strojnice, automatski pištolji (ne posadne strojnice)

8

Vatreno oružje koje se puni s ušća cijevi

TABLICA II. Posebne radnje prema sastavnom dijelu

SASTAVNI DIO

POSTUPAK

1. CIJEV

1.1. Ako je cijev pričvršćena za kućište (1), prikliještite cijev za mehanizam punjenja zatikom od kaljenog čelika (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm) kroz ležište naboja i kućište. Zatik se mora zavariti (2).

 

Ako je cijev slobodna (nije pričvršćena), izrežite prorez punom duljinom stijenke ležišta naboja (širina > ½ kalibra i najviše 8 mm) i čvrsto zavarite klin ili šipku u cijev od početka ležišta naboja (duljina > 2/3 duljine cijevi). U glatkim cijevima samo ležište naboja treba trajno blokirati klinom iste duljine kao što je ležište naboja.

 

1.3. Uzduž prve trećine cijevi od ležišta naboja probušite rupe (najmanje ⅔ promjera cijevi za oružje s glatkom cijevi ili puni promjer cijevi za sva ostala oružja; jednu iza druge, tri za kratkocijevno oružje, šest za dugocijevno oružje) ili izrežite, iza ležišta naboja, prorez u obliku slova V (s kutem od 60 ± 5°) na cijevi ili izrežite, iza ležišta naboja, uzdužan prorez (širine 8–10 mm ± 0,5 mm, duljine ≥ 52 mm) na istom mjestu kao i rupe ili izrežite uzdužan prorez (širine 4–6 mm ± 0,5 mm od ležišta naboja do ušća cijevi, osim 5 mm na ušću cijevi).

 

1.4. Za cijevi s ugrađenim donosačem uklonite donosač.

 

1.5. Spriječite odvajanje cijevi od kućišta zatikom od kaljenog čelika ili zavarivanjem.

 

1.6. Učvrstite šipku u prijelazni konus cijevi (L>⅔ duljine cijevi). Zavarite u prijelazni konus. Pričvrstite cijev (kroz prijelazni konus) za kućište i zavarite zatik. Izbušite rupu od ⅔ promjera cijevi na prvoj trećini cijevi od prijelaznog konusa i zavarite šipku za cijev kroz izbušenu rupu.

2. ZATVARAČ, NOSAČ ZATVARAČA

2.1. Uklonite ili skratite udarnu iglu.

 

2.2. Strojnom obradom odsijecite čelo nosača zatvarača pod kutem od najmanje 45 stupnjeva i površinu veću od 50 % čela zatvarača.

 

2.3. Zavarite rupu kroz koju prolazi udarna igla.

3. BUBANJ

3.1. Uklonite sve unutarnje stijenke s bubnja uzduž najmanje ⅔ njegove duljine kružnom strojnom obradom 50 % promjera ležišta naboja.

 

3.2. Tamo gdje je to moguće, zavarivanjem spriječite odvajanje bubnja od kućišta ili odgovarajućim mjerama, poput spajanja zatikom, onemogućite odvajanje.

4. VODILICA

4.1. Strojno obradite ili uklonite više od 50 % čela zatvarača pod kutem između 45 i 90 stupnjeva.

 

4.2. Uklonite ili skratite udarnu iglu.

 

4.3. Strojno obradite i zavarite rupu kroz koju prolazni udarna igla.

 

4.4. Strojnom obradom uklonite najmanje ⅔ spojnih ušica iz vodilice.

 

4.5. Ako je moguće, strojno obradite unutrašnjost gornjeg prednjeg dijela izvlakača u vodilici pod kutem od 45 stupnjeva.

5. KUĆIŠTE (PIŠTOLJI)

5.1. Uklonite donosač.

 

5.2. Strojnom obradom uklonite najmanje ⅔ šina vodilica s obje strane kućišta.

 

5.3. Zavarite utvrđivač navlake ili primijenite odgovarajuće mjere ako zavarivanje nije moguće.

 

5.4. Onemogućite rastavljanje pištolja s polimernim okvirom zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera ako zavarivanje ili spajanje nije moguće.

6. AUTOMATSKI SUSTAV

6.1. Uništite klip i plinski sustav rezanjem ili zavarivanjem.

 

6.2. Uklonite nosač zatvarača, zamijenite ga komadom čelika i zavarite ga, ili uklonite najmanje 50 % nosača zatvarača, zavarite ga i odrežite spojne ušice s glave zatvarača.

 

6.3. Međusobno zavarite dijelove poluge okidača i, ako je moguće, zavarite tako zavarene dijelove s okvirom. Ako zavarivanje unutar okvira nije moguće, uklonite polugu okidača i ispunite prazan prostor na odgovarajuć način (npr. lijepljenjem dijela odgovarajuće veličine ili punjenjem epoksidnom smolom).

7. MEHANIZAM PUNJENJA

7.1. Strojnom obradom načinite stožac s kutem od najmanje 60 stupnjeva (kut vrha) kako biste dobili promjer baze od najmanje 1 cm ili jednak promjeru čela zatvarača.

 

7.2. Uklonite udarnu iglu, povećajte promjer rupe kroz koju prolazi udarna igla za najmanje 5 mm i zavarite rupu kroz koju prolazi udarna igla.

8. SPREMNIK (ako je primjenjivo)

8.1. Zavarite spremnik u prihvatnim točkama ili, ovisno o vrsti oružja i materijalu, primijenite odgovarajuće mjere kako biste onemogućili uklanjanje spremnika.

 

8.2. Ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postavite varove ili fiksirajte utvrđivač spremnika kako biste trajno onemogućili umetanje spremnika.

 

8.3. Kroz spremnik, ležište naboja i kućište provucite klin od kaljenog čelika. Pričvrstite ga varenjem.

9. PUNJENJE S UŠĆA CIJEVI

9.1. Uklonite ili zavarite ispust (ispuste), zavarite rupu (rupe).

10. NAPRAVA ZA SMANJIVANJE BUKE

10.1. Spriječite uklanjanje naprave za smanjivanje buke umetanjem zatika od kaljenog čelika ili je zavarite ako je sastavni dio oružja.

 

10.2. Uklonite sve unutarnje dijelove i njihove pričvrsne točke s naprave za smanjivanje buke, tako da ostane samo cijev. Na kućištu probušite dvije rupe promjera 5 mm blizu točke u kojoj je naprava za smanjivanje buke pričvršćena za cijev.

Čvrstoća umetaka

Šipka ili zatik od kaljenog čelika

TABLICA III. Posebne radnje po osnovnom sastavnom dijelu za svaku vrstu vatrenog oružja

VRSTA

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUPAK

Pištolji (osim automatskih)

Revolveri

Jednostrijelno dugocijevno vatreno oružje (koje se ne puni prelamanjem)

Vatreno oružje s punjenjem prelamanjem (s glatkom cijevi, užlijebljenom cijevi ili kombinacijom)

Repetirajuće dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

Poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

Automatsko vatreno oružje: jurišne puške, (kratke) strojnice

Vatreno oružje koje se puni s ušća cijevi

1.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2. i 1.3.

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4.

X

 

 

 

 

X

X

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2.

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1.

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.2.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.3.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.4.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.5.

X

 

 

 

 

X

X (za automatske pištolje)

 

5.1.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.2.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.3.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.4.

X (polimerno kućište)

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

6.1.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1.

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2.

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1. ili 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3.

 

 

 

 

X (cijev spremnika)

X (cijev spremnika)

 

 

9.1.

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1.

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2.

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Cijev pričvršćena za kućište vijcima, stezanjem ili na drugi način.

(2)  Zavarivanje je metoda proizvodnje ili izrade kojom se materijali, obično metali ili termoplastika, spajaju taljenjem.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom [tri mjeseca nakon objave u Službenom listu]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom [dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni]. One odmah Komisiji dostavljaju tekstove tih mjera.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Europska unija od 1999. ima zakonodavstvo koje uređuje nabavu i posjedovanje vatrenog oružja, i to Direktivu 91/477/EZ koja je izmijenjena 2008. U toj Direktivi utvrđena su pravila o označivanju i sljedljivosti vatrenog oružja, kao i uvjeti koje pojedinci moraju ispunjavati da bi mogli nabavljati i posjedovati vatreno oružje.

Važno je shvatiti da velika većina vatrenog oružja koje se zakonito posjeduje u EU-u ne predstavlja nikakvu opasnost za javnost.

Premda je uporaba legalno nabavljenog vatrenog oružja u kriminalne i terorističke svrhe ograničena, zabilježeni su neki takvi slučajevi. Primjerice, jedna vrsta oružja koja je korištena u napadima na Charlie Hebdo u Parizu prethodno je legalno kupljena u jednoj državi članici nakon preinake u akustično vatreno oružje „s manevarskim streljivom”, za koje u skladu sa zakonom te države članice prije njegove nedavne izmjene nije bilo potrebno odobrenje. To je oružje zatim ponovno preinačeno u pravo, zabranjeno vatreno oružje.

U tom je kontekstu Europska komisija pokrenula reviziju Direktive o vatrenom oružju. Komisija je iznijela niz prijedloga kojima se drastično mijenjaju područje primjene Direktive i zahtjevi koji su u njoj sadržani, ali nije predstavila procjenu utjecaja. Takva bi procjena pomogla pojasniti razloge za uvođenje tih prijedloga i dokaze na kojima se prijedlozi temelje. Nepostojanje procjene dovelo je do sveopće zabrinutosti vlasnika legalno nabavljenog vatrenog oružja iz različitih područja. Jasno je da su mnogi dionici zabrinuti zbog nedovoljne jasnoće nekih prijedloga i mogućih posljedica za zakonite vlasnike.

Zato se izvjestiteljica pokušala što šire i što transparentnije savjetovati kako bi svojim izvješćem obuhvatila stvarne probleme i ograničila nepotrebne i nenamjerne posljedice. Predlaže da se status quo zadrži tamo gdje nema dovoljno dokaza da se opravda izmjena.

Međutim, Komisija je isti dan kada je započela reviziju Direktive također usvojila Uredbu o onesposobljavanju. Dionici iz mnogih država članica izrazili su zabrinutost da će zbog te nove Uredbe tijela kaznenog progona teže utvrđivati je li vatreno oružje propisno onesposobljeno.

Onesposobljeno vatreno oružje ili replike zakonito se koriste u filmskoj industriji i uprizorenjima vojnih događaja. Iz razmjene gledišta sa stručnjacima izvjestiteljica je shvatila da postoje razlike u praktičnoj primjeni pojma „onesposobljen” među stručnjacima. Da ne bi bilo dvojbe, za potrebe ovog prijedloga pojam „onesposobljeno vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je neopozivo učinjeno neuporabljivim.

Iz tog razloga izvjestiteljica smatra da se svim eventualnim izmjenama Direktive mora postići ravnoteža između prava na vlasništvo određenih vrsta vatrenog oružja i kontrola primjerenih za rizik koji predstavljaju.

1. Definicija vatrenog oružja

Izvjestiteljica predlaže primjenu pristupa temeljenog na osnovnim sastavnim dijelovima, prema kojem je svaka naprava koja ima isti osnovni sastavni dio kao vatreno oružje po definiciji vatreno oružje.

Replike i signalno oružje ne smatraju se vatrenim oružjem, osim ako ih se ne može preinačiti u vatreno oružje ili imaju jednu od istih osnovnih sastavnih dijelova.

2. Oružje s manevarskim streljivom

Izvjestiteljica predlaže da se vatreno oružje koje je preinačeno tako da ispaljuje manevarsko streljivo ostane obuhvaćeno definicijom vatrenog oružja, i to u svojoj početnoj kategoriji.

3. Spremnici

Izvjestiteljica je dobila podneske od malog broja stručnjaka koji su predložili da se spremnici kontroliraju tako da se proglase „osnovnim sastavnim dijelom” vatrenog oružja. Izvjestiteljica ima znatne zadrške prema ovom pristupu i dobila je mnogo drugih primjedaba o relativnoj jednostavnosti spremnika, što znači da je proizvodnja spremnika relativno laka, te o količini spremnika koje vlasnici vatrenog oružja već legalno posjeduju i koji su u velikoj mjeri međusobno zamjenjivi. Zato učinkovitost takve mjere nije očita, pa ni izvjestiteljica ne predlaže da se spremnike uvrsti u „osnovne sastavne dijelove”.

4. Razmjena informacija

Određena tijela kaznenog progona predložila su poboljšanja u vezi s razmjenom informacija. Izvjestiteljica predlaže da se evidencije odmah učine dostupnima putem interoperabilnih sustava.

5. Čuvanje

Izvjestiteljica primjećuje da većina država članica već ima pravila o čuvanju vatrenog oružja i preporučuje da se to formalizira u Direktivi te da se u zahtjevima za čuvanje oružja uzmu u obzir karakteristike i kategorija predmetnog vatrenog oružja.

6. Liječnički pregledi

Izvjestiteljica smatra da se u prvobitne prijedloge Komisije o liječničkim pregledima može unijeti nekoliko poboljšanja koja bi odražavala različite primjere dobre prakse u državama članicama. Izvjestiteljica predlaže da države članice uspostave sustav pregleda, bilo kao periodičnu procjenu ili stalan proces praćenja.

7. Posebni slučajevi

Izvjestiteljica predlaže da se ponovno uvede postojeća odredba iz članka 6. prema kojoj države članice mogu odobriti određenim osobama da posjeduju vatreno oružje kategorije A u posebnim okolnostima. Izvjestiteljica shvaća da postoje organizacije kojima je potrebno takvo odobrenje, kao što su oružari, ispitne ustanove za oružje, proizvođači, forenzičari, u određenim slučajevima sudionici produkcije filmova i pojedinci kojima vatreno oružje treba za samoobranu. Izvjestiteljica predlaže da se o odobrenjima odlučuje od slučaja do slučaja, da ona trebaju biti strogo ograničena i da se izdaju samo ako ne ugrožavaju javnu sigurnost.

Izvjestiteljica predlaže da se odobrenja za povijesne svrhe strože definiraju, da se izdaju samo ako postoje odgovarajuće sigurnosne mjere te da u svakom slučaju države članice imaju pravo odlučiti hoće li ih izdati.

8. Internetska prodaja

Izvjestiteljica predlaže da prodaju na daljinu treba odobriti samo uz uvjet da se konačna primopredaja vatrenog oružja, osnovnih sastavnih dijelova ili streljiva obavi ako su provedene sve potrebne provjere.

9. Uredba o onesposobljavanju

Stručnjaci su naišli na niz tehničkih problema u novoj Provedbenoj uredbi o onesposobljavanju, koja stupa na snagu 8. travnja. Izvjestiteljica je predložila različite načine njihova rješavanja: ili detaljnom izmjenom Provedbene uredbe ili revizijom prethodno postojećih normi ili posebnom izmjenom koja bi se odnosila na vatreno oružje onesposobljeno prema tehničkoj definiciji prorezivanja i zatvaranja zatikom.

10. Streljivo

Izvjestiteljica misli da zakonodavstvo koje već postoji za potrebe kontrole prekursora eksploziva može biti relevantno za kontrolu streljiva, odnosno da se sumnjive kupovine veće količine streljiva trebaju prijavljivati. U okviru nastojanja da se smanji opasnost od nezakonite uporabe vatrenog oružja koje se legalno posjeduje, njegovih dijelova i streljiva, ova vrsta obveze pomoći će da se smanje rizici povezani s mogućnošću kupovine streljiva bez provjere.

11. Vatreno oružje kategorije A i B

Izvjestiteljica je svjesna da bi prijedlog Komisije da se „poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom” ponovno razvrsta u kategoriju A izazvao mnoge praktične problemi pri provedbi te da je već bilo takvih pokušaja, koji su u prošlosti odbijeni u nekim državama članicama.


MIŠLJENJE MANJINE

koje je u skladu s člankom 56. stavkom 3. Poslovnika Europskog parlamenta

podnijela Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a

budući da:

- je revizija Direktive 91/477/EZZ nezakonita jer ne odgovara planiranim ciljevima u pogledu borbe protiv islamističkih terorističkih skupina koje izvršavaju napade u Europi i iscrpljivanja njihovih privilegiranih izvora za opskrbu vatrenim oružjem;

- je prijedlog o reviziji Direktive 91/477/EZZ nepotreban jer se njome ne uzima u obzir nezakonita trgovina vatrenim oružjem koja eksponencijalno raste na teritoriju država članica schengenskog područja;

- je revizija Direktive 91/477/EZZ neprecizna te da ne donosi odgovarajuće odgovore na pitanja koja su pak od ključne važnosti za nacionalnu i međunarodnu sigurnost, uslijed čega aktivnost islamističkih terorističkih skupina samo napreduje;

- je revizija Direktive 91/477/EZZ nepravedna jer joj je jedini cilj ograničiti javne slobode poštenih građana koji žele nabaviti ili posjedovati vatreno oružje, što je ionako već uređeno posebnim propisima;

- je prijedlog o reviziji Direktive 91/477/EZZ nerazmjeran u odnosu na gospodarske, kulturne i sportske sektore povezane s vatrenim oružjem koji će osjetiti posljedice loše pripremljenog zakonodavstva lišenog svake ozbiljne analize utjecaja;

Klub zastupnika ENF-a ne slaže se s prijedlogom Odbora IMCO te će se usprotiviti reviziji Direktive 91/477/EZZ koju u njezinu sadašnjem obliku smatra uvelike zadovoljavajućom.

koje je u skladu s člankom 56. stavkom 3. Poslovnika Europskog parlamenta

podnijela Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a


MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (*) (18.5.2016)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

(COM(2015)0750 – C8‑0358/2015 – 2015/0269(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Bodil Valero

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Nabava, posjedovanje i uvoz/izvoz vatrenog oružja za civilnu uporabu podliježu sveobuhvatnom regulatornom okviru EU-a utvrđenom Direktivom 91/477/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ. Ta je Direktiva donesena u cilju uspostave minimalnih standarda za označivanje, skladištenje, proizvodnju, trgovanje, registriranje i onesposobljavanje vatrenog oružja, kao i u cilju uspostave definicija i uvođenja kažnjivog djela.

Usprkos strožem zakonodavstvu, nasilje u kojem se koristi vatreno oružje i dalje predstavlja znatnu prijetnju u EU-u. Vijeće ministara unutarnjih poslova u svojoj je izjavi od 29. kolovoza 2015. pozvalo na hitno djelovanje u vezi s onesposobljavanjem vatrenog oružja kako bi se spriječilo da ga kriminalci ponovno osposobljavaju i upotrebljavaju. Ono je ponovno pozvalo na reviziju Direktive o vatrenom oružju i na zauzimanje zajedničkog pristupa u pogledu onesposobljavanja, uz poboljšanje sljedivosti u okviru postojećeg zakonodavstva kako bi se uklonile manjkavosti i nedostaci u njezinoj provedbi na nacionalnoj razini.

U izvješću o provedbi Direktive o vatrenom oružju također su utvrđene prepreke u području praćenja vatrenog oružja zbog razlika u državama članicama. U svojem je prijedlogu Komisija predložila izmjene postojećeg zakonodavstva u nekoliko područja, kao što su:

•  zajednički standardi EU-a o onesposobljavanju,

•  zajednička pravila EU-a o označivanju vatrenog oružja u cilju poboljšanja njegove sljedivosti,

•  bolja razmjena informacija među državama članicama, na primjer onih o odbijanju izdavanja odobrenja za posjedovanje vatrenog oružja o kojem je odlučilo drugo nacionalno tijelo, te obveza povezivanja nacionalnih registara oružja,

•  zajednički kriteriji za oružje za uzbunjivanje (npr. signalne baklje i rakete i signalni pištolji) uz pomoć kojih se želi onemogućiti njihova preinaka u potpuno funkcionalno vatreno oružje,

•  stroža pravila o kupnji vatrenog oružja na internetu kako bi se izbjegla kupnja vatrenog oružja, ključnih dijelova ili streljiva na internetu,

•  stroža pravila o zabrani određenog poluautomatskog vatrenog oružja, koje privatne osobe neće smjeti posjedovati, čak i ako je trajno onesposobljeno,

•  stroži uvjeti za kretanje onesposobljenog vatrenog oružja,

•  stroži uvjeti za kolekcionare kako bi se smanjio rizik prodaje kriminalcima.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove organizirao je kratko saslušanje 15. veljače 2016. radi preispitivanja točaka koje bi se mogle poboljšati u okviru postojeće Direktive i radi razjašnjavanja primjerene razine usklađivanja na razini EU-a.

Stručnjak za vatreno oružje koji je pozvan na saslušanje posebno je istaknuo prijetnju koju predstavlja preinačeno i ponovno osposobljeno vatreno oružje te potrebu za visokim zajedničkim standardima za onesposobljavanje u EU-u te je nadalje istaknuo da svaki bitan dio vatrenog oružja treba biti označen kako bi ga se moglo pratiti u slučaju krađe ili gubitka. On je ukazao i na to da je opća zabrana poluautomatskog oružja na temelju kriterija „sličnosti” problematična i da njena provedba nije izvediva u državama članicama.

Stručnjak za izdavanje dozvola i liječničke preglede koji je također bio pozvan na saslušanje ustvrdio je da je prije izdavanja dozvole za vatreno oružje potreban određeni osnovni liječnički pregled (kojim su obuhvaćeni i fizička sposobnost i mentalno zdravlje), kao i redovni ponovljeni pregledi.

Stajalište izvjestiteljice za mišljenje

Izvjestiteljica pozdravlja reviziju Direktive kojom će se omogućiti da se rupe u postojećem zakonodavstvu zatvore i da se poboljša sigurnost europskih građana. Shodno tome, izvjestiteljica podržava većinu prijedloga iznesenih u prijedlogu Komisije. Međutim, neke je dijelove potrebno izmijeniti kako bi novo zakonodavstvo bilo razumljivo, učinkovito, uravnoteženo i proporcionalno.

Izvjestiteljica nadalje želi jasno istaknuti da ovom Direktivom, iako je njezin cilj veća sigurnost građana, nije obuhvaćen problem ilegalnog oružja i s njim povezanog organiziranog kriminala i terorističkih aktivnosti, koji su samo dvije vrste problema povezanih s vatrenim oružjem. Njome se ponajprije želi spriječiti da legalno vatreno oružje završi na crnom tržištu te se žele spriječiti masovne pucnjave, samoubojstva, ubojstva i nesreće koje uključuju vatreno oružje.

Izvjestiteljica žali što Komisija nije unaprijed predstavila procjenu utjecaja. Komisija je u procjeni utjecaja mogla, na primjer, točno navesti vrste i količine vatrenog oružja na koje se prijedlog odnosi te tako Parlamentu olakšati zauzimanje informiranog stajališta o tom pitanju.

S obzirom na navedeno, izvjestiteljica predlaže izmjene osobito u pogledu:

1.  područja primjene Direktive (da osim vatrenog oružja budu obuhvaćeni i njegovi osnovni sastavni dijelovi i streljivo);

2.  označivanja osnovnih sastavnih dijelova;

3.  onesposobljavanja vatrenog oružja;

4.  razmjene informacija među državama članicama;

5.  prodaje na daljinu;

6.  provjere prikladnosti za podnositelje zahtjeva za dozvolu;

7.  dodatne sigurnosne mjere.

Komisija u svojem prijedlogu predlaže da se Prilog I. Direktivi izmjeni tako da se kategoriji A doda „automatsko vatreno oružje koje je preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje” i „vatreno oružje iz točaka 1. do 7. nakon onesposobljavanja”, čime bi se takvo vatreno oružje zabranilo. Izvjestiteljica podržava navedenu odredbu.

Komisija također želi takozvanu kategoriju B7, koja se odnosi na „poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom”, premjestiti u kategoriju A. Izvjestiteljica smatra da takva odredba nije razumljiva ni praktički primjenjiva u svojem trenutačnom obliku jer se ne navodi razlika između fizičke sličnosti i tehničkih obilježja. Umjesto pukog fizičkog izgleda oružja, odlučujući faktor trebali bi biti tehnički kriteriji, kao što su energija pobude vatrenog oružja, kalibar, mogućnost dodavanja velikog spremnika; ili druga obilježja za koja ne postoji valjano opravdanje, kao što su rukohvat pištolja, sklopivi kundak, sustav za hlađenje itd. Izvjestiteljica poziva Komisiju da ponovno razmotri navedenu točku prijedloga.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kao odgovor na nedavne terorističke činove koji su ukazali na nedostatke u provedbi Direktive 91/477/EEZ, posebno u pogledu pravila o onesposobljavanju oružja, mogućnosti preinake i označivanju, u Europskom programu sigurnosti donesenom u travnju 2015. i u Izjavi Vijeća ministara unutarnjih poslova od 29. kolovoza 2015. zahtijevaju se revizija te Direktive i zajednički pristup onesposobljavanju vatrenog oružja kako bi se spriječilo kriminalce da ga ponovno osposobe i upotrebljavaju.

(2)  Izmjene Direktive Vijeća 91/477/EEZ ne smiju proizlaziti iz pretpostavljene povezanosti nedavnih terorističkih napada sa zakonitom upotrebom i nošenjem oružja u Uniji, što se ponajprije odnosi na lovce, sportske strijelce i kolekcionare. Proizvodnja, trgovina, posjedovanje i upotreba oružja i streljiva u skladu s važećim zakonskim normama legitimne su aktivnosti od velike rekreativne, sportske i gospodarske važnosti i relevantne za otvaranje radnih mjesta i stvaranje bogatstva u Uniji.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Održavanje i razmjena informacija moraju biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_____________________

 

1a.  Uredba (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L ...).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Određena pitanja iz Direktive 91/477/EEZ treba dodatno poboljšati.

(3)  Određena pitanja iz Direktive 91/477/EEZ treba dodatno poboljšati, na razmjeran način, u cilju borbe protiv trgovine oružjem u kriminalne ili terorističke svrhe te u cilju poticanja usklađene primjene u državama članicama.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Tijela koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koja je kao takva priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan te koja u svojem posjedu imaju vatreno oružje razvrstano u kategoriju A i nabavljeno prije datuma stupanja na snagu ove Direktive trebala bi imati mogućnost zadržati to vatreno oružje u svojem posjedu ako imaju odobrenje predmetne države članice i ako je to vatreno oružje onesposobljeno.

(4)  Tijela i osobe koji se bave kulturnim, povijesnim, znanstvenim, tehničkim ili obrazovnim aspektima oružja, kao što su muzeji i kolekcionari, i koje je kao takve priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan trebali bi imati mogućnost posjedovanja i nabave vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju A ako imaju odobrenje predmetne države članice i pod uvjetom da su poduzeli potrebne mjere za uklanjanje rizika za javnu sigurnost, između ostalog sigurnim skladištenjem vatrenog oružja. Pri izdavanju svakog takvog odobrenja treba uzeti u obzir konkretnu situaciju, uključujući vrstu i svrhu sakupljanja.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da su kolekcionari prepoznati kao mogući izvor trgovanja vatrenim oružjem, oni bi trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom.

Briše se.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  U ovu je Direktivu potrebno uvrstiti minimalne zahtjeve za sigurno skladištenje vatrenog oružja kako bi se spriječila zlouporaba vatrenog oružja. Države članice trebale bi se pobrinuti za to da je svaka osoba koja zakonito nabavi ili posjeduje vatreno oružje ili streljivo obvezna poduzeti razumne mjere opreza kako bi se zajamčilo da je vatreno oružje ili streljivo zaštićeno u smislu gubitka ili krađe te da nije dostupno trećim stranama.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uzimajući u obzir veliku opasnost od ponovnog osposobljavanja neodgovarajuće onesposobljenog oružja i s ciljem jačanja sigurnosti u cijeloj Uniji, onesposobljeno vatreno oružje trebalo bi biti obuhvaćeno ovom Direktivom. Pored toga, za većinu opasnog vatrenog oružja trebalo bi uvesti stroža pravila kako bi se osiguralo da posjedovanje takvog vatrenog oružja ili trgovanje njime nije dopušteno. Ta bi se pravila trebala primjenjivati i na vatreno oružje te kategorije čak i ako je onesposobljeno. U slučaju nepoštovanja tih pravila, države bi članice trebale poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući uništenje tog vatrenog oružja.

(7)  Uzimajući u obzir veliku opasnost od ponovnog osposobljavanja neodgovarajuće onesposobljenog oružja i s ciljem jačanja sigurnosti u cijeloj Uniji, onesposobljeno vatreno oružje trebalo bi biti obuhvaćeno ovom Direktivom. U slučaju nepoštovanja tih pravila, države bi članice trebale poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući uništenje tog vatrenog oružja. U tom bi kontekstu trebalo uzeti u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/24031a od 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo.

 

__________________

 

1a SL L 333, 19.12.2015., str. 62.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se osigurala njegova sljedivost, onesposobljeno bi vatreno oružje trebalo biti registrirano u nacionalnim registrima.

(8)  Kako bi se osigurala sljedivost, onesposobljavanje vatrenog oružja trebalo bi biti registrirano u nacionalnim registrima, koji se redovito ažuriraju i dostupni su tijelima kaznenog progona svake države članice.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Određeno poluautomatsko vatreno oružje može se jednostavno preinačiti u automatsko vatreno oružje, što predstavlja prijetnju za sigurnost. Međutim, čak i ako nije preinačeno u vatreno oružje iz kategorije A, određeno poluautomatsko vatreno oružje može biti vrlo opasno ako mu se poveća kapacitet u pogledu broja naboja. Stoga bi takvo poluautomatsko oružje trebalo zabraniti za civilnu uporabu.

Briše se.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se izbjeglo lako brisanje oznaka i pojasnilo na koje bi komponente trebalo staviti oznaku, trebalo bi uvesti zajednička pravila Unije o označivanju.

(10)  Kako bi se izbjeglo brisanje oznaka i pojasnilo na koje bi komponente trebalo staviti oznaku, trebalo bi uvesti zajednička pravila Unije o označivanju. U okviru tih pravila trebalo bi se uzeti u obzir nove materijale koji se upotrebljavaju u proizvodnji oružja te pojavu trodimenzionalnog oružja. Također bi se trebalo voditi računa o uvezenom oružju.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Države članice trebale bi uspostaviti sigurnosne kriterije za skladištenje i prijevoz vatrenog oružja; ti bi kriteriji trebali biti prilagođeni količini vatrenog oružja u posjedu i stupnju opasnosti koju ono predstavlja.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Vatreno se oružje može upotrebljavati mnogo dulje od 20 godina. Radi osiguravanja njegove sljedivosti, evidencija o njemu trebala bi se čuvati na neodređeno razdoblje do potvrde njegova uništenja.

(11)  Vatreno se oružje može upotrebljavati mnogo dulje od 20 godina. Radi osiguravanja njegove sljedivosti, evidencija o njemu trebala bi se čuvati na neodređeno razdoblje dok nadležna tijela ne potvrde da je uništeno.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Mehanizmi prodaje vatrenog oružja i njegovih komponenti sredstvima komunikacije na daljinu mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju za sigurnost jer ih je teže nadzirati od uobičajenih metoda prodaje, posebno u pogledu internetske provjere zakonitosti odobrenja. Stoga je prikladno ograničiti prodaju oružja i komponenti sredstvima komunikacije na daljinu, posebno internetom, na trgovce oružjem i posrednike.

(12)  Mehanizmi prodaje vatrenog oružja i njegovih osnovnih sastavnih dijelova sredstvima komunikacije na daljinu mogu predstavljati osobitu prijetnju za sigurnost jer ih je teže nadzirati od uobičajenih metoda prodaje. Stoga je, kako bi se zajamčile adekvatne kontrole, prikladno ograničiti prodaju oružja i komponenti sredstvima komunikacije na daljinu, posebno internetom, na trgovce oružjem i posrednike, osim u slučaju da se predaja ili podizanje vatrenog oružja odvija u prostorijama ovlaštenog trgovca oružjem, lokalnoj policijskoj postaji ili kod drugog tijela ovlaštenog na temelju nacionalnog prava predmetne države članice ili da je država članica na drugi način osigurala provjeru i kontrolu identiteta, odobrenja i povezane dokumentacije uključenih strana. Ovom odredbom ne dovodi se u pitanje pravo država članica da donesu stroža pravila u pogledu privatne prodaje vatrenog oružja bez posrednika.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Nadalje, postoji velika opasnost od preinake oružja za uzbunjivanje i drugih vrsta oružja s manevarskim streljivom u stvarno vatreno oružje te se u nekim terorističkim radnjama upotrebljavalo preinačeno oružje. Stoga je ključno riješiti problem uporabe preinačenog vatrenog oružja u kaznenim djelima, posebno njegovim uključivanjem u područje primjene Direktive. Trebalo bi donijeti tehničke specifikacije za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, kao i za paradno i akustično oružje kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje.

(13)  Trebalo bi donijeti tehničke specifikacije za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, kao i za paradno i akustično oružje kako bi se onemogućila njihova preinaka u vatreno oružje.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Radi bolje razmjene informacija među državama članicama, Komisija bi trebala ocijeniti nužne elemente sustava za podršku takvoj razmjeni informacija iz računalnih sustava baze podataka koje su uspostavile države članice. Ocjena Komisije može prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlogom uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

(14)  Radi bolje razmjene informacija među državama članicama i bolje sljedivosti vatrenog oružja, Komisija bi trebala ocijeniti nužne elemente sustava kojim bi se svim državama članicama omogućila obvezna dostupnost informacija iz računalnih sustava baze podataka koje su uspostavile države članice. Ocjena Komisije trebala bi prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlogom uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija. Povrh potrebnog nadzora nad oružjem u posjedu privatnih osoba ili drugih tijela, u skladu sa zakonom, takvim se sustavom mora zajamčiti sljedivost oružja koje su vlasti zaplijenile, koje im je predano ili čijeg se vlasništva vlasnik odrekao u korist države članice, kako bi se moglo pratiti što se s oružjem događa sve do njegova eventualnog uništenja, daljnje upotrebe ili ponovnog stavljanja na tržište.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala prikladna razmjena informacija među državama članicama o izdanim odobrenjima i o odbijanjima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s donošenjem akta kojima će se državama članicama omogućiti stvaranje takvog sustava razmjene informacija o izdanim odobrenjima i o odbijanjima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da su relevantni dokumenti dostavljeni Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, pravovremeno i na primjeren način.

(15)  Kako bi se osigurala prikladna razmjena informacija među državama članicama o izdanim odobrenjima, odbijanjima, prekidima i bilo kakvim drugim informacijama obuhvaćenim ovom Direktivom, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s donošenjem akta kojima će se državama članicama omogućiti stvaranje takvog sustava obavezne i sustavne razmjene informacija među državama članicama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da su relevantni dokumenti dostavljeni Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, pravovremeno i na primjeren način.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.b  Za potrebe ove Direktive „osnovni sastavni dio” znači cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilica ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača te svaka naprava namijenjena ili prilagođena smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja koji su, s obzirom na to da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

1.b  Za potrebe ove Direktive „osnovni sastavni dio” znači cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilica ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača koji su, s obzirom na to da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

Obrazloženje

Prigušivači nisu „osnovni” sastavni dio i njihovim uvrštavanjem ne bi se povećala sigurnost.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.e  Za potrebe ove Direktive „posrednik” znači svaka fizička ili pravna osoba, koja nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja prijenosa unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu ili od izvoza u treću zemlju potpuno sastavljenog vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva.

1.e  Za potrebe ove Direktive „posrednik” znači svaka fizička ili pravna osoba, koja nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja prijenosa unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu ili od izvoza u treću zemlju ili uvoza iz treće zemlje u državu članicu potpuno sastavljenog vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva.

Obrazloženje

Nema razloga da se u djelokrug rada posrednika ne uključi uvoz vatrenog oružja iz treće zemlje u državu članicu.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.h  Za potrebe ove Direktive „replika vatrenog oružja” znači predmeti koji fizički izgledaju kao vatreno oružje, ali su proizvedeni tako da ih se ne može preinačiti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

Briše se.

Obrazloženje

Definicija replike koja se odnosi na predmete koji imaju vanjski izgled vatrenog oružja, ali koje se ne može preinačiti za ispaljivanje zrna opisuje predmete koji niti teoretski nisu vatreno oružje te im stoga nije mjesto u Direktivi o vatrenom oružju i ne bi trebali biti obuhvaćeni njome. Nema potrebe da u Direktivu budu uvrštene odredbe o igračkama, ukrasnim predmetima itd. Nadalje, zbog nepreciznog je kriterija vanjskog izgleda teško utvrditi razliku između replika i drugih predmeta.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 1. – stavak 1.i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.i  Za potrebe ove Direktive „onesposobljeno vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je prepravljeno tako da je onesposobljavanjem učinjeno trajno neprimjerenim za uporabu, čime je osigurano da su svi bitni dijelovi vatrenog oružja trajno onesposobljeni i da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili prepravljanje kojima bi se omogućilo osposobljavanje takvog vatrenog oružja na bilo koji način.”;

1.i  Za potrebe ove Direktive „onesposobljeno vatreno oružje” znači vatreno oružje koje je prepravljeno tako da je onesposobljavanjem učinjeno trajno neprimjerenim za uporabu, čime je osigurano da su svi bitni dijelovi vatrenog oružja trajno onesposobljeni i da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili prepravljanje kojima bi se omogućilo osposobljavanje takvog vatrenog oružja na bilo koji način, u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/24031a od 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo.

 

__________________

 

1a  SL L 333, 19.12.2015., str. 62.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

"1.  Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih odredaba o nošenju oružja, lovu ili streljaštvu.”

"1.  Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih odredaba o nošenju oružja, lovu ili streljaštvu ni strože zakonske propise o nezakonitoj prodaji oružja.”

Obrazloženje

Ovom Direktivom mora se povećati prekogranična sljedivost i transparentnost u pogledu posjedovanja i prodaje oružja te omogućiti aktivna borba protiv nezakonite trgovine oružjem.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Direktiva, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ne primjenjuje na oružje i streljivo koje nabavljaju ili posjeduju oružane snage, policija i tijela javne vlasti. Direktiva se jednako tako ne primjenjuje ni na komercijalne prijenose bojnog oružja i streljiva.

2.  Ova se Direktiva, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ne primjenjuje na oružje i streljivo koje nabavljaju ili posjeduju oružane snage, policija i tijela javne vlasti ili kolekcionari i tijela koji se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koje je kao takve priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan. Direktiva se jednako tako ne primjenjuje ni na komercijalne prijenose proizvoda obrambene industrije, niti na nabavu ili posjedovanje onog vatrenog oružja i streljiva za koje je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom potrebno odobrenje, registracija ili prijava, a koje nabavljaju ili posjeduju muzeji i kolekcionari koje je kao takve priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Države članice koje uspostavljaju ili su uspostavile poseban status za kolekcionare definiraju odredbe ove Direktive koje se na njih odnose.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se svako vatreno oružje ili njegov dio koji su stavljeni na tržište označi i registrira u skladu s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju da se svako vatreno oružje ili njegov osnovni sastavni dio, ako su proizvedeni nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive, po proizvodnji ili uvozu bez odlaganja označi neuklonivom oznakom i registrira u skladu s ovom Direktivom prije stavljanja na tržište.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za identifikaciju i praćenje svakog komada sastavljenog vatrenog oružja, države članice u trenutku proizvodnje svakog komada vatrenog oružja ili u trenutku njegova uvoza u Uniju zahtijevaju jedinstveno označivanje koje uključuje naziv proizvođača, državu ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje ako godina proizvodnje nije dio serijskog broja. Time se ne dovodi u pitanje stavljanje zaštićenog znaka proizvođača.

2.  Za identifikaciju i praćenje svakog komada sastavljenog vatrenog oružja i njegovih osnovnih sastavnih dijelova, države članice u trenutku proizvodnje svakog komada vatrenog oružja ili svakog osnovnog sastavnog dijela tog vatrenog oružja ili u trenutku njegova uvoza u Uniju zahtijevaju jedinstveno označivanje koje uključuje naziv proizvođača, državu ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje ako godina proizvodnje nije dio serijskog broja, te tip ili model vatrenog oružja kao i njegov kalibar. Time se ne dovodi u pitanje stavljanje zaštićenog znaka proizvođača.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oznaka se stavlja na uvodnik metaka vatrenog oružja.

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadalje, države članice osiguravaju da vatreno oružje u trenutku prijenosa iz vladinih zaliha u trajnu civilnu uporabu nosi jedinstvenu oznaku kojom se omogućuje identifikacija vlade koja obavlja prijenos.

Nadalje, države članice osiguravaju da vatreno oružje ili bilo koji njegov osnovni sastavni dio u trenutku prijenosa iz vladinih zaliha u trajnu civilnu uporabu nosi jedinstvenu oznaku kojom se omogućuje identifikacija vlade koja obavlja prijenos.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uvjetuju obavljanje djelatnosti trgovca oružjem ili posrednika na svojem državnom području izdavanjem dozvole barem na temelju provjere privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

3.  Države članice uvjetuju obavljanje djelatnosti trgovca oružjem ili posrednika na svojem državnom području izdavanjem dozvole barem na temelju provjere privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika, kao i na temelju transparentnosti poslovanja. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„U sustav baze podataka za svako vatreno oružje bilježe se podaci o tipu, marki, modelu, kalibru i serijskom broju vatrenog oružja te nazivu i adresi dobavljača i osobe koja nabavlja ili posjeduje vatreno oružje. Evidencija o vatrenom oružju, uključujući onesposobljeno vatreno oružje, čuva se sve dok nadležna tijela ne potvrde njegovo uništenje.

„U sustav baze podataka posebice se bilježe, za svako vatreno oružje, podaci o tipu, marki, modelu, kalibru i serijskom broju vatrenog oružja te nazivu i adresi dobavljača i osobe koja nabavlja ili posjeduje vatreno oružje. Evidencija o vatrenom oružju čuva se na neodređeno razdoblje sve dok nadležna tijela ne potvrde njegovo uništenje.

 

Države članice najkasnije do [datum] nadležnim tijelima svih drugih država članica osiguravaju izravan pristup informacijama sadržanim u njihovim nacionalnim registrima. U tom cilju imenuju tijelo nadležno za odobravanje tog pristupa i o tome obavještavaju Komisiju.”

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 4.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sustav iz stavka 1. uključuje barem provjeru privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

2.  Sustav iz stavka 1. uključuje barem provjeru privatnog i profesionalnog integriteta i sposobnosti trgovca oružjem ili posrednika, kao i provjeru transparentnosti poslovanja. U slučaju pravne osobe, provjera se odnosi na pravnu osobu i osobu koja rukovodi poduzećem.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koje imaju najmanje 18 godina, osim za posjedovanje vatrenog oružja za lov i streljaštvo, pod uvjetom da u tom slučaju osobe koje su mlađe od 18 godina imaju privolu roditelja ili su pod roditeljskim nadzorom ili nadzorom odrasle osobe s valjanom dozvolom za nošenje vatrenog oružja ili dozvolom za lov, ili se nalaze unutar licenciranog ili na drugi način ovlaštenog centra za obuku;

(a)  koje imaju najmanje 18 godina, osim za nabavu koja ne uključuje kupnju, i posjedovanje vatrenog oružja za lov i streljaštvo, pod uvjetom da u tom slučaju osobe koje su mlađe od 18 godina imaju privolu roditelja ili su pod roditeljskim nadzorom ili nadzorom odrasle osobe s valjanom dozvolom za nošenje vatrenog oružja ili dozvolom za lov, ili se nalaze unutar licenciranog ili na drugi način ovlaštenog centra za obuku;

Obrazloženje

Komisija je bez odgovarajućeg obrazloženja izbrisala tekst koji se ponovno uvodi ovim amandmanom. Iznimno ograničena i strogo kontrolirana iznimka koja državama članicama dozvoljava da pojedinim maloljetnicima dozvole nošenje vatrenog oružja potrebna je u određenim tipovima obrazovanja, pogotovo u šumarstvu. Nadalje, nema smisla tim maloljetnicima dozvoliti posjedovanje vatrenog oružja, ali ne i nabavu tog istog vatrenog oružja. Takvo vatreno oružje bilo bi pod strogom kontrolom.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasne za sebe, javni red ili javnu sigurnost; njihovo osuđivanje za kazneno djelo nasilja počinjeno s namjerom smatra se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

(b)  za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasne za sebe ili za druge, javni red ili javnu sigurnost; njihovo osuđivanje za kazneno djelo nasilja počinjeno s namjerom smatra se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  koje se obvezuju da će svoje oružje držati u posjedu u skladu s kriterijima skladištenja i prijevoza utvrđenim zakonodavstvom države članice u kojoj borave i u skladu s člankom 5. stavkom 1.a.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kako bi se rizik krađe vatrenog oružja kategorije B koje je u posjedu pojedinaca maksimalno umanjio, države članice utvrđuju kriterije sigurnosti u pogledu skladištenja, posjedovanja i prijevoza vatrenog oružja i streljiva. Ti bi kriteriji trebali biti prilagođeni količini vatrenog oružja u posjedu i stupnju opasnosti koju ono predstavlja.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju predvidjeti standardne liječničke preglede za izdavanje ili produljenje odobrenja iz stavka 1. i moraju povući odobrenja ako više nije ispunjen bilo koji od uvjeta na temelju kojih je odobrenje izdano.

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Ovom Direktivom ne dovodi se u pitanje vlasništvo nad vatrenim oružjem i streljivom stečeno nasljeđivanjem; države članice ograničavaju posjedovanje takvog vatrenog oružja vlasnicima koji za to nemaju odgovarajuće odobrenje.

Obrazloženje

Potrebno je riješiti situaciju osoba bez odgovarajućeg odobrenja koje stječu vatreno oružje nasljeđivanjem, što je izvan njihove kontrole. Iako bi se posjedovanje i upotreba takvog vatrenog oružja trebala ograničiti, ne bi trebalo biti dvojbi u pogledu vlasništva nad takvim vatrenim oružjem i prava koja iz toga proizlaze, kao što je pravna sposobnost za prodaju tog vatrenog oružja.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Pod uvjetom da se u sklopu provođenja pregleda slijedi ispravan postupak, tijelo ili osoba koja provodi pregled sposobnosti ne snosi odgovornost za postupke osobe koja se podvrgava tom pregledu.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 5. – stavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c)  Države članice povlače odobrenja iz stavka 1. ako više nije ispunjen bilo koji od uvjeta iz ovog članka.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju sve potrebne korake kako bi zabranile nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i streljiva koje je razvrstano u kategoriju A i kako bi uništile takvo zaplijenjeno vatreno oružje i streljivo koje je bilo u posjedu protivno ovoj odredbi.

Države članice poduzimaju sve potrebne korake kako bi zabranile nabavu i posjedovanje vatrenog oružja i streljiva koje je razvrstano u kategoriju A i kako bi uništile takvo zaplijenjeno vatreno oružje i streljivo koje je bilo u posjedu protivno ovoj odredbi. U posebnim slučajevima za potrebe nacionalne obrane, nadležna tijela mogu dati odobrenja za takvo vatreno oružje i streljivo ako to nije protivno javnoj sigurnosti ili javnom redu.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dopustiti tijelima koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koja je kao takva priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan da u svojem posjedu imaju vatreno oružje razvrstano u kategoriju A i nabavljeno prije [datum stupanja na snagu ove Direktive], pod uvjetom da je ono onesposobljeno u skladu s odredbama za provedbu članka 10. točke (b).

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice mogu dopustiti tijelima i osobama koje se bave kulturnim, povijesnim, znanstvenim, tehničkim ili obrazovnim aspektima oružja i koje je kao takve priznala država članica na čijem državnom području imaju poslovni nastan da u svojem posjedu imaju vatreno oružje i streljivo razvrstano u kategoriju A i nabavljeno prije [datum stupanja na snagu ove Direktive], pod uvjetom da je ono onesposobljeno u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU)2015/2403 ili da je izuzeto od obveze onesposobljavanja radi očuvanja kulturne i povijesne baštine ili znanstvenih, tehničkih ili obrazovnih aspekata te ako se može dokazati da njihovo skladištenje ne predstavlja rizik za javnu sigurnost ili javni red.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nabava vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva iz kategorija A, B i C sredstvima komunikacije na daljinu, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, dopuštena je samo trgovcima oružjem i posrednicima te podliježe strogom nadzoru država članica.

Nabava vatrenog oružja i njegovih osnovnih sastavnih dijelova iz kategorija A, B i C sredstvima komunikacije na daljinu, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, dopuštena je samo trgovcima oružjem i posrednicima te podliježe strogom nadzoru država članica.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima će se zajamčiti da se skraćivanje dugocijevnog vatrenog oružja prepravljanjem jednog njegova osnovnog sastavnog dijela ili više njih zbog kojeg se ono redefinira kao kratkocijevno vatreno oružje smatra proizvodnjom, a time i nezakonitom radnjom osim ako je obavlja ovlašteni trgovac ili oružar.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  U članku 7. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

Podaci koji se odnose na vatreno oružje kategorije B, kao i sve odluke o odobrenju ili odbijanju nabave ili posjedovanja takvog vatrenog oružja, trebaju se zabilježiti u računalne sustave baze podataka koje su uspostavile države članice, a nadležna tijela u svim državama članicama moraju im moći izravno pristupiti.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U članku 7. stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

Briše se.

„Maksimalna ograničenja ne prelaze pet godina. Odobrenje se može produljiti ako su ispunjeni uvjeti na temelju kojih je izdano.”

 

Obrazloženje

Dodavanje obveznog vremenskog ograničenja za dozvole značilo bi golemo dodatno birokratsko opterećenje za nadležna tijela i osobe koje legalno posjeduju vatreno oružje, a da se pritom sigurnost ne bi povećala. Ta bi sredstva bilo bolje utrošiti na suzbijanje nezakonitog vatrenog oružja.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere za sprječavanje preinake oružja za uzbunjivanje i signalizaciju te paradnog i akustičnog oružja u vatreno oružje.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere u vezi s proizvođačima oružja i trgovcima oružjem za sprječavanje preinake oružja za uzbunjivanje i signalizaciju te paradnog i akustičnog oružja u vatreno oružje. Države članice također osiguravaju da je to oružje označeno u skladu s člankom 4. stavkom 1. ove Direktive te da je zabilježeno u računalne sustave baze podataka koje su uspostavile države članice.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora donijeti tehničke specifikacije za oružje za uzbunjivanje i signalizaciju te paradno i akustično oružje kako bi se spriječila njihova preinaka u vatreno oružje.

Države članice poduzimaju mjere za sprječavanje preinake oružja za uzbunjivanje i signalizaciju te paradnog i akustičnog oružja u vatreno oružje. Komisija u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 2. ove Direktive izdaje zajedničke norme o preinakama do 31. prosinca 2016. kojima se jamči da će se svaka preinaka vatrenog oružja kojom se mijenja njegova kategorija obaviti na način kojim takva preinaka postaje nepovratna.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju mehanizme kojima nadležna tijela provjeravaju onesposobljavanje vatrenog oružja i tako osiguravaju da je vatreno oružje zbog učinjenih modifikacija neopozivo neuporabljivo. Države članice u okviru te provjere osiguravaju izdavanje potvrde ili druge isprave kojom se potvrđuje onesposobljenost vatrenog oružja ili u tu svrhu osiguravaju stavljanje jasno vidljive oznake na vatreno oružje.

Uzimajući u obzir Uredbu Komisije 2015/24031a od 15. prosinca 2015., države članice uspostavljaju mehanizme kojima nadležna tijela provjeravaju onesposobljavanje vatrenog oružja i tako osiguravaju da je vatreno oružje zbog učinjenih modifikacija neopozivo neuporabljivo. Države članice u okviru te provjere osiguravaju izdavanje potvrde i druge isprave kojom se potvrđuje onesposobljenost vatrenog oružja i u tu svrhu osiguravaju stavljanje jasno vidljive oznake na sve osnovne sastavne dijelove onesposobljenog vatrenog oružja.

 

Države članice imenuju tijelo nadležno za onesposobljavanje vatrenog oružja te o tome obavještavaju Komisiju najkasnije do [datum].

 

__________________

 

1a SL L 333, 19.12.2015., str. 62.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora donijeti norme i tehnike onesposobljavanja te tako osigurati da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.b stavka 2.

Briše se.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice donose pravila o sigurnom skladištenju vatrenog oružja i streljiva iz kategorija A, B i C u skladu sa standardima koji su ekvivalentni onima utvrđenim Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, kojima se jamči da se vatreno oružje i streljivo skladište na način na koji se na najmanju moguću mjeru svodi opasnost da do njih dođu neovlaštene osobe.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 10.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Višak zaliha službenog oružja iz kategorije A koje pripada policiji, carini i vojsci nepovratno se onesposobljava u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 od 15. prosinca 2015., osim u slučaju prijenosa u skladu s odobrenjima izdanim na temelju članka 6. stavka 1. ili 2.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Osim potrebnog sustava za registraciju oružja u posjedu pojedinaca ili drugih subjekata, u skladu sa zakonom, svaka država članica vodi registar kojim se jamči sljedivost oružja koje su vlasti zaplijenile ili čijeg se vlasništva vlasnik odrekao u korist države, od trenutka predaje ili zapljene sve do njegova eventualnog uništenja, upotrebe od strane vlasti ili stavljanja na tržište.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 13. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije o izdanim odobrenjima za prijenos vatrenog oružja u drugu državu članicu, kao i informacije o odbijanjima izdavanja odobrenja kako je utvrđeno u članku 7.

4.  Nadležna tijela država članica elektroničnim medijem razmjenjuju informacije o izdanim odobrenjima za prijenos vatrenog oružja u drugu državu članicu, kao i informacije o odbijanjima izdavanja odobrenja kako je utvrđeno u članku 7. najkasnije do [datum] te u skladu s Uredbom (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L ...).

Obrazloženje

Razmjena informacija mora biti učinkovita i u skladu s postojećim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svakih pet godina podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, uključujući prema potrebi prijedloge, posebno u vezi s kategorijama vatrenog oružja iz Priloga I. i pitanjima koja se odnose na nove tehnologije kao što je 3D tisak. Prvo izvješće podnosi se dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Komisija svakih pet godina podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, uključujući provjeru prikladnosti novih odredbi, i prema potrebi prijedloge, posebno u vezi s kategorijama vatrenog oružja iz Priloga I. i pitanjima koja se odnose na modularnu konstrukciju oružja i nove tehnologije kao što je 3D tisak. Prvo izvješće podnosi se dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 91/477/EEZ

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [datum] ocjenjuje nužne elemente sustava za razmjenu informacija iz računalnih sustava baze podataka iz članka 4. stavka 4. među državama članicama. Ocjena Komisije popraćena je prema potrebi zakonodavnim prijedlogom, uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

Komisija do [datum] ocjenjuje nužne elemente sustava kojim je svakoj državi članici omogućen pristup informacijama iz računalnih sustava baze podataka iz članka 4. stavka 4. Ocjena Komisije popraćena je prema potrebi zakonodavnim prijedlogom, uzimajući u obzir postojeće instrumente za razmjenu informacija.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 91/477/EEZ

PRILOG I.– dio II.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U Prilogu I. Direktivi 91/477/EZ dio II. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

(a)  točka A mijenja se kako slijedi:

 

(i)  u kategoriji A dodaju se sljedeće točke:

 

„6.  Automatsko vatreno oružje koje je preinačeno u poluautomatsko vatreno oružje.

 

7.  Poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom.

 

8.  Vatreno oružje iz točaka 1. do 7. nakon onesposobljavanja.”;

 

(ii)  u kategoriji B briše se točka 7.;

 

(iii)  u kategoriji C dodaju se sljedeće točke:

 

„5.  Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, paradno i akustično oružje te replike.

 

6.  Vatreno oružje iz kategorije B i točaka 1. do 5. kategorije C nakon onesposobljavanja.”;

 

(b)  u točki B briše se sljedeći tekst:

 

„Mehanizam za zatvaranje kanala, spremnik ili cijev vatrenog oružja koji su, s obzirom da su odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja, na koju su postavljeni ili na koju ih se namjerava postaviti.”

 

Obrazloženje

Predloženom izmjenom nanijela bi se šteta sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima određenih država članica.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Direktiva 91/477/EEZ

Prilog I. – dio II. – točka A. – kategorija C – točka 5.

 

Tekst na snazi  

Izmjena

 

(13.a)  U Prilogu I. Direktivi 91/477/EEZ dio II. mijenja se kako slijedi:

 

U kategoriji C dodaje se sljedeća točka:

5.  Oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, paradno i akustično oružje te replike.

5.  Vatreno oružje iz kategorija A, B i točaka 1. do 4. kategorije C nakon što je preinačeno u oružje za uzbunjivanje i signalizaciju, paradno, akustično i plinsko oružje, oružje za paintball ili airsoft, oružje Flobert ili perkusijsko oružje.

Obrazloženje

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

POSTUPAK – ODBOR ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Nadzor nabave i posjedovanja oružja

Referentni dokumenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Odbor koji je dao mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.12.2015

Pridruženi odbori – datum objave na plenarnoj sjednici

28.4.2016

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Bodil Valero

10.12.2015

Razmatranje u odboru

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Datum usvajanja

9.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

6

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eugen Freund, Georgi Pirinski


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nadzor nabave i posjedovanja oružja

Referentni dokumenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.11.2015.

 

 

 

Nadležni odbor:

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.12.2015.

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.12.2015.

INTA

14.12.2015.

LIBE

14.12.2015.

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

1.2.2016.

INTA

1.12.2015.

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.4.2016.

 

 

 

Izvjestitelji:

       Datum imenovanja

Vicky Ford

7.12.2015.

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.2.2016.

15.3.2016.

20.4.2016.

24.5.2016.

 

14.6.2016.

 

 

 

Datum usvajanja

13.7.2016.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

10

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Datum podnošenja

2.8.2016.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti