Procedūra : 2015/0269(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0251/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0251/2016

Debates :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Balsojumi :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0068

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1308kWORD 1006k
2.8.2016
PE 576.876v02-00 A8-0251/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Vicky Ford

Atzinuma sagatavotāja (*): Bodil Valero, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 MAZĀKUMA VIEDOKLIS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS(*)
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0750),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0358/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Polijas Senāts un Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0251/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Reaģējot uz nesenajiem terora aktiem, kas parādīja trūkumus Direktīvas 91/477/EEK īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz ieroču dezaktivācijas, pārveidojamības un marķēšanas noteikumiem, “Eiropas Drošības programma”, ko pieņēma 2015. gada aprīlī, un Iekšlietu ministru padomes 2015. gada 29. augusta deklarācija aicināja pārskatīt minēto direktīvu un izveidot kopēju pieeju attiecībā uz šaujamieroču dezaktivēšanu, lai novērstu, ka tie tiek atjaunoti un tos lieto noziedznieki.

svītrots

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Informācijas uzturēšana un apmaiņa, kas notiek saskaņā ar šo direktīvu, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/6791.a.

 

_____________________

 

1.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)   Ir jāņem vērā tas, ka, radot nevajadzīgus šķēršļus likumpaklausīgiem medniekiem un sporta šāvējiem, netiks novērsts terorisms un smagi noziegumi.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Direktīvā 91/477/EEK dažiem jautājumiem nepieciešami turpmāki uzlabojumi.

(3)  Atsevišķiem jautājumiem, kas izriet no Direktīvas 91/477/EEK, ir vajadzīgi turpmāki samērīgi uzlabojumi, lai risinātu problēmu, ko rada šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība krimināliem vai teroristiskiem nolūkiem, un lai veicinātu piemērojamo noteikumu saskaņotu piemērošanu dalībvalstīs ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un augstu drošības līmeni visā Savienībā.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

3.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Būtu jāprecizē termina “šaujamieroči” definīcija un jāuzlabo būtisko daļu kontrole, šajā definīcijā iekļaujot jebkādus pārnēsājamus priekšmetus, kuros ir tādas pašas būtiskas daļas, kādas ir šaujamieročiem. Jebkādās šādās ierīcēs ietvertās būtiskās daļas būtu jāuzskata par tādām, kuras var izmantot šaujamieročos, ja šīs attiecīgajā ierīcē ietvertās būtiskās daļas var pārmontēt šaujamierocī, neizdarot ievērojamas izmaiņas.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Dalībvalsts aizsardzības spēki, kā definēts attiecīgās valsts tiesību aktos, papildus armijai var ietvert tādas vienības kā zemessardze, kā arī rezervistus un citus brīvprātīgo aizsardzības spēkus, kas ir daļa no valsts aizsardzības spēku pārvaldītām valsts aizsardzības sistēmām.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Atsevišķas personas ir leģitīmi ieinteresētas piekļūt A kategorijas šaujamieročiem, ja vien izņēmumi tiek noteikti ārkārtas un pienācīgi pamatotos gadījumos. Šīs personas inter alia var būt ieroču pārziņi, testēšanas centri, ražotāji, sertificēti eksperti, tiesu medicīnas eksperti un atsevišķos gadījumos personas, kas iesaistītas filmu uzņemšanā.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

3.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3d)  Būtu jāatļauj dalībvalstīm piešķirt atļaujas privātpersonām iegādāties un glabāt aizliegtus šaujamieročus un to būtiskas daļas valsts aizsardzības nolūkos, piemēram, saistībā ar brīvprātīgo militāru apmācību, kas paredzēta dalībvalsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Struktūrām, kas saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, un kas glabā A kategorijas šaujamieročus, kuri ir iegūti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, vajadzētu būt iespējai saglabāt tos šaujamieročus savā īpašumā, saņemot attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir dezaktivēti.

(4)  Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piešķirt atļaujas atzītiem muzejiem un kolekcionāriem iegādāties un glabāt aizliegtus šaujamieročus un munīciju, ja tas ir nepieciešams vēstures, kultūras, zinātnes, tehnikas, izglītības, estētikas vai mantojuma saglabāšanas mērķiem, ar nosacījumu, ka pirms atļaujas piešķiršanas attiecīgās personas pierāda, ka tās ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu risku valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, tostarp tiek nodrošināta droša glabāšana. Izsniedzot šādu atļauju, vienmēr būtu jāņem vērā un jāatspoguļo konkrētā situācija, tostarp kolekcionēšanas veids un mērķi.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā kolekcionāri ir identificētiiespējamais šaujamieroču nelikumīgas pārvietošanas avots, uz tiem būtu jāattiecina šī direktīva.

(5)  Kolekcionāriem ir tādas pašas tiesībascitiem lietotājiem, uz kuriem attiecas Direktīva 91/477/EEK, un tādēļ tie būtu iekļaujami minētās direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)   Tā kā starpnieki sniedz līdzīgus pakalpojumus kā tirgotāji, arī tie būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

(6)   Tā kā starpnieki sniedz līdzīgus pakalpojumus kā tirgotāji, arī tie būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā un tiem visos attiecīgajos aspektos būtu jānosaka tādi paši pienākumi, kādus nosaka tirgotājiem.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Šajā direktīvā būtu jānosaka, ka tirgotāja darbības ietver ne tikai šaujamieroča izgatavošanu, bet arī tā būtisku izmainīšanu vai pārveidošanu, piemēram, gatava šaujamieroča stobra saīsināšanu, kā rezultātā mainās attiecīgā ieroča kategorija vai apakškategorija, kā arī šaujamieroču un munīcijas būtisku daļu ievērojamu izmainīšanu vai pārveidošanu un ka līdz ar to iesaistīties šādās darbībās būtu jāatļauj tikai pilnvarotiem tirgotājiem. Par būtisku izmainīšanu nebūtu jāuzskata manuāla munīcijas ielādēšana un pārlādēšana privātai lietošanai, izmantojot munīcijas sastāvdaļas.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Tāpat kā attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 98/20131.a noteikto sistēmu ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem, vienā veselumā apvienotas munīcijas vai munīcijas lādiņu sastāvdaļu iegādes darījumi būtu jāuzskata par aizdomīgiem, ja, piemēram, to daudzums ir neraksturīgs paredzētajai privātajai lietošanai vai ja pircējs nepārzina munīcijas lietošanu, vai nevēlas uzrādīt personu apliecinošo dokumentu. Ja tirgotājam vai starpniekam nav iespēju pārbaudīt pircēja identitāti, būtu jāaizliedz samaksu par šaujamieroču iegādi veikt tikai skaidrā naudā.

 

_____________________

 

1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra

Regula (ES) Nr. 98/2013

par sprāgstvielu prekursoru

tirdzniecību un lietošanu

(OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā slikti dezaktivētu ieroču augsto atjaunošanas risku un lai uzlabotu drošību visā Savienībā, dezaktivēti šaujamieroči būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. Turklāt attiecībā uz visbīstamākajiem šaujamieročiem būtu jāievieš stingrāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka šos šaujamieročus nav atļauts turēt īpašumā vai tirgot. Šiem noteikumiem būtu jāattiecas arī uz minētās kategorijas šaujamieročiem pat pēc tam, kad tie ir dezaktivēti. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp šo ieroču iznīcināšana.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Šaujamieroču iegāde un glabāšana būtu jāatļauj tikai personām, kurām ir dibināts iemesls. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt, ka dibināts šaujamieroču iegādes un glabāšanas iemesls ir, piemēram, medības, šaušana mērķī, izmantošana biedrībās, kas veicina paražu un tradīciju saglabāšanu, un kultūras un vēstures struktūrās, dažādas zinātniskas un tehniskas aktivitātes, testēšanas procedūras un vēsturisku notikumu uzvedumi, filmu uzņemšana vai vēstures pētījumi.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek īstenota efektīva sistēma šaujamieroču iegādes un glabāšanas uzraudzībai. Šāda sistēma, kas var būt pastāvīga vai periodiska, būtu jābalsta uz attiecīgu veselības un psiholoģisku informāciju, ko sniedz atļaujas izsniegšanas vai atjaunošanas brīdī, vai uz efektīvu alternatīvu pastāvīgas uzraudzības sistēmu, ņemot vērā attiecīgos riskus un jebkādas būtiskas norādes, piemēram, tās, kas iegūtas no medicīnas personāla un liecina, ka glabāšanas atļaujas nosacījumi vairs netiek pildīti.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Ja šaujamieroči un munīcija netiek tieši uzraudzīti, tie būtu jāglabā drošā veidā. Glabāšanas un drošas transportēšanas kritēriji būtu jānosaka ar valsts tiesību aktiem, ņemot vērā attiecīgo šaujamieroču daudzumu un veidu.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai nodrošinātu dezaktivēto šaujamieroču izsekojamību, tie būtu jāreģistrē valsts reģistros.

(8)  Lai uzlabotu šaujamieroču un būtisko daļu izsekojamību un sekmētu to brīvu apriti, salikts šaujamierocis un visas atsevišķi pārdodamās būtiskās daļas būtu neizdzēšami jāmarķē izgatavošanas laikā vai nekavējoties pēc to importēšanas Savienībā. Izsekojamības prasības nebūtu jāpiemēro šaujamieročiem, kas ir dezaktivēti saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Būtu jāuzlabo Eiropas šaujamieroču apliecības kā medniekiem un sporta šāvējiem vajadzīgā galvenā dokumenta ieviešana un atzīšana visās dalībvalstīs, nodrošinot, ka dalībvalstis Eiropas šaujamieroču apliecības izdošanu, atjaunošanu vai pieņemšanu nepadara par maksas pakalpojumu, nosakot kādas maksas vai nodevas, kas pārsniedz administratīvās izmaksas, vai prasot kādas citas nepamatotas maksas, vai paredzot kādas papildu administratīvās procedūras.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai izvairītos no tā, ka marķējumu var viegli izdzēst, un lai precizētu, uz kurām daļām marķējums būtu liekams, būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi par marķēšanu.

(10)  Lai novērstu to, ka marķējumu var viegli izdzēst, un lai precizētu, uz kurām daļām marķējums būtu liekams, būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi par marķēšanu. Šie noteikumi būtu jāpiemēro tikai tiem šaujamieročiem un atsevišķi pārdodamām būtiskām daļām, kas tirgū laisti no datuma, līdz kuram dalībvalstīs bija jāstājas spēkā tiesību aktiem un normatīvajiem un administratīvajiem noteikumiem, kas nepieciešami, lai izpildītu galvenos šīs direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Šaujamieročus var izmantot daudz ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu to izsekojamību, uzskaite jāsaglabā nenoteiktu laiku līdz ir apliecināta iznīcināšana.

(11)  Šaujamieročus var izmantot daudz ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu šaujamieroču izsekojamību, šaujamieroču un to būtisko daļu ieraksti reģistrā jāsaglabā nenoteiktu laiku, līdz ir apliecināta to iznīcināšana vai dezaktivēšana. Šiem ierakstiem reģistrā un visiem saistītajiem personas datiem vajadzētu būt pieejamiem vienīgi kompetentajām iestādēm. Prasība turpināt šaujamieroču un būtisko daļu reģistrēšanu pēc dezaktivēšanas būtu jāpiemēro tikai tiem šaujamieročiem un būtiskām daļām, kas jau ir reģistrēti, un personai, kuras glabāšanā tie bijuši dezaktivēšanas laikā. Šī prasība nebūtu jāpiemēro, ja attiecīgi nodod dezaktivētus šaujamieročus vai to būtiskas daļas vai šaujamieročus vai to būtiskas daļas, kas saskaņā ar pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā piemērojamajiem valsts tiesību aktiem ir svītroti no reģistra pēc to dezaktivēšanas.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Šaujamieroču un to daļu tirdzniecības nosacījumi, izmantojot distances saziņu, var radīt nopietnus draudus drošībai, jo to ir grūtāk kontrolēt nekā tradicionālās pārdošanas metodes, jo īpaši attiecībā uz izsniegto atļauju likumības tiešsaistes verifikāciju. Tāpēc ir piemēroti ierobežot ieroču un detaļu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus (jo īpaši internetu), attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem.

(12)  Šaujamieroču, to būtisko daļu un munīcijas tirdzniecība internetā vai ar citiem distances saziņas līdzekļiem, piemēram, izmantojot tiešsaistes izsoļu katalogus vai klasificētas reklāmas, un pārdošanas vai citu darījumu organizēšana, izmantojot, piemēram, telefonu vai e-pastu, būtu jāatļauj — ja to paredz valsts tiesību akti — ar nosacījumu, ka šādā darījumā ir iespējams pārbaudīt identitāti un tiesības veikt šādus darījumus. Tāpēc ir piemēroti nodrošināt, ka noteikumi šaujamieroču, būtisko daļu un munīcijas iegādei, izmantojot distances saziņas līdzekļus un jo īpaši internetu, ir tādi, kas ne vēlāk kā šaujamieroča nodošanas brīdī ļauj tirgotājam, starpniekam vai valsts iestādes pārstāvim vismaz identificēt pircējus un, ja vajadzīgs, viņu tiesības iegādāties šaujamieroci.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Darbībās, ko veic pilnvarotie tirgotāji un starpnieki, uz kuriem attiecas šīs direktīvas darbības joma, būtu jāietver jebkādu šaujamieroču un to būtisko daļu pirkšana, pārdošana, imports, eksports, demonstrēšana, montāža, izmainīšana, pārveidošanu, tehniskā apkope, glabāšana, pārvadāšana, nosūtīšana, izplatīšana, piegāde, apmaiņa vai noma. Tirgotājiem un starpniekiem šaujamierocis un būtiskās daļas būtu jāpārdod, jānodod vai jāpiegādā tikai tām personām, kurām ir atbilstīga atļauja vai licence, būtu jāreģistrē to pārdošana un jāinformē dalībvalstu kompetentās iestādes par jebkādu pārdošanu, nodošanu vai piegādi.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Turklāt risks, ka trauksmes ieroči un citu tipu tukšo patronu ieroči tiek pārveidoti par reāliem šaujamieročiem ir liels, un dažos terora aktos tika izmantoti pārveidoti ieroči. Tādēļ ir svarīgi risināt problēmu par pārveidoto šaujamieroču izmantošanu noziedzīgos nodarījumos, proti, iekļaujot tos šīs direktīvas darbības jomā. Būtu jāpieņem trauksmes un signālieroču, kā arī salūtieroču un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem.

(13)  Turklāt, lai novērstu risku, ka trauksmes ieroči un citu tipu tukšo patronu ieroči tiek izgatavoti tā, lai tos varētu pārveidot par reāliem šaujamieročiem, būtu jāpieņem tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Komisijai būtu jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai atbalstītu šādas informācijas apmaiņu, kas glabājas dalībvalstu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās. Komisijas veiktais novērtējums vajadzības gadījumā var būt kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

(14)  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un šaujamieroču izsekojamību, varētu izmantot dažādus pašreizējos mehānismus vai vienotos kontaktpunktus, vai jaunus apmaiņas mehānismus atkarībā no apmaiņai paredzētās informācijas veida. Komisijai būtu jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai atbalstītu šādas informācijas apmaiņu, kas glabājas dalībvalstu datorizētajos datu reģistros, un obligātā kārtā jānodrošina dalībvalstu piekļuve šīm sistēmām. Komisijas veiktais novērtējums vajadzības gadījumā būtu jāiesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu. Papildus tam, ka ar šādu informācijas sistēmu varētu reģistrēt šaujamieročus, tā ļautu izsekot šaujamieročus, kurus konfiscējušas kompetentās iestādes vai kuri tām nodoti, vai kurus atsavinājušas dalībvalstis, tādējādi nodrošinot, ka tiek pārbaudītas turpmākās darbības ar šiem šaujamieročiem līdz brīdim, kad tie tiek iznīcināti, nodoti turpmākai izmantošanai vai atkārtoti laisti tirgū.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1. punkts – 3. daļa (jauna)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-a)   panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

“Turklāt par šaujamieroci uzskata ikvienu pārnēsājamu ierīci, kas satur kādu būtisku daļu, ko var izmantot šaujamierocī.”

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.a punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-aa)  panta 1.a punktu svītro;

1.a  Šajā direktīvā “detaļa” ir jebkurš elements vai tā aizstājējs, kas ir speciāli konstruēts kādam šaujamierocim un būtiski nepieciešams tā darbināšanai, tostarp stobrs, rāmis vai pastobrs, slīdnis vai cilindrs, sprūds vai aizslēgs, kā arī jebkura ierīce, kas konstruēta vai pielāgota šaujamieroča šāviena skaņas klusināšanai.

 

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b  Šajā direktīvā “būtiska daļa” ir stobrs, rāmis, mehānismu kārba, magazīna vai cilindrs, aizslēgs un jebkura ierīce, kas konstruēta vai pielāgota šaujamieroča šāviena skaņas samazināšanai, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir ietverti to šaujamieroču kategorijā, kuriem tie ir uzliekami vai uzlikti.

1.b  Šajā direktīvā “būtiska daļa” ir stobrs, rāmis, stobra kārba, tostarp attiecīgā gadījumā gan augšējā, gan apakšējā stobra kārba, slīdnis, cilindrs, sprūds vai aizslēgs, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir ietverti to šaujamieroču kategorijā, kam tie ir uzliekami vai uzlikti.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

    Grozījums

1.e   Šajā direktīvā “starpnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav tirgotājs, un kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā saliktu šaujamieroču, to daļu un munīcijas pirkšana, pārdošana vai to nodošanas organizācija dalībvalstī, no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, vai eksports uz trešo valsti.

1.e   Šajā direktīvā “starpnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai jebkurš šādas personas aģents vai pārstāvis, kura nav tirgotājs, un kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā saliktu šaujamieroču, to būtisko daļu un munīcijas pirkšana, pārdošana, iznomāšana, izpirkumnoma vai to nodošanas organizēšana dalībvalstī vai no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, vai eksports uz trešo valsti, vai imports dalībvalstī no trešās valsts.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.f punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.f   Šajā direktīvā “trauksmes un signālieroči” ir pārnēsājamas ierīces ar čaulīšu turētāju, kam ir gāzes izeja priekšā, sānos vai augšā, kas ir īpaši projektēts un konstruēts tā, lai celtu trauksmi vai signalizētu, un kas ir paredzēti tikai tukšo patronu, kairinošu vielu, aktīvu vielu vai pirotehniskas munīcijas izšaušanai.

1.f   Šajā direktīvā “trauksmes un signālieroči” ir ierīces ar čaulīšu turētāju, kuras ir paredzētas tikai tukšo patronu, kairinošu vielu, aktīvu vielu vai pirotehnisku patronu izšaušanai un kuras nevar pārveidot šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.g punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.g  Šajā direktīvā “salūta un akustiskie ieroči” ir šaujamieroči, kas īpaši pārveidoti tikai tukšo patronu izšaušanai, lai izmantotu teātra izrādēs, foto sesijās, kino un televīzijas ierakstiem.

1.g  Šajā direktīvā “salūta un akustiskie ieroči” ir šaujamieroči, kas īpaši pārveidoti tikai tukšo patronu izšaušanai, lai izmantotu, piemēram, teātra izrādēs, foto sesijās, filmu un televīzijas ierakstiem, vēsturisku notikumu uzvedumos, parādēs, sporta pasākumos un apmācībā.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.h punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.h  Šajā direktīvā "šaujamieroča kopijas" ir objekti, kam ir šaujamieroča fiziskais izskats, bet tie izgatavoti tā, lai tos nevarētu pārveidot šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā.

svītrots

Pamatojums

Uz ikvienu objektu, kas izskatās kā šaujamierocis un ko var pārveidot par šaujamieroci, attiecas Direktīvas 1. pants, kas papildus nostiprināts, iekļaujot ikvienu objektu, kas satur kādu būtisku daļu (grozījums Nr. 23). Direktīvas darbības jomā nebūtu jāiekļauj objekti, ko nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.i   Šajā direktīvā "dezaktivēti šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās daļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā veidā reaktivēt minēto šaujamieroci.

1.i   Šajā direktīvā "dezaktivēti šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās daļas saskaņā ar 10.b pantu ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā veidā reaktivēt minēto šaujamieroci.

 

Ja šaujamieroči ir atzīti par retumu vai vēsturisku vērtību, dalībvalstis var izvēlēties iespēju, ka dezaktivēšanas nolūkā šaujamieročus ar šādu vērtību var dezaktivēt, noņemot šaujamieroča vienu vai vairākas būtiskās daļas, lai to padarītu neizmantojamu. Ja piemēro šādu procedūru, noņemtās būtiskās daļas drošai uzglabāšanai nodod dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.ia punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

"1.ia  Šajā direktīvā “muzejs” ir sabiedrībai pieejama un tās attīstību veicinoša pastāvīga iestāde, kura ir atvērta apmeklētājiem vēstures, kultūras, zinātnes, tehnikas, izglītības, estētikas vai mantojuma saglabāšanas mērķiem un kuru par tādu ir atzinusi attiecīgā dalībvalsts."

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.ib punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb) panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

"1.ib  Šajā direktīvā “kolekcionārs” ir fiziska vai juridiska persona, kura vāc un glabā šaujamieročus vai munīciju vēstures, kultūras, zinātnes, tehnikas, izglītības, estētikas vai mantojuma saglabāšanas mērķiem un kuru par tādu ir atzinusi attiecīgā dalībvalsts."

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)   šaujamieroču ražošana, tirdzniecība, maiņa, izīrēšana, labošana vai pārveidošana;

i)   šaujamieroču ražošana, tostarp izmainīšana, kas nav tāda izmainīšana privātai lietošanai, kā rezultātā nemainās šaujamieroča kategorija vai apakškategorija, vai pārveidošana, tirdzniecība, maiņa, izīrēšana vai labošana;

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)   šaujamieroču daļu ražošana, tirdzniecība, maiņa, izīrēšana, labošana vai pārveidošana;

ii)   šaujamieroču būtisku daļu ražošana, tostarp izmainīšana, kas nav tāda izmainīšana privātai lietošanai, kā rezultātā nemainās šaujamieroča kategorija vai apakškategorija, vai pārveidošana, tirdzniecība, maiņa, izīrēšana vai labošana;

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 2. punkts – iii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)   munīcijas ražošana, tirdzniecība, maiņa, vai pārveidošana.

iii)   munīcijas ražošana, izņemot manuālu munīcijas ielādēšanu un pārlādēšanu privātai lietošanai, tostarp izmainīšanu, kas nav tāda izmainīšana privātai lietošanai, kā rezultātā nemainās šaujamieroča kategorija vai apakškategorija, vai pārveidošana, tirdzniecība vai maiņa.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(db) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Šajā direktīvā persona tiek uzskatīta par tās valsts iedzīvotāju, kura minēta adresē, kas norādīta tās dzīvesvietu noteicošā dokumentā, piemēram, pasē vai personas apliecībā, ko iesniedz dalībvalsts iestādēm vai tirgotājam, kad notiek pārbaude, glabājot vai iegādājoties ieroci."

"3.   Šajā direktīvā persona tiek uzskatīta par tās valsts iedzīvotāju, kura minēta adresē, kas norādīta tās dzīvesvietu noteicošā dokumentā, piemēram, pasē vai personas apliecībā, ko iesniedz dalībvalsts iestādēm vai tirgotājam, vai starpniekam, kad notiek pārbaude, glabājot vai iegādājoties ieroci." Ja personas adrese pasē vai personas apliecībā nav norādīta, dzīvesvietas valsti nosaka, pamatojoties uz jebkādu citu oficiālu dzīvesvietu apliecinošu dokumentu, ko par tādu atzīst attiecīgā dalībvalsts."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

2. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  Direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Šī direktīva neierobežo valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī.

"1.  Šī direktīva neierobežo valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī, nedz arī stingrākus noteikumus par ieroču nelikumīgu tirdzniecību."

Pamatojums

Ar šo direktīvu ir jāuzlabo pārrobežu izsekojamība un pārredzamība attiecībā uz ieroču glabāšanu un tirdzniecību, kā arī jāparedz efektīvi pasākumi ieroču nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2 punkts

Direktīva 91/477/EEK

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo direktīvu nepiemēro, kad saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un munīciju iegādājas vai glabā bruņotie spēki, policija, publiskās iestādes. Šo direktīvu nepiemēro arī kara ieroču un munīcijas komerciālai apritei.

2.  Šo direktīvu nepiemēro, kad saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un munīciju iegādājas vai glabā valsts aizsardzības spēki, policija un citas publiskās iestādes. Termins “valsts aizsardzības spēki” ietver visas vienības, tostarp rezervistus, kā arī brīvprātīgo aizsardzības spēkus, kas ir daļa no valsts aizsardzības spēku pārvaldītām valsts aizsardzības sistēmām, ietverot armiju un iekšējās valsts drošības sistēmas. Šo direktīvu nepiemēro arī kara ieroču un munīcijas komerciālai apritei.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš šaujamierocis vai detaļa, ko laiž tirgū, ir marķēta un reģistrēta saskaņā ar šo direktīvu.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš salikts šaujamierocis vai atsevišķi pārdota būtiska daļa, ko laiž tirgū, ir marķēti un reģistrēti saskaņā ar šo direktīvu vai dezaktivēti saskaņā ar 10.b panta īstenošanas noteikumiem un reģistrēti atbilstīgi šai direktīvai. Ja būtiskā daļa ir pārāk maza, lai to varētu marķēt atbilstīgi šai direktīvai, tās marķējumā norāda vismaz sērijas numuru, burtciparu vai digitālo kodu.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai identificētu un izsekotu katru saliktu šaujamieroci, dalībvalstis katra šaujamieroča izgatavošanas laikā vai pēc tā importa Savienībā, pieprasa īpašu marķējumu, kas ietver izgatavotāja nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, sērijas numuru un izgatavošanas gadu, ja tas jau nav sērijas numura daļa. Šī prasība neskar izgatavotāja preču zīmes norādīšanu.

2.  Lai identificētu un izsekotu katru saliktu šaujamieroci un katru atsevišķi pārdotu būtisko daļu, dalībvalstis katra šaujamieroča un katras atsevišķi pārdodamās būtiskās daļas izgatavošanas laikā vai tūlīt pēc attiecīgā šaujamieroča vai būtiskās daļas importēšanas Savienībā pieprasa to marķēt ar skaidru, neizdzēšamu un unikālu marķējumu, kas ietver izgatavotāja nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, sērijas numuru un izgatavošanas gadu, ja tas jau nav sērijas numura daļa. Šī prasība neskar izgatavotāja preču zīmes norādīšanu un to nepiemēro šaujamieročiem vai būtiskām daļām, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzskata par antīkiem vai kas ir paredzēti personām, kurām ir izsniegta atļauja saskaņā ar 6. panta pirmo vai otro daļu, ja uz tiem ir oriģinālais marķējums, kas nodrošina pilnīgu izsekojamību. Ja būtiskā daļa ir pārāk maza, lai to fiziski varētu marķēt ar visu prasīto informāciju, tās marķējumā norāda vismaz sērijas numuru, burtciparu vai digitālo kodu. Šo prasību nepiemēro šaujamieročiem vai atsevišķi pārdotām būtiskām daļām, kas izgatavoti pirms ... [šīs grozītās direktīvas spēkā stāšanās diena].

Marķējumu piestiprina šaujamieroča mehānismu kārbas.

Salikta šaujamieroča marķējumu piestiprina pie šaujamieroča mehānismu kārbas vai rāmja.

Dalībvalstis nodrošina, ka katrs pilnas munīcijas komplekts tiek marķēts, norādot izgatavotāja nosaukumu, partijas (sērijas) identifikācijas numuru, kalibru un munīcijas veidu.

Dalībvalstis nodrošina, ka katrs pilnas munīcijas komplekts ir marķēts, lai norādītu izgatavotāja nosaukumu, partijas (sērijas) identifikācijas numuru, kalibru un munīcijas veidu. Šim nolūkam dalībvalstis var piemērot noteikumus, kas paredzēti ANO 1969. gada 1. jūlija Konvencijā par vieglo ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu.

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, kad notiek šaujamieroča nodošana no valdības krājumiem pastāvīgā civilā lietošanā, šis šaujamierocis būtu marķēts ar īpašu marķējumu, kas atļauj visām dalībvalstīm ātri identificēt nodošanas valdību.

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, kad notiek šaujamieroča nodošana no valdības krājumiem pastāvīgā civilā lietošanā, šis šaujamierocis ir marķēts ar unikālu marķējumu, pēc kura var identificēt nodošanas valdību. A kategorijas šaujamieroči vispirms ir jādezaktivē saskaņā ar 10.b panta īstenošanas noteikumiem vai neatgriezeniski jāpārveido par pusautomātiskiem šaujamieročiem saskaņā ar 10.ba panta īstenošanas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad tie tiek nodoti personām, kurām ir piešķirta atļauja saskaņā ar 6. panta pirmo vai otro daļu.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nosaka, ka priekšnosacījums tirgotāja vai starpnieka darbībai tās teritorijā ir atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un tirgotāja vai starpnieka profesionālās kompetences pārbaudi. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

3.  Dalībvalstis reglamentē tirgotāju vai starpnieku darbību tās teritorijā, nosakot, ka ir jāveic šādi pasākumi:

 

(a)   to starpnieku un tirgotāju reģistrācija, kuri darbojas dalībvalsts teritorijā;

 

(b)   starpnieku un tirgotāju darbību licencēšana vai atļauju izsniegšana;

 

(c)   attiecīgā tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un profesionālās kompetences pārbaude, kā arī komercdarbības pārredzamības pārbaude. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 4. punkts – 1. daļa – otrais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā reģistrā reģistrē informāciju par katra šaujamieroča tipu, marku, modeli, kalibru un sērijas numuru, kā arī šaujamieroča piegādāja un pircēja vai glabātāja vārdu un adresi. Šaujamieroču, tostarp dezaktivēto šaujamieroču, reģistrācija tiek uzturēta, līdz kompetentās iestādes ir apstiprinājušas šaujamieroča iznīcināšanu.

Šajā datu reģistrā reģistrē visu informāciju par šaujamieročiem, kas ir vajadzīga šo šaujamieroču izsekošanai un identificēšanai. Šajā informācijā ietver katra šaujamieroča tipu, marku, modeli, kalibru un sērijas numuru un datus par šaujamieroča jebkādu pārveidošanu vai modifikāciju, kā rezultātā mainīta šaujamieroča kategorija vai apakškategorija, tostarp datus par apliecinātu šaujamieroča dezaktivēšanu vai iznīcināšanu un tās datumu, kā arī šaujamieroča piegādātāja un ikviena pircēja vai glabātāja vārdu un adresi, tostarp datumu, kurā šaujamierocis iegādāts un attiecīgā gadījumā beidzies tā glabāšanas termiņš vai tas nodots citai personai, izņemot gadījumus, kad nodod šaujamieroci, kas ir reģistrēts kā dezaktivēts. Pašreizējie ieraksti reģistrā par katru šaujamieroci un personu, kura to glabā, ir pieejami visām pilnvarotajām iestādēm. Visus ar šaujamieroci saistītos ierakstus reģistrā uztur elektroniski izgūstamā formātā un uz nenoteiktu laiku.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 4. punkts – 4. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

 

Katra dalībvalsts nodrošina, ka to teritorijā uzņēmējdarbību veicošo tirgotāju un starpnieku reģistri ir saistīti ar datorizētu datu uzglabāšanas sistēmu par šaujamieročiem.

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās teritorijā uzņēmējdarbību veicošie tirgotāji un starpnieki ziņo valsts kompetentajai iestādei par darījumiem, kas saistīti ar šaujamieročiem vai būtiskām daļām, ne vēlāk kā 10 dienas pēc šo darījumu noslēgšanas.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  direktīvas 4. pantam pievieno šādu punktu:

 

"neviens tirgotājs, starpnieks vai cita persona nedrīkst pārdot vai kā citādi rīkoties, apglabāt vai nodot ar jebkādu pilnvarojumu nevienu šaujamieroci, būtisku daļu vai munīciju, pamatojoties uz tās dalībvalsts izsniegtu atļauju vai licenci, kurā attiecīgais tirgotājs, starpnieks vai cita persona reģistrējusi savu uzņēmējdarbību, izņemot personai, kurai ir atļauja vai licence par attiecīgā šaujamieroča, būtiskas daļas vai munīcijas iegādi un glabāšanu."

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)   direktīvas 4.b pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

"4.b pants

 

1.   Dalībvalstis izveido sistēmu tirgotāju un starpnieku darbības reglamentēšanai. Šāda sistēma var ietvert vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:

 

(a)   to starpnieku un tirgotāju reģistrācija, kuri darbojas dalībvalsts teritorijā;

 

(b)   licencēšanas vai atļauju izsniegšana starpniekiem un tirgotājiem.

 

2.   Šā panta 1. punktā minētā sistēma ietver vismaz tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un profesionālās kompetences pārbaudi. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.";

 

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

4.ba pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)   iekļauj šādu pantu:

 

“4.ba pants

 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka garstobra šaujamieroča saīsināšanu, izmainot vienu vai vairākas tā būtiskās daļas, kā rezultātā šaujamieroci pārveido par īsstobra šaujamieroci, uzskata par izgatavošanu un līdz ar to nelikumīgu darbību, izņemot gadījumus, kad to veic pilnvarots tirgotājs.”

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 3. pantu, dalībvalstis atļauj šaujamieročus iegādāties un glabāt vienīgi personām, kurām ir pamatots iemesls un:

1.  Neskarot 3. pantu, dalībvalstis ļauj šaujamieročus iegādāties un glabāt vienīgi personām, kurām ir pamatots iemesls un:

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot attiecībā uz medībām vai šaušanai mērķī paredzētu šaujamieroču glabāšanu, ar noteikumu, ka šādā gadījumā personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku atļauja vai arī tās darbojas vecāku uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi apstiprinātā mācību centrā;

(a)  kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot attiecībā uz iegādi, kas nav pirkums, un medībām vai šaušanai mērķī paredzētu šaujamieroču glabāšanu, ar noteikumu, ka šādā gadījumā personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku atļauja vai arī tās darbojas vecāku uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi apstiprinātā mācību centrā, un attiecīgais pieaugušais uzņemas atbildību par glabāšanu saskaņā ar 5.a pantu; un

 

 

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  kuras nevarētu apdraudēt sevi, sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību; kas notiesātas par tīšu vardarbīgu noziegumu, uzskata par tādām, kas rada minētos draudus.

(b)  kuras nevarētu apdraudēt sevi vai citus, sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību; kas notiesātas par tīšu vardarbīgu noziegumu, uzskata par tādām, kas rada minētos draudus.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Persona, kura šaujamieroci vai munīciju saņēmusi mantojumā, nekavējoties informē savas dalībvalsts kompetento iestādi. Ja netiek sniegts dibināts glabāšanas iemesls, šaujamieročus un munīciju, kuru glabāšanai nepieciešama atļauja, ar dezakvivāciju padara neizmantojumus saskaņā ar šo direktīvu vai pārdod, vai nodod pilnvarotai juridiskai vai fiziskai personai.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Attiecībā uz kolekcionāriem, dalībvalstis visu I pielikumā uzskaitīto kategoriju ieroču glabāšanu kolekcijās var ierobežot līdz noteiktam šaujamieroču skaitam. Šo ierobežojumu nepiemēro tiem šaujamieročiem, kas ir dezaktivēti saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c  Kolekcionāšana var būt dibināts iemesls kolekcionāriem iegādāties un glabāt šaujamieročus, ja tie sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un, visticamāk, nerada apdraudējumu sev vai citām personām, sabiedriskajai kārtībai vai sabiedriskajai drošībai. Notiesājošu spriedumu par tīšu vardarbīgu noziegumu uzskata par šāda apdraudējuma pastāvēšanu.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina standarta medicīniskās pārbaudes atļauju izdošanai vai atjaunošanai, kā minēts 1. punktā, un anulē atļauju, ja kāds no nosacījumiem, uz kuru pamata atļauja piešķirta, vairs netiek pildīts.

Dalībvalstis attiecībā uz šaujamieroču iegādi un glabāšanu ievieš uzraudzības sistēmu, tostarp attiecīgās medicīniskās un psiholoģiskās informācijas novērtēšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un šāda sistēma var būt pastāvīga vai periodiska, un anulē atļaujas, ja kāds no nosacījumiem, uz kuru pamata iegāde vai glabāšana atļauta, vairs netiek pildīts.

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja attiecīgās medicīniskās un psiholoģiskās informācijas novērtēšanā ir ievērota pareiza procedūra, persona, kura veikusi attiecīgo novērtēšanu, nav saucama pie atbildības par novērtētās personas darbībām.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – paragraph 2 – subparagraph 2

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nevar aizliegt to teritorijā dzīvojošām personām glabāt citā dalībvalstī iegādātu ieroci, ja vien tās neaizliedz tāda paša ieroča iegādi savā teritorijā.

Dalībvalstis nevar aizliegt to teritorijā dzīvojošām personām glabāt citā dalībvalstī iegādātu šaujamieroci, ja vien tās neaizliedz tāda paša tipa šaujamieroča iegādi savā teritorijā.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par šaujamieroču un munīcijas pienācīgu uzraudzību un noteikumus par pienācīgu uzglabāšanu drošā veidā, lai samazinātu risku, ka tiem varētu piekļūt kāda nepilnvarota persona. Uzglabāšanā nodrošina, ka šaujamieroči un to munīcija nav viegli pieejami kopā. Šādos gadījumos uzraudzība nozīmē, ka persona, kura glabā šaujamieroci vai munīciju, spēj to kontrolēt transportēšanas un lietošanas laikā. Glabāšanas apstākļu uzraudzības līmenis atbilst attiecīgā šaujamieroča kategorijai.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

5.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kas ir saistīti ar I pielikumā uzskaitīto A, B, C un D kategorijas šaujamieroču, to būtisku daļu un munīcijas iegādi un pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/EK (*) 2. pantā, pirms šaujamieroča un tā būtisku daļu nodošanas vai vēlākais tās laikā tiek pārbaudīta tās personas identitāte, kura iegādājas šaujamieroci vai tā būtiskas daļas, un, ja tas tiek prasīts, šai personai piešķirtā atļauja, un šo pārbaudi veic:

 

(a)  pilnvarots tirgotājs vai starpnieks; vai

 

(b)  valsts iestāde vai tās pārstāvis.

 

_____________________

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu A kategorijas šaujamieroču un munīcijas iegādi un glabāšanu un lai iznīcinātu šos šaujamieročus un munīciju, kas glabāti, pārkāpjot šo nosacījumu, un tikuši izņemti.

Neskarot 2. panta 2. punktu, dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu A kategorijas šaujamieroču un munīcijas iegādi un glabāšanu un lai iznīcinātu vai dezaktivētu šos šaujamieročus un munīciju, kas glabāti, pārkāpjot šo nosacījumu, un tikuši izņemti. Ārkārtas un pienācīgi pamatotos gadījumos kompetentās iestādes var piešķirt atļauju šādiem šaujamieročiem un munīcijai, ja vien šāda atļaujas piešķiršana nav pretrunā sabiedriskajai drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai valsts aizsardzībai.

 

 

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var atļaut struktūrām, kas saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, saglabāt īpašumā tos A kategorijas šaujamieročus, kas ir iegūti pirms [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums], ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir dezaktivēti saskaņā ar 10.b panta noteikumiem.

Dalībvalstis var piešķirt atļaujas muzejiem un kolekcionāriem glabāt A kategorijas šaujamieročus ar nosacījumu, ka attiecīgais muzejs vai kolekcionārs pierāda valsts kompetentajām iestādēm, ka ir ieviesti pasākumi, ar kuriem novērst jebkādus sabiedriskās drošības vai sabiedriskās kārtības riskus, un ka attiecīgais šaujamierocis vai šaujamieroči tiek glabāti atbilstīgi drošības līmenim, kas ir samērīgs ar šādu šaujamieroču nelikumīgas piekļuves riskiem.

 

 

Dalībvalstis izveido reģistru, kurā iekļauti visi šādas atļaujas saņēmušie muzeji un kolekcionāri. Šādas atļaujas saņēmušiem muzejiem un kolekcionāriem prasa uzturēt visu attiecīgo muzeju un kolekcionāru īpašumā glabāto A kategorijas šaujamieroču reģistru, kas ir pieejams valsts kompetentajām iestādēm. Attiecībā uz šādiem muzejiem un kolekcionāriem dalībvalstis ievieš atbilstīgu uzraudzības sistēmu, ņemot vērā visus būtiskos faktorus.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A, B un C kategorijas šaujamieroču, to detaļu un munīcijas iegāde, izmantojot distanciālās saziņas līdzekļus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK(*) 2. pantā, ir atļauta tikai attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem un to stingri kontrolē dalībvalstis.

svītrots

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

1. pants – -7. punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

7. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-7) direktīvas 7. panta 4. punkta i. daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"(b) periodiskas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka attiecīgās personas joprojām atbilst nosacījumiem; un"

"(b) pārbaudes, lai pārliecinātos, ka attiecīgās personas joprojām atbilst nosacījumiem; un"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Direktīva 91/477/EEK

7. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Maksimāli pieļaujamais ilgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Atļauju var atjaunot, ja nosacījumi, pamatojoties uz kuriem tā tika piešķirta, joprojām ir izpildīti.

Atļaujas maksimāli pieļaujamais ilgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus, ja vien dalībvalstis nav īstenojušas 5. panta 2. punktā minēto pastāvīgas uzraudzības sistēmu. Atļauju var atjaunot, ja nosacījumi, pamatojoties uz kuriem tā tika piešķirta, joprojām ir izpildīti.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

8. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(7a)   direktīvas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Katrs pārdevējs, tirgotājs vai privātpersona par katra C kategorijas šaujamieroča apriti vai tālāku nodošanu informē tās dalībvalsts iestādes, kurā tā notiek, sniedzot sīkas ziņas, pēc kurām var identificēt šaujamieroci un personu, kura to iegādājusies. Ja persona, kura iegādājusies šādu šaujamieroci, ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, šo citu dalībvalsti par iegādi informē tā dalībvalsts, kurā iegāde notikusi, un persona, kura šaujamieroci iegādājusies."

"2.   Katrs pārdevējs, tirgotājs, starpnieks vai privātpersona par katra C kategorijas šaujamieroča apriti vai tālāku nodošanu informē tās dalībvalsts iestādes, kurā tā notiek, sniedzot sīkas ziņas, pēc kurām var identificēt šaujamieroci un personu, kura to iegādājusies. Ja persona, kura iegādājusies šādu šaujamieroci, ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, šo citu dalībvalsti par iegādi informē tā dalībvalsts, kurā iegāde notikusi, un persona, kura šaujamieroci iegādājusies."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=LV)

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7.b punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

10. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(7b) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants

"10. pants

Noteikumi munīcijas iegādei un glabāšanai ir tādi paši kā to šaujamieroču glabāšanai, kuriem munīcija domāta."

Noteikumi munīcijas iegādei un tādas munīcijas glabāšanai, kas satur vienu lādiņu, ir tādi paši kā tiem šaujamieročiem, kuriem šī munīcija domāta. Munīciju drīkst iegādāties tikai personas, kurām ir atļauja glabāt attiecīgās kategorijas šaujamieroci, vai personas, kurām ir piešķirtas atļaujas saskaņā ar 6. panta otro daļu.

 

Tirgotāji un starpnieki var atteikties veikt jebkādus munīcijas veselu patronu vai munīcijas daļu iegādes darījumus, kurus tie iegādes veida vai daudzuma dēļ pamatoti uzskata par aizdomīgiem, un par jebkādiem šādiem darījumiem vai mēģinājumiem veikt šādus darījumus ziņo kompetentajām iestādēm. Tirgotāji un starpnieki nedrīkst pabeigt šaujamieroča iegādes darījumu, ja tiem nav iespēju pārbaudīt pircēja identitāti saskaņā ar 4. panta 4. punktu izveidotajā datu uzglabāšanas sistēmā un ja maksājumu veic vienīgi skaidrā naudā."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla ieročus nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.a pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pieņem trauksmes un signālieroču, kā arī salūta un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Komisija saskaņā ar 13.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko papildināt šo direktīvu, ieviešot trauksmes un signālieroču, kā arī salūta un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem. Pirmo šādu deleģēto aktu Komisija pieņem līdz … [ievietot datumu].

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.a pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde verificē šaujamieroču dezaktivēšanu, lai tādējādi pārliecinātos par to, ka šaujamierocim veiktās izmaiņas to padara neatgriezeniski neizmantojamu. Dalībvalstis paredz, ka saistībā ar šādu verifikāciju izsniedz izziņu vai apliecinājumu, kas apstiprina šaujamieroča dezaktivēšanu, vai arī piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu marķējumu uz šaujamieroča.

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka šaujamieroču dezaktivēšana tiek veikta saskaņā ar III pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

 

Tas neattiecas uz šaujamieročiem, kas ir dezaktivēti pirms 2016. gada 8. aprīļa, ja vien šie šaujamieroči netiek pārvietoti uz citu dalībvalsti vai laisti tirgū.

 

Šaujamieroču dezaktivēšanu veic publiskas vai privātas struktūras vai fiziskas personas, kuras ir pilnvarotas to darīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

 

Dalībvalstis izraugās kompetento iestādi (“verificējošā iestāde”), kura verificē, vai attiecīgā šaujamieroča dezaktivēšana ir veikta saskaņā ar III pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

 

Ja šaujamieroča dezaktivēšana ir veikta saskaņā ar III pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām, verificējošā iestāde:

 

(a)  piestiprina vienotu unikālu marķējumu visām daļām, kuras ir pārveidotas, lai šaujamieroci dezaktivētu, un

 

(b)  izsniedz dezaktivēšanas apliecinājumu šaujamieroča īpašniekam.

 

Ja šaujamierocis ir reģistrēts 4. panta 4. punktā minētajos datorizētajos datu reģistros, šāda šaujamieroča dezaktivēšanu reģistrē ar to saistītajā reģistrā.

 

Dalībvalstis attiecībā uz šaujamieroču dezaktivēšanu savā teritorijā var ieviest papildu pasākumus, kas ir stingrāki par III pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pieņem dezaktivācijas standartus un tehniku, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek neatgriezeniski padarīti neizmantojami. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai grozītu III pielikumu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā visus papildu pasākumus, kurus dalībvalstis ir ieviesušas saskaņā ar šā panta 1. punkta septīto daļu.

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem ievieš vienotā unikālā marķējuma paraugus un dezaktivēto šaujamieroču apliecinājuma paraugu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b   Līdz 2016. gada 31. decembrim Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām nosaka, kādi dalībvalstu dezaktivēšanas standarti un metodes, kurus dalībvalstis piemēroja līdz 2016. gada 8. aprīlim, nodrošināja, ka šaujamieroči tika neatgriezeniski padarīti nelietojami un neizmantojami, un nodrošina tādas apliecinātas dezaktivēšanas atzīšanu, kura ir veikta saskaņā ar attiecīgajiem dezaktivēšanas standartiem un metodēm.

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

10.ba pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  iekļauj šādu pantu:

 

“10.ba pants

 

1.  Dalībvalstis veic pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka automātiskos šaujamieročus, kas pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem, no ... [šīs grozītās direktīvas spēkā stāšanās diena] nav iespējams pārveidot par automātiskiem šaujamieročiem.

 

2.  Komisija saskaņā ar 13.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko papildināt šo direktīvu, ieviešot tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka pusautomātiskos šaujamieročus, kas par tādiem pārveidoti no automātiskiem šaujamieročiem, nav iespējams atkārtoti pārveidot par automātiskiem šaujamieročiem. Pirmo šādu deleģēto aktu Komisija pieņem līdz … [2017. gada 31. decembrim].”

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.b punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

11. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8b)   direktīvas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Neskarot 12. pantu, šaujamieročus var pārvest no vienas dalībvalsts uz otru tikai saskaņā ar turpmākajos punktos noteikto kārtību. Šie noteikumi attiecas arī uz šaujamieroču nosūtīšanu, pārdodot tos pēc pasūtījuma pa pastu."

"1.  Neskarot 12. pantu, šaujamieročus var pārvest no vienas dalībvalsts uz otru tikai saskaņā ar turpmākajos punktos noteikto kārtību. Šie noteikumi attiecas arī uz šaujamieroču nosūtīšanu, pārdodot tos ar distances saziņas starpniecību."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.c punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

11. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8c)  direktīvas 11. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Pēdējos divos ievilkumos minētā informācija nav jāsniedz, ja pārvešana notiek tirgotāju starpā."

"Pēdējos divos ievilkumos minētā informācija nav jāsniedz, ja pārvešana notiek tirgotāju vai starpnieku starpā."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.d punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

11. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8d)   direktīvas 11. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"3.  Tādu šaujamieroču pārvešanas gadījumā, kas nav kara ieroči, kuri saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta 2. punktu neiekļaujas tās darbības jomā, katra dalībvalsts piešķir tirgotājiem tiesības veikt šaujamieroču pārvešanu no tās teritorijas tirgotājam, kurš reģistrēts citā dalībvalstī bez 2. punktā minētās iepriekšējās atļaujas. Šim mērķim tā izsniedz atļauju, kas derīga ne vairāk kā trīs gadus un ko jebkurā brīdī ar pamatotu lēmumu var pātraukt vai anulēt. Šaujamieroci līdz tā galamērķim jāpavada dokumentam, kurā ir atsauce uz minēto atļauju; tas jāuzrāda vienmēr, kad to pieprasa dalībvalstu iestādes."

"3.  Tādu šaujamieroču pārvešanas gadījumā, kas nav kara ieroči, kuri saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta 2. punktu neiekļaujas tās darbības jomā, katra dalībvalsts piešķir tirgotājiem vai starpniekiem tiesības veikt šaujamieroču pārvešanu no tās teritorijas tirgotājam vai starpniekam, kurš reģistrēts citā dalībvalstī bez 2. punktā minētās iepriekšējās atļaujas. Šim mērķim tā izsniedz atļauju, kas derīga ne vairāk kā trīs gadus un ko jebkurā brīdī ar pamatotu lēmumu var pātraukt vai anulēt. Šaujamieroci līdz tā galamērķim jāpavada dokumentam, kurā ir atsauce uz minēto atļauju; tas jāuzrāda vienmēr, kad to pieprasa dalībvalstu iestādes."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.e punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

11. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8e)   direktīvas 11. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Pirms paredzētās tālāknodošanas dienas tirgotājs tās dalībvalsts iestādēm, no kuras notiek tālāknodošana, sniedz visu informāciju, kas minēta 2. punkta pirmajā daļā. Minētās iestādes veic pārbaudes, vajadzības gadījumā pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos par atbilstību starp tirgotāja sniegto informāciju un tālāknodošanas faktiskajām iezīmēm. Tirgotājs sniedz informāciju termiņā, kas dod pietiekamu laiku."

"Pirms paredzētās tālāknodošanas dienas tirgotājs vai starpnieks tās dalībvalsts iestādēm, no kuras notiek tālāknodošana, sniedz visu informāciju, kas minēta 2. punkta pirmajā daļā. Minētās iestādes veic pārbaudes, vajadzības gadījumā pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos par atbilstību starp tirgotāja vai starpnieka sniegto informāciju un tālāknodošanas faktiskajām iezīmēm. Tirgotājs vai starpnieks sniedz informāciju termiņā, kas dod pietiekamu laiku."

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.f punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

11. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8f)   direktīvas 11. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Šādus šaujamieroču sarakstus dara zināmus tirgotājiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu šaujamieroču pārvešanai bez iepriekšējas atļaujas saskaņā ar 3. punktā noteikto kārtību."

"Šādus šaujamieroču sarakstus dara zināmus tirgotājiem un starpniekiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu šaujamieroču pārvešanai bez iepriekšējas atļaujas saskaņā ar 3. punktā noteikto kārtību."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.g punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

12. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8g)  direktīvas 12. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.  Neskarot 1. punktu, mednieki attiecībā uz C un D kategoriju un sporta šāvēji attiecībā uz B, C un D kategoriju var bez iepriekšējas atļaujas glabāt vienu vai vairākus šaujamieročus ceļojuma laikā caur divām vai vairāk dalībvalstīm, lai veiktu minētās darbības, ar nosacījumu, ka viņiem ir Eiropas šaujamieroču apliecība, kurā norādīts šis šaujamierocis vai šie šaujamieroči, un ka viņi spēj pamatot sava ceļojuma iemeslus, jo īpaši uzrādot uzaicinājumu vai citus pierādījumus paredzētajām medību vai mērķī šaušanas darbībām galamērķa dalībvalstī.”

“2.  Neskarot 1. punktu, mednieki attiecībā uz C un D kategoriju un sporta šāvēji attiecībā uz A, B, C un D kategoriju var bez iepriekšējas atļaujas glabāt vienu vai vairākus šaujamieročus ceļojuma laikā caur divām vai vairāk dalībvalstīm, lai veiktu minētās darbības, ar nosacījumu, ka viņiem ir Eiropas šaujamieroču apliecība, kurā norādīts šis šaujamierocis vai šie šaujamieroči, un ka viņi spēj pamatot sava ceļojuma iemeslus, jo īpaši uzrādot uzaicinājumu vai citus pierādījumus paredzētajām medību vai mērķī šaušanas darbībām galamērķa dalībvalstī.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.h punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8h) direktīvas 12. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Dalībvalstis nedrīkst noteikt, ka Eiropas šaujamieroču apliecību pieņem vienīgi tādā gadījumā, ja tiek samaksāta maksa vai nodeva."

"Dalībvalstis nedrīkst noteikt, ka:

 

(a)   Eiropas šaujamieroču apliecību izdod vai atjauno ar nosacījumu, ka tiek samaksāta jebkāda maksa vai nodeva, kas pārsniedz apliecības izsniegšanas administratīvās izmaksas; un

 

(b)   Eiropas šaujamieroču apliecības pieņemšana tiešā vai netiešā veidā ir atkarīga no tā, vai tiek jebkāda samaksāta maksa vai nodeva, vai saņemts administratīvs apstiprinājums."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8.i punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

12. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8i)   direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.  Saskaņā ar līgumiem par valstu dokumentu savstarpēju atzīšanu, divas vai vairāk dalībvalstis var paredzēt elastīgākus noteikumus šaujamieroču apritei savās teritorijās nekā šajā pantā noteiktie."

"3.  Saskaņā ar līgumiem par valstu dokumentu savstarpēju atzīšanu vai, savstarpēji atzīstot ierakstus 4. panta 4. punktā minētajās datorizētajos datu reģistros, divas vai vairāk dalībvalstis var paredzēt elastīgākus noteikumus šaujamieroču apritei savās teritorijās nekā šajā pantā noteiktie."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LVTXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Direktīva 91/477/EEK

13. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par atļaujām, kas piešķirtas šaujamieroču pārvietošanai uz citu dalībvalsti, kā arī ar informāciju par atteikumiem piešķirt atļauju, kā noteikts 7. pantā.

4.  Dalībvalstis līdz ... [datums] nodrošina, ka atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 tiešā veidā vai ar vienota kontaktpunkta starpniecību tiek veikta efektīva informācijas apmaiņa par atļaujām, kas piešķirtas šaujamieroču pārvietošanai uz citu dalībvalsti, kā arī informācijas apmaiņa par 7. pantā paredzētajiem atteikumiem piešķirt atļauju, pamatojoties uz drošības apsvērumiem vai tādiem apsvērumiem, kas saistīti ar attiecīgās personas uzticamību, līdz ... [datums].

 

Dalībvalstis pēc citu dalībvalstu pieprasījuma apmainās ar informāciju, kas ir svarīga tādu personu sodāmības novērtēšanai, kuras saskaņā ar 6. vai 7. pantu iesniedz pieteikumu par izņēmuma noteikšanu vai atļaujas piešķiršanu vai kurām ir noteikts šāds izņēmums vai piešķirta atļauja. Minētajā informācijā attiecīgā gadījumā iekļauj jebkādu atbilstošu tiesas vai lēmumu vai kompetentas valsts iestādes lēmumu.

 

 

 

 

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Direktīva 91/477/EEK

13. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz veidiem kā notiek informācijas apmaiņa par piešķirtajām atļaujām un atteikumiem.

5.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šīs direktīvas tekstu, nosakot kārtību, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa par piešķirtajām atļaujām vai par atteikumiem pārvietot šaujamieročus uz citu dalībvalsti. Pirmo šādu deleģēto aktu Komisija pieņem līdz … [ievietot datumu].

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Direktīva 91/477/EEK

13.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Direktīva 91/477/EEK

13.a pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 13. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par mēnešiem.

5.  Saskaņā ar 10.a panta 2. punktu, 10.b panta 2. punktu, 10.ba panta 2. punktu vai 13. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

16.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  iekļauj šādu pantu:

 

“16.a pants

 

1.  Dalībvalstis var izlemt apstiprināt atļaujas pusautomātiskajiem šaujamieročiem, kas minēti A kategorijas 6. vai 7.a punktā un kas likumīgi iegādāti un reģistrēti pirms ... [šīs grozījumu direktīvas spēkā stāšanās datums], un saskaņā ar pārējiem šīs direktīvas nosacījumiem atjaunot šīs atļaujas no minētā datuma likumīgajam īpašniekam, turklāt tās arī var atļaut šādus šaujamieročus iegādāties personām, kurām saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis ir piešķīrušas atļauju.

 

2.  Dalībvalstis var atļaut sporta šāvējiem iegādāties un glabāt A kategorijas 6. vai 7.a punktā minētos pusautomātiskos šaujamieročus, ievērojot šādus nosacījumus:

 

(a)  sporta šāvējs piedalās šaušanas sacensībās, ko organizē dalībvalsts vai oficiāli atzītas starptautiskas šaušanas sporta federācijas atzīta oficiāla šaušanas sporta organizācija, un

 

(b)  sporta šāvējs ir atzīta šaušanas sporta kluba dalībnieks, regulāri nodarbojas ar šaušanu mērķī un ir ar to nodarbojies vismaz 12 mēnešus.

 

Sporta šāvējiem, kuriem ir atļauts iegādāties un glabāt A kategorijas 6. vai 7.a punktā minētos pusautomātiskos šaujamieročus, saskaņā ar 12. panta 2. punktu ir tiesības turēt savā īpašumā šādus Eiropas šaujamieroču apliecībā minētus šaujamieročus.”

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 91/477/EEK

17. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija reizi piecos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, kam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz I pielikumā minētajām šaujamieroču kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D drukāšanu. Pirmā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Komisija reizi piecos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, tostarp tās noteikumu atbilstības pārbaudi, šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus, jo īpaši par I pielikumā minētajām šaujamieroču kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas šaujamieroču apliecību sistēmas ieviešanu un jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D drukāšanas ietekmi. Pirmo šādu ziņojumu iesniedz līdz ... [divi gadi pēc šīs grozījumu direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    90

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 91/477/EEK

17. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz [datums] novērtē 4. panta 4. punktā minētās informācijas apmaiņas sistēmas starp dalībvalstīm datorizētās datu uzglabāšanas sistēmas vajadzīgos elementus. Komisijas veikto novērtējumu vajadzības gadījumā iesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Komisija līdz ... [datums] novērtē 4. panta 4. punktā minētās informācijas apmaiņas sistēmas starp dalībvalstīm datorizēto datu reģistru vajadzīgos elementus, tostarp to, vai ir iespējams atļaut dalībvalstīm novērtēt šādu sistēmu. Komisijas veikto novērtējumu vajadzības gadījumā iesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.    91

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – A kategorija – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Automātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem;

6.  Automātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem, ja vien Komisija saskaņā ar 10.ba pantu nav pieņēmusi tehniskās specifikācijas, un tādējādi šajā gadījumā tas neattieksies uz šaujamieročiem, kuri ir tikuši pārveidoti saskaņā ar noteiktajām prasībām;

Grozījums Nr.    92

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – A kategorija – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Pusautomātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par automātiskiem šaujamieročiem;

Grozījums Nr.    93

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – A kategorija – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai, kuri atgādina ieročus ar automātisko mehānismu;

svītrots

Grozījums Nr.    94

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – A kategorija – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Pusautomātiski šaujamieroči ar patronām, kurām uzsitiens notiek pa patronas centru, un lādējamās ierīces, kurām ir viens vai vairāki šādi raksturlielumi:

 

a)  garstobra šaujamieroči (t. i., šaujamieroči, ko sākotnēji bija paredzēts izmantot balstā pret plecu), kuru stobrus saliekot vai sabīdot, tos var saīsināt līdz garumam, kas nepārsniedz 60 cm, nezaudējot to funkcionalitāti;

 

b)  šaujamieroči, ar kuriem var izšaut vairāk nekā 21 patronu bez pārlādēšanas, ja lādēšanas ierīce ar tilpumu, kas pārsniedz 20 patronas, ir daļa no šaujamieroča vai ir pievienota tam;

 

Lai iegādātos lādējamo ierīci, iegādes laikā ir jāuzrāda atbilstoša šaujamieroču atļauja.”

Grozījums Nr.    95

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – A kategorija – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti.

8.  Jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis pēc tam, kad tas ir pārveidots par ieroci tukšu patronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehnisku patronu izšaušanai vai pārveidots par uguņošanas vai skaņas ieroci.

Grozījums Nr.    96

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – B kategorija – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia)   B kategorijā pievieno šādu punktu:

 

“6.a  Pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai, kuri atgādina ieročus ar automātisko mehānismu;”

Grozījums Nr.    97

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ib punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – B kategorija – 6.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ib)   B kategorijā pievieno šādu punktu:

 

“6.b  Pusautomātiski 22. vai mazāka kalibra šaujamieroči ar patronām, kurām uzsitiens notiek pa patronas maliņu;”

Grozījums Nr.    98

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ic punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – B kategorija – 6.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ic)   B kategorijā pievieno šādu punktu:

 

“6.c Jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis pēc tam, kad tas ir pārveidots par ieroci tukšu patronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehnisku patronu izšaušanai vai pārveidots par uguņošanas vai skaņas ieroci.”

Grozījums Nr.    99

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – C kategorija – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Trauksmes un signālieroči, akustiski un salūta ieroči, kā arī kopijas;

5.   Jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis pēc tam, kad tas ir pārveidots par ieroci tukšu patronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehnisku patronu izšaušanai vai pārveidots par uguņošanas vai skaņas ieroci;

Grozījums Nr.    100

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – C kategorija – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.   Šaujamieroči, kas minēti B kategorijā un C kategorijas 1. līdz 5. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti.

svītrots

Grozījums Nr.    101

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II sadaļa – A punkts – D kategorija

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

iiia)  D kategorijā tekstu aiz virsraksta aizstāj ar šādu:

“Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar gludu stobru.”

“Vienšāviena garstobra šaujamieroči ar gludu stobru, tostarp tie šaujamieroči, kas ir pārveidoti tukšu patronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehnisku patronu izšaušanai vai pārveidoti par uguņošanas vai skaņas ieročiem.”

Grozījums Nr.    102

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – III sadaļa – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  pirmajai daļai pievieno šādu c) apakšpunktu:

 

“ca) ir dezaktivēti šaujamieroči ar nosacījumu, ka dezaktivēšana ir veikta:

 

i)  saskaņā ar III pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām vai

 

ii)  pirms ... [grozījumu direktīvas piemērošanas datums] saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2403 I pielikumā izklāstītajām tehniskajām specifikācijām, vai

 

iii)  līdz 2016. gada 8. aprīlim:

 

saskaņā ar visiem valstu dezaktivācijas standartiem un metodēm, ko piemēro dalībvalstis un ir noteikusi Komisija saskaņā ar 10. panta 2.b punktu, vai

 

saskaņā ar valstu dezaktivācijas standartiem un metodēm, ko piemēro dalībvalstis, ar nosacījumu, ka dezaktivētais šaujamierocis netiek pārvietots uz citu dalībvalsti vai laists tirgū, vai

 

saskaņā ar spraugas izgriešanas procedūru, proti, izgriežot vismaz 4 mm platu spraugu patrontelpas sienā un stobrā, lai tā aizņemtu vismaz 50 % no stobra garuma, un stobrs tiek stingri piestiprināts mehānismu kārbai/rāmim, izmantojot tapu vai metinot, un šaujamieroci nav iespējams pārveidot šaušanai vai lodes, vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības dēļ;”

Grozījums Nr.    103

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – III sadaļa – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums  

ir paredzēti dzīvības glābšanas, dzīvnieku kaušanas, zvejas ar harpūnu vai arī rūpnieciskiem vai tehniskiem nolūkiem, ar nosacījumu, ka tos var izmantot tikai minētajiem nolūkiem;

b) ir paredzēti trauksmes, signalizēšanas, dzīvības glābšanas, dzīvnieku kaušanas, zvejas ar harpūnu, rūpnieciskiem vai tehniskiem nolūkiem vai ar tiem var vienīgi izdarīt šāvienu, izsviest lodi vai lādiņu saspiesta gaisa vai citas gāzveida vielas un nevis šaujampulvera iedarbībā, vai ir paredzēti kā jebkāda apraksta „airsoft” vai gaisa šautenes, no kurām var izšaut tikai nelielu ierobežotas enerģijas plastmasas šāviņu, ar nosacījumu, ka tos var izmantot tikai minētajiem nolūkiem un tos nav iespējams pārveidot šaušanai un lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā;

Grozījums Nr.    104

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

II pielikums – f apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a)  II pielikuma f) punktu aizstāj ar šādu:

“f)  paziņojumi:

“f)  paziņojumi:

“Tiesības ceļot uz citu dalībvalsti ar vienu vai vairākiem šajā apliecībā norādītiem B, C vai D kategorijas šaujamieročiem ir atkarīgas no vienas vai vairākām attiecīgām iepriekšējām atļaujām no apmeklējamās dalībvalsts. Šo vai šīs atļaujas var ierakstīt apliecībā.

“Tiesības ceļot uz citu dalībvalsti ar vienu vai vairākiem šajā apliecībā norādītiem A, B, C vai D kategorijas šaujamieročiem ir atkarīgas no vienas vai vairākām attiecīgām iepriekšējām atļaujām no apmeklējamās dalībvalsts. Šo vai šīs atļaujas var ierakstīt apliecībā.

Iepriekš minētā iepriekšējā atļauja principā nav vajadzīga, lai ceļotu ar C vai D kategorijas šaujamieroci ar mērķi medīt, vai arī ar B, C vai D kategorijas šaujamieročiem ar nolūku piedalīties šaušanā mērķī, ar nosacījumu, ka ceļotājam ir šaujamieroča apliecība un tas var minēt ceļojuma iemeslu.”

Iepriekš minētā iepriekšējā atļauja principā nav vajadzīga, lai ceļotu ar C vai D kategorijas šaujamieroci ar mērķi medīt, vai arī ar A, B, C vai D kategorijas šaujamieročiem ar nolūku piedalīties šaušanā mērķī, ar nosacījumu, ka ceļotājam ir šaujamieroča apliecība un tas var minēt ceļojuma iemeslu.”

Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar 8. panta 3. punktu ir informējusi pārējās dalībvalstis, ka noteiktu B, C vai D kategorijas šaujamieroču glabāšana ir aizliegta vai par to jāsaņem atļauja, pievieno vienu no sekojošajiem paziņojumiem:

Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar 8. panta 3. punktu ir informējusi pārējās dalībvalstis, ka noteiktu A, B, C vai D kategorijas šaujamieroču glabāšana ir aizliegta vai par to jāsaņem atļauja, pievieno vienu no sekojošajiem paziņojumiem:

“Ieceļot… (attiecīgā valsts/valstis) ar… (identifikācija) šaujamieroci ir aizliegts.”

“Ieceļot… (attiecīgā valsts/valstis) ar… (identifikācija) šaujamieroci ir aizliegts.”

“Ieceļošana… (attiecīgā valsts/valstis) ar… (identifikācija) šaujamieroci ir pakļauta atļaujas saņemšanai.”

“Ieceļošana… (attiecīgā valsts/valstis) ar… (identifikācija) šaujamieroci ir pakļauta atļaujas saņemšanai.”

Grozījums Nr.    105

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14.b punkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

III pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

14a) Pievieno šādu pielikumu:

„III pielikums

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskās specifikācijas

Dezaktivēšanas darbības, lai padarītu šaujamieročus neatgriezeniski neizmantojamus, nosaka, pamatojoties uz trim tabulām:

I tabulā ir uzskaitīti dažādu tipu šaujamieroči,

II tabulā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai katru šaujamieroču būtisku daļu padarītu neatgriezeniski neizmantojamu,

III tabulā ir noteikts, kuras dezaktivēšanas darbības veic dažāda tipa šaujamieročiem.

I TABULA. Šaujamieroču tipu saraksts

ŠAUJAMIEROČU TIPI

1.

Pistoles (vienšāviena, pusautomātiski)

2.

Revolveri (ieskaitot pielādējamus veltnī)

3.

Vienšāviena garstobra šaujamieroči (nepārlaužams stobrs)

4.

Šaujamieroči ar pārlaužamu stobru (piem., gludstobra vītņstobra, kombinētie, ar ķīli / atvāžamu aizslēgu, īsie un garie šaujamieroči)

5.

Garstobra ieroči ar atgriezējmehānismu (gludstobra, vītņstobra)

6.

Pusautomātiskie garie šaujamieroči (gludstobra, vītņstobra)

7.

(Pilnībā) automātiskie šaujamieroči, piemēram, atlasītas triecienšautenes, mašīnpistoles, pilnībā automātiskās pistoles (grupas lietošanai paredzētie automātiskie ieroči)

8.

No stobra lādējamie šaujamieroči

II TABULA. Īpašas darbības attiecībā uz katru daļu

DAĻA

PROCESS

1. STOBRS

1.1. Ja stobrs ir piestiprināts rāmim (1), stobru aktivizēt ar rūdīta tērauda tapu (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm) caur patrontelpu un rāmi. Tapa ir piemetināta (2)

 

1.2. Ja stobrs ir brīvs (nav fiksēts), patrontelpas sienā visā garumā izgriezt garenisku spraugu (platums > ½ no kalibra un maksimāli 8 mm) un stabili iemetināt stobrā tapu vai stieni, sākot no patrontelpas (garums ≥ 2/3 no stobra garuma). Gludiem stobriem tikai patrontelpa ir pastāvīgi jābloķē ar tapu, kura ir tikpat gara kā patrontelpa

 

1.3. Stobra pirmajā trešdaļā no patrontelpas vai nu urbt caurumus (jābūt vismaz 2/3 no diametra gludstobra ieročiem un visa diametra lielumā visiem pārējiem ieročiem; vienu aiz otra, 3 īsiem ieročiem, 6 gariem ieročiem), vai aiz patrontelpas izfrēzēt V veida spraugu (60 ± 5° leņķī), kas vietēji atver stobru, vai aiz patrontelpas — garenisku spraugu (platums 8–10 mm ± 0,5 mm, garums ≥ 52 mm) tādā pašā pozīcijā kā caurumus, vai izfrēzēt garenisku spraugu (platums 4–6 mm ± 0,5 mm) no patrontelpas līdz stobra galam, izņemot 5 mm pie stobra gala

 

1.4. Stobriem ar patronu padošanas rampu — noņemt patronu padošanas rampu

 

1.5. Novērst stobra noņemšanu no rāmja, izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metinot

 

1.6. Nostiprināt stieni stobra konusā (garums > 2/3 no stobra garuma). Konusā veikt metināšanu. Stobru piestiprināt rāmim ar tapu (caur konusu) un iemetināt tapu. Stobra pirmajā trešdaļā no konusa izurbt caurumu, kura izmērs ir vismaz 2/3 no stobra diametra, un caur izurbto caurumu piemetināt stieni stobram

2. AIZSLĒGA BLOKS, AIZSLĒGA PRIEKŠĒJĀ DAĻA

2.1. Noņemt vai saīsināt belzni

 

2.2. Nofrēzēt aizslēga galvu vismaz 45 grādu leņķī un tā, lai virsma ir lielāka nekā 50 % no aizslēga patronas atbalsta virsmas

 

2.3. Aizmetināt belžņa caurumu

3. VELTNIS

3.1. Noņemt visas veltņa iekšējās sienas vismaz 2/3 no tā garuma, izfrēzējot apli, kura diametrs ir 50 % no rāmja diametra

 

3.2. Ja iespējams, metināt tā, lai novērstu veltņa izņemšanu no rāmja, vai veikt attiecīgus pasākumus, kas nodrošina to, ka izņemšana nav iespējama

4. SLĪDNIS

4.1. Nofrēzēt vai noņemt vairāk nekā 50 % no aizslēga patronas atbalsta virsmas ar leņķi starp 45 un 90 grādiem

 

4.2. Noņemt vai saīsināt belzni

 

4.3. Frēzēt un aizmetināt belžņa caurumu

 

4.4. Nofrēzēt vismaz 2/3 aizslēga kaujas izciļņu no slīdņa

 

4.5. Vajadzības gadījumā frēzēt izmešanas logu slīdņa augšējā priekšējā stūra iekšpusē 45 grādu leņķī

5. RĀMIS (PISTOLES)

5.1. Noņemt patronu padošanas rampu

 

5.2. Nofrēzēt vismaz 2/3 no garenslīdošā aizslēga sliedes rāmja abās pusēs

 

5.3. Metināt aizslēga aizturi vai veikt atbilstošus pasākumus, ja metināšana nav iespējama

 

5.4. Novērst polimēra rāmja pistoles demontāžu, izmantojot metināšanu, savienošanu vai veicot atbilstošus pasākumus, ja metināšana vai savienošana nav iespējama

6. AUTOMĀTISKA SISTĒMA

6.1. Iznīcināt virzuli un gāzes sistēmu griežot vai metinot

 

6.2. Noņemt aizslēga bloku, aizstājot to ar tērauda gabalu, un piemetināt to vai samazināt aizslēga bloku vismaz par 50 %, sametināt to un nogriezt aizslēga kaujas izciļņus no aizslēga priekšējās daļas

 

6.3. Sametināt kopā gaiļa mehānismu un, ja iespējams, ar rāmi. Ja rāmja metināšana nav iespējama: izņemt uzsitiena–nolaidējmehānismu un pienācīgi aizpildīt tukšo vietu (piemēram, atbilstoša lieluma pildījumu ielīmēt ar epoksīda sveķiem)

7. PIELĀDĒŠANA

7.1. Frēzēt konusu minimums 60 grādu leņķī (virsotnes leņķis), lai iegūtu pamatnes diametru vismaz 1 cm vai vienādu ar aizslēga patronas atbalsta virsmas diametru

 

7.2. Izņemt belzni, paplašināt belžņa caurumu vismaz līdz 5 mm diametram un aizmetināt belžņa caurumu

8. MAGAZĪNA (attiecīgā gadījumā)

8.1. Izmantojot punktmetināšanu, metināt magazīnu vai atkarībā no ieroča tipa un materiāla veikt atbilstošus pasākumus nolūkā novērst magazīnas noņemšanu

 

8.2. Ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā, lai nofiksētu aizslēgu vai neatgriezeniski novērstu magazīnas uzlikšanu

 

8.3. Caur magazīnu, patrontelpu un rāmi iebīdīt rūdīta tērauda tapas. Nostiprināt metinot

9. LĀDĒŠANA NO STOBRA

9.1. Noņemt vai sametināt laktiņu, aizmetināt caurumu(-us)

10. SKAŅAS KLUSINĀTĀJS

10.1. Novērst skaņas klusinātāja noņemšanu no stobra, izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metinot, ja skaņas klusinātājs ir daļa no ieroča

 

10.2. Noņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Palikušās caurules ārpusē urbt divus caurumus 5 mm diametrā tuvu vietai, kur skaņas klusinātājs ir piestiprināts stobram

Ieliktņu cietība

Rūdīta tērauda stienis vai tapa

III TABULA. Īpašas darbības ar katra tipa šaujamieroču būtiskām daļām

TIPS

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCESS

Pistoles (izņemot automātiskās)

Revolveri

Viena šāviena garstobra šaujamieroči (nepārlaužams stobrs)

Šaujamieroči ar pārlaužamu stobru (garstobra, vītņstobra, kombinēti)

Garstobra ieroči ar atgriezējmehānismu (gludstobra, vītņstobra)

Pusautomātiskie garie šaujamieroči (gludstobra, vītņstobra)

Automātiskie šaujamieroči: triecienšautenes, mašīnpistoles

No stobra lādējamie šaujamieroči

1.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2. un 1.3.

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4.

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3.

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1.

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.2.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.3.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.4.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.5.

X

 

 

 

 

X

X (automātiskās pistoles)

 

5.1.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.2.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.3.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.4.

X (polimēra rāmis)

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

6.1.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1.

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2.

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1. vai 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3.

 

 

 

 

X (magazīnas caurule)

X (magazīnas caurule)

 

 

9.1.

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1.

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2.

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Stobrs piestiprināts pie rāmja ar skrūvēm vai skavām vai citā veidā.

(2) Metināšana ir ražošanas vai veidošanas process, kas savieno materiālus, parasti metālu vai termoplastiskus materiālus, tos sapludinot.

Grozījums Nr.    106

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz [3 mēneši pēc šīs direktīvas publicēšanas OV]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz [12 mēneši pēc šīs grozījumu direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto pasākumu tekstu.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Savienība kopš 1991. gada ir noteikusi tiesību aktus par šaujamieroču iegādi un glabāšanu, pieņemot Direktīvu 91/477/EEK, ko grozīja 2008. gadā. Ar šo direktīvu paredz noteikumus par šaujamieroču marķēšanu un izsekojamību, kā arī nosacījumus, kas personām jāievēro, lai varētu iegādāties un glabāt šaujamieroci.

Ir būtiski atzīt, ka lielākā daļa Eiropas Savienībā legāli glabāto šaujamieroču nerada nekādu sabiedrības apdraudējumu.

Lai arī likumpārkāpēji un teroristi reti izmanto legāli iegūtus šaujamieročus, tomēr atsevišķi šādi gadījumi ir konstatēti. Piemēram, uzbrukumos Charlie Hebdo Parīzē izmantotā tipa šaujamierocis tika legāli iegādāts vienā no dalībvalstīm pēc tam, kad tas bija pārveidots par akustisku šaujamieroci tukšu patronu izšaušanai, un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem šādam ierocim nebija nepieciešama glabāšanas atļauja līdz brīdim, kad attiecīgos tiesību aktus nesen grozīja. Šo ieroci no jauna pārveidoja par lietošanai derīgu aizliegtu šaujamieroci.

Tāpēc Eiropas Komisija sāka Šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu. Komisija iesniedza vairākus priekšlikumus, kas būtiski mainīja direktīvas darbības jomu un prasības, nesniedzot ietekmes novērtējumu. Šāds ietekmes novērtējums palīdzētu precizēt iesniegto priekšlikumu iemeslus, kā arī pierādījumu kopumu, uz kādiem priekšlikumi balstīti. Tā kā ietekmes novērtējums netika sniegts, legāli iegādātu šaujamieroču īpašniekiem dažādu aspektu ziņā radās lielas bažas. Pašsaprotami, ka daudzas ieinteresētās personas ir nobažījušās par atsevišķu priekšlikumu nepietiekamo precizitāti un iespējamām sekām, kas var skart legāli iegādātu šaujamieroču īpašniekus.

Tāpēc referente rīkoja pēc iespējas plašākas un pārredzamākas apspriedes, lai šajā ziņojumā tiktu risinātas reālas problēmas un ierobežota nevajadzīga netīša ietekme. Referente iesaka visos jautājumos saglabāt status quo, ja nav pietiekamu pierādījumu, kas pamatotu grozījumu izdarīšanu.

Tomēr tajā pašā dienā, kad Komisija sāka minētās direktīvas pārskatīšanu, tā pieņēma Dezaktivēšanas regulu. Daudzu dalībvalstu ieinteresētās personas ir paudušas bažas, ka jaunā regula var apgrūtināt tiesībaizsardzības iestāžu spējas konstatēt, vai attiecīgais šaujamierocis ir pienācīgi dezaktivēts.

Dezaktivētus šaujamieročus vai kopijas drīkst likumīgi izmantot kino industrijā un militāru notikumu uzvedumos. Pēc viedokļu apmaiņas ar ekspertiem referente ir konstatējusi, ka terminu “dezaktivēts” eksperti praksē lieto dažādi. Lai novērstu šaubas, šajā priekšlikumā termins “dezaktivēts šaujamierocis” ir šaujamierocis, kas ir padarīts neatgriezeniski neizmantojams.

Līdz ar to referente uzskata, ka, izdarot kādas izmaiņas direktīvā, ir jāpanāk līdzsvars starp tiesībām glabāt īpašumā atsevišķu tipu šaujamieročus un pienācīgām kontrolēm, ņemot vērā šādu šaujamieroču radīto risku.

1. Termina “šaujamierocis” definīcija

Referente ierosina pieeju, kas balstīta uz būtiskajām daļām, piemēram, ikviena ierīce, kurai ir kāda ar šaujamieroci kopīga būtiska daļa, pēc definīcijas tiek uzskatīta par šaujamieroci.

Par šaujamieročiem neuzskata kopijas un signālieročus, ja vien tie nav pārveidoti par šaujamieročiem vai tiem ir kāda šaujamieroču būtiskā daļa.

2. Tukšo patronu ieroči

Referente ierosina, lai ikviens šaujamierocis, kas pārveidots tukšu patronu izšaušanai, joprojām tiek iekļauts šādu ieroču definīcijas sākotnējā kategorijā.

3. Magazīnas

Referente ir saņēmusi iesniegumus no dažiem ekspertiem, kuri ierosina, lai magazīnu kontroli veiktu atbilstīgi pieņēmumam, ka magazīnas ir šaujamieroča būtiska daļa. Referentei ir būtiski iebildumi pret šādu pieeju, un viņa ir saņēmusi daudzus citus viedokļus, ņemot vērā, ka magazīnas uzbūve ir salīdzinoši vienkārša, kas nozīmē, ka magazīnas ražošana ir visai viegla un visai vienkārši var pārveidot tās daudzās magazīnas, kuras jau legāli glabā šaujamieroču īpašnieki. Līdz ar to šāda pasākuma efektivitāte ir neskaidra, un tāpēc referente neierosina definīcijā “būtiska daļa” iekļaut magazīnas.

4. Informācijas apmaiņa

Atsevišķas tiesībaizsardzības iestādes ir ierosinājušas uzlabot informācijas apmaiņu. Referente ierosina, lai reģistri būtu tūlītēji pieejami ar sadarbspējīgu sistēmu starpniecību.

5. Glabāšana

Referente norāda, ka vairums dalībvalstu jau ir ieviesušas noteikumus par šaujamieroču glabāšanu, un iesaka šos noteikumus oficiāli iekļaut direktīvā, kā arī glabāšanas prasībās ņemt vērā attiecīgo šaujamieroču veidu un kategoriju.

6. Medicīnas pārbaudes

Referente uzskata, ka Komisijas sākotnējos priekšlikumos var izdarīt atsevišķus uzlabojumus attiecībā uz medicīnas pārbaudēm, kuros jāatspoguļo dalībvalstīs īstenotie dažādie paraugprakses piemēri. Referente ierosina, lai dalībvalstis izveidotu pārbaužu sistēmu, kas būtu vai nu kā periodisks novērtējums, vai arī kā pastāvīgas uzraudzības process.

7. Īpaši gadījumi

Referente ierosina no jauna iekļaut pašreizējo 6. panta noteikumu, ko dalībvalstis var izmantot, lai īpašos apstākļos konkrētām personām atļautu glabāt A kategorijas šaujamieročus. Referente saprot, ka ir organizācijas, kurām šāda atļauja ir nepieciešama, piemēram, ieroču pārziņi, testēšanas centri, ražotāji, tiesu medicīnas eksperti un atsevišķos gadījumos personas, kas iesaistītas kino industrijā, kā arī personas, kurām ieroči ir nepieciešami pašaizsardzībai. Referente ierosina, lai šādas atļaujas izsniegtu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, stingri ierobežotā kārtībā un tikai tad, ja tas nav pretrunā valsts drošībai.

Referente ierosina stingrāk definēt, kādos gadījumos atļauju izsniedz vēsturiskiem mērķiem, atļauju piešķirot tikai tad, ja ir ieviesti pienācīgi drošības pasākumi, turklāt dalībvalstis ir tiesīgas katru gadījumu izskatīt atsevišķi.

8. Tirdzniecība tiešsaistē

Referente ierosina, lai tālpārdošana tiktu atļauta tikai tad, ja šaujamieroča, būtiskās daļas vai munīcijas galīgā nodošana notiek pēc tam, kad ir veiktas nepieciešamās pārbaudes.

9. Dezaktivēšanas regula

Eksperti ir konstatējuši vairākas tehniskas problēmas saistībā ar jauno Īstenošanas regulu par dezaktivēšanu, kas stājas spēkā 8. aprīlī. Referente ierosina vairākus veidus, kā šīs problēmas risināt — vai nu izdarot detalizētus grozījumus Īstenošanas regulā, vai pārskatot līdz šim piemērotos standartus, vai arī izdarot īpašus grozījumus dezaktivētiem šaujamieročiem piemērotajās tehniskajās definīcijās attiecībā uz spraugu veidošanu un tapu ievietošanu.

10. Munīcija

Referente ierosina, ka spēkā esošos tiesību aktus par sprāgstvielu prekursoru kontroli varētu attiecināt uz munīcijas kontroli, proti, būtu jāziņo par aizdomīgiem pirkumiem, kad lielos daudzumos tiek iegādāta munīcija. Līdztekus centieniem samazināt apdraudējumu saistībā ar nelegāli glabātu šaujamieroču, to daļu un munīcijas izmantošanu, šāds pienākums palīdzēs novērst jebkādus riskus, ko rada nekontrolēta iespēja iegādāties munīciju.

11. A un B kategorijas šaujamieroči

Referente saprot, ka Komisijas priekšlikums kategoriju “pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai” iekļaut A kategorijā radītu daudzas praktiskas īstenošanas problēmas, un šādu pasākumu iepriekš ir izmēģinājušas un noraidījušas vairākas dalībvalstis.


MAZĀKUMA VIEDOKLIS

Saskaņā ar Reglamenta 56. panta 3. punktu izteica

Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā

Tā kā:

– Direktīvas 91/477/EEK pārskatīšana nav likumīga, jo tā ir nesamērīga ar noteiktajiem mērķiem, t. i., cīņu pret islāma teroristiem Eiropā un likvidēt avotus, kurus viņi izmanto šaujamieroču iegādei;

– priekšlikums pārskatīt Direktīvu 91/477/EEK nav lietderīgs, jo šī direktīva neattiecas uz šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību, kas strauji attīstās Šengenas zonas dalībvalstu teritorijā;

– Direktīvas 91/477/EEK pārskatīšana ir neskaidra, un tajā nav atbilstoši risināti tādi svarīgi jautājumi kā nacionālā un starptautiskā drošība, tādējādi ļaujot islāma teroristiem gūt panākumus;

– Direktīva 91/477/EEK netiek pārskatīta objektīvi, jo tajā ir ietverti vien centieni ierobežot pilsoņu brīvību godīgi iegādāties un glabāt šaujamieročus; iegāde un glabāšana jau ir īpaši reglamentēta;

– priekšlikums pārskatīt Direktīvu 91/477/EEK nav samērīgs attiecībā uz tautsaimniecības, kultūras un sporta nozarēm, kurās izmanto šaujamieročus un kuras izjutīs bez rūpīga ietekmes novērtējuma sagatavotu tiesību aktu sekas;

ENF grupa neatbalsta IMCO komitejas sagatavoto dokumentu un iebildīs pret priekšlikumu pārskatīt Direktīvu 91/477/EEK, kuras redakciju tā kopumā uzskata par apmierinošu.


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS(*) (18.5.2016)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Atzinuma sagatavotāja(*): Bodil Valero

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Uz civilam lietojumam paredzēto šaujamieroču iegūšanu, glabāšanu un importu/eksportu attiecas visaptveroši ES reglamentējošie noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 91/477/EEK, kura grozīta ar Direktīvu 2008/51/EK. Direktīvas mērķis ir noteikt obligātos standartus šaujamieroču marķēšanas, uzglabāšanas, ražošanas, tirdzniecības, reģistrēšanas un dezaktivēšanas jomā, kā arī noteikt definīcijas un sodāmus nodarījumus.

Kaut arī ir pieņemti stingrāki tiesību akti, ar ieročiem saistīta vardarbība vēl arvien ir nozīmīgs apdraudējums ES. Iekšlietu ministru padomes 2015. gada 29. augusta sanāksmes paziņojumā aicināts steidzami rīkoties šaujamieroču dezaktivācijas jomā, lai nepieļautu, ka noziedznieki tos reaktivē un izmanto. Ministri atkārtoti aicināja pārskatīt Šaujamieroču direktīvu un vienoties par kopēju pieeju dezaktivēšanai, uzlabojot izsekojamību ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai novērstu nepilnības un trūkumus to īstenošanā valstu līmenī.

Ziņojumā par Šaujamieroču direktīvas īstenošanu arī tika identificēti šķēršļi šaujamieroču izsekošanai, jo starp dalībvalstīm šajā ziņā ir atšķirības. Priekšlikumā Komisija ierosināja grozīt spēkā esošos tiesību aktus vairākās jomās, piemēram:

•  ieviest kopējus ES dezaktivēšanas standartus;

•  ES saskaņot noteikumus par šaujamieroču marķēšanu, lai uzlabotu ieroču izsekojamību;

•  uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, piemēram, par jebkuru atteikumu izsniegt atļauju iegādāties šaujamieroci, ko pieņēmusi kādas valsts iestāde, un pienākumu savstarpēji savienot valstu ieroču reģistrus;

•  vienoties par kopējiem kritērijiem attiecībā uz trauksmes ieročiem (piem., briesmu signālugunīm un starta pistolēm), lai nepieļautu to pārveidošanu par pilnvērtīgiem šaujamieročiem;

•  noteikt stingrākus noteikumus par šaujamieroču iegādi tiešsaistē, lai nepieļautu šaujamieroču, to svarīgāko detaļu vai munīcijas iegādi internetā;

•  paredzēt stingrākus noteikumus par noteikta veida pusautomātisko šaujamieroču aizliegumu, aizliedzot tos glabāt privātpersonām pat gadījumos, ja tie ir pastāvīgi deaktivizēti;

•  paredzēt stingrākus nosacījumus par deaktivizētu šaujamieroču apriti;

•  paredzēt stingrākus nosacījumus kolekcionāriem, lai ierobežotu risku, ka viņi pārdod ieročus noziedzniekiem.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 2016. gada 15. februārī organizēja īso uzklausīšanu, lai izskatītu pašreizējā direktīvā uzlabojamos jautājumus un precizētu atbilstošo saskaņošanas pakāpi ES līmenī.

Pieaicinātie šaujamieroču eksperti īpaši uzsvēra gan pārveidotu un reaktivētu šaujamieroču draudus, gan nepieciešamību Eiropas Savienībā noteikt augstus vienotus standartus dezaktivēšanai, kā arī norādīja, ka šaujamieroča ikviena būtiska daļa ir jāmarķē tā, lai to var izsekot nozagšanas vai pazaudēšanas gadījumā. Eksperts apliecināja, ka problēmas rada un dalībvalstīs nav īstenojams pusautomātisko šaujamieroču vispārējs aizliegums, pamatojoties uz līdzīguma kritēriju.

Cits uzaicinātais eksperts licencēšanas un medicīnisko pārbaužu jautājumos apliecināja, ka šaujamieroču licences iegūšanai ir nepieciešamas dažas pamatlīmeņa medicīniskās pārbaudes (gan fizisko spēju, gan garīgās veselības), turklāt šādas pārbaudes pēc tam jāveic regulāri.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt direktīvu, lai novērstu nepilnības spēkā esošajos tiesību aktos un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju drošību. Tāpēc viņa atbalsta vairumu ierosinājumu Komisijas priekšlikumā. Tomēr ir detaļas, kuras būtu jāgroza, lai jaunais tiesību akts būtu saprotams, efektīvs, līdzsvarots un proporcionāls.

Turklāt atzinuma sagatavotāja gribētu stingri uzsvērt, ka šīs direktīvas mērķis gan ir labāka drošība iedzīvotājiem, taču ar to nerisina nelikumīgu ieroču problēmu un ar tiem saistīto organizēto noziedzību un terorismu, kas ir vien divas no ar ieročiem saistītām problēmām. Šīs direktīvas mērķis drīzāk ir nepieļaut legālo šaujamieroču nonākšanu melnajā tirgū, novēršot slaktiņus, pašnāvības, slepkavības un nelaimes gadījumus ar šaujamieročiem.

Atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka Komisija iepriekš nav sniegusi ietekmes novērtējumu. Ietekmes novērtējumā Komisija, piemēram, varētu norādīt priekšlikuma skarto šaujamieroču veidus un apjomus, atvieglojot Parlamentam pamatotas nostājas pieņemšanu šajā jautājumā.

Ņemot vērā šos apsvērumus, atzinuma sagatavotāja ierosina grozījumus, jo īpaši attiecībā uz:

1.  šīs direktīvas darbības jomu (iekļaujot ne tikai šaujamieročus, bet arī to būtiskas daļas un munīciju);

2.  būtisku daļu marķēšanu;

3.  šaujamieroču dezaktivēšanu;

4.  informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm;

5.  tālpārdošanu;

6.  atļaujām pretendentu piemērotības pārbaudēm;

7.  papildu drošības pasākumiem.

Savā priekšlikumā Komisija vēlas grozīt direktīvas I pielikumu, lai A kategorijā tiktu iekļauti arī "automātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem" un "šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti", līdz ar to aizliedzot šādus ieročus. Atzinuma sagatavotāja atbalsta šo priekšlikumu.

Komisija arī vēlas uz A kategoriju pārcelt tā saukto B7 kategoriju "pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai, kuri atgādina ieročus ar automātisko mehānismu." Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis noteikums pašreizējā formā nav ne saprotams, ne praktiski īstenojams, jo tas nenošķir fizisko izskatu no tehniskajām īpašībām. Izšķirošam vajadzētu būt nevis vienkārši ieroča izskatam, bet gan tehniskajiem kritērijiem, piemēram, šāviena sākotnējai enerģijai, kalibram, iespējai pievienot lielu aptveri vai citām īpašībām, kam nav pamatota iemesla, piemēram, pistoles spala veids, saliekama laide, dzesēšanas sistēmas u. c. Atzinuma sagatavotāja aicina Komisiju šajā ziņā pārskatīt savu priekšlikumu.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.     1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Reaģējot uz nesenajiem terora aktiem, kas parādīja trūkumus Direktīvas 91/477/EEK īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz ieroču dezaktivācijas, pārveidojamības un marķēšanas noteikumiem, "Eiropas Drošības programma", ko pieņēma 2015. gada aprīlī, un Iekšlietu ministru padomes 2015gada 29. augusta deklarācija aicināja pārskatīt minēto direktīvu un izveidot kopēju pieeju attiecībā uz šaujamieroču dezaktivēšanu, lai novērstu, ka tie tiek atjaunoti un tos lieto noziedznieki.

(2)  Padomes Direktīvas 91/477/EEK grozījumiem nevajadzētu izrietēt no jebkāda veida centieniem saistīt nesenos teroristu uzbrukumus ar likumīgu ieroču izmantošanu un glabāšanu Savienībā, jo īpaši tas ir attiecināms uz mednieku, sporta šāvēju un kolekcionāru ieročiem. Ieroču un munīcijas ražošana, tirdzniecība, glabāšana un lietošana ir likumīgas darbības ar būtisku izklaides, sporta un ekonomisko nozīmi un tās ir arī svarīgas nodarbinātības un labklājības veicināšanai Savienībā.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Informācijas uzturēšana un apmaiņa notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... 1a.

 

_____________________

 

1a  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/… par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L …).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Direktīvā 91/477/EEK dažiem jautājumiem nepieciešami turpmāki uzlabojumi.

(3)  Direktīvā 91/477/EEK dažiem jautājumiem nepieciešami turpmāki samērīgi uzlabojumi, lai cīnītos pret ieroču nelikumīgu tirdzniecību krimināliem vai teroristiskiem nolūkiem un veicinātu šo noteikumu saskaņotu piemērošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Struktūrām, kas saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, un kas glabā A kategorijas šaujamieročus, kuri ir iegūti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, vajadzētu būt iespējai saglabāt tos šaujamieročus savā īpašumā, saņemot attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir dezaktivēti.

(4)  Struktūrām un personām, piemēram, muzejiem un kolekcionāriem, kas saistītas ar ieroču kultūras, vēstures, zinātnes, tehniskajiem vai izglītības aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, vajadzētu būt iespējai glabāt un iegūt A kategorijas šaujamieročus, saņemot attiecīgās dalībvalsts atļauju un ar nosacījumu, ka šīs struktūras vai personas ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu riskus sabiedrības drošībai, tajā skaitā nodrošina drošu uzglabāšanu. Izsniedzot šādu atļauju, vienmēr būtu jāņem vērā konkrētā situācija, tostarp kolekcionēšanas veids un mērķi.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā kolekcionāri ir identificēti kā iespējamais šaujamieroču nelikumīgas pārvietošanas avots, uz tiem būtu jāattiecina šī direktīva.

svītrots

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a)  Lai nepieļautu šaujamieroču ļaunprātīgu izmantošanu, šajā direktīvā ir jāietver obligātās prasības attiecībā uz šaujamieroču drošu uzglabāšanu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visām personām, kas likumīgi iegādājas vai glabā šaujamieroci, ir jāīsteno saprātīgi drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šaujamierocis vai munīcija ir aizsargāti pret pazušanu un zādzību un nav pieejami trešām personām.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ņemot vērā slikti dezaktivētu ieroču augsto atjaunošanas risku un lai uzlabotu drošību visā Savienībā, dezaktivēti šaujamieroči būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. Turklāt attiecībā uz visbīstamākajiem šaujamieročiem būtu jāievieš stingrāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka šos šaujamieročus nav atļauts turēt īpašumā vai tirgot. Šiem noteikumiem būtu jāattiecas arī uz minētās kategorijas šaujamieročiem pat pēc tam, kad tie ir dezaktivēti. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp šo ieroču iznīcināšana.

(7)  Ņemot vērā slikti dezaktivētu ieroču augsto atjaunošanas risku un lai uzlabotu drošību visā Savienībā, dezaktivēti šaujamieroči būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp šo ieroču iznīcināšana. Šajā sakarībā ir jāņem vērā Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/24031a, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami.

 

__________________

 

1a OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai nodrošinātu dezaktivēto šaujamieroču izsekojamību, tie būtu jāreģistrē valsts reģistros.

(8)  Lai nodrošinātu izsekojamību, šaujamieroču dezaktivēšana būtu jāreģistrē regulāri atjaunojamos valstu reģistros, kas ir pieejami ikvienas dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādēm.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Dažus pusautomātiskos šaujamieročus var viegli pārveidot par automātiskiem šaujamieročiem, tādējādi radot draudus drošībai. Tomēr, pat nepārveidojot tos par "A" kategorijas ieročiem, daži pusautomātiskie šaujamieroči var būt ļoti bīstami, ja tiem ir augsta ietilpība attiecībā uz patronu skaitu. Šādus pusautomātiskos ieročus būtu jāaizliedz izmantot civiliem mērķiem.

svītrots

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai izvairītos no tā, ka marķējumu var viegli izdzēst, un lai precizētu, uz kurām daļām marķējums būtu liekams, būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi par marķēšanu.

(10)  Lai izvairītos no marķējuma izdzēšanas un lai precizētu, uz kurām daļām marķējums būtu liekams, būtu jāievieš kopēji Savienības noteikumi par marķēšanu. Šajos noteikumos būtu jāņem vērā jaunie materiāli, ko izmanto ieroču izgatavošanai, un iespējas ieročus izgatavot ar trīsdimensiju drukas iekārtām. Tajos jāņem vērā arī importētie ieroči.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10.a)  Dalībvalstīm būtu jānosaka drošības kritēriji attiecībā uz šaujamieroču uzglabāšanu un transportēšanu; šie kritēriji būtu jāpielāgo glabāto šaujamieroču daudzumam un bīstamībai.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Šaujamieročus var izmantot daudz ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu to izsekojamību, uzskaite jāsaglabā nenoteiktu laiku līdz ir apliecināta iznīcināšana.

(11)  Šaujamieročus var izmantot daudz ilgāk nekā 20 gadus. Lai nodrošinātu to izsekojamību, uzskaite jāsaglabā nenoteiktu laiku līdz attiecīgās iestādes apliecina ieroču iznīcināšanu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Šaujamieroču un to daļu tirdzniecības nosacījumi, izmantojot distances saziņu, var radīt nopietnus draudus drošībai, jo to ir grūtāk kontrolēt nekā tradicionālās pārdošanas metodes, jo īpaši attiecībā uz izsniegto atļauju likumības tiešsaistes verifikāciju. Tāpēc ir piemēroti ierobežot ieroču un detaļu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus (jo īpaši internetu), attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem.

(12)  Šaujamieroču un to būtisko daļu tirdzniecības nosacījumi, izmantojot distances saziņu, var radīt īpašus draudus drošībai, jo to ir grūtāk kontrolēt nekā tradicionālās pārdošanas metodes. Lai nodrošinātu pietiekamu kontroli, tāpēc ir piemēroti ierobežot ieroču un daļu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus (jo īpaši internetu), attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem, izņemot gadījumus, ja šaujamieroča nodošana vai saņemšana notiek pilnvarota tirgotāja, vietējās policijas nodaļas vai citās telpās, kur tas atļauts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts valsts tiesību aktiem, vai ja dalībvalstis citā veidā var nodrošināt, ka tiek pārbaudīta un kontrolēta iesaistīto personu identitāte, atļaujas un attiecīgā dokumentācija. Šis noteikums neierobežo dalībvalstu tiesības pieņemt stingrākus noteikumus attiecībā uz šaujamieroču privātu pārdošanu bez starpniekiem.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Turklāt risks, ka trauksmes ieroči un citu tipu tukšo patronu ieroči tiek pārveidoti par reāliem šaujamieročiem ir liels, un dažos terora aktos tika izmantoti pārveidoti ieroči. Tādēļ ir svarīgi risināt problēmu par pārveidoto šaujamieroču izmantošanu noziedzīgos nodarījumos, proti, iekļaujot tos šīs direktīvas darbības jomā. Būtu jāpieņem trauksmes un signālieroču, kā arī salūtieroču un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem.

(13)  Būtu jāpieņem trauksmes un signālieroču, kā arī salūtieroču un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nav iespējams pārveidot par šaujamieročiem.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Komisijai būtu jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai atbalstītu šādas informācijas apmaiņu, kas glabājas dalībvalstu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās. Komisijas veiktais novērtējums vajadzības gadījumā var būt kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

(14)  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un šaujamieroču izsekojamību, Komisijai būtu jānovērtē vajadzīgie sistēmas elementi, lai nodrošinātu visu dalībvalstu obligātu piekļuvi informācijai, kas glabājas dalībvalstu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās. Komisijas veiktais novērtējums vajadzības gadījumā būtu jāiesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu. Ar šādu sistēmu tiktu ne tikai reaģēts uz nepieciešamību izsekot privātpersonu vai citu struktūru glabātiem ieročiem, bet tā arī ļautu ar juridiskiem līdzekļiem izsekot iestāžu konfiscētiem, iestādēm nodotiem un dalībvalstīm par labu atsavinātiem ieročiem, nodrošinot, ka tiek pārbaudītas turpmākās darbības ar šiem ieročiem līdz pat to iznīcināšanai, turpmākai izmantošanai vai atkārtotai laišanai tirgū.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai starp dalībvalstīm nodrošinātu pienācīgu informācijas apmaiņu par piešķirtajām atļaujām un par atteikumiem, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, nolūkā pieņemt aktu, kas ļauj dalībvalstīm radīt šādu informācijas apmaiņas sistēmu par piešķirtajām atļaujām un par atteikumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(15)  Lai starp dalībvalstīm nodrošinātu pienācīgu apmaiņu ar datiem par piešķirtajām atļaujām, atteikumiem, atsaukumiem un ar jebkuru citu šajā direktīvā minēto informāciju, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, nolūkā pieņemt aktu, kas ļauj dalībvalstīm radīt šādu sistēmu regulārai un obligātai informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – a punkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b  Šajā direktīvā "būtiska daļa" ir stobrs, rāmis, mehānismu kārba, magazīna vai cilindrs, aizslēgs un jebkura ierīce, kas konstruēta vai pielāgota šaujamieroča šāviena skaņas samazināšanai, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir ietverti to šaujamieroču kategorijā, kuriem tie ir uzliekami vai uzlikti.

1.b  Šajā direktīvā "būtiska daļa" ir stobrs, rāmis, mehānismu kārba, magazīna vai cilindrs un aizslēgs, kuri, būdami atsevišķi objekti, ir ietverti to šaujamieroču kategorijā, kam tie ir uzliekami vai uzlikti.

Pamatojums

Klusinātājs nav „būtiska” daļa, tāpēc tā iekļaušana šajā kategorijā nepaaugstinātu drošības līmeni.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – b punkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.e  Šajā direktīvā "starpnieks" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav tirgotājs, un kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā saliktu šaujamieroču, to daļu un munīcijas pirkšana, pārdošana vai to nodošanas organizācija dalībvalstī, no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, vai eksports uz trešo valsti.

1.e  Šajā direktīvā "starpnieks" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav tirgotājs un kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir pilnībā saliktu šaujamieroču, to daļu un munīcijas pirkšana, pārdošana vai to nodošanas organizācija dalībvalstī, no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti vai eksports uz trešo valsti, vai imports no trešās valsts uz dalībvalsti.

Pamatojums

Nav iemesla starpnieka darbības jomā neiekļaut šaujamieroču importu no trešām valstīm uz dalībvalsti.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.h punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.h  Šajā direktīvā "šaujamieroča kopijas" ir objekti, kam ir šaujamieroča fiziskais izskats, bet tie izgatavoti tā, lai tos nevarētu pārveidot šaušanai vai lodes vai lādiņa izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera iedarbības rezultātā.

svītrots

Pamatojums

Kopijas definīcijā ir izmantota atsauce uz objektiem, kuriem ir šaujamieroča ārējais izskats, kurus nevar pārveidot lodes izsviešanai no stobra un kurus tādējādi pat hipotētiski nevar uzskatīt par šaujamieročiem, tāpēc tie nebūtu jāiekļauj Šaujamieroču direktīvā un direktīva tiem nebūtu jāpiemēro. Nav nekādas vajadzības direktīvā paredzēt noteikumus attiecībā uz rotaļlietām, dekoratīviem priekšmetiem utt. Turklāt neprecīzie kritēriji attiecībā uz ārējo izskatu neļauj skaidri nošķirt kopijas no citiem objektiem.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – c punkts

Direktīva 91/477/EEK

1. pants – 1.i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.i  Šajā direktīvā "dezaktivēti šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās daļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā veidā reaktivēt minēto šaujamieroci.

1.i  Šajā direktīvā "dezaktivēti šaujamieroči" ir šaujamieroči, kas ir pārveidoti nolūkā padarīt tos pastāvīgi nelietojamus ar dezaktivēšanas palīdzību, nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās daļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nenomaināmas tādā veidā, kas nodrošinātu iespēju kaut kādā veidā reaktivēt minēto šaujamieroci saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/24031a, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami.

 

__________________

 

1a  OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

2. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.a  1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.  Šī direktīva neierobežo valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī."

"1.  Šī direktīva neierobežo valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī, ne arī stingrākus noteikumus attiecībā uz ieroču nelikumīgu tirdzniecību."

Pamatojums

Ar šo direktīvu jānostiprina pārrobežu izsekojamība un pārredzamība ieroču glabāšanas un tirdzniecības jomā, kā arī jānodrošina aktīva cīņa pret nelikumīgu ieroču tirdzniecību.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo direktīvu nepiemēro, kad saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un munīciju iegādājas vai glabā bruņotie spēki, policija, publiskās iestādes. Šo direktīvu nepiemēro arī kara ieroču un munīcijas komerciālai apritei.

2.  Šo direktīvu nepiemēro, kad saskaņā ar valstu tiesību aktiem ieročus un munīciju iegādājas vai glabā bruņotie spēki, policija, publiskās iestādes vai kolekcionāri un struktūras, kuras saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un kuras par tādām atzinušas dalībvalstis, kuru teritorijā tās reģistrētas. Tāpat šo direktīvu nepiemēro ne aizsardzības nozares produktu komerciālai apritei, ne tādu šaujamieroču un munīcijas iegādei un glabāšanai, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzīga atļauja, reģistrācija vai deklarācija un ko iegādājas un glabā muzeji un kolekcionāri, ko par tādiem atzinusi dalībvalsts, kuras teritorijā tie reģistrēti.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis, kas paredz vai ir paredzējušas īpašu statusu kolekcionāriem, nosaka viņiem piemērojamos šīs direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš šaujamierocis vai detaļa, ko laiž tirgū, ir marķēta un reģistrēta saskaņā ar šo direktīvu.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš šaujamierocis vai tā būtiska daļa, kas ražoti pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas, ir neizdzēšami marķēta un reģistrēta nekavējoties pēc ražošanas vai importēšanas un pirms laišanas tirgū saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai identificētu un izsekotu katru saliktu šaujamieroci, dalībvalstis katra šaujamieroča izgatavošanas laikā vai pēc importa Savienībā, pieprasa īpašu marķējumu, kas ietver izgatavotāja nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, sērijas numuru un izgatavošanas gadu, ja tas jau nav sērijas numura daļa. Šī prasība neskar izgatavotāja preču zīmes norādīšanu.

2.  Lai identificētu un izsekotu katru saliktu šaujamieroci un tā būtiskās daļas, dalībvalstis katra šaujamieroča vai tā būtiskās daļas izgatavošanas laikā vai pēc importa Savienībā, pieprasa īpašu marķējumu, kas ietver izgatavotāja nosaukumu, izgatavošanas valsti vai vietu, sērijas numuru, izgatavošanas gadu, ja tas jau nav sērijas numura daļa, un ieroča tipu vai modeli, kā arī kalibru. Šī prasība neskar izgatavotāja preču zīmes norādīšanu.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Marķējumu piestiprina šaujamieroča mehānismu kārbas.

svītrots

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, kad notiek šaujamieroča nodošana no valdības krājumiem pastāvīgā civilā lietošanā, šis šaujamierocis būtu marķēts ar īpašu marķējumu, kas atļauj visām dalībvalstīm ātri identificēt nodošanas valdību.

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai brīdī, kad notiek šaujamieroča vai jebkuras tā būtiskās daļas nodošana no valdības krājumiem pastāvīgā civilā lietošanā, šis šaujamierocis vai tā daļas būtu marķēti ar īpašu marķējumu, kas atļauj visām dalībvalstīm ātri identificēt nodošanas valdību.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nosaka, ka priekšnosacījums tirgotāja vai starpnieka darbībai tās teritorijā ir atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un tirgotāja vai starpnieka profesionālās kompetences pārbaudi. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

3.  Dalībvalstis nosaka, ka priekšnosacījums tirgotāja vai starpnieka darbībai tās teritorijā ir atļaujas saņemšana, pamatojoties vismaz uz vienu tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un tirgotāja vai starpnieka profesionālās kompetences pārbaudi, kā arī pamatojoties uz komercdarbības pārredzamību. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – a punkts

Direktīva 91/477/EEK

4. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"Šajā reģistrā reģistrē informāciju par katra šaujamieroča tipu, marku, modeli, kalibru un sērijas numuru, kā arī šaujamieroča piegādāja un pircēja vai glabātāja vārdu un adresi. Šaujamieroču, tostarp dezaktivēto šaujamieroču, reģistrācija tiek uzturēta, līdz kompetentās iestādes ir apstiprinājušas šaujamieroča iznīcināšanu."

"Šajā reģistrā reģistrē jo īpaši informāciju par katra šaujamieroča tipu, marku, modeli, kalibru un sērijas numuru, kā arī šaujamieroča piegādāja un pircēja vai glabātāja vārdu un adresi. Šaujamieroču reģistrācija tiek uzturēta neierobežotu laiku, līdz kompetentās iestādes ir apstiprinājušas šaujamieroča iznīcināšanu.

 

Dalībvalstis vēlākais līdz [datums] nodrošina visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm tiešu piekļuvi informācijai savos valsts reģistros. Šim nolūkam tās izraugās iestādi, kas nodrošina minēto piekļuvi, un paziņo tās nosaukumu Komisijai."

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

4.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētā sistēma ietver vismaz tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un profesionālās kompetences pārbaudi. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

2.  Šā panta 1. punktā minētā sistēma ietver vismaz tirgotāja vai starpnieka privātās un profesionālās godprātības un profesionālās kompetences pārbaudi, kā arī komercdarbības pārredzamības pārbaudi. Juridiskas personas gadījumā pārbauda juridisko personu un personu, kas vada uzņēmumu.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot attiecībā uz medībām vai šaušanai mērķī paredzētu šaujamieroču glabāšanu, ar noteikumu, ka šādā gadījumā personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku atļauja vai arī tās darbojas vecāku uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi apstiprinātā mācību centrā;

(a)  kurām ir 18 vai vairāk gadu, izņemot attiecībā uz iegādi, kas nav pirkums, un medībām vai šaušanai mērķī paredzētu šaujamieroču glabāšanu, ar noteikumu, ka šādā gadījumā personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir vecāku atļauja vai arī tās darbojas vecāku uzraudzībā vai pieaugušā uzraudzībā, kam ir derīga šaujamieroča vai medību atļauja, vai arī tās atrodas licencētā vai kā citādi apstiprinātā mācību centrā;

Pamatojums

Komisija bez pienācīga pamatojuma svītrojusi šo tekstu, kas atkārtoti ietverts ar šo grozījumu. Ārkārtīgi ierobežotais un stingri kontrolētais izņēmums, kas dalībvalstīm ļauj konkrētām nepilngadīgām personām glabāt šaujamieročus, ir vajadzīgs saistībā ar noteiktiem izglītības procesiem mežsaimniecības jomā. Turklāt ir bezjēdzīgi ļaut šīm nepilngadīgajām personām glabāt šaujamieročus, bet neļaut tos iegādāties. Šie šaujamieroči tiek stingri kontrolēti.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  kuras nevarētu apdraudēt sevi, sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību; kas notiesātas par tīšu vardarbīgu noziegumu, uzskata par tādām, kas rada minētos draudus.

(b)  kuras nevarētu apdraudēt sevi un citus cilvēkus, sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību; kas notiesātas par tīšu vardarbīgu noziegumu, uzskata par tādām, kas rada minētos draudus.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  kuras apņemas glabāt ieročus saskaņā ar uzglabāšanas un transportēšanas kritērijiem, ko nosaka personas dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti, un kā paredzēts 5. panta 1.a punktā.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Lai maksimāli samazinātu privātpersonām piederošu B kategorijas šaujamieroču zādzības risku, dalībvalstis paredz drošības kritērijus šaujamieroču vai munīcijas uzglabāšanai, glabāšanai un transportēšanai. Šie kritēriji būtu jāpielāgo šaujamieroču bīstamībai un turēto šaujamieroču daudzumam.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina standarta medicīniskās pārbaudes atļauju izdošanai vai atjaunošanai, kā minēts 1. punktā, un anulē atļauju, ja kāds no nosacījumiem, uz kuru pamata atļauja piešķirta, vairs netiek pildīts.

svītrots

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šīs direktīvas noteikumi neskar šaujamieroču un munīcijas īpašumtiesības, kas ir iegūtas mantošanas ceļā; dalībvalstis ierobežo šādu šaujamieroču glabāšanu pie īpašniekiem, kam nav pienācīgas atļaujas.

Pamatojums

Ir jārisina situācija saistībā ar personām, kurām nav pienācīgas atļaujas un kuras šaujamieročus iegūst, tos mantojot, kas ir no viņu gribas neatkarīgs fakts. Lai gan vajadzētu ierobežot šaujamieroču glabāšanas un izmantošanas iespējas šādām personām, tomēr nedrīkst apšaubīt viņu īpašumtiesību faktu un atsevišķas no tā izrietošās tiesības, piemēram, viņu likumīgās tiesības šaujamieroci pārdot.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Ja pārbaudei ir izmantota pareizā procedūra, piemērotības pārbaudi veikusī iestāde vai persona nav atbildīga par tās personas darbībām, kurai šī pārbaude tika veikta.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

5. pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Dalībvalstis anulē 1. punktā minētās atļaujas, ja kāds no šā panta nosacījumiem vairs netiek pildīts.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu A kategorijas šaujamieroču un munīcijas iegādi un glabāšanu un lai iznīcinātu šos šaujamieročus un munīciju, kas glabāti, pārkāpjot šo nosacījumu, un tikuši izņemti.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu A kategorijas šaujamieroču un munīcijas iegādi un glabāšanu un lai iznīcinātu šos šaujamieročus un munīciju, kas glabāti, pārkāpjot šo nosacījumu, un tikuši izņemti. Īpašos gadījumos valsts aizsardzības nolūkā kompetentās iestādes var piešķirt atļaujas šādiem šaujamieročiem un munīcijai, ja tas nav pretrunā ar sabiedrisko drošību vai kārtību.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var atļaut struktūrām, kas saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, saglabāt īpašumā tos A kategorijas šaujamieročus, kas ir iegūti pirms [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums], ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir dezaktivēti saskaņā ar 10.b panta noteikumiem.

Neskarot 1. punktu, dalībvalstis var atļaut struktūrām un personām, kas saistītas ar ieroču kultūras, vēstures, zinātnes, tehniskajiem vai izglītības aspektiem un ko par tādām atzinusi dalībvalsts, kuru teritorijā tās veic darbību, glabāt īpašumā tos A kategorijas šaujamieročus un munīciju, kas ir iegūti pirms [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums], ar nosacījumu, ka šie šaujamieroči ir dezaktivēti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES)2015/2403 vai arī uz tiem neattiecas prasība par dezaktivēšanu, pamatojoties uz nepieciešamību saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu vai zinātniskiem, tehniskiem vai izglītības aspektiem, un ja var pierādīt, ka to uzglabāšana neapdraud sabiedrisko drošību un drošumu vai sabiedrisko kārtību.

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

A, B un C kategorijas šaujamieroču, to detaļu un munīcijas iegāde, izmantojot distanciālās saziņas līdzekļus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK(*) 2. pantā, ir atļauta tikai attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem un to stingri kontrolē dalībvalstis.

A, B un C kategorijas šaujamieroču un to būtisko daļu iegāde, izmantojot distanciālās saziņas līdzekļus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK(*) 2. pantā, ir atļauta tikai attiecībā uz tirgotājiem un starpniekiem un to stingri kontrolē dalībvalstis.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

6. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka garstobra šaujamieroča saīsināšana, izmainot vienu vai vairākas no tā būtiskajām daļām, kā dēļ šaujamierocis tiek pārklasificēts par īsstobra šaujamieroci, tiek uzskatīta par izgatavošanu un tādējādi ir nelikumīga, ja vien to neveic pilnvarots tirgotājs vai ieroču meistars.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

7. pants – 3. punkts – 2. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Direktīvas 7. panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

B kategorijas šaujamieroču dati, kā arī jebkurš lēmums par atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu šādu šaujamieroču iegādei un glabāšanai, būtu jāreģistrē dalībvalstu uzturētās datorizētās datu uzglabāšanas sistēmās un tiem vajadzētu būt tieši pieejamiem visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

7. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Direktīvas 7. panta 4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

svītrots

"Maksimāli pieļaujamais ilgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Atļauju var atjaunot, ja nosacījumi, pamatojoties uz kuriem tā tika piešķirta, joprojām ir izpildīti."

 

Pamatojums

Obligāts atļauju termiņa ierobežojums gan iestādēm, gan likumīgiem šaujamieroču glabātājiem liktu saskarties ar papildu birokrātiju, nepaaugstinot drošības līmeni. Šos resursus būtu labāk izlietot nelikumīgu šaujamieroču apkarošanai.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

10.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus attiecībā uz ieroču ražotājiem un tirgotājiem, lai nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus nevar pārveidot par šaujamieročiem. Dalībvalstis arī nodrošina minēto ieroču marķēšanu saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 1. punktu un reģistrēšanu datorizētās datu uzglabāšanas sistēmās, ko uztur dalībvalstis.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pieņem trauksmes un signālieroču, kā arī salūta un akustisko ieroču tehniskās specifikācijas, lai nodrošinātu, ka tos nevar pārveidot par šaujamieročiem.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka trauksmes un signāla ieročus, kā arī salūta un akustiskos ieročus nevar pārveidot par šaujamieročiem. Saskaņā ar direktīvas 13.a panta 2. punktā minēto procedūru Komisija līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem kopīgus pārveidošanas standartus, nodrošinot, ka jebkāda šaujamieroča pārveidošana, kas izmaina tā kategoriju, tiek veikta tā, lai šāda pārveidošana būtu neatgriezeniska.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde verificē šaujamieroču dezaktivēšanu, lai tādējādi pārliecinātos par to, ka šaujamierocim veiktās izmaiņas to padara neatgriezeniski neizmantojamu. Dalībvalstis paredz, ka saistībā ar šādu verifikāciju izsniedz izziņu vai apliecinājumu, kas apstiprina šaujamieroča dezaktivēšanu, vai arī piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu marķējumu uz šaujamieroča.

Ņemot vērā Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/24031a, dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde verificē šaujamieroču dezaktivēšanu, lai tādējādi pārliecinātos par to, ka šaujamierocim veiktās izmaiņas to padara neatgriezeniski neizmantojamu. Dalībvalstis paredz, ka saistībā ar šādu verifikāciju izsniedz izziņu un apliecinājumu, kas apstiprina šaujamieroča dezaktivēšanu, un piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu marķējumu uz visām dezaktivētā šaujamieroča būtiskajām daļām.

 

Dalībvalstis izraugās kompetento iestādi, kas veic šaujamieroču dezaktivēšanu, un paziņo to Eiropas Komisijai vēlākais līdz [datums].

 

__________________

 

1a OV L 333, 19.12.2015., 62. lpp.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

10.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pieņem dezaktivācijas standartus un tehniku, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek neatgriezeniski padarīti neizmantojami. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

10.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis paredz noteikumus par A, B un C kategorijas šaujamieroču un munīcijas drošu uzglabāšanu atbilstoši standartiem, kas līdzvērtīgi Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu paredzētajiem, nodrošinot šaujamieroču un munīcijas glabāšanu tādā veidā, lai samazinātu jebkādu risku, ka tiem var piekļūt nepiederošas personas.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

10.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Policijas, muitas un militāro struktūru iepriekš izmantoto A kategorijas ieroču liekos krājumus neatgriezeniski dezaktivē saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, izņemot pārsūtīšanu saskaņā ar atļaujām, kas piešķirtas atbilstīgi 6. panta 1. vai 2. daļai.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Papildus nepieciešamajai sistēmai privātpersonu vai citu struktūru glabātu ieroču reģistrācijai ikviena dalībvalsts saskaņā ar likumu uztur reģistru, nodrošinot, ka iestāžu konfiscētos, iestādēm nodotos un valstij par labu atsavinātos ieročus var izsekot no to nodošanas vai konfiscēšanas brīža līdz brīdim, kad iestādes tos iznīcina vai nodod turpmākai izmantošanai vai tie tiek atkārtoti laisti tirgū.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Direktīva 91/477/EEK

13. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par atļaujām, kas piešķirtas šaujamieroču pārvietošanai uz citu dalībvalsti, kā arī ar informāciju par atteikumiem piešķirt atļauju, kā noteikts 7. pantā.

4.  Dalībvalstu kompetentās iestādes vēlākais līdz [datums] un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/...1a elektroniski apmainās ar informāciju par atļaujām, kas piešķirtas šaujamieroču pārvietošanai uz citu dalībvalsti, kā arī ar informāciju par atteikumiem piešķirt atļauju, kā noteikts 7. pantā.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/… par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L …).

Pamatojums

Informācijas apmaiņai ir jābūt efektīvai un jānotiek saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

17. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija reizi piecos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, kam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz I pielikumā minētajām šaujamieroču kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D drukāšanu. Pirmā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Komisija reizi piecos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, tostarp jauno noteikumu atbilstības pārbaudi, kam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz I pielikumā minētajām šaujamieroču kategorijām un jautājumiem, kas saistīti ar ieroču modulāro konstrukciju un jaunajām tehnoloģijām, piemēram, 3D drukāšanu. Pirmā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

17. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz [datums] novērtē 4. panta 4. punktā minētās informācijas apmaiņas sistēmas starp dalībvalstīm datorizētās datu uzglabāšanas sistēmas vajadzīgos elementus. Komisijas veikto novērtējumu vajadzības gadījumā iesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Komisija līdz [datums] novērtē sistēmas nepieciešamos elementus, kas ikvienai dalībvalstij ļautu piekļūt informācijai, kas glabājas 4. panta 4. punktā minētajā datorizētajā datu uzglabāšanas sistēmā. Komisijas veikto novērtējumu vajadzības gadījumā iesniedz kopā ar leģislatīva akta priekšlikumu, ņemot vērā spēkā esošos instrumentus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  direktīvas 91/477/EK I pielikuma II nodaļu groza šādi:

svītrots

(a)  A punktu groza šādi:

 

(i)  A kategorijā pievieno šādus punktus:

 

"6.  Automātiski šaujamieroči, kuri ir pārveidoti par pusautomātiskiem šaujamieročiem;

 

Pusautomātiski šaujamieroči civilai lietošanai, kuri atgādina ieročus ar automātisko mehānismu;

 

8. Šaujamieroči, kas minēti 1. līdz 7. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti."

 

(ii)  B kategorijā svītro 7. punktu.

 

(iii)  C kategorijā pievieno šādus punktus:

 

"5.  Trauksmes un signālieroči, akustiski un salūta ieroči, kā arī kopijas;

 

6.  Šaujamieroči, kas minēti B kategorijā un C kategorijas 1. līdz 5. punktā, pēc tam, kad tie ir dezaktivēti."

 

(b)  B punktā svītro šādu tekstu:

 

"aizslēga mehānisms, patronu nodalījums un šaujamieroča stobrs, kas ir atsevišķi objekti, ir ietverti šaujamieroču kategorijā, kurai tie uzliekami vai ir uzlikti."

 

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas varētu ietekmēt atsevišķu dalībvalstu kopējās aizsardzības spējas.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 13.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 91/477/EEK

I pielikums – II nodaļa – A punkts – C kategorija – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

13.a  Direktīvas 91/477/EK I pielikuma II nodaļu groza šādi:

 

C kategorijā pievieno šādu punktu:

5.  Trauksmes un signālieroči, akustiski un salūta ieroči, kā arī kopijas;

5.  A un B kategorijas, kā arī C kategorijas 1.–4. punktā minētie šaujamieroči pēc tam, kad tie ir pārveidoti par trauksmes vai signālieročiem, salūta vai akustiskajiem ieročiem, gāzes, peintbola vai airsofta ieročiem, Floberta ieročiem vai kapsulas ieročiem.

Pamatojums

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole *

Atsauces

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.12.2015

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

28.4.2016

Atzinuma sagatavotājs(-a)

       Iecelšanas datums

Bodil Valero

10.12.2015

Izskatīšana komitejā

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Pieņemšanas datums

9.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

6

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eugen Freund, Georgi Pirinski


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole

Atsauces

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.11.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.7.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

10

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

2.8.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika