JELENTÉS a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: / A vélemény előadója: Vicky Ford
A vélemény előadója (*): Bodil Valero az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


Eljárás : 2015/0269(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0251/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0251/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0750),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0358/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Lengyelország Szenátusa és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0251/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Válaszul a közelmúltbeli terrorcselekményekre, amelyek rámutattak a 91/477/EGK irányelv végrehajtásának hiányosságaira, különösen a fegyverek hatástalanítását, átalakíthatóságát és jelölési szabályait illetően, a 2015 áprilisában elfogadott „európai biztonsági stratégia”, továbbá a Belügyminiszterek Tanácsának 2015. augusztus 29-i nyilatkozata az irányelv felülvizsgálatára szólított fel, valamint közös megközelítésre a tűzfegyverek hatástalanítását illetően a reaktiválás és bűnözők általi használat megelőzése érdekében.

törölve

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az ezen irányelvnek megfelelő adatfeldolgozást és információcserét az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban kell végezni.

 

_____________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)   Figyelembe kell venni, hogy a törvénytisztelő vadászokat és sportlövészeket hátráltató szükségtelen akadályok ténylegesen nem állítják meg a terrorizmust és a súlyos bűncselekményeket.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 91/477/EGK irányelvben taglalt bizonyos kérdéskörök további munkát igényelnek.

(3)  A 91/477/EGK irányelvből következő bizonyos kérdéskörök az arányosságot szem előtt tartó további munkát igényelnek a bűnözést vagy a terrorizmust szolgáló tűzfegyver-kereskedelem kezelése és az alkalmazandó szabályok tagállamok általi harmonizált alkalmazása érdekében, hogy az Unió egészében biztosított legyen a belső piac megfelelő működése és a biztonság magas foka.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Egyértelművé kell tenni a „tűzfegyver” kifejezés fogalommeghatározását, és javítani kell a fődarabok ellenőrzését azáltal, hogy a fogalommeghatározás kiterjed valamennyi olyan hordozható eszközre, amely a tűzfegyverekkel közös fődarabokkal rendelkezik. Az ilyen eszközökben található fődarabot tűzfegyverekben való felhasználásra alkalmasnak kell minősíteni, amennyiben a kérdéses fődarab lényeges módosítások nélkül beépíthető az eszközből a tűzfegyverbe.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Valamely tagállam nemzeti joga szerint meghatározott nemzeti védelmi erői a katonaságon kívül magukban foglalhatnak olyan egységeket, mint a nemzetőrség, valamint a nemzeti védelmi erők irányítása alá tartozó nemzeti védelmi rendszerekben részt vevő tartalékosok és önkéntes védelmi erők.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Bizonyos személyeknek jogos érdekük, hogy az A. kategóriába sorolt tűzfegyverhez jussanak, feltéve, hogy a mentességek megadása kivételes és megfelelően indokolt alapon történik. A fenti személyek körébe tartozhatnak többek között a fegyverkészítők, próbajel-felügyeleti hatóságok, gyártók, tanúsított szakértők, igazságügyi tudományos szakértők és bizonyos esetekben filmgyártással foglalkozó személyek.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy egyének számára engedélyezzék tiltott tűzfegyverek és azok fődarabjai beszerzését és birtoklását nemzeti védelmi célokra, például a tagállami jog alapján tartott önkéntes katonai kiképzések keretében.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és az azok székhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert azon szervezetek számára, amelyek ezen irányelv hatálybalépésének napja előtt megszerzett, A kategóriába sorolt tűzfegyvereket tartanak birtokukban, indokolt engedélyezni, hogy megtarthassák e birtokukban levő fegyvereket az érintett tagállam engedélyével, feltéve, hogy az adott fegyvereket hatástalanították.

(4)  A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy eldönthessék, hogy engedélyt adnak elismert múzeumok és gyűjtők számára tiltott lőfegyverek és lőszerek történelmi, kulturális, tudományos, műszaki, oktatási, esztétikai vagy örökségvédelmi céllal történő beszerzéséhez és birtoklásához, feltéve, hogy e személyek az engedély megadása előtt bizonyítják, hogy megtették a szükséges intézkedéseket a közbiztonságot vagy a közrendet érintő kockázatok kezelésére, beleértve a biztonságos tárolást. Az ilyen engedélyezésnek figyelembe kell vennie és tükröznie kell a konkrét helyzetet, beleértve a gyűjtemény jellegét és céljait.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a gyűjtőket a tűzfegyverek illegális kereskedelme lehetséges forrásaként azonosították, ezen irányelv hatályának rájuk is ki kell terjednie.

(5)  A gyűjtőket ugyanazok a jogok illetik meg, mint a 91/447/EGK irányelv által szabályozott többi felhasználót, ezért ezen irányelv hatályának rájuk is ki kell terjednie.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   Mivel a közvetítők a kereskedőkéhez hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, az irányelv hatályának a közvetítőkre is ki kell terjednie.

(6)   Mivel a közvetítők a kereskedőkéhez hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, az irányelv hatályának a közvetítőkre is ki kell terjednie, és valamennyi lényeges szempontból a kereskedőkkel azonos kötelezettségeknek kell vonatkozniuk rájuk.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ezen irányelvnek elő kell írnia, hogy a kereskedők tevékenysége ne csak a tűzfegyverek gyártására, hanem azok jelentős módosítására vagy átalakítására is terjedjen ki, például egy teljes tűzfegyver csövének megrövidítésére, amely a kategória vagy az alkategória megváltozását eredményezi, továbbá a tűzfegyverek és lőszerek fődarabjainak jelentős módosítására vagy átalakítására, és hogy ezért csak engedéllyel rendelkező kereskedők végezhessenek ilyen tevékenységeket. Nem tekintendő jelentős módosításnak, ha a lőszert saját használatra lőszerek alkotóelemeiből kézzel megtöltik és újratöltik.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A gyanús tranzakciók jelentésének a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a alapján alkalmazott rendszeréhez hasonlóan, a lőszerek teljes tárainak vagy lőszerek gyújtótölteteinek beszerzésével kapcsolatos tranzakciók gyanúsnak minősülnek, ha például a tervezett magánjellegű használat esetében szokatlan mennyiség beszerzésére kerül sor, ha a vevő láthatólag nem ismeri a lőszer felhasználását vagy nem hajlandó igazolni személyazonosságát. Amennyiben a kereskedők és közvetítők nem tudják ellenőrizni a vásárló kilétét, meg kell tiltani a kizárólag készpénzzel történő fizetést a tűzfegyverek beszerzéséért.

 

_____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Tekintettel a rosszul hatástalanított fegyverek reaktiválásának jelentős kockázatára, valamint az Unió biztonságának elősegítése érdekében az irányelv hatályának a hatástalanított tűzfegyverekre is ki kell terjednie. Ezenkívül a legveszélyesebb tűzfegyverekre szigorúbb szabályokat kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy azok tulajdonlása vagy kereskedelme ne legyen megengedett. Ezeknek a szabályoknak az említett kategóriába tartozó tűzfegyverekre még azok hatástalanítását követően is vonatkozniuk kell. E szabályok be nem tartása esetén a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, ideértve az adott tűzfegyverek megsemmisítését.

törölve

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tűzfegyverek beszerzése és birtoklása csak olyan személy számára engedélyezhető, akinek erre megfelelő indoka van. A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy megállapíthassák, hogy lőfegyverek például vadászat, céllövészet, hagyományőrző egyesületek, kulturális és történeti intézetek, különböző tudományos és műszaki vagy kísérleti tevékenységek, történelmi események eljátszása, filmforgatás vagy történelmi tanulmányozás céljából történő beszerzése vagy birtoklása megfelelő ok lehet.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell a tűzfegyverek beszerzésének és birtoklásának ellenőrzését szolgáló hatékony rendszer megvalósítását. A rendszernek, amely lehetne folytonos vagy nem folytonos, az engedély kiadásával vagy megújításával kapcsolatos megfelelő orvosi és pszichológiai információk értékelésén kellene alapulnia vagy a folyamatos figyelemmel kíséréssel kapcsolatos hatékony alternatív rendszeren, figyelembe véve az érintett kockázatokat és bármilyen más – például orvosok által kiadott – ajánlást, amelyek arra utalnak, hogy a fegyvertartást lehetővé tevő feltételek immár nem teljesülnek.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  A tűzfegyvereket és a lőszereket biztonságos módon kell tárolni, amikor azok nem állnak közvetlen felügyelet alatt. A tárolásra és a biztonságos szállításra vonatkozó feltételeket a nemzeti jognak kell meghatároznia, figyelembe véve az érintett tűzfegyverek számát és jellegét.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hatástalanított tűzfegyverek nyomon követhetőségének biztosítása érdekében kötelezővé kell tenni nemzeti nyilvántartásokban való regisztrációjukat.

(8)  A tűzfegyverek és fődarabjaik nyomon követhetőségének javítása és szabad mozgásuk elősegítése érdekében az összeszerelt tűzfegyvert és az összes fődarabot a gyártás során vagy késedelem nélkül az Unióba történő behozatalt követően eltávolíthatatlanul meg kell jelölni. A nyomon követhetőségi követelményeket nem kell alkalmazni az ezen irányelvnek megfelelően hatástalanított tűzfegyverek esetében.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Javítani kell az európai tűzfegyvertartási igazolvány mint a vadászok és sportlövészek számára szükséges legfontosabb dokumentum bevezetését és elismerését valamennyi tagállamban, mégpedig annak biztosításán keresztül, hogy a tagállamok az európai tűzfegyvertartási igazolvány kiállítását, megújítását és elfogadását ne kössék az adminisztratív költségeket meghaladó díj- vagy illetékfizetéshez, vagy bármely más indokolatlan költségek kifizetéséhez, vagy bármilyen további adminisztratív eljáráshoz.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A jelölések könnyű eltávolításának megakadályozása és annak pontosítása érdekében, hogy a jelölést mely alkotóelemeken kell elhelyezni, közös uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre vonatkozóan.

(10)  A jelölések eltávolításának megakadályozása és annak pontosítása érdekében, hogy a jelölést mely alkotóelemeken kell elhelyezni, közös uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre vonatkozóan. Ezeket a szabályokat kizárólag az olyan tűzfegyverekre és azok külön értékesített fődarabjaira kell alkalmazni, amelyeket azon napot követően hoztak forgalomba, amelyen a tagállamoknak hatályba kell léptetniük az ezen irányelv fő rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal tovább lehet használni. Nyomon követhetőségük biztosítása érdekében határozatlan ideig nyilvántartás kell róluk vezetni, megsemmisítésük igazolásáig.

(11)  A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal tovább lehet használni. Nyomon követhetőségük biztosítása érdekében határozatlan ideig nyilvántartást kell róluk és fődarabjaikról vezetni, megsemmisítésük vagy hatástalanításuk igazolásáig. A hozzáférést e nyilvántartásokhoz és valamennyi kapcsolódó személyes adathoz az illetékes hatóságokra kell korlátozni. A tűzfegyverek és fődarabjaik hatástalanítást követő folytatólagos nyilvántartására vonatkozó követelmény csak a már nyilvántartásba vett tűzfegyverekre és tűzfegyver-fődarabokra, valamint az azokat a hatástalanítás időpontjában birtokló személyre vonatkozik; Ez a követelmény nem vonatkozik a hatástalanított tűzfegyverek és fődarabjaik későbbi átadásaira vagy olyan tűzfegyverekre és fődarabokra, amelyeket az ezen irányelv hatálybalépését megelőzően hatályban lévő nemzeti jog alapján hatástalanításukat követően töröltek a nyilvántartásból.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tűzfegyverek és alkotóelemeik távközlő eszközök útján történő értékesítése súlyos biztonsági fenyegetést jelenthet, mivel nehezebben ellenőrizhető, mint a hagyományos értékesítési módok, különösen ami az engedélyek jogszerűségének online ellenőrzését illeti. Ezért helyénvaló a fegyverek és alkotóelemeik távközlő eszközök (különösen az internet) útján történő értékesítését a kereskedőkre és a közvetítőkre korlátozni.

(12)  Amennyiben a nemzeti jogszabályok megengedik, lehetővé kell tenni a tűzfegyverek, fődarabjaik és a lőszerek interneten vagy más távközlő eszközök, például online árverési katalógusok vagy apróhirdetések útján történő marketingjét, valamint értékesítések vagy más tranzakciók például telefonon vagy e-mailben történő lebonyolítását, feltéve, hogy elvégezhető a személyazonosság és az ilyen tranzakcióban való részvételre való jogosultság ellenőrzése. Ezért helyénvaló annak biztosítása, hogy a tűzfegyverek, a fődarabok és a lőszerek távközlő eszközök, különösen az internet útján történő vásárlásának feltételei lehetővé tegyék legalább azt, hogy a kereskedő vagy a közvetítő, vagy valamely hatóság, vagy annak képviselője legkésőbb az átadáskor ellenőrizze a vásárló személyazonosságát, valamint amennyiben szükséges, a lőfegyver beszerzéséhez szükséges engedélyétek.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó, engedéllyel rendelkező kereskedők és közvetítők tevékenységei közé tartozik a tűzfegyverek és fődarabok vásárlása, értékesítése, behozatala, kivitele, kiállítása, összeszerelése, módosítása, átalakítása, karbantartása, tárolása, szállítása, fuvarozása, forgalmazása, kézbesítése, cseréje vagy bérlése. A kereskedők vagy közvetítők csak olyan személynek értékesíthetnek, adhatnak át vagy kézbesíthetnek tűzfegyvereket és fődarabokat, akik megfelelő felhatalmazással vagy engedéllyel rendelkeznek, továbbá nyilvántartást kell vezetniük értékesítéseikről, és tájékoztatniuk kell a tagállamok illetékes hatóságait minden értékesítésről, átadásról vagy kézbesítésről.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Továbbá magas a kockázata annak, hogy a riasztófegyverek és más típusú vaktöltényes fegyverek valódi tűzfegyverekké alakíthatók, mivel néhány terrorcselekményben átalakított fegyvereket használtak. Ezért elengedhetetlen annak a problémának a kezelése, hogy az átalakított tűzfegyvereket bűncselekményekhez használják fel, tehát az irányelv hatályát ezekre is ki kell terjeszteni. Annak érdekében, hogy a riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani, idevágó műszaki specifikációkat kell elfogadni.

(13)  Továbbá azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a riasztófegyverek és más típusú vaktöltényes fegyverek gyártása olyan módon történjen, hogy azokat valódi tűzfegyverekké lehessen átalakítani, műszaki specifikációkat kell elfogadni annak érdekében, hogy ezeket a fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tagállamok közötti információcsere működésének javítása érdekében a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy mely elemek szükségesek egy olyan rendszerhez, amely támogatja a tagállamok meglévő számítógépes nyilvántartási rendszereiben tárolt információk cseréjét. A Bizottság által e célból végzett értékeléshez adott esetben csatolható egy jogalkotási javaslat, amely figyelembe veszi az információcsere meglévő eszközeit.

(14)  A tagállamok közötti információcsere működésének és a tűzfegyverek nyomonkövethetőségének javítása érdekében a kicserélendő információ jellegétől függően különböző létező mechanizmusok vagy egyablakos ügyintézési pontok, illetve új információcsere-mechanizmusok használhatók. A Bizottságnak meg kell állapítania, hogy mely elemek szükségesek egy olyan rendszerhez, amely támogatja a tagállamok meglévő számítógépes nyilvántartási rendszereiben tárolt információk cseréjét, és a tagállamok számára lehetővé kell tennie a kötelező hozzáférést. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit. A tűzfegyverek ellenőrzésének szükségessége mellett e rendszernek biztosítania kell a hatóságok által elkobzott, a hatóságoknak átadott vagy a tagállamok számára visszatartott tűzfegyverek nyomonkövethetőségét, biztosítva sorsuk ellenőrzését a megsemmisítésükig, későbbi felhasználásukig vagy a kereskedelmi forgalomba való visszakerülésükig.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – -a pont (új)

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)   Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Ezenkívül a tűzfegyverekben használható fődarabot tartalmazó bármely hordozható eszköz tűfegyvernek minősül.”

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – -a a pont (új)

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  az (1a) bekezdést el kell hagyni.

(1a)  Ezen irányelv alkalmazásában a »lőfegyverdarab«: a kifejezetten lőfegyverhez tervezett és annak működéséhez elengedhetetlen lőfegyverdarabok vagy cserealkatrészek, beleértve a fegyvercsövet, tokszerkezetet, vázat, zárszerkezetet vagy zárat, valamint minden olyan eszközt, amelyet a lőfegyver lövése által keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy alakítottak át.

 

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „alapvető alkotóelem”: a fegyvercső, a tok, a tokszerkezet, a szán vagy forgódob, a zár vagy zártömb, valamint minden olyan eszköz, amelyet a tűzfegyver lövése által keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy alakítottak át, amelyek – mivel különálló tárgyak – azon tűzfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat.

(1b)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „fődarab”: a fegyvercső, a tokszerkezet, adott esetben az alsó és a felső tokot egyaránt beleértve, a szán, a forgódob, a retesz vagy a zár, amelyek – mivel különálló tárgyak –, azon lőfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 e bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

    Módosítás

(1e)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „közvetítő”: a kereskedőtől eltérő minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége teljes egészében vagy részben teljesen összeszerelt tűzfegyverek, azok részei és lőszer megvásárlásából, eladásából vagy egy tagállamon belüli vagy egyik tagállamból egy másik tagállamba való átadásának megszervezéséből vagy harmadik országba történő exportjából áll.

(1e)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „közvetítő”: a kereskedőtől eltérő minden olyan természetes vagy jogi személy, vagy e személyek minden olyan ügynöke vagy képviselője, akinek kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége teljes egészében vagy részben teljesen összeszerelt tűzfegyverek, azok fődarabjai és lőszer megvásárlásából, eladásából, kölcsönzéséből, lízingeléséből, vagy egy tagállamon belüli vagy egyik tagállamból egy másik tagállamba való átadásának megszervezéséből, vagy harmadik országba történő exportjából vagy harmadik országból egy tagállamba történő importjából áll.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 f bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1f)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „riasztó- és jelzőfegyverek”: hordozható eszközök tölténytartóval, elülső, oldalsó vagy felül elhelyezett gázkimenettel, amelyeket kifejezetten riasztásra vagy jelzés küldésének céljára terveztek és gyártottak, és amelyeket csak vaktöltények, irritáló anyagok, egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek kilövésére terveztek.

(1f)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „riasztó- és jelzőfegyverek”: tölténytartóval rendelkező eszközök, amelyeket csak vaktöltények, irritáló anyagok, egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek kilövésére terveztek, és amelyek nem alakíthatók át töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 g bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1g)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket kifejezetten és kizárólag vaktöltények kilövésére alakítottak át színházi előadásokon, fotózáshoz, filmekben és televíziós felvételeknél történő használat céljára.

(1g)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a „tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket kifejezetten és kizárólag vaktöltények kilövésére alakítottak át például színházi előadásokon, fotózáshoz, filmekben és televíziós felvételeknél, történelmi események újrajátszásánál, felvonulásokon, sporteseményeken és kiképzéseken történő használat céljára.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 h bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1h)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „tűzfegyverutánzatok”: olyan tárgyak, amelyeknek fizikai megjelenése tűzfegyveréhez hasonló, de úgy készültek, hogy nem alakíthatók át lövés leadására vagy golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére.

törölve

Indokolás

Bármely tűzfegyvernek látszó és azzá alakítható tárgyra az irányelv 1. cikke vonatkozik, amelyet megerősít a szöveg fődarabot tartalmazó tárggyal történő kiegészítése (23. módosítás). A tűzfegyverré át nem alakítható tárgyak továbbra sem tartoznak ennek hatálya alá.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 i bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1i)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „hatástalanított tűzfegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket azzal a céllal módosítottak, hogy használatra véglegesen alkalmatlanná tegyék olyan hatástalanítás alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden lényeges része használatra véglegesen alkalmatlanná, és reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése vagy módosítása lehetetlenné vált.

(1i)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „hatástalanított tűzfegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket azzal a céllal módosítottak, hogy használatra véglegesen alkalmatlanná tegyék olyan hatástalanítás alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden fődarabja használatra véglegesen alkalmatlanná, és reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése vagy módosítása lehetetlenné vált a 10b. cikkel összhangban.

 

Amennyiben a fegyver elismerten ritka vagy történelmi értékkel bír, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy hatástalanítás céljából az ilyen értékes tűzfegyverek a tűzfegyver egy vagy több fődarabjának eltávolításával hatástalaníthatók, hogy a fegyver használatra alkalmatlanná váljon. Amennyiben ezt az eljárást alkalmazzák, a fenti eltávolított fődarabokat megőrzésre át kell adni a tagállam illetékes hatóságainak.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c a pont (új)

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 i a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) Az (1) bekezdés a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1ia)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „múzeum”: történelmi, kulturális, tudományos, műszaki, oktatási, esztétikai vagy örökségvédelmi céllal a társadalom és annak képzése szolgálatában álló nyilvános, állandó intézmény, amelyet az adott tagállam múzeumnak ismer el.”

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c b pont (új)

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 i b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) Az (1) bekezdés a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1ib)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „gyűjtő”: történelmi, kulturális, tudományos, műszaki, oktatási, esztétikai vagy örökségvédelmi céllal tűzfegyvereket vagy lőszereket gyűjtő és megőrző jogi vagy természetes személy, akit/amelyet az adott tagállam gyűjtőnek ismer el.”

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.   tűzfegyverek gyártása, kereskedelme, cseréje, bérbeadása, javítása vagy átalakítása;

i.   tűzfegyverek gyártása – ideértve a nem személyes felhasználást célzó olyan módosításukat, amely nem jár kategóriájuk vagy alkategóriájuk megváltozásával – vagy átalakítása, kereskedelme, cseréje, bérbeadása vagy javítása;

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.   tűzfegyverek részeinek gyártása, kereskedelme, cseréje, bérbeadása, javítása vagy átalakítása;

ii.   tűzfegyverek fődarabjainak gyártása – ideértve a nem személyes felhasználást célzó olyan módosításukat, amely nem jár kategóriájuk vagy alkategóriájuk megváltozásával – vagy átalakítása, kereskedelme, cseréje, bérbeadása vagy javítása;

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – iii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.   lőszerek gyártása, kereskedelme, cseréje vagy átalakítása.

iii.   saját használatra kézzel történő megtöltésük vagy újratöltésük kivételével lőszerek gyártása – ideértve a nem személyes felhasználást célzó olyan módosításukat, amely nem jár kategóriájuk megváltozásával – vagy átalakítása, kereskedelme vagy cseréje.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d b pont (új)

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

db) Az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában valamely személy annak az országnak a lakosának tekintendő, amely a lakhelyét igazoló okmányban - pl. az útlevelében vagy személyi igazolványban - jelzett címben szerepel, és amelyet a tartás vagy megszerzés ellenőrzésekor a tagállamok hatóságainak vagy a kereskedőnek bemutat.“

„(3)   Ennek az irányelvnek az alkalmazásában valamely személy annak az országnak a lakosának tekintendő, amely a lakhelyét igazoló okmányban – pl. az útlevelében vagy személyi igazolványban – jelzett címben szerepel, és amelyet a tartás vagy megszerzés ellenőrzésekor a tagállamok hatóságainak vagy a kereskedőnek, vagy a közvetítőnek bemutat. Ha a személy címe nem jelenik meg az útlevelében vagy a személyazonosító igazolványában, a lakóhely szerinti országát az érintett tagállam által elismert, a lakóhelyre vonatkozó más hivatalos bizonyíték alapján határozzák meg.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Ez az irányelv nem érinti a fegyverviselésre, vadászatra és céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások alkalmazását.

„(1)  Ez az irányelv nem érinti a fegyverviselésre, vadászatra és céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások, továbbá az illegális tűzfegyver-értékesítésre vonatkozó szigorúbb nemzeti rendelkezések alkalmazását.”

Indokolás

Az irányelvnek javítania kell a fegyvertartás és a fegyverértékesítés határokon átnyúló nyomonkövethetőségét és átláthatóságát, továbbá lehetővé kell tennie az illegális fegyverkereskedelem elleni aktív küzdelmet.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

91/477/EGK irányelv

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik a fegyvereknek és a lőszereknek a fegyveres erők, a rendőrség, a hatóságok általi, a nemzeti jogszabályok szerint történő megszerzésére és tartására. Nem alkalmazandó a hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi szállítására sem.

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik a fegyvereknek és a lőszereknek a nemzeti védelmi erők, a rendőrség és más hatóságok általi, a nemzeti jogszabályok szerint történő megszerzésére és tartására. A „nemzeti védelmi erők” fogalmába beletartozik minden egység, köztük e nemzeti védelmi erők – ideértve a katonaságot és a belső közbiztonsági rendszereket – irányítása alá tartozó nemzeti védelmi rendszerekben részt vevő tartalékosok, valamint az önkéntes védelmi erők. Ez az irányelv nem alkalmazandó a hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi szállítására sem.”

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi forgalomba hozott tűzfegyvert vagy a tűzfegyverek forgalomba hozott részeit ezzel az irányelvvel összhangban megjelöljenek és nyilvántartásba vegyenek.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi forgalomba hozott összeszerelt tűzfegyvert vagy a külön értékesített fődarabokat ezzel az irányelvvel összhangban megjelöljék és nyilvántartásba vegyék, vagy hogy azokat a 10b. cikket végrehajtó rendelkezéseknek megfelelően hatástalanítsák, és ezen irányelv alapján nyilvántartásba vegyék. Amennyiben valamely fődarab túl kicsi ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfelelően megjelöljék, akkor fel kell tüntetni legalább a gyártási számot, az alfanumerikus vagy digitális kódot.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok annak érdekében, hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver azonosítható és nyomonkövethető legyen, előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert azok gyártásakor vagy az Unióba történő behozatalakor egyedi jelöléssel kell ellátni, amely magában foglalja a gyártó nevét, a gyártás országát vagy helyét, a gyártási számot, valamint a gyártás évét, amennyiben az nem képezi a gyártási szám részét. A gyártó védjegye ettől függetlenül elhelyezhető.

(2)  A tagállamok annak érdekében, hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver és külön értékesített fődarab azonosítható és nyomon követhető legyen, előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert és külön értékesítésre szánt fődarabot vagy azok gyártásakor, vagy késedelem nélkül azt követően, hogy a kérdéses tűzfegyvert vagy fődarabot az Unióba behozták, egyértelmű, tartós és egyedi jelöléssel kell ellátni, amely magában foglalja a gyártó nevét, a gyártás országát vagy helyét, a gyártási számot, valamint a gyártás évét, amennyiben az nem képezi a gyártási szám részét. A gyártó védjegye ettől függetlenül elhelyezhető, valamint ez nem alkalmazandó azokra a tűzfegyverekre vagy fődarabokra, amelyeket vagy régiségnek tekintenek a nemzeti jogszabályok értelmében, vagy a 6. cikk első vagy második albekezdésének megfelelően feljogosított személyeknek szántak, feltéve, hogy rendelkeznek a teljes nyomon követhetőséget lehetővé tevő eredeti megjelöléssel. Amennyiben valamely fődarab túl kicsi ahhoz, hogy azon megfelelően el lehessen helyezni a fenti adatok mindegyikét, akkor fel kell tüntetni legalább a gyártási számot, az alfanumerikus vagy digitális kódot. Ez a követelmény nem alkalmazandó azokra a tűzfegyverekre vagy külön értékesítésre szánt fődarabokra, amelyeket [e módosító irányelv hatálybalépésének időpontja] előtt gyártottak..

A jelölést a tűzfegyver tokszerkezetén kell elhelyezni.

Összeszerelt tűzfegyver esetében a jelölést a tűzfegyver tokszerkezetén vagy tokján kell elhelyezni.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a teljes lőszercsomag minden egységén olyan jelölés legyen, amely magában foglalja a gyártó nevét, az azonosítószámot (a gyártási tétel számát), a kalibert és a lőszer fajtáját.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a teljes lőszercsomag minden egységén olyan jelölés legyen, amely feltünteti a gyártó nevét, az azonosítószámot (a gyártási tétel számát), a kalibert és a lőszer fajtáját. Ennek érdekében a tagállamok úgy döntenek, hogy alkalmazzák az ENSZ kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről szóló 1969. július 1-jei egyezményének rendelkezéseit.

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a kormányzati készleteikből állandó polgári használatra átadott tűzfegyvert az átadás időpontjában olyan egyedi jelöléssel lássanak el, amely lehetővé teszi az átadó kormány azonosítását.

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a kormányzati készleteikből állandó polgári használatra átadott tűzfegyvert az átadás időpontjában olyan egyedi jelöléssel lássák el, amely lehetővé teszi az átadó kormány azonosítását. Az A kategóriába sorolt tűzfegyvereket a 10b. cikket végrehajtó rendelkezésekkel összhangban először hatástalanítani kell, vagy a 10a. cikket végrehajtó rendelkezésekkel összhangban át kell alakítani félautomata tűzfegyverekké, kivéve a 6. cikk első vagy második albekezdése szerint kiadott engedélyekkel rendelkező személyeknek történő átadás esetében.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a területükön folytatott kereskedői vagy közvetítői tevékenységet legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzése alapján kiadott engedélyhez kötik. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

(3)  A tagállamok szabályozzák a területükön folytatott kereskedői vagy közvetítői tevékenységet, és azt a következő intézkedésekhez kötik:

 

a)   a területükön működő közvetítők és kereskedők nyilvántartásba vétele;

 

b)   a közvetítői és kereskedői tevékenység engedélyhez vagy jóváhagyáshoz kötése;

 

c)   az érintett kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzése, többek között az üzleti tevékenység átláthatóságának alapján. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – a pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilvántartási rendszerben rögzítésre és megőrzésre kerül minden egyes tűzfegyver típusa, gyártmánya, modellje, kalibere, gyártási száma, valamint a szállító és a tűzfegyvert megszerző vagy tartó személy neve és címe. A tűzfegyverek (ideértve a hatástalanított tűzfegyvereket) adatait mindaddig meg kell őrizni, amíg az illetékes hatóságok nem igazolták a tűzfegyver megsemmisítését.

Az adat-nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell a tűzfegyverekre vonatkozó minden olyan információt, amely a tűzfegyverek nyomon követéséhez és azonosításához szükséges. Az információknak tartalmazniuk kell minden egyes tűzfegyver típusát, gyártmányát, modelljét, kaliberét és gyártási számát, a tűzfegyver kategóriájának vagy alkategóriájának megváltozását eredményező bármilyen módosítást vagy átalakítást, beleértve tanúsított hatástalanítását vagy megsemmisítését és annak időpontját, valamint a szállító és a tűzfegyvert megszerző vagy tartó személy nevét és címét, beleértve a beszerzés és adott esetben a birtoklás végének vagy más személynek történő átadás időpontját, feltéve, hogy az átadás nem egy korábban hatástalanítottként nyilvántartott tűzfegyverre vonatkozik. A tűzfegyverekre és tulajdonosaikra vonatkozó jelenlegi nyilvántartást haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni az engedéllyel rendelkező hatóságok számára. A tűzfegyverrel kapcsolatos valamennyi nyilvántartási adatot határozatlan ideig elektronikusan lehívható formában meg kell őrizni.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – b pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a területén működő kereskedők és közvetítők nyilvántartásait összekössék a tűzfegyverek számítógépes nyilvántartási rendszerével.

Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a területén működő kereskedők és közvetítők legfeljebb 10 napon belül beszámoljanak az illetékes nemzeti hatóságnak a tűzfegyvereket vagy fődarabokat érintő ügyletekről.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiadott engedély vagy jóváhagyás alapján egyetlen kereskedő, közvetítő vagy más személy semmilyen jogcímen nem adhat el, ruházhat vagy adhat át tűzfegyvereket, fődarabokat vagy lőszereket, illetve más módon sem kereskedhet ezekkel, kivéve azon személyeket, akik engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkeznek tűzfegyver, fődarab vagy lőszer beszerzésére és birtoklására.”

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

91/477/EGK irányelv

4 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.   A 4b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„4b. cikk

 

(1)   A tagállamok létrehoznak egy, a közvetítők és kereskedők tevékenységét szabályozó rendszert. Egy ilyen rendszer magában foglalhat egy vagy több intézkedést az alábbiak közül:

 

a)   a területükön működő közvetítők és kereskedők nyilvántartásba vétele;

 

b)   a közvetítő és kereskedői tevékenység engedélyhez vagy jóváhagyáshoz kötése.

 

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendszernek legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzését tartalmaznia kell. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.”

 

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

4 b a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„4ba. cikk

 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy egy hosszú tűzfegyver csövének egy vagy több fődarab módosításával történő megrövidítése, aminek következtében rövid tűzfegyverré válik, gyártásnak és így jogellenesnek minősüljön, kivéve, ha azt engedéllyel rendelkező kereskedő végzi.”

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk sérelme nélkül, a tagállamok a tűzfegyverek megszerzését és tartását csak olyan személy számára engedélyezik, akinek megfelelő indoka van erre, és:

(1)  A 3. cikk sérelme nélkül, a tagállamok a tűzfegyverek megszerzését és tartását csak olyan személy számára teszik lehetővé, akinek megfelelő indoka van erre, és aki:

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  aki betöltötte legalább a 18. életévét – kivéve a vadászatra és céllövészetre használt tűzfegyverek tartása esetén, amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, illetve engedélyezett vagy más módon jóváhagyott edzőközpontban használja a fegyvert;

a)  aki betöltötte legalább a 18. életévét, kivéve a vadászatra és céllövészetre használt tűzfegyverek nem vétel útján történő megszerzése és tartása esetén, amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, illetve engedélyezett vagy más módon jóváhagyott edzőközpontban használja a fegyvert, valamint az említett felnőtt az 5a. cikkben foglaltaknak megfelelően vállalja a felelősséget a tárolásért; és

 

 

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nem valószínűsíthető, hogy veszélyt jelent önmagára, a közrendre vagy a közbiztonságra; szándékos, erőszakos bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül.

b)  nem valószínűsíthető, hogy veszélyt jelent önmagára vagy másokra, a közrendre vagy a közbiztonságra; szándékos, erőszakos bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tűzfegyvert vagy lőszert öröklés útján megszerző személynek haladéktalanul tájékoztatnia kell saját tagállamának illetékes hatóságát. Megfelelő indok hiányában az engedélyhez kötött tűzfegyvereket és lőszereket ezen irányelvnek megfelelően hatástalanítással működésképtelenné kell tenni, vagy el kell adni, vagy át kell adni egy engedéllyel rendelkező jogi vagy természetes személynek.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A tagállamok bizonyos számra korlátozhatják a gyűjtők által birtokolt, az I. mellékletben felsorolt valamennyi kategóriába tartozó fegyverek mennyiségét. E korlátozások nem alkalmazandók, ha a kérdéses tűzfegyvereket az ezen irányelvben foglaltaknak megfelelően hatástalanították.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Tűzfegyverek beszerzéséhez és tartásához megfelelő indok lehet a gyűjtés azon gyűjtők esetében, akik a 18. életévüket betöltötték és nem valószínűsíthető, hogy veszélyt jelentenek önmagukra, másokra, a közrendre vagy a közbiztonságra. Szándékos, erőszakos bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a szokásos orvosi vizsgálatokról az (1) bekezdésben említett engedélyek kiadása vagy megújítása céljából, és visszavonják az engedélyeket, ha már nem teljesül azon feltételek valamelyike, amelyek alapján megadták.

A tagállamok a tűzfegyverek beszerzésére és birtoklására vonatkozó, a megfelelő orvosi és pszichológiai adatok nemzeti joggal összhangban álló értékelését magában foglaló, folytonos vagy nem folytonos nyomon követési rendszert hoznak létre, és visszavonják az engedélyeket, ha már nem teljesül azon feltételek valamelyike, amelyek alapján a fegyverbeszerzést vagy -birtoklást engedélyezték.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Feltéve, hogy a megfelelő orvosi és pszichológiai adatok értékeléséhez a helyes eljárást követik, az értékelést végző személy nem tartozik felelősséggel az értékelésnek alávetett személy cselekedeteiért.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem tilthatják meg a területükön lakóhellyel rendelkező személyeknek, hogy egy másik tagállamban megszerzett fegyvert tartsanak, kivéve, ha ugyanennek a fegyvernek a megszerzését saját területükön tiltják.

A tagállamok nem tilthatják meg a területükön lakóhellyel rendelkező személyeknek, hogy egy másik tagállamban megszerzett tűzfegyvert tartsanak, kivéve, ha ugyanezen típusú tűzfegyvernek a megszerzését saját területükön tiltják.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

A tagállamok megállapítják a tűzfegyverek és lőszerek megfelelő felügyeletére, valamint megfelelő, az illetéktelen személyek általi hozzáférés kockázatát minimálisra csökkentő, biztonságos tárolására vonatkozó szabályokat. Biztosítani kell, hogy a tárolt tűzfegyverekhez és a hozzájuk tartozó lőszerekhez egyszerre ne lehessen könnyen hozzáférni. A felügyelet ebben az esetben azt jelenti, hogy a tűzfegyvert vagy a lőszert tartó személy azok szállítása és használata során ellenőrzése alatt tartja őket. A tárolásra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos ellenőrzés mértéke az érintett tűzfegyver kategóriájának megfelelő.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

A tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben meghatározott A, B, C és D kategóriába sorolt tűzfegyvereknek, valamint az azokhoz tartozó alapvető fődaraboknak és lőszereknek a 2011/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke szerinti, távközlő eszközök révén történő megszerzése és értékesítése esetében a tűzfegyvert vagy az ahhoz tartozó fődarabot vagy lőszert megszerző személy személyazonosságának és szükség esetén engedélyének az ellenőrzésére az adott tűzfegyver, fődarab vagy lőszer érintett személynek történő átadása előtt vagy legkésőbb az átadás pillanatában sor kerüljön az alábbiak révén:

 

a)  engedéllyel rendelkező kereskedő vagy közvetítő; vagy

 

b)  valamely hatóság vagy annak képviselője.

 

_____________________

 

*Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és tartását, továbbá megsemmisítsék az e rendelkezés megsértésével tartott és elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket.

A 2. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és tartását, továbbá megsemmisítsék vagy hatástalanítsák az e rendelkezés megsértésével tartott és elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket. Kivételes és kellően indokolt esetekben az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak ilyen tűzfegyverekre és lőszerekre, amennyiben az engedélyezés nem ellentétes a közbiztonsággal, a közrenddel vagy a nemzetvédelemmel.

 

 

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik a fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és az azok székhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert szervezetek számára, hogy az A kategóriába sorolt, [ezen irányelv hatálybalépésének dátuma] előtt megszerzett tűzfegyvereket tartsanak birtokukban, feltéve, hogy az adott fegyvereket hatástalanították a 10b. cikket végrehajtó rendelkezésekkel összhangban.

A tagállamok engedélyezhetik múzeumok és gyűjtők számára, hogy A kategóriába sorolt tűzfegyvereket és lőszert tartsanak birtokukban, feltéve, hogy a szóban forgó múzeum vagy gyűjtő az illetékes nemzeti hatóság felé igazolja, hogy intézkedéseket vezetett be a közbiztonságot vagy a közrendet érintő kockázatok elkerülésére, továbbá hogy a szóban forgó tűzfegyverek tárolásának biztonsági szintje arányos az ilyen tűzfegyverekhez való jogosulatlan hozzáféréssel járó kockázatokkal.

 

 

A tagállamok létrehozzák az engedéllyel rendelkező múzeumok és gyűjtők nyilvántartását. Az engedéllyel rendelkező múzeumoknak és gyűjtőknek nyilvántartást kell vezetniük az általuk birtokolt összes A kategóriába sorolt tűzfegyverről, amelyet hozzáférhetővé tesznek az illetékes nemzeti hatóság számára. A tagállamok megfelelő ellenőrző rendszert alakítanak ki az engedéllyel rendelkező múzeumok és gyűjtők felügyeletére, figyelembe véve az összes releváns tényezőt.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek, részeik és lőszerek megszerzése távközlő eszközök révén – a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke szerint – csak kereskedőkre és közvetítőkre vonatkozóan engedélyezhető, és a tagállamok szigorú ellenőrzése alá esik.

törölve

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -7 pont (új)

91/477/EGK irányelv

7 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-7. A 7. cikk (4) bekezdése (1) albekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) annak időszakos ellenőrzése, hogy ezek a személyek megfelelnek-e a feltételeknek; és”

„b) annak ellenőrzése, hogy ezek a személyek továbbra is megfelelnek-e a feltételeknek; és”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

91/477/EGK irányelv

7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A maximális időszak nem haladhatja meg az öt évet. Az engedély akkor újítható meg, ha még mindig teljesülnek azok a feltételek, amelyek alapján megadták.

Az engedély maximális időszaka nem haladhatja meg az öt évet, kivéve, ha a tagállamok bevezették az 5. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett folyamatos figyelemmel kísérési rendszert. Az engedély akkor újítható meg, ha még mindig teljesülnek azok a feltételek, amelyek alapján megadták.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7a.   A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Minden eladónak, kereskedőnek és magánszemélynek tájékoztatást kell nyújtania annak a tagállamnak hatóságai számára a C kategóriába sorolt lőfegyverek átruházásáról és átadásáról, amelyben az átruházás vagy átadás történik, a lőfegyver és az azt megszerző személy azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Ha az ilyen lőfegyvert megszerző személy egy másik tagállamban honos, az a tagállam, amelyben a megszerzés történt, valamint a lőfegyvert megszerző személy tájékoztatja az érintett másik tagállamot.”

„(2)   Minden eladónak, kereskedőnek, közvetítőnek és magánszemélynek tájékoztatást kell nyújtania annak a tagállamnak hatóságai számára a C kategóriába sorolt lőfegyverek átruházásáról és átadásáról, amelyben az átruházás vagy átadás történik, a lőfegyver és az azt megszerző személy azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Ha az ilyen lőfegyvert megszerző személy egy másik tagállamban honos, az a tagállam, amelyben a megszerzés történt, valamint a lőfegyvert megszerző személy tájékoztatja az érintett másik tagállamot.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 b pont (új)

91/477/EGK irányelv

10 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7b. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

„10. cikk

A lőszerek megszerzésére és birtoklására vonatkozó előírások megegyeznek a lőfegyverek birtoklására vonatkozó előírásokkal, melyekhez a lőszert szánják.”

„A lőszerek megszerzésére és az egyetlen lövedéket tartalmazó lőszerek birtoklására vonatkozó előírások megegyeznek a lőfegyverek birtoklására vonatkozó előírásokkal, melyekhez a lőszert szánják. A lőszerek megszerzése csak olyan személyek számára engedélyezett, akik az adott kategóriába tartozó tűzfegyver tekintetében fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek, vagy a 6. cikk második albekezdése alapján engedéllyel rendelkező személyek számára.

 

a kereskedők és közvetítők visszautasíthatják a lőszerek teljes tárainak vagy lőszerek hozzávalóinak beszerzésével kapcsolatos olyan ügyletek kötését, melyeket természetük vagy nagyságrendjük miatt ésszerűen gyanúsnak ítélnek, és azt, vagy bármely hasonló tervezett ügyletet jelentenek az illetékes hatóságoknak. A kereskedők és közvetítők nem köthetnek lőfegyver beszerzéséről szóló ügyletet abban az esetben, amennyiben nem tudják ellenőrizni a beszerző kilétét a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően létrehozott adat-nyilvántartási rendszerben és a fizetségre kizárólag készpénzben kerülne sor.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- és jelzőfegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság műszaki specifikációkat fogad el a riasztó- és jelzőfegyverekre, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyverekre vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy azokat ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

A Bizottság a 13a. cikk alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek műszaki specifikációk meghatározásával egészítik ki ezen irányelvet a riasztó- és jelzőfegyverekre, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyverekre vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy azokat ne lehessen tűzfegyverekké alakítani. A Bizottság az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktust legkésőbb ... [dátum]-ig fogadja el.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E végrehajtási aktusok elfogadására a 13b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.

törölve

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok rendelkezéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a tűzfegyverek hatástalanítását az illetékes hatóságnak kell ellenőriznie annak garantálására, hogy a tűzfegyveren elvégzett módosítások a fegyvert visszafordíthatatlanul használhatatlanná tegyék. A tagállamok az említett ellenőrzés keretében tanúsítvány vagy a tűzfegyver hatástalanítását igazoló okmány kiadását vagy erre a célra a tűzfegyveren jól látható megjelölés elhelyezését írják elő.

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a tűzfegyverek hatástalanítása a III. melléklet műszaki specifikációknak megfelelően történjen.

 

Ez nem vonatkozik a 2016. április 8. előtt hatástalanított tűzfegyverekre, kivéve, ha azokat átviszik egy másik tagállamba vagy forgalomba hozzák.

 

A tűzfegyverek hatástalanítását a nemzeti jognak megfelelően engedéllyel rendelkező köz- vagy magánszervezetek vagy személyek végezhetik.

 

A tagállamok kijelölnek egy illetékes hatóságot (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) annak ellenőrzésére, hogy az érintett tűzfegyverek hatástalanítása a III. melléklet műszaki specifikációinak megfelelően történt-e

 

Amennyiben a tűzfegyverek hatástalanítása a III. melléklet műszaki specifikációinak megfelelően történt, az ellenőrző szervezet:

 

a)  a tűzfegyver hatástalanítása céljából módosított valamennyi alkotóelemre egységes egyedi jelet helyez el; és

 

b)  hatástalanítási tanúsítványt ad ki a tűzfegyver tulajdonosa számára.

 

Amennyiben a tűzfegyver nyilván van tartva a 4. cikk (4) bekezdésében említett számítógépes nyilvántartási rendszerben, a hatástalanítást is rögzíteni kell a vonatkozó nyilvántartásban.

 

A tagállamok a III. mellékletben meghatározott műszaki specifikációkon túlmenően kiegészítő intézkedéseket vezethetnek be a területükön lévő tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság hatástalanítási előírásokat és technikákat fogad el annak biztosítására, hogy a hatástalanított tűzfegyverek visszafordíthatatlanul használhatatlanok legyenek. E végrehajtási aktusok elfogadására a 13b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosítása céljából annak aktualizálása érdekében, szükség esetén figyelembe véve a tagállamok által az ezen cikk (1) bekezdésének hetedik albekezdésével összhangban bevezetett minden kiegészítő intézkedést.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák az egységes egyedi jel sablonjait és a hatástalanított tűzfegyverekre vonatkozó tanúsítványmintát. E végrehajtási aktusok elfogadására a 13b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)   2016. december 31-ig a Bizottság a tagállamokkal és a többi érintett féllel folytatott konzultációt követően megállapítja, hogy a tagállamok által 2016. április 8. előtt a hatástalanításra vonatkozóan alkalmazott mely nemzeti előírások és technikák biztosították azt, hogy a tűzfegyverek használatra véglegesen alkalmatlanná és működésképtelenné váljanak, és rendelkezik az ilyen hatástalanítási előírások és technikák szerinti tanúsított hatástalanítások elismeréséről.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

10 b a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„10ba. cikk

 

(1)  A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az automata tűzfegyverekből átalakított félautomata tűzfegyvereket ... -tól [ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja] ne lehessen automata tűzfegyverekké visszaalakítani.

 

(2)  A Bizottság a 13a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek műszaki specifikációk meghatározásával egészítik ki ezen irányelvet annak biztosítása érdekében, hogy az eredetileg automata tűzfegyverekből átalakított félautomata tűzfegyvereket ne lehessen automata tűzfegyverekké visszaalakítani. A Bizottság az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktust legkésőbb ... [2017. december 31-ig] fogadja el.”

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 b pont (új)

91/477/EGK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8b.   A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 12. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül lőfegyvereket egyik tagállamból egy másikba csak az alábbi bekezdésekben rögzített eljárás betartásával lehet átvinni. Ezek az előírások vonatkoznak csomagküldő kereskedés során történő eladást követő lőfegyverszállításra is.”

„(1)  A 12. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül lőfegyvereket egyik tagállamból egy másikba csak az alábbi bekezdésekben rögzített eljárás betartásával lehet átvinni. Ezek az előírások vonatkoznak távközlő eszközök útján történő eladást követő lőfegyverszállításra is.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 c pont (új)

91/477/EGK irányelv

11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8c.  A 11. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Nem kell megadni a két utolsó bekezdésben említett információt, ha az átadás kereskedők között történik.”

„Nem kell megadni a két utolsó bekezdésben említett információt, ha az átadás kereskedők vagy közvetítők között történik.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 d pont (új)

91/477/EGK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8d.   A 11. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  Az irányelv hatálya alól kivett hadifegyverek kivételével a 2. cikk (2) bekezdése szerinti szállítás esetén valamennyi tagállam megadhatja a kereskedőknek azt a jogot, hogy a (2) bekezdésben említett előzetes engedély nélkül lőfegyvert vigyenek át területükről egy másik tagállamban letelepedett kereskedő számára. E célból egy legfeljebb három évre szóló engedélyt bocsátanak ki, amelyet indokolt határozattal bármikor felfüggeszthetnek vagy visszavonhatnak. Egy ilyen engedélyre vonatkozó okmány addig kíséri a lőfegyvert, amíg az el nem éri rendeltetési helyét; azt minden alkalommal be kell mutatni azt, amikor a tagállamok hatóságai kérik.”

„(3)  Az irányelv hatálya alól kivett hadifegyverek kivételével a 2. cikk (2) bekezdése szerinti szállítás esetén valamennyi tagállam megadhatja a kereskedőknek vagy közvetítőknek azt a jogot, hogy a (2) bekezdésben említett előzetes engedély nélkül lőfegyvert vigyenek át területükről egy másik tagállamban letelepedett kereskedő vagy közvetítő számára. E célból egy legfeljebb három évre szóló engedélyt bocsátanak ki, amelyet indokolt határozattal bármikor felfüggeszthetnek vagy visszavonhatnak. Egy ilyen engedélyre vonatkozó okmány addig kíséri a lőfegyvert, amíg az el nem éri rendeltetési helyét; azt minden alkalommal be kell mutatni azt, amikor a tagállamok hatóságai kérik.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 e pont (új)

91/477/EGK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8e.   A 11. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az átadás előtt a kereskedő a (2) bekezdés első albekezdésében felsorolt valamennyi adatot közli azon tagállam hatóságaival, ahonnan az átadás kezdődni fog. Ezen tagállam hatóságai – adott esetben helyszíni – ellenőrzéseket végeznek a kereskedő által közölt információk és az átadás tényleges jellemzői megfelelésének ellenőrzésére. A kereskedő megfelelő időben közli ezeket az adatokat.”

„Az átadás előtt a kereskedő vagy közvetítő a (2) bekezdés első albekezdésében felsorolt valamennyi adatot közli azon tagállam hatóságaival, ahonnan az átadás kezdődni fog. Ezen tagállam hatóságai – adott esetben helyszíni – ellenőrzéseket végeznek a kereskedő vagy közvetítő által közölt információk és az átadás tényleges jellemzői megfelelésének ellenőrzésére. A kereskedő vagy közvetítő megfelelő időben közli ezeket az adatokat.”

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 f pont (új)

91/477/EGK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8f.   A 11. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a lőfegyverlistát közölni kell azokkal a kereskedőkkel, akik megszerezték az engedélyt lőfegyvereknek előzetes hozzájárulás nélküli átszállítására a 3. bekezdésben megállapított eljárás szerint.

Ezt a lőfegyverlistát közölni kell azokkal a kereskedőkkel vagy közvetítőkkel, akik megszerezték az engedélyt lőfegyvereknek előzetes hozzájárulás nélküli átszállítására a 3. bekezdésben megállapított eljárás szerint.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 g pont (új)

91/477/EGK irányelv

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8g.  A 12. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére, a vadászok a »C« és »D« kategóriára, valamint a céllövők a »B«, »C« és »D« kategóriára vonatkozóan előzetes engedély nélkül tarthatnak egy vagy több, e kategóriákba sorolt lőfegyvert, ha tevékenységük folytatása céljából átutaznak két vagy több tagállamon, feltéve hogy rendelkeznek az érintett lőfegyvert vagy lőfegyvereket felsoroló európai lőfegyvertartási igazolvánnyal, és feltéve hogy megfelelően meg tudják indokolni utazásukat, különösen meghívónak vagy a céltagállamban történő vadászati vagy céllövészeti tevékenységük egyéb igazolásának bemutatásával.”

„(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére, a vadászok a »C« és »D« kategóriára, valamint a céllövők az »A«, »B«, »C« és »D« kategóriára vonatkozóan előzetes engedély nélkül tarthatnak egy vagy több, e kategóriákba sorolt lőfegyvert, ha tevékenységük folytatása céljából átutaznak két vagy több tagállamon, feltéve hogy rendelkeznek az érintett lőfegyvert vagy lőfegyvereket felsoroló európai lőfegyvertartási igazolvánnyal, és feltéve hogy megfelelően meg tudják indokolni utazásukat, különösen meghívónak vagy a céltagállamban történő vadászati vagy céllövészeti tevékenységük egyéb igazolásának bemutatásával.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0477)

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 h pont (új)

91/477/EGK irányelv

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8h. A 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok nem köthetik az európai lőfegyvertartási igazolvány elfogadását semmiféle díj, illetve illeték megfizetéséhez.”

„A tagállamok nem köthetik:

 

a)   az európai tűzfegyvertartási igazolvány kiadását vagy megújítását az igazolvány kiállításával járó adminisztratív költségeken túl semmiféle díj, illetve illeték megfizetéséhez; és

 

b)   az európai tűzfegyvertartási igazolvány elfogadását – közvetlenül vagy közvetetten – semmiféle díj, illetve illeték megfizetéséhez vagy közigazgatási jóváhagyás megadásához.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 i pont (új)

91/477/EGK irányelv

12 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8i.   A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A nemzeti okmányok kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodások szerint két vagy több tagállam ebben a cikkben leírtaknál rugalmasabb intézkedéseket írhat elő területeiken belül lőfegyverekkel történő mozgásra.

„(3)  A nemzeti okmányok kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodások szerint vagy a 4. cikk (4) bekezdésében említett számítógépes nyilvántartási rendszerekben tárolt adatok kölcsönös elismerése révén két vagy több tagállam ebben a cikkben leírtaknál rugalmasabb intézkedéseket írhat elő területeiken belül lőfegyverekkel történő mozgásra.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

91/477/EGK irányelv

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok illetékes hatóságai információt cserélnek a tűzfegyverek valamely másik tagállamnak történő átadására kiadott engedélyekről, valamint az engedélyek megadásának a 7. cikkben meghatározottak szerinti elutasításáról.

(4)  A tagállamok ...-ig [dátum] biztosítják az elektronikus úton, a 2016/679/EU rendeletnek megfelelő, vagy közvetlenül, vagy egyablakos ügyintézési pontokon keresztül történő hatékony információcserét a tűzfegyverek valamely másik tagállamba történő szállítására kiadott engedélyekről, valamint az engedélyek megadásának a 7. cikkben előírtak szerinti, biztonsági okokkal indokolt vagy az érintett személy megbízhatóságával kapcsolatos elutasításáról.

 

Minden tagállam valamely másik tagállam kérésére információt cserél adott esetben azon személyek bűnügyi nyilvántartási adatainak vizsgálatáról, akik a 6. cikk alapján mentességet kérnek vagy kaptak, illetve a 7. cikk alapján engedélyt kérnek vagy kaptak. Az információnak adott esetben tartalmaznia kell bármely, bírói testület vagy illetékes közhatóság által hozott vonatkozó döntést.

 

 

 

 

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

91/477/EGK irányelv

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megadott engedélyekre és az elutasításokra vonatkozó információcsere módozatait illetően.

(5)  A Bizottság a 13a. cikkel összhangban, ezen irányelv kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a tűzfegyverek valamely másik tagállamnak történő átadására megadott vagy elutasított engedélyekre vonatkozó információcsere módozatait illetően. A Bizottság az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktust legkésőbb ... [dátum]-ig fogadja el.”

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

91/477/EGK irányelv

13 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

91/477/EGK irányelv

13 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 13. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 2 hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam leteltét megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.

(5)  A 10a. cikk (2) bekezdése, a 10b. cikk (2) bekezdése, a 10ba. cikk (2) bekezdése vagy a 13. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

16 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„16a. cikk

 

(1)  a tagállamok dönthetnek a 6. vagy 7a. pontban A kategóriába sorolt, ... [ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja] előtt legálisan beszerzett és nyilvántartásba vett félautomata tűzfegyverek engedélyének megerősítéséről, és megújíthatják az engedélyt olyan jogszerű birtokosok számára, aki az említett napon ilyen engedéllyel rendelkeznek, az ezen irányelvben meghatározott egyéb feltételektől függően, továbbá lehetővé tehetik ilyen tűzfegyverek beszerzését az ezen irányelvnek megfelelő tagállami engedéllyel rendelkező személyek számára;

 

(2)  A tagállamok engedélyezhetik a sportlövészek számára a 6 vagy 7a pontban A kategóriába sorolt félautomata tűzfegyverek beszerzését és birtoklását, a következő feltételektől függően:

 

a)  a sportlövész részt vesz egy olyan sportlövész szervezet által rendezett sportlövő versenyeken, amelyet valamely tagállam vagy egy nemzetközi, hivatalosan elismert sportlövész szövetség hivatalosan elismer; és

 

b)  a sportlövész elismert lövészegyesület tagja és rendszeresen gyakorolja a céllövészetet, legalább 12 hónapja.

 

A 6. és 7a. pontban A kategóriába sorolt félautomata tűzfegyverek megszerzésére illetve tartására engedéllyel rendelkező sportlövészek a 12. cikk (2) bekezdésének értelmében jogosultak a fenti típusú, egy európai tűzfegyvertartási igazolványban feljegyzett tűzfegyverek birtoklására.”

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

91/477/EGK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról, és adott esetben javaslatot tesz különösen az I. mellékletben szereplő tűzfegyver-kategóriákat és az olyan új technológiákkal kapcsolatos kérdéseket illetően, mint a 3D nyomtatás. Az első jelentést ezen irányelv hatálybalépése után két évvel kell benyújtani.

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról, beleértve rendelkezéseinek célravezetőségi vizsgálatát, és adott esetben javaslatot tesz különösen az I. mellékletben szereplő tűzfegyver-kategóriákat, valamint az európai tűzfegyvertartási igazolvány rendszerének megvalósításával, a tűzfegyverek jelölésével és az olyan új technológiákkal kapcsolatos kérdéseket illetően, mint pl. a 3D nyomtatás hatásai. Az első jelentést legkésőbb ... [e módosító irányelv hatálybalépésének napja után két évvel]-ig kell benyújtani.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

91/477/EGK irányelv

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [date]-ig megállapítja, hogy mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) bekezdésében említett tagállami számítógépes nyilvántartási rendszerekben tárolt információk cseréjét szolgáló rendszerhez. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit.

A Bizottság [dátum]-ig megállapítja, hogy mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) bekezdésében említett tagállami számítógépes nyilvántartási rendszerekben tárolt információk cseréjét szolgáló rendszerhez, beleértve annak kivitelezhetőségét, hogy minden tagállam hozzáférhessen a rendszerhez. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  Félautomata tűzfegyverekké átalakított automata tűzfegyverek

6.  Félautomata tűzfegyverekké átalakított automata tűzfegyverek, azt az esetet kivéve, ha a Bizottság a 10ba. cikk szerinti technikai specifikációkat fogadott el, ekkor nem vonatkozik olyan tűzfegyverekre, amelyeket az előírásoknak megfelelően alakítottak át;

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 6 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  Automata tűzfegyverekké átalakított félautomata tűzfegyverek

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  Automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek

törölve

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 7 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  Az alábbiak közül legalább egy jellemzővel rendelkező központi gyújtású félautomata tűzfegyverek, illetve tölténytárak:

 

a)  félautomata hosszú tűzfegyverek (azaz olyan tűzfegyverek, amelyeket vállról történő elsütésre terveztek), amelyeket lehajtható vagy teleszkópos válltámaszuknak köszönhetően a funkcionalitásuk elvesztése nélkül is 60cm-nél rövidebb hosszúságra lehet alakítani;

 

b)  tűzfegyverek, amelyek újratöltés nélkül 21-nél több töltény kilövésére alkalmasak, amennyiben a tűzfegyvernek részét képezi vagy abba be van illesztve egy 20 tölténynél nagyobb befogadóképességű töltőszerkezet;

 

Töltőszerkezet beszerzésekor megfelelő, tűzfegyverre szóló engedélyt kell bemutatni a beszerzés időpontjában;

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – A kategória – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  Az 1–7. pont alatti tűzfegyverek hatástalanítás után.

8.  A kategóriába sorolt bármely tűzfegyver, annak vaktöltények, irritáló anyagok és egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek tüzelésére, vagy tisztelgésre használt, illetve akusztikus fegyverré történő átalakítását követően,

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i a pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – B kategória – 6 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.   a B kategória a következő ponttal egészül ki:

 

„6a.  automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i b pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – B kategória – 6 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib.   a B kategória a következő ponttal egészül ki:

 

„6b.  22-es kaliberű vagy annál kisebb, peremgyújtású félautomata tűzfegyverek.”

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – i c pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – B kategória – 6 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic.   a B kategória a következő ponttal egészül ki:

 

„6c. A kategóriába sorolt bármely tűzfegyver, annak vaktöltények, irritáló anyagok és egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek tüzelésére, vagy tisztelgésre használt, illetve akusztikus fegyverré történő átalakítását követően.”

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – iii alpont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – C kategória – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.   Riasztó- és jelzőfegyverek, tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek, valamint utánzatok

5.   A kategóriába sorolt bármely tűzfegyver, annak vaktöltények, irritáló anyagok és egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek tüzelésére, vagy tisztelgésre használt, illetve akusztikus fegyverré történő átalakítását követően;

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – iii alpont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – C kategória – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.   A B kategóriába, valamint a C kategória 1–5. pontjába tartozó tűzfegyverek hatástalanítás után.

törölve

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont – a pont – iii a pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – D kategória

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

iiia.  A D kategóriában a fejléc alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Egylövetű hosszú lőfegyverek huzagolatlan csővel”

„Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel, ideértve a vaktöltények, irritáló anyagok, egyéb hatóanyagok vagy pirotechnikai lőszerek kilövésére, illetve tisztelgésre használt vagy akusztikus fegyverré átalakított tűzfegyvereket is”.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 14 pont – b pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – III rész – 1 albekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b)  az első albekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„(ca) hatástalanított tűzfegyverek, feltéve, hogy a hatástalanítást a következőképpen végezték el:

 

i.  a III. mellékletben meghatározott műszaki specifikációknak megfelelően; vagy

 

ii.  a [módosító irányelv alkalmazásának napja] előtt a 2015/2403/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott műszaki specifikációknak megfelelően; vagy

 

iii.  2016. április 8. előtt:

 

  a 10. cikk (2b) bekezdése alapján a tagállamok által alkalmazott és a Bizottság által létrehozott bármilyen nemzeti hatástalanítási előírásnak és technikának megfelelően; vagy

 

  a tagállamok által alkalmazott nemzeti hatástalanítási előírásoknak és technikáknak megfelelően, feltéve, hogy a hatástalanított tűzfegyvert nem vitték át egy másik tagállamba vagy nem hozták forgalomba; vagy

 

  egy nyílásvágó eljárásnak megfelelően, ami azt jelenti, hogy legalább 4mm széles és a fegyvercső hosszának legalább 50%-án végighúzódó nyílást vágtak a töltényűrön és a fegyvercsövet biztonságosan odaszegezték vagy -hegesztették a tokhoz vagy tokszerkezethez, valamint a fegyvert nem lehet töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére átalakítani;”

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 14 pont – b pont

91/477/EGK irányelv

I melléklet – III rész – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás  

„életmentésre, állatok levágására vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy csak a megjelölt célokra használhatók;

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok levágására vagy szigonnyal történő halászatra, ipari vagy műszaki célokra tervezték, vagy csupán sűrített levegő vagy más nem gyúlékony hajtóanyag által keletkezett gáz segítségével képesek töltény, golyó vagy lövedék kilövésére, vagy bármely olyan airsoft eszköz vagy légpuska, melyből csupán kis műanyag golyót lehet kilőni kis energiával, feltéve, hogy csak a megjelölt célokra használhatók és nem alakíthatók át oly módon, hogy gyúlékony hatóanyag segítségével töltény, golyó vagy lövedék kilövésére alkalmassá váljanak;

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 14 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

II melléklet – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A II. melléklet (f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f.  a következő nyilatkozatokat:

„f.  a következő nyilatkozatokat:

„Az igazolvánnyal az említett B, C vagy D kategóriájú lőfegyver vagy lőfegyverek birtokában egy másik tagállamba történő beutazást akkor lehetséges, ha ezen tagállam hatóságai erre vonatkozóan előzetesen engedélyt, illetve engedélyeket adtak. Ezt az engedélyt vagy ezeket az engedélyeket az igazolványban fel lehet tüntetni.

„Az igazolvánnyal az említett A, B, C vagy D kategóriájú lőfegyver vagy lőfegyverek birtokában egy másik tagállamba történő beutazást akkor lehetséges, ha ezen tagállam hatóságai erre vonatkozóan előzetesen engedélyt, illetve engedélyeket adtak. Ezt az engedélyt vagy ezeket az engedélyeket az igazolványban fel lehet tüntetni.

A fent említett előzetes engedély alapvetően nem szükséges egy C vagy D kategóriájú lőfegyverrel vadászaton történő részvétel céljából történő utazáshoz, vagy B, C vagy D kategóriájú lőfegyverrel céllövészeten történő részvétel céljából történő utazáshoz azzal a feltétellel, hogy az utazó rendelkezik lőfegyvertartási igazolvánnyal és meg tudja indokolni az utazás célját.”

A fent említett előzetes engedély alapvetően nem szükséges egy C vagy D kategóriájú lőfegyverrel vadászaton történő részvétel céljából történő utazáshoz, vagy A, B, C vagy D kategóriájú lőfegyverrel céllövészeten történő részvétel céljából történő utazáshoz azzal a feltétellel, hogy az utazó rendelkezik lőfegyvertartási igazolvánnyal és meg tudja indokolni az utazás célját.”

Amennyiben egy tagállam arról tájékoztatta a 8. cikk (3) bekezdése szerint a többi tagállamot, hogy megtiltja, vagy engedélyhez köti bizonyos B, C vagy D kategóriájú lőfegyverek birtoklását, az alábbi nyilatkozatok egyikét is csatolni kell:

Amennyiben egy tagállam arról tájékoztatta a 8. cikk (3) bekezdése szerint a többi tagállamot, hogy megtiltja, vagy engedélyhez köti bizonyos A, B, C vagy D kategóriájú lőfegyverek birtoklását, az alábbi nyilatkozatok egyikét is csatolni kell:

"Tilos a… [az érintett állam(ok)] területére a… lőfegyverrel (a lőfegyver azonosító adata) történő utazás."

"Tilos a… [az érintett állam(ok)] területére a… lőfegyverrel (a lőfegyver azonosító adata) történő utazás."

"A…[az érintett állam(ok)] területére a… lőfegyverrel (a lőfegyver azonosító adata) történő utazás engedélyhez kötött."

"A…[az érintett állam(ok)] területére a… lőfegyverrel (a lőfegyver azonosító adata) történő utazás engedélyhez kötött."

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 14 b pont (új)

91/477/EGK irányelv

III melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

14a. Az irányelv a következő melléklettel egészül ki:

„III. melléklet

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki specifikációk

A tűzfegyverek végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő hatástalanítási műveletek meghatározását három táblázat segíti:

az I. táblázat a tűzfegyverek különböző típusait sorolja fel;

a II. táblázat ismerteti a tűzfegyverek valamennyi fődarabjának végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő műveleteket;

a III. táblázat meghatározza, hogy a különböző típusú tűzfegyvereken mely hatástalanítási műveleteket kell elvégezni.

TÁBLÁZAT: A tűzfegyverek típusainak jegyzéke

A tűzfegyverek típusai

1

Pisztolyok (egylövetű, félautomata)

2

Revolverek (beleértve a forgódobtöltésű revolvereket is)

3

Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)

4

Billenőcsövű tűzfegyverek (pl. sima csövű, huzagolt, kombinált, bukó-/forgótömbzáras, rövid és hosszú tűzfegyverek)

5

Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

6

Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

7

(Teljesen) automata tűzfegyverek: pl. egyes gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok, (teljesen) automata pisztolyok (nem kezelőlegénység által működtetett gépfegyverek)

8

Elöltöltő tűzfegyverek

II. TÁBLÁZAT: Az egyes műveletek alkatrészenként

ALKATRÉSZ

ELJÁRÁS

(1) FEGYVERCSŐ

1.1 Ha fegyvercső a tokhoz van rögzítve (1), a fegyvercsövet egy edzett acélból készült (a töltényűr átmérőjének 50%-ánál nagyobb és legalább 4,5 mm átmérőjű) csapszeggel a töltényűrön és a tokon keresztül a tokszerkezethez kell rögzíteni. A csapszeget hegesztéssel (2) kell rögzíteni.

 

Ha a fegyvercső szabadon mozgatható (nincs rögzítve), hosszanti (a kaliber felénél szélesebb és maximum 8 mm-es) nyílást kell vágni a töltényűr falának teljes hosszában, és a töltényűr kezdetétől indulva biztonságosan be kell hegeszteni egy (legalább a fegyvercső kétharmadával megegyező hosszúságú) dugót vagy rudat a fegyvercsőbe. Huzagolatlan cső esetében csak a töltényűrt kell véglegesen lezárni a töltényűr hosszával megegyező hosszúságú dugóval.

 

A fegyvercsőnek a töltényűrtől számított első harmadába vagy lyukakat kell fúrni (amelyeknek sima csövű tűzfegyverek esetében legalább a furatátmérő kétharmadával, egyéb tűzfegyverek esetében a teljes furatátmérővel megegyezőnek kell lenniük – rövid tűzfegyverekre 3, hosszú tűzfegyverekre 6 lyukat kell fúrni egymás után), vagy a töltényűr után (60 ± 5°-os szögben) egy V alakú nyílást kell vágni, így felnyitva a fegyvercsövet, vagy a töltényűr után egy hosszanti (8-10 mm ± 0,5 mm széles, legalább 52 mm hosszú) nyílást kell vágni a lyukakkal megegyező helyen, vagy egy hosszanti (4–6 mm ± 0,5 mm széles) nyílást kell vágni a töltényűrtől a torkolatig, a torkolatból 5 mm-t kihagyva.

 

1.4. A lőszert bevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

 

1.5. Egy edzett acélból készült csapszeg használatával vagy hegesztéssel meg kell akadályozni, hogy a fegyvercsövet el lehessen távolítani a tokról.

 

1.6. Egy rudat kell helyezni a fegyvercső átmeneti kúpjába (a fegyvercső hosszának több mint 2/3-ában). Az átmeneti kúphoz kell hegeszteni. A fegyvercsövet (az átmeneti kúpon keresztül) a tokhoz kell szögezni és a szöget le kell hegeszteni. Egy 2/3 furatátmérőjű lyukat kell fúrni a fegyvercső átmeneti kúptól számított első harmadába és a fúrt lyukon keresztül a fegyvercsőhöz kell hegeszteni a rudat.

(2) ZÁRTEST, ZÁRFEJ

2.1. Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

 

A zár homlokfelületét legalább 45 fokos szögben és a zárhomlokfal 50 %-ánál nagyobb felületen le kell munkálni.

 

2.3 Az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

3. FORGÓDOB

3.1. A töltényhüvely átmérőjének 50%-ával megegyező nagyságú, körkörös gyűrű kialakítása révén legalább a forgódob hosszának kétharmadán minden belső falat el kell távolítani a forgódobból.

 

3.2. Amennyiben lehetséges, hegesztés révén meg kell akadályozni, hogy a forgódobot el lehessen távolítani a tokról, vagy más megfelelő intézkedésekkel – például szögeléssel kell megakadályozni a forgódob eltávolítását.

(4) SZÁN

4.1 A zárhomlokfal 50%-nál nagyobb részét 45 és 90 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani.

 

4.2 Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

 

4.3 Az ütőszegfuratot le kell munkálni és be kell hegeszteni.

 

4.4 A szánban található reteszelőfelületek legalább kétharmadát le kell munkálni.

 

4.5 Adott esetben a szán kivetőnyílása felső elülső szélének belsejét 45 fokos szögben le kell munkálni.

(5) TOK (PISZTOLYOK ESETÉBEN)

5.1. A lőszert bevezető rámpát el kell távolítani.

 

5.2. A szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét oldalán.

 

5.3. A szánakasztót le kell hegeszteni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, más megfelelő eljárást kell alkalmazni.

 

5.4. A polimertokkal rendelkező pisztolyok szétszerelését hegesztéssel vagy kötőanyag használatával, vagy amennyiben a hegesztés vagy a kötőanyag használata nem lehetséges, más megfelelő eljárással meg kell akadályozni.

6. AUTOMATA RENDSZER

6.1. A gázdugattyút és a gázrendszert szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.

 

6.2 A zártestet vagy el kell távolítani és egy acéldarabot kell a helyére tenni, amelyet be kell hegeszteni, vagy a zártest méretét legalább 50%-kal le kell csökkenteni, be kell hegeszteni, és a zárfejről le kell vágni a reteszelőfelületeket.

 

6.3. Az elsütőszerkezetet egybe kell hegeszteni, lehetőség szerint a tokkal együtt. Ha a tokkal való egybehegesztés nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és az üres helyet megfelelően ki kell tölteni (pl. egy megfelelő méretű idom odaragasztásával vagy epoxigyantával való kitöltéssel).

7. ZÁRSZERKEZET

7.1. Egy legalább 60 fokos (csúcsszögű) kúpot kell kimunkálni, hogy az alapátmérő legalább 1 cm-es vagy a zárhomlokfal átmérőjével megegyező nagyságú legyen.

 

7.2. Az ütőszeget el kell távolítani, az ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.

8. TÖLTÉNYTÁR (adott esetben)

8.1. A tölténytárat ponthegesztéssel vagy más megfelelő eljárással a fegyver típusától függően kell rögzíteni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.”

 

8.2. Hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyét kell pontonként meghegeszteni, vagy tárakasztót kell rögzíteni, hogy tölténytár behelyezése ne legyen lehetséges.

 

8.3. A tölténytáron, a töltényűrön és a tokon át egy edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.

9. ELÖLTÖLTŐ RENDSZER

9.1. A lőkúpokat el kell távolítani vagy be kell hegeszteni, a gyúnyílásokat be kell hegeszteni.

10. HANGTOMPÍTÓ

10.1. Edzett acélból készült csapszeg használatával, vagy ha a hangtompító a fegyver részét képezi, hegesztéssel meg kell akadályozni a hangtompítónak a fegyvercsőről való eltávolítását.

 

10.2. A hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok rögzítési pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Két lyukat kell fúrni a csőbe (5mm) közel ahhoz a ponthoz, ahol a hangtompító a fegyvercsőhöz kapcsolódik.

A fémbetétek keménysége

Edzett acélból készült rúd vagy csapszeg

III. TÁBLÁZAT Az egyes tűzfegyvertípusok fődarabjain elvégzendő műveletek

TÍPUS

1

2

3

4

5

6

7

8

ELJÁRÁS

Pisztolyok (az automata pisztolyok kivételével)

Revolverek

Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)

Billenőcsövű tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt, kombinált)

Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

Automata tűzfegyverek: gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok

Elöltöltő tűzfegyverek

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 és 1.3.

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.4

X (polimertok esetében)

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 vagy 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (csőtár)

X (csőtár)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Csavarozással, kapcsolással vagy más módon.

(2)  A hegesztés olyan gyártási vagy szobrászati eljárás, melynek során anyagokat, általában fémeket vagy hőre lágyuló anyagokat erősítenek össze olvasztás révén.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [3 hónappal a Hivatalos Lapban való kihirdetést követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a módosító irányelvnek ... [ezen módosító irányelv hatálybalépését követő 12 hónap] -ig megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unió 1991 óta rendelkezik a tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó jogszabályokkal a 91/477/EK irányelv keretében, melyet 2008-ban módosítottak. Az irányelv a tűzfegyverek jelölésére és nyomonkövethetőségére, illetve azokra a feltételekre vonatkozó szabályokat határoz meg, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki tűzfegyvert szerezhessen be és tarthasson.

Fontos elismerni, hogy az Unióban jogszerűen tartott tűzfegyverek túlnyomó többsége semmilyen veszélyt nem jelent a társadalomra.

Bár nem jellemző, hogy bűnözők és terroristák törvényesen szerzett tűzfegyvereket használnának, jegyeztek fel ilyen eseteket. Például a Charlie Hebdo elleni párizsi támadás során használt egyik tűzfegyvertípust törvényesen vásárolták meg az egyik tagállamban azt követően, hogy a fegyvert vaktöltényes akusztikus tűzfegyverré alakították át, amihez az érintett tagállam akkor hatályos jogszabályai szerint nem volt szükség engedélyre (ezeket a jogszabályokat nemrég módosították). A fegyvert később visszaalakították tilalom alá eső éles tűzfegyverré.

Ebben az összefüggésben kezdeményezte az Európai Bizottság a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatát. A Bizottság hatásvizsgálat benyújtása nélkül számos olyan javaslatot tett, melyek gyökeresen megváltoztatják az irányelv alkalmazási körét és követelményeit. Egy ilyen hatásvizsgálat segített volna a javaslatok okainak megértésében és bizonyítékkal is szolgálhatott volna a javaslatok alátámasztására. Ennek hiánya a jogszerűen megszerzett tűzfegyverek tulajdonosaiban széles körben aggodalmakat ébresztett számos különböző területen. Nyilvánvaló, hogy sok érdekelt aggódik néhány javaslat nem egyértelmű volta és a jog szerinti tulajdonosokra gyakorolt lehetséges hatása miatt.

Az előadó ezért arra vállalkozott, hogy széleskörű és átlátható konzultációt folytat annak érdekében, hogy a jelentés valódi problémákkal foglalkozzon és csökkentse a felesleges, nem kívánt következményeket. Ahol nincs elegendő bizonyíték a módosítás indokolására, a jelenlegi állapot fenntartását javasolja.

A Bizottság azonban az irányelv felülvizsgálatának megkezdésével azonos napon elfogadott egy, a hatástalanításról szóló rendeletet is. Az érdekeltek számos tagállamban aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy az új rendelet megnehezítheti a bűnüldöző hatóságok számára annak megállapítását, hogy egy tűzfegyvert megfelelő módon hatástalanítottak-e.

A hatástalanított tűzfegyverek vagy másolatok használata indokolt a filmgyártásban és a katonai újrajátszásoknál. Az előadó a szekértőkkel folytatott eszmecserék alapján megjegyzi, hogy a szakértők között eltér a „hatástalanítás” fogalmának gyakorlati használata. A félreértések elkerülése végett e javaslat értelmében a hatástalanított tűzfegyver fogalma a visszafordíthatatlanul működésképtelenné tett tűzfegyverekre értendő.

Ezért az előadó úgy véli, hogy az irányelvet érintő bármilyen módosításnak megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a bizonyos típusú tűzfegyverek birtoklásához való jog biztosítása és a fennálló kockázattal arányos korlátozó intézkedések között.

1. A tűzfegyver meghatározása

Az előadó javasolja a fődarabokon alapuló megközelítés használatát, mely szerint minden eszköz, amelyben megtalálható a tűzfegyver egyik fődarabja, tűzfegyvernek minősül.

A másolatok és jelzőfegyverek nem kezelendők tűzfegyverekként, kivéve, ha tűzfegyverekké alakíthatók vagy tartalmazzák azok egyik fődarabját.

2. Vaktöltényes fegyverek

Az előadó javasolja, hogy a vaktöltények tüzelésére átalakított tűzfegyverek a tűzfegyver meghatározásában maradjanak az eredeti kategóriájukban.

3. Tölténytárak

Néhány szakértő beadványaiban azt javasolta az előadónak, hogy a tölténytárak ellenőrzését úgy lehetne kivitelezni, ha a tölténytárak a tűzfegyver „fődarabjának” minősülnének. Az előadónak jelentős fenntartásai vannak e megközelítés alkalmazásával szemben, és számos egyéb véleményt is hallott, miszerint a tölténytár viszonylag egyszerű felépítése miatt viszonylag egyszerű a tölténytárak előállítása, és már rengeteg tölténytár van jogszerű tulajdonban, melyek nagyrészt egymással felcserélhetők. Ezért egy ilyen intézkedés hatékonysága nem egyértelmű, így az előadó nem javasolja, hogy a tölténytárak is kerüljenek a „fődarab” alkalmazási körébe.

4. Információmegosztás

Bizonyos bűnüldöző hatóságok javasolták az információmegosztás javítását. Az előadó javasolja, hogy a nyilvántartások interoperábilis rendszerek segítségével azonnal legyenek hozzáférhetők.

5. Tárolás

Az előadó megjegyzi, hogy a legtöbb tagállam már rendelkezik a tűzfegyverek tárolására vonatkozó szabályokkal, és javasolja, ezeket öntsék hivatalos formába az irányelvben, illetve, hogy a tárolásra vonatkozó követelményeknél vegyék figyelembe az adott tűzfegyverek jellegét és kategóriáját.

6. Orvosi vizsgálatok

Az előadó úgy véli, hogy számos ponton javítani lehet a Bizottság javaslatát az orvosi vizsgálatok tekintetében, melyeknek a tagállamok különböző bevált gyakorlatait kell tükrözniük. Az előadó javasolja, hogy a tagállamok hozzanak létre egy vizsgálati rendszert vagy időszakos értékelések, vagy folyamatos nyomon követés formájában.

7. Különleges esetek

Az előadó javasolja a 6. cikkben szereplő meglévő rendelkezés visszaállítását, melyek alapján a tagállamok bizonyos személyeknek különleges körülmények között engedélyezhetik A kategóriájú tűzfegyverek tartását. Az előadó megítélése szerint vannak olyan szervezetek, amelyeknek szükségük van erre az engedélyre, például fegyverkészítők, próbajel-felügyeleti hatóságok, gyártók, igazságügyi tudományos szakértők, bizonyos esetekben filmgyártással foglalkozó személyek, valamint olyan egyének, akiknek önvédelmi célból van szükségük lőfegyverre. Az előadó azt ajánlja, hogy ezen engedélyeket egyedi megítélés alapján, szigorúan korlátozva és csak abban az esetben ítéljék oda, amennyiben az nem ellentétes a közbiztonsággal.

Az előadó javasolja, hogy szigorúbban határozzák meg a történelmi célból történő engedélyezés fogalmát, csak a megfelelő biztonsági intézkedések megléte és egyedi megítélés, illetve a tagállamok döntése alapján lehessen alkalmazni.

8. Online értékesítés

Az előadó javasolja, hogy a távértékesítést kizárólag akkor engedélyezzék, ha a tűzfegyverek, fődarabok vagy lőszerek végső megszerzése a szükséges ellenőrzések elvégzésével valósul meg.

9. Hatástalanítási rendelet

Szakértők számos technikai problémával szembesültek a hatástalanításról szóló, április 8-án hatályba lépő új végrehajtási rendelettel kapcsolatban. Az előadó számos különböző megoldást vetett fel, vagy a végrehajtási rendelet részletes módosítása, vagy a korábban érvényben lévő normák felülvizsgálata, vagy a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó, a hasítás és szögelés műszaki meghatározásán alapuló külön módosítások révén.

10. Lőszerek

Az előadó javaslata alapján a robbanóanyag-perkurzorok ellenőrzését célzó már érvényben lévő jogszabályok jelentőséggel bírhatnak a lőszerek ellenőrzésére vonatkozóan is, nevezetesen, hogy a nagymennyiségű lőszerekre irányuló gyanús vásárlásokat jelenteni kell. A jogszerűen tartott tűzfegyverek, alkatrészeik és lőszereik illegális felhasználásának kockázatát csökkenteni kívánó törekvések részeként ez a kötelezettség elősegíti a lőszerek ellenőrizetlen vásárlásának lehetőségével járó kockázatok kezelését.

11. A és B kategóriába sorolt tűzfegyverek

Az előadó megítélése szerint a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az „automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek” kerüljenek az A kategóriába, számos gyakorlati problémát vetne fel a végrehajtás során, továbbá ezt a múltban bizonyos tagállamokban már kipróbálták és elutasították.

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az Európai Parlament eljárási szabályzata 56. cikke 3. bekezdésének megfelelően előterjesztette

Mylène Troszczynski az ENF képviselőcsoport nevében

mivel:

– a 91/477/EGK irányelv módosítása nem legitim, mivel nem áll arányban az elérni kívánt célkitűzésekkel, vagyis az Európát támadó iszlamista terroristák elleni küzdelemmel és tűzfegyver-ellátásuk előnyben részesített forrásainak elvágásával;

– a 91/477/EGK irányelv javasolt módosítása szükségtelen, mivel nem tér ki a tűzfegyverek illegális kereskedelmére, amely exponenciálisan növekszik a Schengeni Megállapodást aláíró országok területén;

– a 91/477/EGK irányelv módosítása elnagyolt, nem nyújt megfelelő választ a nemzeti és nemzetközi biztonság alapvető kérdéseire, és lehetővé teszi az iszlamista terroristák terjeszkedését;

– a 91/477/EGK irányelv módosítása nem méltányos, mivel csupán az ártatlan polgárok polgári szabadságjogait kívánja korlátozni a tekintetben, hogy tűzfegyvereket szerezzenek be és birtokoljanak, amely területekre már konkrét rendeletek vonatkoznak;

– a 91/477/EGK irányelv javasolt módosítása aránytalan a tűzfegyverekkel kapcsolatos gazdasági, kulturális és sportágazatok tekintetében, amelyeket hátrányosan érintenek a rosszul kidolgozott, komoly hatásvizsgálat nélkül készült jogszabályok;

Az ENF képviselőcsoport elhatárolódik az IMCO bizottság által végzett munkától, és ellenezni fogja a 91/477/EGK irányelv módosítását, amely irányelvet tökéletesen megfelelőnek tart annak jelenlegi formájában.

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (18.5.2016)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

A vélemény előadója: Bodil Valero

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A polgári célú tűzfegyverek megszerzésére, tartására és importjára/exportjára a 91/477/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008/51/EK irányelvben megállapított átfogó uniós keretszabályok vonatkoznak. Az irányelv célja a tűzfegyverek jelölésére, tárolására, gyártására, kereskedelmére, regisztrációjára és hatástalanítására vonatkozó minimumszabályok megállapítása, valamint a büntetendő cselekmények fogalmának meghatározása és bevezetése volt.

A szabályozás szigorítása ellenére a fegyveres erőszak továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Unión belül. A Belügyminiszterek Tanácsának 2015. augusztus 29-i nyilatkozata sürgős cselekvésre szólított fel a tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan, megelőzendő azok bűnözők általi reaktiválását és használatát. A nyilatkozat ismételten kérte a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatát és a hatástalanításra vonatkozó közös megközelítés kidolgozását, fokozva a meglévő jogszabályok szerinti nyomonkövethetőséget az irányelv nemzeti szintű végrehajtásában fennálló hiányosságok és hézagok orvoslása érdekében.

A tűzfegyverekről szóló irányelvre vonatkozó végrehajtási jelentés a tűzfegyverek nyomon követésének a tagállamok közötti különbségekből eredő akadályaira is rámutatott. A Bizottság a javaslatában számos területen a meglévő jogszabály módosítására tett javaslatot, például az alábbiakra:

•  közös uniós hatástalanítási szabályok;

•  közös uniós szabályok a tűzfegyverek jelölésére a fegyverek nyomonkövethetőségének javítása érdekében;

•  jobb információcsere a tagállamok között például a tűzfegyverbirtoklási engedély valamely másik nemzeti hatóság általi megtagadására vonatkozóan, valamint a nemzeti fegyvernyilvántartások összekapcsolásának kötelezettsége;

•  közös kritériumok a riasztófegyverekre (pl. vészjelző fáklyákra és rajtpisztolyokra) vonatkozóan annak megelőzése érdekében, hogy teljesen működőképes tűzfegyverekké alakítsák át őket;

•  szigorúbb szabályok a tűzfegyverek online beszerzésére vonatkozóan a tűzfegyverek, kulcsfontosságú alkatrészeik vagy lőszereik interneten való beszerzésének megelőzésére;

•  szigorúbb szabályok egyes olyan félautomata tűzfegyverek betiltása céljából, amelyeket magánszemélyek még véglegesen hatástalanított állapotban sem birtokolhatnak;

•  szigorúbb feltételek a hatástalanított tűzfegyverek forgalmazására vonatkozóan;

•  szigorúbb feltételek a gyűjtőkre vonatkozóan, a bűnözőknek való értékesítés kockázatának korlátozása érdekében.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2016. február 15-én rövid meghallgatást rendezett a jelenlegi irányelv keretében javítható pontok vizsgálata és az uniós szintű harmonizáció megfelelő szintjének meghatározása céljából.

A meghívott tűzfegyverszakértő különösen az átalakított és reaktivált tűzfegyverek jelentette fenyegetést emelte ki, valamint hogy az Unión belül magas szintű közös szabályokat kell bevezetni a hatástalanításra vonatkozóan, továbbá rámutatott, hogy a tűzfegyverek minden lényeges alkatrészét meg kell jelölni, hogy eltulajdonításuk vagy elvesztésük esetén nyomon követhetők legyenek. A szakértő feltárta, hogy a félautomata tűzfegyverek általános betiltása a „hasonlóság” kritériuma alapján problémás és a tagállamok számára nem kivitelezhető.

Egy másik, az engedélyezéssel és az orvosi vizsgálatokkal foglalkozó szakértő szerint a tűzfegyverekre vonatkozó engedély kiadásához alapszintű orvosi (fizikai képességi és mentális) vizsgálat, valamint rendszeres felülvizsgálat szükséges.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az irányelv felülvizsgálatát, amely a meglévő szabályozás hézagainak megszüntetésére és az európai polgárok biztonságának fokozására irányul. Az előadó következésképpen a bizottsági javaslatban foglalt felvetések többségét támogatja. Bizonyos részek azonban módosításra szorulnak az új jogszabály érthetővé, hatékonnyá, kiegyensúlyozottá és arányossá tétele érdekében.

Az előadó továbbá határozottan hangsúlyozni kívánja, hogy ez az irányelv, jóllehet célja a polgárok biztonságának növelése, nem az illegális fegyverek problémájának és a hozzájuk kapcsolódó szervezett bűnözés és terrorista tevékenységnek a kezelésére irányul, amelyek csupán kettőt jelentenek a fegyverekkel kapcsolatos problémák közül. Célja inkább annak megakadályozása, hogy a legális tűzfegyverek a fekete piacra kerüljenek, ezáltal megelőzve a tűzfegyverekkel elkövetett lövöldözéseket, öngyilkosságokat, gyilkosságokat és baleseteket.

Az előadó fájlalja, hogy a Bizottság előre nem ismertetett hatásvizsgálatot. Egy hatásvizsgálatban a Bizottság például meghatározhatta volna, hogy a javaslat a tűzfegyverek mely típusait és milyen mennyiségben érinti, ami megkönnyítené, hogy a Parlament tájékozottabban foglaljon állást a kérdésben.

E megfontolások alapján az előadó különösen az alábbiakra vonatkozóan javasol módosításokat:

1.  az irányelv hatálya (ne csak a tűzfegyverekre terjedjen ki, hanem lényeges alkatrészeikre és a lőszerekre is);

2.  a lényeges alkatrészek jelölése;

3.  a tűzfegyverek hatástalanítása;

4.  a tagállamok közötti információcsere;

5.  távértékesítés;

6.  az engedélyt kérelmezők alkalmassági vizsgálata;

7.  további biztonsági intézkedések.

A Bizottság a javaslatában módosítani kívánja az irányelv I. mellékletét annak érdekében, hogy az A. kategóriába beillessze a „félautomata tűzfegyverekké átalakított automata tűzfegyvereket” és az „1–7. pont alatti tűzfegyvereket hatástalanítás után”, és hogy e tűzfegyvereket következésképpen betiltsa. Az előadó támogatja ezt a rendelkezést.

A Bizottság emellett az „automata fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek” úgynevezett B7. kategóriáját az A. kategóriába kívánja átsorolni. Az előadó úgy véli, hogy ez a rendelkezés a jelenlegi formájában se nem érthető, se nem végrehajtható a gyakorlatban, mivel nem tesz különbséget a fizikai megjelenés és a technikai jellemzők között. A fegyver puszta kinézete helyett a technikai kritériumoknak, például a tűzfegyver csőtorkolati energiájának, kaliberének, a nagyobb tár csatlakoztatási lehetőségének vagy más, megfelelően nem indokolható tulajdonságoknak kellene döntő jelentőséget kapniuk, mint amilyen a pisztolymarkolat, a behajtható válltámasz, a hűtőrendszerek stb. Az előadó nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy javaslatát e ponton vizsgálja felül.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Válaszul a közelmúltbeli terrorcselekményekre, amelyek rámutattak a 91/477/EGK irányelv végrehajtásának hiányosságaira, különösen a fegyverek hatástalanítását, átalakíthatóságát és jelölési szabályait illetően, a 2015 áprilisában elfogadott „európai biztonsági stratégia”, továbbá a Belügyminiszterek Tanácsának 2015. augusztus 29-i nyilatkozata az irányelv felülvizsgálatára szólított fel, valamint közös megközelítésre a tűzfegyverek hatástalanítását illetően a reaktiválás és bűnözők általi használat megelőzése érdekében.

(2)  A 91/477/EGK tanácsi irányelv módosítása nem fakadhat a közelmúltbeli terrorcselekmények és az Európai Unión belüli – különösen vadászok, sportlövők és gyűjtők általi – legális fegyvertartás és -használat bármiféle összekapcsolásából. A tűzfegyverek és lőszerek hatályos előírásoknak megfelelő gyártása, kereskedelme, tartása és használata révén jogszerű tevékenységek valósulnak meg, amelyek fontosak a szabadidő eltöltése, a sport és a gazdaság szempontjából, és hozzájárulnak az Unión belüli munkahelyteremtéshez és a jólét megteremtéséhez.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az adatfeldolgozást és az információcserét az (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban kell végezni.

 

_____________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/… rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L …).

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 91/477/EGK irányelvben taglalt bizonyos kérdéskörök további munkát igényelnek.

(3)  A 91/477/EGK irányelvben taglalt bizonyos kérdéskörök további munkát igényelnek, amelynek arányosnak kell lennie a bűnözést vagy a terrorizmust szolgáló fegyverkereskedelem elleni küzdelem és a tagállamok általi harmonizált alkalmazás elősegítése érdekében.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és az azok székhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert azon szervezetek számára, amelyek ezen irányelv hatálybalépésének napja előtt megszerzett, A kategóriába sorolt tűzfegyvereket tartanak birtokukban, indokolt engedélyezni, hogy megtarthassák e birtokukban levő fegyvereket az érintett tagállam engedélyével, feltéve, hogy az adott fegyvereket hatástalanították.

(4)  A fegyverek kulturális, történelmi, tudományos, műszaki vagy oktatási vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és személyek, például múzeumok és gyűjtők és az azok lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert azon szervezetek és személyek számára indokolt engedélyezni, hogy az érintett tagállam engedélyével az A kategóriába sorolt tűzfegyvereket tartsanak birtokukban vagy szerezzenek be, feltéve, hogy e szervezetek vagy személyek többek között a biztonságos tárolás révén megtették a közbiztonságot érintő valamennyi kockázatra vonatkozóan szükséges intézkedéseket. Minden ilyen engedélyezés során figyelembe kell venni a konkrét helyzetet, ideértve a gyűjtemény jellegét és célját.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a gyűjtőket a tűzfegyverek illegális kereskedelme lehetséges forrásaként azonosították, ezen irányelv hatályának rájuk is ki kell terjednie.

törölve

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tűzfegyverekkel való visszaélés megelőzése érdekében az irányelvnek tartalmaznia kell a tűzfegyverek biztonságos tárolásával kapcsolatos minimumkövetelményeket. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy azok a személyek, akik jogszerűen szereznek be vagy tartanak tűzfegyvert vagy lőszert, ésszerű óvintézkedéseket tegyenek annak biztosítása érdekében, hogy a tűzfegyver vagy lőszer biztosítva legyen az elvesztéssel vagy az ellopással szemben, és harmadik felek ne férhessenek hozzájuk.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Tekintettel a rosszul hatástalanított fegyverek reaktiválásának jelentős kockázatára, valamint az Unió biztonságának elősegítése érdekében az irányelv hatályának a hatástalanított tűzfegyverekre is ki kell terjednie. Ezenkívül a legveszélyesebb tűzfegyverekre szigorúbb szabályokat kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy azok tulajdonlása vagy kereskedelme ne legyen megengedett. Ezeknek a szabályoknak az említett kategóriába tartozó tűzfegyverekre még azok hatástalanítását követően is vonatkozniuk kell. E szabályok be nem tartása esetén a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, ideértve az adott tűzfegyverek megsemmisítését.

(7)  Tekintettel a rosszul hatástalanított fegyverek reaktiválásának jelentős kockázatára, valamint az Unió biztonságának elősegítése érdekében az irányelv hatályának a hatástalanított tűzfegyverekre is ki kell terjednie. E szabályok be nem tartása esetén a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, ideértve az adott tűzfegyverek megsemmisítését. E tekintetben figyelembe kell venni a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendeletet1a.

 

__________________

 

1a HL L 333., 2015.12.19., 62. o.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hatástalanított tűzfegyverek nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében kötelezővé kell tenni nemzeti nyilvántartásokban való regisztrációjukat.

(8)  A nyomonkövethetőség biztosítása érdekében kötelezővé kell tenni a tűzfegyverek hatástalanításának rendszeresen frissített, az egyes tagállamok bűnüldöző hatóságai számára elérhető nemzeti nyilvántartásokban való regisztrációját.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Bizonyos félautomata tűzfegyverek könnyen automata tűzfegyverré alakíthatóak, ami fenyegeti a biztonságot. Bizonyos félautomata tűzfegyverek még az A kategóriájúvá alakítás híján is nagyon veszélyesek lehetnek, ha nagy a töltényszámban kifejezett kapacitásuk. Ezért az ilyen félautomata fegyverek polgári használatát be kell tiltani.

törölve

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A jelölések könnyű eltávolításának megakadályozása és annak pontosítása érdekében, hogy a jelölést mely alkotóelemeken kell elhelyezni, közös uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre vonatkozóan.

(10)  A jelölések eltávolításának megakadályozása és annak pontosítása érdekében, hogy a jelölést mely alkotóelemeken kell elhelyezni, közös uniós szabályokat kell bevezetni a jelölésre vonatkozóan. E szabályoknak ki kell terjedniük a fegyvergyártásban használt új anyagokra és a háromdimenziós fegyverek megjelenésére is. Ki kell terjedniük továbbá az importált fegyverekre is.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A tagállamoknak a tűzfegyverek tárolására és szállítására vonatkozóan biztonsági kritériumokat kell kidolgozniuk; e kritériumokat a tartott fegyverek számához és veszélyességéhez kell igazítani.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal tovább lehet használni. Nyomonkövethetőségük biztosítása érdekében határozatlan ideig nyilvántartás kell róluk vezetni, megsemmisítésük igazolásáig.

(11)  A tűzfegyvereket 20 évnél sokkal tovább lehet használni. Nyomonkövethetőségük biztosítása érdekében határozatlan ideig nyilvántartás kell róluk vezetni, a megsemmisítés érintett hatóságok általi igazolásáig.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tűzfegyverek és alkotóelemeik távközlő eszközök útján történő értékesítése súlyos biztonsági fenyegetést jelenthet, mivel nehezebben ellenőrizhető, mint a hagyományos értékesítési módok, különösen ami az engedélyek jogszerűségének online ellenőrzését illeti. Ezért helyénvaló a fegyverek és alkotóelemeik távközlő eszközök (különösen az internet) útján történő értékesítését a kereskedőkre és a közvetítőkre korlátozni.

(12)  A tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik távközlő eszközök útján történő értékesítése különös biztonsági fenyegetést jelenthet, mivel nehezebben ellenőrizhető, mint a hagyományos értékesítési módok. A megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében ezért helyénvaló a fegyverek és alkotóelemeik távközlő eszközök (különösen az internet) útján történő értékesítését a kereskedőkre és a közvetítőkre korlátozni, kivéve, ha a tűzfegyver átadására vagy átvételére az engedélyezett kereskedő, egy helyi rendőrőrs vagy az érintett tagállam nemzeti joga értelmében engedéllyel rendelkező egyéb szerv helyiségeiben kerül sor, illetve ha a tagállamok egyéb módon biztosítani tudják, hogy az érintett felek személyazonosságát, engedélyeit és iratait igazolták és ellenőrizték. E rendelkezés nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a tűzfegyverek közvetítők nélküli magánértékesítése tekintetében szigorúbb szabályokat léptessenek életbe.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Továbbá magas a kockázata annak, hogy a riasztófegyverek és más típusú vaktöltényes fegyverek valódi tűzfegyverekké alakíthatók, mivel néhány terrorcselekményben átalakított fegyvereket használtak. Ezért elengedhetetlen annak a problémának a kezelése, hogy az átalakított tűzfegyvereket bűncselekményekhez használják fel, tehát az irányelv hatályát ezekre is ki kell terjeszteni. Annak érdekében, hogy a riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani, idevágó műszaki specifikációkat kell elfogadni.

(13)  Annak érdekében, hogy a riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket lehetetlen legyen tűzfegyverekké alakítani, idevágó műszaki specifikációkat kell elfogadni.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tagállamok közötti információcsere működésének javítása érdekében a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy mely elemek szükségesek egy olyan rendszerhez, amely támogatja a tagállamok meglévő számítógépes nyilvántartási rendszereiben tárolt információk cseréjét. A Bizottság által e célból végzett értékeléshez adott esetben csatolható egy jogalkotási javaslat, amely figyelembe veszi az információcsere meglévő eszközeit.

(14)  A tűzfegyverekre vonatkozó tagállamok közötti információcsere működésének javítása és a tűzfegyverek nyomonkövethetősége érdekében a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy mely elemek szükségesek egy olyan rendszerhez, amely lehetővé teszi valamennyi tagállam számára a kötelező hozzáférést a tagállamok meglévő számítógépes nyilvántartási rendszereiben tárolt információkhoz. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit. A magánszemélyek vagy szervezetek által a jogszabályoknak megfelelően tartott fegyverek ellenőrzésének szükségessége mellett e rendszernek biztosítania kell a hatóságok által elkobzott, a hatóságoknak átadott vagy a tagállamok számára visszatartott fegyverek nyomonkövethetőségét, biztosítva sorsuk ellenőrzését az esetleges megsemmisítésig, későbbi felhasználásukig vagy a kereskedelmi forgalomba való visszakerülésükig.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A kiadott és elutasított engedélyekre vonatkozó információk tagállamok közötti megfelelő cseréjének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amelyek alapján a tagállamok létrehozhatnak egy ilyen rendszert a megadott engedélyekkel és az elutasításokkal kapcsolatos információk cseréjére. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(15)  A kiadott engedélyekre, az elutasításokra, az engedély-felfüggesztésekre vonatkozó információk és az ezen irányelv szerinti egyéb információk tagállamok közötti megfelelő megosztásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amelyek alapján a tagállamok létrehozhatnak egy ilyen szisztematikus és kötelező rendszert az információk tagállamok közötti megosztása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „alapvető alkotóelem”: a fegyvercső, a tok, a tokszerkezet, a szán vagy forgódob, a zár vagy zártömb, valamint minden olyan eszköz, amelyet a tűzfegyver lövése által keltett zaj csökkentése érdekében terveztek vagy alakítottak át, amelyek – mivel különálló tárgyak – azon tűzfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat.

(1b)  Ezen irányelv alkalmazásában „alapvető alkotóelem”: a fegyvercső, a tok, a tokszerkezet, a szán vagy forgódob, a zár vagy zártömb, amelyek – mivel különálló tárgyak – azon tűzfegyverek kategóriájába tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat.

Indokolás

A hangcsillapítók nem „alapvető” alkotóelemek, és hozzáadásuk nem növelné a biztonságot.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 e bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1e)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „közvetítő”: a kereskedőtől eltérő minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége teljes egészében vagy részben teljesen összeszerelt tűzfegyverek, azok részei és lőszer megvásárlásából, eladásából vagy egy tagállamon belüli vagy egyik tagállamból egy másik tagállamba való átadásának megszervezéséből vagy harmadik országba történő exportjából áll.

(1e)  Ezen irányelv alkalmazásában „közvetítő”: a kereskedőtől eltérő minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek kereskedelmi vagy üzleti tevékenysége teljes egészében vagy részben teljesen összeszerelt tűzfegyverek, azok részei és lőszer megvásárlásából, eladásából vagy egy tagállamon belüli vagy egyik tagállamból egy másik tagállamba való átadásának megszervezéséből vagy harmadik országba történő kiviteléből vagy harmadik országból valamely tagállamba történő behozatalából áll.

Indokolás

A közvetítő tevékenységének hatályát illetően semmi indoka nincs annak, hogy kimaradjon a tűzfegyverek harmadik országokból tagállamokba irányuló behozatala.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 h bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1h)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „tűzfegyverutánzatok”: olyan tárgyak, amelyeknek fizikai megjelenése tűzfegyveréhez hasonló, de úgy készültek, hogy nem alakíthatók át lövés leadására vagy golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére.

törölve

Indokolás

Azon utánzatok meghatározása, amely a tűzfegyver külső megjelenéséhez hasonló olyan tárgyakat jelenti, amelyek nem alakíthatók át golyó kilövésére, és feltételesen sem tűzfegyverek, ezért nincs helyük a tűzfegyverekről szóló irányelvben, így az irányelvnek nem kell rájuk kiterjednie. Nincs szükség az irányelvben olyan rendelkezésekre, amelyek játékszerekre, dísztárgyakra stb. terjednek ki. Ezenkívül a külső megjelenés mint pontatlan kritérium megnehezíti az utánzatok és más tárgyak közötti különbségtételt.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

91/477/EGK irányelv

1 cikk – 1 i bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1i)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „hatástalanított tűzfegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket azzal a céllal módosítottak, hogy használatra véglegesen alkalmatlanná tegyék olyan hatástalanítás alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden lényeges része használatra véglegesen alkalmatlanná, és reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése vagy módosítása lehetetlenné vált.

(1i)  Ezen irányelv alkalmazásában „hatástalanított tűzfegyverek”: olyan tűzfegyverek, amelyeket azzal a céllal módosítottak, hogy használatra véglegesen alkalmatlanná tegyék olyan hatástalanítás alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden lényeges része használatra véglegesen alkalmatlanná, és reaktiválást célzó eltávolítása, kicserélése vagy módosítása lehetetlenné vált, a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendelettel1a összhangban.

 

__________________

 

1a  HL L 333., 2015.12.19., 62. o.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Ez az irányelv nem érinti a fegyverviselésre, vadászatra és céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások alkalmazását.

„(1)  Ez az irányelv nem érinti a fegyverviselésre, vadászatra és céllövészetre vonatkozó nemzeti előírások, továbbá az illegális fegyverértékesítésre vonatkozó szigorúbb jogszabályok alkalmazását.

Indokolás

Az irányelvnek javítania kell a fegyvertartás és a fegyverértékesítés határokon átnyúló nyomonkövethetőségét és átláthatóságát, továbbá lehetővé kell tennie az illegális fegyverkereskedelem elleni aktív küzdelmet.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

91/477/EGK irányelv

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik a fegyvereknek és a lőszereknek a fegyveres erők, a rendőrség, a hatóságok általi, a nemzeti jogszabályok szerint történő megszerzésére és tartására. Nem alkalmazandó a hadifegyverek és lőszerek kereskedelmi szállítására sem.

(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik fegyvereknek és lőszereknek a fegyveres erők, a rendőrség, a hatóságok vagy fegyvergyűjtők és a fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó, és a területileg illetékes tagállam által ilyennek elismert szervek által a nemzeti jogszabályok szerint történő megszerzésére és tartására. Nem alkalmazandó továbbá a védelmi vonatkozású termékek kereskedelmi szállítására és azon tűzfegyverek és lőszerek székhelyük szerinti tagállam által ilyennek elismert múzeumok és gyűjtők által történő megszerzésére és tartására sem, amelyek a nemzeti jogszabályok szerint engedélyezési, nyilvántartásba vételi vagy bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Azok a tagállamok, amelyek a gyűjtők számára speciális jogállást állapítottak vagy állapítanak meg, meghatározzák ezen irányelv rájuk vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi forgalomba hozott tűzfegyvert vagy a tűzfegyverek forgalomba hozott részeit ezzel az irányelvvel összhangban megjelöljenek és nyilvántartásba vegyenek.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálybalépése után gyártott valamennyi tűzfegyvert vagy azok alapvető alkotóelemeit haladéktalanul a gyártás vagy a behozatal után, a forgalombahozatal előtt ezzel az irányelvvel összhangban kitörölhetetlenül megjelöljék és nyilvántartásba vegyék.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok annak érdekében, hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver azonosítható és nyomonkövethető legyen, előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert azok gyártásakor vagy az Unióba történő behozatalakor egyedi jelöléssel kell ellátni, amely magában foglalja a gyártó nevét, a gyártás országát vagy helyét, a gyártási számot, valamint a gyártás évét, amennyiben az nem képezi a gyártási szám részét. A gyártó védjegye ettől függetlenül elhelyezhető.

(2)  A tagállamok annak érdekében, hogy minden egyes összeszerelt tűzfegyver és annak alapvető alkotóelemei azonosíthatók és nyomonkövethetők legyenek, előírják, hogy minden egyes tűzfegyvert vagy annak minden egyes alapvető alkotóelemét azok gyártásakor vagy az Unióba történő behozatalakor egyedi jelöléssel kell ellátni, amely magában foglalja a gyártó nevét, a gyártás országát vagy helyét, a gyártási számot, a gyártás évét, amennyiben az nem képezi a gyártási szám részét, valamint a fegyver típusát vagy modelljét és kaliberét. A gyártó védjegye ettől függetlenül elhelyezhető.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelölést a tűzfegyver tokszerkezetén kell elhelyezni.

törölve

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a kormányzati készleteikből állandó polgári használatra átadott tűzfegyvert az átadás időpontjában olyan egyedi jelöléssel lássanak el, amely lehetővé teszi az átadó kormány azonosítását.

A tagállamok ezenkívül biztosítják, hogy a kormányzati készleteikből állandó polgári használatra átadott tűzfegyvert vagy annak alapvető alkotóelemeit az átadás időpontjában olyan egyedi jelöléssel lássák el, amely lehetővé teszi az átadó kormány azonosítását.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a területükön folytatott kereskedői vagy közvetítői tevékenységet legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzése alapján kiadott engedélyhez kötik. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

(3)  A tagállamok a területükön folytatott kereskedői vagy közvetítői tevékenységet legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének, valamint az üzleti tevékenység átláthatóságának ellenőrzése alapján kiadott engedélyhez kötik. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

91/477/EGK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A nyilvántartási rendszerben rögzítésre és megőrzésre kerül minden egyes tűzfegyver típusa, gyártmánya, modellje, kalibere, gyártási száma, valamint a szállító és a tűzfegyvert megszerző vagy tartó személy neve és címe. A tűzfegyverek (ideértve a hatástalanított tűzfegyvereket) adatait mindaddig meg kell őrizni, amíg az illetékes hatóságok nem igazolták a tűzfegyver megsemmisítését.

„A nyilvántartási rendszerben rögzítésre és megőrzésre kerül különösen minden egyes tűzfegyver típusa, gyártmánya, modellje, kalibere, gyártási száma, valamint a szállító és a tűzfegyvert megszerző vagy tartó személy neve és címe. A tűzfegyverek adatait határozatlan ideig meg kell őrizni, amíg az illetékes hatóságok nem igazolták a tűzfegyver megsemmisítését.

 

A tagállamok legkésőbb [dátum]-ig biztosítják a közvetlen hozzáférést a nemzeti nyilvántartásaikban tárolt információkhoz az összes többi tagállam illetékes hatóságai számára. E célból kijelölik azt a hatóságot, akinek a feladata a hozzáférés lehetővé tétele és erről tájékoztatják a Bizottságot.”

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

91/477/EGK irányelv

4 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett rendszernek legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzését tartalmaznia kell. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

(2)  Az (1) bekezdésben említett rendszernek legalább a kereskedő vagy közvetítő magán és szakmai feddhetetlenségének, valamint szakértelmének ellenőrzését, továbbá az üzleti tevékenység átláthatóságának ellenőrzését tartalmaznia kell. Jogi személyek esetén az ellenőrzés a jogi személyre és a vállalkozást irányító személyre terjed ki.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  aki betöltötte legalább a 18. életévét kivéve a vadászatra és céllövészetre használt tűzfegyverek tartása esetén, amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, illetve engedélyezett vagy más módon jóváhagyott edzőközpontban használja a fegyvert;

a)  aki betöltötte legalább a 18. életévét, kivéve a vadászatra és céllövészetre használt tűzfegyverek nem vásárlás útján történő megszerzése és tartása esetén, amennyiben a 18 évnél fiatalabb személy szülői engedéllyel rendelkezik, vagy szülői irányítás alatt áll, vagy érvényes tűzfegyvertartási vagy vadászengedéllyel rendelkező felnőtt irányítása alatt áll, illetve engedélyezett, vagy más módon jóváhagyott edzőközpontban használja a fegyvert;

Indokolás

A bizottság törölte a szöveget, és ezzel a módosítással – megfelelő indoklás nélkül – ismét bevezette. Bizonyos képzési típusú szervezeteknél, különösen az erdészetek esetében, szükség van rendkívül korlátozott és szigorúan ellenőrzött kivétel megtételére, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egyes kiskorúaknak engedélyezzék a tűzfegyverek tartását. Ezenkívül nincs értelme lehetővé tenni a tűzfegyverek tartását e kiskorúak számára, ha nem engedélyezzük ugyanazon tűzfegyverek megszerzését. E tűzfegyvereket szigorú ellenőrzés alatt tartják.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nem valószínűsíthető, hogy veszélyt jelent önmagára, a közrendre vagy a közbiztonságra; szándékos, erőszakos bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül.

b)  nem valószínűsíthető, hogy veszélyt jelent önmagára és másokra, a közrendre vagy a közbiztonságra; szándékos, erőszakos bűncselekmény miatti elmarasztaló ítélet az ilyen veszélyre utaló jelnek minősül.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  vállalják, hogy fegyvereiket az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak értelmében a lakóhelyük szerinti tagállam jogszabályaiban meghatározott tárolási és szállítási kritériumoknak megfelelően tartják.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A magánszemélyek tulajdonában lévő, B kategóriás tűzfegyverek lopásveszélyének lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a tagállamok a tűzfegyverek vagy lőszerek tárolására, tartására és szállítására vonatkozó biztonsági követelményeket írnak elő. E kritériumokat a tartott lőfegyverek veszélyességéhez és számához kell igazítani.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a szokásos orvosi vizsgálatokról az (1) bekezdésben említett engedélyek kiadása vagy megújítása céljából, és visszavonják az engedélyeket, ha már nem teljesül azon feltételek valamelyike, amelyek alapján megadták.

törölve

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ez az irányelv nem sérti az öröklés útján szerzett tűzfegyverek és lőszerek tulajdonjogát; a tagállamok korlátozzák az ilyen tűzfegyverek szükséges engedéllyel nem rendelkező tulajdonosok általi tartását.

Indokolás

Meg kell oldani a megfelelő engedéllyel nem rendelkező személyek helyzetét, akik öröklés útján szereznek tűzfegyvereket, ami akaratuktól független tény. Miközben korlátozni kell az ilyen tűzfegyver általuk történő tartását és használatát, nem férhet kétség tulajdonjoguk puszta tényéhez és az ebből eredő bizonyos jogokhoz, mint például a tűzfegyver eladásának jogképességéhez.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Feltéve, hogy a szabványosított vizsgálat során a helyes eljárást követik, az alkalmassági vizsgálatot végző hatóság vagy személy nem tartozik felelősséggel a vizsgálaton részt vevő személy cselekedeteivel kapcsolatban.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

5 cikk – 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Ha az e cikkben említett feltételek valamelyike már nem teljesül, a tagállamok visszavonják az (1) bekezdésben említett engedélyeket.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és tartását, továbbá megsemmisítsék az e rendelkezés megsértésével tartott és elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket.

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megtiltsák az A kategóriába sorolt tűzfegyverek és lőszerek megszerzését és tartását, továbbá megsemmisítsék az e rendelkezés megsértésével tartott és elkobzott tűzfegyvereket és lőszereket. Különleges esetben az illetékes hatóságok az (1) bekezdés sérelme nélkül engedélyezhetik e tűzfegyverek és lőszerek birtoklását, amennyiben az nem ellentétes a közbiztonsággal vagy a közrenddel.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik a fegyverek kulturális és történelmi vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és az azok székhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert szervezetek számára, hogy az A kategóriába sorolt, [the date of entry into force of this Directive] előtt megszerzett tűzfegyvereket tartsanak birtokukban, feltéve, hogy az adott fegyvereket hatástalanították a 10b. cikket végrehajtó rendelkezésekkel összhangban.

A tagállamok az (1) bekezdés sérelme nélkül engedélyezhetik a fegyverek kulturális, történelmi, tudományos, műszaki és oktatási vonatkozásaival foglalkozó szervezetek és személyek és az azok székhelye vagy lakóhelye szerinti tagállam által ilyennek elismert szervezetek és személyek számára, hogy az A kategóriába sorolt, [az irányelv hatálybalépésének dátuma] előtt megszerzett tűzfegyvereket és lőszereket tartsanak birtokukban, feltéve, hogy azokat az (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban hatástalanították, vagy a kulturális és történelmi örökség megőrzése céljából vagy tudományos, műszaki és oktatási vonatkozásaik miatt mentesítették a hatástalanítás alól, és tárolásuk bizonyíthatóan nem veszélyezteti a közbiztonságot vagy a közrendet.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek, részeik és lőszerek megszerzése távközlő eszközök révén – a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke szerint – csak kereskedőkre és közvetítőkre vonatkozóan engedélyezhető, és a tagállamok szigorú ellenőrzése alá esik.

Az A, B és C kategóriájú tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megszerzése távközlő eszközök révén – a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikke szerint – csak kereskedőkre és közvetítőkre vonatkozóan engedélyezhető, és a tagállamok szigorú ellenőrzése alá esik.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/477/EGK irányelv

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy egy hosszú tűzfegyver csövének egy vagy több alapvető alkotóelem módosításával történő megrövidítése, ami rövid tűzfegyverként való újradefiniálását eredményezi, gyártásnak és így jogellenesnek minősüljön, kivéve, ha azt engedéllyel rendelkező kereskedő vagy fegyvermester végzi.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  A 7. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A B kategóriába sorolt tűzfegyverekre vonatkozó adatokat, valamint az e tűzfegyverek beszerzésére és tartására vonatkozó engedélyező vagy elutasító határozatokat a tagállamok által vezetett számítógépes nyilvántartásban kell rögzíteni és valamennyi tagállam engedéllyel rendelkező hatóságai számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

91/477/EGK irányelv

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A 7. cikkben a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„A maximális időszak nem haladhatja meg az öt évet. Az engedély akkor újítható meg, ha még mindig teljesülnek azok a feltételek, amelyek alapján megadták.”

 

Indokolás

Az engedélyek kötelező határidejének bevezetése a biztonság javítása nélkül további, óriási mennyiségű hivatali feladatot ró a hatóságokra és a tűzfegyverek jogszerű birtokosaira. Az erőforrásokat célszerűbb az illegális tűzfegyverek elleni küzdelemre fordítani.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

A tagállamok a fegyvergyártókra és kereskedőkre vonatkozóan minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani. A tagállamok azt is biztosítják, hogy e fegyvereket az irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban jelöléssel lássák el és a tagállamok által vezetett számítógépes nyilvántartásba felvegyék.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság műszaki specifikációkat fogad el a riasztó- és jelzőfegyverekre, valamint a tisztelgésre használt és akusztikus fegyverekre vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy azokat ne lehessen tűzfegyverekké alakítani.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy riasztó- és jelzőfegyvereket, valamint tisztelgésre használt és akusztikus fegyvereket ne lehessen tűzfegyverekké alakítani. A Bizottság az irányelv 13a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást követve 2016. december 31-ig közös átalakítási normákat ad ki, biztosítva azt, hogy a tűzfegyvereknek a kategóriabesorolás megváltozását előidéző bármilyen átalakítása olyan módon történjen, ami az átalakítást visszafordíthatatlanná teszi.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok rendelkezéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a tűzfegyverek hatástalanítását az illetékes hatóságnak kell ellenőriznie annak garantálására, hogy a tűzfegyveren elvégzett módosítások a fegyvert visszafordíthatatlanul használhatatlanná tegyék. A tagállamok az említett ellenőrzés keretében tanúsítvány vagy a tűzfegyver hatástalanítását igazoló okmány kiadását vagy erre a célra a tűzfegyveren jól látható megjelölés elhelyezését írják elő.

A tagállamok a 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletre1a való tekintettel rendelkezéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a tűzfegyverek hatástalanítását az illetékes hatóságnak kell ellenőriznie annak garantálására, hogy a tűzfegyveren elvégzett módosítások a fegyvert visszafordíthatatlanul használhatatlanná tegyék. A tagállamok az említett ellenőrzés keretében a tűzfegyver hatástalanítását igazoló tanúsítvány és okmány kiadását és erre a célra a tűzfegyveren jól látható megjelölés elhelyezését írják elő a hatástalanított fegyver minden egyes alapvető alkotóelemén.

 

A tagállamok kijelölik a fegyverek hatástalanításának elvégzésére illetékes hatóságot és erről legkésőbb [dátum]-ig tájékoztatják a Bizottságot.

 

__________________

 

1a HL L 333., 2015.12.19., 62. o.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság hatástalanítási előírásokat és technikákat fogad el annak biztosítására, hogy a hatástalanított tűzfegyverek visszafordíthatatlanul használhatatlanok legyenek. E végrehajtási aktusok elfogadására a 13b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kerül sor.

törölve

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt normákkal egyenértékű szabályokat állapítanak meg az A, B és C kategóriába tartozó tűzfegyverek és lőszerek biztonságos tárolására vonatkozóan annak biztosítására, hogy a tűzfegyvereket és lőszereiket olyan módon tárolják, hogy az a minimálisra csökkentse az illetéktelen személyek általi hozzáférés kockázatát.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

91/477/EGK irányelv

10 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A rendőrség, a vámhatóság és a hadsereg által használt, A kategóriába sorolt, fölöslegessé vált szolgálatifegyver-készleteket visszafordíthatatlanul hatástalanítani kell a Bizottság 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 végrehajtási rendeletével összhangban, kivéve a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kiadott engedélyeknek megfelelő szállítmányokat.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  A magánszemélyek vagy szervezetek által a jogszabályoknak megfelelően tartott fegyverek szükséges nyilvántartási rendszere mellett minden tagállamnak gondoskodnia kell egy nyilvántartásról, amely lehetővé teszi a hatóságok által elkobzott vagy az államok számára visszatartott fegyverek nyomonkövethetőségét és ellenőrzését, átadásuktól vagy elkobzásuktól kezdve az esetleges megsemmisítésükig, a hatóságok általi felhasználásukig vagy a kereskedelmi forgalomba való visszakerülésükig.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

91/477/EGK irányelv

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok illetékes hatóságai információt cserélnek a tűzfegyverek valamely másik tagállamnak történő átadására kiadott engedélyekről, valamint az engedélyek megadásának a 7. cikkben meghatározottak szerinti elutasításáról.

(4)  A tagállamok illetékes hatóságai elektronikus úton és az (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban legkésőbb [dátum]-ig információt cserélnek a tűzfegyverek valamely másik tagállamnak történő átadására kiadott engedélyekről, valamint az engedélyek megadásának a 7. cikkben meghatározottak szerinti elutasításáról.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/… rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L …).

Indokolás

Az információcserének hatékonynak kell lennie, és azt a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell végezni.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

91/477/EGK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról, és adott esetben javaslatot tesz különösen az I. mellékletben szereplő tűzfegyver-kategóriákat és az olyan új technológiákkal kapcsolatos kérdéseket illetően, mint a 3D nyomtatás. Az első jelentést ezen irányelv hatálybalépése után két évvel kell benyújtani.

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról, ideértve az új rendelkezések célravezetőségi vizsgálatát is, és adott esetben javaslatot tesz különösen az I. mellékletben szereplő tűzfegyver-kategóriákat és a fegyverek moduláris kialakításával és az olyan új technológiákkal kapcsolatos kérdéseket illetően, mint a 3D nyomtatás. Az első jelentést ezen irányelv hatálybalépése után két évvel kell benyújtani.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

91/477/EGK irányelv

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [date]-ig megállapítja, hogy mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) bekezdésében említett tagállami számítógépes nyilvántartási rendszerekben tárolt információk cseréjét szolgáló rendszerhez. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit.

A Bizottság [dátum]-ig megállapítja, hogy mely elemek szükségesek a 4. cikk (4) bekezdésében említett számítógépes nyilvántartási rendszerekben tárolt információkat minden tagállam számára elérhetővé tevő rendszer létrehozásához. A bizottsági értékeléshez adott esetben csatolni kell egy jogalkotási javaslatot, figyelembe véve az információcsere meglévő eszközeit.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

91/477/EGK irányelv

I MELLÉKLET – II rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  A 91/477/EK irányelv I. mellékletében a II. rész a következőképpen módosul:

törölve

a)  az A. pont a következőképpen módosul:

 

i.  az A kategória a következő pontokkal egészül ki:

 

„6.  Félautomata tűzfegyverekké átalakított automata tűzfegyverek

 

7.  Automata szerkezetű fegyverekre hasonlító polgári célú félautomata tűzfegyverek

 

8.  Az 1–7. pont alatti tűzfegyverek hatástalanítás után”

 

ii.  a B kategóriából a 7. pontot el kell hagyni.

 

iii.  a C kategória a következő pontokkal egészül ki:

 

„5.  Riasztó- és jelzőfegyverek, tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek, valamint utánzatok

 

A B kategóriába, valamint a C kategória 1–5. pontjába tartozó tűzfegyverek hatástalanítás után”

 

b)  a B. pontban a következő szövegrészt el kell hagyni:

 

„A zárszerkezet, a tűzfegyver töltényűrje és csöve, amelyek – mivel különálló tárgyak – abba a tűzfegyver-kategóriába tartoznak, amelyekre felszerelik vagy fel kívánják szerelni azokat.”

 

Indokolás

A javasolt módosítás hátrányosan érintené egyes tagállamok átfogó védelmi képességét.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

91/477/EGK irányelv

I melléklet – II rész – A pont – C kategória – 5 pont

 

Hatályos szöveg  

Módosítás

 

13a.  A 91/477/EK irányelv I. mellékletében a II. rész a következőképpen módosul:

 

A C kategória a következő ponttal egészül ki:

5.  Riasztó- és jelzőfegyverek, tisztelgésre használt és akusztikus fegyverek, valamint utánzatok

5.  Az A és B kategóriába, valamint a C kategória 1–4. pontjába tartozó tűzfegyverek, riasztó, jelző-, tisztelgésre használt, akusztikus, gáz, paintball vagy airsoft, Flobert vagy ütőzáras fegyverekké történt átalakítás után.

Indokolás

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA

FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése

Hivatkozások

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.12.2015

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

28.4.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bodil Valero

10.12.2015

Vizsgálat a bizottságban

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Az elfogadás dátuma

9.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

6

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Georgi Pirinski

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése

Hivatkozások

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.11.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

10

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Benyújtás dátuma

2.8.2016