Procedūra : 2015/0269(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0251/2016

Pateikti tekstai :

A8-0251/2016

Debatai :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0068

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1306kWORD 1008k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

(COM(2015) 0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Vicky Ford

Nuomonės referentė (*): Bodil Valero, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (*)
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

(COM(2015) 0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0750),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0358/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Senato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0251/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reaguojant į neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius, parodžiusius Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo spragas, visų pirma susijusias su ginklų dezaktyvavimo, perdirbimo ir žymėjimo taisyklėmis, 2015 m. balandžio mėn. priimtoje Europos saugumo darbotvarkėje ir 2015 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus reikalų ministrų tarybos deklaracijoje paraginta peržiūrėti minėtą direktyvą ir suformuoti bendrą požiūrį į šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą siekiant užkirsti kelią jų reaktyvavimui ir naudojimui nusikalstamais tikslais;

Išbraukta.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  pagal šią direktyvą informacija saugoma ir ja keičiamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a;

 

_____________________

 

1a  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)   turi būti atsižvelgiama į tai, kad terorizmas ir sunkūs nusikaltimai nėra veiksmingai sustabdomi sudarant nereikalingas kliūtis teisės aktų besilaikantiems medžiotojams ir šauliams;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  kai kuriuos Direktyvos 91/477/EEB aspektus reikia toliau tobulinti;

3.  kai kuriuos su Direktyva 91/477/EEB susijusius aspektus reikia toliau proporcingai tobulinti, siekiant kovoti su neteisėta prekyba ginklais, naudojamais nusikalstamais arba teroristiniais tikslais, ir skatinti valstybes nares darniai taikyti galiojančias taisykles, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas deramas vidaus rinkos veikimas ir aušto lygio saugumas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  reikėtų patikslinti termino „šaunamasis ginklas“ apibrėžtį ir sustiprinti pagrindinių sudedamųjų dalių kontrolę, į apibrėžtį įtraukiant bet kokį nešiojamąjį daiktą, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra tokia pat kaip šaunamojo ginklo. Turėtų būti laikoma, kad bet kokio tokio prietaiso pagrindinė sudedamoji dalis gali būti panaudota šaunamajame ginkle, kai tą pagrindinę sudedamąją dalį galima be esminių pakeitimų iš to prietaiso perkelti į šaunamąjį ginklą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  nacionalinėje teisėje apibrėžtas valstybės narės krašto apsaugos pajėgas, be karinių dalinių, gali sudaryti ir tokie daliniai, kaip krašto apsaugos pajėgos, taip pat atsarginiai ir savanoriškos gynybos pajėgos, dalyvaujančios krašto apsaugos sistemose ir pavaldžios krašto apsaugos pajėgoms;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  kai kurie asmenys turi teisėtų sumetimų gauti A kategorijos ginklų su sąlyga, kad išimtys suteikiamos išimtiniais ir deramai pagrįstais atvejais. Šie asmenys gali būti, be kita ko, ginklininkai, ginklų patikros tarnybos, gamintojai, kvalifikuoti ekspertai, kriminalistikos srityje dirbantys mokslininkai ir kai kuriais atvejais su filmų kūrimu susiję asmenys;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3d)  valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė leisti asmenims įsigyti ir laikyti uždraustus šaunamuosius ginklus ir jų pagrindines dalis krašto apsaugos tikslais, pvz., pagal valstybės narės įstatymus vykdomų savanoriškų karinių mokymų atvejais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jos yra įsisteigusios, savo kolekcijose turinčioms A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos, turėtų būti suteikta galimybė toliau turėti šiuos ginklus, jeigu atitinkama valstybė narė išduoda leidimą ir jeigu tie šaunamieji ginklai yra dezaktyvuoti;

(4)  valstybės narės turėtų galėti savo nuožiūra leisti pripažintiems muziejams ir kolekcininkams įsigyti ir laikyti draudžiamus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kai tai būtina istoriniais, kultūros, moksliniais, techniniais, švietimo, estetiniais ar paveldo išsaugojimo tikslais, su sąlyga, kad prieš gaudami leidimą jie įrodytų, jog ėmėsi reikiamų priemonių, kad nekiltų joks pavojus visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, be kita ko, užtikrinus saugų laikymą. Bet koks toks leidimas turėtų būti suteikiamas atsižvelgus į konkrečią situaciją, įskaitant kolekcijos pobūdį ir tikslus, ir ją apsvarsčius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nustatyta, kad kolekcininkai gali būti neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais šaltinis, todėl direktyvą reikėtų taikyti ir jiems;

(5)  kolekcininkai turi tokias pat teises kaip ir kiti naudotojai, kuriems taikoma Direktyva 91/477/EB, todėl jie turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)   kadangi tarpininkai teikia panašias paslaugas kaip ir prekiautojai, direktyvą reikėtų taikyti ir jiems;

(6)   kadangi tarpininkai teikia panašias paslaugas kaip ir prekiautojai, direktyvą reikėtų taikyti ir jiems ir visais susijusiais klausimais jiems turėtų būti taikomos tokios pačios prievolės kaip ir prekiautojams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  šioje direktyvoje turėtų būti nurodyta, kad prekiautojo veiklai priskiriama ne tik gamyba, bet ir svarbus šaunamojo ginklo pakeitimas arba perdirbimas, pavyzdžiui, viso šaunamojo ginklo sutrumpinimas, kurį atlikus šaunamasis ginklas priskiriamas prie kitos kategorijos ar pakategorės, taip pat svarbus pagrindinių šaunamųjų ginklų sudedamųjų dalių ir šaudmenų pakeitimas arba perdirbimas, ir todėl užsiimti ta veikla turėtų būti leidžiama tik leidimą turintiems prekiautojams. Asmeniniam naudojimui skirtų šaudmenų užtaisymas ir pertaisymas namų sąlygomis naudojant šaudmenų sudedamąsias dalis neturėtų būti laikomas svarbiu pakeitimu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  kaip ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 98/20131a nustatytą pranešimo apie įtartinus sandorius sistemą, pilnų šovinių dėtuvių ar šaudmenų veikiančio detonatoriaus sudedamųjų dalių pirkimo sandoris turėtų būti laikomas įtartinu, jei, pavyzdžiui, perkamas numanomam asmeniniam naudojimui neįprastas kiekis arba jei pirkėjas atrodo nesusipažinęs su šaudmenų naudojimu ar nenori pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Jei prekiautojas ar tarpininkas negali patikrinti pirkėjo tapatybės, turėtų būti draudžiama įsigyjant šaunamuosius ginklus atsiskaityti tik grynais pinigais;

 

_____________________

 

1a 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013

dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais

ir jų naudojimo

(OL L 39, 2013 2 9, p. 1).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į pavojų, kad netinkamai dezaktyvuoti ginklai gali būti vėl aktyvuoti, ir siekiant padidinti saugumą visoje Sąjungoje, į direktyvos taikymo sritį reikėtų įtraukti dezaktyvuotus šaunamuosius ginklus. Be to, reikia nustatyti patiems pavojingiausiems šaunamiesiems ginklams taikytinas griežtesnes taisykles siekiant užtikrinti, kad šių ginklų nebūtų galima nei turėti, nei pardavinėti. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos tos kategorijos ginklams net juos dezaktyvavus. Jei taisyklių nesilaikoma, valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, įskaitant tų ginklų sunaikinimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šaunamuosius ginklus įsigyti ir laikyti turėtų būti leidžiama tik asmenims, turintiems rimtų priežasčių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti, kad rimta ginklų įsigijimo ir laikymo priežastis gali būti, pavyzdžiui, medžioklė, šaudymas į taikinį, naudojimas papročius ir tradicijas puoselėjančiose sąjungose, kultūros ir istorijos įstaigose, įvairi mokslinė, techninė ar bandymų veikla, istorinių įvykių atkūrimas, filmų kūrimas ar istorijos tyrinėjimas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendinta efektyvi šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo stebėsenos sistema. Ta sistema, kuri galėtų būti nuolatinė arba nenuolatinė, turėtų būti pagrįsta susijusios medicininės ir psichologinės informacijos vertinimu, atliekamu suteikiant ar atnaujinant leidimą, arba efektyvia alternatyvia nuolatinės stebėsenos sistema, kurią taikant būtų atsižvelgiama į susijusią riziką ir bet kokius susijusius požymius, pavyzdžiui, gaunamus iš medicinos darbuotojų ir rodančius, kad sąlygos, kuriomis galima laikyti ginklą, gali būti nebepatenkinamos;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  tiesiogiai neprižiūrimi šaunamieji ginklai ir šaudmenys turėtų būti saugomi saugiai. Saugojimo ir saugaus transportavimo kriterijau turėtų būti apibrėžti nacionalinėje teisėje atsižvelgiant į susijusių šaunamųjų ginklų skaičių ir pobūdį;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų atsekamumą, jie turėtų būti registruojami nacionaliniuose registruose;

(8)  siekiant užtikrinti geresnį šaunamųjų ginklų ir pagrindinių sudedamųjų dalių atsekamumą ir sudaryti sąlygas laisvam jų judėjimui, surinktas šaunamasis ginklas ir visos atskirai parduodamos pagrindinės sudedamosios dalys jų gamybos metu arba iškart įvežus į Sąjungą turėtų būti pažymėti nepašalinamu ženklu. Atsekamumo reikalavimai neturėtų būti taikomi šaunamiesiems ginklams, kurie buvo dezaktyvuoti pagal šią direktyvą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  Europos šaunamojo ginklo leidimo, kaip pagrindinio dokumento, kurį turi turėti medžiotojai ir šauliai, įgyvendinimas ir pripažinimas visose valstybėse narėse turėtų būti patobulintas užtikrinant, kad valstybės narės nereikalautų už Europos šaunamojo ginklo leidimo išdavimą, atnaujinimą ar pripažinimą sumokėti mokesčius ar įmokas, kurios būtų didesnės nei administracinės išlaidos ar kitos kitais atžvilgiais nepagrįstos išlaidos, arba atlikti papildomą administracinę procedūrą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kad žymenų nebūtų galima lengvai ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių turėtų būti dedami žymenys, reikėtų nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl ginklų žymėjimo;

(10)  kad žymenų nebūtų galima lengvai ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių turėtų būti dedami žymenys, reikėtų nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl ginklų žymėjimo. Šios taisyklės turėtų būti taikomos tik šaunamiesiems ginklams ir atskirai parduodamoms pagrindinėms dalims, kurios bus pateikiamos rinkai nuo tos dienos, kurią valstybėse narėse įsigalios įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi pagrindinių šios direktyvos nuostatų;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šaunamieji ginklai gali būti naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. Siekiant užtikrinti šių ginklų atsekamumą, jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą laiką, kol patvirtinamas jų sunaikinimas;

(11)  šaunamieji ginklai gali būti naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. Siekiant užtikrinti šių ginklų ir jų pagrindinių sudedamųjų dalių atsekamumą, jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą laiką, kol patvirtinamas jų sunaikinimas ar dezaktyvavimas. Susipažinti su šiais duomenimis ir visais susijusiais asmens duomenimis turėtų būti leidžiama tik kompetentingoms institucijoms. Reikalavimas toliau registruoti šaunamuosius ginklus ir pagrindines sudedamąsias dalis po dezaktyvavimo turėtų būti taikomas tik jau registruotiems ginklams ir pagrindinėms sudedamosioms dalims bei asmenims, juos laikantiems tuo metu, kai šaunamieji ginklai dezaktyvuojami. Šis reikalavimas neturėtų būti taikomas tolesniems dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų ar pagrindinių sudedamųjų dalių, kurie pagal nacionalinę teisę, taikytą prieš įsigaliojant šiai direktyvai, po jų dezaktyvavimo buvo pašalinti iš registro, perdavimams;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šaunamųjų ginklų irsudedamųjų dalių prekyba nuotolinio ryšio priemonėmis gali kelti rimtų grėsmių saugumui, nes tokią prekybą, palyginti su įprastais prekybos metodais, sunkiau kontroliuoti, visų pirma kiek tai susiję su leidimo turėti ginklą teisėtumo patikrinimu internete. Todėl tikslinga apriboti ginklų ir jų sudedamųjų dalių prekybą nuotolinio ryšio priemonėmis (visų pirma internetu) ir leisti ją vykdyti tik tarpininkams ir prekiautojams;

(12)  kai tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus, šaunamaisiais ginklais,pagrindinėmis sudedamosiomis dalimis ir šaudmenimis turėtų būti galima prekiauti internetu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, skelbiant interneto aukcionų katalogus ar skelbimus, ir dėl pardavimo ar kitokių sandorių susitarti, pavyzdžiui, telefonu ar el. paštu, jei gali būti atliktas asmens tapatybės ir teisės atlikti tokį sandorį patikrinimas. Todėl tikslinga užtikrinti tokias šaunamųjų ginklų, pagrindinių sudedamųjų dalių ir šaudmenų įsigijimo nuotolinio ryšio priemonėmis (visų pirma internetu) sąlygas, kad bent jų pristatymo metu prekiautojas ar tarpininkas arba valdžios institucija galėtų patikrinti bent pirkėjų tapatybę ir, jei reikalaujama, leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  leidimą turinčių prekiautojų ir tarpininkų, kuriems taikoma ši direktyva, veikla turėtų apimti bet kokių šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių sudedamųjų dalių pirkimą, pardavimą, importą, eksportą, eksponavimą, surinkimą, pakeitimą, perdirbimą, priežiūrą, laikymą, transportavimą, pakrovimą, platinimą, pristatymą, keitimąsi ar nuomą. Prekiautojai ir tarpininkai šaunamuosius ginklus ir jų pagrindines sudedamąsias dalis turėtų parduoti, perduoti arba pristatyti tik tiems asmenims, kurie turi atitinkamą leidimą ar licenciją, taip pat turėtų tvarkyti savo pardavimo sandorių registrą ir pranešti kompetentingoms valstybių narių institucijoms apie visus pardavimo, perdavimo ar pristatymo atvejus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  be to, rizika, kad dujiniai ir kitų tipų garsiniais šoviniais šaudantys ginklai bus perdirbti į tikrus šaunamuosius ginklus, yra didelė; kai kuriuose teroristiniuose išpuoliuose buvo naudojami tokie perdirbti ginklai. Todėl problemą, kai perdirbtais ginklais naudojasi nusikaltėliai, būtina spręsti, visų pirma įtraukiant tokius ginklus į Direktyvos taikymo sritį. Reikėtų priimti dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrinti, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus;

(13)  be to, siekiant išvengti rizikos, kad dujiniai ir kitų tipų garsiniais šoviniais šaudantys ginklai būtų gaminami taip, kad jie galėtų būti perdirbti į tikrus šaunamuosius ginklus, reikėtų priimti technines specifikacijas ir taip užtikrinti, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama pagerinti valstybių narių informacijos mainus, Komisija turėtų įvertinti tokių informacijos, saugomos valstybių narių jau sukurtose kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, mainų sistemos būtinuosius elementus. Atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones, prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas;

(14)  siekiant pagerinti valstybių narių informacijos mainus ir šaunamųjų ginklų atsekamumą, galėtų būti naudojami įvairūs esami mechanizmai, bendri informaciniai punktai arba nauji mainų mechanizmai, atsižvelgiant į informacijos, kuria bus keičiamasi, pobūdį. Komisija turėtų įvertinti tokių informacijos, saugomos valstybių narių jau sukurtose kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, mainų sistemos būtinuosius elementus ir suteikti valstybėms narėms privalomą prieigą prie jos. Atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones, prireikus, po Komisijos įvertinimo turėtų būti parengtas teisės akto pasiūlymas. Tokia informacijos mainų sistema reikalinga ne tik tam, kad būtų galima kontroliuoti šaunamuosius ginklus, bet ir užtikrinti šaunamųjų ginklų, kuriuos konfiskavo kompetentingos institucijos, kurie joms buvo atiduoti ar kurie buvo valstybių narių konfiskuoti, atsekamumą, taip sudarant galimybę tikrinti, kas toliau atsitinka tiems šaunamiesiems ginklams, kol jie bus sunaikinti, toliau pradėti naudoti ar vėl atsidurs prekyboje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)   1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Be to, bet koks nešiojamas įrenginys, kuriame yra pagrindinė dalis, kuri gali būti naudojama šaunamajame ginkle, laikomas šaunamuoju ginklu.“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto -a a papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 a dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  1a dalis išbraukiama.

1a.  Šioje direktyvoje „dalis“ – bet kuri dalis ar atsarginė dalis, specialiai sukurta šaunamajam ginklui ir būtina tam, kad jis veiktų, įskaitant vamzdį, rėmą arba uoksą, šliaužiklį arba cilindrą, spyną arba užraktą ir bet kokį įtaisą, sukurtą ar pritaikytą garsui mažinti šaunant.

 

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1b.  Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ – šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, uoksas, pistoleto užraktas arba revolverio būgnelis, spyna arba užraktas ir bet kuris įtaisas, suprojektuotas ar pritaikytas šaunamojo ginklo šūvio garsui sumažinti, kurių kiekvienas atskirai yra priskiriamas tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.

1b.  Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ – šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, uoksas, atitinkamais atvejais įskaitant tiek viršutinį, tiek apatinį uoksus, pistoleto užraktas, revolverio būgnelis, spyna arba užraktas, kurių kiekvienas atskirai yra priskiriamas tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 e dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

    Pakeitimas

1e.   Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai surinktų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų pirkimas, pardavimas arba perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į trečiąsias šalis organizavimas.

1e.   Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba tokio asmens agentas ar atstovas, išskyrus prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai surinktų šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių sudedamųjų dalių ir šaudmenų pirkimas, pardavimas, skolinimas, išperkamoji nuoma arba perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į trečiąsias šalis arba importo į valstybę narę iš trečiosios šalies organizavimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 f dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1f.   Šioje direktyvoje „dujiniai ir garsiniai ginklai“ – nešiojamieji įrenginiai, turintys šovinio lizdą, iš kurio dujų slėgio jėga gali išeiti per priekį, šoną ar viršų, ir kurie yra suprojektuoti ir pagaminti specialiai pavojaus signalui duoti ar signalui pasiųsti ir iš kurių šaudoma garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis.

1f.   Šioje direktyvoje „dujiniai ir garsiniai ginklai“ – įrenginiai, turintys šovinio lizdą, iš kurių šaudoma tik garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šoviniais ir kurių negalima perdirbti į ginklą, iš kurio degiojo propelento varomąja jėga būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 g dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1g.  Šioje direktyvoje „imitaciniai ginklai“ – šaunamieji ginklai, specialiai perdirbti, kad būtų galima šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, skirti naudoti teatrų spektakliuose, fotografijos sesijose, kino filmuose ir televizijos įrašuose.

1g.  Šioje direktyvoje „imitaciniai ginklai“ – šaunamieji ginklai, specialiai perdirbti, kad būtų galima šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, skirti naudoti, pavyzdžiui, teatrų spektakliuose, fotografijos sesijose, filmuose ir televizijos įrašuose, istorinių įvykių atkūrime, paraduose, sporto renginiuose ir mokymuose.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 h dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1h.  Šioje direktyvoje „šaunamųjų ginklų kopijos“ – daiktai, fiziškai panašūs į šaunamuosius ginklus, tačiau pagaminti taip, kad jų nebūtų galima perdirbti į ginklą, iš kurio sprogstamųjų medžiagų degiojo propelento varomąja jėga būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Bet kokiems daiktams, kurie atrodo kaip šaunamieji ginklai ir kuriuos galima perdirbti į šaunamuosius ginklus, taikomas direktyvos 1 straipsnis, kuris dar labiau sustiprinamas įtraukiant bet kokį daiktą, kuriame yra pagrindinė dalia (23 pakeitimas). Daiktai, kurių negalima perdirbti į šaunamuosius ginklus, neturėtų patekti į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 i dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1i.   Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, kurie buvo modifikuoti dezaktyvuojant, siekiant juos padaryti visam laikui nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys būtų perdirbtos taip, kad būtų nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors būdu grąžinti jo veiksmingumą.

1i.   Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, kurie pagal 10b straipsnį buvo modifikuoti dezaktyvuojant, siekiant juos padaryti visam laikui nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo sudedamosios dalys būtų perdirbtos taip, kad būtų nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors būdu grąžinti jo veiksmingumą.

 

Jei pripažįstama, kad šaunamieji ginklai yra reti ar turintys istorinę vertę, valstybės narės gali savo nuožiūra nuspręsti, kad, siekiant juos dezaktyvuoti, tokie vertingi šaunamieji ginklai gali būti dezaktyvuoti pašalinant vieną ar daugiau pagrindinių sudedamųjų dalių, kad būtų nebeįmanoma jais naudotis. Jei taikoma tokia procedūra, tos pašalintos pagrindinės sudedamosios dalys perduodamos saugoti valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 i a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„1ia.  Šioje direktyvoje „muziejus“ – visuomenei atvira ir visuomenės bei jos vystymosi poreikius tenkinanti nuolatinė įstaiga, veikianti istoriniais, kultūriniais, moksliniais, techniniais, švietimo, estetiniais ar paveldo išsaugojimo tikslais, kurią kaip tokią yra pripažinusi valstybė narė.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto c b papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 i b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) 1 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„1ib.  Šioje direktyvoje „kolekcininkas“ – bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kurio veikla skirta šaunamųjų ginklų ir šaudmenų rinkimui bei išsaugojimui istoriniais, kultūriniais, moksliniais, techniniais, švietimo, estetiniais ar paveldo išsaugojimo tikslais, kurį kaip tokį yra pripažinusi valstybė narė.“

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto d papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 2 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)   šaunamųjų ginklų gamyba, prekyba, mainai, nuoma, taisymas ar perdarymas;

i)   šaunamųjų ginklų gamyba, įskaitant pakeitimą, išskyrus pakeitimą asmeninio naudojimo tikslu, kurį atlikus nesikeičia jų kategorija ar pakategorė, ar perdarymas, prekyba, mainai, nuoma ar taisymas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto d papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 2 dalies ii punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)   šaunamųjų ginklų dalių gamyba, prekyba, mainai, nuoma, taisymas ar perdarymas;

ii)   šaunamųjų ginklų pagrindinių sudedamųjų dalių gamyba, įskaitant pakeitimą, išskyrus pakeitimą asmeninio naudojimo tikslu, kurį atlikus nesikeičia jų kategorija ar pakategorė, ar perdarymas, prekyba, mainai, nuoma ar taisymas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto d papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 2 dalies iii punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)   šaudmenų gamyba, prekyba, mainai ar perdarymas.

iii)   šaudmenų gamyba, išskyrus asmeniniam naudojimui skirtų šaudmenų užtaisymą ir pertaisymą namų sąlygomis, įskaitant pakeitimą, išskyrus pakeitimą asmeninio naudojimo tikslu, kurį atlikus nesikeičia jų kategorija ar pakategorė, ar perdarymas, prekyba ar mainai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto d b papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

db) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šioje direktyvoje asmuo laikomas nuolatiniu gyventoju tos šalies, kurios adresas nurodytas jo gyvenamąją vietą žyminčiame dokumente, pvz., pase ar asmens pažymėjime, kuris tikrinant laikymą arba įsigijimą yra pateikiamas valstybės narės institucijai arba prekiautojui.“

„3.   Šioje direktyvoje asmuo laikomas nuolatiniu gyventoju tos šalies, kurios adresas nurodytas jo gyvenamąją vietą žyminčiame dokumente, pvz., pase ar asmens pažymėjime, kuris tikrinant laikymą arba įsigijimą yra pateikiamas valstybės narės institucijai arba prekiautojui ar tarpininkui. Jeigu asmens adresas nenurodytas jo pase ar tapatybės kortelėje, gyvenamosios vietos šalis nustatoma pagal kitus atitinkamos valstybės narės pripažįstamus oficialius gyvenamosios vietos įrodymus.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

2 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymo.

„1.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymo ar griežtesnių nacionalinių nuostatų dėl neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais.

Pagrindimas

Šia direktyva turi būti didinamas tarpvalstybinis atsekamumas ir skaidrumas, susijęs su ginklų laikymu ir prekyba, taip pat turi būti sudarytos sąlygos aktyviai kovoti su neteisėta prekyba ginklais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 91/477/EEB

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Direktyva netaikoma ginkluotųjų pajėgų, policijos ir valdžios institucijų įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje. Ji taip pat netaikoma komerciniam ginklų ir šaudmenų perdavimui.

2.  Direktyva netaikoma krašto apsaugos pajėgų, policijos ir kitų valdžios institucijų įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje. Terminas „krašto apsaugos pajėgos“ apima visus krašto apsaugos pajėgoms pavaldžius dalinius, įskaitant atsargos karius, taip pat krašto apsaugos savanorių pajėgas krašto apsaugos sistemose, įskaitant karinių pajėgų ir vidaus viešojo saugumo sistemas. Ši direktyva taip pat netaikoma komerciniam ginklų ir šaudmenų perdavimui.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šaunamasis ginklas ar jo dalis, pateikti jos rinkai, būtų pažymėti ir užregistruoti pagal šią direktyvą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris surinktas šaunamasis ginklas ar atskirai parduodama jo pagrindinė sudedamoji dalis, pateikti jos rinkai, būtų pažymėti ir užregistruoti pagal šią direktyvą, arba kad jie būtų dezaktyvuoti pagal nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 10b straipsnis, ir užregistruoti laikantis šios direktyvos. Jei pagrindinė sudedamoji dalis yra pernelyg maža, kad būtų pažymėta laikantis šios direktyvos, ji žymima bent serijos numeriu, raidiniu–skaitiniu ar skaitiniu kodu.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą, valstybės narės ginklų gamybos ar importavimo į Sąjungą metu reikalauja, kad kiekvienas ginklas būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir gamintojo prekės ženklu.

2.  Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą ir kiekvieną jo pagrindinę sudedamąją dalį, valstybės narės kiekvieno ginklo ir kiekvienos atskirai parduodamos pagrindinės sudedamosios dalies, skirtos parduoti atskirai, gamybos metu arba iškart po to šaunamojo ginklo ar sudedamosios dalies įvežimo į Sąjungą reikalauja, kad jis būtų pažymėtas aiškiu ir nuolatiniu unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir gamintojo prekės ženklu ir netaikoma šaunamiesiems ginklams ar pagrindinėms sudedamosioms dalims, kurie pagal nacionalinę teisę laikomi senoviniais arba skirti asmenims, turintiems leidimus pagal 6 straipsnio pirmą arba antrą pastraipą, jeigu tie ginklai ar jų pagrindinės sudedamosios dalys turi originalius žymenis, leidžiančius juos iki galo atsekti. Jei pagrindinė sudedamoji dalis yra pernelyg maža, kad joje būtų tikrai pažymėta visa ši informacija, ji žymima bent serijos numeriu, raidiniu–skaitiniu ar skaitiniu kodu. Šis reikalavimas netaikomas šaunamiesiems ginklams ir atskirai parduodamoms pagrindinėms sudedamosioms dalims iki ... [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data].

Žymenys dedami ant šaunamojo ginklo uokso.

Surinkto šaunamojo ginklo atveju žymenys dedami ant šaunamojo ginklo uokso arba rėmo.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena atskira sukomplektuotų šaudmenų pakuotė būtų pažymėta taip, kad būtų pateiktas gamintojo pavadinimas, partijos identifikacinis numeris, kalibras ir šaudmenų tipas.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena atskira sukomplektuotų šaudmenų pakuotė būtų pažymėta taip, kad būtų nurodytas gamintojo pavadinimas, partijos identifikacinis numeris, kalibras ir šaudmenų tipas. Tais tikslais valstybės narės gali nuspręsti taikyti 1969 m. liepos 1 d. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo nuostatas.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, jis būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, pagal kurį būtų galima nustatyti perduodančiąją valstybę.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, jis būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, pagal kurį būtų galima nustatyti perduodančiąją valstybę. A kategorijai priskiriami šaunamieji ginklai pirmiausia turi būti dezaktyvuoti pagal nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 10b straipsnis, arba visam laikui perdaromi į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus pagal nuostatas, kuriomis įgyvendinamas 10ba straipsnis, išskyrus atvejus, kai šaunamieji ginklai perduodami asmenims, gavusiems leidimus pagal 6 straipsnio pirmą arba antrą pastraipą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės reikalauja, kad prieš pradedant jos teritorijoje verstis prekiautojo ar tarpininko veikla būtų gautas leidimas, išduodamas patikrinus bent prekiautojo ar tarpininko asmeninę ir profesinę reputaciją bei kompetenciją. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

3.  Valstybės narės savo teritorijoje reguliuoja prekiautojų ar tarpininkų veiklą, kuria gali būti verčiamasi, jeigu imamasi šių priemonių:

 

a)   registruojami šalies teritorijoje veikiantys prekiautojai ir tarpininkai;

 

b)   prekiautojų ir tarpininkų veiklai išduodamos licencijos ar leidimai;

 

c)   patikrinama prekiautojo ar tarpininko asmeninė ir profesinės reputacija bei kompetencija, taip pat komercinės veiklos skaidrumas. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto a papunktis

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos antras sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje duomenų kaupimo sistemoje registruojami duomenys apie kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, kalibrą, serijos numerį ir tiekėjo bei pirkėjo ar turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą. Šaunamųjų ginklų, įskaitant dezaktyvuotus ginklus, duomenys saugomi tol, kol kompetentingos institucijos patvirtina jų sunaikinimą.

Toje duomenų kaupimo sistemoje registruojama visa su šaunamaisiais ginklais susijusi informacija, kurios reikia tiems šaunamiesiems ginklams atsekti ir identifikuoti. Ta informacija apima kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, kalibrą, serijos numerį, bet kokį šaunamojo ginklo perdarymą ar pakeitimą, kurį atlikus keičiasi jo kategorija ar pakategorė, įskaitant sertifikuotą dezaktyvavimą arba sunaikinimą ir jo datą, ir tiekėjo bei kiekvieno pirkėjo ar turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą, įskaitant įsigijimo datas ir, kai taikoma, laikymo pabaigos arba perdavimo kitam asmeniui datą, nebent perduodamas šaunamasis ginklas, kuris buvo užregistruotas kaip dezaktyvuotas. Dabartiniai įrašai, susiję su kiekvienu šaunamuoju ginklu ir jį turinčiu asmeniu, turi būti prieinami visoms leidimą turinčioms valdžios institucijoms. Visi įrašai, susiję su šaunamuoju ginklu, laikomi susipažinti elektroninėmis priemonėmis leidžiančiu formatu neribotą laikotarpį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad teritorijoje įsisteigusių prekiautojų ir tarpininkų registrai būtų susieti su kompiuterizuota ginklų duomenų kaupimo sistema.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos teritorijoje įsisteigę prekiautojai ir tarpininkai per 10 dienų neviršijantį laikotarpį nacionalinei kompetentingai institucijai praneštų apie sandorius, susijusius su šaunamaisiais ginklais ar jų pagrindinėmis sudedamosiomis dalimis.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„Joks prekiautojas, tarpininkas ar kitas asmuo neparduoda ar kitaip neprekiauja ir nedisponuoja jokiais šaunamaisiais ginklais, jų pagrindinėmis sudedamosiomis dalimis ar šaudmenimis ir jokiu pagrindu jų neperduoda remdamasis valstybių narių, kuriose jis įsisteigęs, kompetentingų institucijų leidimu ar licencija, nebent tik asmeniui, kuris turi leidimą ar licenciją įsigyti ir laikyti ginklą, pagrindinę sudedamąją dalį ar šaudmenis.“

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)   4b straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„4b straipsnis

 

1.   Valstybės narės nustato prekiautojų ir tarpininkų veiklos reglamentavimo sistemą. Tokią sistemą gali sudaryti viena arba kelios iš toliau nurodytų priemonių:

 

a)   šalies teritorijoje veikiančių prekiautojų ir tarpininkų registravimas;

 

b)   prekiautojų ir tarpininkų veiklos licencijos ar leidimai.

 

2.   1 dalyje nurodyta sistema turi apimti bent prekiautojo ar tarpininko asmeninės ir profesinės reputacijos bei kompetencijos patikrinimą. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.“

 

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

4 b a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)   Įterpiamas šis straipsnis:

 

„4ba straipsnis

 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad ilgojo šaunamojo ginklo sutrumpinimas pakeičiant vieną ar kelias jo pagrindines sudedamąsias dalis taip, kad jis tampa trumpuoju šaunamuoju ginklu, būtų laikomas gamyba, taigi, neteisėtu pakeitimu, nebent jį atlieka leidimą turintis prekiautojas.“

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio 3 straipsnio nuostatų taikymui, valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus tik tiems asmenims, kurie turi tam tinkamą priežastį ir kurie:

1.  Nedarydamos poveikio 3 straipsnio nuostatų taikymui, valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus tik tiems asmenims, kurie turi tam tinkamą priežastį ir kurie:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus atvejus, susijusius su medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų laikymu, kai jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame treniruočių centre;

a)  yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus atvejus, susijusius su medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimu kitu nei pirkimo būdu ir laikymu, kai jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame treniruočių centre, ir toks suaugęs prisiima atsakomybę už saugojimą pagal 5a straipsnį; ir

 

 

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nekelia grėsmės sau, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą yra laikomas tokia grėsme.

b)  nekelia grėsmės sau arba kitiems, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą yra laikomas tokia grėsme.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Paveldėjimo būdu šaunamąjį ginklą įgijęs asmuo turi nedelsdamas apie tai informuoti savo valstybės narės atsakingą valdžios instituciją. Jei negali būti nurodyta rimta priežastis, šaunamieji ginklai ir šaudmenys, kuriems laikyti reikia leidimo, turi būti padaryti netinkami naudoti juos dezaktyvuojant pagal šią direktyvą arba parduoti ar perduoti leidimą turinčiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybės narės gali apriboti visų I priede išvardytų kategorijų šaunamųjų ginklų, kuriuos gali turėti kolekcininkai, skaičių. Toks apribojimas netaikomas šaunamiesiems ginklams, kurie buvo dezaktyvuoti pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Kolekcionavimas gali būti rimta priežastis kolekcininkams, ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus ir nekeliantiems grėsmės sau arba kitiems, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui, įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus. Teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą laikomas minėtąja grėsme.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato asmenų, nurodytų 1 dalyje, norinčių gauti ar atnaujinti leidimą, standartinius sveikatos patikrinimus, ir atšaukia leidimus, jei kuri nors iš sąlygų, kuriomis remiantis tas leidimas buvo išduotas, yra nebetenkinama.

Valstybės narės sukuria šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo stebėsenos, įskaitant susijusios medicininės ir psichologinės informacijos vertinimą pagal nacionalinę teisę, sistemą, kuri gali būti nuolatinė arba periodinė, ir atšaukia leidimus, jei kuri nors iš sąlygų, kuriomis remiantis buvo suteiktas leidimas įsigyti arba laikyti šaunamuosius ginklus, yra nebetenkinama.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu atliekant medicininės ir psichologinės informacijos vertinimą vykdoma teisinga procedūra, asmuo, atliekantis tą vertinimą, nelaikomas atsakingu už asmens, kurio informacija vertinama, veiksmus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės negali drausti jų teritorijoje gyvenantiems asmenims laikyti kitoje valstybėje narėje įsigyto ginklo, išskyrus atvejus, kai įsigyti tokį patį ginklą jų teritorijoje yra draudžiama.

Valstybės narės negali drausti jų teritorijoje gyvenantiems asmenims laikyti kitoje valstybėje narėje įsigyto šaunamojo ginklo, išskyrus atvejus, kai įsigyti tokio paties tipo ginklą jų teritorijoje yra draudžiama.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias tinkamą šaunamųjų ginklų ir šaudmenų priežiūrą, ir taisykles, reglamentuojančias tinkamą saugų jų saugojimą, siekiant kuo labiau sumažinti pavojų, jog jie taps prieinami leidimo neturinčiam asmeniui. Saugomi šaunamieji ginklai ir jiems skirti šaudmenys neturi būti lengvai prieinami kartu. Tokiais atvejais priežiūra reiškia, kad šaunamąjį ginklą arba šaudmenis laikantis asmuo juos kontroliuoja transportavimo ir naudojimo metu. Saugojimo tvarkos tikrinimo lygis atitinka atitinkamo šaunamojo ginklo kategoriją.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, jei I priede nurodytoms A, B, C ir D kategorijoms priskiriami šaunamieji ginklai ir jų pagrindinės sudedamosios dalys bei šaudmenys yra įsigyjami ir parduodami naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/EB(*) 2 straipsnyje, šaunamąjį ginklą ar jo pagrindines sudedamąsias dalis ar šaudmenis įsigyjančio asmens tapatybė ir prireikus leidimas būtų patikrinti prieš pristatant juos minėtam asmeniui ar ne vėliau kaip pristatymo metu; patikrinimą turi atlikti:

 

a)  leidimą turintys prekiautojai ar tarpininkai; arba

 

b)  valdžios institucija ar jos atstovas.

 

_____________________

 

* 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, priskiriamus A kategorijai, ir kad sunaikintų konfiskuotus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kurių laikymas prieštarauja šiai nuostatai.

Nedarant poveikio 2 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymui, valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, priskiriamus A kategorijai, ir kad sunaikintų ar dezaktyvuotų konfiskuotus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kurių laikymas prieštarauja šiai nuostatai. Išimtiniais ir deramais pagrįstais atvejais kompetentingos institucijos gali išduoti oficialius leidimus tokiems šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims, jei toks leidimas neprieštarauja visuomenės saugumui, viešajai tvarkai ar krašto apsaugai.

 

 

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jos yra įsisteigusios, savo kolekcijose turinčioms A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki [šios direktyvos įsigaliojimo dienos], gali suteikti galimybę toliau laikyti šiuos ginklus, jeigu tie ginklai buvo dezaktyvuoti vadovaujantis nuostatomis, kuriomis įgyvendinamas 10b straipsnis.

Valstybės narės gali suteikti muziejams ir kolekcininkams leidimą laikyti A kategorijai priskiriamus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, jeigu muziejus ar kolekcininkas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms įrodo, kad imtasi priemonių siekiant išvengti bet kokio pavojaus visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai ir kad šaunamasis ginklas ar šaunamieji ginklai yra laikomi užtikrinant saugumo lygį, atitinkantį neleistinos prieigos prie tokių šaunamųjų ginklų riziką.

 

 

Valstybės narės sukuria visų tokių leidimą turinčių muziejų ir kolekcininkų registrą. Reikalaujama, kad tokie leidimą turintys muziejai ir kolekcininkai tvarkytų visų turimų A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų registrą, kuris yra prieinamas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Valstybės narės, atsižvelgdamos į visus reikiamus veiksnius, sukuria tinkamą tokių leidimą turinčių muziejų ir kolekcininkų stebėsenos sistemą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų šaunamųjų ginklų ir jų dalių nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB(*) 2 straipsnyje, leidžiama tik prekiautojams ir tarpininkams ir šią veiklą griežtai kontroliuoja valstybės narės.

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -7 punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

7 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-7) 7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b) pareigos atlikti reguliarų įvertinimą, ar atitinkami asmenys vis dar tenkina leidimo išdavimo sąlygas; ir“

„ b) pareigos patikrinti ar atitinkami asmenys vis dar tenkina leidimo išdavimo sąlygas; ir“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punktas

Direktyva 91/477/EEB

7 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimo galiojimo terminas negali viršyti penkerių metų. Leidimą galima atnaujinti, jeigu tebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis tas leidimas buvo išduotas.

Leidimo galiojimo laikotarpis negali viršyti penkerių metų, nebent valstybės narės būtų įgyvendinusios nuolatinės stebėsenos sistemą, nurodytą 5 straipsnio 2 dalis pirmoje pastraipoje. Leidimą galima atnaujinti, jeigu tebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis tas leidimas buvo išduotas.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

8 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a)   8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekvienas pardavėjas, prekiautojas arba privatus asmuo apie kiekvieną C kategorijai priskirto šaunamojo ginklo perleidimą arba perdavimą praneša valstybės narės, kurioje tai atliekama, valdžios institucijoms, nurodydamas duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti šaunamąjį ginklą ir jį įsigijusį asmenį. Jei tokį šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo yra nuolatinis kitos valstybės narės gyventojas, apie ginklo įsigijimą praneša ta valstybė narė, kurioje jis buvo įsigytas, ir šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo.“

„2.   Kiekvienas pardavėjas, prekiautojas, tarpininkas arba privatus asmuo apie kiekvieną C kategorijai priskirto šaunamojo ginklo perleidimą arba perdavimą praneša valstybės narės, kurioje tai atliekama, valdžios institucijoms, nurodydamas duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti šaunamąjį ginklą ir jį įsigijusį asmenį. Jei tokį šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo yra nuolatinis kitos valstybės narės gyventojas, apie ginklo įsigijimą praneša ta valstybė narė, kurioje jis buvo įsigytas, ir šaunamąjį ginklą įsigijęs asmuo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=LT)

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 b punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

10 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7b) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

„10 straipsnis

Šaudmenų įsigijimo ir laikymo taisyklės yra tokios pat kaip ir šaunamųjų ginklų, kuriems jie skirti, įsigijimo ir laikymo taisyklės.

Šaudmenų, turinčių vieną sviedinį, įsigijimo ir laikymo taisyklės yra tokios pat kaip ir šaunamųjų ginklų, kuriems jie skirti, įsigijimo ir laikymo taisyklės. Įsigyti šaudmenis leidžiama tik asmenims, kuriems leidžiama laikyti atitinkamos kategorijos šaunamąjį ginklą, arba asmenims, turintiems leidimą pagal 6 straipsnio antrą pastraipą.

 

Tarpininkai ir prekiautojai gali atsisakyti vykdyti bet kokį pilnų šovinių dėtuvių ar šaudmenų dalių pirkimo sandorį, kurį dėl jo pobūdžio ar masto jie pagrįstai laiko įtartinu, ir apie jį ar bet kokį sandorį, kurį bandoma sudaryti, turi pranešti kompetentingoms institucijoms. Tarpininkams ir prekiautojams neleidžiama vykdyti šaunamųjų ginklų pirkimo sandorio, jei jie negali patikrinti pirkėjo tapatybės pagal 4 straipsnio 4 dalį sukurtoje duomenų kaupimo sistemoje ir jei mokėjimas atliekamas tik grynais pinigais.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus.

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad dujinių ir garsinių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 a straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrina, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus.

Komisija pagal 13a straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl šios direktyvos papildymo nustatant dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrinant, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus. Pirmą tokį deleguotąjį aktą Komisija priima ne vėliau kaip ... [įrašyti datą].

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 a straipsnio 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią kompetentingos institucijos tikrina šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, siekiant užtikrinti, kad padaryti šaunamojo ginklo pakeitimai padarytų jį visiškai netinkamu naudoti. Valstybės narės numato, kad po tokio patikrinimo būtų išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra dezaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo būtų aiškiai matomas tai įrodantis žymuo.

1.   Valstybės narės užtikrina, kad šaunamųjų ginklų dezaktyvavimas būtų vykdomas laikantis III priede išdėstytų techninių specifikacijų.

 

Tai netaikoma iki 2016 m. balandžio 8 d. dezaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams, nebent tie šaunamieji ginklai perduoti į kitą valstybę narę ar pateikti rinkai.

 

Ginklų dezaktyvavimą vykdo viešieji ar privatieji subjektai arba nacionaliniais teisės aktais tą daryti įgalioti asmenys.

 

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją (toliau – tikrinantysis subjektas), kad ji tikrintų, ar atitinkamas šaunamasis ginklas dezaktyvuojamas laikantis III priede pateiktų techninių specifikacijų.

 

Kai šaunamasis ginklas dezaktyvuojamas laikantis III priede pateiktų techninių specifikacijų tikrinantysis subjektas:

 

a)  bendru unikaliu ženklu pažymi visas dezaktyvuojant šaunamąjį ginklą pakeistas dalis; ir

 

b)  šaunamojo ginklo savininkui išduoda dezaktyvavimo sertifikatą.

 

Tais atvejais, kai šaunamasis ginklas yra registruotas 4 straipsnio 4 dalyje nurodytoje kompiuterizuotoje duomenų kaupimo sistemoje, į su juo susijusį įrašą įvedama informacija apie dezaktyvavimą.

 

Valstybės narės gali imtis papildomų šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo savo teritorijose priemonių, kuriomis viršijamos III priede nustatytos techninės specifikacijos.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima dezaktyvavimo standartus ir metodus, kad užtikrintų, jog ginklai visam laikui būtų padaromi visiškai netinkamais naudoti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Komisijai pagal 13 a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeistas III priedas jį atnaujinant, jei reikia, atsižvelgiant į papildomas valstybių narių įvestas priemones pagal šio straipsnio 1 dalies septintą pastraipą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma bendro unikalaus ženklinimo šablonai ir dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų sertifikato pavyzdys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.   Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, nurodo, kuriais iki 2016 m. balandžio 8 d. valstybių narių taikytais nacionaliniais dezaktyvavimo standartais ir metodais užtikrinta, kad šaunamieji ginklai visam laikui buvo padaryti netinkamais naudoti ir nebenaudojamais, ir numato sertifikuotų dezaktyvavimų, atliktų laikantis tokių dezaktyvavimo standartų ir metodų, pripažinimą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

10 b a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„10ba straipsnis

 

1.  Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad į pusiau automatinus šaunamuosius ginklus perdirbti automatiniai šaunamieji ginklai nuo ... [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data] negalėtų būti vėl perdirbti į automatinius šaunamuosius ginklus.

 

2.  Komisija pagal 13a straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl šios direktyvos papildymo nustatant technines specifikacijas siekiant užtikrinti, kad pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, pagaminti perdirbus originalius automatinius šaunamuosius ginklus, negalėtų būti vėl perdirbti į automatinius šaunamuosius ginklus. Pirmą tokį deleguotąjį aktą Komisija priima ne vėliau kaip ... [2017 m. gruodžio 31 d.].

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 b punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

11 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8b)   11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1   Nepažeidžiant 12 straipsnio nuostatų šaunamuosius ginklus galima perduoti iš vienos valstybės narės į kitą tik tada, kai yra laikomasi tolesnėse straipsnio dalyse nustatytos tvarkos. Šios nuostatos taip pat taikomos perduodant šaunamuosius ginklus, kai jie parduodami pristatant juos pirkėjui paštu.“

„1.  Nepažeidžiant 12 straipsnio nuostatų šaunamuosius ginklus galima perduoti iš vienos valstybės narės į kitą tik tada, kai yra laikomasi tolesnėse straipsnio dalyse nustatytos tvarkos. Šios nuostatos taip pat taikomos perduodant šaunamuosius ginklus, kai jie parduodami nuotolinio ryšio priemonėmis.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 c punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8c)  11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Paskutinėse dviejose šios dalies įtraukose nurodytos informacijos galima nepateikti, jeigu šaunamąjį ginklą vienas prekiautojas perduoda kitam prekiautojui.“

„Paskutinėse dviejose šios dalies įtraukose nurodytos informacijos galima nepateikti, jeigu šaunamąjį ginklą vienas prekiautojas ar tarpininkas perduoda kitam prekiautojui ar tarpininkui.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 d punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8d)   11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.  Nereikalaudama iš anksto gauti 2 dalyje nurodyto oficialaus leidimo, kiekviena valstybė narė prekiautojams gali suteikti teisę iš savo teritorijos perduoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam prekiautojui šaunamuosius ginklus, išskyrus karinius ginklus, kuriems šios direktyvos nuostatos pagal 2 straipsnio 2 dalį yra netaikomos. Šiam tikslui valstybė narė išduoda ne ilgiau kaip trejus metus galiojantį oficialų leidimą, kurį, priėmus motyvuotą sprendimą, bet kada galima paskelbti laikinai negaliojančiu arba panaikinti. Dokumentą, pagrįstą tuo oficialiu leidimu, privalu laikyti su šaunamuoju ginklu tol, kol šis ginklas pasiekia savo paskirties vietą; dokumentą reikia pateikti kiekvieną kartą, kai to pareikalauja valstybių narių valdžios institucijos.“

„3.  Nereikalaudama iš anksto gauti 2 dalyje nurodyto oficialaus leidimo, kiekviena valstybė narė prekiautojams ar tarpininkams gali suteikti teisę iš savo teritorijos perduoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam prekiautojui ar tarpininkui šaunamuosius ginklus, išskyrus karinius ginklus, kuriems šios direktyvos nuostatos pagal 2 straipsnio 2 dalį yra netaikomos. Šiam tikslui valstybė narė išduoda ne ilgiau kaip trejus metus galiojantį oficialų leidimą, kurį, priėmus motyvuotą sprendimą, bet kada galima paskelbti laikinai negaliojančiu arba panaikinti. Dokumentą, pagrįstą tuo oficialiu leidimu, privalu laikyti su šaunamuoju ginklu tol, kol šis ginklas pasiekia savo paskirties vietą; dokumentą reikia pateikti kiekvieną kartą, kai to pareikalauja valstybių narių valdžios institucijos.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 e punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8e)   11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Iki ginklų perdavimo datos prekiautojas valstybės narės, iš kurios vykdomas perdavimas, valdžios institucijoms praneša visus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus duomenis. Valstybės narės valdžios institucijos atitinkamais atvejais vykdo atsitiktinės atrankos patikrą, siekdamos patikrinti, ar prekiautojo pateikta informacija atitinka realias ginklų perdavimo ypatybes. Informaciją prekiautojas turi pateikti per pakankamos trukmės laikotarpį“

„Iki ginklų perdavimo datos prekiautojas ar tarpininkas valstybės narės, iš kurios vykdomas perdavimas, valdžios institucijoms praneša visus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus duomenis. Valstybės narės valdžios institucijos atitinkamais atvejais vykdo atsitiktinės atrankos patikrą, siekdamos patikrinti, ar prekiautojo arba tarpininko pateikta informacija atitinka realias ginklų perdavimo ypatybes. Informaciją prekiautojas ar tarpininkas turi pateikti per pakankamos trukmės laikotarpį“

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 f punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

11 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8f)   11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šie šaunamųjų ginklų sąrašai perduodami prekiautojams, gavusiems pritarimą šaunamuosius ginklus perduoti šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka be išankstinio oficialaus leidimo.“

„Šie šaunamųjų ginklų sąrašai perduodami prekiautojams ir tarpininkams, gavusiems pritarimą šaunamuosius ginklus perduoti šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka be išankstinio oficialaus leidimo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 g punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8g)  12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.  Nepaisant 1 dalies nuostatų, medžiotojai (C ir D kategorijų ginklų atveju) ir šauliai (B, C ir D kategorijų ginklų atveju), vykdami per dvi valstybes nares ar daugiau tam, kad galėtų užsiimti savo veikla, be išankstinio leidimo gali turėti vieną arba kelis ginklus, jei jie turi Europos šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame įrašytas toks šaunamasis ginklas arba šaunamieji ginklai, ir jei jie gali įrodymais pagrįsti savo kelionės priežastis, pvz., pateikti kvietimą ar kitokį dokumentą, kuris pagrįstų medžioklę ar sportinio šaudymo veiklą valstybėje narėje, į kurią jie vyksta.“

„2.  Nepaisant 1 dalies nuostatų, medžiotojai (C ir D kategorijų ginklų atveju) ir šauliai (A, B, C ir D kategorijų ginklų atveju), vykdami per dvi valstybes nares ar daugiau tam, kad galėtų užsiimti savo veikla, be išankstinio leidimo gali turėti vieną arba kelis ginklus, jei jie turi Europos šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame įrašytas toks šaunamasis ginklas arba šaunamieji ginklai, ir jei jie gali įrodymais pagrįsti savo kelionės priežastis, pvz., pateikti kvietimą ar kitokį dokumentą, kuris pagrįstų medžioklę ar sportinio šaudymo veiklą valstybėje narėje, į kurią jie vyksta.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:31991L0477

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 h punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8h) 12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės negali reikalauti už Europos šaunamojo ginklo leidimo pripažinimą sumokėti mokesčius ar įmokas.“

„Valstybės narės negali:

 

a)   reikalauti už Europos šaunamojo ginklo leidimo išdavimą ar atnaujinimą sumokėti bet kokius mokesčius ar įmokas, kurie yra didesni už to leidimo išdavimo sąnaudas; ir

 

b)   tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauti už Europos šaunamojo ginklo leidimo pripažinimą sumokėti mokesčius ar įmokas arba bet kokį administracinio patvirtinimo mokestį.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 i punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

12 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8i)   12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Pagal susitarimus dėl nacionalinių dokumentų abipusio pripažinimo dvi arba keletas valstybių narių gali numatyti lankstesnes nei šiame straipsnyje nustatytosios taisykles judėjimo su šaunamaisiais ginklais jų teritorijoje taisykles.“

„3.  Pagal susitarimus dėl nacionalinių dokumentų abipusio pripažinimo arba tarpusavyje pripažįstant duomenis, įvestus į 4 straipsnio 4 dalyje nurodytas kompiuterizuotas duomenų kaupimo sistemas, dvi arba keletas valstybių narių gali numatyti lankstesnes nei šiame straipsnyje nustatytosios taisykles judėjimo su šaunamaisiais ginklais jų teritorijoje taisykles.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 91/477/EEB

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetentingos valstybių narių institucijos keičiasi informacija apie išduotus leidimus perduoti ginklus kitai valstybei narei ir informacija apie atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

4.  Valstybės narės iki ... [data] užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija elektroninėmis priemonėmis laikantis Reglamento (ES) 2016/679, vykdomą tiesiogiai arba naudojantis vienu bendru informaciniu centru, apie išduotus leidimus perduoti ginklus kitai valstybei narei ir informacija apie atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, dėl saugumo sumetimų arba dėl priežasčių, susijusių su to asmens patikimumu.

 

Kiekviena valstybė narė, gavusi kitos valstybės narės prašymą, keičiasi informacija, susijusia su bet kurio iš prašymą pateikusių asmenų arba asmenų, kuriems suteiktos išimtys pagal 6 straipsnį arba leidimai pagal 7 straipsnį, nusikalstamos istorijos, jei tokios esama, vertinimu. Toje informacijoje, jei taikoma, nurodomas bet koks atitinkamas teisminės institucijos ar kompetentingos institucijos sprendimas.

 

 

 

 

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 91/477/EEB

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl keitimosi informacija apie suteiktus leidimus ir atsisakymą juos suteikti tvarkos.

5.  Komisija pagal 13a straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl šios direktyvos papildymo nustatant keitimosi informacija apie suteiktus leidimus perduoti ginklus kitai valstybei narei ar atsisakymą juos suteikti tvarką. Pirmą tokį deleguotąjį aktą Komisija priima ne vėliau kaip ... [įrašyti datą].

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Direktyva 91/477/EEB

13 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Direktyva 91/477/EEB

13 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal 10a straipsnio 2 dalį, 10b straipsnio 2 dalį, 10ba straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

16 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„16a straipsnis

 

1.  Valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti leidimus pusiau automatiniams šaunamiesiems ginklams, priskiriamiems A kategorijos 6 arba 7a punktui ir teisėtai įsigytiems iki ... [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data], ir tą dieną atnaujinti juos teisėtam savininkui, jei tenkinamos kitos šioje direktyvoje nustatytos sąlygos, ir taip pat gali leisti įgyti tokius šaunamuosius ginklus asmenims, kuriems valstybės narės suteikė leidimą pagal šią direktyvą.

 

2.  Valstybės narės gali suteikti leidimą šauliams įsigyti ir laikyti pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, priskiriamus A kategorijos 6 arba 7a punktui, jei tenkinamos šios sąlygos:

 

a)  šaulys dalyvauja šaudymo varžybose, kurias rengia oficiali valstybės narės pripažinta šaudymo sporto organizacija arba oficialiai pripažinta tarptautinė šaudymo sporto federacija; ir

 

b)  šaulys yra pripažinto šaudymo klubo narys, reguliariai užsiima sportiniu šaudymu ir tai daro mažiausiai 12 mėnesių.

 

Šaulys, turintis leidimą įsigyti ir laikyti pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, priskiriamus A kategorijos 6 arba 7a punktui, turi teisę į tai, kad tokie šaunamieji ginklai būtų įrašyti į Europos šaunamojo ginklo leidimą pagal 12 straipsnio 2 dalį.“

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 91/477/EEB

17 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą, prie kurios, prireikus, pridedami pasiūlymai, visų pirma susiję su I priede nustatytomis šaunamųjų ginklų kategorijomis ir įvairiais naujųjų technologijų, pavyzdžiui, trimačio spausdinimo, aspektais. Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus dvejiem metams po šios direktyvos įsigaliojimo.

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą, įskaitant jos nuostatų tinkamumo patikrą, prie kurios, prireikus, pridedami pasiūlymai, visų pirma dėl I priede nustatytomis šaunamųjų ginklų kategorijų ir įvairių su Europos šaunamojo ginklo leidimo sistemos įgyvendinimu, žymėjimu ir naujosiomis technologijomis, pavyzdžiui, trimačio spausdinimo poveikiu, susijusių aspektų. Pirmoji tokia ataskaita pateikiama ne vėliau kaip … [praėjus dvejiems metams po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 91/477/EEB

17 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki [date] įvertina valstybių narių keitimosi informacija, saugoma kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, kaip nustatyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtinuosius elementus. Prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas, atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones.

Komisija iki [date] įvertina valstybių narių keitimosi informacija, saugoma kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, kaip nustatyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtinuosius elementus, įskaitant galimybę suteikti galimybę kiekvienai valstybei narei turėti prieigą prie tokios sistemos. Prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas, atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus.

6.  Automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, nebent Komisija pagal 10ba straipsnį yra priėmusi technines specifikacijas – šiuo atveju tai nebus taikoma šaunamiesiems ginklams, kurie buvo perdirbti vadovaujantis nustatytais reikalavimais.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 6 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į automatinius šaunamuosius ginklus.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, skirti civiliniam naudojimui, kurie yra panašūs į ginklus su automatiniais mechanizmais.

Išbraukta.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 7 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai šaunamieji ginklai ir dėtuvės, turintys vieną ar daugiau iš šių ypatumų:

 

a)  ilgieji šaunamieji ginklai (t. y. šaunamieji ginklai, kuriais iš pradžių numatyta šaudyti įsirėmus į petį), kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar teleskopinį apsodą;

 

b)  šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra šaunamojo ginklo dalis arba yra į jį įdėta.

 

Norint įsigyti dėtuvę, įsigijimo metu turi būti pateiktas atitinkamas šaunamojo ginklo leidimas.“

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto A kategorijos 8 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  1–7 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti.

8.  Bet kokie šios kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti šaudyti garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis arba perdirbti į imitacinius ginklus.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i a papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto B kategorijos 6 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)   B kategorija papildoma šiuo punktu:

 

„6a.  Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, skirti civiliniam naudojimui, kurie yra panašūs į ginklus su automatiniais mechanizmais.“

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i b papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto B kategorijos 6 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)   B kategorija papildoma šiuo punktu:

 

„6b.  Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, šaudantys .22 ir mažesnio kalibro žiedinio įskėlimo šoviniais“

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i c papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto B kategorijos 6 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ic)   B kategorija papildoma šiuo punktu:

 

„6c. Bet kokie šios kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti šaudyti garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis arba perdirbti į imitacinius ginklus.“

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio iii papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto C kategorijos 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Dujiniai ir garsiniai ginklai, imitaciniai ginklai bei kopijos.

5.   Bet kokie šios kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti šaudyti garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis arba perdirbti į imitacinius ginklus.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio iii papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto C kategorijos 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.   B kategorijos šaunamieji ginklai ir C kategorijos 1–5 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti.

Išbraukta.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio iii a papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto D kategorija

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  D kategorijoje tekstas po antrašte pakeičiamas taip:

„Vienašūviai ilgieji lygiavamzdžiai ginklai“

„Vienašūviai ilgieji lygiavamzdžiai ginklai, įskaitant vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius ginklus, kurie buvo perdirbti šaudyti garsiniais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechnikos šaudmenimis arba perdirbti į imitacinius ginklus.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto b papunktis (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo III dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„c) dezaktyvuoti šaunamieji ginklai, jeigu dezaktyvavimas atliktas:

 

i)  laikantis III priede išdėstytų techninių specifikacijų; arba

 

ii)  iki [iš dalies keičiančios direktyvos taikymo data], laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2403 I priede išdėstytų techninių specifikacijų; arba

 

iii)  ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 8 d.;

 

– laikantis visų nacionalinių dezaktyvavimo standartų ir metodų, kuriuos taiko valstybės narės ir nustatė Komisija, laikydamasi 10 straipsnio 2b dalies; arba

 

– laikantis visų nacionalinių dezaktyvavimo standartų ir metodų, kuriuos taiko valstybės narės, jeigu dezaktyvuotas šaunamasis ginklas neperduodamas į kitą valstybę narę arba nepateikiamas rinkai; arba

 

– laikantis išpjauto vamzdžio procedūros, reiškiančios, kad šovinio lizdo sienelėje ir vamzdyje ne mažiau kaip 50 proc. jo ilgio buvo išpjauta ne siauresnė kaip 4 mm pločio įpjova, vamzdis buvo saugiai pervertas smaigu ar privirintas prie uokso arba korpuso ir ginklo neįmanoma perdirbti taip, kad juo propelento varomąja jėga būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.“

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto b papunktis

Direktyva 91/477/EEB

I priedo III dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas  

yra skirti signalizuoti, gyvuliams dobti, medžioti harpūnais (žeberklais) arba skirti naudoti pramoniniais arba techniniais tikslais, jei juos galima panaudoti tik nurodytam tikslui;

b) yra skirti pavojaus signalui duoti, signalizuoti, gyvuliams dobti, medžioti harpūnais (žeberklais), skirti naudoti pramoniniais arba techniniais tikslais, gali atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį tik suslėgto oro ar kitų dujų, kurios negeneruojamos degiuoju propelentu, jėga arba yra suprojektuoti kaip bet kokio tipo šratasvydžio prietaisai arba oriniai prietaisai, iš kurių gali būti iššaunamas mažas ribotos energijos plastikinis sviedinys, jei juos galima panaudoti tik nurodytam tikslui ir jų negalima perdirbti taip, kad jais sprogstamųjų medžiagų degiojo propelento varomąja jėga būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

II priedo f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a)  II priedo f punktas pakeičiamas taip:

„f)  šie įrašai:

„f)  šie įrašai:

„Šiame leidime nurodyta teisė vykti į kitą valstybę narę turint vieną ar keletą B, C arba D kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų įgyjama tada, kai iš jau aplankytos valstybės narės iš anksto yra gautas vienas arba keletas atitinkamų oficialių leidimų. Europos šaunamojo ginklo leidime gali būti padarytas įrašas apie tokį arba tokius leidimus.

„Šiame leidime nurodyta teisė vykti į kitą valstybę narę turint vieną ar keletą A, B, C arba D kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų įgyjama tada, kai iš jau aplankytos valstybės narės iš anksto yra gautas vienas arba keletas atitinkamų oficialių leidimų. Europos šaunamojo ginklo leidime gali būti padarytas įrašas apie tokį arba tokius leidimus.

Pirmiau nurodytas iš anksto gaunamas oficialus leidimas iš esmės nėra būtinas, kai su C arba D kategorijos šaunamuoju ginklu vykstama medžioti arba kai su B, C ar D kategorijos šaunamuoju ginklu vykstama dalyvauti sportinio medžioklinio šaudymo renginiuose, jei vykstantis asmuo turi leidimą šaunamiesiems ginklams ir gali nurodyti savo kelionės priežastį.“

Pirmiau nurodytas iš anksto gaunamas oficialus leidimas iš esmės nėra būtinas, kai su C arba D kategorijos šaunamuoju ginklu vykstama medžioti arba kai su A, B, C ar D kategorijos šaunamuoju ginklu vykstama dalyvauti sportinio medžioklinio šaudymo renginiuose, jei vykstantis asmuo turi leidimą šaunamiesiems ginklams ir gali nurodyti savo kelionės priežastį.“

Jeigu valstybė narė, laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies nuostatų, kitą valstybę narę informuoja, kad laikyti tam tikrus B, C arba D kategorijai priskirtus šaunamuosius ginklus yra draudžiama arba jiems įsigyti būtinas oficialus leidimas, yra daromas vienas iš šių įrašų:

Jeigu valstybė narė, laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies nuostatų, kitą valstybę narę informuoja, kad laikyti tam tikrus A, B, C arba D kategorijai priskirtus šaunamuosius ginklus yra draudžiama arba jiems įsigyti būtinas oficialus leidimas, yra daromas vienas iš šių įrašų:

„Vykti į … (nurodoma (-os) valstybė (-ės)) su šaunamuoju ginklu … (identifikavimas) yra draudžiama.“

„Vykti į … (nurodoma (-os) valstybė (-ės)) su šaunamuoju ginklu … (identifikavimas) yra draudžiama.“

„Norint vykti į … (nurodoma (-os) valstybė (-ės)) su šaunamuoju ginklu … (identifikavimas) būtina gauti oficialų leidimą.“

„Norint vykti į … (nurodoma (-os) valstybė (-ės)) su šaunamuoju ginklu … (identifikavimas) būtina gauti oficialų leidimą.“

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 b punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

III priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

14a) papildoma šiuo priedu:

„III priedas

Šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo techninės specifikacijos

Dezaktyvacijos operacijos, atliekamos tam, kad šaunamieji ginklai būtų padaryti visiškai netinkamais naudoti, aprašomos trijose lentelėse:

I lentelėje išvardijami įvairūs šaunamųjų ginklų tipai,

II lentelėje aprašomos operacijos, kurios turi būti atliktos tam, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys būtų padarytos visiškai netinkamomis naudoti,

III lentelėje nurodoma, kokios dezaktyvacijos operacijos turi būti atliktos su įvairių tipų šaunamaisiais ginklais.

I LENTELĖ. Šaunamųjų ginklų tipų sąrašas

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ TIPAI

1

Pistoletai (vienašūviai, pusiau automatiniai)

2

Revolveriai (įskaitant būgninius (grūstuvinius) revolverius)

3

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

4

Atlaužiami šaunamieji ginklai (pvz., lygiavamzdžiai, graižtviniai, kombinuotieji šaunamieji ginklai, šaunamieji ginklai su svyruojančiu/atlenkiamu užraktu, trumpieji ir ilgieji šaunamieji ginklai)

5

Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

6

Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

7

Automatiniai šaunamieji ginklai: pvz., automatai (šturmo šautuvai), pistoletai kulkosvaidžiai, automatiniai pistoletai (ne komandos aptarnaujami kulkosvaidžiai)

8

Per vamzdžio laibgalį užtaisomi šaunamieji ginklai

II LENTELĖ. Su sudedamosiomis dalimis atliekamos konkrečios operacijos

SUDEDAMOJI DALIS

PROCESAS

1. VAMZDIS

1.1. Jeigu vamzdis yra pritvirtintas prie rėmo (1), vamzdis perveriamas grūdinto plieno smaigu (daugiau kaip 50 % šovinio lizdo, bet ne mažiau kaip 4,5 mm skersmens) per šovinio lizdą ir rėmą iki šovos mechanizmo. Smaigas turi būti įvirintas (2).

 

1.2. Jeigu vamzdis yra atskiras (nepritvirtintas), išfrezuojama kiaurymė per visą šovinio lizdo sienelės ilgį (daugiau nei ½ kalibro, bet ne daugiau kaip 8 mm pločio) ir vamzdžio viduje nuo pat šovinio lizdo pradžios patikimai įvirinamas kaištis arba strypas (L ≥ ⅔ vamzdžio ilgio). Lygiavamzdžiuose vamzdžiuose tik šovinio lizdui reikalingas nuolatinis blokavimas tokio paties, kaip ir šovinio lizdo, ilgio kaiščiu.

 

1.3. Pirmajame vamzdžio trečdalyje, pradedant nuo šovinio lizdo, išfrezuojamos kiaurymės (kiaurymės plotis turi būti mažiausiai ⅔ lygiavamzdžių ginklų vamzdžio skersmens dydžio, o visų kitų ginklų atveju – viso vamzdžio skersmens dydžio; jos išfrezuojamos viena po kitos: trumpuosiuose ginkluose – 3, ilguosiuose – 6) arba už šovinio lizdo padaroma V formos įpjova (60 ± 5° kampo), o vamzdyje padaroma kiaurymė, arba už šovinio lizdo ten pat, kur yra angos, padaroma pailga įpjova (8-10 mm pločio, ± 0,5 mm, ≥ 52 mm ilgio), arba 0,5 mm atstumu nuo šovinio lizdo iki vamzdžio laibgalio, tačiau ne arčiau kaip 5 mm iki laibgalio padaroma pailga įpjova (4–6 mm pločio ± 0,5 mm).

 

1.4. Jei vamzdžiai yra su nuožula, ji pašalinama.

 

1.5. Kad vamzdis neatsiskirtų nuo rėmo, naudojamas grūdinto plieno smaigas arba jie yra suvirinami.

 

1.6. Vamzdžio sutvirtinimo kūgyje pritvirtinamas strypas (L>⅔ vamzdžio ilgio). Strypas įvirinamas į sutvirtinimo kūgį. Vamzdis (per sutvirtinimo kūgį) per rėmą perveriamas smaigu, smaigas privirinamas. Pirmajame vamzdžio trečdalyje, pradedant nuo sutvirtinimo kūgio išfrezuojama kiaurymė, kurios plotis turi būti mažiausiai ⅔ vamzdžio skersmens dydžio, ir per tą kiaurymę į vamzdį įstatomas ir privirinamas smaigas.

2. GINKLO SPYNA, SPYNOS GALVUTĖ

2.1. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

 

2.2. Spynos priekis nupjaunamas taip, kad nupjovimo kampas būtų ne mažesnis kaip 45°, o nupjautas plotas – didesnis kaip 50 % spynos (užrakto) priekinio paviršiaus.

 

2.3. Skiltuvo anga užvirinama.

3. BŪGNELIS

3.1. Pašalinamos visos vidinės būgnelio pertvaros bent per ⅔ jo ilgio, išpjaunat apskritą žiedą, kurio plotis lygus 50 % tūtelės skersmens.

 

3.2. Jei įmanoma, būgnelis privirinamas, kad neatsiskirtų nuo rėmo arba panaudojamos tinkamos priemonės, pvz., pritvirtinimas smaigu, kurios nuo to apsaugotų.

4. UŽRAKTAS

4.1. Nupjaunama arba pašalinama daugiau kaip 50 % spynos (užrakto) priekinio paviršiaus taip, kad nuožulnumo kampas būtų nuo 45 iki 90°.

 

4.2. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

 

4.3. Skiltuvo anga išfrezuojama arba užvirinama.

 

4.4. Nupjaunami mažiausiai ⅔ užrakto rantų.

 

4.5. Jei taikoma, išmetimo langelio užrakte viršutinio priekinio krašto vidus išpjaunamas taip, kad jo nuožulnumo kampas būtų 45°.

5. RĖMAI (PISTOLETŲ)

5.1. Išimama vamzdžio nuožula.

 

5.2. Abejose rėmo pusėse išpjaunama mažiausiai ⅔ užrakto bėgelių.

 

5.3. Užrakto laikiklis užvirinamas arba, jei privirinti neįmanoma, panaudojamos tinkamos priemonės.

 

5.4. Tam, kad pistoletai, kurių rėmai iš polimerų, neišsiardytų, jie suvirinami ar surišami arba, jei suvirinti ar surišti neįmanoma, panaudojamos tinkamos priemonės.

6. AUTOMATINĖ SISTEMA

6.1. Supjaustomas arba užvirinamas ir taip sunaikinamas stūmoklis ir dujinė sistema.

 

6.2. Išimama spyna (užraktas), vietoj jos įdedamas ir įvirinamas plieno gabalas arba ginklo spyna sumažinama mažiausiai 50 % ir užvirinama, o nuo varžto galvutės nupjaunami rantai.

 

6.3. Užvirinamas ir, jei įmanoma, prie rėmo privirinamas gaiduko mechanizmas. Jei suvirinti rėmo viduje neįmanoma: pašalinamas šovos mechanizmas ir tinkamai užpildomos kiaurymės, pvz., į vidų įklijuojama tinkanti detalė arba pripilama epoksidinės dervos.

7. VEIKSMAS

7.1. Išfrezuojamas mažiausiai 60° kūgis (turintis smaigalio kampą), kad pagrindo skersmuo būtų lygus bent 1 cm arba spynos (užrakto) priekinio paviršiaus skersmeniui.

 

7.2. Išimamas skiltuvas, jo angos skersmuo padidinamas iki mažiausiai 5 mm ir anga užvirinama.

8. ŠOVINIŲ DĖTUVĖ (kai taikoma)

8.1. Šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu arba, priklausomai nuo ginklo ir medžiagos tipo, arba panaudojamos tinkamos priemonės, kad šovinių dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

 

8.2. Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai turi būti šovinių dėtuvės laikiklyje arba laikiklis turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

 

8.3. Grūdinto plieno smaigu perveriama ir patikimai suvirinama šovinių dėtuvė, šovinio lizdas bei rėmas.

9. UŽTAISYMAS PER VAMZDŽIO LAIBGALĮ

9.1. Pašalinama arba privirinama vidinė mova (-os) ir užvirinama kiaurymė (-ės).

10. ŠŪVIO GARSO SLOPINTUVAS

10.1. Užkertamas kelias šūvio garso slopintuvą nuimti nuo vamzdžio įkalant grūdinto plieno smaigą, arba, jeigu šūvio slopintuvas yra dalis ginklo, jį užvirinant.

 

10.2. Pašalinamos visos slopintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekama tik tūtelė. Likusiame išoriniame vamzdelyje netoli slopintuvo tvirtinimo prie vamzdžio vietos išgręžiamos dvi 5mm skersmens kiaurymės.

Įdėklų kietumas

Grūdinto plieno strypas arba smaigas

III LENTELĖ. Konkrečios operacijos, atliekamos su pagrindinėmis visų tipų šaunamųjų ginklų dalimis

TIPAS

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCESAS

Pistoletai (išskyrus automatinius)

Revolveriai

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

Atlaužiami šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai, kombinuotieji)

Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

Automatiniai šaunamieji ginklai: šturmo šautuvai, pistoletai kulkosvaidžiai ir kulkosvaidžiai

Per vamzdžio laibgalį užtaisomi šaunamieji ginklai

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ir 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

5.4

X (rėmas iš polimerų)

 

 

 

 

 

X (jei tai automatiniai pistoletai)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 arba 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (vamzdinė šovinių dėtuvė)

X (vamzdinė šovinių dėtuvė)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Vamzdis pritvirtinamas prie rėmo varžtais, gnybtais arba kitu būdu.

(2) Suvirinimas yra gamyboje ar skulptūroje taikomas procesas, leidžiantis sulydyti medžiagas, paprastai metalus arba termoplastikus, ir taip juos sujungti.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [3 months after publication to the OJ] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Nuo 1991 m. Europos Sąjungoje galioja teisės aktai dėl ginklų įsigijimo ir laikymo – Direktyva 91/477/EEB, kuri buvo iš dalies pakeista 2008 m. Direktyvoje nustatytos taisyklės dėl šaunamųjų ginklų žymėjimo ir atsekamumo, taip pat sąlygos, kurias asmenys turi patenkinti, kad galėtų įsigyti ir laikyti šaunamąjį ginklą.

Svarbu pripažinti, kad dauguma ES laikomų šaunamųjų ginklų nekelia visuomenei jokios grėsmės.

Nors nusikaltėliai ir teroristai nedažnai naudojasi teisėtai įgytais ginklais, tokių atvejų yra užfiksuota. Pavyzdžiui, per išpuolį prieš „Charlie Hebdo“ Paryžiuje panaudotas ginklas buvo teisėtai įsigytas vienoje valstybėje narėje – prieš tai jis buvo perdarytas į garsiniais šoviniais šaudantį ginklą, kuriam įsigyti pagal neseniai iš dalies pakeistus tos valstybės narės teisės aktus leidimo nereikia. Po to jis vėl buvo perdarytas į tikrais šoviniais šaudantį draudžiamą ginklą.

Tokios buvo aplinkybės, kai Europos Komisija pradėjo Šaunamųjų ginklų direktyvos peržiūrą. Komisija pateikė daug pasiūlymų, kuriais drastiškai pakeičiama direktyvos taikymo sritis ir reikalavimai, tačiau nepateikė poveikio vertinimo. Toks poveikio vertinimas būtų padėjęs išaiškinti šių pasiūlymų priežastis ir faktus, kuriais pasiūlymai paremti. Dėl to, kad jis nebuvo atliktas, kilo didelis teisėtai įsigytų ginklų savininkų, užsiimančių įvairia veikla, susirūpinimas. Yra žinoma, kad daug suinteresuotųjų subjektų yra susirūpinę dėl kai kurių pasiūlymo nuostatų aiškumo stokos ir galimų pasekmių teisėtiems savininkams.

Todėl pranešėja atliko kaip įmanoma platesnes ir skaidresnes konsultacijas, siekdama užtikrinti, kad jos pranešime būtų sprendžiamos tikros problemos ir ribojamos nenumatytos pasekmės. Ji rekomenduoja išlaikyti esamą padėti, jei nėra pakankamai faktų, pateisinančių jos keitimą.

Tačiau, tą pačią dieną, kai pradėjo direktyvos peržiūrą, Komisija dar priėmė dezaktyvavimo reglamentą. Daug valstybių narių suinteresuotųjų subjektų pareiškė susirūpinimą, kad dėl naujojo reglamento teisėsaugos institucijoms gali pasidaryti sunkiau įsitikinti, kad šaunamasis ginklas tinkamai deaktyvuotas.

Deaktyvuoti šaunamieji ginklai arba kopijos teisėtai naudojami kino pramonėje ir karo mūšių atkūrime. Pranešėja pažymi, kad po keitimųsi nuomonėmis su ekspertais paaiškėjo, kad ekspertai praktikoje terminą „deaktyvuotas“ vartoja skirtingai. Siekiant išvengti abejonių, terminas „deaktyvuotas šaunamasis ginklas“ šio pasiūlymo tikslais suprantamas kaip šaunamasis ginklas, negrįžtamai padarytas visiškai netinkamu panaudoti.

Todėl pranešėja mano, kad bet kokie direktyvos pakeitimai turi suderinti teisę turėti tam tikrų tipų šaunamuosius ginklus ir kontrolę, atitinkančią šių ginklų keliamą riziką.

1. Šaunamojo ginklo apibrėžtis

Pranešėja siūlo naudoti požiūrį, paremtą pagrindinėmis dalimis, kad bet koks prietaisas, kurio pagrindinė dalis yra tokia pati, kaip šaunamojo ginklo, yra šaunamasis ginklas.

Kopijos ir dujiniai ginklai nelaikomi šaunamaisiais ginklais, nebent juos būtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus arba jų pagrindinė dalis būtų tokia pati, kaip šaunamojo ginklo.

2. Garsiniais šoviniais šaudantys ginklai

pranešėja siūlo bet kokį šaunamąjį ginklą, kuris buvo perdarytas šaudyti garsiniais šoviniais, ir toliau apibrėžti kaip šaunamąjį ginklą ir priskirti pirminei jo kategorijai.

3. Dėtuvės

Keletas ekspertų pranešėjai pasiūlė, kad reikėtų siekti kontroliuoti dėtuves ir jas apibrėžti kaip šaunamojo ginklo pagrindinę dalį. Pranešėja labai abejoja, ar reikėtų laikytis tokio požiūrio ir jai buvo pateikta daug priešingų nuomonių, kadangi dėtuvės yra palyginti nesudėtingos konstrukcijos, tai reiškia, kad jas pagaminti yra gana lengva, šiuo metu dėtuvių, kurias teisėtai laiko šaunamųjų ginklų savininkai, skaičius yra didelis, ir jas galima tarpusavyje pakeisti. Taigi, tokios priemonės efektyvumas yra neaiškus, todėl pranešėja nesiūlo dėtuvių įtraukti į pagrindinės dalies apibrėžtį.

4. Dalijimasis informacija

Kai kurios teisėsaugos institucijos pasiūlė pagerinti dalijimąsi informacija. Pranešėja siūlo įrašus iškart padaryti prieinamus taikant sąveikias sistemas.

5. Laikymas

Pranešėja pažymi, kad daugelis valstybių narių jau turi taisykles dėl šaunamųjų ginklų laikymo ir rekomenduoja tai oficialiai įtvirtinti direktyvoje, o nustatant laikymo reikalavimus, turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų ginklų pobūdį ir kategoriją.

6. Medicinos apžiūros

Pranešėja mano, kad Komisijos pradiniai pasiūlymai dėl medicinos apžiūrų gali būti pagerinti, ir tie keli pagerinimai atspindės skirtingą geriausią įvairiose valstybėse narėse taikomą praktiką. Pranešėja siūlo nustatyti, kad valstybės narės įsteigtų arba periodinių, arba nuolatinės stebėsenos apžiūrų sistemą.

7. Ypatingi atvejai

Pranešėja siūlo atkurti esamą 6 straipsnio nuostatą, pagal kurią valstybės narės gali leisti tam tikromis aplinkybėmis tam tikriems asmenims laikyti A kategorijai priskiriamus šaunamuosius ginklus. Pranešėja supranta, kad esama organizacijų, kurioms tokio leidimo reikia, pvz. ginklininkai, ginklų patikros tarnybos, kriminalistikos srityje dirbantys mokslininkai ir, kai kuriais atvejais, filmų kūrime dalyvaujantys asmenys ir asmenys, kuriems šaunamųjų ginklų reikia savigynai. Pranešėja siūlo, nustatyti, kad šie leidimai būtų suteikiami atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį, būtų griežtai ribojami ir suteikiami tik tuomet, kai tai neprieštarauja visuomenės saugumui.

Pranešėja siūlo griežčiau apibrėžti leidimus, suteikiamus istoriniais tikslais, kad juo valstybės narės savo nuožiūra suteiktų tik tuomet kai esama tinkamų saugumo priemonių ir atsižvelgdamos į kiekvieną atskirą atvejį.

8. Prekyba internetu

Pranešėja siūlo nuotolinę prekybą leisti tik su sąlyga, kad galutinis šaunamojo ginklo, pagrindinės dalies ar šaudmenų perdavimas įvyktų tik tuomet, kai atliekami būtini patikrinimai.

9. Dezaktyvavimo reglamentas

Ekspertai susidūrė su keletu techninių problemų, susijusių su Dezaktyvavimo reglamentu, kuris įsigaliojo balandžio 8 d. Pranešėja siūlo keletą jų sprendimo būdų – arba priimant išsamius įgyvendinimo reglamento pakeitimus, arba peržiūrint ankstesnius standartus, arba atskiru deaktyvuotiems ginklams taikomu pakeitimu, kuriame techniškai apibrėžiamas išpjovimas ir pritvirtinimas smaigu.

10. Šaudmenys

Pranešėja siūlo, kad jau galiojančių teisės aktų dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų nuostatas panaudoti šaudmenų kontrolei, visų pirma tai, kad turėtų būti pranešama apie įtartiną didelio šaudmenų kiekio pirkimą. Šios rūšies prievolė, kaip dalis veiksmų, kuriais siekiama sumažinti neteisėto teisėtai laikomų ginklų naudojimo, padės kovoti su rizika, susijusia su nekontroliuojama galimybe nusipirkti šaudmenų.

11. A ir B kategorijai priskiriami šaunamieji ginklai

Pranešėja supranta, kad Komisijos pasiūlymas „automatinius šaunamuosius ginklus, skirtus civiliniam naudojimui, kurie yra panašūs į ginklus su automatiniais mechanizmais“ priskirti A kategorijai sukeltų daug praktinių įgyvendinimo problemų ir kai kurios valstybės narės jau tai yra išbandžiusios ir atmetusios.


MAŽUMOS NUOMONĖ

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 3 dalį pateikė

Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu

Kadangi:

– dalinis Direktyvos 91/477/EBB keitimas yra neteisėtas, nes jis neatitinka numatytų tikslų kovoti su Europą puolančiais islamo teroristais ir sunaikinti jų pagrindinius šaunamųjų ginklų tiekimo šaltinius;

– pasiūlymas dėl Direktyvos 91/477/EBB dalinio keitimo nereikalingas, nes nes jis nėra nukreiptas prieš neteisėtą prekybą šaunamaisiais ginklais, kurios mastai nuolat didėja Šengeno zonos valstybių narių teritorijose;

– dalinis Direktyvos 91/477/EBB keitimas nėra tikslus ir jame nepateikiami tinkami atsakymai į itin svarbius nacionalinio ir tarptautinio saugumo ir saugos klausimus, todėl islamo teroristai gali toliau klestėti;

– dalinis Direktyvos 91/477/EBB keitimas yra neteisingas, nes jame nustatomi tik sąžiningų žmonių, norinčių įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus, piliečių laisvių suvaržymai; įsigijimas ir laikymas jau yra labai stipriai reglamentuoti;

– pasiūlymas dėl Direktyvos 91/477/EBB dalinio keitimo yra neproporcingas su šaunamaisiais ginklais susijusių ekonomikos, kultūros ir sporto sektorių atžvilgiu – šie sektoriai patirs prastai parengto teisės akto, kuris nėra pagrįstas jokia rimta poveikio analize, padarinius.

ENF frakcija nepritaria IMCO komiteto atliktam darbui ir nesutinka, kad būtų iš dalies pakeista Direktyva 91/477/EEB, nes dabartinė jo redakcija yra visiškai patenkinama.


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (*) (18.5.2016)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

(COM(2015) 0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Nuomonės referentė(*): Bodil Valero

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendroji informacija

Civilinės paskirties šaunamųjų ginklų įsigijimui, laikymui, importui ir eksportui taikoma išsami ES reglamentavimo sistema, nustatyta Direktyvoje 91/477/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/51/EB. Direktyva siekiama nustatyti būtiniausius šaunamųjų ginklų žymėjimo, laikymo, gamybos, prekybos, registravimo ir dezaktyvavimo standartus, taip pat apibrėžti ir nustatyti baudžiamas veikas.

Nepaisant griežtesnių teisės aktų, su šaunamaisiais ginklais susijęs smurtas Europos Sąjungoje išlieka reikšminga grėsmė. 2015 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus reikalų ministrų tarybos deklaracijoje buvo raginama imtis skubių veiksmų šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo srityje, kad būtų užkirstas kelias jų reaktyvavimui ir naudojimui nusikalstamai veikai. Ji pakartojo savo raginimą peržiūrėti Šaunamųjų ginklų direktyvą ir laikytis bendro požiūrio į dezaktyvavimą, stiprinant atsekamumo užtikrinimą galiojančiuose teisės aktuose, siekiant užpildyti spragas ir panaikinti trūkumus juos įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu.

Šaunamųjų ginklų direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje taip pat nurodytos kliūtys šaunamųjų ginklų atsekamumui, kylančios dėl skirtumų valstybėse narėse. Savo pasiūlyme Komisija pasiūlė tam tikrais aspektais iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, nustatant:

•  ES bendruosius dezaktyvavimo standartus;

•  ES bendrąsias ginklų žymėjimo taisykles, siekiant pagerinti ginklų atsekamumą;

•  geresnius informacijos mainus tarp valstybių narių, pavyzdžiui, dėl bet kokio atsisakymo išduoti leidimą turėti šaunamąjį ginklą, dėl kurio sprendžia kita nacionalinė valdžios institucija, ir įpareigojimo sujungti nacionalinius ginklų registrus;

•  bendruosius kriterijus, taikomus signaliniams ginklams (pvz., signalinėms raketoms ir starto pistoletams), siekiant sukliudyti juos perdaryti į visiškai veikiančius šaunamuosius ginklus;

•  griežtesnes šaunamųjų ginklų įsigijimo internetu taisykles, siekiant išvengti šaunamųjų ginklų, jų pagrindinių dalių ir šaudmenų įsigijimo internetu;

•  griežtesnes taisykles, kuriomis draudžiami kai kurie pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, kurių nebus leidžiama turėti privatiems asmenims, net jei tie ginklai buvo dezaktyvuoti visam laikui;

•  griežtesnes dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų platinimo sąlygas;

•  griežtesnes sąlygas kolekcininkams, siekiant sumažinti ginklų pardavimo nusikaltėliams riziką.

2016 m. vasario 15 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas surengė trumpą klausymą, siekdamas išanalizuoti kai kuriuos galiojančios direktyvos aspektus, kuriuos būtų galima pagerinti, ir nustatyti tinkamą suderinimo ES lygmeniu mastą.

Kviestinis šaunamųjų ginklų ekspertas ypač pabrėžė grėsmę, kurią kelia perdirbti bei reaktyvuoti šaunamieji ginklai, ir būtinybę nustatyti aukštus bendruosius dezaktyvavimo standartus ES; jis taip pat pabrėžė, kad kiekviena pagrindinė šaunamojo ginklo dalis turi būti pažymėta, kad ją būtų galima atsekti, jei ji būtų pavogta ar pamesta. Ekspertas parodė, kad bendras pusiau automatinių šaunamųjų ginklų draudimas, pagrįstas panašumo kriterijumi, kelia sunkumų ir valstybės narės negali jo įgyvendinti.

Kitas kviestinis ekspertas (licencijų išdavimo ir sveikatos patikrinimų klausimais) teigė, kad norint išduoti licenciją turėti šaunamąjį ginklą reikia atlikti bazinio lygio sveikatos (fizinio pajėgumo ir psichikos sveikatos) patikrinimą ir reguliarius tolesnius tyrimus.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė palankiai vertina direktyvos peržiūrą, siekiant užpildyti galiojančių teisės aktų spragas ir padidinti ES piliečių saugumą. Taigi nuomonės referentė remia daugumą Komisijos pasiūlyme pateiktų rekomendacijų. Vis dėlto yra dalių, kurias reikia pakeisti, siekiant, kad naujasis teisės aktas būtų suprantamas, veiksmingas, subalansuotas ir proporcingas.

Dar daugiau, nuomonės referentė norėtų ypač pabrėžti, kad šioje direktyvoje, nors ja ir siekiama didesnio piliečių saugumo, nenagrinėjami neteisėti ginklai ir su jais susijusi organizuota nusikalstama bei teroristinė veikla – tai tėra dviejų tipų su ginklais susijusios problemos. Svarbiau yra sukliudyti teisėtiems šaunamiesiems ginklams patekti į juodąją rinką, užkirsti kelią šaudynėms, savižudybėms, žmogžudystėms ir nelaimingiems atsitikimams, susijusiems su šaunamaisiais ginklais.

Nuomonės referentė apgailestauja, kad Komisija iš anksto nepateikė poveikio vertinimo. Poveikio vertinime Komisija būtų galėjusi, pavyzdžiui, nurodyti konkrečius šaunamųjų ginklų tipus ir kiekius, kuriems taikomas pasiūlymas, kad Parlamentui būtų lengviau priimti informuotą sprendimą šiuo klausimu.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, nuomonės referentė siūlo šiuos pakeitimus, ypač šių nuostatų:

1.  direktyvos taikymo sritis (įtraukti ne tik šaunamuosius ginklus, bet ir jų pagrindines dalis bei šaudmenis);

2.  pagrindinių dalių žymėjimas;

3.  šaunamųjų ginklų dezaktyvavimas;

4.  keitimasis informacija tarp valstybių narių;

5.  nuotolinė prekyba;

6.  licencijos prašančių asmenų tinkamumo patikrinimai;

7.  papildomos saugumo priemonės.

Savo pasiūlyme Komisija pageidauja iš dalies pakeisti direktyvos I priedą: prie A kategorijos pridėti „automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus“ ir „1–7 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti“, todėl tokie šaunamieji ginklai yra draudžiami. Nuomonės referentė pritaria šiai nuostatai.

Komisija taip pat pageidauja perkelti vadinamąją B7 kategoriją (pusiau automatiniai šaunamieji ginklai civilinėms reikmėms, panašūs į automatinius šaunamuosius ginklus) į A kategoriją. Nuomonės referentė pripažįsta, kad ši nuostata nėra nei suprantama, nei praktiškai įgyvendinama tokia, kokia yra, nes joje fizinė išvaizda neatskiriama nuo techninių charakteristikų. Užuot remiantis vien ginklo išvaizda, turėtų nulemti techniniai kriterijai, pavyzdžiui, šaunamojo ginklo sužadinimo energija, kalibras, galimybė pridėti didelę apkabą ar kitos savybės, kurios neatrodo pagrįstos dėl tinkamos priežasties, pavyzdžiui, pistoletinė rankena, sulankstoma buožė, aušinimo sistemos ir kita. Nuomonės referentė ragina Komisiją persvarstyti šį savo pasiūlymo aspektą.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  reaguojant į neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius, parodžiusius Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo spragas, visų pirma susijusias su ginklų dezaktyvavimo, perdirbimo ir žymėjimo taisyklėmis, 2015 m. balandžio mėn. priimtoje Europos saugumo darbotvarkėje ir 2015 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus reikalų ministrų tarybos deklaracijoje paraginta peržiūrėti minėtą direktyvą ir suformuoti bendrą požiūrį į šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, taip užkertant kelią jų reaktyvavimui ir naudojimui nusikaltėliškais tikslais;

(2)  Tarybos direktyvos 91/477/EEB pakeitimai neturėtų būti daromi dėl to, kad neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai yra kaip nors siejami su teisėtu ginklų naudojimu ir laikymu Sąjungoje, be kita ko, su tuo, kad juos naudoja ir laiko medžiotojai, šaudymo sportu užsiimantys asmenys ir kolekcininkai. Ginklų ir šaudmenų gamyba, prekyba jais, jų laikymas ir naudojimas yra teisėta veikla, svarbi pramoginiu, sportiniu ir ekonominiu aspektu ir reikšminga darbo vietų ir gerovės Sąjungoje kūrimui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  informacija turėtų būti saugoma ir ja turėtų būti keičiamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/…1a;

 

_____________________

 

1a  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/… dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L …).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  kai kuriuos Direktyvos 91/477/EEB aspektus reikia toliau tobulinti;

(3)  kai kuriuos Direktyvos 91/477/EEB aspektus reikia toliau proporcingai tobulinti, siekiant kovoti su neteisėta prekyba ginklais, naudojamais nusikalstamais arba teroristiniais tikslais, ir skatinti, kad valstybės narės ją darniai taikytų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jos yra įsisteigusios, savo kolekcijose turinčioms A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos, turėtų būti suteikta galimybė toliau turėti šiuos ginklus, jeigu atitinkama valstybė narė išduoda leidimą ir jeigu tie šaunamieji ginklai yra dezaktyvuoti;

(4)  įstaigoms ir asmenims, tokiems kaip muziejai ir kolekcininkai, kurie rūpinasi ginklų kultūriniais, istoriniais, moksliniais, techniniais ar edukaciniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra įsisteigę, turėtų būti suteikta galimybė toliau turėti ir įsigyti A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų, jeigu atitinkama valstybė narė išduoda leidimą ir jeigu tos įstaigos ar asmenys imasi reikiamų priemonių, kad nekiltų joks pavojus visuomenės saugumui, be kita ko, užtikrina saugų laikymą. Išduodant bet kokį tokį leidimą turėtų būti atsižvelgiama į kiekvieną atskirą atvejį, įskaitant kolekcijos pobūdį ir tikslus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  nustatyta, kad kolekcininkai gali būti neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais šaltinis, todėl direktyvą reikėtų taikyti ir jiems;

Išbraukta.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant užkirsti kelią neteisėtam šaunamųjų ginklų naudojimui, į šią direktyvą būtina įtraukti minimaliuosius saugaus šaunamųjų ginklų laikymo reikalavimus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad iš bet kokio asmens, kuris teisėtai įsigyja ar turi šaunamąjį ginklą, būtų reikalaujama imtis pagrįstų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad šaunamasis ginklas ar šaudmenys būtų apsaugoti nuo praradimo ar vagystės ir nebūtų prieinami tretiesiems asmenims;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į pavojų, kad netinkamai dezaktyvuoti ginklai gali būti vėl aktyvuoti, ir siekiant padidinti saugumą visoje Sąjungoje, į direktyvos taikymo sritį reikia įtraukti dezaktyvuotus šaunamuosius ginklus. Be to, reikia nustatyti patiems pavojingiausiems šaunamiesiems ginklams taikytinas griežtesnes taisykles, taip užtikrinant, kad šių ginklų nebūtų galima nei turėti, nei pardavinėti. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos tos kategorijos ginklams net juos dezaktyvavus. Jei taisyklių nesilaikoma, valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, įskaitant tų ginklų sunaikinimą;

(7)  atsižvelgiant į pavojų, kad netinkamai dezaktyvuoti ginklai gali būti vėl aktyvuoti, ir siekiant padidinti saugumą visoje Sąjungoje, į direktyvos taikymo sritį reikia įtraukti dezaktyvuotus šaunamuosius ginklus. Jei taisyklių nesilaikoma, valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, įskaitant tų ginklų sunaikinimą. Šiuo klausimu derėtų atsižvelgti į 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/24031a, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti;

 

__________________

 

1a OL L 333, 2015 12 19, p. 62.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti dezaktyvuotų šaunamųjų ginklų atsekamumą, jie turėtų būti registruojami nacionaliniuose registruose;

(8)  siekiant užtikrinti atsekamumą, duomenys apie šaunamųjų ginklų dezaktyvaciją turėtų būti registruojami nuolat atnaujinamuose nacionaliniuose registruose, prieinamuose visų valstybių narių teisėsaugos institucijoms;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kai kurie pusiau automatiniai ginklai gali nesunkiai būti perdirbti į automatinius ginklus ir kelti grėsmę saugumui. Net jei nebūtų priskirti A kategorijai, tam tikri pusiau automatiniai šaunamieji ginklai gali būti labai pavojingi, jei jų talpumas šoviniams yra didelis. Todėl civilinis tokių pusiau automatinių šaunamųjų ginklų naudojimas turėtų būti draudžiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kad žymenų nebūtų galima lengvai ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių turėtų būti dedami žymenys, reikėtų nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl ginklų žymėjimo;

(10)  kad žymenų nebūtų galima ištrinti ir siekiant paaiškinti, ant kurių dalių turėtų būti dedami žymenys, reikėtų nustatyti bendras Sąjungos taisykles dėl ginklų žymėjimo. Šiose taisyklėse derėtų atsižvelgti į naujas ginklų gamybai naudojamas medžiagas ir į trimačio spausdinimo būdu pagamintų ginklų atsiradimą. Jose taip pat turėtų būti atsižvelgta į importuojamus ginklus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  valstybės narės turėtų nustatyti saugaus šaunamųjų ginklų laikymo ir gabenimo kriterijus; tokie kriterijai turėtų atitikti turimų šaunamųjų ginklų skaičių ir jų pavojingumo lygį;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šaunamieji ginklai gali būti naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. Siekiant užtikrinti šių ginklų atsekamumą, jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą laiką, kol patvirtinamas jų sunaikinimas;

(11)  šaunamieji ginklai gali būti naudojami gerokai ilgiau nei 20 metų. Siekiant užtikrinti šių ginklų atsekamumą, jų duomenys turėtų būti saugomi neribotą laiką, kol atitinkamos institucijos patvirtina, kad jie sunaikinti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šaunamųjų ginklų ir jų sudedamųjų dalių prekyba nuotolinio ryšio priemonėmis gali kelti rimtų grėsmių saugumui, nes tokią prekybą, palyginti su įprastais prekybos metodais, sunkiau kontroliuoti, visų pirma kiek tai susiję su leidimo turėti ginklą teisėtumo patikrinimu internete. Todėl tikslinga apriboti ginklų ir jų sudedamųjų dalių prekybą nuotolinio ryšio priemonėmis (visų pirma internetu) ir leisti ją vykdyti tik tarpininkams ir prekiautojams;

(12)  šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių sudedamųjų dalių prekyba nuotolinio ryšio priemonėmis gali kelti tam tikrų grėsmių saugumui, nes tokią prekybą, palyginti su įprastais prekybos metodais, sunkiau kontroliuoti. Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę, tikslinga apriboti ginklų ir jų sudedamųjų dalių prekybą nuotolinio ryšio priemonėmis (visų pirma internetu) ir leisti ją vykdyti tik tarpininkams ir prekiautojams, išskyrus tuos atvejus, kai šaunamasis ginklas atiduodamas ar pasiimamas leidimą turinčio prekiautojo, vietos policijos poskyrio ar kitos įstaigos, kuriai išduotas leidimas pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę, patalpose, arba tuos atvejus, kai valstybės narės kitu būdu gali užtikrinti, kad susijusių asmenų tapatybė, leidimai ir atitinkama dokumentacija būtų patikrinti ir įvertinti. Ši nuostata nedaro poveikio valstybių narių galimybėms patvirtinti griežtesnes taisykles, taikomas privačių asmenų šaunamųjų ginklų prekybai be tarpininkų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  be to, rizika, kad dujiniai ir kitų tipų garsiniais šoviniais šaudantys ginklai bus perdirbti į tikrus šaunamuosius ginklus, yra didelė; kai kuriuose teroristiniuose išpuoliuose buvo naudojami tokie perdirbti ginklai. Todėl problemą, kai perdirbtais ginklais naudojasi nusikaltėliai, būtina spręsti, visų pirma įtraukiant tokius ginklus į Direktyvos taikymo sritį. Reikėtų priimti dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrinti, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus;

(13)  reikėtų priimti dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrinti, kad būtų neįmanoma juos perdirbti į šaunamuosius ginklus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekdama pagerinti valstybių narių informacijos mainus, Komisija turėtų įvertinti tokių informacijos, saugomos valstybių narių jau sukurtose kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, mainų sistemos būtinuosius elementus. Atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones, prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas;

(14)  siekdama pagerinti valstybių narių informacijos mainus ir šaunamųjų ginklų atsekamumą, Komisija turėtų įvertinti sistemos, pagal kurią visoms valstybėms narėms privaloma suteikti prieigą prie valstybių narių jau sukurtose kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose saugomos informacijos, būtinuosius elementus. Atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones, prireikus, po Komisijos įvertinimo turėtų būti parengtas teisės akto pasiūlymas. Tokia sistema reikalinga ne tik tam, kad būtų galima kontroliuoti privačių asmenų ar kitų įstaigų pagal teisines nuostatas laikomus ginklus, bet ir užtikrinti ginklų, kuriuos paėmė valdžios institucijos, kurie joms buvo atiduoti ar kurie buvo valstybės konfiskuoti, atsekamumą, taip sudarant sąlygas tikrinti, kas toliau atsitinka tiems ginklams, kol jie bus sunaikinti, toliau pradėti naudoti ar vėl atsidurs prekyboje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti tinkamą valstybių narių dalijimąsi informacija apie suteiktus ir nesuteiktus leidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktą, kuriuo valstybėms narėms būtų suteikta galimybė sukurti tokią informacijos apie suteiktus ir nesuteiktus leidimus mainų sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(15)  siekiant užtikrinti tinkamą valstybių narių dalijimąsi informacija apie išduotus leidimus, atsisakymą išduoti leidimą, leidimo galiojimo sustabdymą ir bet kokia kita šioje direktyvoje nurodyta informacija, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktą, kuriuo valstybėms narėms būtų suteikta galimybė sukurti tokią sistemingų ir privalomų valstybių narių informacijos mainų sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1b.  Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ – šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, uoksas, pistoleto užraktas arba revolverio būgnelis, spyna arba užraktas ir bet kuris įtaisas, suprojektuotas ar pritaikytas šaunamojo ginklo šūvio garsui sumažinti, kurių kiekvienas atskirai yra priskiriamas tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.

1b.  Šioje direktyvoje „pagrindinė dalis“ – šaunamojo ginklo vamzdis, rėmas, uoksas, pistoleto užraktas arba revolverio būgnelis, spyna arba užraktas, kurių kiekvienas atskirai yra priskiriamas tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.

Pagrindimas

Garso slopintuvai nėra pagrindinės sudedamosios dalys ir priskyrus juos prie pagrindinių dalių saugumas nepadidės.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1e.  Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai surinktų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų pirkimas, pardavimas arba perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į trečiąsias šalis organizavimas.

1e.  Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus prekiautojus, kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro visiškai surinktų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų pirkimas, pardavimas arba perdavimo toje pačioje valstybėje narėje ir iš vienos valstybės narės į kitą ar eksporto į trečiąsias šalis arba importo į valstybes nares iš trečiosios šalies organizavimas.

Pagrindimas

Nėra pagrindo į tarpininko veiklos sritį neįtraukti šaunamųjų ginklų importo iš trečiųjų šalių į valstybę narę.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1h.  Šioje direktyvoje „šaunamųjų ginklų kopijos“ – daiktai, fiziškai panašūs į šaunamuosius ginklus, tačiau pagaminti taip, kad jų negalima perdirbti į ginklą, iš kurio sprogstamųjų medžiagų degiojo propelento varomąja jėga būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kopijos apibrėžtyje nurodomi daiktai, išoriškai panašūs į šaunamuosius ginklus ir negalintys būti perdirbti į ginklą, iš kurio galima atlikti šūvį, net hipotetiškai nėra šaunamieji ginklai, todėl jie neturėtų būti minimi direktyvoje dėl šaunamųjų ginklų ir įtraukti į jos taikymo sritį. Nereikia į direktyvą įtraukti nuostatų, taikomų žaislams, dekoratyviniams daiktams ir pan. Be to, remiantis netiksliu išorinio panašumo kriterijumi, sunku atskirti kopijas nuo kitų daiktų.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 91/477/EEB

1 straipsnio 1 i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1i.  Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, kurie buvo modifikuoti dezaktyvuojant, siekiant juos padaryti visam laikui nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys būtų perdirbtos taip, kad būtų nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors būdu grąžinti jo veiksmingumą.

1i.  Šioje direktyvoje „dezaktyvuoti šaunamieji ginklai“ – šaunamieji ginklai, kurie buvo modifikuoti dezaktyvuojant, siekiant juos padaryti visam laikui nebetinkamus naudoti, užtikrinant, kad visos pagrindinės šaunamojo ginklo dalys būtų perdirbtos taip, kad būtų nebeįmanoma jų panaudoti ir išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti taip, kad būtų galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors būdu grąžinti jo veiksmingumą, vadovaujantis 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/24031a, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti.

 

__________________

 

1a  OL L 333, 2015 12 19, p. 62.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

2 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymo.“

„1.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių nuostatų dėl ginklų nešiojimo, medžioklės arba sportinio šaudymo taikymo ar griežtesnių teisės aktų dėl neteisėtos prekybos ginklais.“

Pagrindimas

Šia direktyva turi būti didinamas tarpvalstybinis atsekamumas ir skaidrumas, susijęs su ginklų laikymu ir prekyba, taip pat turi būti sudarytos sąlygos aktyviai kovoti su neteisėta prekyba ginklais.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Direktyva 91/477/EEB

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Direktyva netaikoma ginkluotųjų pajėgų, policijos ir valdžios institucijų įsigyjamiems ir laikomiems ginklams ir šaudmenims, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje. Ji taip pat netaikoma komerciniam ginklų ir šaudmenų perdavimui.

2.  Ši direktyva netaikoma, kai pagal nacionalinę teisę ginklus ir šaudmenis įsigyja ir juos laiko ginkluotosios pajėgos, policija, valdžios institucijos arba kolekcininkai ir įstaigos, kurie rūpinasi ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių tokią veiklą yra pripažinusi valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra įsisteigę. Ji taip pat netaikoma, kai atliekamas komercinis karinės pramonės gaminių perdavimas ir kai šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kuriems pagal nacionalinę teisę reikalingas leidimas, registracija ar deklaracija, įsigyja ar laiko muziejai ir kolekcininkai, kuriuos tokiais yra pripažinusi valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra įsisteigę.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Specialų kolekcininkų statusą nustatančios arba nustačiusios valstybės narės nustato jiems taikytinas šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šaunamasis ginklas ar jo dalis, pateikti jos rinkai, būtų pažymėti ir užregistruoti pagal šią direktyvą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis, pagaminti po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, prieš pateikiant juos rinkai būtų nedelsiant, juos pagaminus arba importavus, nepanaikinamai pažymėti ir užregistruoti pagal šią direktyvą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą, valstybės narės ginklų gamybos ar importavimo į Sąjungą metu reikalauja, kad kiekvienas ginklas būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba vietą, serijos numerį ir gamybos metus (jei jie nėra serijos numerio dalis). Ši nuostata nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir gamintojo prekės ženklu.

2.  Kad būtų galima identifikuoti ir atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą ir jo pagrindines dalis, valstybės narės ginklų ar kiekvienos to šaunamojo ginklo pagrindinės dalies gamybos ar importavimo į Sąjungą metu reikalauja, kad kiekvienas ginklas ar dalis būtų pažymėti unikaliu žymeniu, be kita ko, nurodant gamintojo pavadinimą, gamybos šalį arba vietą, serijos numerį, gamybos metus (jei jie nėra serijos numerio dalis) ir ginklo tipą arba modelį bei jo kalibrą. Ši nuostata nedaro poveikio teisei gaminį žymėti ir gamintojo prekės ženklu.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žymenys dedami ant šaunamojo ginklo uokso.

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, jis būtų pažymėtas unikaliu žymeniu, pagal kurį būtų galima nustatyti perduodančiąją valstybę.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad, perduodant šaunamąjį ginklą ar bet kurią jo pagrindinę sudedamąją dalį iš valstybinių atsargų nuolatiniam civiliniam naudojimui, jis ar jo sudedamoji dalis būtų pažymėti unikaliu žymeniu, pagal kurį būtų galima nustatyti perduodančiąją valstybę.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės reikalauja, kad prieš pradedant jos teritorijoje verstis prekiautojo ar tarpininko veikla būtų gautas leidimas, išduodamas patikrinus bent prekiautojo ar tarpininko asmeninę ir profesinę reputaciją bei kompetenciją. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

3.  Valstybės narės reikalauja, kad prieš pradedant jos teritorijoje verstis prekiautojo ar tarpininko veikla būtų gautas leidimas, išduodamas patikrinus bent prekiautojo ar tarpininko asmeninę ir profesinę reputaciją bei kompetenciją, taip pat komercinės veiklos skaidrumą. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Direktyva 91/477/EEB

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje duomenų kaupimo sistemoje registruojami duomenys apie kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, kalibrą, serijos numerį ir tiekėjo bei pirkėjo ar turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą. Šaunamųjų ginklų, įskaitant dezaktyvuotus ginklus, duomenys saugomi tol, kol kompetentingos institucijos patvirtina jų sunaikinimą.

„Šioje duomenų kaupimo sistemoje visų pirma registruojami duomenys apie kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, kalibrą, serijos numerį ir tiekėjo bei pirkėjo ar turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą. Šaunamųjų ginklų duomenys saugomi neribotą laikotarpį, kol kompetentingos institucijos patvirtina jų sunaikinimą.

 

Ne vėliau kaip [data] valstybės narės visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms suteikia tiesioginę prieigą prie jų nacionaliniuose registruose saugomos informacijos. Tuo tikslu jos paskiria instituciją, atsakingą už tokią prieigą, ir apie ją praneša Komisijai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Direktyva 91/477/EEB

4 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta sistema turi apimti bent prekiautojo ar tarpininko asmeninės ir profesinės reputacijos bei kompetencijos patikrinimą. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

2.  1 dalyje nurodyta sistema turi apimti bent prekiautojo ar tarpininko asmeninės ir profesinės reputacijos bei kompetencijos patikrinimą, taip pat komercinės veiklos skaidrumo patikrą. Juridinio asmens atveju tikrinamas juridinis asmuo ir įmonei vadovaujantis asmuo.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus atvejus, susijusius su medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų laikymu, kai jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame treniruočių centre;

a)  yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus atvejus, susijusius su medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įgijimu kitu būdu nei perkant ir laikymu, kai jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra licenciją turinčiame ar kitaip patvirtintame treniruočių centre;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš naujo įtrauktą tekstą Komisija išbraukė nepateikusi tinkamo pagrindimo. Labai ribota ir griežtai kontroliuojama išimtis, pagal kurią valstybės narės gali leisti kai kuriems nepilnamečiams turėti šaunamuosius ginklus, yra būtina organizuojant tam tikrų rūšių mokymą, ypač susijusį su miškininkyste. Be to, nėra prasmės leisti šiems nepilnamečiams turėti šaunamuosius ginklus, bet neleisti tų pačių ginklų įsigyti. Šių šaunamųjų ginklų laikymas yra griežtai kontroliuojamas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nekelia grėsmės sau, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą yra laikomas tokia grėsme.

b)  nekelia grėsmės sau ir kitiems, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą yra laikomas tokia grėsme.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įsipareigoja užtikrinti, kad jų ginklų laikymas atitiktų valstybės narės, kurioje gyvena, teisės aktuose ir 5 straipsnio 1a dalyje nustatytus laikymo ir gabenimo kriterijus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Siekiant kuo labiau sumažinti privačių asmenų turimų B kategorijos šaunamųjų ginklų vagystės riziką, valstybės narės nustato saugaus šaunamųjų ginklų ir šaudmenų laikymo, turėjimo ir gabenimo kriterijus. Šie kriterijai turėtų atitikti šaunamojo ginklo pavojingumo lygį ir turimų ginklų skaičių.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato asmenų, nurodytų 1 dalyje, norinčių gauti ar atnaujinti leidimą, standartinius sveikatos patikrinimus, ir atšaukia leidimus, jei kuri nors iš sąlygų, kuriomis remiantis tas leidimas buvo išduotas, yra nebetenkinama.

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ši direktyva nedaro poveikio paveldėjimo būdu įgytų šaunamųjų ginklų ir šaudmenų nuosavybės teisei. Valstybės narės riboja tinkamo leidimo neturinčių savininkų galimybes laikyti tokių šaunamųjų ginklų.

Pagrindimas

Būtina išspręsti problemą, susijusią su tinkamo leidimo neturinčių asmenų, kurie įgyja šaunamuosius ginklus paveldėjimo būdu, padėtimi, nes jie juos paveldi nepriklausomai nuo savo valios. Turėtų būti ribojamos jų galimybės laikyti ir naudoti tokį šaunamąjį ginklą, tačiau dėl paprasčiausio fakto, kad jie turi nuosavybės teisę ir iš jos kylančias tam tikras teises, pvz., teisę ir teisnumą parduoti šaunamąjį ginklą, neturėtų būti abejonių.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jeigu vykdoma teisinga standartinio patikrinimo procedūra, tinkamumo patikrinimą atliekanti institucija ar asmuo nelaikomi atsakingais už asmens, kurio tinkamumas tikrinamas, veiksmus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Valstybės narės atšaukia 1 dalyje nurodytus leidimus, jeigu šiame straipsnyje nustatytos sąlygos yra nebetenkinamos.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, priskiriamus A kategorijai, ir kad sunaikintų konfiskuotus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kurių laikymas prieštarauja šiai nuostatai.

Valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad uždraustų įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, priskiriamus A kategorijai, ir kad konfiskuotų šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, kurių laikymas prieštarauja šiai nuostatai. Ypatingais atvejais, krašto apsaugos sumetimais, kompetentingos institucijos gali išduoti leidimus tokiems šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims, jei tai nekenkia visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės įstaigoms, kurios rūpinasi ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jos yra įsisteigusios, savo kolekcijose turinčioms A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų, įsigytų iki [šios direktyvos įsigaliojimo dienos], gali suteikti galimybę toliau laikyti šiuos ginklus, jeigu tie ginklai buvo dezaktyvuoti vadovaujantis nuostatomis, kuriomis įgyvendinamas 10b straipsnis.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos nuostatų taikymui, valstybės narės įstaigoms ir asmenims, kurie rūpinasi ginklų kultūriniais, istoriniais, moksliniais, techniniais ar edukaciniais aspektais ir kurių tokią veiklą pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra įsisteigę, savo kolekcijose turintiems A kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, įsigytų iki [šios direktyvos įsigaliojimo dienos], gali suteikti galimybę toliau laikyti šiuos ginklus ir šaudmenis, jeigu tie ginklai buvo dezaktyvuoti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2403 arba jiems buvo pritaikyta dezaktyvavimo išimtis, remiantis kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimo motyvais ar moksliniais, techniniais arba edukaciniais sumetimais, ir jeigu gali būti įrodyta, kad jų laikymas nekelia pavojaus visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų šaunamųjų ginklų ir jų dalių nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB(*) 2 straipsnyje, leidžiama tik prekiautojams ir tarpininkams ir šią veiklą griežtai kontroliuoja valstybės narės.

Įsigyti A, B ir C kategorijoms priskiriamų šaunamųjų ginklų ir jų pagrindinių dalių nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB(*) 2 straipsnyje, leidžiama tik prekiautojams ir tarpininkams ir šią veiklą griežtai kontroliuoja valstybės narės.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/477/EEB

6 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad ilgojo šaunamojo ginklo sutrumpinimas pakeičiant vieną ar kelias jo pagrindines sudedamąsias dalis taip, kad jis tampa trumpuoju šaunamuoju ginklu, būtų laikomas gamyba, taigi, neteisėtu pakeitimu, nebent jį atlieka leidimą turintis prekiautojas ar ginklininkas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  7 straipsnio 3 dalis papildoma tokia pastraipa:

 

„B kategorijos šaunamųjų ginklų duomenys, taip pat visi sprendimai dėl leidimo įsigyti ar laikyti tokius šaunamuosius ginklus išdavimo arba atsisakymo tokį leidimą išduoti turėtų būti registruojami valstybių narių tvarkomose kompiuterizuotuose duomenų kaupimo sistemose ir tiesiogiai prieinami visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Direktyva 91/477/EEB

7 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  7 straipsnio 4 dalis papildoma tokia pastraipa:

Išbraukta.

„Leidimo galiojimo terminas negali viršyti penkerių metų. Leidimą galima atnaujinti, jeigu tebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis tas leidimas buvo išduotas.“

 

Pagrindimas

Nustačius privalomą leidimo galiojimo trukmę ir valdžios institucijoms, ir teisėtiems šaunamųjų ginklų turėtojams tektų atlikti labai daug papildomo biurokratinio darbo, o saugumas nepadidėtų. Geriau šiuos išteklius panaudoti kovai su neteisėtais šaunamaisiais ginklais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10a straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus.

Valstybės narės ginklų gamintojų ir prekiautojų atžvilgiu imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad šie ginklai būtų pažymėti vadovaujantis šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi ir užregistruoti valstybių narių tvarkomose kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10a straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų technines specifikacijas ir taip užtikrina, kad šių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus.

Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad dujinių ir garsinių ginklų, taip pat imitacinių ginklų nebūtų galima perdirbti į šaunamuosius ginklus. Laikydamasi procedūros, nurodytos šios direktyvos 13a straipsnio 2 dalyje, Komisija iki 2016 m. gruodžio 31 d. paskelbia bendrus perdirbimo standartus, kuriais užtikrinama, kad bet koks šaunamojo ginklo perdirbimas, dėl kurio pasikeičia jo kategorija, būtų atliktas taip, kad toks perdirbimas būtų negrįžtamas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią kompetentingos institucijos tikrina šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, siekiant užtikrinti, kad padaryti šaunamojo ginklo pakeitimai padarytų jį visiškai netinkamu naudoti. Valstybės narės numato, kad po tokio patikrinimo būtų išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra dezaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo būtų aiškiai matomas tai įrodantis žymuo.

Atsižvelgdamos į 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą 2015/24031avalstybės narės nustato tvarką, pagal kurią kompetentingos institucijos tikrina šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, siekiant užtikrinti, kad padaryti šaunamojo ginklo pakeitimai padarytų jį visiškai netinkamu naudoti. Valstybės narės numato, kad po tokio patikrinimo būtų išduotas sertifikatas ir dokumentas, liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra dezaktyvuotas, ir kad ant kiekvienos pagrindinės dezaktyvuoto šaunamojo ginklo dalies būtų aiškiai matomas tai įrodantis žymuo.

 

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už šaunamųjų ginklų dezaktyvavimą, ir ne vėliau kaip [data] apie ją praneša Komisijai.

 

__________________

 

1aOL L 333, 2015 12 19, p. 62.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 b straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima dezaktyvavimo standartus ir metodus, kad užtikrintų, jog ginklai visam laikui būtų padaromi visiškai netinkamais naudoti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės nustato saugaus A, B ir C kategorijų šaunamųjų ginklų ir šaudmenų laikymo taisykles, kurios atitinka standartus, lygiaverčius išdėstytiems Europos ekonominės erdvės susitarime, ir užtikrina, kad šaunamieji ginklai ir šaudmenys būtų laikomi taip, kad bet koks jų patekimo į leidimo neturinčių asmenų rankas pavojus būtų minimalus.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Direktyva 91/477/EEB

10 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Perteklinės policijos, muitinės arba kariuomenės pareigūnų tarnybinių A kategorijos ginklų atsargos negrįžtamai dezaktyvuojamos laikantis 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2403, išskyrus jų perdavimo pagal leidimus, suteikiamus pagal 6 straipsnio 1 arba 2 dalį, atvejus.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Neskaitant būtinos privačių asmenų ar kitų subjektų pagal teisines nuostatas laikomų ginklų registravimo sistemos, kiekviena valstybė narė privalo tvarkyti registrą, kuriuo naudojantis būtų užtikrinama, kad ginklai, kuriuos paėmė valdžios institucijos arba kurie buvo valstybės konfiskuoti, būtų atsekami nuo to momento, kai jie yra perimami ar konfiskuojami, iki tol, kol jie bus sunaikinti ar pradėti naudoti valdžios institucijų arba vėl atsidurs prekyboje;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 91/477/EEB

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetentingos valstybių narių institucijos keičiasi informacija apie išduotus leidimus perduoti ginklus kitai valstybei narei ir informacija apie atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

4.  Kompetentingos valstybių narių institucijos elektroniniu būdu keičiasi informacija apie išduotus leidimus perduoti ginklus kitai valstybei narei ir informacija apie atsisakymą išduoti tokį leidimą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, ne vėliau kaip iki [data] ir laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/... 1a.

 

___________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/… dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L …).

Pagrindimas

Keitimasis informacija turi būti veiksmingas ir vykti laikantis galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Direktyva 91/477/EEB

17 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą, prie kurios, prireikus, pridedami pasiūlymai, visų pirma susiję su I priede nustatytomis šaunamųjų ginklų kategorijomis ir įvairiais naujųjų technologijų, pavyzdžiui, trimačio spausdinimo, aspektais. Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus dvejiem metams po šios direktyvos įsigaliojimo.“

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą, įskaitant naujųjų nuostatų tinkamumo patikrinimą, prie kurios, prireikus, pridedami pasiūlymai, visų pirma susiję su I priede nustatytomis šaunamųjų ginklų kategorijomis ir įvairiais ginklų modulinės konstrukcijos bei naujųjų technologijų, pavyzdžiui, trimačio spausdinimo, aspektais. Pirmoji ataskaita pateikiama praėjus dvejiem metams po šios direktyvos įsigaliojimo.“

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Direktyva 91/477/EEB

17 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki [date] įvertina valstybių narių keitimosi informacija, saugoma kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, kaip nustatyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtinuosius elementus. Prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas, atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones.

Komisija iki [data] įvertina sistemos, pagal kurią kiekvienai valstybei narei suteikiama prieiga prie informacijos, saugomos kompiuterizuotose duomenų kaupimo sistemose, kaip nustatyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtinuosius elementus. Prireikus, po Komisijos įvertinimo gali būti parengtas teisės akto pasiūlymas, atsižvelgiant į turimas informacijos mainų priemones.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Direktyva 91/477/EEB

I PRIEDO II dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Direktyvos 91/477/EB I priedo II dalis keičiama taip:

Išbraukta.

a)  A punktas keičiamas taip:

 

i)  A kategorija papildoma šiais punktais:

 

„6  Automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus.

 

7  Pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, skirti civiliniam naudojimui, kurie yra panašūs į ginklus su automatiniais mechanizmais;

 

8  1–7 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti.“

 

ii)  B kategorijoje išbraukiamas 7 punktas.

 

iii)  C kategorija papildoma šiais punktais:

 

„5  Dujiniai ir garsiniai ginklai, imitaciniai ginklai bei kopijos.

 

6  B kategorijos šaunamieji ginklai ir C kategorijos 1–5 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai, kurie buvo dezaktyvuoti.“

 

b)  B punkte išbraukiamas šis tekstas:

 

„Užrakto mechanizmas, šovinio lizdas ir vamzdis kiekvienas atskirai yra priskiriami tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie yra įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.“

 

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas padarytų žalos tam tikrų valstybių narių bendrosios gynybos pajėgumams.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas)

Direktyva 91/477/EEB

I priedo II dalies A punkto C kategorijos 5 punktas

 

Dabartinis tekstas  

Pakeitimas

 

(13a)  Direktyvos 91/477/EB I priedo II dalis keičiama taip:

 

C kategorija papildoma šiuo punktu:

5.  Dujiniai ir garsiniai ginklai, imitaciniai ginklai bei kopijos.

5.  A ir B kategorijos šaunamieji ginklai ir C kategorijos 1–4 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai , perdirbti į dujinius, garsinius, imitacinius, dažasvydžio arba šratasvydžio, Flobero ar pistoninius ginklus.

Pagrindimas

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė

Nuorodos

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.12.2015

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

28.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bodil Valero

10.12.2015

Svarstymas komitete

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Priėmimo data

9.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eugen Freund, Georgi Pirinski


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė

Nuorodos

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.11.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

13.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

10

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Pateikimo data

2.8.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika