Procedura : 2015/0269(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0251/2016

Teksty złożone :

A8-0251/2016

Debaty :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0068

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1333kWORD 1024k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Vicky Ford

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Bodil Valero, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (*)
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0750),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0358/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez polski Senat i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0251/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W odpowiedzi na ostatnie ataki terrorystyczne, które uwydatniły luki w wykonywaniu dyrektywy 91/477/EWG, w szczególności w odniesieniu do pozbawiania broni cech użytkowych oraz przerabiania i oznakowania broni, w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa, która została przyjęta w kwietniu 2015 r., oraz deklaracji Rady Ministrów Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2015 r. zaapelowano o dokonanie przeglądu przedmiotowej dyrektywy oraz o przyjęcie wspólnego podejścia do pozbawiania broni palnej cech użytkowych w celu zapobiegnięcia przywróceniu jej cech użytkowych i użyciu przez przestępców.

skreśla się

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Przechowywanie i wymiana informacji na podstawie niniejszej dyrektywy przebiega zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a.

 

_____________________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)   Należy wziąć pod uwagę fakt, że terroryzm i poważne przestępstwa nie zostały skutecznie powstrzymane poprzez tworzenie nieuzasadnionych przeszkód dla przestrzegających prawa myśliwych i sportowców.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niektóre aspekty objęte dyrektywą 91/477/EWG wymagają dalszej poprawy.

(3)  Niektóre aspekty wynikające z dyrektywy 91/477/EWG powinny zostać poprawione, czego należy dokonać w sposób proporcjonalny, aby zwalczać nielegalny handel bronią palną do celów działalności przestępczej lub terrorystycznej oraz wspierać ujednolicone stosowanie odnośnych zasad przez państwa członkowskie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Definicja pojęcia „broń palna” powinna zostać doprecyzowana, należy również poprawić kontrolę istotnych komponentów poprzez włączenie do tej definicji wszelkich przedmiotów przenośnych posiadających ten sam istotny komponent co broń palna. Istotny komponent będący częścią tego rodzaju urządzeń powinien być uznany za zdatny do zastosowania w broni palnej, gdy ww. komponent bez znacznej modyfikacji może zostać przeniesiony z danego urządzenia do broni palnej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Krajowe siły zbrojne państwa członkowskiego, w rozumieniu danego prawa krajowego, mogą – poza wojskiem – obejmować też jednostki takie jak gwardia narodowa oraz rezerwa czy dobrowolne siły obronne uczestniczące w krajowych systemach obrony pod dowództwem krajowych sił zbrojnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  Niektóre osoby mają uzasadniony interes w uzyskaniu dostępu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A, pod warunkiem, że zwolnienia są przyznawane w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach. Osoby te mogłyby obejmować między innymi rusznikarzy, centra badań, producentów, biegłych, naukowców kryminalistycznych, a w określonych przypadkach także osoby zaangażowane w produkcję filmową.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d)  Państwom członkowskim należy zezwolić na upoważnianie osób fizycznych do nabywania i posiadania niedozwolonej broni palnej i jej istotnych komponentów w celach obrony narodowej, na przykład w kontekście dobrowolnego szkolenia wojskowego przewidzianego w prawie państwa członkowskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Podmioty zajmujące się kulturowymi i historycznymi aspektami broni oraz uznane za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę, oraz będące w posiadaniu broni palnej należącej do kategorii A, nabytej przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, powinny móc zatrzymać tą broń palną na podstawie pozwolenia wydanego przez dane państwo członkowskie oraz pod warunkiem, że przedmiotowa broń palna została pozbawiona cech użytkowych.

(4)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wydawania uznanym muzeom i kolekcjonerom pozwoleń dotyczących nabywania i posiadania niedozwolonej broni palnej w celach historycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych, edukacyjnych, estetycznych lub związanych z dziedzictwem, pod warunkiem, że wykażą oni jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia, iż podjęli niezbędne środki w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, łącznie z zapewnieniem bezpiecznego przechowywania. Wszelkie takie pozwolenia powinny brać pod uwagę i odzwierciedlać konkretną sytuację, w tym charakter kolekcji oraz jej cel.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Biorąc pod uwagę to, że kolekcjonerów uznano za potencjalne źródło obrotu bronią palną, należy ich objąć niniejszą dyrektywą.

(5)  Kolekcjonerzy posiadają takie same prawa jak inni użytkownicy objęci dyrektywą 91/477/EWG, zatem powinni być włączeni w jej zakres.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)   Ponieważ pośrednicy świadczą podobne usługi do sprzedawców, również należy ich objąć niniejszą dyrektywą.

(6)   Ponieważ pośrednicy świadczą podobne usługi do sprzedawców, również należy ich objąć niniejszą dyrektywą i nałożyć na nich takie same obowiązki dotyczące wszystkich istotnych kwestii, co na sprzedawców.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Niniejsza dyrektywa powinna precyzować, że działalność sprzedawcy obejmuje nie tylko produkcję, ale także istotne zmiany lub przeróbki broni palnej, takie jak skrócenie gotowej broni palnej powodujące zmianę jej kategorii lub podkategorii, a ponadto istotne zmiany lub przeróbki istotnych komponentów broni palnej i amunicji, oraz że jedynie autoryzowani sprzedawcy powinni mieć prawo do prowadzenia działalności w tym zakresie. Ręczne ładowanie i napełnianie amunicji z komponentów amunicji na użytek prywatny nie powinno być uznawane za istotną zmianę.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Podobnie jak w przypadku systemu zgłaszania podejrzanych transakcji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady1a (UE) nr 98/2013, transakcja zakupu kompletnych sztuk amunicji lub zapłonników amunicji ostrej powinna zostać uznana za podejrzaną, jeżeli na przykład dotyczy ilości nietypowych dla użytku własnego lub jeśli nabywca wydaje się niezaznajomiony z użyciem amunicji lub nie chce potwierdzić swojej tożsamości. Jeżeli pośrednik lub sprzedawca nie może zweryfikować tożsamości nabywcy, płatność gotówką za nabycie broni palnej powinna zostać zabroniona.

 

_____________________

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013

 

z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i

używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39

z 9.2.2013, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko przywracania do użytku broni palnej pozbawionej cech użytkowych w nieprawidłowy sposób oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, broń palną pozbawioną cech użytkowych należy objąć zakresem niniejszej dyrektywy. Ponadto w odniesieniu do najniebezpieczniejszej broni palnej należy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy, aby dopilnować, że nie wolno posiadać takiej broni palnej ani wprowadzać jej do obrotu. Przepisy te powinny mieć również zastosowanie do broni palnej należącej do tej kategorii nawet po pozbawieniu jej cech użytkowych. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów państwa członkowskie powinny przedsięwziąć odpowiednie środki, w tym zniszczyć taką broń palną.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Nabywanie i posiadanie broni palnej powinno być dozwolone jedynie w przypadkach osób, które przedstawiły ku temu ważną przyczynę. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość uznania, że nabycie i posiadanie broni palnej do celów takich jak na przykład łowiectwo, strzelectwo sportowe, działalność stowarzyszeń kultywujących tradycje i zwyczaje oraz podmiotów zajmujących się aspektami kulturowymi i historycznymi, różne działania w celach naukowych, technicznych i badawczych oraz rekonstrukcje wydarzeń historycznych, wykorzystanie przy produkcji filmowej lub do badań historycznych stanowi ważną przyczynę.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić wdrożenie skutecznego systemu monitorowania nabywania i posiadania broni palnej. Taki system, który może być ciągły lub okresowy, powinien być oparty albo na ocenie odnośnych informacji lekarskich i psychologicznych w chwili wydania lub odnowienia pozwolenia, albo na skutecznym, alternatywnym systemie ciągłego monitorowania z uwzględnieniem powiązanego ryzyka oraz wszelkich odpowiednich wskazań, np. ze strony personelu medycznego, sygnalizujących, że warunki dopuszczenia do posiadania broni palnej mogą już nie być spełniane.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Broń palna i amunicja powinny być przechowywane w sposób bezpieczny, jeśli nie są bezpośrednio nadzorowane. Kryteria przechowywania i bezpiecznego transportu powinny zostać określone w ustawodawstwie krajowym, biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj danej broni palnej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, taka broń powinna być wpisywana do ewidencji krajowej.

(8)  Aby zwiększyć możliwość śledzenia broni palnej oraz istotnych komponentów, a także ułatwić ich swobodny przepływ, zarówno zmontowana broń palna, jak i wszystkie osobno sprzedawane istotne komponenty powinny zostać oznaczone w nieusuwalny sposób na etapie produkcji lub niezwłocznie po ich przywiezieniu do Unii. Wymogi identyfikowalności nie powinny mieć zastosowania do broni palnej, która została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Wdrażanie i uznawanie we wszystkich państwach członkowskich europejskiej karty broni palnej jako głównego dokumentu wymaganego od myśliwych i strzelców sportowych powinno zostać usprawnione poprzez zadbanie o to, by państwa członkowskie nie uzależniały wydania, odnowienia i akceptacji europejskiej karty broni palnej od uiszczenia opłaty lub należności przekraczającej koszty administracyjne lub jakichkolwiek innych nieuzasadnionych kosztów, bądź od dodatkowej procedury administracyjnej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby uniknąć łatwego usuwania oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, na których elementach takie oznaczenia powinny być umieszczane, należy przyjąć wspólne przepisy UE dotyczące oznakowania.

(10)  Aby zapobiec łatwemu usuwaniu oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, na których elementach takie oznaczenia powinny być umieszczane, należy przyjąć wspólne przepisy UE dotyczące oznakowania. Zasady te powinny mieć zastosowanie wyłącznie do broni palnej i jej istotnych komponentów sprzedawanych osobno, które są wprowadzane na rynek począwszy od dnia, w którym państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania najważniejszych przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Broń palna może być używana znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej, jej dokumentacja powinna być przechowywana przez czas nieokreślony aż do potwierdzenia jej zniszczenia.

(11)  Broń palna może być używana znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej i jej istotnych komponentów, ich dokumentacja powinna być przechowywana przez czas nieokreślony aż do potwierdzenia jej zniszczenia lub pozbawienia cech użytkowych. Dostęp do tej dokumentacji i wszelkich odnośnych danych osobowych powinien być ograniczony wyłącznie do uprawnionych organów. Wymóg, aby kontynuować prowadzenie ewidencji broni palnej i istotnych komponentów po pozbawieniu cech użytkowych, powinien mieć zastosowanie tylko w przypadku takiej broni palnej i jej istotnych komponentów, które były już uwzględnione w ewidencji, oraz do osób posiadających je w momencie pozbawienia ich cech użytkowych. Wymóg nie powinien mieć zastosowania do kolejnych transferów takiej broni palnej lub istotnych komponentów pozbawionych cech użytkowych, które na mocy prawa krajowego obowiązującego przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy zostały wykreślone z ewidencji po pozbawieniu ich cech użytkowych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Metody sprzedaży broni palnej i jej komponentów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość mogą stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ trudniej jest je kontrolować niż tradycyjne metody sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do internetowej weryfikacji legalności pozwoleń. Dlatego należy ograniczyć sprzedaż broni i jej elementów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności internetu, do działalności sprzedawców i pośredników.

(12)  Wprowadzanie do obrotu broni palnej, istotnych komponentów i amunicji za pośrednictwem internetu lub innych środków komunikacji na odległość, na przykład za pomocą internetowych katalogów aukcyjnych lub ogłoszeń drobnych i organizowanie sprzedaży lub innych transakcji, na przykład przez telefon lub pocztą elektroniczną, gdy jest to dozwolone na mocy prawa krajowego, powinno być wykonalne pod warunkiem zapewnienia możliwości weryfikacji tożsamości i prawa do przeprowadzenia tego rodzaju transakcji. Dlatego należy zapewnić, by warunki zakupu broni palnej, jej istotnych komponentów i amunicji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, a w szczególności internetu, umożliwiały sprzedawcy, pośrednikowi, organowi publicznemu lub jego przedstawicielowi weryfikację przynajmniej tożsamości nabywców oraz, jeżeli jest to wymagane, ich uprawnień do nabycia broni palnej, najpóźniej na etapie dostawy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Działalność autoryzowanych sprzedawców i pośredników podlegająca przepisom niniejszej dyrektywy powinna obejmować zakup, sprzedaż, przywóz, wywóz, prezentację, montaż, zmiany, przeróbki, konserwację, przechowywanie, transport, wysyłkę, dystrybucję, dostawę, wymianę lub wynajem broni palnej i jej istotnych komponentów. Sprzedawcy i pośrednicy powinni sprzedawać, transferować lub dostarczać broń palną i jej istotne komponenty wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie pozwolenia lub licencje, prowadzić rejestr sprzedaży oraz powiadamiać właściwe władze państw członkowskich o każdej sprzedaży, transferze lub dostawie.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ponadto ryzyko przerabiania broni alarmowej i innych rodzajów broni palnej na amunicję ślepą na prawdziwą broń palną jest wysokie, a w niektórych zamachach terrorystycznych wykorzystywano przerobioną broń. Dlatego istotne jest zajęcie się problemem przerobionej broni palnej wykorzystywanej w przestępstwach kryminalnych, w szczególności poprzez uwzględnienie takiej broni w zakresie stosowania dyrektywy. Należy przyjąć specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

(13)  Ponadto w celu uniknięcia ryzyka produkowania broni alarmowej i innych rodzajów broni palnej na amunicję ślepą w sposób umożliwiający przerobienie jej na prawdziwą broń palną należy przyjąć specyfikacje techniczne, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu poprawy funkcjonowania wymiany informacji między państwami członkowskimi Komisja powinna ocenić niezbędne elementy systemu w celu wsparcia takiej wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych w poszczególnych państwach członkowskich. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, może zostać dołączony wniosek legislacyjny, uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.

(14)  W celu poprawy funkcjonowania wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz identyfikowalności broni palnej powinny zostać wykorzystane istniejące mechanizmy, pojedyncze punkty kontaktowe lub nowe mechanizmy wymiany, zależnie do charakteru informacji do wymiany. Komisja powinna ocenić niezbędne elementy systemu w celu wsparcia takiej wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych w poszczególnych państwach członkowskich, a także umożliwić obowiązkowy dostęp do nich wszystkim państwom członkowskim. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, powinien zostać dołączony wniosek legislacyjny uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji. W uzupełnieniu niezbędnej kontroli broni palnej taki system wymiany informacji powinien zapewnić możliwość śledzenia broni palnej skonfiskowanej przez właściwe władze, złożonej właściwym władzom lub zabezpieczonej przez organy państw członkowskich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu weryfikacji miejsca przeznaczenia broni palnej aż do jej ewentualnego zniszczenia, skierowania do dalszego wykorzystania lub ponownego wprowadzenia do obrotu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3 (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)   w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Ponadto każde urządzenie przenośne zawierające istotny komponent, który może zostać wykorzystany w broni palnej, uważa się broń palną.”;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a a (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-aa)  skreśla się ust. 1a;

1a.  Do celów niniejszej dyrektywy „część” oznacza jakikolwiek element lub część zamienną, zaprojektowane specjalnie do broni palnej i zasadnicze dla jej funkcjonowania, w tym lufę, szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, oraz jakiekolwiek urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem.

 

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b.  Do celów niniejszej dyrektywy „istotny komponent” oznacza lufę, szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy oraz każde urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem z broni palnej, które, będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.

1b.  Do celów niniejszej dyrektywy „istotny komponent” oznacza lufę, szkielet, komorę zamkową, w tym, w odpowiednich przypadkach, górną i dolną komorę zamkową, suwadło, bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, które, będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 e

 

Tekst proponowany przez Komisję

    Poprawka

1e.   Do celów niniejszej dyrektywy „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną niebędącą sprzedawcą, której zawód lub działalność gospodarcza polega w całości lub w części na zakupie, sprzedaży lub organizowaniu transferu broni na terenie państwa członkowskiego lub z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, lub na wywozie do państwa trzeciego w pełni zmontowanej broni palnej, jej części i amunicji.

1e.   Do celów niniejszej dyrektywy „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdego agenta lub przedstawiciela takiej osoby, niebędącą sprzedawcą, której zawód lub działalność gospodarcza polega w całości lub w części na zakupie, sprzedaży, wypożyczaniu, oddawaniu w leasing lub organizowaniu transferu broni na terenie państwa członkowskiego lub z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, lub na wywozie do państwa trzeciego bądź przywozie do państwa członkowskiego z państwa trzeciego w pełni zmontowanej broni palnej, jej istotnych komponentów i amunicji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1f.   Do celów niniejszej dyrektywy „broń alarmowa i sygnałowa” oznacza urządzenia przenośne z uchwytem na nabój, mające ujście gazu z przodu, z boku lub na górze, które zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane do celów wszczynania alarmu lub wysyłania sygnału oraz które są przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami oraz do wydzielania substancji drażniących i innych substancji czynnych lub amunicji pirotechnicznej.

1f.   Do celów niniejszej dyrektywy „broń alarmowa i sygnałowa” oznacza urządzenia z uchwytem na nabój, które są przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami oraz do wydzielania substancji drażniących i innych substancji czynnych lub wystrzeliwania ładunków pirotechnicznych i nie mogą być przerobione w celu oddania strzału lub miotania pocisków w wyniku działania palnego materiału miotającego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1g.  Do celów niniejszej dyrektywy „broń salutacyjna i akustyczna” oznacza broń palną, która została specjalnie przystosowana do strzelania ślepymi nabojami i jest przeznaczona do użytku w przedstawieniach teatralnych, sesjach fotograficznych, filmach i programach telewizyjnych.

1g.  Do celów niniejszej dyrektywy „broń salutacyjna i akustyczna” oznacza broń palną, która została specjalnie przystosowana do strzelania ślepymi nabojami i jest przeznaczona do użytku na przykład w przedstawieniach teatralnych, sesjach fotograficznych, filmach i programach telewizyjnych, inscenizacjach historycznych, paradach, wydarzeniach sportowych i szkoleniach.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – punkt 1 h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1h.  Do celów niniejszej dyrektywy „replika broni palnej” oznacza przedmioty, które mają wygląd broni palnej, lecz zostały wyprodukowane w sposób uniemożliwiający jej przystosowanie do oddania strzału lub miotania pocisków w wyniku działania palnego materiału miotającego.

skreśla się

Uzasadnienie

Każdy przedmiot, który ma wygląd broni palnej i może być przerobiony na taką broń, objęty jest art. 1 dyrektywy, który dodatkowo uzupełnia się przez włączenie dowolnego przedmiotu zawierającego istotny komponent – zgodnie z poprawką 23. Przedmioty, które nie mogą być przerobione na broń palną, powinny pozostać poza zakresem niniejszej dyrektywy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1i.   Do celów niniejszej dyrektywy „broń palna pozbawiona cech użytkowych” oznacza broń palną, która została zmodyfikowana w celu zapewnienia jej trwałej niezdatności do użytku w wyniku pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez spowodowanie, że wszystkie istotne części broni palnej nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie ani zmiana w celu przywrócenia do użytku.

1i.   Do celów niniejszej dyrektywy „broń palna pozbawiona cech użytkowych” oznacza broń palną, która została zmodyfikowana w celu zapewnienia jej trwałej niezdatności do użytku w wyniku pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez spowodowanie, że wszystkie istotne komponenty broni palnej nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie ani zmiana w celu przywrócenia do użytku zgodnie z art. 10b.

 

W przypadku rzadkiej broni palnej lub broni palnej o uznanej wartości historycznej państwa członkowskie mogą zadecydować, by pozbawianie cech użytkowych takiego egzemplarza broni palnej następowało poprzez usunięcie jednego lub kilku istotnych komponentów broni palnej, przez co nie będzie się ona nadawała do użytku. W przypadku zastosowania takiej procedury ww. istotne komponenty należy przekazać właściwym organom państwa członkowskiego na przechowanie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 i a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) w ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1ia.  Do celów niniejszej dyrektywy „muzea” oznaczają stałe i powszechnie dostępne instytucje służące społeczeństwu i jego rozwojowi, działające w celach historycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych, edukacyjnych, estetycznych lub związanych z dziedzictwem, oraz uznane za takie przez państwo członkowskie.”;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c b (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 i b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) w ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1ib.  Do celów niniejszej dyrektywy „kolekcjoner” oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną zajmującą się kolekcjonerstwem i konserwacją broni palnej oraz amunicji w celach historycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych, edukacyjnych, estetycznych lub związanych z dziedzictwem, oraz uznawaną za taką przez państwo członkowskie.”;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera d

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 2 – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)   produkcji, handlu, wymianie, wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce broni palnej;

(i)   produkcji, w tym modyfikacji innej niż modyfikacja na użytek prywatny nie powodująca zmiany jej kategorii lub podkategorii, oraz przeróbce, handlu, wymianie, wypożyczaniu lub naprawie broni palnej;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera d

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 2 – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)   produkcji, handlu, wymianie, wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce części broni palnej;

(ii)   produkcji, w tym modyfikacji innej niż modyfikacja na użytek prywatny nie powodująca zmiany jej kategorii lub podkategorii, oraz przeróbce, handlu, wymianie, wypożyczaniu lub naprawie istotnych komponentów broni palnej;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera d

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 2 podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)   produkcji, handlu, wymianie lub przeróbce amunicji.

(iii)   produkcji, ładowaniu i napełnianiu innemu niż ręczne ładowanie i napełnianie amunicji na użytek prywatny, w tym modyfikacji innej niż modyfikacja na użytek prywatny nie powodująca zmiany jej kategorii lub podkategorii, oraz przeróbce, handlu lub wymianie amunicji.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera d b (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

db) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Do celów stosowania niniejszej dyrektywy osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w kraju wskazanym w adresie znajdującym się w dokumencie poświadczającym miejsce zamieszkania, takim jak paszport lub dowód tożsamości, które przedstawia się władzom państwa członkowskiego lub sprzedawcy podczas kontroli posiadania lub przy nabywaniu broni.

„3.   Do celów stosowania niniejszej dyrektywy osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w kraju wskazanym w adresie znajdującym się w dokumencie poświadczającym miejsce zamieszkania, takim jak paszport lub dowód tożsamości, które przedstawia się władzom państwa członkowskiego lub sprzedawcy lub pośrednikowi podczas kontroli posiadania lub przy nabywaniu broni. Jeżeli paszport lub dowód tożsamości danej osoby nie zawiera adresu, kraj jej zamieszkania ustala się na podstawie innego urzędowego potwierdzenia miejsca zamieszkania uznawanego przez dane państwo członkowskie.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1a)  art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego.

„1.  Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego oraz dla bardziej rygorystycznych przepisów krajowych dotyczących nielegalnej sprzedaży broni palnej.”;

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna poprawić transgraniczną identyfikowalność i przejrzystość w dziedzinie posiadania i sprzedaży broni oraz umożliwić aktywne zwalczanie nielegalnego handlu bronią.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania ani posiadania broni i amunicji, zgodnie z prawem krajowym, przez siły zbrojne, policję oraz organy publiczne. Nie ma ona również zastosowania do handlowych transferów broni i amunicji wojennej.

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania ani posiadania broni i amunicji, zgodnie z prawem krajowym, przez krajowe siły zbrojne, policję oraz inne organy publiczne. Termin „krajowe siły zbrojne” obejmuje wszystkie jednostki rezerwy oraz dobrowolne siły obronne w ramach krajowych systemów obrony pod dowództwem tych krajowych sił zbrojnych, w tym wojsko oraz systemy wewnętrznego bezpieczeństwa publicznego. Niniejsza dyrektywa nie ma również zastosowania do handlowych transferów broni i amunicji wojennej.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie gwarantują, że każda broń palna lub jej część wprowadzona na rynek została oznakowana i zarejestrowana zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

1.  Państwa członkowskie gwarantują, że każda zmontowana broń palna lub jej sprzedawany osobno istotny komponent w chwili wprowadzenia na rynek posiadają oznaczenie i zostały zarejestrowane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektyw lub zostały pozbawione cech użytkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 10b i zarejestrowane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Jeżeli istotny komponent broni palnej jest zbyt mały, by mógł zostać oznaczony zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy, należy go oznaczyć przynajmniej numerem serii, kodem alfanumerycznym lub cyfrowym.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów identyfikacji i śledzenia każdej sztuki zmontowanej broni palnej państwa członkowskie, podczas produkcji każdej sztuki broni palnej lub jej przywozu do Unii, wymagają jednolitego oznakowania broni palnej, obejmującego nazwę producenta, państwo lub miejsce produkcji, numer serii i rok wytworzenia (jeśli nie został zawarty w numerze serii). Nie narusza to możliwości umieszczenia znaku towarowego producenta.

2.  Do celu identyfikacji i śledzenia każdej sztuki zmontowanej broni palnej i każdego osobno sprzedawanego istotnego komponentu państwa członkowskie, podczas produkcji każdej sztuki broni palnej i każdego istotnego komponentu przeznaczonego do osobnej sprzedaży, lub niezwłocznie po tym, jak dana broń palna lub komponent zostały przywiezione do Unii, wymagają jasnego, trwałego i jednolitego oznakowania broni palnej, obejmującego nazwę producenta, państwo lub miejsce produkcji, numer serii i rok wytworzenia (jeśli nie został zawarty w numerze serii). Nie narusza to możliwości umieszczenia znaku towarowego producenta oraz nie dotyczy broni palnej lub istotnych komponentów uznanych za zabytkowe na mocy przepisów prawa krajowego lub przeznaczonych dla osób, którym przyznano zezwolenie na podstawie pierwszego lub drugiego akapitu art. 6, jeżeli posiadają one oryginalne oznaczenia w pełni umożliwiające identyfikowalność. Jeżeli istotny komponent broni palnej jest zbyt mały, by mógł zostać w praktyce oznaczony wszystkimi tymi informacjami, należy go oznaczyć przynajmniej numerem serii, kodem alfanumerycznym lub cyfrowym. Wymóg ten nie dotyczy broni palnej ani istotnych komponentów sprzedawanych osobno wyprodukowanych przed ... [the date of entry into force of this Amending Directive].

Oznakowanie umieszczane jest na komorze zamkowej broni palnej.

W przypadku zmontowanej broni palnej oznakowanie umieszczane jest na komorze zamkowej lub szkielecie broni palnej.

Państwa członkowskie zapewniają oznakowanie każdego pojedynczego podstawowego opakowania pełnej amunicji poprzez podanie nazwy producenta, numeru identyfikacyjnego partii, kalibru i typu amunicji.

Państwa członkowskie zapewniają oznakowanie każdego pojedynczego podstawowego opakowania pełnej amunicji w sposób wskazujący nazwę producenta, numer identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji. Państwa członkowskie wybierają stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o wzajemnym uznawaniu oznakowań broni strzeleckiej z dnia 1 lipca 1969 r.

Ponadto państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku transferu broni palnej pochodzącej z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego jest ona opatrzona właściwym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację kraju przekazującego.

Ponadto państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku transferu broni palnej pochodzącej z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego jest ona opatrzona właściwym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację kraju przekazującego. Broń palna sklasyfikowana w kategorii A musi najpierw zostać pozbawiona cech użytkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 10b lub trwale przerobiona na półautomatyczną broń palną zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 10ba, z wyjątkiem przypadków transferu na rzecz osób, którym przyznano pozwolenie zgodnie z art. 6 akapit pierwszy lub drugi.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie warunkują wykonywanie przez sprzedawcę lub pośrednika jego działalności na swoim terytorium uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności sprzedawcy i pośrednika. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.

3.  Państwa członkowskie regulują wykonywanie przez sprzedawców lub pośredników ich działalności na swoim terytorium, uzależniając je od następujących środków:

 

a)   rejestracji pośredników i sprzedawców działających na ich terytorium;

 

b)   uzyskania licencji lub pozwolenia na prowadzenie działalności pośrednika lub sprzedawcy;

 

c)   kontroli rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności danego pośrednika lub sprzedawcy, a także kontroli na podstawie przejrzystości działalności handlowej. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 –zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim systemie rejestracji zapisuje się typ, markę, model, kaliber, numer seryjny, nazwę i adres dostawcy oraz osoby nabywającej lub posiadającej broń palną w odniesieniu do każdej sztuki broni palnej. Ewidencję broni palnej, w tym broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzi się do momentu potwierdzenia przez właściwe władze zniszczenia broni palnej.

W takim systemie rejestracji danych zapisuje się wszelkie informacje dotyczące broni palnej konieczne w celu śledzenia i identyfikacji tej broni palnej. Informacje te obejmują typ, markę, model, kaliber i numer seryjny oraz wszelkie przeróbki lub modyfikacje broni palnej prowadzące do zmiany jej kategorii lub podkategorii, w tym autoryzowane pozbawienie cech użytkowych lub zniszczenie oraz jego datę, jak również nazwę i adres dostawcy i każdej osoby nabywającej lub posiadającej broń palną, w tym datę nabycia oraz, w stosownych przypadkach, datę zakończenia posiadania lub przekazania innej osobie, chyba że takie przekazanie dotyczy broni palnej, która została wpisana do ewidencji jako pozbawiona cech użytkowych. Bieżące wpisy do ewidencji dotyczące każdej sztuki broni palnej i osoby posiadającej taką broń są dostępne dla wszystkich upoważnionych organów. Wszystkie wpisy do ewidencji dotyczące broni palnej powinny być przechowywane w formacie elektronicznym umożliwiającym ich odtwarzanie przez czas nieokreślony.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 4 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

 

Każde państwo członkowskie zapewnia, aby ewidencje sprzedawców i pośredników mających siedzibę na jego terytorium były połączone ze skomputeryzowanym systemem rejestracji danych dotyczących broni palnej.

Każde państwo członkowskie zapewnia, aby sprzedawcy i pośrednicy mający siedzibę na jego terytorium zgłaszali transakcje dotyczące broni palnej lub istotnych komponentów właściwym organom krajowym w terminie nieprzekraczającym 10 dni.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„Zabrania się sprzedawcom, pośrednikom i innym podmiotom sprzedaży, obrotu, rozporządzania i transferu broni palnej, istotnych komponentów lub amunicji na podstawie zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają oni siedzibę, osobom innym niż osoby posiadające zezwolenie lub pozwolenie na nabycie i posiadanie odnośnej broni palnej, istotnych komponentów lub amunicji.”;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)   art. 4b otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Artykuł 4b

 

1.   Państwa członkowskie ustanawiają system regulujący działalność pośredników i sprzedawców. System taki może obejmować jeden lub więcej środków, takich jak:

 

a)   rejestracji pośredników i sprzedawców działających na ich terytorium;

 

b)   wymóg uzyskania licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednika lub sprzedawcy.

 

2.   System, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej kontrolę rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności pośrednika lub sprzedawcy. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”;

 

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 b a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 4ba

 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że skrócenie długiej broni palnej w drodze modyfikacji jednego lub większej liczby jej istotnych komponentów prowadzące do uczynienia z niej krótkiej broni palnej uznaje się za produkcję, przez co aby było ono prawnie dopuszczalne, musi być przeprowadzane przez autoryzowanego sprzedawcę.”;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 3, państwa członkowskie zezwalają na nabywanie i posiadanie broni palnej wyłącznie osobom, które przedstawią ważną przyczynę oraz które:

1.  Nie naruszając przepisów art. 3, państwa członkowskie udzielają pozwolenia na nabywanie i posiadanie broni palnej wyłącznie osobom, które przedstawią ważną przyczynę oraz które:

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka;

a)  ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem nabywania innego niż w drodze zakupu, i posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka oraz że ww. osoba dorosła bierze na siebie odpowiedzialność za przechowywanie zgodnie z art. 5a; oraz

 

 

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nie stanowią zagrożenia dla samych siebie, dla porządku publicznego lub dla bezpieczeństwa publicznego; wyrok skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie zagrożenie.

b)  nie stanowią zagrożenia dla samych siebie lub innych osób, dla porządku publicznego lub dla bezpieczeństwa publicznego; wyrok skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie zagrożenie.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Osoba stająca się właścicielem broni lub amunicji w wyniku spadku niezwłocznie powiadamia o tym właściwy urząd w swoim państwie członkowskim. Jeżeli nie można przedstawić ważnej przyczyny, broń palna i amunicja będące przedmiotem pozwolenia muszą stać się trwale niezdatne do użytku poprzez pozbawienie ich cech użytkowych zgodnie z niniejszą dyrektywą, zostać sprzedane lub przekazane osobie prawnej lub fizycznej posiadającej pozwolenie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć posiadanie broni wszystkich kategorii – wymienionych w załączniku I – przez kolekcjonerów do określonej ilości sztuk. Takie ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli dana broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Kolekcja może stanowić ważną przyczynę nabycia lub posiadania broni palnej przez kolekcjonerów, którzy ukończyli co najmniej 18 lat i nie wydają się stanowić zagrożenia dla samych siebie, innych osób, porządku publicznego ani bezpieczeństwa publicznego. Wyrok skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie zagrożenie.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają możliwość wykonania standardowych badań lekarskich, na których podstawie zostaną wydane lub przedłużone pozwolenia, o których mowa w ust. 1, oraz wycofują pozwolenia, jeżeli nie jest już spełniony którykolwiek z warunków, na których podstawie pozwolenie zostało wydane.

Państwa członkowskie ustanawiają system monitorowania obejmujący ciągłą lub okresową ocenę informacji lekarskich i psychologicznych zgodnie z prawem krajowym, na podstawie których wydane pozwolenia na nabycie lub posiadanie broni palnej oraz wycofują pozwolenia, jeżeli nie jest już spełniony którykolwiek z warunków, na których podstawie pozwolenie na nabycie lub posiadanie zostało wydane.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli procedurę oceny istotnych informacji lekarskich i psychologicznych przeprowadzono prawidłowo, osoba przeprowadzająca ocenę nie ponosi odpowiedzialności za działania osoby podlegającej tej ocenie.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą zabronić osobie zamieszkującej na ich terytorium posiadania broni, która została nabyta w innym państwie członkowskim, chyba że zabraniają nabywania takiej samej broni na swym terytorium.

Państwa członkowskie nie mogą zabronić osobie zamieszkującej na jej terytorium posiadania broni palnej, która została nabyta w innym państwie członkowskim, chyba że zabraniają nabywania broni palnej tego samego typu na swym terytorium.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące właściwego nadzoru nad bronią palną i amunicją oraz zasady ich właściwego przechowywania w sposób bezpieczny, minimalizujący ryzyko dostępu do nich osób nieuprawnionych. Podczas przechowywania broń palna i amunicja nie mogą być razem łatwo dostępne. Nadzór w takich przypadkach oznacza, że osoba posiadająca broń palną lub amunicję ma nad nimi kontrolę w czasie transportu i użytkowania. Poziom nadzoru w odniesieniu do zasad przechowywania jest właściwy dla kategorii, do której należy dana broń palna.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadkach dotyczących nabywania i sprzedaży broni palnej i jej istotnych komponentów oraz amunicji, które należą do kategorii A, B, C i D określonych w załączniku I, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, jak określono w art. 2 dyrektywy 2011/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), tożsamość, a w wymaganych przypadkach również pozwolenie osoby nabywającej tę broń palną lub jej istotne komponenty lub amunicję były sprawdzane przed dostarczeniem lub najpóźniej w chwili dostarczenia ich tej osobie przez:

 

a)  uprawnionego sprzedawcę lub pośrednika; lub

 

b)  organ publiczny lub jego przedstawiciela.

 

_____________________

 

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe kroki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej i amunicji należącej do kategorii A oraz aby zniszczyć tę broń palną i amunicję, która jest w posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i która została przejęta.

Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 2 państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe kroki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej i amunicji należącej do kategorii A oraz aby zniszczyć lub pozbawić cech użytkowych tę broń palną i amunicję, która jest w posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i która została przejęta. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach właściwe organy mogą wydawać pozwolenie na posiadanie takiej broni palnej i amunicji, pod warunkiem że takie pozwolenie nie stoi w sprzeczności z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem publicznym ani obroną narodową.

 

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić podmiotom zajmującym się kulturowymi i historycznymi aspektami broni, uznanymi za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę, na posiadanie broni palnej należącej do kategorii A, nabytej przed dniem [the date of entry into force of this directive], pod warunkiem że będąca w posiadaniu broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z przepisami wdrażającymi art. 10b.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o przyznaniu muzeom i kolekcjonerom pozwoleń na broń palną i amunicję należącą do kategorii A, pod warunkiem że dane muzeum lub kolekcjoner wykaże przed właściwymi organami krajowymi, iż zastosowano skuteczne środki w celu zajęcia się wszelkimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego oraz że przedmiotowa broń palna jest przechowywana w sposób zapewniający poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do ryzyka związanego z nieuprawnionym dostępem do niej.

 

 

Państwa członkowskie ustanawiają rejestr wszystkich takich uprawnionych muzeów i kolekcjonerów. Takie uprawnione muzea i kolekcjonerzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej wszystkie rodzaje posiadanej broni palnej należącej do kategorii A i zapewnienia właściwym organom krajowym dostępu do tej ewidencji. Państwa członkowskie ustanawiają odpowiedni system monitorowania w odniesieniu do takich uprawnionych muzeów i kolekcjonerów, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nabywanie broni i jej części oraz amunicji, które należą do kategorii A, B i C, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), jest dozwolone tylko w odniesieniu do sprzedawców oraz pośredników i podlega ścisłej kontroli państw członkowskich.

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt -7 (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-7) art. 7 ust. 4 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) okresowej weryfikacji spełniania przez te osoby wymogów; oraz”

„b) weryfikacji spełniania przez te osoby wymogów; oraz”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalny okres ważności wynosi pięć lat. Pozwolenie może zostać odnowione, jeżeli warunki, na podstawie których zostało ono wydane, są nadal spełnione.

Maksymalny czas obowiązywania pozwolenia nie powinien przekraczać pięciu lat, chyba że państwa członkowskie wdrożyły system ciągłego monitorowania, o którym mowa w pierwszym akapicie art. 5 ust. 2. Pozwolenie może zostać odnowione, jeżeli warunki, na podstawie których zostało ono wydane, są nadal spełnione.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

7a)   art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Każdy sprzedawca lub osoba prywatna informuje władze Państwa Członkowskiego o każdym fakcie dysponowania lub przekazania broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, który ma miejsce na jego terytorium, podając dane szczegółowe, za pomocą których można zidentyfikować broń palną oraz osobę ją nabywającą. Jeśli nabywca takiej broni palnej ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nabywca broni oraz państwo członkowskie, na którego terytorium transakcja miała miejsce, informują zainteresowane państwo członkowskie o nabyciu broni.”

„2.   Każdy sprzedawca, pośrednik lub osoba prywatna informuje władze państwa członkowskiego o każdym fakcie dysponowania lub przekazania broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, który ma miejsce na jego terytorium, podając dane szczegółowe, za pomocą których można zidentyfikować broń palną oraz osobę ją nabywającą. Jeśli nabywca takiej broni palnej ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nabywca broni oraz państwo członkowskie, na którego terytorium transakcja miała miejsce, informują zainteresowane państwo członkowskie o nabyciu broni.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7 b (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

7b) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

„Artykuł 10

Przepisy dotyczące nabywania i posiadania amunicji są takie same, jak przepisy dotyczące posiadania broni palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja.”

Przepisy dotyczące nabywania amunicji i posiadania amunicji z jednym pociskiem są takie same, jak przepisy dotyczące posiadania broni palnej, do której przeznaczona jest ta amunicja. Nabywanie amunicji jest dozwolone jedynie w przypadku osób, które mają pozwolenie na posiadanie broni palnej odnośnej kategorii, lub osób, którym przyznano pozwolenie zgodnie z art. 6 akapit drugi.

 

Pośrednicy i sprzedawcy mogą odmówić zawarcia wszelkich transakcji nabywania kompletnej amunicji lub komponentów amunicji, jeśli zasadnie uznają je za podejrzane z uwagi na ich charakter lub wielkość; powinni także zgłosić próbę dokonania takiej transakcji właściwym organom. Pośrednikom i sprzedawcom nie zezwala się na zawarcie transakcji nabywania broni palnej w przypadku, gdy nie mogą oni zweryfikować tożsamości nabywcy w systemie rejestracji danych ustanowionym na mocy art. 4 ust. 4, a płatność ma być dokonana wyłącznie gotówką.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej nie można przerobić na broń palną.

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że broni alarmowej i sygnałowej nie można przerobić na broń palną.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie specyfikacji technicznych dotyczących broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt delegowany do dnia ... [insert date].

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13b ust. 2.

skreśla się

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają weryfikację środków pozbawiania broni palnej cech użytkowych przez właściwy organ w celu zagwarantowania, że zmiany broni palnej czynią ją trwale nienadającą się do użytku. Państwa członkowskie przewidują w ramach wspomnianej weryfikacji przyznanie świadectwa lub protokołu zaświadczającego, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych, lub opatrzenie w tym celu broni palnej wyraźnie widocznym oznakowaniem.

1.   Państwa członkowskie zapewniają, że pozbawienie broni palnej cech użytkowych jest wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku III.

 

Przepis ten nie ma zastosowania do broni palnej pozbawionej cech użytkowych przed dniem 8 kwietnia 2016 r., chyba że ta broń palna jest przedmiotem transferu do innego państwa członkowskiego lub jest wprowadzana do obrotu.

 

Pozbawiania broni palnej cech użytkowych dokonują podmioty publiczne lub prywatne bądź osoby uprawnione zgodnie z prawem krajowym.

 

Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ („podmiot weryfikujący”) do weryfikacji, że pozbawienie danej broni palnej cech użytkowych zostało wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku III.

 

Jeśli pozbawienie broni palnej cech użytkowych zostało wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku III, podmiot weryfikujący:

 

a)  umieszcza jednolite niepowtarzalne oznakowanie na wszystkich komponentach zmodyfikowanych w celu pozbawienia broni palnej cech użytkowych; oraz

 

b)  wydaje właścicielowi broni palnej świadectwo pozbawienia cech użytkowych.

 

Jeżeli broń palna jest wpisana do skomputeryzowanego systemu rejestracji danych, o którym mowa w art. 4 ust. 4, fakt pozbawienia jej cech użytkowych musi zostać wpisany do rejestru dotyczącego danej broni.

 

Państwa członkowskie mogą na swoim terytorium wprowadzić dodatkowe środki dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych, wykraczające poza specyfikacje techniczne ustanowione w załączniku III.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje normy i techniki pozbawiania broni palnej cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń palna pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13b ust. 2.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu zmiany załącznika III w drodze jego aktualizacji, przy uwzględnieniu w stosownych przypadkach wszelkich dodatkowych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 akapit siódmy.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wzory jednolitego niepowtarzalnego oznakowania oraz wzór świadectwa pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13b ust. 2.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.   Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, wskaże, które krajowe normy i techniki dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych stosowane przez państwa członkowskie przed dniem 8 kwietnia 2016 r. zapewniały jej trwałą niezdatność do użytku i brak możliwości działania, oraz zapewni uznanie poświadczonego pozbawienia broni palnej cech użytkowych przeprowadzonego zgodnie z takimi normami i technikami dotyczącymi pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 ba (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 10ba

 

1.  Państwa członkowskie przyjmują środki gwarantujące, aby automatyczna broń palna przerobiona na broń palną półautomatyczną począwszy od [the date of entry into force of this Amending Directive] nie mogła zostać ponownie przerobiona na automatyczną broń palną.

 

2.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 13a akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w drodze ustanowienia specyfikacji technicznych w celu zapewnienia, aby broń palna półautomatyczna, która została przerobiona z pierwotnie automatycznej broni palnej, nie mogła zostać ponownie przerobiona na automatyczną broń palną. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt delegowany do dnia ... [31 grudnia 2017 r.].”;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 b (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8b)   art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Broń palna, bez uszczerbku dla przepisów art. 12, może być przewożona z jednego państwa członkowskiego do drugiego wyłącznie zgodnie z procedurą przewidzianą w poniższych ustępach. Przepisy te obejmują także transfer broni palnej przy sprzedaży wysyłkowej.”

„1.  Broń palna, bez uszczerbku dla przepisów art. 12, może być przewożona z jednego państwa członkowskiego do drugiego wyłącznie zgodnie z procedurą przewidzianą w poniższych ustępach. Przepisy te obejmują także transfer broni palnej przy sprzedaży za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8c)  art. 11 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Informacje określone w dwóch powyższych tiret, nie muszą być przedstawione w przypadku gdy transfer ma miejsce między pośrednikami.”

„Informacje określone w dwóch powyższych tiret nie muszą być przedstawione w przypadku, gdy transfer ma miejsce między sprzedawcami lub pośrednikami.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 d (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8d)   art. 11 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„3.  W przypadku transferu broni palnej innej niż broń wojskowa, wyłączonej z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 2 ust. 2, każde Państwo Członkowskie może przyznać sprzedawcom prawo dokonywania transferów broni palnej z jego terytorium do sprzedawcy mającego siedzibę w innym Państwie Członkowskim bez wcześniejszego pozwolenia określonego w ust. 2. W tym celu wydaje ono pozwolenie ważne nie dłużej niż przez okres trzech lat, które może zostać w każdym momencie zawieszone bądź wycofane na podstawie uzasadnionej decyzji. Dokument odnoszący się do tego zezwolenia musi towarzyszyć broni palnej aż do jej przybycia na miejsce przeznaczenia. Musi on być okazywany na każde żądanie władz państw członkowskich.”

„3.  W przypadku transferu broni palnej innej niż broń wojskowa, wyłączonej z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 2 ust. 2, każde państwo członkowskie może przyznać sprzedawcom lub pośrednikom prawo dokonywania transferów broni palnej z jego terytorium do sprzedawcy lub pośrednika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim bez wcześniejszego pozwolenia określonego w ust. 2. W tym celu wydaje ono pozwolenie ważne nie dłużej niż przez okres trzech lat, które może zostać w każdym momencie zawieszone bądź wycofane na podstawie uzasadnionej decyzji. Dokument odnoszący się do tego zezwolenia musi towarzyszyć broni palnej aż do jej przybycia na miejsce przeznaczenia. Musi on być okazywany na każde żądanie władz państw członkowskich.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 e (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8e)   art. 11 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Przed datą transferu sprzedawca przekazuje organom państwa członkowskiego, z którego ma być dokonany transfer, wszystkie informacje szczegółowe wymienione w ust. 2 akapit pierwszy. Organy te prowadzą kontrole, w razie potrzeby na miejscu, celem sprawdzenia zgodności informacji przekazanych przez sprzedawcę z rzeczywistym charakterem transferu. Sprzedawca przekazuje informacje w okresie dającym wystarczająco dużo czasu.”

„Przed datą transferu sprzedawca lub pośrednik przekazuje organom państwa członkowskiego, z którego ma być dokonany transfer, wszystkie informacje szczegółowe wymienione w ust. 2 akapit pierwszy. Organy te prowadzą kontrole, w razie potrzeby na miejscu, celem sprawdzenia zgodności informacji przekazanych przez sprzedawcę lub pośrednika z rzeczywistym charakterem transferu. Sprzedawca lub pośrednik przekazuje informacje w okresie dającym wystarczająco dużo czasu.”;

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 f (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8f)   art. 11 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Listy te są przekazywane sprzedawcom, którzy uzyskali zgodę na transfer broni palnej bez uprzedniego pozwolenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3.”

„Listy te są przekazywane sprzedawcom i pośrednikom, którzy uzyskali zgodę na transfer broni palnej bez uprzedniego pozwolenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 g (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8g)  art. 12 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy sportowi, w odniesieniu do kategorii B, C i D, mogą bez uprzedniego pozwolenia być w posiadaniu jednej lub więcej sztuk broni palnej w czasie podróży przez dwa lub więcej państw członkowskich w celu wykonywania swej działalności, pod warunkiem że posiadają przy sobie europejską kartę broni palnej, w której wymieniona jest ta broń, oraz że są w stanie uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez przedstawienie zaproszenia lub innego dowodu działalności związanej z myślistwem lub strzelectwem sportowym w docelowym państwie członkowskim.”

„2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy sportowi, w odniesieniu do kategorii A, B, C i D, mogą bez uprzedniego pozwolenia być w posiadaniu jednej lub więcej sztuk broni palnej w czasie podróży przez dwa lub więcej państw członkowskich w celu wykonywania swej działalności, pod warunkiem że posiadają przy sobie europejską kartę broni palnej, w której wymieniona jest ta broń, oraz że są w stanie uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez przedstawienie zaproszenia lub innego dowodu działalności związanej z myślistwem lub strzelectwem sportowym w docelowym państwie członkowskim.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 h (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8h) art. 12 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie nie mogą uzależniać uznania europejskiej karty broni palnej od uiszczenia jakichkolwiek opłat.”

„Państwa członkowskie nie mogą uzależniać:

 

a)   wydania lub przedłużenia europejskiej karty broni palnej od uiszczenia jakichkolwiek opłat przekraczających koszty administracyjne poniesione w związku z wydaniem tego dokumentu; oraz

 

b)   uznania europejskiej karty broni palnej, bezpośrednio lub pośrednio, od uiszczenia jakichkolwiek opłat lub wydania jakiejkolwiek zgody administracyjnej.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8 i (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 12 ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

8i)   art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Na podstawie umów dotyczących wzajemnego uznawania dokumentów krajowych, dwa lub więcej Państw Członkowskich może określić bardziej elastyczne niż określone w niniejszym artykule uregulowania dotyczące przepływu broni palnej na ich terytorium.”

„3.  Na podstawie umów dotyczących wzajemnego uznawania dokumentów krajowych lub w drodze wzajemnego uznawania wpisów w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych, o których mowa w art. 4 ust. 4, dwa lub więcej państw członkowskich może określić bardziej elastyczne niż określone w niniejszym artykule uregulowania dotyczące przepływu broni palnej na ich terytorium.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 9

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 13 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Właściwe organy państw członkowskich wymieniają się informacjami o wydanych pozwoleniach na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego oraz informacjami o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7.

4.  Do dnia ... [date] państwa członkowskie zapewniają, drogą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, bezpośrednio lub przez pojedyncze punkty kontaktowe, skuteczną wymianę informacji o wydanych pozwoleniach na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego oraz o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7 ze względów bezpieczeństwa lub odnoszących się do wiarygodności danej osoby, najpóźniej do dnia ...[date].

 

Każde państwo członkowskie na wniosek innego państwa członkowskiego wymienia się informacjami odnoszącymi się do oceny ewentualnej karalności osób, które wnoszą o wyjątek zgodnie z art. 6 lub pozwolenie zgodnie z art. 7, bądź którym przyznano taki wyjątek lub takie pozwolenie. Informacje te zawierają odniesienie do odpowiedniej decyzji organu sądowego lub właściwego organu publicznego, stosownie do przypadku.

 

 

 

 

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 9

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 13 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w odniesieniu do procedur wymiany informacji o wydanych pozwoleniach oraz o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia.

5.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez określenie procedur wymiany informacji o wydanych pozwoleniach oraz o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt delegowany do dnia ... [insert date].

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 13 a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja zasięga opinii ekspertów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 13 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 13 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o akcie skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 10a ust. 2, art. 10b ust. 2, art. 10ba ust. 2 lub art. 13 ust. 5 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o akcie skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 16a

 

1.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o potwierdzeniu pozwoleń na broń palną półautomatyczną sklasyfikowaną w pkt 6 lub 7a kategorii A oraz legalnie nabytą i zarejestrowaną do dnia ... [date of entry into force of this Amending Directive] oraz o przedłużeniu tych pozwoleń prawowitemu właścicielowi w tym dniu, z zastrzeżeniem innych warunków określonych w niniejszej dyrektywie, oraz mogą zezwolić na nabywanie takiej broni przez osoby uprawnione przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą.

 

2.  Państwa członkowskie mogą zezwolić na nabywanie i posiadanie broni palnej półautomatycznej sklasyfikowanej w pkt 6 lub 7a kategorii A przez strzelców sportowych, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 

a)  strzelec sportowy uczestniczy w zawodach strzeleckich organizowanych przez oficjalną organizację strzelectwa sportowego uznaną przez państwo członkowskie lub przez ustanowioną na arenie międzynarodowej i oficjalnie uznawaną federację strzelectwa sportowego; oraz

 

b)  strzelec sportowy jest członkiem uznanego klubu strzeleckiego i regularnie – co najmniej od 12 miesięcy – praktykuje strzelectwo sportowe.

 

Strzelcy sportowi uprawnieni do nabywania i posiadania broni palnej półautomatycznej sklasyfikowanej w pkt 6 lub 7a kategorii A mogą wpisać taką broń palną do europejskiej karty broni palnej zgodnie z art. 12 ust. 2.”;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 12

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja co pięć lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, do którego to sprawozdania w stosownych przypadkach dołącza wnioski, które odnoszą się w szczególności do kategorii broni palnej przedstawionych w załączniku I oraz do kwestii związanych z nowymi technologiami takimi jak druk trójwymiarowy. Pierwsze sprawozdanie przedkłada się dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Komisja co pięć lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, wraz z kontrolą sprawności jej postanowień, do którego to sprawozdania w stosownych przypadkach dołącza wnioski dotyczące w szczególności kategorii broni palnej przedstawionych w załączniku I oraz kwestii związanych z wdrażaniem systemu europejskiej karty broni palnej i z nowymi technologiami, takich jak skutki druku trójwymiarowego. Pierwsze takie sprawozdanie przedkłada się do dnia ... [two years after the date of entry into force of this amending directive].

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 12

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [date] Komisja ocenia niezbędne elementy systemu wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych, o których mowa w art. 4 ust. 4, między państwami członkowskimi. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, jest dołączany wniosek legislacyjny uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.

Do dnia ... [date] Komisja ocenia niezbędne elementy systemu wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych, o których mowa w art. 4 ust. 4, między państwami członkowskimi, włącznie z umożliwieniem każdemu państwu członkowskiemu dostępu do takiego systemu. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, jest dołączany wniosek legislacyjny uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Automatyczna broń palna, która została przerobiona na półautomatyczną broń palną;

6.  Automatyczna broń palna, która została przerobiona na półautomatyczną broń palną, chyba że Komisja przyjmie specyfikacje techniczne na mocy art. 10ba: w takim przypadku niniejszy przepis nie ma zastosowania do broni palnej, która została przerobiona zgodnie z określonymi wymogami;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Półautomatyczna broń palna, która została przerobiona na automatyczną broń palną;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Półautomatyczna broń palna do użytku cywilnego, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi;

skreśla się

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – litera A – kategoria A – punkt 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Półautomatyczna broń palna na amunicję centralnego zapłonu oraz mechanizmy ładujące posiadające co najmniej jedną z następujących cech:

 

a)  broń długa (tj. broń palna, która jest pierwotnie przeznaczona do strzelania z ramienia), którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby składanej lub teleskopowej;

 

b)  broń palna pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez przeładowania, jeżeli mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów stanowi część broni palnej lub jest do niej wprowadzony;

 

w celu nabycia mechanizmu ładującego należy przedłożyć odpowiednie pozwolenie na broń palną w chwili nabycia.”

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria A – punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Broń palna wymieniona w pkt 1–7 po pozbawieniu jej cech użytkowych.

8.  Każda broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub ładunków pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria B – punkt 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)   w kategorii B dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„6a.  Półautomatyczna broń palna do użytku cywilnego, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi.”

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i b (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria B – punkt 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ib)   w kategorii B dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„6b.  Półautomatyczna broń palna na amunicję bocznego zapłonu kalibru .22 lub mniejszą.”

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt i c (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria B – punkt 6 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ic)   w kategorii B dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„6c. Każda broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub ładunków pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.”;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt iii

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria C – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Broń alarmowa i sygnałowa, broń salutacyjna i akustyczna oraz repliki;

5.   Każda broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub ładunków pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt iii

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria C – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.   Broń palna należąca do kategorii B oraz broń palna wymieniona w pkt 1–5 kategorii C po pozbawieniu jej cech użytkowych.

skreśla się

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria D

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

iiia)  w kategorii D sformułowanie pod nagłówkiem otrzymuje brzmienie:

„Jednostrzałowa długa broń palna z lufami o gładkim przewodzie.”

„Jednostrzałowa długa broń palna z lufami o gładkim przewodzie, także ta przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub ładunków pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.”;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera b (nowa)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część III – akapit 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  w akapicie pierwszym dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ca) jest bronią palną pozbawioną cech użytkowych, pod warunkiem że pozbawienia cech użytkowych dokonano:

 

i)  zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku III; lub

 

ii)  przed dniem ... [the date of application of amending directive] zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2403; lub

 

iii)  przed dniem 8 kwietnia 2016 r.:

 

  zgodnie z dowolnymi krajowymi normami i technikami dotyczącymi pozbawiania broni palnej cech użytkowych stosowanymi przez państwa członkowskie i ustanowionymi przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 2b; lub

 

  zgodnie z krajowymi normami i technikami dotyczącymi pozbawiania broni palnej cech użytkowych stosowanymi przez państwa członkowskie, pod warunkiem że broń palna pozbawiona cech użytkowych nie dostała się w drodze transferu do innego państwa członkowskiego ani nie została wprowadzona do obrotu; lub

 

  zgodnie z procedurą wycinania szczeliny w taki sposób, że szczelina nie mniejsza niż 4 mm została wywiercona przez ścianę komory i w lufie na co najmniej 50% długości lufy, przy czym lufa została prawidłowo przymocowana lub przyspawana do komory zamkowej / szkieletu, a przeróbka w celu uzyskania broni zdatnej do strzelania lub miotania pocisku w wyniku działania palnego materiału miotającego nie jest możliwa;”;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera b

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część III – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka  

służą ratowaniu życia, ubojowi zwierząt lub połowom ryb za pomocą harpuna oraz do celów przemysłowych i technicznych pod warunkiem, że mogą być używane wyłącznie do wymienionych celów;

b) służą alarmowaniu, sygnalizowaniu, ratowaniu życia, ubojowi zwierząt lub połowom ryb za pomocą harpuna, do celów przemysłowych i technicznych lub są przystosowane wyłącznie do oddania strzału lub miotania pocisków w wyniku działania sprężonego powietrza lub innego gazu, a nie w wyniku działania palnego materiału wybuchowego, lub służą jako sprzęt do gry typu airsoft lub jako wiatrówki wszelkiego rodzaju i mogą miotać jedynie małe pociski z tworzywa sztucznego o ograniczonej energii, pod warunkiem że mogą być używane wyłącznie do wymienionych celów i nie ma możliwości przerobienia ich w taki sposób, by mogły służyć do oddania strzału lub miotania pocisków w wyniku działania palnego materiału wybuchowego;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik II – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a)  w załączniku II litera f) otrzymuje brzmienie:

„f)  oświadczenia:

„f)  oświadczenia:

„Prawo podróżowania do innego Państwa Członkowskiego z jedną bądź większą liczbą sztuk broni palnej sklasyfikowanych w kategoriach B, C lub D, wymienionych w niniejszej karcie wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego pozwolenia wydanego przez odwiedzane Państwo Członkowskie. To lub te pozwolenia mogą zostać odnotowane w niniejszej karcie.

„Prawo podróżowania do innego Państwa Członkowskiego z jedną bądź większą liczbą sztuk broni palnej sklasyfikowanych w kategoriach A, B, C lub D, wymienionych w niniejszej karcie wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego pozwolenia wydanego przez odwiedzane Państwo Członkowskie. To lub te pozwolenia mogą zostać odnotowane w niniejszej karcie.

Uprzednie pozwolenie wymienione powyżej, nie jest co do zasady konieczne w celu odbycia podróży z bronią palną sklasyfikowaną w kategoriach C lub D, jeśli ma być wykorzystana w celach łowieckich oraz z bronią sklasyfikowaną w kategoriach B, C lub D, jeśli ma być wykorzystana do strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że podróżny posiada przy sobie broń palną i może określić cel podróży.”

Uprzednie pozwolenie wymienione powyżej, nie jest co do zasady konieczne w celu odbycia podróży z bronią palną sklasyfikowaną w kategoriach C lub D, jeśli ma być wykorzystana w celach łowieckich oraz z bronią sklasyfikowaną w kategoriach A, B, C lub D, jeśli ma być wykorzystana do strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że podróżny posiada przy sobie broń palną i może określić cel podróży.”

W wypadku poinformowania pozostałych Państw Członkowskich przez dane Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 8 ust. 3, że posiadanie pewnych rodzajów broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach B, C lub D jest niedozwolone lub wymaga pozwolenia, dodaje się jedno z poniższych oświadczeń:

W wypadku poinformowania pozostałych Państw Członkowskich przez dane Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 8 ust. 3, że posiadanie pewnych rodzajów broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach A, B, C lub D jest niedozwolone lub wymaga pozwolenia, dodaje się jedno z poniższych oświadczeń:

„Podróż do… (państwo(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) jest zakazana.”

„Podróż do… (państwo(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) jest zakazana.”

„Podróż do… (państwo/(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) wymaga uzyskania pozwolenia.”

„Podróż do… (państwo/(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) wymaga uzyskania pozwolenia.”;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik III (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

Poprawka

14a) dodaje się załącznik w brzmieniu:

„Załącznik III

Specyfikacje techniczne dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych

Czynności pozbawiania cech użytkowych wykonywane w celu spowodowania, aby broń palna trwale nie nadawała się do użytku, zostały określone na podstawie trzech tabel:

w tabeli I wymieniono poszczególne rodzaje broni palnej;

w tabeli II opisano działania wykonywane w celu spowodowania, aby każda istotna część broni palnej trwale nie nadawała się do użytku;

w tabeli III określono, które czynności pozbawiania cech użytkowych są wymagane w przypadku poszczególne rodzajów broni palnej.

TABELA I: Wykaz rodzajów broni palnej

RODZAJE BRONI PALNEJ

1

Pistolety (jednostrzałowe, półautomatyczne)

2

Rewolwery (w tym rewolwery z bębnem ładowanym odprzodowo)

3

Broń palna długa jednostrzałowa (nie łamana)

4

Broń łamana (gładkolufowa, gwintowana, kombinowana, z zamkiem klinowym/obrotowym, krótka i długa broń palna)

5

Broń palna długa powtarzalna (gładkolufowa, gwintowana)

6

Broń palna długa półautomatyczna (gładkolufowa, gwintowana)

7

(W pełni) automatyczna broń palna, np. wybrane karabiny szturmowe, karabiny półmaszynowe, w pełni automatyczne pistolety (nie zespołowe karabiny maszynowe)

8

Broń palna odprzodowa

TABELA II: Szczególne działania dla każdej części

CZĘŚĆ

PROCES

1. LUFA

1.1. Jeżeli lufa jest przymocowana do szkieletu (1), przytwierdzić lufę do korpusu kołkiem z utwardzanej stali (średnica > 50 % komory nabojowej, minimalnie 4,5 mm) przechodzącym przez komorę nabojową i szkielet. Kołek musi być przyspawany (2).

 

1.2. Jeżeli lufa jest nieprzymocowana, należy wyciąć wzdłużną szczelinę na całej długości ściany komory nabojowej (szerokość > ½ kalibru i maksymalnie 8 mm) i solidnie przyspawać do lufy kołek zaślepiający lub pręt, poczynając od początku komory nabojowej (l ≥ 2/3 długości lufy). W przypadku luf o gładkim przewodzie jedynie komora wymaga trwałego zablokowania kołkiem zaślepiającym takiej samej długości jak komora.

 

1.3. Na odcinku do jednej trzeciej lufy, licząc od komory nabojowej, należy wywiercić otwory (muszą mieć wielkość co najmniej 2/3 średnicy przewodu w przypadku broni gładkolufowej oraz całej średnicy w przypadku pozostałych rodzajów broni; rozmieszczone jeden za drugim, trzy otwory w przypadku broni krótkiej, sześć otworów w przypadku broni długiej) lub wyciąć za komorą nabojową szczelinę w kształcie litery V (kąt 60 ± 5°) otwierającą miejscowo lufę, bądź wyciąć za komorą nabojową wzdłużną szczelinę (szerokość 8–10 mm ± 0,5 mm, długość ≥ 52 mm) w tym samym miejscu co otwory lub wyciąć szczelinę wzdłużną (szerokość 4–6 mm ± 0,5 mm) od komory nabojowej do wylotu lufy, z wyjątkiem 5 mm od wylotu lufy.

 

1.4. W przypadku luf z wślizgiem nabojowym należy usunąć wślizg nabojowy.

 

1.5. Uniemożliwić usunięcie lufy ze szkieletu, stosując kołki ze stali utwardzanej lub spawanie.

 

1.6. Umocować pręt w stożku przejściowym lufy (l ≥ 2/3 długości lufy). Przyspawać do stożka. Przytwierdzić lufę (poprzez stożek przejściowy) do szkieletu i przyspawać. Wywiercić otwór o średnicy 2/3 przewodu w pierwszej jednej trzeciej lufy od stożka przejściowego i przyspawać pręt do lufy przez wywiercony otwór.

2. TRZON ZAMKA, GŁOWICA ZAMKA

2.1. Usunąć lub skrócić iglicę.

 

2.2. Obrobić maszynowo czoło zamka pod kątem co najmniej 45 stopni na powierzchni większej niż 50 % powierzchni czółka zamka.

 

2.3. Zaspawać otwór iglicy.

3. BĘBEN

3.1. Usunąć wszystkie wewnętrzne ścian bębna na co najmniej 2/3 jego długości poprzez obrobienie maszynowo pierścienia 50 % średnicy łuski.

 

3.2. W miarę możliwości stosować spawanie w celu uniemożliwienia usunięcia bębna ze szkieletu lub odpowiednie środki, takie jak mocowanie uniemożliwiające takie usunięcie.

4. ZAMEK

4.1. Obrobić maszynowo lub usunąć ponad 50 % powierzchni czółka zamka pod kątem od 45 do 90 stopni.

 

4.2. Usunąć lub skrócić iglicę.

 

4.3. Obrobić maszynowo lub zaspawać otwór iglicy.

 

4.4. Usunąć za pomocą obróbki maszynowej rygle w zamku na przynajmniej 2/3 długości.

 

4.5. W stosownych przypadkach obrobić maszynowo wewnętrzną górną przednią krawędź okna wyrzutu łusek w zamku do kąta 45 stopni.

5. SZKIELET (PISTOLETY)

5.1. Usunąć wślizg nabojowy.

 

5.2. Obrobić maszynowo co najmniej 2/3 długości prowadnic zamka po obu stronach szkieletu.

 

5.3. Zaspawać wskaźnik opróżnienia magazynka lub zastosować odpowiednie środki, jeśli spawanie nie jest możliwe.

 

5.4. Uniemożliwić rozcalenie pistoletów o szkielecie wykonanym z polimerów poprzez spawanie, zgrzewanie lub inne odpowiednie środki, jeśli spawanie i zgrzewanie nie są możliwe.

6. UKŁAD AUTOMATYCZNY

6.1. Zniszczyć tłok i układ gazowy przez cięcie lub spawanie.

 

6.2. Wyjąć trzon zamka, zastąpić go elementem stalowym i przyspawać lub skrócić trzon zamka co najmniej o 50 %, przyspawać go i odciąć rygle od głowicy zamka.

 

6.3. Zespawać ze sobą elementy mechanizmu spustowego i, jeżeli to możliwe, zespawać je ze szkieletem. Jeżeli spawanie w obrębie szkieletu nie jest możliwe: usunąć mechanizm odpalający i odpowiednio wypełnić opróżnioną przestrzeń (np. wklejając dopasowany element wypełniający z żywicy epoksydowej).

7. DZIAŁANIE

7.1. Wykonać maszynowo stożkowe wgłębienie o kącie wierzchołkowym co najmniej 60 stopni w celu uzyskania średnicy podstawy co najmniej 1 cm lub równej średnicy czółka zamka.

 

7.2. Usunąć iglicę, rozwiercić otwór igliczny do średnicy minimum wynoszącej 5 mm i zaspawać go.

8. MAGAZYNEK (w stosownych przypadkach)

8.1. W zależności od rodzaju broni i materiału przyspawać magazynek punktowo w celu uniemożliwienia jego usunięcia lub użyć innych odpowiednich środków.

 

8.2. W przypadku braku magazynka zaspawać miejsce jego wkładania lub zamontować zamek w celu trwałego uniemożliwienia włożenia magazynka.

 

8.3. Przeprowadzić kołek z utwardzonej stali przez magazynek, komorę nabojową i szkielet. Zabezpieczyć spawaniem.

9. ŁADOWANIE OD PRZODU

9.1. Usunąć lub zaspawać panewkę (panewki), zaspawać otwór (otwory).

10. TŁUMIK DŹWIĘKU

10.1. Uniemożliwić usunięcie tłumika dźwięku z lufy za pomocą kołka z utwardzanej stali lub spawu, jeżeli tłumik dźwięku stanowi część broni.

 

10.2. Usunąć wszystkie części wewnętrzne i ich punkty mocowania dla tłumika, tak aby pozostała jedynie obudowa. Wywiercić dwa otwory w obudowie (o średnicy 5 mm), blisko miejsca, gdzie tłumik dźwięku mocowany jest do lufy.

Twardość wkładek

Pręt lub kołek z utwardzanej stali

TABELA III: Specjalne działania z podziałem na istotne części każdego typu broni palnej

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCES

Pistolety (z wyjątkiem automatycznych)

Rewolwery

Broń palna długa jednostrzałowa (nie łamana)

Broń łamana (gładkolufowa, gwintowana, kombinowana)

Broń palna długa powtarzalna (gładkolufowa, gwintowana)

Broń palna długa półautomatyczna (gładkolufowa, gwintowana)

Automatyczna broń palna: karabiny szturmowe, karabiny (pół)maszynowe

Broń palna odprzodowa

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 i 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

5.4

X (szkielet polimerowy)

 

 

 

 

 

X (w przypadku pistoletów automatycznych)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 lub 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (obudowa magazynku)

X (obudowa magazynku)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Lufa przymocowana do szkieletu za pomocą śrub lub zacisków bądź w inny sposób.

(2)  Połączenie spawane jest metodą wytwarzania lub kształtowania, w którym łączy się materiały, zwykle metale lub tworzywa termoplastyczne, przez ich stopienie.”

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia [3 months after publication to the OJ]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy [12 months after the date of entry into force of this Amending Directive]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych środków.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od 1991 r. Unia Europejska posiada przepisy dotyczące nabywania i posiadania broni palnej w postaci dyrektywy 91/477/WE, zmienionej w 2008 r. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczące oznakowania i śledzenia broni palnej, jak również warunki, które muszą być spełnione przez osoby indywidualne, aby móc nabyć i posiadać broń palną.

Ważne jest zwrócenie uwagi, że zdecydowana większość broni palnej posiadanej legalnie w UE nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa.

Pomimo iż stosowanie legalnie nabytej broni palnej przez przestępców i terrorystów jest zjawiskiem ograniczonym, przypadki takiego działania zostały udokumentowane. Przykładowo jeden z egzemplarzy broni palnej użytej w atakach na siedzibę redakcji Charlie Hebdo w Paryżu został legalnie nabyty w jednym z państw członkowskich po uprzedniej przeróbce na broń akustyczną do strzelania amunicją ślepą, co przed niedawno wprowadzoną zmianą przepisów w tym państwie członkowskim nie wymagało pozwolenia. Broń ta została następnie przerobiona na niedozwoloną broń na amunicję ostrą.

To właśnie w tym kontekście Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy w sprawie broni palnej. Komisja przedstawiła szereg wniosków, które w sposób znaczący zmieniają zakres i wymogi dyrektywy nie przedstawiając oceny skutków. Ocena skutków pomogłaby wyjaśnić przyczyny przedstawienia tych wniosków jak również przedstawić materiały dowodowe, na których opierają się wnioski. Jej brak spowodował powszechne obawy ze strony właścicieli legalnie nabytej broni palnej z wielu różnych środowisk. Oczywistym jest, że wiele zainteresowanych stron obawia się braku przejrzystości niektórych elementów wniosku i potencjalnych konsekwencji dla osób legalnie posiadających broń.

Sprawozdawczyni starała się zatem przeprowadzić konsultacje w możliwie największym zakresie i w sposób jak najbardziej przejrzysty w celu zapewnienia, aby jej sprawozdanie dotyczyło rzeczywistych problemów, przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych, niezamierzonych konsekwencji. Sprawozdawczyni zaleca zachowanie obecnego status quo tam, gdzie brak wystarczających dowodów, aby uzasadnić zmianę.

Niemniej w dniu rozpoczęcia przeglądu dyrektywy Komisja przyjęła również rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych. Zainteresowane strony z wielu państw członkowskich wyraziły zaniepokojenie, że nowe rozporządzenie może utrudnić organom ścigania pozyskiwanie informacji, czy dany egzemplarz broni palnej został w prawidłowy sposób pozbawiony cech użytkowych.

Broń palna pozbawiona cech użytkowych ma uzasadnione zastosowanie w przemyśle filmowym i rekonstrukcjach wydarzeń wojskowych. Sprawozdawczyni stwierdza na podstawie wymiany poglądów z ekspertami, że istnieje pośród nich różnica zdań w odniesieniu do w praktycznego zastosowania terminu mówiącego o broni „pozbawionej cech użytkowych” (ang. „deactivated”). Dla uniknięcia wątpliwości do celów niniejszego wniosku termin „broń palna pozbawiona cech użytkowych” jest rozumiany jako określenie broni palnej, która w sposób nieodwracalny została pozbawiona cech użytkowych i trwale nie nadaje się do użytku.

Z tego powodu sprawozdawczyni uważa, że wszelkie zmiany dyrektywy muszą zatem zapewnić równowagę pomiędzy prawem do posiadania określonych rodzajów broni palnej a środkami kontroli odpowiednimi do stwarzanych przez nie zagrożeń.

1. Definicja broni palnej

Sprawozdawczyni proponuje zastosowanie podejścia opartego na istotnych komponentach, w ramach którego każde urządzenie, w którego skład wchodzi taki sam istotny komponent stanowiący element broni palnej, jest bronią palną.

Repliki broni i broń sygnałowa nie są traktowane jako broń palna, o ile nie mogą być przerobione na broń palną lub nie posiadają istotnego komponentu charakteryzującego broń palną.

2. Broń do strzelania ślepymi nabojami

Sprawozdawczyni proponuje, aby wszelka broń palna, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, pozostała ujęta w definicji broni palnej w swojej oryginalnej kategorii.

3. Magazynki

Sprawozdawczyni otrzymała pisma od niewielkiej liczby ekspertów, którzy sugerowali, że kontrola magazynków może być realizowane poprzez zdefiniowanie magazynka jako „istotnego komponentu” broni palnej. Sprawozdawczyni ma istotne zastrzeżenia co do przyjęcia takiego podejścia, ponieważ otrzymała wiele innych opinii w kontekście względnie prostej budowa magazynka, co powoduje, że jego produkcja jest stosunkowo łatwa, oraz w kontekście ilości magazynków pozostających już w rękach legalnych posiadaczy broni i w znaczniej mierze zamiennych. Skuteczność takiego środka nie jest zatem oczywista, a więc sprawozdawczyni nie proponuje włączenia magazynków w zakres „istotnych komponentów”.

4. Wymiana informacji

Niektóre organy ścigania sugerują wprowadzenie ulepszeń odnośnie do wymiany informacji. Sprawozdawczyni proponuje, by zapisy w rejestrach były natychmiast dostępne za pośrednictwem systemów interoperacyjnych.

5. Przechowywanie

Sprawozdawczyni zauważa, że większość państw członkowskich wprowadziło już przepisy dotyczące przechowywania broni palnej i zaleca, by ująć je w sposób formalny w dyrektywie, a także, aby wymogi dotyczące przechowywania broni palnej uwzględniały rodzaj i kategorię broni, której dotyczą.

6. Badania lekarskie

Sprawozdawczyni uważa, że można dokonać kilku ulepszeń wstępnych wniosków Komisji dotyczących badań lekarskich, które odzwierciedlają różne najlepsze praktyki stosowane w poszczególnych państwach członkowskich. Sprawozdawczyni proponuje, aby państwa członkowskie ustanowiły system badań w postaci oceny okresowej lub procedury ciągłego monitorowania.

7. Szczególne przypadki

Sprawozdawczyni proponuje przywrócenie istniejącego przepisu w art. 6, który państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby zezwolić określonym osobom na posiadanie w szczególnych okolicznościach broni sklasyfikowanej w kategorii A. Sprawozdawczyni rozumie, że istnieją podmioty, które potrzebują takiego zezwolenia, np. rusznikarze, centra badań, producenci, naukowcy kryminalistyczni, a w niektórych przypadkach także osoby zaangażowane w produkcję filmową oraz potrzebujące broni w celach samoobrony. Sprawozdawczyni proponuje, aby zezwolenia te były przyznawane w każdym przypadku z osobna, w ściśle ograniczonym zakresie i tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpieczeństwu publicznemu.

Sprawozdawczyni proponuje, by pozwolenia do celów związanych z aspektami historycznymi były określone w bardziej szczegółowy sposób, przyznawane tylko w przypadkach, gdy zapewnione zostaną odpowiednie środki bezpieczeństwa, które będą określane przez państwa członkowskie dla każdego przypadku z osobna.

8. Sprzedaż online

Sprawozdawczyni proponuje, aby sprzedaż na odległość była dozwolona tylko pod warunkiem, że ostateczne przekazanie broni palnej, amunicji lub istotnego komponentu odbywa się dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych kontroli.

9. Rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

Eksperci napotkali szereg problemów technicznych w nowym rozporządzeniu wykonawczym w sprawie pozbawienia broni palnej cech użytkowych, które wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia. Sprawozdawczyni proponuje różne sposoby rozwiązania tego problemu, albo za pośrednictwem szczegółowych poprawek do rozporządzenia wykonawczego, albo poprzez przegląd wcześniej istniejących standardów lub przez konkretne poprawki dotyczące broni palnej pozbawionej cech użytkowych, aż do podania definicji technicznych wykonywania szczelin i przytwierdzania.

10. Amunicja

Sprawozdawczyni sugeruje, że istniejące już przepisy dotyczące kontroli prekursorów materiałów wybuchowych mogą być istotne dla kontroli amunicji, a mianowicie, że podejrzane zakupy dużych ilości amunicji powinny być zgłaszane. W ramach starań na rzecz osiągnięcia celu zmniejszenia niebezpieczeństwa nielegalnego korzystania z legalnie posiadanej broni palnej oraz jej części i amunicji tego rodzaju obowiązek powinien pomóc zlikwidować wszelkie ryzyko związane z niekontrolowaną możliwością zakupu amunicji.

11. Broń palna sklasyfikowana w kategoriach A i B

Sprawozdawczyni rozumie, że wniosek Komisji, aby zmienić kategorię „półautomatycznej broni palnej do użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami automatycznymi” na kategorię A, byłby przyczyną wielu problemów praktycznych przy wdrażaniu. Próba wprowadzenia takiej zmiany została już wcześniej podjęta i odrzucona w niektórych państwach członkowskich.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

Przedstawiona zgodnie z art. 56 ust. 3 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

przez Mylène Troszczynski, w imieniu grupy ENF

mając na uwadze, co następuje:

- zmiana dyrektywy 91/477/EWG jest niezgodna z prawem, gdyż dyrektywa ta nie jest proporcjonalna w stosunku do założonych celów, jakimi są zwalczanie terrorystów islamskich atakujących Europę i likwidacja ich podstawowych źródeł dostaw broni palnej;

- wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 91/477/EWG jest zbędny, ponieważ nie dotyczy nielegalnego handlu bronią palną, który rozwija się gwałtownie na terytoriach państw będących członkami strefy Schengen;

- zmiana dyrektywy 91/477/EWG jest nieprecyzyjna i udziela niewłaściwych odpowiedzi na pytania o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony w skali międzynarodowej i krajowej, przez co pozwala rozwijać działalność islamskim terrorystom;

- zmiana dyrektywy 91/477/EWG jest niesprawiedliwa, ponieważ dotyczy wyłącznie ograniczania swobód obywatelskich uczciwych ludzi w zakresie nabywania i posiadania broni palnej; są to już i tak wyjątkowo silnie kontrolowane sfery działalności;

- wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 91/477/EWG jest nieproporcjonalny w odniesieniu do sektorów gospodarczych, kulturowych i sportowych związanych z bronią palną, które poniosą konsekwencje źle przygotowanego prawodawstwa pozbawionego jakiejkolwiek poważnej oceny skutków;

Grupa ENF dystansuje się od pracy wykonanej przez komisję IMCO i sprzeciwia się zmianie dyrektywy 91/477/EWG, którą uważa za wystarczającą w bieżącym kształcie.


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (*) (18.5.2016)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Bodil Valero

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Nabywanie, posiadanie oraz przywóz/wywóz broni palnej do użytku cywilnego podlega kompleksowym unijnym ramom regulacyjnym określonym w dyrektywie 91/477/EWG zmienionej dyrektywą 2008/51/WE. Celem dyrektywy było ustanowienie minimalnych standardów oznakowania, przechowywania, wytwarzania, handlu, rejestracji i pozbawiania cech użytkowych broni palnej.

Pomimo zaostrzenia przepisów prawa przemoc z użyciem broni palnej stanowi istotne zagrożenie na terytorium UE. W oświadczeniu Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych z 29 sierpnia 2015 r. zaapelowano o podjęcie niezwłocznych działań służących pozbawianiu broni palnej cech użytkowych w celu zapobieżenia przywracaniu jej do użytku oraz użyciu przez przestępców. Rada ponowiła wezwanie do przeprowadzenia przeglądu dyrektywy o broni palnej oraz przyjęcia wspólnego podejścia w sprawie pozbawiania cech użytkowych, poprawiając możliwość śledzenia na gruncie obowiązującego prawodawstwa, co ma służyć wyeliminowaniu luk i niedociągnięć w jego wdrażaniu na szczeblu krajowym.

W sprawozdaniu w sprawie wdrażania dyrektywy o broni palnej wskazano również czynniki utrudniające śledzenie broni palnej, wynikające z różnic w poszczególnych państwach członkowskich. W swoim wniosku Komisja zaproponowała zmianę dotychczasowego ustawodawstwa w kilku aspektach, między innymi:

•  wspólne unijne normy w zakresie pozbawiania cech użytkowych;

•  wspólne unijne zasady dotyczące oznakowania broni w celu poprawy możliwości jej śledzenia;

•  lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi, między innymi dotyczących odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni przez organ innego państwa, a także obowiązek wzajemnego połączenia krajowych rejestrów broni;

•  wspólne kryteria odnoszące się do broni alarmowej (m.in. rakietnic sygnalizacyjnych i pistoletów startowych), aby uniemożliwić przerabianie jej na pełnosprawną broń palną;

•  zaostrzone przepisy dotyczące nabywania broni palnej online uniemożliwiające zakup broni palnej, jej istotnych komponentów lub amunicji przez internet;

•  zaostrzone przepisy zakazujące osobom fizycznym posiadania niektórych typów broni półautomatycznej, nawet po trwałym pozbawieniu takiej broni cech użytkowych;

•  zaostrzone warunki obrotu bronią palną pozbawioną cech użytkowych;

•  zaostrzone warunki dostępu do broni dla kolekcjonerów w celu ograniczenia ryzyka jej sprzedaży przestępcom.

W dniu 15 lutego 2016 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwołała krótkie wysłuchanie w celu rozpatrzenia kwestii, które można ulepszyć w obowiązującej dyrektywie oraz doprecyzowania właściwego poziomu harmonizacji na szczeblu UE.

Zaproszony ekspert w dziedzinie broni palnej zwrócił szczególną uwagę na zagrożenie, jakie stwarza przerobiona i przywrócona do użytku broń palna, jak również na potrzebę wprowadzenia wspólnych wysokich standardów pozbawiania broni cech użytkowych w całej UE, a ponadto stwierdził, że istotne komponenty broni palnej powinny być znakowane, aby dało się je śledzić w razie kradzieży lub zagubienia. Ekspert dowodził, że ogólny zakaz posiadania broni półautomatycznej oparty na kryterium „podobieństwa” jest problematyczny, a ponadto niemożliwy do wdrożenia przez państwa członkowskie;

Inny zaproszony ekspert w dziedzinie pozwoleń i badań lekarskich stwierdził, że przed wydaniem pozwolenia na broń należałoby przeprowadzać podstawowe badania lekarskie (zarówno stanu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego), a później okresowe badania kontrolne.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni wyraża zadowolenie z powodu przeglądu dyrektywy, ponieważ za jego sprawą można usunąć luki w obowiązującym prawie, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obywateli europejskich. Sprawozdawczyni konsekwentnie popiera większość propozycji zawartych we wniosku Komisji. Jednak niektóre elementy należy zmienić, aby nowe przepisy były zrozumiałe, skuteczne, zrównoważone i proporcjonalne.

Ponadto sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że ta dyrektywa, mimo że ma na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli, nie odnosi się do nielegalnej broni ani kojarzonej z nią przestępczości zorganizowanej i działalności terrorystycznej, choć są to zaledwie dwa rodzaje problemów związanych z bronią. Skupia się raczej na tym, by legalna broń palna nie trafiała w końcu na czarny rynek, na zapobieganiu strzelaninom, samobójstwom, zabójstwom i wypadkom z bronią palną.

Sprawozdawczyni ubolewa, że Komisja nie przedstawiła oceny przewidywanych skutków. W takiej ocenie skutków Komisja mogłaby wyszczególnić rodzaje i liczbę sztuk broni palnej, do których odnosi się wniosek, ułatwiając Parlamentowi zajęcie odpowiednio przemyślanego stanowiska w sprawie.

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje poprawki dotyczące w szczególności:

1.  zakresu dyrektywy (aby objąć nią nie tylko broń palną, ale również je istotne komponenty i amunicję);

2.  oznakowania istotnych komponentów;

3.  pozbawiania broni palnej cech użytkowych;

4.  wymiany informacji między państwami członkowskimi;

5.  sprzedaży na odległość;

6.  badań predyspozycji osób ubiegających o wydanie pozwolenia;

7.  dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Wniosek Komisji przewiduje zmianę Załącznika I do dyrektywy przez dodanie kategorii A „Automatyczna broń palna, która została przerobiona na półautomatyczną broń palną” oraz „Broń palna wymieniona w pkt 1–7 po pozbawieniu jej cech użytkowych”, zakazując tym samym posiadania takiej broni palnej. Sprawozdawczyni popiera takie unormowanie.

Komisja chce również przenieść tzw. kategorię B7 „Półautomatyczna broń palna do użytku cywilnego, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi” do kategorii A. Zdaniem sprawozdawczyni to unormowanie nie jest ani kompleksowe, ani praktycznie wykonalne w swoim obecnym kształcie, ponieważ nie przewiduje rozróżnienia na cechy wyglądu zewnętrznego i właściwości techniczne. Zamiast opierania się wyłącznie na wyglądzie broni, rozstrzygające znaczenie powinny mieć kryteria techniczne, takie jak energia wzbudzenia broni palnej, jej kaliber, możliwość podłączenia dużego magazynka; lub inne właściwości nieznajdujące uzasadnienia ze słusznych względów, takie jak dodatkowa rękojeść, składana kolba, systemy chłodzenia itp. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do ponownego rozważenia tego elementu wniosku.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W odpowiedzi na ostatnie ataki terrorystyczne, które uwydatniły luki w wykonywaniu dyrektywy 91/477/EWG, w szczególności w odniesieniu do pozbawiania broni cech użytkowych oraz przerabiania i oznakowania broni, w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa, która została przyjęta w kwietniu 2015 r., oraz deklaracji Rady Ministrów Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2015 r. zaapelowano o dokonanie przeglądu przedmiotowej dyrektywy oraz o przyjęcie wspólnego podejścia do pozbawiania broni palnej cech użytkowych w celu zapobiegnięcia przywróceniu jej cech użytkowych i użyciu przez przestępców.

(2)  Zmiany treści dyrektywy Rady 91/477/EWG nie mogą być wprowadzane na gruncie jakichkolwiek skojarzeń łączących ostatnie ataki terrorystyczne z legalnym użytkowaniem i posiadaniem broni na terenie Unii Europejskiej, w szczególności przez myśliwych, strzelców sportowych oraz kolekcjonerów. Produkcja, sprzedaż, posiadanie i użytkowanie broni i amunicji zgodnie z obowiązującym prawem stanowią działania legalne, istotne pod względem rozrywkowym, sportowym i gospodarczym, a równocześnie mające znaczenie w kontekście tworzenia miejsc pracy i dobrobytu w Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Przechowywanie i wymiana informacji przebiega zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/…1a.

 

_____________________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i uchylające dyrektywę 95/46/WE (Dz.U. L …).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niektóre aspekty objęte dyrektywą 91/477/EWG wymagają dalszej poprawy.

(3)  Niektóre aspekty objęte dyrektywą 91/477/EWG wymagają dalszej poprawy, której należy dokonać w sposób proporcjonalny, aby zwalczać nielegalny handel bronią do celów działalności przestępczej lub terrorystycznej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Podmioty zajmujące się kulturowymi i historycznymi aspektami broni oraz uznane za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę, oraz będące w posiadaniu broni palnej należącej do kategorii A, nabytej przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, powinny móc zatrzymać tą broń palną na podstawie pozwolenia wydanego przez dane państwo członkowskie oraz pod warunkiem, że przedmiotowa broń palna została pozbawiona cech użytkowych.

(4)  Podmioty i osoby, takie jak muzea i kolekcjonerzy, zajmujące się kulturowymi, historycznymi, naukowymi, technicznymi czy edukacyjnymi aspektami broni oraz uznane za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę powinny móc zatrzymać i nabywać broń palną należącą do kategorii A na podstawie pozwolenia wydanego przez dane państwo członkowskie oraz pod warunkiem, że te podmioty lub osoby podjęły niezbędne środki w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, łącznie z zapewnieniem bezpiecznego przechowywania. Wszelkie takie pozwolenia powinny brać pod uwagę konkretną sytuację, w tym charakter kolekcji oraz jej cel.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Biorąc pod uwagę to, że kolekcjonerów uznano za potencjalne źródło obrotu bronią palną, należy ich objąć niniejszą dyrektywą.

skreśla się

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby zapobiegać niewłaściwemu użyciu broni palnej, konieczne jest włączenie do zakresu niniejszej dyrektywy minimalnych wymogów dotyczących bezpiecznego przechowywania broni palnej. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby każdy, kto zgodnie z prawem nabywa lub posiada broń palną lub amunicję, był zobowiązany do stosowania uzasadnionych środków ostrożności, by zagwarantować zabezpieczenie tej broni palnej lub amunicji przed utratą lub kradzieżą oraz dostępem osób trzecich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko przywracania do użytku broni palnej pozbawionej cech użytkowych w nieprawidłowy sposób oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, broń palną pozbawioną cech użytkowych należy objąć zakresem niniejszej dyrektywy. Ponadto w odniesieniu do najniebezpieczniejszej broni palnej należy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy, aby dopilnować, że nie wolno posiadać takiej broni palnej ani wprowadzać jej do obrotu. Przepisy te powinny mieć również zastosowanie do broni palnej należącej do tej kategorii nawet po pozbawieniu jej cech użytkowych. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów państwa członkowskie powinny przedsięwziąć odpowiednie środki, w tym zniszczyć taką broń palną.

(7)  Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko przywracania do użytku broni palnej pozbawionej cech użytkowych w nieprawidłowy sposób oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, broń palną pozbawioną cech użytkowych należy objąć zakresem niniejszej dyrektywy. W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów państwa członkowskie powinny przedsięwziąć odpowiednie środki, w tym zniszczyć taką broń palną. W tym kontekście należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, taka broń powinna być wpisywana do ewidencji krajowej.

(8)  Aby zapewnić możliwość śledzenia, pozbawianie broni palnej cech użytkowych powinno być wpisywane do ewidencji krajowej, regularnie aktualizowanej i dostępnej dla organów porządku publicznego każdego państwa członkowskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Niektóre rodzaje broni półautomatycznej mogą być z łatwością przerabiane na broń automatyczną, co stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Nawet bez przerabiania broni na kategorię „A” niektóre rodzaje broni półautomatycznej mogą być bardzo niebezpieczne, gdy są w stanie pomieścić dużą liczbę nabojów. Dlatego należy zakazać cywilnego użytku takiej broni półautomatycznej.

skreśla się

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby uniknąć łatwego usuwania oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, na których elementach takie oznaczenia powinny być umieszczane, należy przyjąć wspólne przepisy UE dotyczące oznakowania.

(10)  Aby zapobiec usuwaniu oznaczeń broni palnej oraz sprecyzować, na których elementach takie oznaczenia powinny być umieszczane, należy przyjąć wspólne przepisy UE dotyczące oznakowania. Przepisy te powinny uwzględniać nowe materiały wykorzystywane do produkcji broni oraz pojawienie się broni produkowanej za pomocą druku trójwymiarowego. Powinny również uwzględniać broń przywożoną.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Państwa członkowskie powinny ustanowić kryteria bezpieczeństwa związane z przechowywaniem i transportem broni palnej; kryteria te powinny być dostosowane do liczby sztuk posiadanej broni palnej i stopnia zagrożenia stwarzanego przez nią.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Broń palna może być używana znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej, jej dokumentacja powinna być przechowywana przez czas nieokreślony aż do potwierdzenia jej zniszczenia.

(11)  Broń palna może być używana znacznie dłużej niż przez 20 lat. Aby zapewnić możliwość śledzenia broni palnej, jej dokumentacja powinna być przechowywana przez czas nieokreślony aż do potwierdzenia jej zniszczenia przez właściwe organy.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Metody sprzedaży broni palnej i jej komponentów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość mogą stwarzać poważne zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ trudniej jest je kontrolować niż tradycyjne metody sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do internetowej weryfikacji legalności pozwoleń. Dlatego należy ograniczyć sprzedaż broni i jej elementów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności internetu, do działalności sprzedawców i pośredników.

(12)  Metody sprzedaży broni palnej i jej istotnych komponentów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość mogą stwarzać szczególne zagrożenia bezpieczeństwa, ponieważ trudniej jest je kontrolować niż tradycyjne metody sprzedaży. Aby zapewnić odpowiednie kontrole, należy zatem ograniczyć sprzedaż broni i jej elementów za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności internetu, do działalności sprzedawców i pośredników, chyba że przekazanie lub odebranie broni palnej ma miejsce w obiekcie autoryzowanego sprzedawcy, na lokalnym posterunku policji lub w siedzibie innego organu uprawnionego na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, lub też państwa członkowskie mogą w inny sposób zapewnić weryfikację i kontrolę tożsamości, pozwoleń i odpowiedniej dokumentacji zaangażowanych stron. Postanowienie to pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie prywatnej sprzedaży broni bez pośredników.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ponadto ryzyko przerabiania broni alarmowej i innych rodzajów broni palnej na amunicję ślepą na prawdziwą broń palną jest wysokie i w niektórych zamachach terrorystycznych wykorzystywano przerobioną broń. Dlatego istotne jest zajęcie się problemem przerobionej broni palnej wykorzystywanej w przestępstwach kryminalnych, w szczególności poprzez uwzględnienie takiej broni w zakresie stosowania dyrektywy. Należy przyjąć specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

(13)  Należy przyjąć specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby trwale nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu poprawy funkcjonowania wymiany informacji między państwami członkowskimi Komisja powinna ocenić niezbędne elementy systemu w celu wsparcia takiej wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych w poszczególnych państwach członkowskich. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, może zostać dołączony wniosek legislacyjny, uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.

(14)  W celu poprawy funkcjonowania wymiany informacji między państwami członkowskimi i identyfikowalności broni palnej Komisja powinna ocenić, jakie elementy są niezbędne w celu wdrożenia systemu umożliwiającego uzyskanie obowiązkowego dostępu dla wszystkich państw członkowskich do informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych w poszczególnych państwach członkowskich. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, powinien zostać dołączony wniosek legislacyjny, uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji. W uzupełnieniu niezbędnej kontroli broni posiadanej przez osoby prywatne lub instytucje, zgodnie z przepisami prawa, przedmiotowy system powinien zapewnić możliwość śledzenia broni skonfiskowanej przez władze, złożonej władzom lub zabezpieczonej przez organy państwowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu weryfikacji jej miejsca przeznaczenia aż do ewentualnego zniszczenia, skierowania do dalszego wykorzystania lub ponownego wprowadzenia do obrotu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić odpowiednią wymianę informacji na temat wydanych pozwoleń oraz odrzuconych wniosków o pozwolenia między państwami członkowskimi, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji, aby można było przyjąć akt umożliwiający państwom członkowskim stworzenie takiego systemu wymiany informacji na temat wydanych pozwoleń oraz odrzuconych wniosków o pozwolenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(15)  Aby zapewnić odpowiednią wymianę między państwami członkowskimi informacji na temat wydanych pozwoleń, odrzuconych wniosków o pozwolenia, cofniętych pozwoleń oraz wszelkich innych informacji, o których mowa w niniejszej dyrektywie, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji, aby można było przyjąć akt umożliwiający państwom członkowskim stworzenie takiego systemu systematycznej i obowiązkowej wymiany informacji między państwami członkowskimi. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b.  Do celów niniejszej dyrektywy „istotny komponent” oznacza lufę, szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy oraz każde urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem z broni palnej, które, będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.”;

1b.  Do celów niniejszej dyrektywy „istotny komponent” oznacza lufę, szkielet, komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.

Uzasadnienie

Urządzenia do tłumienia odgłosu wystrzału nie są istotnymi komponentami i samo ich dodanie nie zwiększyłoby bezpieczeństwa.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1e.  Do celów niniejszej dyrektywy „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną niebędącą sprzedawcą, której zawód lub działalność gospodarcza polega w całości lub w części na zakupie, sprzedaży lub organizowaniu transferu broni na terenie państwa członkowskiego lub z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, lub na wywozie do państwa trzeciego w pełni zmontowanej broni palnej, jej części i amunicji.”;

1e.  Do celów niniejszej dyrektywy „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną niebędącą sprzedawcą, której zawód lub działalność gospodarcza polega w całości lub w części na zakupie, sprzedaży lub organizowaniu transferu broni na terenie państwa członkowskiego lub z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, lub na wywozie do państwa trzeciego bądź przywozie do państwa członkowskiego z państwa trzeciego w pełni zmontowanej broni palnej, jej części i amunicji.

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby nie włączać przywozu broni palnej z państw trzecich do państwa członkowskiego z zakresu działalności pośrednika.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1h.  Do celów niniejszej dyrektywy „replika broni palnej” oznacza przedmioty, które mają wygląd broni palnej, lecz zostały wyprodukowane w sposób uniemożliwiający jej przystosowanie do oddania strzału lub miotania pocisków w wyniku działania palnego materiału miotającego.

skreśla się

Uzasadnienie

Definicja repliki odnosząca się do przedmiotów zewnętrznie wyglądających na broń palną, które nie mogą zostać tak przerobione, aby były zdolne do wystrzelenia pocisku, odnosi się do przedmiotów, które nawet hipotetycznie nie mogą stanowić broni palnej, przez co nie powinny być objęte dyrektywą o broni palnej. Nie ma potrzeby, aby niniejsza dyrektywa zawierała przepisy dotyczące zabawek, obiektów dekoracyjnych itp. Ponadto nieprecyzyjne kryterium wyglądu zewnętrznego utrudnia odróżnianie replik od innych przedmiotów.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 1 – ustęp 1 i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1i.  Do celów niniejszej dyrektywy „broń palna pozbawiona cech użytkowych” oznacza broń palną, która została zmodyfikowana w celu zapewnienia jej trwałej niezdatności do użytku w wyniku pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez spowodowanie, że wszystkie istotne części broni palnej nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie ani zmiana w celu przywrócenia do użytku.”;

1i.  Do celów niniejszej dyrektywy „broń palna pozbawiona cech użytkowych” oznacza broń palną, która została zmodyfikowana w celu zapewnienia jej trwałej niezdatności do użytku w wyniku pozbawienia jej cech użytkowych, poprzez spowodowanie, że wszystkie istotne części broni palnej nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie ani zmiana w celu przywrócenia do użytku, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/24031a z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającym wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

 

__________________

 

1a  Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego.

„1.  Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego oraz dla bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących nielegalnej sprzedaży broni.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna poprawić transgraniczną identyfikowalność i przejrzystość w dziedzinie posiadania i sprzedaży broni oraz umożliwić aktywne zwalczanie nielegalnego handlu bronią.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania ani posiadania broni i amunicji, zgodnie z prawem krajowym, przez siły zbrojne, policję oraz organy publiczne. Nie ma ona również zastosowania do handlowych transferów broni i amunicji wojennej.”;

2.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania ani posiadania broni i amunicji, zgodnie z prawem krajowym, przez siły zbrojne, policję, władze publiczne lub przez kolekcjonerów i jednostki zajmujące się kulturalnymi i historycznymi aspektami broni, uznane za takie przez państwo członkowskie, na którego terytorium mają siedzibę. Nie ma ona również zastosowania do handlowych transferów produktów przemysłu obronnego ani do nabywania lub posiadania broni palnej i amunicji będących przedmiotem pozwolenia, rejestracji lub zgłoszenia przez muzea i kolekcjonerów uznawanych za takich przez państwa członkowskie, na których terytorium mają siedzibę, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  Państwa członkowskie, które nadają lub nadały kolekcjonerom szczególny status, wskazują przepisy niniejszej dyrektywy mające do nich zastosowanie.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie gwarantują, że każda broń palna lub jej część wprowadzona na rynek została oznakowana i zarejestrowana zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

1.  Państwa członkowskie gwarantują, że każda broń palna lub jej istotny komponent wyprodukowane po dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy zostały trwale oznakowane i zarejestrowane niezwłocznie po wyprodukowaniu lub przywozie i przed wprowadzeniem na rynek zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów identyfikacji i śledzenia każdej sztuki zmontowanej broni palnej państwa członkowskie, podczas produkcji każdej sztuki broni palnej lub jej przywozu do Unii, wymagają jednolitego oznakowania broni palnej, obejmującego nazwę producenta, państwo lub miejsce produkcji, numer serii i rok wytworzenia (jeśli nie został zawarty w numerze serii). Nie narusza to możliwości umieszczenia znaku towarowego producenta.

2.  Do celów identyfikacji i śledzenia każdej sztuki zmontowanej broni palnej i jej istotnych komponentów państwa członkowskie, podczas produkcji każdej sztuki broni palnej czy każdego z jej istotnych komponentów lub ich przywozu do Unii, wymagają jednolitego oznakowania broni palnej, obejmującego nazwę producenta, państwo, miejsce produkcji, numer serii i rok wytworzenia (jeśli nie został zawarty w numerze serii) oraz typ lub model broni i jej kaliber. Nie narusza to możliwości umieszczenia znaku towarowego producenta.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oznakowanie umieszczane jest na komorze zamkowej broni palnej.

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku transferu broni palnej pochodzącej z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego jest ona opatrzona właściwym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację kraju przekazującego.

Ponadto państwa członkowskie gwarantują, że w przypadku transferu broni palnej lub któregokolwiek z jej istotnych komponentów pochodzących z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego są one opatrzone właściwym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację kraju przekazującego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie warunkują wykonywanie przez sprzedawcę lub pośrednika jego działalności na swoim terytorium uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności sprzedawcy i pośrednika. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”;

3.  Państwa członkowskie warunkują wykonywanie przez sprzedawcę lub pośrednika jego działalności na swoim terytorium uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i zawodowej, umiejętności sprzedawcy i pośrednika oraz przejrzystości działalności handlowej. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W takim systemie rejestracji zapisuje się typ, markę, model, kaliber, numer seryjny, nazwę i adres dostawcy oraz osoby nabywającej lub posiadającej broń palną w odniesieniu do każdej sztuki broni palnej. Ewidencję broni palnej, w tym broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzi się do momentu potwierdzenia przez właściwe władze zniszczenia broni palnej.”;

„W takim systemie rejestracji zapisuje się w szczególności typ, markę, model, kaliber, numer seryjny, nazwę i adres dostawcy oraz osoby nabywającej lub posiadającej broń palną w odniesieniu do każdej sztuki broni palnej. Ewidencję broni palnej prowadzi się przez czas nieokreślony do momentu potwierdzenia przez właściwe władze zniszczenia broni palnej.

 

Państwa członkowskie zapewnią najpóźniej do [data] bezpośredni dostęp do informacji zawartych w ewidencji krajowej dla uprawnionych organów ze wszystkich państw członkowskich. Wskażą w tym celu organ odpowiadający za umożliwianie tego dostępu i powiadomią o nim Komisję”.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 4 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  System, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej kontrolę rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności pośrednika lub sprzedawcy. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”;

2.  System, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej kontrolę rzetelności prywatnej i zawodowej oraz umiejętności pośrednika lub sprzedawcy, a także kontrolę przejrzystości działalności handlowej. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby prawnej oraz osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.”;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka;

a)  ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem nabywania innego niż w drodze zakupu oraz posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka;

Uzasadnienie

Komisja bez stosownego uzasadnienia usunęła tekst, który niniejsza poprawka wprowadza ponownie. Bardzo ograniczony i ściśle kontrolowany wyjątek umożliwiający państwom członkowskim pozwolenie na posiadanie broni przez niektórych nieletnich jest konieczny do prowadzenia pewnych działań edukacyjnych, zwłaszcza związanych z leśnictwem. Ponadto nie ma sensu zezwalanie tym nieletnim na posiadanie broni palnej i jednoczesne zakazywanie jej nabywania. Broń ta znajduje się pod ścisłą kontrolą.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  nie stanowią zagrożenia dla samych siebie, dla porządku publicznego lub dla bezpieczeństwa publicznego; wyrok skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie zagrożenie.

b)  nie stanowią zagrożenia dla samych siebie i innych, dla porządku publicznego lub dla bezpieczeństwa publicznego; wyrok skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie zagrożenie.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zobowiązują się do przechowywania broni zgodnie z kryteriami przechowywania i transportu ustanowionymi prawodawstwem państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazanymi w art. 5 ust. 1a.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka kradzieży broni należącej do kategorii B będącej w posiadaniu osób prywatnych państwa członkowskie przewidują kryteria bezpieczeństwa związane z przechowywaniem, posiadaniem i transportem broni palnej lub amunicji. Kryteria te powinny być dostosowane do stopnia zagrożenia stwarzanego przez broń i ilości posiadanej broni palnej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają możliwość wykonania standardowych badań lekarskich, na których podstawie zostaną wydane lub przedłużone pozwolenia, o których mowa w ust. 1, oraz wycofują pozwolenia, jeżeli nie jest już spełniony którykolwiek z warunków, na których podstawie zostało ono wydane.

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa własności broni palnej i amunicji nabytych w drodze spadku; państwa członkowskie mają jednak obowiązek ograniczyć posiadanie takiej broni palnej przez właścicieli niemających odpowiedniego pozwolenia.

Uzasadnienie

Konieczne jest znalezienie rozwiązania sytuacji osób niemających odpowiedniego pozwolenia, które nabyły broń palną w drodze spadku, niezależnie od swojej woli. Choć posiadanie i użytkowanie takiej broni palnej powinno podlegać ograniczeniom, nie należy kwestionować samego faktu własności i pewnych praw z niego wynikających takich jak zdolność prawna do sprzedaży danej broni palnej.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  O ile podczas badania przestrzegana jest poprawna procedura, nie należy obciążać organu ani osoby, które przeprowadzają badanie predyspozycji, odpowiedzialnością za działania osoby poddanej temu badaniu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c)  Państwa członkowskie muszą wycofać pozwolenia, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie jest już spełniony którykolwiek z warunków zawartych w niniejszym artykule.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe kroki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej i amunicji należącej do kategorii A oraz aby zniszczyć tę broń palną i amunicję, która jest w posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i która została przejęta.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe kroki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej i amunicji należącej do kategorii A oraz aby przejąć tę broń palną i amunicję, która jest w posiadaniu niezgodnie z tym przepisem i która została przejęta. W szczególnych przypadkach w celach obrony narodowej właściwe władze mogą wydawać pozwolenie na taką broń palną i amunicję, jeżeli nie narusza to bezpieczeństwa publicznego ani porządku publicznego.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić podmiotom zajmującym się kulturowymi i historycznymi aspektami broni, uznanymi za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę, na posiadanie broni palnej należącej do kategorii A, nabytej przed dniem [the date of entry into force of this directive], pod warunkiem że będąca w posiadaniu broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z przepisami wdrażającymi art. 10b.

Bez uszczerbku dla postanowień akapitu pierwszego, państwa członkowskie mogą zezwolić podmiotom i osobom zajmującym się kulturowymi, historycznymi, naukowymi, technicznymi czy edukacyjnymi aspektami broni, uznanymi za takie przez państwa członkowskie, na terytorium których mają siedzibę, na posiadanie broni palnej i amunicji należącej do kategorii A, nabytej przed dniem [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy], pod warunkiem że będąca w posiadaniu broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 lub została wyłączona z obowiązku pozbawienia cech użytkowych ze względów ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego lub z powodu aspektów naukowych, technicznych czy edukacyjnych i można wykazać, że jej przechowywanie nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu ani porządkowi publicznemu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nabywanie broni i jej części oraz amunicji, które należą do kategorii A, B i C, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), jest dozwolone tylko w odniesieniu do sprzedawców oraz pośredników i podlega ścisłej kontroli państw członkowskich.

Nabywanie broni i jej istotnych komponentów, które należą do kategorii A, B i C, za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), jest dozwolone tylko w odniesieniu do sprzedawców oraz pośredników i podlega ścisłej kontroli państw członkowskich.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 6 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że skrócenie długiej broni palnej w drodze modyfikacji jednego lub większej liczby jej istotnych komponentów prowadzące do jej redefinicji jako krótkiej broni palnej uznaje się za produkcję, przez co aby było ono prawnie dopuszczalne, musi być przeprowadzane przez autoryzowanego sprzedawcę lub producenta broni.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  w art. 7 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Dane dotyczące broni palnej należącej do kategorii B oraz wszystkie decyzje o wydaniu pozwolenia lub odmowie nabycia i posiadania tego rodzaju broni palnej należy rejestrować w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych w państwach członkowskich i zapewnić bezpośredni dostęp do nich uprawnionym organom ze wszystkich państw członkowskich.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  w art. 7 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreśla się

„Maksymalny okres ważności wynosi pięć lat. Pozwolenie może zostać odnowione, jeżeli warunki, na podstawie których zostało ono wydane, są nadal spełnione.”;

 

Uzasadnienie

Ustalanie obowiązkowego maksymalnego okresu ważności pozwoleń zakładałoby ogromną ilość dodatkowej biurokracji zarówno dla właściwych organów, jak i osób legalnie posiadających broń, nie przynosząc poprawy bezpieczeństwa. Lepszym sposobem wydatkowania tych zasobów jest ich przeznaczenie na walkę z nielegalną bronią palną.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej nie można przerobić na broń palną.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki wobec producentów i sprzedawców broni w celu zapewnienia, że broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej nie można przerobić na broń palną. Państwa członkowskie gwarantują również, że broń tego rodzaju posiada oznakowanie zgodne z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz że została zarejestrowana w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych prowadzonych przez państwa członkowskie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej, aby nie dopuścić do jej przerabiania na broń palną.

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że broni alarmowej i sygnałowej oraz broni salutacyjnej i akustycznej nie można przerobić na broń palną. Komisja, działając zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13a ust. 2 niniejszej dyrektywy, do dnia 31 grudnia 2016 r. wyda wspólne normy dotyczące przerabiania, zapewniające, aby każde przerabianie broni palnej prowadzące do zmiany jej kategorii było dokonywane w sposób gwarantujący nieodwracalność.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają weryfikację środków pozbawiania broni palnej cech użytkowych przez właściwy organ w celu zagwarantowania, że zmiany broni palnej czynią ją trwale nienadającą się do użytku. Państwa członkowskie przewidują w ramach wspomnianej weryfikacji przyznanie świadectwa lub protokołu zaświadczającego, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych, lub opatrzenie w tym celu broni palnej wyraźnie widocznym oznakowaniem.

Zważywszy na rozporządzenie Komisji (UE) 2015/24031a z dnia 15 grudnia 2015 r., państwa członkowskie zapewniają weryfikację środków pozbawiania broni palnej cech użytkowych przez właściwy organ w celu zagwarantowania, że zmiany broni palnej czynią ją trwale nienadającą się do użytku. Państwa członkowskie przewidują w ramach wspomnianej weryfikacji przyznanie świadectwa i protokołu zaświadczającego, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych i opatrzenie w tym celu wyraźnie widocznym oznakowaniem każdego istotnego komponentu broni pozbawianej cech użytkowych.

 

Państwa członkowskie wyznaczą właściwy organ do celów pozbawiania broni palnej cech użytkowych i powiadomią o tym Komisję Europejską najpóźniej [data].

 

__________________

 

1a Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 62

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 b – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje normy i techniki pozbawiania broni palnej cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń palna pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13b ust. 2.

skreśla się

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie określą zasady bezpiecznego przechowywania broni palnej i amunicji kategorii A, B i C odpowiadające normom równoważnym z normami zawartymi w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zapewniające przechowywanie broni palnej i amunicji w sposób ograniczający do minimum ryzyko dostępu osób nieuprawnionych.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 10 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nadwyżki broni palnej kategorii A dotychczas używanej przez policję, służby celne i wojsko są nieodwracalnie pozbawiane cech użytkowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r., z wyjątkiem transferów odbywających się na mocy pozwoleń przyznawanych na mocy art. 6 ust. 1 lub 2.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  W uzupełnieniu konieczności istnienia systemu ewidencji broni posiadanej przez osoby prywatne lub instytucje, zgodnie z przepisami prawa, każde państwo członkowskie powinno zapewnić ewidencję umożliwiającą śledzenie broni skonfiskowanej przez władze lub zabezpieczonej przez organy państwowej od momentu jej złożenia lub konfiskaty do momentu ewentualnego zniszczenia, przeznaczenia do użytkowania przez władze lub ponownego wprowadzenia do obrotu.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 13 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Właściwe organy państw członkowskich wymieniają się informacjami o wydanych pozwoleniach na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego oraz informacjami o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7.

4.  Właściwe organy państw członkowskich wymieniają się, drogą elektroniczną, informacjami o wydanych pozwoleniach na transfer broni palnej do innego państwa członkowskiego oraz informacjami o odrzuconych wnioskach o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 7 najpóźniej do [data] oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/…1a.

 

___________________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i uchylające dyrektywę 95/46/WE (Dz.U. L …).

Uzasadnienie

Wymiana informacji powinna być skuteczna oraz przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 17 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja co pięć lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, do którego to sprawozdania w stosownych przypadkach dołącza wnioski, które odnoszą się w szczególności do kategorii broni palnej przedstawionych w załączniku I oraz do kwestii związanych z nowymi technologiami takimi jak druk trójwymiarowy. Pierwsze sprawozdanie przedkłada się dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.”

Komisja co pięć lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, w tym kontrolę sprawności nowych przepisów, do którego to sprawozdania w stosownych przypadkach dołącza wnioski, które odnoszą się w szczególności do kategorii broni palnej przedstawionych w załączniku I oraz do kwestii związanych z koncepcją broni modułowej i nowymi technologiami takimi jak druk trójwymiarowy. Pierwsze sprawozdanie przedkłada się dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.”

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 91/477/EWG

Artykuł 17 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [date] Komisja ocenia niezbędne elementy systemu wymiany informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych, o których mowa w art. 4 ust. 4, między państwami członkowskimi. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, jest dołączany wniosek legislacyjny uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.”;

Do dnia [data] Komisja ocenia niezbędne elementy systemu umożliwiającego każdemu państwu członkowskiemu dostęp do informacji zawartych w skomputeryzowanych systemach rejestracji danych, o których mowa w art. 4 ust. 4. Do oceny Komisji, w stosownych przypadkach, jest dołączany wniosek legislacyjny uwzględniający istniejące instrumenty wymiany informacji.”;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13

Dyrektywa 91/477/EWG

ZAŁĄCZNIK I – część II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  w części II załącznika I do dyrektywy 91/477/EWG wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się

a)  w punkcie A wprowadza się następujące zmiany:

 

(i)  w kategorii A dodaje się następujące punkty:

 

„6  Automatyczna broń palna, która została przerobiona na półautomatyczną broń palną;

 

7  Półautomatyczna broń palna do użytku cywilnego, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi;

 

8  Broń palna wymieniona w pkt 1–7 po pozbawieniu jej cech użytkowych.”;

 

(ii)  w kategorii B skreśla się pkt 7;

 

(iii)  w kategorii C dodaje się następujące punkty:

 

„5  Broń alarmowa i sygnałowa, broń salutacyjna i akustyczna oraz repliki;

 

6  Broń palna należąca do kategorii B oraz broń palna wymieniona w pkt 1–5 kategorii C po pozbawieniu jej cech użytkowych.”;

 

b)  w punkcie B skreśla się tekst:

 

„Mechanizm zamkowy, komora oraz bębenek broni palnej, które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.”;

 

Uzasadnienie

Proponowana poprawka przyniesie uszczerbek w zakresie całkowitych zdolności obronnych niektórych państw członkowskich.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Dyrektywa 91/477/EWG

Załącznik I – część II – punkt A – kategoria C – punkt 5

 

Obowiązujący tekst  

Poprawka

 

13a)  w części II załącznika I do dyrektywy 91/477/EWG wprowadza się następujące zmiany:

 

w kategorii C dodaje się następujący punkt:

5.  Broń alarmowa i sygnałowa, broń salutacyjna i akustyczna oraz repliki;

5.  Broń palna objęta kategoriami A i B oraz punktami 1–4 kategorii C, po przerobieniu na broń służącą do alarmowania, sygnalizowania i salutowania, akustyczną, gazową, do gry w paintball lub airsoft, broń typu Flobert, bądź broń z zamkiem kapiszonowym.

Uzasadnienie

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Kontrola nabywania i posiadania broni

Odsyłacze

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.12.2015

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

28.4.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bodil Valero

10.12.2015

Rozpatrzenie w komisji

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Data przyjęcia

9.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Georgi Pirinski


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Kontrola nabywania i posiadania broni

Odsyłacze

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Data przedstawienia w PE

18.11.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

13.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

10

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Data złożenia

2.8.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności