VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Vicky Ford
Rapporteur voor advies (*): Bodil Valero, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement


Procedure : 2015/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0251/2016
Ingediende teksten :
A8-0251/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0750),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0358/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Poolse senaat en de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016[1];

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0251/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Naar aanleiding van recente terreuraanslagen, die op tekortkomingen in de toepassing van Richtlijn 91/477/EEG hebben gewezen, met name wat het onbruikbaar maken (de neutralisatie) van wapens, de mogelijkheid tot ombouw en markeringsregels betreft, is in de in april 2015 aangenomen Europese Veiligheidsagenda en de verklaring van de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van 29 augustus 2015 opgeroepen tot de herziening van die richtlijn en tot een gemeenschappelijke aanpak voor het onbruikbaar maken van vuurwapens om het opnieuw gebruiksklaar maken en het gebruik ervan door criminelen te voorkomen.

Schrappen

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Bij het bewaren en uitwisselen van gegevens uit hoofde van deze richtlijn dient Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis in acht te worden genomen.

 

_____________________

 

1bis  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119, van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)   Er moet rekening worden gehouden met het feit dat terrorisme en ernstige misdaden niet op doeltreffende wijze een halt worden toegeroepen door onnodige belemmeringen te creëren voor jagers en sportschutters die zich aan de wet houden.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Bepaalde aangelegenheden in Richtlijn 91/477/EEG moeten verder worden uitgewerkt.

(3)  Bepaalde aangelegenheden die voortvloeien uit Richtlijn 91/477/EEG moeten op passende wijze verder worden uitgewerkt om de handel in vuurwapens voor criminele en terroristische doeleinden aan te pakken en een geharmoniseerde toepassing van de geldende regels door de lidstaten te bevorderen, teneinde de deugdelijke werking van de interne markt en een hoog niveau van veiligheid in de gehele Unie te waarborgen.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  De definitie van het begrip "vuurwapen" moet worden verduidelijkt en de controle op essentiële onderdelen verbeterd door in deze definitie ook ieder draagbaar voorwerp op te nemen dat een essentieel onderdeel deelt met een vuurwapen. Een essentieel onderdeel dat deel uitmaakt van een dergelijk voorwerp moet worden beschouwd als bruikbaar in een vuurwapen wanneer het desbetreffende essentiële onderdeel zonder belangrijke aanpassing naar het vuurwapen kan worden overgebracht.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  De nationale defensietroepen van een lidstaat zoals omschreven in het nationaal recht daarvan, mogen naast het leger eenheden omvatten zoals een burgerwacht, alsook reservisten en vrijwillige verdedigingstroepen die deelnemen aan nationale defensiesystemen onder bevel van de nationale defensietroepen.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater)  Bepaalde personen hebben een gerechtvaardigd belang bij toegang tot vuurwapens van categorie A, op voorwaarde dat vrijstellingen in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen worden verleend. Hiertoe kunnen onder meer wapensmeden, keuringsinstanties, fabrikanten, erkende deskundigen en forensische wetenschappers behoren en, in bepaalde gevallen, degenen die betrokken zijn bij de productie van films.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies)  De lidstaten moeten personen kunnen toestaan vuurwapens en essentiële onderdelen ervan te verwerven en in bezit te hebben voor nationale defensiedoeleinden, zoals in het kader van een vrijwillige militaire opleiding die uit hoofde van het nationale recht van een lidstaat wordt gegeven.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Instellingen die zich bezighouden met de culturele of historische aspecten van wapens, als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn en in categorie A ingedeelde vuurwapens bezitten die zij voor de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn hebben verworven, moeten deze vuurwapens in hun bezit kunnen houden wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe vergunning heeft verleend en op voorwaarde dat deze vuurwapens onbruikbaar zijn gemaakt.

(4)  Het moet mogelijk zijn voor lidstaten om erkende musea en verzamelaars een vergunning te verlenen voor het verwerven en voorhanden hebben van verboden vuurwapens en munitie wanneer dit noodzakelijk is voor historische, culturele, wetenschappelijke, technische, educatieve, esthetische of cultuurhistorische doeleinden, op voorwaarde dat zij, voorafgaande aan de vergunningverlening, aantonen dat zij de nodige maatregelen hebben getroffen om elk risico voor de openbare veiligheid of openbare orde te vermijden, onder meer door middel van veilige opslag. De specifieke situatie, met inbegrip van de aard van de verzameling en het doel daarvan, moet bij elke vergunningverlening in aanmerking worden genomen en in de vergunning tot uiting komen.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Aangezien verzamelaars zijn aangeduid als een mogelijke bron van illegale handel in vuurwapens, moeten zij onder deze richtlijn vallen.

(5)  Verzamelaars hebben dezelfde rechten als andere gebruikers die vallen onder Richtlijn 91/477/EG en moeten derhalve onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)   Aangezien wapenmakelaren vergelijkbare diensten verrichten als wapenhandelaren, moeten zij ook onder deze richtlijn vallen.

(6)   Aangezien wapenmakelaren vergelijkbare diensten verrichten als wapenhandelaren, moeten zij ook onder deze richtlijn vallen en op alle relevante punten aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn als de handelaren.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  In deze richtlijn moet duidelijk worden gemaakt dat de werkzaamheden van een handelaar niet alleen bestaan uit de vervaardiging maar ook uit de ingrijpende aanpassing of ombouw van een vuurwapen, zoals de verkorting van een volledig vuurwapen, waardoor dit vuurwapen moet worden ingedeeld in een andere categorie of subcategorie, en voorts de ingrijpende aanpassing of ombouw van essentiële onderdelen van vuurwapens en munitie, en dat bijgevolg uitsluitend erkende handelaren dergelijke werkzaamheden mogen verrichten. Het met de hand laden en herladen van munitie van munitieonderdelen voor eigen gebruik dient niet als ingrijpende aanpassing te worden beschouwd.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter)  Zoals het geval is met het systeem voor het melden van verdachte transacties op grond van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad1bis, moet een transactie met het oog op de verwerving van volledige patronen of ontstekingsonderdelen van munitie, als verdacht worden beschouwd indien bijvoorbeeld sprake is van ongebruikelijke hoeveelheden voor het beoogde eigen gebruik of indien de koper niet vertrouwd lijkt te zijn met het gebruik van de munitie of geen bewijsstukken betreffende zijn of haar identiteit wil overleggen. Wanneer het voor de wapenhandelaar of -makelaar niet mogelijk is de identiteit van de koper te verifiëren, dient iedere betaling met uitsluitend contant geld voor de verwerving van vuurwapens te worden verboden.

 

_____________________

 

1bis Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende het in de handel brengen enhet gebruik van precursoren van explosieven (PB L 39

van 9.2.2013, blz. 1.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Rekening houdend met het grote risico dat het opnieuw gebruiksklaar maken van onvolledig onbruikbaar gemaakte wapens met zich meebrengt en met het oog op betere beveiliging in de hele Unie, moeten onbruikbaar gemaakte vuurwapens onder deze richtlijn vallen. Daarnaast moeten voor de meest gevaarlijke vuurwapens strengere regels worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat die vuurwapens niet in bezit mogen worden gehouden of verhandeld. Deze regels moeten ook van toepassing zijn op vuurwapens van deze categorie zelfs nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt. Wanneer deze regels niet worden nageleefd, moeten de lidstaten passende maatregelen nemen, met inbegrip van de vernietiging van deze vuurwapens.

Schrappen

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens mag uitsluitend worden toegestaan aan personen die daar goede redenen voor hebben. Het moet voor lidstaten mogelijk zijn om het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van, bijvoorbeeld, de jacht, het sportschieten, erfgoedverenigingen en culturele en historische instellingen, diverse wetenschappelijke en technische activiteiten, testprocedures en het naspelen van historische gebeurtenissen, de productie van films of geschiedkundig onderzoek, als goede reden te beschouwen.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  De lidstaten moeten zorgen voor de invoering van een doeltreffend systeem ter controle van het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens. Dat systeem kan doorlopend of periodiek zijn en moet zijn gebaseerd op een beoordeling van relevante medische en psychologische informatie bij de afgifte of verlenging van een vergunning of op een doeltreffend alternatief systeem van doorlopend toezicht waarbij de relevante risico's in aanmerking worden genomen, evenals elke relevante indicatie, bijvoorbeeld van medisch personeel, dat wellicht niet meer aan de voorwaarden voor het voorhanden hebben van wapens wordt voldaan.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 quater)  Vuurwapens en munitie moeten op een veilige manier worden opgeborgen als er geen rechtstreeks toezicht op is. In het nationaal rechten dienen criteria voor opslag en veilig vervoer te worden vastgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met het aantal en de aard van de vuurwapens in kwestie.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de traceerbaarheid van onbruikbaar gemaakte vuurwapens te waarborgen, moeten zij in nationale registers worden bijgehouden.

(8)  Om de traceerbaarheid van vuurwapens en essentiële onderdelen te verbeteren en het vrije verkeer daarvan te vereenvoudigen, moeten een geassembleerd vuurwapen en alle afzonderlijk verkochte essentiële onderdelen bij de vervaardiging of onmiddellijk na de invoer in de Unie, van een onverwijderbare markering worden voorzien. De traceerbaarheidsvereisten dienen niet van toepassing te zijn op vuurwapens die onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig deze richtlijn.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het gebruik en de erkenning van de Europese vuurwapenpas in alle lidstaten als belangrijkste document voor jagers en sportschutters moet worden verbeterd door ervoor te zorgen dat de lidstaten de afgifte, verlenging of aanvaarding van de Europese vuurwapenpas niet afhankelijk stellen van de betaling van een vergoeding of heffing die hoger is dan de administratieve kosten of andere niet-gerechtvaardigde kosten, of van een aanvullende administratieve procedure.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om te vermijden dat markeringen makkelijk kunnen worden verwijderd en te verduidelijken op welke onderdelen de markeringen moeten worden aangebracht, moeten gemeenschappelijke markeringsregels worden ingevoerd.

(10)  Om te voorkomen dat markeringen makkelijk kunnen worden verwijderd en te verduidelijken op welke onderdelen de markeringen moeten worden aangebracht, moeten gemeenschappelijke markeringsregels worden ingevoerd. Deze voorschriften moeten alleen gelden voor vuurwapens en afzonderlijk verkochte essentiële onderdelen die in de handel worden gebracht met ingang van de datum waarop de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten doen treden om aan de belangrijkste bepalingen van deze richtlijn te voldoen.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vuurwapens kunnen veel langer dan twintig jaar worden gebruikt. Om de traceerbaarheid van vuurwapens te waarborgen, moeten registers ervan voor een onbepaalde periode worden bijgehouden totdat de vernietiging ervan is bevestigd.

(11)  Vuurwapens kunnen veel langer dan twintig jaar worden gebruikt. Om de traceerbaarheid van vuurwapens te waarborgen, moeten registers ervan en van de essentiële onderdelen, voor een onbepaalde periode worden bijgehouden totdat de vernietiging of onbruikbaarmaking ervan is bevestigd. Deze registers en alle gerelateerde persoonsgegevens dienen alleen toegankelijk te zijn voor de bevoegde autoriteiten; Het voorschrift om de registratie van vuurwapens en essentiële onderdelen voort te zetten nadat ze onbruikbaar zijn gemaakt, moet alleen van toepassing zijn op reeds geregistreerde vuurwapens en essentiële onderdelen, en op de persoon die deze voorhanden heeft ten tijde van het onbruikbaar maken. Het voorschrift moet niet van toepassing zijn op latere transacties van onbruikbaar gemaakte vuurwapens of essentiële onderdelen of op vuurwapens en essentiële onderdelen die, ingevolge nationale wetgeving die voor de inwerkingtreding van deze richtlijn van toepassing was, na het onbruikbaar maken uit het register zijn geschrapt.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Verkoopovereenkomsten voor vuurwapens en onderdelen daarvan die met behulp van technieken voor communicatie op afstand zijn afgesloten, kunnen een ernstige bedreiging voor de veiligheid vormen aangezien deze moeilijker te controleren zijn dan de conventionele verkoopmethoden, in het bijzonder wat de online verificatie van de rechtsgeldigheid van vergunningen betreft. Het is daarom wenselijk de verkoop van wapens en onderdelen met behulp van technieken voor communicatie op afstand (in het bijzonder het internet) te beperken tot wapenhandelaren en -makelaren.

(12)  Het te koop aanbieden van vuurwapens, essentiële onderdelen en munitie met behulp van het internet of andere technieken voor communicatie op afstand, bijvoorbeeld via online veilingcatalogi of gerubriceerde advertenties, en de totstandbrenging van een verkoop of andere transactie per telefoon, e-mail e.a. moeten, indien toegestaan volgens de nationale wetgeving, mogelijk zijn, mits de identiteit en het recht om een dergelijke transactie af te sluiten volledig kunnen worden geverifieerd. Het is daarom wenselijk om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de aankoop van vuurwapens, essentiële onderdelen en munitie met behulp van technieken voor communicatie op afstand, met name het internet, het ten minste mogelijk maken dat de identiteit van de kopers en, indien van toepassing, hun vergunning om vuurwapens te verwerven, ten laatste op het moment van aflevering worden geverifieerd door de wapenhandelaar of -makelaar of door een overheidsinstantie of een vertegenwoordiger daarvan.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  De activiteiten van erkende wapenhandelaren en -makelaren, die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, moeten aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertoning, assemblage, aanpassing, ombouw, onderhoud, opslag, vervoer, verscheping, distributie, aflevering, uitwisseling of huur van alle vuurwapens en essentiële onderdelen van vuurwapens omvatten. Wapenhandelaren en -makelaren mogen vuurwapens en essentiële onderdelen uitsluitend verkopen, overbrengen of afleveren aan personen die beschikken over de juiste vergunning of licentie, moeten een verkoopregister bijhouden en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op de hoogte stellen van alle verkochte, overgebrachte en afgeleverde wapens en onderdelen.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Daarnaast is het risico dat alarmwapens en andere typen vuurwapens voor het afvuren van losse patronen worden omgebouwd tot echte vuurwapens groot, en bij sommige terreurdaden zijn omgebouwde wapens gebruikt. Het is daarom essentieel het probleem van omgebouwde vuurwapens die bij misdrijven worden gebruikt, aan te pakken, met name door deze binnen de werkingssfeer van de richtlijn te brengen. Er moeten technische specificaties worden vastgesteld voor alarm- en seinwapens, alsook voor wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

(13)  Om het risico te vermijden dat alarmwapens en andere typen vuurwapens voor het afvuren van losse patronen worden vervaardigd op een wijze die de ombouw tot echte vuurwapens mogelijk maakt, moeten voorts technische specificaties worden vastgesteld om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten beter te doen functioneren, moet de Commissie onderzoek voeren naar de noodzakelijke elementen van een systeem om dergelijke uitwisseling van informatie uit al bestaande geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten te ondersteunen. Indien wenselijk, mag het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.

(14)  Om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten beter te doen functioneren en de traceerbaarheid van vuurwapens te verbeteren, kunnen diverse bestaande mechanismen, één-loketten of nieuwe uitwisselingsmechanismen worden gebruikt, afhankelijk van de aard van de informatie die moet worden uitgewisseld. De Commissie moet onderzoek voeren naar de noodzakelijke elementen van een systeem om dergelijke uitwisseling van informatie uit al bestaande geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten te ondersteunen, en het mogelijk maken dat dit systeem verplicht toegankelijk wordt gemaakt voor alle lidstaten. Zo nodig moet het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie. Een dergelijk systeem voor uitwisseling van informatie moet niet alleen voorzien in de noodzaak om wapens te traceren, maar moet er ook voor zorgen dat wapens kunnen worden getraceerd wanneer deze in beslag zijn genomen door of zijn overgedragen aan de bevoegde autoriteiten of door de lidstaten verbeurd zijn verklaard, zodat het mogelijk wordt om te achterhalen wat er met wapens gebeurt totdat deze worden vernietigd, weer worden gebruikt of weer op de markt worden gebracht.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 – alinea 3 (nieuw)

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a)   In lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Voorts wordt elke draagbare voorziening die een essentieel onderdeel bevat dat gebruikt kan worden in een vuurwapen, beschouwd als een vuurwapen."

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter -a bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 bis

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a bis)  Lid 1bis wordt geschrapt.

1 bis.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "onderdeel" verstaan elk element of vervangingselement dat specifiek voor een vuurwapen is gemaakt en van essentieel belang is voor de werking ervan, met inbegrip van een loop, een frame- of kastgroep, slede of cilinder, grendel of afsluiterblok, en enig hulpstuk dat is ontworpen of aangepast om het geluid van het vuren van een vuurwapen te verminderen.

 

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter a

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 ter.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "essentieel onderdeel" verstaan de loop, de framegroep, de kastgroep, de slede of de cilinder, de grendel of het afsluiterblok, en elk hulpstuk dat is ontworpen of aangepast om het geluid van het vuren van een vuurwapen te verminderen, die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld.

1 ter.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "essentieel onderdeel" verstaan de loop, de framegroep, de kastgroep, zowel het bovenste als het onderste gedeelte, waar passend, de slede, de cilinder, de grendel of het afsluiterblok die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 sexies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

    Amendement

1 sexies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapenmakelaar" verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan een wapenhandelaar, wiens handel of bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het kopen, verkopen of organiseren van de overbrenging van volledig geassembleerde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie binnen een lidstaat of naar een andere lidstaat, of het uitvoeren ervan naar een derde land.

1 sexies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapenmakelaar" verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, of iedere agent of vertegenwoordiger van deze persoon, anders dan een wapenhandelaar, wiens handel of bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het kopen, lenen, leasen of organiseren van de overbrenging van volledig geassembleerde vuurwapens, essentiële onderdelen daarvan en munitie binnen een lidstaat of naar een andere lidstaat, het uitvoeren ervan naar een derde land of het invoeren ervan vanuit een derde land.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 septies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 septies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "alarm- en seinwapens" verstaan draagbare voorzieningen met een patroonhouder die vooraan, opzij of bovenaan een gasuitlaat heeft, specifiek zijn ontworpen en gebouwd om alarm te slaan of een sein te geven, en enkel ontworpen zijn om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren.

1 septies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "alarm- en seinwapens" verstaan voorzieningen met een patroonhouder die ontworpen zijn om alleen losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren en die niet omgebouwd kunnen worden om door explosieve voortstuwing een lading, een kogel of een projectiel uit te stoten.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 octies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11 octies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapens voor saluutschoten en akoestische signalen" verstaan vuurwapens die specifiek omgebouwd zijn om enkel losse patronen af te vuren en bedoeld zijn voor gebruik in theatervoorstellingen, fotosessies en film- en televisieopnames.

11 octies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapens voor saluutschoten en akoestische signalen" verstaan vuurwapens die specifiek omgebouwd zijn om enkel losse patronen af te vuren en bedoeld zijn voor gebruik in bijvoorbeeld in theatervoorstellingen, fotosessies, film- en televisieopnames, het naspelen van historische gebeurtenissen, optochten, sportevenementen en opleiding.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 nonies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 nonies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "replicavuurwapens" verstaan voorwerpen die qua vormgeving gelijk zijn aan vuurwapens maar zodanig zijn vervaardigd dat zij niet kunnen worden omgebouwd om een schot af te vuren of een kogel of projectiel uit te stoten door explosieve voortstuwing.

Schrappen

Motivering

Elk voorwerp dat op een vuurwapen lijkt en tot een vuurwapen kan worden omgebouwd valt onder artikel 1 van de richtlijn, dat verder wordt versterkt door de opname van elk voorwerp dat een essentieel onderdeel bevat, amendement 23. Voorwerpen die niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd moeten buiten het toepassingsgebied vallen.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 decies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 decies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "onbruikbaar gemaakte vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn aangepast om deze voorgoed onbruikbaar te maken door een neutralisatie die inhoudt dat alle essentiële onderdelen van het vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden gemaakt en onmogelijk zodanig verwijderd, vervangen of aangepast kunnen worden dat het wapen op enigerlei wijze opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden gemaakt.

1 decies.   In de zin van deze richtlijn wordt onder "onbruikbaar gemaakte vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn aangepast om deze voorgoed onbruikbaar te maken door een neutralisatie die inhoudt dat alle essentiële onderdelen van het vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden gemaakt en onmogelijk zodanig verwijderd, vervangen of aangepast kunnen worden dat het wapen op enigerlei wijze opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden gemaakt, overeenkomstig artikel 10 ter.

 

Wanneer wordt erkend dat vuurwapens van grote zeldzaamheid of historische waarde zijn, kunnen lidstaten, met het oog op het onbruikbaar maken, toestaan dat vuurwapens van een dergelijke waarde onbruikbaar worden gemaakt door het verwijderen van een of meer essentiële onderdelen van het vuurwapen, zodat het onbruikbaar wordt. Indien deze procedure wordt toegepast, worden deze verwijderde essentiële onderdelen ter bewaring overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 decies bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) In lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"1 decies bis  In de zin van deze richtlijn wordt onder "musea" verstaan permanente, voor het publiek toegankelijke instellingen ten dienste van de samenleving en de ontwikkeling daarvan, voor historische, culturele, wetenschappelijke, technische, educatieve, esthetische of cultuurhistorische doeleinden, en die door een lidstaat als zodanig zijn erkend."

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter c ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 1 decies ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter) In lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"1 decies ter  In de zin van deze richtlijn wordt onder "verzamelaar" verstaan iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich bezighoudt met het verzamelen en het behoud van vuurwapens of munitie voor historische, culturele, wetenschappelijke, technische, educatieve, esthetische of cultuurhistorische doeleinden, en die door een lidstaat als zodanig is erkend."

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter d

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 2 – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)   het vervaardigen, verhandelen, uitwisselen, verhuren, repareren of ombouwen van vuurwapens;

i)   het vervaardigen, inclusief het aanpassen, anders dan het aanpassen voor eigen gebruik dat niet leidt tot indeling in een andere categorie of subcategorie, of ombouwen, verhandelen, uitwisselen, verhuren of repareren van vuurwapens;

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter d

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 2 – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)   het vervaardigen, verhandelen, uitwisselen, verhuren, repareren of ombouwen van onderdelen van vuurwapens;

ii)   het vervaardigen, inclusief het aanpassen, anders dan het aanpassen voor eigen gebruik dat niet leidt tot indeling in een andere categorie of subcategorie, of ombouwen, verhandelen, uitwisselen, verhuren of repareren van essentiële onderdelen van vuurwapens;

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter d

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 2 – punt iii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)   het vervaardigen, verhandelen, uitwisselen of ombouwen van munitie.

iii)   het vervaardigen, anders dan het met de hand laden of herladen van munitie voor eigen gebruik, inclusief het aanpassen, anders dan het aanpassen voor eigen gebruik dat niet leidt tot indeling in een andere categorie of subcategorie, of ombouwen, verhandelen of uitwisselen van munitie;

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter d ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 1 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d ter) Lid 3 wordt vervangen door:

"3.   Voor de toepassing van deze richtlijn wordt een persoon beschouwd ingezetene te zijn van het land dat is vermeld in het adres op een bewijs van verblijf, met name een paspoort of een identiteitskaart, welk bewijs bij controle op het voorhanden hebben of bij de verwerving aan de autoriteiten van een Lid-Staat of aan een wapenhandelaar wordt overgelegd."

"3.   Voor de toepassing van deze richtlijn wordt een persoon beschouwd ingezetene te zijn van het land dat is vermeld in het adres op een bewijs van verblijf, met name een paspoort of een identiteitskaart, welk bewijs bij controle op het voorhanden hebben of bij de verwerving aan de autoriteiten van een lidstaat of aan een wapenhandelaar of -makelaar wordt overgelegd. Indien het adres van een persoon niet op het paspoort of de identiteitskaart staat vermeld, wordt het land waar die persoon ingezetene is vastgesteld op basis van een ander officieel, door de betrokken lidstaat erkend bewijs van verblijf."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477)

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 2 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

1.  Deze richtlijn laat de toepassing van de nationale bepalingen inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten onverlet.

"1.  Deze richtlijn laat de toepassing van de nationale bepalingen inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten, of strengere nationale bepalingen inzake illegale wapenhandel onverlet."

Motivering

Deze richtlijn moet de grensoverschrijdende traceerbaarheid en de transparantie van het voorhanden hebben en de verkoop van wapens verbeteren en bovendien de actieve bestrijding van de illegale wapenhandel mogelijk maken.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 2

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op de verwerving en het voorhanden hebben, overeenkomstig de nationale wetgeving, van wapens en munitie door de strijdkrachten, politie of overheidsdiensten. Zij is evenmin van toepassing op commerciële transacties in wapens en munitie voor oorlogsdoeleinden.".

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op de verwerving en het voorhanden hebben, overeenkomstig de nationale wetgeving, van wapens en munitie door de nationale defensiekrachten, politie of andere overheidsdiensten. Het begrip "nationale defensietroepen" omvat alle eenheden, met inbegrip van reservisten, alsook vrijwillige verdedigingstroepen binnen het kader van de nationale defensiesystemen onder bevel van die nationale defensietroepen, inclusief het leger en systemen van interne openbare veiligheid. Deze richtlijn is evenmin van toepassing op commerciële transacties in wapens en munitie voor oorlogsdoeleinden.".

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een op de markt gebracht vuurwapen of onderdeel daarvan wordt gemarkeerd en geregistreerd in overeenstemming met deze richtlijn.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een op de markt gebracht geassembleerd vuurwapen of een afzonderlijk verkocht essentieel onderdeel daarvan wordt gemarkeerd en geregistreerd in overeenstemming met deze richtlijn, dan wel onbruikbaar is gemaakt overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 10 bis en is geregistreerd in overeenstemming met deze richtlijn. Indien een essentieel onderdeel te klein is om te worden gemarkeerd in overeenstemming met deze richtlijn, wordt het ten minste gemarkeerd met een serienummer, een alfanumerieke code of een digitale code.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Ten behoeve van de identificatie en tracering van elk geassembleerd vuurwapen eisen de lidstaten dat bij de vervaardiging van elk vuurwapen of op het ogenblik van de invoer ervan in de Unie een unieke markering met de naam van de fabrikant, het land of de plaats van vervaardiging, het serienummer en het jaar van vervaardiging (indien dit nog geen onderdeel uitmaakt van het serienummer) wordt aangebracht. Zulks onverminderd de aanbrenging van de merknaam van de fabrikant.

2.  Ten behoeve van de identificatie en tracering van elk geassembleerd vuurwapen en elk afzonderlijk verkocht essentieel onderdeel daarvan eisen de lidstaten ofwel dat bij de vervaardiging van elk vuurwapen en elk voor de verkoop bestemd essentieel onderdeel daarvan ofwel onmiddellijk nadat het vuurwapen of het onderdeel in kwestie is ingevoerd in de Unie, hierop een duidelijke, permanente en unieke markering met de naam van de fabrikant, het land of de plaats van vervaardiging, het serienummer en het jaar van vervaardiging (indien dit nog geen onderdeel uitmaakt van het serienummer) wordt aangebracht. Zulks onverminderd de aanbrenging van de merknaam van de fabrikant, en met uitzondering van vuurwapens of essentiële onderdelen daarvan die uit hoofde van het nationaal recht worden beschouwd als antiek of die zijn bestemd voor personen die toestemming hebben gekregen uit hoofde van artikel 6, alinea 2, mits ze originele markeringen dragen die volledige traceerbaarheid mogelijk maken. Indien een essentieel onderdeel te klein is om te kunnen worden gemarkeerd met al deze informatie, wordt het ten minste gemarkeerd met een serienummer, een alfanumerieke code of een digitale code. Deze vereiste geldt niet voor vuurwapens of afzonderlijk verkochte essentiële onderdelen die vóór ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn].

De markering wordt aangebracht op de kastgroep van het vuurwapen.

In het geval van een geassembleerd vuurwapen wordt de markering aangebracht op de kastgroep of het frame van het vuurwapen.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke kleinste verpakkingseenheid van volledige munitie wordt gemarkeerd, waarbij de naam van de fabrikant, het identificatienummer van de batch (de partij), het kaliber en het type munitie worden vermeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat elke kleinste verpakkingseenheid van volledige munitie wordt gemarkeerd, op dusdanige wijze dat de naam van de fabrikant, het identificatienummer van de batch (de partij), het kaliber en het type munitie worden vermeld. Daartoe passen de lidstaten de bepalingen toe van het VN-Verdrag van 1 juli 1969 inzake wederzijdse erkenning van keurmerken op handvuurwapens.

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit staatsvoorraden afkomstige wapens die op de civiele markt worden gebracht met het oog op permanent civiel gebruik, worden voorzien van een unieke markering aan de hand waarvan het land van herkomst kan worden geïdentificeerd.

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit staatsvoorraden afkomstige wapens die op de civiele markt worden gebracht met het oog op permanent civiel gebruik, worden voorzien van een unieke markering aan de hand waarvan het land van herkomst kan worden geïdentificeerd. In categorie A ingedeelde vuurwapens moeten eerst onbruikbaar worden gemaakt overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 10 ter, of permanent worden omgevormd tot semi-automatisch vuurwapens overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 10 ter bis, behalve in geval van overdracht aan personen aan wie een vergunning is verleend op grond van de eerste of tweede alinea van artikel 6.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Iedere lidstaat stelt het als wapenhandelaar of -makelaar op zijn grondgebied werkzaam zijn afhankelijk van een vergunning op grond van ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.

3.  Iedere lidstaat reguleert het als wapenhandelaar of -makelaar op zijn grondgebied werkzaam zijn en maakt dit afhankelijk van de volgende maatregelen:

 

(a)   de registratie van op hun grondgebied werkzame wapenhandelaren en -makelaren;

 

(b)   de toekenning van een vergunning of machtiging voor de activiteiten van wapenhandelaren en -makelaren;

 

(c)   een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de desbetreffende wapenhandelaar of -makelaar evenals een controle van de transparantie van de handelsactiviteiten. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 4 – letter a

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 – tweede zin

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dit systeem van gegevensbestanden wordt van elk vuurwapen het type, merk, model, kaliber en serienummer bijgehouden, alsmede de namen en adressen van de leverancier en de persoon die het wapen verwerft of voorhanden heeft. De gegevens van vuurwapens, met inbegrip van onbruikbaar gemaakte vuurwapens, worden bijgehouden totdat de vernietiging van het vuurwapen door een bevoegde instantie is bevestigd.";

In dat systeem van gegevensbestanden wordt alle informatie inzake vuurwapens bijgehouden die nodig is om die vuurwapens te traceren en te identificeren. Die informatie omvat onder meer het type, merk, model, kaliber en serienummer van elk vuurwapen en iedere ombouw of wijziging van een vuurwapen die ertoe leidt dat het vuurwapen moet worden ingedeeld in een andere categorie of subcategorie, met inbegrip van het onbruikbaar maken of vernietigen, en de datum daarvan, alsmede de namen en adressen van de leverancier en van iedere persoon die het wapen verwerft of voorhanden heeft, met inbegrip van de data van verwerving en, in voorkomend geval, het einde van het voorhanden hebben of de overdracht aan een ander tenzij een dergelijke overdracht een vuurwapen betreft dat als onbruikbaar gemaakt geregistreerd is. De bestaande gegevens met betrekking tot ieder vuurwapen en degene die het voorhanden heeft, zijn toegankelijk voor alle bevoegde instanties. Alle gegevens met betrekking tot het vuurwapen worden in een elektronisch beschikbaar formaat voor onbepaalde tijd bijgehouden.

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 4 – letter b

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – lid 4 – alinea 4 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

 

 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de registers van op zijn grondgebied werkzame wapenhandelaren en -makelaren met het geautomatiseerde systeem van gegevensbestanden over vuurwapens worden verbonden.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat op zijn grondgebied werkzame wapenhandelaren en -makelaren transacties van vuurwapens of essentiële onderdelen daarvan binnen tien dagen melden aan de nationale bevoegde instanties.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 – punt 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  In artikel 4 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"Geen enkele wapenhandelaar, wapenmakelaar of andere persoon mag in welke hoedanigheid dan ook vuurwapens, essentiële onderdelen daarvan of munitie verkopen of anderszins verhandelen, zonder vergunning of goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarin hij is gevestigd, behalve aan personen die beschikken over een vergunning of licentie voor het verwerven en voorhanden hebben van het vuurwapen, het essentiële onderdeel of de munitie in kwestie."

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5)   Artikel 4 ter wordt vervangen door:

Schrappen

"Artikel 4 ter

 

1.   De lidstaten stellen een systeem in voor het reguleren van de activiteiten van wapenhandelaren en -makelaren. Een dergelijk systeem kan een of meer van de volgende maatregelen omvatten:

 

(a)   de registratie van op hun grondgebied werkzame wapenhandelaren en -makelaren;

 

(b)   de toekenning van een vergunning of machtiging voor de activiteiten van wapenhandelaren en -makelaren.

 

2.   Het in lid 1 bedoelde systeem omvat ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.".

 

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 4 ter bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 4 ter bis

 

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het korter maken van een lang vuurwapen door aanpassing van een of meer essentiële onderdelen hiervan, zodat het een kort vuurwapen wordt, als vervaardiging wordt aangemerkt en dus illegaal is, tenzij dit wordt gedaan door een handelaar met een vergunning."

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 3 verlenen de lidstaten vergunning voor het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens uitsluitend aan personen die daarvoor goede redenen hebben en die:

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 3 staan de lidstaten het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens uitsluitend toe aan personen die daarvoor goede redenen hebben en die:

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  ten minste 18 jaar oud zijn, behalve in het geval van het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van de jacht en het sportschieten, mits in dat geval personen jonger dan 18 jaar toestemming hebben van de ouders, of onder ouderlijk toezicht staan dan wel onder toezicht staan van een volwassene met een geldige vuurwapen- of jachtvergunning of zich in een erkend of anderszins goedgekeurd opleidingscentrum bevinden;

a)  ten minste 18 jaar oud zijn, behalve in het geval van verwerving, met uitzondering van aankoop, en het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van de jacht en het sportschieten, mits in dat geval personen jonger dan 18 jaar toestemming hebben van de ouders, of onder ouderlijk toezicht staan dan wel onder toezicht staan van een volwassene met een geldige vuurwapen- of jachtvergunning of zich in een erkend of anderszins goedgekeurd opleidingscentrum bevinden, en deze volwassene de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de opslag krachtens artikel 5 bis; en

 

 

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  waarschijnlijk geen gevaar voor zichzelf, de openbare orde of de openbare veiligheid zullen vormen; een veroordeling voor een opzettelijk geweldmisdrijf wordt beschouwd als een indicatie van een dergelijk gevaar.

b)  waarschijnlijk geen gevaar voor zichzelf of anderen, de openbare orde of de openbare veiligheid zullen vormen; een veroordeling voor een opzettelijk geweldmisdrijf wordt beschouwd als een indicatie van een dergelijk gevaar.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Eenieder die een vuurwapen of munitie heeft verkregen door erfenis, stelt de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat hiervan onverwijld in kennis. Indien geen goede redenen kunnen worden aangetoond, worden de vuurwapens en de munitie waarvoor een vergunning vereist is overeenkomstig deze richtlijn aangepast om deze onbruikbaar te maken of verkocht of overgedragen aan een natuurlijk of rechtspersoon die over een vergunning beschikt.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  De lidstaten kunnen het wapenbezit voor verzamelaars voor alle in bijlage I vermelde categorieën beperken tot een bepaald aantal wapens. Een dergelijke beperking is niet van toepassing indien de vuurwapens in kwestie overeenkomstig deze richtlijn onbruikbaar zijn gemaakt.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.  Verzameling kan een goede reden vormen voor het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens voor verzamelaars die ten minste 18 jaar oud zijn en waarschijnlijk geen gevaar voor zichzelf of anderen, de openbare orde of de openbare veiligheid vormen. Een veroordeling voor een opzettelijk geweldsmisdrijf wordt beschouwd als een indicatie van een dergelijk gevaar.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien in medische standaardtests voor de afgifte of verlenging van een in lid 1 bedoelde vergunning en trekken de vergunning in als niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden op basis waarvan zij is verleend.

De lidstaten stellen een systeem van doorlopend of periodiek toezicht in, met onder meer de beoordeling van relevante medische en psychologische informatie in overeenstemming met het nationaal recht, met betrekking tot de verwerving en het voorhanden hebben van vuurwapens, en trekken de vergunning in als niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden op basis waarvan toestemming is verleend voor de verwerving of het voorhanden hebben van vuurwapens.

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer voor de beoordeling van de relevante medische en psychologische informatie de correcte procedure wordt gevolgd, is de persoon die de beoordeling uitvoert niet aansprakelijk voor de acties van de beoordeelde persoon.

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen personen die op hun grondgebied verblijven, het voorhanden hebben van een in een andere lidstaat verworven wapen alleen verbieden als de verwerving van datzelfde wapen op hun eigen grondgebied is verboden.

De lidstaten kunnen personen die op hun grondgebied verblijven, het voorhanden hebben van een in een andere lidstaat verworven vuurwapen alleen verbieden als de verwerving van hetzelfde type vuurwapen op hun eigen grondgebied is verboden.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

De lidstaten stellen voorschriften vast voor een passend toezicht op vuurwapens en munitie, alsmede voorschriften voor de passende opslag ervan op een veilige manier teneinde het risico dat onbevoegde personen zich er toegang toe verschaffen, tot een minimum te beperken. Indien opgeslagen, mogen vuurwapens en de munitie daarvoor niet samen gemakkelijk toegankelijk zijn. Toezicht betekent in dergelijke gevallen dat de persoon die het vuurwapen of de munitie in zijn bezit heeft, er gedurende het vervoer of het gebruik ervan controle over heeft. Het controleniveau voor de opslagvoorzieningen stemt overeen met de categorie van het betreffende vuurwapen.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 5 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 ter

 

De lidstaten moeten verzekeren dat bij verwerving en verkoop van in de categorieën A, B, C en D ingedeelde vuurwapens en de essentiële onderdelen en munitie daarvan, zoals vermeld in bijlage I, met behulp van technieken voor communicatie op afstand, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad(*), de identiteit en, indien vereist, de vergunning van de persoon die het vuurwapen, de essentiële onderdelen daarvan of munitie verwerft, voorafgaand aan of uiterlijk op het moment van levering aan die persoon, worden gecontroleerd door:

 

a)  een wapenhandelaar of -makelaar met een vergunning; of

 

b)  een overheidsinstantie of een vertegenwoordiger daarvan.

 

_____________________

 

* Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de verwerving en het voorhanden hebben van in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie te verbieden en de vuurwapens en munitie die in strijd met deze bepaling in bezit werden gehouden en daarom in beslag zijn genomen te vernietigen.

Onverminderd artikel 2, lid 2, nemen de lidstaten alle nodige maatregelen om de verwerving en het voorhanden hebben van in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie te verbieden en de vuurwapens en munitie die in strijd met deze bepaling in bezit werden gehouden en daarom in beslag zijn genomen te vernietigen of onbruikbaar te maken. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten vergunningen verlenen voor dergelijke vuurwapens en munitie, mits zulks niet strijdig is met de openbare veiligheid, de openbare orde of de nationale defensie.

 

 

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten mogen aan instellingen die zich bezighouden met de culturele of historische aspecten van wapens en als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn, vergunning verlenen om in het bezit te zijn van in categorie A ingedeelde vuurwapens die zij voor [the date of entry into force of this Directive] hebben verworven, op voorwaarde dat deze onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 ter.

De lidstaten mogen musea en verzamelaars een vergunning verlenen voor in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie, op voorwaarde dat het museum of de verzamelaar in kwestie bij de bevoegde nationale autoriteiten aantoont dat maatregelen zijn getroffen om elk risico voor de openbare veiligheid of de openbare tegen te gaan en dat het desbetreffende vuurwapen of de desbetreffende vuurwapens zijn opgeslagen met een veiligheidsniveau dat in verhouding staat tot de risico's op ongeoorloofde toegang tot dergelijke vuurwapens.

 

 

De lidstaten creëren een register van al deze musea en verzamelaars met een vergunning. Dergelijke musea en verzamelaars hebben de verplichting om een voor de bevoegde nationale autoriteiten toegankelijk register bij te houden van alle in categorie A ingedeelde vuurwapens die zij bezitten. De lidstaten zetten een passend toezichtsysteem op met betrekking tot deze musea en verzamelaars met een vergunning, waarbij zij rekening houden met alle relevante factoren.

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 6 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerving van in de categorieën A, B en C ingedeelde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie met behulp van technieken voor communicatie op afstand, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad(*), mag enkel aan wapenhandelaren en -makelaren worden toegestaan en staat onder strikte controle van de lidstaten.

Schrappen

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt -7 (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 7 – lid 4 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-7) Artikel 7, lid 4, alinea 1, punt b), wordt vervangen door:

"b) regelmatige controles om te zien of die personen nog aan de voorwaarden voldoen; en"

"b) controles om te zien of die personen nog aan de voorwaarden voldoen; en"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De maximumlimieten mogen niet meer dan vijf jaar bedragen. De vergunning kan worden verlengd als nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden op basis waarvan zij is verleend.".

"De maximale looptijd van een vergunning bedraagt niet meer dan vijf jaar, tenzij lidstaten een systeem van doorlopend toezicht hebben ingevoerd, in de zin van artikel 5, lid 2, eerste alinea. De vergunning kan worden verlengd als nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden op basis waarvan zij is verleend.".

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 8 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

7 bis)   Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:

"2.   Verkopers, wapenhandelaren of particulieren doen de autoriteiten van de Lid-Staat waar de overdracht of aflevering van een vuurwapen van categorie C plaatsvindt, hiervan mededeling, met vermelding van de gegevens die de identificatie van de verwerver en het vuurwapen mogelijk maken. Indien de verwerver ingezetene is van een andere Lid-Staat, wordt deze Lid-Staat door de Lid-Staat waar de verwerving heeft plaatsgevonden en door de verwerver zelf van die verwerving in kennis gesteld."

"2.   Verkopers, wapenhandelaren, wapenmakelaars of particulieren doen de autoriteiten van de lidstaat waar de overdracht of aflevering van een vuurwapen van categorie C plaatsvindt, hiervan mededeling, met vermelding van de gegevens die de identificatie van de verwerver en het vuurwapen mogelijk maken. Indien de verwerver ingezetene is van een andere Lid-Staat, wordt deze lidstaat door de lidstaat waar de verwerving heeft plaatsgevonden en door de verwerver zelf van die verwerving in kennis gesteld."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10

 

Bestaande tekst

Amendement

 

7 ter) Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

"Artikel 10

Voor verwerving en voorhanden hebben van munitie geldt dezelfde regeling als voor het voorhanden hebben van de vuurwapens waarvoor de munitie bestemd is.

Voor verwerving van munitie en voorhanden hebben van munitie met één enkel projectiel gelden dezelfde regels als voor de vuurwapens waarvoor de munitie bestemd is. De verwerving van munitie is alleen toegestaan voor personen die over een vergunning beschikken voor het voorhanden hebben van een vuurwapen van een bepaalde categorie of personen die een vergunning hebben krachtens artikel 6, tweede alinea.

 

Makelaars en handelaren kunnen weigeren om elke transactie, met het oog op de verwerving van volledige stukken munitie, of componenten van munitie, die zij redelijkerwijze verdacht vinden vanwege de aard of de schaal, af te ronden, en melden deze transactie, of elk poging tot een dergelijke transactie, bij de desbetreffende instanties. Het is makelaars en handelaren niet toegestaan een transactie met het oog op de verwerving van een vuurwapen af te ronden, wanneer zij de identiteit van de koper niet kunnen verifiëren in het systeem van gegevensbestanden dat krachtens artikel 4, lid 4, is opgezet en de betaling uitsluitend met contant geld geschiedt."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om te waarborgen dat alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

De lidstaten nemen maatregelen om te waarborgen dat alarm- en seinwapens niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 bis – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt technische specificaties vast voor alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast tot aanvulling van deze richtlijn door technische specificaties vast te stellen voor alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd. De Commissie stelt de eerste gedelegeerde handeling uiterlijk .. [datum invoegen] vast.

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 bis – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13 ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 ter – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het onbruikbaar maken van vuurwapens door een bevoegde autoriteit wordt gecontroleerd teneinde te garanderen dat de betreffende vuurwapens door deze bewerkingen inderdaad voorgoed onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen ervoor dat in het kader van deze controle een certificaat of document wordt afgegeven waaruit blijkt dat het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt, dan wel op het vuurwapen een duidelijk zichtbare markering wordt aangebracht waaruit dat blijkt.

1.   De lidstaten waarborgen dat het onbruikbaar maken van vuurwapens wordt uitgevoerd overeenkomstig de technische specificaties van bijlage III.

 

Dit geldt niet voor vuurwapens die onbruikbaar zijn gemaakt vóór 8 april 2016, tenzij deze vuurwapens naar een andere lidstaat zijn overgebracht of op de markt zijn gebracht.

 

Vuurwapens worden onbruikbaar gemaakt door publieke of particuliere instanties of door personen die daartoe gemachtigd zijn in overeenstemming met het nationaal recht.

 

De lidstaten wijzen een bevoegde autoriteit ("de controle-instantie") aan om te controleren of het betreffende vuurwapen onbruikbaar is gemaakt overeenkomstig de technische specificaties van bijlage III.

 

Wanneer het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt overeenkomstig de technische specificaties van bijlage III, moet de controle-instantie:

 

(a)  een gemeenschappelijke unieke markering aanbrengen op alle onderdelen die zijn gewijzigd om het vuurwapen onbruikbaar te maken; en

 

(b)  een certificaat van onbruikbaarmaking uitreiken aan de eigenaar van het vuurwapen.

 

Wanneer het vuurwapen is geregistreerd in het geautomatiseerde systeem van gegevensbestanden in de zin van artikel 4, lid 4, wordt de onbruikbaarmaking van dat wapen in het desbetreffende register opgenomen.

 

De lidstaten kunnen aanvullende maatregelen voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens op hun grondgebied nemen die verder gaan dan de technische specificaties in bijlage III.

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 ter – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt normen en technieken voor het onbruikbaar maken van wapens vast om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13 ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2.   De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage III bij te werken, waar nodig rekening houdend met eventuele bijkomende maatregelen die de lidstaten invoeren overeenkomstig de zevende alinea van lid 1 van dit artikel.

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 ter – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.   De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot het opstellen van sjablonen voor de gemeenschappelijke unieke markering en het modelcertificaat voor onbruikbaar gemaakte vuurwapens. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13 ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 ter – alinea 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.   Tegen 31 december 2016 identificeert de Commissie, na raadpleging van de lidstaten en relevante belanghebbenden, welke nationale normen en technieken voor onbruikbaarmaking die de lidstaten voor 8 april 2016 toepasten, ervoor hebben gezorgd dat vuurwapens voorgoed ongeschikt en onbruikbaar zijn gemaakt, en erkent ze gecertificeerde onbruikbaarmakingen die zijn uitgevoerd overeenkomstig deze normen en technieken voor onbruikbaarmaking.

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 10 ter bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 10 ter bis

 

1.  De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semi-automatische vuurwapens vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] niet opnieuw kunnen worden omgebouwd tot automatische vuurwapens.

 

2.  De Commissie stelt gedelegeerde handelingen vast overeenkomstig artikel 13 bis tot aanvulling van deze richtlijn door middel van de vaststelling van technische specificaties om ervoor te zorgen dat automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens, niet opnieuw kunnen worden omgebouwd tot automatische vuurwapens. De Commissie stelt de eerste gedelegeerde handeling uiterlijk ... [31 december 2017] vast."

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 11 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 ter.   Artikel 11, lid 1, komt als volgt te luiden:

"1   Onverminderd artikel 12 mogen vuurwapens slechts van een lidstaat naar een andere worden overgebracht indien de in de volgende leden omschreven procedure wordt gevolgd. Deze bepalingen gelden ook voor overbrenging van een vuurwapen door middel van postorderverkoop.

"1.  Onverminderd artikel 12 mogen vuurwapens slechts van een lidstaat naar een andere worden overgebracht indien de in de volgende leden omschreven procedure wordt gevolgd. Deze bepalingen gelden ook voor overbrenging van een vuurwapen door middel van verkoop met behulp van technieken voor communicatie op afstand."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 quater.  In artikel 11, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Bij overbrenging tussen wapenhandelaars behoeven de gegevens bedoeld in de laatste twee streepjes niet te worden meegedeeld."

"Bij overbrenging tussen wapenhandelaars of -makelaars behoeven de gegevens bedoeld in de laatste twee streepjes niet te worden meegedeeld."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 quinquies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 quinquies.   In artikel 11, lid 3, wordt de eerste alinea vervangen door:

"3.  Behalve voor oorlogswapens kan iedere Lid-Staat voor de overbrenging van vuurwapens die overeenkomstig artikel 2, lid 2, niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, aan wapenhandelaars het recht toekennen om, zonder voorafgaande vergunning in de zin van lid 2, vuurwapens van zijn grondgebied naar een in een andere Lid-Staat gevestigde wapenhandelaar over te brengen. Hij geeft daartoe een machtiging af die hoogstens drie jaar geldig blijft en te allen tijde bij met redenen omkleed besluit kan worden geschorst of ingetrokken. De vuurwapens moeten tot de bestemming vergezeld blijven van een document waarin die machtiging wordt vermeld; dat document moet op verzoek van de autoriteiten van de Lid-Staten worden voorgelegd.

"3.  Behalve voor oorlogswapens kan iedere lidstaat voor de overbrenging van vuurwapens die overeenkomstig artikel 2, lid 2, niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, aan wapenhandelaars of -makelaars het recht toekennen om, zonder voorafgaande vergunning in de zin van lid 2, vuurwapens van zijn grondgebied naar een in een andere lidstaat gevestigde wapenhandelaar of -makelaar over te brengen. Hij geeft daartoe een machtiging af die hoogstens drie jaar geldig blijft en te allen tijde bij met redenen omkleed besluit kan worden geschorst of ingetrokken. De vuurwapens moeten tot de bestemming vergezeld blijven van een document waarin die machtiging wordt vermeld; dat document moet op verzoek van de autoriteiten van de Lid-Staten worden voorgelegd.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 sexies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 sexies.   In artikel 11, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Voorafgaand aan de datum van overbrenging stelt de wapenhandelaar de instanties van de lidstaat van waaruit de overbrenging zal geschieden, in kennis van alle in de eerste alinea van lid 2 vermelde gegevens. Die instanties voeren, waar passend ter plaatse, inspecties uit om te controleren of de door de wapenhandelaar verstrekte informatie overeenkomt met de feitelijke kenmerken van de overbrenging. De gegevens worden door de wapenhandelaar tijdig meegedeeld."

"Voorafgaand aan de datum van overbrenging stelt de wapenhandelaar of -makelaar de instanties van de lidstaat van waaruit de overbrenging zal geschieden, in kennis van alle in de eerste alinea van lid 2 vermelde gegevens. Die instanties voeren, waar passend ter plaatse, inspecties uit om te controleren of de door de wapenhandelaar of -makelaar verstrekte informatie overeenkomt met de feitelijke kenmerken van de overbrenging. De gegevens worden door de wapenhandelaar of -makelaar tijdig meegedeeld."

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 septies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 11 – lid 4 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 septies.   In artikel 11, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Deze lijsten met vuurwapens worden medegedeeld aan de wapenhandelaars die in het kader van de procedure van lid 3 een machtiging hebben verkregen om vuurwapens zonder voorafgaande toestemming over te brengen."

"Deze lijsten met vuurwapens worden medegedeeld aan de wapenhandelaars en -makelaars die in het kader van de procedure van lid 3 een machtiging hebben verkregen om vuurwapens zonder voorafgaande toestemming over te brengen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 unvicies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 unvicies.  In artikel 12, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:

"2.  In afwijking van lid 1 mogen jagers, voor wat betreft de categorieën C en D, en sportschutters, voor wat betreft de categorieën B, C en D, voor de uitoefening van hun activiteit zonder voorafgaande vergunning gedurende een reis door twee of meer lidstaten één of meer van deze vuurwapens voorhanden hebben, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas waarin dit vuurwapen of deze vuurwapens zijn vermeld en op voorwaarde dat zij de reden van de reis kunnen aantonen, met name door een uitnodiging of door een ander bewijs voor hun jagers- of schietsportactiviteiten in de lidstaat van bestemming over te leggen."

“2.  In afwijking van lid 1 mogen jagers, voor wat betreft de categorieën C en D, en sportschutters, voor wat betreft de categorieën A, B, C en D, voor de uitoefening van hun activiteit zonder voorafgaande vergunning gedurende een reis door twee of meer lidstaten één of meer van deze vuurwapens voorhanden hebben, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas waarin dit vuurwapen of deze vuurwapens zijn vermeld en op voorwaarde dat zij de reden van de reis kunnen aantonen, met name door een uitnodiging of door een ander bewijs voor hun jagers- of schietsportactiviteiten in de lidstaat van bestemming over te leggen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:1991:256:TOC)

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 nonies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 nonies. In artikel 12, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Het is de lidstaten niet toegestaan de afgifte van de Europese vuurwapenpas afhankelijk te stellen van de betaling van een vergoeding of heffing."

"De lidstaten mogen niet:

 

(a)   de afgifte of verlenging van de Europese vuurwapenpas afhankelijk te stellen van de betaling van een vergoeding of heffing die hoger is dan de administratieve kosten voor het afgeven van een pas; en

 

(b)   de afgifte van de Europese vuurwapenpas, rechtstreeks of onrechtstreeks, afhankelijk te stellen van de betaling van een vergoeding of heffing of de toekenning van een administratieve goedkeuring."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8 decies (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 12 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

8 decies.   Artikel 12, lid 3, komt als volgt te luiden:

"3.  Door middel van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van nationale documenten kunnen twee of meer Lid-Staten voor het reizen met een vuurwapen op hun grondgebied een soepeler regeling vaststellen dan die van dit artikel."

"3.  Door middel van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van nationale documenten of door middel van wederzijdse erkenning van vermeldingen in de geautomatiseerde systemen van gegevensbestanden in de zin van artikel 4, lid 4, kunnen twee of meer lidstaten voor het reizen met een vuurwapen op hun grondgebied een soepeler regeling vaststellen dan die van dit artikel."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 9

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 13 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen informatie uit over vergunningen die zijn verleend voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat, alsook informatie over de weigering om overeenkomstig artikel 7 vergunning te verlenen.

4.  Uiterlijk op ... [datum] waarborgen de lidstaten de doeltreffende uitwisseling van informatie langs elektronische weg, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679, hetzij rechtstreeks, hetzij via centrale contactpunten, over de vergunningen die zijn verleend voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat, alsook informatie over de weigering om vergunning te verlenen zoals voorzien in artikel 7 op gronden van veiligheid of in verband met de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon.

 

Iedere lidstaat moet, op verzoek van een andere lidstaat, informatie uitwisselen die relevant is voor een beoordeling van het eventuele strafblad van personen die een uitzondering krachtens artikel 6 of een vergunning krachtens artikel 7 aanvragen of toegekend hebben gekregen. Deze informatie moet verwijzen naar de overeenstemmende beslissing van een gerechtelijke instantie of bevoegde overheidsinstantie, indien van toepassing.

 

 

 

 

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 9

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 13 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de regelingen voor de uitwisseling van informatie over verleende en geweigerde vergunningen.

5.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast tot aanvulling van deze richtlijn door middel van de vaststelling van de regelingen voor de uitwisseling van informatie over verleende of geweigerde vergunningen voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat. De Commissie stelt de eerste gedelegeerde handeling uiterlijk ... [datum invoegen] vast.

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 10

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 13 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn vastgesteld in het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 10

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 13 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een overeenkomstig artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

5.  Een overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, artikel 10 ter, lid 2, artikel 10 ter bis, lid 2, of artikel 13, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 16 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

11 bis.  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 16 bis

 

1.  De lidstaten kunnen besluiten vergunningen voor in de punten 6 of 7 bis van categorie A ingedeelde semi-automatische vuurwapens, die voor [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] rechtmatig zijn verworven, bevestigen, en deze voor de rechtmatige eigenaar vanaf die datum te verlengen onder de in deze richtlijn vastgelegde voorwaarden. Zij kunnen eveneens toestaan dat dergelijke vuurwapens worden verworven door personen aan wie hiervoor door de lidstaten overeenkomstig deze richtlijn een vergunning is verleend.

 

2.  De lidstaten kunnen sportschutters een vergunning verlenen voor het verwerven en voorhanden hebben van in de punten 6 of 7 bis van categorie A ingedeelde semi-automatische vuurwapens, onder de volgende voorwaarden:

 

(a)  de sportschutter neemt deel aan schietwedstrijden die worden georganiseerd door een officiële, door een lidstaat erkende schietsportvereniging of door een internationaal gevestigde en officieel erkende schietsportfederatie; en

 

(b)  de sportschutter is lid van een erkende schietvereniging, beoefent geregeld sportschietactiviteiten en doet dit reeds sinds ten minste 12 maanden.

 

Sportschutters met een vergunning voor het verwerven en voorhanden hebben van in de punten 6 of 7 bis van categorie A ingedeelde semi-automatische vuurwapens hebben het recht deze vuurwapens op te laten nemen in een Europese vuurwapenpas ingevolge artikel 12, lid 2."

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie dient elke vijf jaar bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen, met name betreffende de categorieën van vuurwapens in bijlage I en aangelegenheden rond nieuwe technologieën zoals 3D-printen. Het eerste verslag wordt twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn ingediend.

De Commissie dient elke vijf jaar bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn, met inbegrip van een geschiktheidscontrole van de bepalingen ervan, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen betreffende met name de categorieën van vuurwapens in bijlage I, en aangelegenheden in verband met de tenuitvoerlegging van het systeem voor de Europese vuurwapenpas, met markering en met nieuwe technologieën zoals effecten van 3D-printen. Het eerste verslag wordt uiterlijk [twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] ingediend.

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 12

Richtlijn 91/477/EU

Artikel 17 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie voert uiterlijk [date] onderzoek uit naar de noodzakelijke elementen van een systeem voor de uitwisseling van informatie uit de in artikel 4, lid 4, bedoelde geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden tussen de lidstaten. Indien wenselijk, gaat het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.

De Commissie voert uiterlijk ... [datum] onderzoek uit naar de noodzakelijke elementen van een systeem voor de uitwisseling van informatie uit de in artikel 4, lid 4, bedoelde geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden tussen de lidstaten, inclusief de mogelijkheid om iedere lidstaat toegang tot een dergelijk systeem te verschaffen. Indien wenselijk, gaat het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Semiautomatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot automatische vuurwapens;

6.  Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens, tenzij de Commissie technische specificaties heeft vastgesteld uit hoofde van artikel 10 ter bis, in welk geval bovenstaande niet van toepassing is op vuurwapens die zijn omgebouwd overeenkomstig de vastgelegde vereisten;

Amendement    92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Semiautomatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot automatische vuurwapens;

Amendement    93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Civiele semiautomatische vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens;

Schrappen

Amendement    94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking, en magazijnen met een of meer van de volgende eigenschappen:

 

(a)  Lange vuurwapens (d.w.z. vuurwapens die oorspronkelijk zijn bedoeld om te worden afgevuurd vanaf de schouder) die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf;

 

(b)  vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van het vuurwapen of hierin wordt ingebracht;

 

Om een magazijn te verwerven, moet bij de aankoop een overeenkomstige vuurwapenvergunning worden overlegd.

Amendement    95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie A – punt 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De in de punten 1 tot en met 7 bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt.";

8.  Alle in deze categorie ingedeelde vuurwapens nadat zij zijn omgebouwd om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren of zijn omgebouwd tot wapens voor saluutschoten en akoestische signalen.

Amendement    96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie B – punt 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis)   aan categorie B wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"6 bis.  Civiele semiautomatische vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens."

Amendement    97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie B – punt 6 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i ter)   aan categorie B wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"6 ter.  Semiautomatische vuurwapens met randvuurontsteking met kaliber .22 of kleiner."

Amendement    98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt ii quater (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie B – punt 6 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i quater)   aan categorie B wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"6 quater. Alle in deze categorie ingedeelde vuurwapens nadat zij zijn omgebouwd om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren of zijn omgebouwd tot wapens voor saluutschoten en akoestische signalen."

Amendement    99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt iii

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie C – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.   Alarm- en seinwapens, wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, en replicawapens;

5.   Alle in deze categorie ingedeelde vuurwapens nadat zij zijn omgebouwd om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren of zijn omgebouwd tot wapens voor saluutschoten en akoestische signalen;

Amendement    100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt iii

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie C – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.   De in de categorie B en de in de punten 1 tot en met 5 van categorie C bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt.";

Schrappen

Amendement    101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel II – punt A – categorie D

 

Bestaande tekst

Amendement

 

iii bis)  in categorie D wordt de koptekst vervangen door:

"Lange enkelschotsvuurwapens met gladde loop."

"Lange enkelschotsvuurwapens met gladde loop, ook deze die zijn omgebouwd om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische munitie af te vuren of zijn omgebouwd tot wapens voor saluutschoten en akoestische signalen."

Amendement    102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 14 – letter b (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel III – punt 1 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b)  aan de eerste alinea wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"(c bis) zijn onbruikbaar gemaakte vuurwapens, op voorwaarde dat de onbruikbaarmaking is uitgevoerd:

 

(i)  overeenkomstig de in bijlage III vermelde technische specificaties; of

 

(ii)  uiterlijk op ... [de datum waarop deze wijzigingsrichtlijn in werking treedt] overeenkomstig de in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 vermelde technische specificaties; of

 

(iii)  uiterlijk 8 april 2016:

 

  overeenkomstig eventuele nationale normen en technieken voor onbruikbaarmaking die de lidstaten toepassen en die door de Commissie zijn vastgesteld krachtens artikel 10, lid 2 ter; of

 

  overeenkomstig de nationale normen en technieken voor onbruikbaarmaking die de lidstaten toepassen, op voorwaarde dat het onbruikbaar gemaakte vuurwapen niet naar een andere lidstaat wordt overgebracht of op de markt wordt gebracht; of

 

  overeenkomstig een procedure voor het aanbrengen van een gleuf, in die zin dat een gleuf van ten minste 4 mm breed is gemaakt in de kamerwand en in de loop tot ten minste 50 % van de lengte van de loop en de loop veilig is vastgepind of vastgelast aan de kastgroep/framegroep, en ombouw om door explosieve voortstuwing een lading, een kogel of een projectiel uit te stoten, niet mogelijk is;"

Amendement    103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 14 – letter b

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage I – deel III – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement  

"ontworpen zijn voor reddingsactiviteiten, het slachten van dieren of visserij met harpoenen, of bestemd zijn voor industriële of technische doeleinden, mits zij alleen voor dat welbepaalde gebruik kunnen worden aangewend;";

b) ontworpen zijn voor het geven van alarm of signalen, reddingsactiviteiten, het slachten van dieren of visserij met harpoenen, bestemd zijn voor industriële of technische doeleinden, of waarmee een lading, een kogel of een projectiel uitsluitend kan worden uitgestoten door middel van perslucht of ander gas, dat niet door explosieve voortstuwing gegenereerd is, of ontworpen zijn als airsoft- of airgunapparaat onder welke benaming dan ook, waarmee uitsluitend een kleine plastic bal met beperkte energie kan worden afgevuurd, mits zij alleen voor dat welbepaalde gebruik kunnen worden aangewend en niet kunnen worden omgebouwd zodat door middel van explosieve voortstuwing een lading, kogel of projectiel uitgestoten kan worden;

Amendement    104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage II – letter f

 

Bestaande tekst

Amendement

 

14 bis.  in bijlage II wordt punt f) vervangen door:

“(f)  De vermelding:

“(f)  De vermelding:

"Het recht om zich met een vuurwapen of vuurwapens van de categorieën B, C of D als vermeld op deze pas naar een andere Lid-Staat te begeven, wordt afhankelijk gesteld van een overeenkomstige voorafgaande vergunning of vergunningen van de bezochte Lid-Staat. Deze vergunning of deze vergunningen kunnen worden vermeld op de pas.

"Het recht om zich met een vuurwapen of vuurwapens van de categorieën A, B, C of D als vermeld op deze pas naar een andere Lid-Staat te begeven, wordt afhankelijk gesteld van een overeenkomstige voorafgaande vergunning of vergunningen van de bezochte Lid-Staat. Deze vergunning of deze vergunningen kunnen worden vermeld op de pas.

Een dergelijke voorafgaande vergunning is in beginsel niet nodig voor reizen met een wapen van categorie C of D met het oog op de jacht of met een wapen van categorie B, C of D om deel te nemen aan een schietwedstrijd, mits de houder in bezit is van de wapenkaart en de reden van de reis kan aantonen.".

Een dergelijke voorafgaande vergunning is in beginsel niet nodig voor reizen met een wapen van categorie C of D met het oog op de jacht of met een wapen van categorie A, B, C of D om deel te nemen aan een schietwedstrijd, mits de houder in bezit is van de wapenkaart en de reden van de reis kan aantonen.".

Indien een Lid-Staat de andere Lid-Staten overeenkomstig artikel 8, lid 3, ervan in kennis heeft gesteld dat het voorhanden hebben van bepaalde vuurwapens van de categorieën B, C of D verboden is of van een vergunning afhankelijk is gesteld, wordt een van de volgende vermeldingen toegevoegd:

Indien een Lid-Staat de andere Lid-Staten overeenkomstig artikel 8, lid 3, ervan in kennis heeft gesteld dat het voorhanden hebben van bepaalde vuurwapens van de categorieën A, B, C of D verboden is of van een vergunning afhankelijk is gesteld, wordt een van de volgende vermeldingen toegevoegd:

"Het is verboden zich met vuurwapen… [identificatie] naar… [naam van de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten] te begeven.".

"Het is verboden zich met vuurwapen… [identificatie] naar… [naam van de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten] te begeven.".

"Om zich met vuurwapen… [identificatie] naar… [naam van de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten] te begeven is een vergunning vereist.".

"Om zich met vuurwapen… [identificatie] naar… [naam van de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten] te begeven is een vergunning vereist.".

Amendement    105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)

Richtlijn 91/477/EU

Bijlage III (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Amendement

14 bis. De volgende bijlage wordt toegevoegd:

"Bijlage III

Technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens

De bewerkingen die moeten worden uitgevoerd om vuurwapens voorgoed onbruikbaar te maken, worden gedefinieerd op basis van drie tabellen:

tabel I bevat een lijst van de verschillende typen vuurwapens;

tabel II geeft een beschrijving van de bewerkingen die moeten worden uitgevoerd om elk essentieel onderdeel van vuurwapens voorgoed onbruikbaar te maken;

tabel III geeft aan welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd om de verschillende typen vuurwapens onbruikbaar te maken.

TABEL I: Lijst van soorten vuurwapens

SOORTEN VUURWAPENS

1

Pistolen (enkelschots, semiautomatisch)

2

Revolvers (met inbegrip van revolvers met cilinderlader)

3

Lange enkelschotsvuurwapens (niet basculerend)

4

Basculerende vuurwapens (bv. met gladde loop, met getrokken loop, combinatie, valblok-/rolblokmechanisme, korte en lange vuurwapens)

5

Lange repeteervuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop)

6

Lange semiautomatische vuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop)

7

(Vol-) automatische vuurwapens, bijv. bepaalde oorlogsgeweren, lichte mitrailleurs, volautomatische pistolen (niet door een team bediende mitrailleurs)

8

Voorlaadwapens

TABEL II: Specifieke bewerkingen per onderdeel

ONDERDEEL

BEWERKING

1. LOOP

1.1. Als de loop aan de kast bevestigd is (1), de loop aan het mechanisme vastmaken met een pen van gehard staal (diameter > 50 % kamer, minimaal 4,5 mm) door de kamer en de kast. De pen moet worden vastgelast [2].

 

1.2. Als de loop vrij is (niet bevestigd), in de langsrichting een gleuf maken door de volledige lengte van de kamerwand (breedte > ½ kaliber en maximaal 8 mm) en een stop of staaf stevig vastlassen in de loop vanaf het begin van de kamer (L ≥ 2/3 van de lengte van de loop). Voor gladde lopen moet alleen de kamer definitief worden geblokkeerd met een stop van dezelfde lengte als de kamer.

 

1.3. In het eerste derde van de loop vanaf de kamer, hetzij gaten boren (met een diameter van minimaal ⅔ van de diameter van de boring voor vuurwapens met gladde loop en de hele diameter van de boring voor alle andere wapens; het ene gat naast het andere, drie voor korte wapens, zes voor lange wapens), of na de kamer een V-vormige gleuf maken (hoek 60 ± 5°) waarbij de loop lokaal wordt opengemaakt, hetzij na de kamer in langsrichting een gleuf maken (breedte 8-10 mm ± 0,5 mm, lengte ≥ 52 mm) op dezelfde plaats als de gaten, of in de langsrichting een gleuf maken (breedte 4-6 mm ± 0,5 mm) vanaf de kamer tot op 5 mm van de monding.

 

1.4. Voor lopen met een toevoergeleider, de toevoergeleider verwijderen.

 

1.5. Voorkomen dat de loop van de kast wordt verwijderd door gebruikmaking van een pen van gehard staal of door vastlassen.

 

1.6. Bevestig een staaf in de toevoer naar de loop (L>⅔ van de looplengte) Vastlassen in de looptoevoer. Zet de loop (via de looptoevoer) vast aan het frame met een pen en las de pen vast. Een gat boren met een diameter van ⅔ van de boring in het eerste derde van de lengte van de loop vanuit de looptoevoer en de staaf via het boorgat aan de loop lassen.

2. AFSLUITERBLOK, GRENDELKOP

2.1. De slagpin verwijderen of verkorten.

 

2.2. Het grendelvlak verspanend bewerken met een hoek van minimaal 45 graden en op een oppervlakte van meer dan 50 % van het afsluitervlak.

 

2.3. De slagpin vastlassen.

3. CILINDER

3.1. Alle binnenwanden uit de cilinder verwijderen over minimaal ⅔ van de lengte ervan door verspanend een cirkelvormige ring van 50 % van de diameter van de huls aan te brengen.

 

3.2. Waar mogelijk, vastlassen om te voorkomen dat de cilinder uit de kast wordt verwijderd, of passende maatregelen nemen, zoals vastmaken met een pen, om de verwijdering onmogelijk te maken.

4. SLEDE

4.1. Meer dan 50 % van het afsluitervlak met een hoek tussen 45 en 90 graden verspanend bewerken of verwijderen.

 

4.2. De slagpin verwijderen of verkorten.

 

4.3. Het slagpingat verspanend bewerken en vastlassen.

 

4.4 Ten minste ⅔ van de vergrendelingsnokken in de slede verspanend verwijderen.

 

4.5. Indien van toepassing, de binnenzijde van de voorste bovenrand van de uitwerpopening in de slede verspanend bewerken tot een hoek van 45 graden.

5. KAST (PISTOLEN)

5.1. De toevoergeleider verwijderen.

 

5.2. Ten minste ⅔ van de slederails aan weerszijden van de kast verspanend verwijderen.

 

5.3. De sledestop vastlassen of passende maatregelen nemen als lassen niet mogelijk is.

 

5.4. De demontage van pistolen met kast van polymeer voorkomen door lassen, lijmen of passende maatregelen nemen als lassen of lijmen niet mogelijk zijn.

6. AUTOMATISCH SYSTEEM

6.1. De zuiger en het gassysteem vernietigen door snijden of lassen.

 

6.2. Het afsluiterblok verwijderen, het vervangen door een stalen stuk en dit vastlassen, of het afsluiterblok met minimaal 50 % verkleinen, het vastlassen en de vergrendelingsnokken van de grendelkop afzagen.

 

6.3. Het trekkermechanisme aaneenlassen en, zo mogelijk, aan de kast vastlassen. Indien lassen binnen in de kast niet mogelijk is: het afvuurmechanisme verwijderen en de lege ruimte adequaat opvullen (bv. door er een passend stuk in vast te lijmen of ze met epoxyhars op te vullen).

7. ACTIE

7.1. Door verspanende bewerking een kegel van minimaal 60 graden (apexhoek) maken om een basisdiameter te verkrijgen van minstens 1 cm of de diameter van het afsluitervlak.

 

7.2. De slagpin verwijderen, het slagpingat vergroten tot een diameter van minimaal 5 mm en het slagpingat vastlassen.

8. MAGAZIJN (indien van toepassing)

8.1. Het magazijn puntsgewijs vastlassen of passende maatregelen nemen naargelang het soort wapen en materiaal, om te voorkomen dat het magazijn wordt verwijderd.

 

8.2. Als het magazijn ontbreekt, laspunten aanbrengen op de plaats van het magazijn of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.

 

8.3. Een pen van gehard staal door het magazijn, de kamer en de kast drijven. Vastlassen.

9. VOORLADER

9.1. De nippel(s) verwijderen of vastlassen, het gat (de gaten) dichtlassen.

10. GELUIDDEMPER

10.1. Door middel van een pen van gehard staal voorkomen dat de geluiddemper van de loop wordt verwijderd, of de geluiddemper vastlassen als hij deel uitmaakt van het wapen.

 

10.2. Alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen zodat alleen een buis overblijft. Twee gaten (diameter 5 mm) boren in de behuizing bij het punt waar de geluiddemper aan de loop vastzit.

Hardheid van inzetstukken

Gehard stalen staaf of stop

TABEL III: Specifieke bewerkingen naargelang de essentiële onderdelen van ieder type wapen

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

BEWERKING

Pistolen (met uitzondering van automatische)

Revolvers

Lange enkelschotsvuurwapens (niet basculerend)

Basculerende vuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop, combinatie)

Lange repeteervuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop)

Lange semiautomatische vuurwapens (met gladde loop, met getrokken loop)

Automatische vuurwapens: oorlogsgeweren, (lichte) mitrailleurs

Voorlaadwapens

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 en 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

4.4

 

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (voor automatische pistolen)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

5.4

X (kast van polymeer)

 

 

 

 

 

X (voor automatische pistolen)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 of 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (magazijnbuis)

X (magazijnbuis)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Loop aan de kast vastgeschroefd of vastgeklemd of op andere wijze vastgemaakt.

(2)  Lassen is een fabricage- of sculpturaal proces waarbij materialen, gewoonlijk metalen of thermoplasten, met elkaar worden verbonden door ze op de verbindingsplaats aan elkaar te smelten.

Amendement    106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk [3 months after publication to the OJ] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk … [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die maatregelen onverwijld mee.

  • [1]  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

MOTIVERING

Inleiding

Sinds 1991 beschikt de Europese Unie over wetgeving betreffende de verwerving en het voorhanden hebben van vuurwapens, in de vorm van Richtlijn 91/477/EG, die in 2008 gewijzigd is. Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor de markering en traceerbaarheid van vuurwapens, alsmede de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om een vuurwapen te kunnen verwerven of voorhanden te hebben.

Het is van belang te erkennen dat het overgrote deel van de rechtmatig in bezit gehouden vuurwapens in de EU, geen enkel gevaar vormt voor het publiek.

Hoewel het gebruik van legaal verkregen vuurwapens door criminelen en terroristen beperkt is, zijn hiervan wel gevallen bekend. Een bepaald type wapen dat is gebruikt bij de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs is bijvoorbeeld legaal in een van de lidstaten gekocht nadat het was omgebouwd tot een akoestisch vuurwapen voor het afvuren van "losse patronen". Hiervoor was volgens de recentelijk gewijzigde wetgeving van de betreffende lidstaat geen vergunning nodig. Vervolgens is het wapen opnieuw omgebouwd tot een echt, verboden vuurwapen.

Tegen deze achtergrond is de Europese Commissie gestart met de herziening van de vuurwapenrichtlijn. De Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om het toepassingsgebied en de voorschriften van de richtlijn drastisch te wijzigen, zonder een effectbeoordeling te overleggen. Een dergelijke effectbeoordeling zou hebben bijgedragen aan het verduidelijken van de motieven en de feitelijke onderbouwing van deze voorstellen. Het ontbreken ervan heeft geleid tot grote bezorgdheid onder de eigenaren van rechtmatig verkregen vuurwapens uit een aantal verschillende gebieden. Het staat vast dat veel belanghebbenden bezorgd zijn over het gebrek aan duidelijkheid over delen van het voorstel en de mogelijke gevolgen voor legale wapenbezitters.

De rapporteur heeft er derhalve naar gestreefd de raadpleging zo breed en transparant mogelijk te organiseren om ervoor te zorgen dat haar rapport reële problemen aanpakt en om onnodige, onbedoelde gevolgen te beperken. Ze pleit ervoor de situatie ongewijzigd te laten waar onvoldoende bewijzen zijn om veranderingen te rechtvaardigen.

De Commissie heeft echter op dezelfde dag dat zij de herziening van de richtlijn in gang heeft gezet, een verordening betreffende het onbruikbaar maken van vuurwapens goedgekeurd. Belanghebbenden uit veel lidstaten hebben de zorg geuit dat de nieuwe verordening het moeilijker zal maken voor rechtshandhavingsinstanties om te verifiëren of een vuurwapen naar behoren onbruikbaar is gemaakt.

In de filmindustrie en voor de opvoering van militaire gebeurtenissen wordt van onbruikbaar gemaakte vuurwapens of replica's legitiem gebruik gemaakt. De rapporteur merkt op dat uit de gedachtewisseling met deskundigen is gebleken dat er onder deskundigen in de praktijk verschillend wordt gedacht over het begrip "onbruikbaar". Om twijfel uit te sluiten moet in verband met dit voorstel onder het begrip "onbruikbaar gemaakt vuurwapen" worden verstaan een vuurwapen dat door een neutralisatie voorgoed onbruikbaar is geworden.

Daarom moet volgens de rapporteur bij eventuele veranderingen van de richtlijn het juiste evenwicht worden gevonden tussen bezit van bepaalde soorten vuurwapens en passende controles op de aanwezige risico's.

1. Definitie van een vuurwapen

De rapporteur stelt een aanpak op basis van essentiële onderdelen voor als gevolg waarvan elk hulpstuk dat een essentieel onderdeel deelt met een vuurwapen per definitie een vuurwapen is.

Replica's en seinwapens worden niet behandeld als vuurwapens tenzij deze kunnen worden omgebouwd tot vuurwapens of een essentieel onderdeel delen.

2. Vuurwapens voor het afvuren van losse patronen

De rapporteur stelt voor dat elk vuurwapen dat omgebouwd is om losse patronen af te vuren onder de definitie van vuurwapen in zijn oorspronkelijke categorie blijft vallen.

3. Magazijnen

De rapporteur heeft van een klein aantal deskundigen bijdragen ontvangen waarin werd voorgesteld om de controle op magazijnen voort te zetten door te bepalen dat magazijnen een "essentieel onderdeel" van een vuurwapen zijn. De rapporteur heeft grote bedenkingen bij deze aanpak en is bovendien gewezen op andere informatie: dat de constructie van een magazijn relatief simpel is, wat de vervaardiging van een magazijn betrekkelijk eenvoudig maakt, op de hoeveelheid magazijnen die reeds rechtmatig in het bezit zijn van bezitters van vuurwapens, en dat die voor een groot deel uitwisselbaar zijn. In hoeverre een dergelijke maatregel doeltreffend is, is derhalve niet duidelijk en de rapporteur stelt dan ook niet voor om magazijnen onder de definitie van "essentiële onderdelen" te laten vallen.

4. Informatie-uitwisseling

Bepaalde rechtshandhavingsinstanties hebben verbetering van de informatie-uitwisseling voorgesteld. De rapporteur stelt voor dat gegevens onmiddellijk toegankelijk moeten zijn door middel van interoperabele systemen.

5. Opslag

De rapporteur merkt op dat de meeste lidstaten reeds over regels beschikken inzake opslag van vuurwapens en bepleit een formalisering daarvan in de richtlijn en dat de voorschriften voor opslag de aard en de categorie van de betreffende vuurwapens in aanmerking nemen.

6. Medische tests

De rapporteur is van mening dat een aantal verbeteringen kunnen worden aangebracht in de eerste voorstellen van de Commissie, die de optimale praktijken in de lidstaten weerspiegeld worden. De rapporteur stelt voor dat de lidstaten een systeem voor controles opzetten, ofwel in de vorm van een periodieke beoordeling ofwel als een doorlopend proces van toezicht.

7. Bijzondere gevallen

De rapporteur stelt voor de bestaande bepaling in artikel 6 weer op te nemen waarvan lidstaten gebruik kunnen maken om onder specifieke omstandigheden aan bepaalde personen een vergunning te verlenen. De rapporteur heeft begrepen dat er organisaties zijn die dergelijke vergunningen nodig hebben, zoals wapensmeden, keuringsinstanties, fabrikanten, forensische wetenschappers, in bepaalde gevallen filmproducties en bepaalde personen voor eigen bescherming. De rapporteur stelt voor dat deze vergunningen per geval worden verleend, strikt beperkt en uitsluitend ingeval de openbare veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

De rapporteur stelt voor de voorwaarden voor vergunningen ten behoeve van historische doeleinden strikter te omschrijven, de vergunning uitsluitend af te geven als passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, en per geval, ter beoordeling van de lidstaat, te verlenen.

8. Onlineaankopen

De rapporteur stelt voor dat verkoop op afstand uitsluitend geoorloofd is mits de definitieve aflevering van het vuurwapen, het essentiële onderdeel of de munitie plaatsvindt nadat de noodzakelijke controles zijn uitgevoerd.

9. De verordening betreffende het onbruikbaar maken

Deskundigen zijn op een aantal technische problemen gestuit in verband met de nieuwe uitvoeringsverordening betreffende het onbruikbaar maken van vuurwapens, welke op 8 april in werking treedt. De rapporteur heeft een aantal manieren voorgesteld om die aan te pakken, van gedetailleerde amendementen op de uitvoeringsverordening, via een herziening van voorheen geldende normen, tot een specifiek amendement voor onbruikbaar gemaakte vuurwapens en technische definities van gleuven maken en vastpinnen.

10. Munitie

De rapporteur is van mening dat de reeds bestaande wetgeving op het gebied van controle op precursoren van explosieven van belang kan zijn voor de controle op munitie, in die zin dat verdachte aankopen of grote hoeveelheden munitie moeten worden gemeld. In het kader van inspanningen om het gevaar van onrechtmatig gebruik van rechtmatig voorhanden zijnde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie te verkleinen, zal dit soort voorschriften bijdragen aan het verminderen van risico's in verband met ongecontroleerde aankoop van munitie.

11. Vuurwapens van de categorieën A en B

De rapporteur is zich ervan bewust dat het voorstel van de Commissie om "semiautomatische vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens" over te brengen naar categorie A, bij de uitvoering veel praktische problemen met zich meebrengt en dat in het verleden bepaalde lidstaten ook iets dergelijks hebben geprobeerd en er van hebben afgezien.

MINDERHEIDSSTANDPUNT

Ingediend overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement

Door Mylène Troszczynski, uit naam van de ENF-Fractie

Overwegende hetgeen volgt:

- De herziening van Richtlijn 91/477/EEG is niet legitiem aangezien zij niet is afgestemd op de beoogde doelstellingen, te weten de bestrijding van moslimterroristen die aanvallen plegen in Europa en het blokkeren van de door hen gebruikte toevoerkanalen van vuurwapens;

- Het voorstel voor de herziening van Richtlijn 91/477/EEG is nutteloos, aangezien het niet is gericht op de illegale vuurwapenhandel die exponentieel toeneemt op het grondgebied van de lidstaten van het Schengengebied;

- De herziening van Richtlijn 91/477/EEG is inaccuraat en draagt de verkeerde oplossingen aan voor niettemin cruciale vraagstukken inzake de nationale en internationale veiligheid, zodat moslimterroristen hun gang kunnen gaan;

- De herziening van Richtlijn 91/477/EEG is onrechtvaardig, aangezien zij er slechts op is gericht de openbare vrijheden van rechtschapen burgers met betrekking tot het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens, te beperken, terwijl hiervoor reeds strikte regels bestaan;

- Het voorstel voor de herziening van Richtlijn 91/477/EEG is buitenproportioneel voor aan vuurwapens gerelateerde economische, culturele en sportieve sectoren die de gevolgen zullen ondervinden van slecht voorbereide wetgeving, die is opgesteld zonder degelijke effectbeoordeling;

De ENF-Fractie neemt afstand van de in de Commissie IMCO verrichte werkzaamheden en keert zich tegen de herziening van Richtlijn 91/477/EEG, die in haar huidige vorm ruim toereiekend is.

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (18.5.2016)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Rapporteur voor advies(*): Bodil Valero

(*) Medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op de verwerving, het voorhanden hebben en de in- en uitvoer van civiele vuurwapens is een omvangrijk EU-regelgevingskader van toepassing, meer bepaald Richtlijn 91/477/EEG als gewijzigd bij Richtlijn 2008/51/EG. De richtlijn beoogt vaststelling van minimumnormen voor de markering, opslag, vervaardiging, verhandeling, registratie en het onbruikbaar maken van vuurwapens, alsmede definiëring en kwalificatie van strafbare feiten.

Ondanks de strengere wetgeving vormt vuurwapengeweld nog steeds een aanzienlijke bedreiging in de EU. In de verklaring van de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van 29 augustus 2015 wordt opgeroepen tot het nemen van dringende maatregelen betreffende het onbruikbaar maken van vuurwapens om te voorkomen dat criminelen deze opnieuw gebruiksklaar maken en gebruiken. Ook wordt hierin nogmaals opgeroepen tot de herziening van de vuurwapenrichtlijn en de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak betreffende het onbruikbaar maken van vuurwapens, waarbij de traceerbaarheid in de bestaande wetgeving wordt verbeterd teneinde de lacunes en tekortkomingen in de tenuitvoerlegging ervan op nationaal niveau weg te werken.

In het verslag over de toepassing van de vuurwapenrichtlijn zijn tevens obstakels voor het traceren van vuurwapens vastgesteld die het gevolg zijn van verschillen tussen de lidstaten. In haar voorstel stelt de Commissie voor de bestaande wetgeving op een aantal punten te wijzigen, bijvoorbeeld:

•  gemeenschappelijke EU-normen inzake het onbruikbaar maken van vuurwapens;

•  gemeenschappelijke EU-regels inzake de markering van vuurwapens om de traceerbaarheid van wapens te verbeteren;

•  betere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, bijvoorbeeld wanneer een vergunning om een vuurwapen te bezitten is geweigerd door een andere nationale autoriteit, en een verplichting tot het aan elkaar koppelen van de nationale wapenregisters;

•  gemeenschappelijke criteria met betrekking tot alarmwapens (bijv. noodsignalen en startpistolen) om de transformatie ervan in volledig functionerende vuurwapens te voorkomen;

•  strengere regels inzake de online verwerving van vuurwapens, teneinde de verwerving van vuurwapens, belangrijke onderdelen daarvan of munitie via internet te voorkomen;

•  strengere verbodsregels voor bepaalde semiautomatische vuurwapens, die niet door particulieren in bezit mogen worden gehouden, zelfs niet nadat zij voorgoed onbruikbaar zijn gemaakt;

•  strengere voorwaarden voor de circulatie van onbruikbaar gemaakte vuurwapens;

•  strengere voorwaarden voor verzamelaars om het risico op verkoop aan criminelen te beperken.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft op 15 februari 2016 een minihoorzitting georganiseerd om de punten in de huidige richtlijn waarop verbetering mogelijk is te onderzoeken en de passende mate van harmonisatie op EU-niveau te verduidelijken.

De uitgenodigde vuurwapendeskundige benadrukte in het bijzonder de dreiging die uitgaat van omgebouwde en opnieuw gebruiksklaar gemaakte vuurwapens en de noodzaak van hoge gemeenschappelijke normen voor het onbruikbaar maken van vuurwapens in de EU, en wees erop dat elk essentieel onderdeel van een vuurwapen moet worden gemarkeerd zodat het in geval van diefstal of verlies kan worden getraceerd. De deskundige toonde aan dat een algemeen verbod op semiautomatische vuurwapens op basis van het criterium "gelijkenis" problematisch is, en dat de tenuitvoerlegging ervan niet haalbaar is voor de lidstaten.

Een andere uitgenodigde deskundige op het gebied van het verlenen van vergunningen en medische tests wees erop dat een zekere medische basistest (voor zowel lichamelijke vermogens als geestelijke gezondheid) noodzakelijk is om een vuurwapenvergunning te kunnen verlenen, alsook regelmatige follow-uptests.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de herziening van de richtlijn om de lacunes in de bestaande wetgeving op te vullen en de veiligheid van de Europese burgers te verbeteren. De rapporteur steunt daarom de meeste suggesties in het voorstel van de Commissie. Bepaalde onderdelen moeten echter worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving begrijpelijk, effectief, evenwichtig en evenredig is.

Voorts wil de rapporteur graag benadrukken dat deze richtlijn, hoewel het doel verbeterde veiligheid van de burgers is, niet gericht is op de aanpak van illegale wapens en de daarmee samenhangende georganiseerde misdaad en terroristische activiteiten: dit zijn slechts twee soorten problemen die verband houden met vuurwapens. De richtlijn is eerder bedoeld om te vermijden dat legale vuurwapens op de zwarte markt terechtkomen en om schietpartijen, zelfmoord, doodslag en ongelukken met vuurwapens te voorkomen.

De rapporteur betreurt dat de Commissie niet van tevoren een effectbeoordeling heeft ingediend. Hierin had de Commissie bijvoorbeeld kunnen verduidelijken welke en hoeveel vuurwapens onder het voorstel vallen, zodat het Parlement gemakkelijker een geïnformeerd standpunt over de kwestie kan innemen.

Op grond van deze overwegingen stelt de rapporteur amendementen voor die met name betrekking hebben op:

1.  de reikwijdte van de richtlijn (niet alleen vuurwapens, maar ook de essentiële onderdelen daarvan en munitie);

2.  de markering van essentiële onderdelen;

3.  het onbruikbaar maken van vuurwapens;

4.  informatie-uitwisseling tussen de lidstaten;

5.  verkoop op afstand;

6.  geschiktheidstests voor aanvragers van vergunningen;

7.  aanvullende veiligheidsmaatregelen.

In haar voorstel wil de Commissie bijlage I van de richtlijn wijzigen door aan categorie A "semiautomatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot automatische vuurwapens" en "de in de punten 1 tot en met 7 bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt" toe te voegen, waardoor dergelijke vuurwapens dus worden verboden. De rapporteur spreekt zijn steun uit voor deze bepaling.

De Commissie wenst tevens de zogeheten categorie B7 van "civiele semi-automatische vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens" naar categorie A te verplaatsen. De rapporteur acht deze bepaling in zijn huidige vorm niet begrijpelijk en in de praktijk niet uitvoerbaar, aangezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen vormgeving en technische kenmerken. Niet de verschijningsvorm maar de technische criteria van een wapen moeten doorslaggevend zijn, zoals de excitatie-energie van het vuurwapen, het kaliber, de mogelijkheid om er een groter magazijn aan vast te maken en andere kenmerken die niet door goede redenen worden gerechtvaardigd, zoals de pistoolgreep, een inklapbare voorraad, koelsystemen enzovoort. De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan haar voorstel op dit punt te heroverwegen.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Naar aanleiding van recente terreuraanslagen, die op tekortkomingen in de toepassing van Richtlijn 91/477/EEG hebben gewezen, met name wat het onbruikbaar maken (de neutralisatie) van wapens, de mogelijkheid tot ombouw en markeringsregels betreft, is in de in april 2015 aangenomen Europese Veiligheidsagenda en de verklaring van de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van 29 augustus 2015 opgeroepen tot de herziening van die richtlijn en tot een gemeenschappelijke aanpak voor het onbruikbaar maken van vuurwapens om het opnieuw gebruiksklaar maken en het gebruik ervan door criminelen te voorkomen.

(2)  De amendementen op Richtlijn 91/477/EEG van de Raad mogen niet het gevolg zijn van een verondersteld verband tussen de recente terreuraanslagen en het legale gebruik en bezit van wapens in de Unie door jagers, sportschutters en verzamelaars. De vervaardiging van, handel in en het voorhanden hebben en gebruiken van wapens en munitie zijn legitieme activiteiten en zijn van groot recreatief, sportief en economisch belang en belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid en welzijn in de Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2bis)  Bij het bewaren en uitwisselen van gegevens dient Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad1bis in acht te worden genomen.

 

_____________________

 

1bis  Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L …).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Bepaalde aangelegenheden in Richtlijn 91/477/EEG moeten verder worden uitgewerkt.

(3)  Bepaalde aangelegenheden in Richtlijn 91/477/EEG moeten dusdanig verder worden uitgewerkt dat de wapenhandel voor criminele en terroristische doeleinden kan worden bestreden en een geharmoniseerde toepassing door de lidstaten kan worden bevorderd.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Instellingen die zich bezighouden met de culturele of historische aspecten van wapens, als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn en in categorie A ingedeelde vuurwapens bezitten die zij voor de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn hebben verworven, moeten deze vuurwapens in hun bezit kunnen houden wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe vergunning heeft verleend en op voorwaarde dat deze vuurwapens onbruikbaar zijn gemaakt.

(4)  Instellingen en personen, zoals musea en verzamelaars, die zich bezighouden met de culturele, historische, wetenschappelijke, technische of educatieve aspecten van wapens, die als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn, moeten in categorie A ingedeelde vuurwapens kunnen bezitten en verwerven wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe vergunning heeft verleend en op voorwaarde dat deze instellingen of personen de nodige maatregelen hebben getroffen om elk risico voor de openbare veiligheid te vermijden, onder meer door middel van veilige opslag. De specifieke situatie, met inbegrip van de aard van de verzameling en het doel daarvan, moet bij elke vergunningverlening in aanmerking worden genomen.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Aangezien verzamelaars zijn aangeduid als een mogelijke bron van illegale handel in vuurwapens, moeten zij onder deze richtlijn vallen.

Schrappen

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Om misbruik van vuurwapens te voorkomen, moeten in deze richtlijn minimumeisen voor de veilige opslag van vuurwapens worden opgenomen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat personen die op rechtmatige wijze vuurwapens of munitie verwerven of voorhanden hebben redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de vuurwapens of munitie beveiligd zijn tegen verlies of diefstal en niet toegankelijk zijn voor derden.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Rekening houdend met het grote risico dat het opnieuw gebruiksklaar maken van onvolledig onbruikbaar gemaakte wapens met zich meebrengt en met het oog op betere beveiliging in de hele Unie, moeten onbruikbaar gemaakte vuurwapens onder deze richtlijn vallen. Daarnaast moeten voor de meest gevaarlijke vuurwapens strengere regels worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat die vuurwapens niet in bezit mogen worden gehouden of verhandeld. Deze regels moeten ook van toepassing zijn op vuurwapens van deze categorie zelfs nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt. Wanneer deze regels niet worden nageleefd, moeten de lidstaten passende maatregelen nemen, met inbegrip van de vernietiging van deze vuurwapens.

(7)  Rekening houdend met het grote risico dat het opnieuw gebruiksklaar maken van onvolledig onbruikbaar gemaakte wapens met zich meebrengt en met het oog op betere beveiliging in de hele Unie, moeten onbruikbaar gemaakte vuurwapens onder deze richtlijn vallen. Wanneer deze regels niet worden nageleefd, moeten de lidstaten passende maatregelen nemen, met inbegrip van de vernietiging van deze vuurwapens. In dit verband moet rekening worden gehouden met Uitvoeringsverordening (EU) 2015/24031bis van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn.

 

__________________

 

1bis PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de traceerbaarheid van onbruikbaar gemaakte vuurwapens te waarborgen, moeten zij in nationale registers worden bijgehouden.

(8)  Om de traceerbaarheid van onbruikbaar gemaakte vuurwapens te waarborgen, moet hun onbruikbaarmaking worden bijgehouden in nationale registers die regelmatig worden geactualiseerd en die toegankelijk zijn voor de wetshandhavingsinstanties van elke lidstaat.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Sommige semiautomatische vuurwapens kunnen makkelijk worden omgebouwd tot automatische vuurwapens, waardoor zij een bedreiging voor de veiligheid vormen. Ook zonder dergelijke ombouw tot vuurwapens van categorie A kunnen bepaalde semiautomatische vuurwapens een groot gevaar vormen wanneer hun patrooncapaciteit hoog is. Dergelijke semiautomatische wapens moeten daarom van civiel gebruik worden uitgesloten.

Schrappen

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om te vermijden dat markeringen makkelijk kunnen worden verwijderd en te verduidelijken op welke onderdelen de markeringen moeten worden aangebracht, moeten gemeenschappelijke markeringsregels worden ingevoerd.

(10)  Om te vermijden dat markeringen kunnen worden verwijderd en te verduidelijken op welke onderdelen de markeringen moeten worden aangebracht, moeten gemeenschappelijke markeringsregels worden ingevoerd. Die regels moeten rekening houden met de nieuwe materialen die worden gebruikt in de wapenfabricage en met de opkomst van 3D-geprinte wapens. Ze moeten ook rekening houden met ingevoerde wapens.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  De lidstaten moeten veiligheidscriteria betreffende de opslag en het vervoer van vuurwapens vaststellen; die criteria moeten aangepast zijn aan het aantal voorhanden zijnde vuurwapens en aan hun gevaarlijkheid.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Vuurwapens kunnen veel langer dan twintig jaar worden gebruikt. Om de traceerbaarheid van vuurwapens te waarborgen, moeten registers ervan voor een onbepaalde periode worden bijgehouden totdat de vernietiging ervan is bevestigd.

(11)  Vuurwapens kunnen veel langer dan twintig jaar worden gebruikt. Om de traceerbaarheid van vuurwapens te waarborgen, moeten registers ervan door de bevoegde autoriteiten voor een onbepaalde periode worden bijgehouden totdat de vernietiging ervan is bevestigd.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Verkoopovereenkomsten voor vuurwapens en onderdelen daarvan die met behulp van technieken voor communicatie op afstand zijn afgesloten, kunnen een ernstige bedreiging voor de veiligheid vormen aangezien deze moeilijker te controleren zijn dan de conventionele verkoopmethoden, in het bijzonder wat de online verificatie van de rechtsgeldigheid van vergunningen betreft. Het is daarom wenselijk de verkoop van wapens en onderdelen met behulp van technieken voor communicatie op afstand (in het bijzonder het internet) te beperken tot wapenhandelaren en -makelaren.

(12)  Verkoopovereenkomsten voor vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan die met behulp van technieken voor communicatie op afstand zijn afgesloten, kunnen specifieke bedreigingen voor de veiligheid vormen aangezien deze moeilijker te controleren zijn dan de conventionele verkoopmethoden. Om te zorgen voor toereikende controles is het daarom wenselijk de verkoop van wapens en onderdelen daarvan die met behulp van technieken voor communicatie op afstand (in het bijzonder het internet) te beperken tot wapenhandelaren en -makelaren, behalve indien het afleveren of ophalen van het vuurwapen plaatsvindt in het pand van een handelaar met een vergunning, bij een lokaal politiebureau of een andere bij de wetgeving van de betreffende lidstaat gemachtigde instantie, of indien de lidstaten er op een andere manier voor kunnen zorgen dat de identiteit, de vergunning en de respectieve documenten van de betrokken partijen worden geverifieerd en gecontroleerd. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de lidstaten om strengere regels vast te stellen met betrekking tot de particuliere verkoop van vuurwapens zonder tussenpersonen.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Daarnaast is het risico dat alarmwapens en andere typen vuurwapens voor het afvuren van losse patronen worden omgebouwd tot echte vuurwapens groot, en bij sommige terreurdaden zijn omgebouwde wapens gebruikt. Het is daarom essentieel het probleem van omgebouwde vuurwapens die bij misdrijven worden gebruikt, aan te pakken, met name door deze binnen de werkingssfeer van de richtlijn te brengen. Er moeten technische specificaties worden vastgesteld voor alarm- en seinwapens, alsook voor wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

(13)  Er moeten technische specificaties worden vastgesteld voor alarm- en seinwapens, alsook voor wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij nooit tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten beter te doen functioneren, moet de Commissie onderzoek voeren naar de noodzakelijke elementen van een systeem om dergelijke uitwisseling van informatie uit al bestaande geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten te ondersteunen. Indien wenselijk, mag het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.

(14)  Om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de traceerbaarheid van vuurwapens beter te doen functioneren, moet de Commissie onderzoek voeren naar de noodzakelijke elementen van een systeem om de informatie uit al bestaande geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten verplicht toegankelijk te maken voor alle lidstaten. Zo nodig moet het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie. Een dergelijk systeem moet niet alleen voorzien in de noodzaak om wapens te traceren die in het bezit zijn van particulieren of andere instellingen, maar moet er ook, in overeenstemming met de wetgeving, voor zorgen dat wapens kunnen worden getraceerd wanneer deze in beslag zijn genomen door of zijn overgedragen aan de autoriteiten of zijn afgestaan aan de lidstaten, zodat het mogelijk wordt om te achterhalen wat er met wapens gebeurt totdat deze worden vernietigd, weer worden gebruikt of weer op de markt worden gebracht.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op de passende uitwisseling van informatie over verleende en geweigerde vergunningen tussen de lidstaten, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen aan te nemen aan de Commissie worden overgedragen in verband met het aannemen van een handeling om de lidstaten in staat te stellen een dergelijk systeem voor de uitwisseling van informatie over verleende en geweigerde vergunningen op te zetten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(15)  Met het oog op de passende uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over verleende en geweigerde vergunningen, onderbrekingen en alle andere informatie als bedoeld in deze richtlijn, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen aan te nemen aan de Commissie worden overgedragen in verband met het aannemen van een handeling om de lidstaten in staat te stellen een dergelijk systeem voor de systematische en verplichte uitwisseling van informatie tussen de lidstaten op te zetten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 1 – lid 1 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 ter.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "essentieel onderdeel" verstaan de loop, de framegroep, de kastgroep, de slede of de cilinder, de grendel of het afsluiterblok, en elk hulpstuk dat is ontworpen of aangepast om het geluid van het vuren van een vuurwapen te verminderen, die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld.";

1 ter.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "essentieel onderdeel" verstaan de loop, de framegroep, de kastgroep, de slede of de cilinder, de grendel of het afsluiterblok, die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld.

Motivering

Geluiddempers zijn geen "essentiële onderdelen" en de veiligheid wordt niet vergroot wanneer deze worden toegevoegd.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 1 – lid 1 sexies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 sexies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapenmakelaar" verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan een wapenhandelaar, wiens handel of bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het kopen, verkopen of organiseren van de overbrenging van volledig geassembleerde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie binnen een lidstaat of naar een andere lidstaat, of het uitvoeren ervan naar een derde land.";

1 sexies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "wapenmakelaar" verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan een wapenhandelaar, wiens handel of bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het kopen, verkopen of organiseren van de overbrenging van volledig geassembleerde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie binnen een lidstaat of naar een andere lidstaat, het uitvoeren ervan naar een derde land of het invoeren ervan vanuit een derde land.

Motivering

Er is geen reden om de invoer van vuurwapens vanuit derde landen naar een lidstaat niet op te nemen onder de definitie van een wapenmakelaar.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 1 – lid 1 nonies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 nonies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "replicavuurwapens" verstaan voorwerpen die qua vormgeving gelijk zijn aan vuurwapens maar zodanig zijn vervaardigd dat zij niet kunnen worden omgebouwd om een schot af te vuren of een kogel of projectiel uit te stoten door explosieve voortstuwing.

Schrappen

Motivering

Een definitie van een replica die verwijst naar voorwerpen die qua uiterlijke verschijning lijken op vuurwapens en die niet kunnen worden omgebouwd om een schot af te vuren verwijst naar een voorwerp dat niet eens hypothetisch een vuurwapen is en derhalve niet moet worden opgenomen in de vuurwapenrichtlijn. Er bestaat geen behoefte aan bepalingen met betrekking tot speelgoed, decoratieve voorwerpen, enz. in de richtlijn. Bovendien zorgt het vage criterium van uiterlijke verschijning ervoor dat moeilijk onderscheid kan worden gemaakt tussen replica's en andere voorwerpen.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 1 – lid 1 decies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 decies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "onbruikbaar gemaakte vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn aangepast om deze voorgoed onbruikbaar te maken door een neutralisatie die inhoudt dat alle essentiële onderdelen van het vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden gemaakt en onmogelijk zodanig verwijderd, vervangen of aangepast kunnen worden dat het wapen op enigerlei wijze opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden gemaakt."

1 decies.  In de zin van deze richtlijn wordt onder "onbruikbaar gemaakte vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn aangepast om deze voorgoed onbruikbaar te maken door een neutralisatie die inhoudt dat alle essentiële onderdelen van het vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden gemaakt en onmogelijk zodanig verwijderd, vervangen of aangepast kunnen worden dat het wapen op enigerlei wijze opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden gemaakt, in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) 2015/24031bis van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn.

 

__________________

 

1bis  PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 2 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 bis)  Lid 1 wordt vervangen door:

"1.  Deze richtlijn laat de toepassing van de nationale bepalingen inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten onverlet.

"1.  Deze richtlijn laat de toepassing van de nationale bepalingen inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten, en een strengere wetgeving inzake illegale wapenhandel onverlet."

Motivering

Deze richtlijn moet de grensoverschrijdende traceerbaarheid en de transparantie van het voorhanden hebben en de verkoop van wapens verbeteren en bovendien de actieve bestrijding van de illegale wapenhandel mogelijk maken.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op de verwerving en het voorhanden hebben, overeenkomstig de nationale wetgeving, van wapens en munitie door de strijdkrachten, politie of overheidsdiensten. Zij is evenmin van toepassing op commerciële transacties in wapens en munitie voor oorlogsdoeleinden.".

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op de verwerving en het voorhanden hebben, overeenkomstig de nationale wetgeving, van wapens en munitie door de strijdkrachten, de politie, overheidsdiensten of verzamelaars en instellingen met een cultureel of historisch oogmerk op wapengebied, die als zodanig erkend zijn in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn. Zij is evenmin van toepassing op commerciële transacties in defensiegerelateerde producten of op de verwerving of het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie waarvoor een vergunning, registratie of aangifte vereist is overeenkomstig de nationale wetgeving door musea en verzamelaars die als zodanig zijn erkend door de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Lidstaten die voor verzamelaars een specifiek statuut in het leven roepen of hebben geroepen, stellen vast welke bepalingen van de huidige richtlijn op hen van toepassing zijn.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een op de markt gebracht vuurwapen of onderdeel daarvan wordt gemarkeerd en geregistreerd in overeenstemming met deze richtlijn.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een op de markt gebracht vuurwapen of essentieel onderdeel daarvan, die na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn wordt vervaardigd, van een onverwijderbare markering wordt voorzien en onverwijld na de vervaardiging of invoer ervan alvorens het op de markt wordt gebracht wordt geregistreerd in overeenstemming met deze richtlijn.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Ten behoeve van de identificatie en tracering van elk geassembleerd vuurwapen eisen de lidstaten dat bij de vervaardiging van elk vuurwapen of op het ogenblik van de invoer ervan in de Unie een unieke markering met de naam van de fabrikant, het land of de plaats van vervaardiging, het serienummer en het jaar van vervaardiging (indien dit nog geen onderdeel uitmaakt van het serienummer) wordt aangebracht. Zulks onverminderd de aanbrenging van de merknaam van de fabrikant.

2.  Ten behoeve van de identificatie en tracering van elk geassembleerd vuurwapen en de essentiële onderdelen daarvan eisen de lidstaten dat bij de vervaardiging van elk vuurwapen of van elk essentieel onderdeel van dat vuurwapen of op het ogenblik van de invoer ervan in de Unie een unieke markering met de naam van de fabrikant, het land of de plaats van vervaardiging, het serienummer en het jaar van vervaardiging (indien dit nog geen onderdeel uitmaakt van het serienummer) en het type of model en het kaliber van het vuurwapen wordt aangebracht. Zulks onverminderd de aanbrenging van de merknaam van de fabrikant.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De markering wordt aangebracht op de kastgroep van het vuurwapen.

Schrappen

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 2 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit staatsvoorraden afkomstige wapens die op de civiele markt worden gebracht met het oog op permanent civiel gebruik, worden voorzien van een unieke markering aan de hand waarvan het land van herkomst kan worden geïdentificeerd.

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit staatsvoorraden afkomstige wapens of essentiële onderdelen daarvan die op de civiele markt worden gebracht met het oog op permanent civiel gebruik, worden voorzien van een unieke markering aan de hand waarvan het land van herkomst kan worden geïdentificeerd.

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Iedere lidstaat stelt het als wapenhandelaar of -makelaar op zijn grondgebied werkzaam zijn afhankelijk van een vergunning op grond van ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.".

3.  Iedere lidstaat stelt het als wapenhandelaar of -makelaar op zijn grondgebied werkzaam zijn afhankelijk van een vergunning op grond van ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar en de transparantie van de handelsactiviteiten. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"In dit systeem van gegevensbestanden wordt van elk vuurwapen het type, merk, model, kaliber en serienummer bijgehouden, alsmede de namen en adressen van de leverancier en de persoon die het wapen verwerft of voorhanden heeft. De gegevens van vuurwapens, met inbegrip van onbruikbaar gemaakte vuurwapens, worden bijgehouden totdat de vernietiging van het vuurwapen door een bevoegde instantie is bevestigd."

"In dit systeem van gegevensbestanden wordt van elk vuurwapen met name het type, merk, model, kaliber en serienummer bijgehouden, alsmede de namen en adressen van de leverancier en de persoon die het wapen verwerft of voorhanden heeft. De gegevens van vuurwapens worden voor onbepaalde tijd bijgehouden totdat de vernietiging van het vuurwapen door een bevoegde instantie is bevestigd.

 

De lidstaten zorgen er uiterlijk op [datum] voor dat de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens in hun nationale register. Zij wijzen daartoe de autoriteit aan die met het verlenen van deze toegang belast is en brengen de Commissie van deze aanwijzing op de hoogte".

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 4 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het in lid 1 bedoelde systeem omvat ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.

2.  Het in lid 1 bedoelde systeem omvat ten minste een controle van de persoonlijke en beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van de wapenhandelaar of -makelaar evenals een controle van de transparantie van de handelsactiviteiten. Wanneer het een rechtspersoon betreft, is de controle gericht op de rechtspersoon en op de persoon die het bedrijf leidt.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  ten minste 18 jaar oud zijn, behalve in het geval van het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van de jacht en het sportschieten, mits in dat geval personen jonger dan 18 jaar toestemming hebben van de ouders, of onder ouderlijk toezicht staan dan wel onder toezicht staan van een volwassene met een geldige vuurwapen- of jachtvergunning of zich in een erkend of anderszins goedgekeurd opleidingscentrum bevinden;

(a)  ten minste 18 jaar oud zijn, behalve in het geval van verwerving, met uitzondering van aankoop, en het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van de jacht en het sportschieten, mits in dat geval personen jonger dan 18 jaar toestemming hebben van de ouders, of onder ouderlijk toezicht staan dan wel onder toezicht staan van een volwassene met een geldige vuurwapen- of jachtvergunning of zich in een erkend of anderszins goedgekeurd opleidingscentrum bevinden;

Motivering

De Commissie heeft de tekst, die met dit amendement weer wordt ingevoerd, zonder goede reden geschrapt. De zeer beperkte en streng gecontroleerde uitzondering die de lidstaten in staat stelt bepaalde minderjarigen toe te staan te beschikken over vuurwapens is noodzakelijk voor bepaalde soorten onderwijs, met name ten aanzien van de bosbouw. Bovendien is het niet logisch om toe te staan dat deze minderjarigen beschikken over vuurwapens, maar de aankoop van dezelfde vuurwapens niet toe te staan. Deze vuurwapens worden streng gecontroleerd.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  waarschijnlijk geen gevaar voor zichzelf, de openbare orde of de openbare veiligheid zullen vormen; een veroordeling voor een opzettelijk geweldmisdrijf wordt beschouwd als een indicatie van een dergelijk gevaar.

(b)  waarschijnlijk geen gevaar voor zichzelf en anderen, de openbare orde of de openbare veiligheid zullen vormen; een veroordeling voor een opzettelijk geweldmisdrijf wordt beschouwd als een indicatie van een dergelijk gevaar.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  zich ertoe verbinden hun wapens te bewaren conform de opslag- en vervoerscriteria die zijn vastgesteld in de wetgeving van de lidstaat waar zij gevestigd zijn en zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 bis.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Teneinde het risico op diefstal van in categorie B ingedeelde vuurwapens die door particulieren in bezit worden gehouden zoveel mogelijk te beperken, voorzien de lidstaten in veiligheidscriteria met betrekking tot de opslag, het voorhanden hebben en het vervoer van vuurwapens en munitie. Deze criteria moeten aangepast zijn aan de gevaarlijkheid van het vuurwapen en aan het aantal voorhanden zijnde vuurwapens.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien in medische standaardtests voor de afgifte of verlenging van een in lid 1 bedoelde vergunning en trekken de vergunning in als niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden op basis waarvan zij is verleend.

Schrappen

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Deze richtlijn laat het bezit van vuurwapens en munitie die zijn verkregen via een erfenis onverlet. De lidstaten beperken het bezit van dergelijke vuurwapens door eigenaren die niet beschikken over de juiste vergunning.

Motivering

De situatie van personen zonder juiste vergunning die een vuurwapen erven, wat ongeacht hun wil gebeurt, moet worden opgelost. Hoewel hun bezit en gebruik van een dergelijk vuurwapen moet worden beperkt, dient er geen twijfel te bestaan over hun eigendom en bepaalde daaraan ontleende rechten, zoals hun recht om het vuurwapen te verkopen.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Wanneer voor de test de correcte procedure wordt gevolgd, is de autoriteit of persoon die de geschiktheidstest uitvoert niet verantwoordelijk voor de acties van de persoon die is getest.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  De lidstaten trekken de vergunning als bedoeld in lid 1 in als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van dit artikel.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de verwerving en het voorhanden hebben van in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie te verbieden en de vuurwapens en munitie die in strijd met deze bepaling in bezit werden gehouden en daarom in beslag zijn genomen te vernietigen.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de verwerving en het voorhanden hebben van in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie te verbieden en de vuurwapens en munitie die in strijd met deze bepaling in bezit werden gehouden en daarom in beslag zijn genomen te vernietigen. In bijzondere gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten omwille van de nationale defensie vergunningen verlenen voor het voorhanden hebben van dergelijke vuurwapens en munitie, indien zulks niet strijdig is met de openbare orde en veiligheid.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 6 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten mogen aan instellingen die zich bezighouden met de culturele of historische aspecten van wapens en als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn, vergunning verlenen om in het bezit te zijn van in categorie A ingedeelde vuurwapens die zij voor [the date of entry into force of this Directive] hebben verworven, op voorwaarde dat deze onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 ter.

Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten aan instellingen en personen die zich bezighouden met de culturele, historische, wetenschappelijke, technische of educatieve aspecten van wapens en als zodanig zijn erkend door de lidstaat op wiens grondgebied zij gevestigd zijn, vergunning verlenen om in het bezit te zijn van in categorie A ingedeelde vuurwapens en munitie die zij voor [the date of entry into force of this Directive] hebben verworven, op voorwaarde dat deze onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie of hiervan zijn vrijgesteld omwille van het behoud van cultureel en historisch erfgoed of wetenschappelijke, technische of educatieve aspecten en indien kan worden aangetoond dat de opslag ervan geen gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verwerving van in de categorieën A, B en C ingedeelde vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie met behulp van technieken voor communicatie op afstand, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad(*), mag enkel aan wapenhandelaren en -makelaren worden toegestaan en staat onder strikte controle van de lidstaten.

De verwerving van in de categorieën A, B en C ingedeelde vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan met behulp van technieken voor communicatie op afstand, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad(*), mag enkel aan wapenhandelaren en -makelaren worden toegestaan en staat onder strikte controle van de lidstaten.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het korter maken van een lang vuurwapen door aanpassing van een of meer essentiële onderdelen hiervan en leidend tot een nieuwe indeling van het wapen als kort vuurwapen wordt aangemerkt als vervaardiging en dus illegaal is, tenzij dit wordt gedaan door een handelaar of wapenmaker met een vergunning.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  In artikel 7 wordt aan lid 3 de volgende alinea toegevoegd:

 

De gegevens betreffende vuurwapens van categorie B, en alle besluiten tot vergunning of weigering van een vergunning en van het bezit van dergelijke vuurwapens moeten worden bijgehouden in de geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten en moeten rechtstreeks toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 7 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In artikel 7 wordt aan lid 4 de volgende alinea toegevoegd:

Schrappen

"De maximumlimieten mogen niet meer dan vijf jaar bedragen. De vergunning kan worden verlengd als nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden op basis waarvan zij is verleend."

 

Motivering

De toevoeging van een verplichte termijn voor vergunningen leidt tot veel meer administratieve lasten voor de autoriteiten en personen die op legale wijze in bezit zijn van een vuurwapen, zonder dat dit de veiligheid verhoogt. Deze middelen zouden beter kunnen worden ingezet om illegale vuurwapens te bestrijden.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 bis – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om te waarborgen dat alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen ten aanzien van wapenfabrikanten en -handelaren om te waarborgen dat alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat die wapens zijn gemarkeerd in overeenstemming met artikel 4, lid 1, van deze richtlijn en dat ze zijn geregistreerd in de geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden in de lidstaten.

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 bis – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt technische specificaties vast voor alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, om te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd.

De lidstaten nemen maatregelen om te waarborgen dat alarm- en seinwapens, alsook wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, niet tot vuurwapens kunnen worden omgebouwd. De Commissie stelt vóór 31 december 2016 overeenkomstig de in artikel 13 bis, lid 2, van deze richtlijn bedoelde procedure gemeenschappelijke normen voor het ombouwen vast die waarborgen dat het ombouwen van een vuurwapen dat ertoe leidt dat dit vuurwapen in een andere categorie moet worden ingedeeld op een zodanige manier plaatsvindt dat dit onomkeerbaar is.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 ter – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het onbruikbaar maken van vuurwapens door een bevoegde autoriteit wordt gecontroleerd teneinde te garanderen dat de betreffende vuurwapens door deze bewerkingen inderdaad voorgoed onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen ervoor dat in het kader van deze controle een certificaat of document wordt afgegeven waaruit blijkt dat het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt, dan wel op het vuurwapen een duidelijk zichtbare markering wordt aangebracht waaruit dat blijkt.

Rekening houdend met Uitvoeringsverordening (EU) 2015/24031bis van de Commissie van 15 december 2015 nemen de lidstaten maatregelen om ervoor te zorgen dat het onbruikbaar maken van vuurwapens door een bevoegde autoriteit wordt gecontroleerd teneinde te garanderen dat de betreffende vuurwapens door deze bewerkingen inderdaad voorgoed onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen ervoor dat in het kader van deze controle een certificaat en document wordt afgegeven waaruit blijkt dat het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt en dat op elk essentieel onderdeel van het onbruikbaar gemaakte vuurwapen een duidelijk zichtbare markering wordt aangebracht waaruit dat blijkt.

 

De lidstaten wijzen de autoriteit aan die bevoegd is om vuurwapens onbruikbaar te maken en brengen de Commissie uiterlijk op [datum] van deze aanwijzing op de hoogte.

 

__________________

 

1bis PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62.

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 ter – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt normen en technieken voor het onbruikbaar maken van wapens vast om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13 ter, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten stellen regels vast over de veilige opslag van de in categorie A, B en C bedoelde vuurwapens en munitie die voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan die in de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, waarbij wordt gewaarborgd dat vuurwapens en munitie zodanig worden bewaard dat elk risico dat niet-bevoegde personen zich er toegang toe verschaffen tot een minimum wordt beperkt.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 10 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Overtollige voorraden dienstwapens van categorie A, die tot dusver werden gebruikt door de politie, de douane en het leger, worden op onomkeerbare wijze onbruikbaar gemaakt overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015, met uitzondering van transacties die in overeenstemming zijn met de vergunningen die uit hoofde van artikel 6, lid 1 of 2, zijn verleend.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Naast het noodzakelijke registratiesysteem voor wapens die in het bezit zijn van particulieren of andere entiteiten, houdt elke lidstaat, in overeenstemming met de wetgeving, een register bij om ervoor zorgen dat wapens die in beslag zijn genomen door de autoriteiten of zijn afgestaan aan de staat kunnen worden getraceerd vanaf het moment dat deze worden afgestaan of in beslag worden genomen tot het moment dat deze worden vernietigd, in gebruik worden genomen door de autoriteiten of weer op de markt worden gebracht.

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 9

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 13 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen informatie uit over vergunningen die zijn verleend voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat, alsook informatie over de weigering om overeenkomstig artikel 7 vergunning te verlenen.

4.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wisselen uiterlijk op [datum] en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad1bis langs elektronische weg informatie uit over vergunningen die zijn verleend voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat, alsook informatie over de weigering om overeenkomstig artikel 7 vergunning te verlenen.

 

___________________

 

1bis Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L …).

Motivering

Informatie-uitwisseling moet doeltreffend en in overeenstemming met de bestaande wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zijn.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie dient elke vijf jaar bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen, met name betreffende de categorieën van vuurwapens in bijlage I en aangelegenheden rond nieuwe technologieën zoals 3D-printen. Het eerste verslag wordt twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn ingediend.

De Commissie dient elke vijf jaar bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn, met inbegrip van een geschiktheidscontrole van de nieuwe bepalingen, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen, met name betreffende de categorieën van vuurwapens in bijlage I en aangelegenheden rond het modulaire ontwerp van wapens en nieuwe technologieën zoals 3D-printen. Het eerste verslag wordt twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn ingediend.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 17 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie voert uiterlijk [date] onderzoek uit naar de noodzakelijke elementen van een systeem voor de uitwisseling van informatie uit de in artikel 4, lid 4, bedoelde geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden tussen de lidstaten. Indien wenselijk, gaat het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.";

De Commissie voert uiterlijk [date] onderzoek uit naar de noodzakelijke elementen van een systeem dat elke lidstaat toegang geeft tot de informatie uit de in artikel 4, lid 4, bedoelde geautomatiseerde systemen voor gegevensbestanden. Indien wenselijk, gaat het resultaat van het onderzoek door de Commissie vergezeld van een wetgevingsvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande instrumenten voor de uitwisseling van informatie.";

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

Richtlijn 91/477/EEG

BIJLAGE I – deel II

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Bijlage I bij Richtlijn 91/477/EEG, punt II, wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

(a)  punt A wordt als volgt gewijzigd:

 

(i)  aan categorie A worden de volgende punten toegevoegd:

 

‘6  Semiautomatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot automatische vuurwapens;

 

7  Civiele semiautomatische vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens;

 

8  De in de punten 1 tot en met 7 bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt."

 

(ii)  in categorie B wordt punt 7 geschrapt;

 

(iii)  aan categorie C worden de volgende punten toegevoegd:

 

‘5  Alarm- en seinwapens, wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, en replicawapens;

 

6  De in de categorie B en de in de punten 1 tot en met 5 van categorie C bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt."

 

(b)  in punt B wordt de volgende tekst geschrapt:

 

"Het sluitingsmechanisme, de kamer en de loop van vuurwapens die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld."

 

Motivering

Het voorgestelde amendement kan nadelig zijn voor het vermogen van bepaalde lidstaten op het gebied van totale defensie.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Richtlijn 91/477/EEG

Bijlage I – deel II – punt A – categorie C – punt 5

 

Bestaande tekst  

Amendement

 

(13 bis)  Bijlage I bij Richtlijn 91/477/EEG, punt II, wordt als volgt gewijzigd:

 

aan categorie C wordt het volgende punt toegevoegd:

5.  Alarm- en seinwapens, wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, en replicawapens;

5.  Vuurwapens ingedeeld in de categorieën A en B en de punten 1 tot en met 4 van categorie C, nadat deze zijn omgebouwd tot alarm- en seinwapens, wapens voor saluutschoten en akoestische signalen, gas-, paintball-, airsoft-, Flobert-, of percussieslotwapens.

Motivering

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Controle op de verwerving en het bezit van vuurwapens

Document- en procedurenummers

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

LIBE

14.12.2015

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

28.4.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bodil Valero

10.12.2015

Behandeling in de commissie

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Datum goedkeuring

9.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

6

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eugen Freund, Georgi Pirinski

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Controle op de verwerving en het bezit van vuurwapens

Document- en procedurenummers

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Datum indiening bij EP

18.11.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

13.7.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

10

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Datum indiening

2.8.2016