Procedură : 2015/0269(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0251/2016

Texte depuse :

A8-0251/2016

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0068

RAPORT     ***I
PDF 1356kWORD 1068k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Vicky Ford

Raportoare pentru aviz (*): Bodil Valero, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0750),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0358/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Poloniei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0251/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ca urmare a actelor teroriste recente, care au demonstrat lacune legate de punerea în aplicare a Directivei 91/477/CEE, în special în ceea ce privește dezactivarea armelor, convertibilitatea și normele privind marcarea, „Agenda europeană privind securitatea”, adoptată în aprilie 2015, și Declarația Consiliului miniștrilor afacerilor interne din 29 august 2015 au cerut revizuirea directivei menționate, precum și o abordare comună cu privire la dezactivarea armelor de foc în vederea prevenirii reactivării și utilizării acestora de către infractori.

eliminat

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Păstrarea și schimbul de informații în temeiul prezentei directive trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_____________________

 

1a  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)   Faptul că terorismul și infracțiunile grave nu sunt stopate în mod efectiv prin crearea unor obstacole inutile pentru vânătorii și sportivii care respectă legea trebuie luat în considerare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Anumite aspecte din Directiva 91/477/CEE necesită ameliorări suplimentare.

(3)  Anumite aspecte ce derivă din Directiva 91/477/CEE necesită ameliorări suplimentare și proporționale, pentru a combate traficul de arme de foc în scopuri infracționale sau teroriste și pentru a promova o aplicare armonizată a normelor aplicabile de către statele membre, având ca obiectiv garantarea unei bune funcționări a pieței interne, precum și a unui nivel înalt de securitate pe întreg teritoriul Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Definiția termenului „armă de foc” ar trebui clarificată, iar controlul componentelor esențiale ar trebui sporit, incluzând în definiție orice obiect portabil care are o componentă esențială comună cu o armă de foc. Ar trebui să se considere că o componentă esențială conținută de orice astfel de dispozitiv ar putea fi utilizată într-o armă de foc atunci când componenta esențială în cauză poate fi transferată de la dispozitivul respectiv la arma de foc fără o modificare substanțială.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Forțele de apărare naționale ale unui stat membru, astfel cum sunt definite în legislația sa națională, pot include, pe lângă forțele militare, unități cum ar fi gărzi civile, precum și rezerviști și forțe de apărare voluntare care fac parte din sisteme de apărare naționale aflate sub comanda forțelor de apărare naționale.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Anumite persoane au un interes legitim de a avea acces la arme de foc clasificate în categoria A, cu condiția ca derogările să se acorde în cazuri excepționale și motivate corespunzător. Printre acestea se pot număra armurieri, persoane implicate în instalații de testare, experți autorizați, producători, experți criminaliști și, în anumite cazuri, persoane implicate în producția de filme

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d)  Ar trebui să li se permită statelor membre să autorizeze achiziția sau deținerea de către persoanele fizice a unor arme de foc și a unor componente esențiale ale acestora care sunt interzise, pentru apărarea națională, cum ar fi în contextul instruirii militare voluntare prevăzute de legislația statelor membre în cauză.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică ale armelor, care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite și care dețin arme de foc clasificate în categoria A achiziționate înainte de data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să poată deține în continuare armele de foc respective, sub rezerva autorizării de către statul membru în cauză și cu condiția ca armele de foc respectivefie dezactivate.

(4)  Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să autorizeze, atunci când este cazul, achiziționarea și deținerea de arme de foc și muniții interzise de către muzee și colecționari recunoscuți, în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale, estetice sau de patrimoniu, cu condiția ca respectivele persoane să demonstreze, înainte de a li se acorda autorizația, că au luat măsurile necesare pentru a aborda orice riscuri pentru securitatea sau ordinea publică, inclusiv prin depozitarea în condiții de siguranță. Orice astfel de autorizație ar trebui să țină cont de situația specifică, inclusiv de natura colecției și scopul acesteia, precum și să reflecte respectiva situație.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezenta directivă ar trebui să se aplice colecționarilor, întrucât s-a dovedit că aceștia se pot afla la originea traficului de arme de foc.

(5)  Colecționarii au aceleași drepturi ca ceilalți utilizatori care intră sub incidența Directivei 91/477/CEE și, prin urmare, ar trebui să fie incluși în sfera de aplicare a acesteia.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)   Prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, intermediarilor, întrucât aceștia furnizează servicii similare celor furnizate de armurieri.

(6)   Prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, intermediarilor, întrucât aceștia furnizează servicii similare celor furnizate de armurieri și ar trebui să se supună acelorași obligații ca și armurierii în toate aspectele relevante.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Prezenta directivă ar trebui să specifice faptul că activitățile unui armurier nu includ numai fabricarea, ci și modificarea sau conversia semnificativă a unei arme de foc, cum ar fi scurtarea unei arme de foc complete, care conduce la o modificare a categoriei sau subcategoriei acesteia, precum și modificarea sau transformarea semnificativă a unor componente esențiale ale armelor de foc și muniției; prin urmare, numai armurierii autorizați ar trebui să aibă permisiunea de a realiza respectivele activități. Încărcarea manuală și reîncărcarea muniției din componente de muniție în scopuri personale nu ar trebui considerate o modificare semnificativă.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  La fel ca în cazul sistemului de raportare a tranzacțiilor suspecte potrivit Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a, o tranzacție de achiziționare de muniție completă sau a unor componente active de muniție ar trebui considerată suspectă dacă, de exemplu, implică cantități neobișnuite pentru uzul privat sau dacă cumpărătorul pare nefamiliarizat cu utilizarea muniției sau nu dorește să prezinte un act de identitate. Atunci când nu este posibilă verificarea identității cumpărătorului de către armurier sau intermediar, ar trebui interzisă plata exclusiv în numerar pentru achiziția de arme de foc.

 

_____________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

 

 

 

 

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Luând în considerare riscul ridicat al reactivării armelor dezactivate în mod necorespunzător și pentru a îmbunătăți securitatea în întreaga Uniune, prezenta directivă ar trebui să se aplice armelor de foc dezactivate. În plus, ar trebui introduse norme mai stricte în ceea ce privește cele mai periculoase arme de foc, pentru a se asigura că nu este permisă posesia armelor de foc respective și nici comerțul cu acestea. Normele menționate ar trebui să se aplice armelor de foc din categoria respectivă chiar și după ce acestea au fost dezactivate. În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, statele membre ar trebui să ia măsurile corespunzătoare, inclusiv distrugerea armelor de foc în cauză.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Achiziția și deținerea de arme de foc ar trebui permise numai pentru persoanele care au un motiv întemeiat. Ar trebui să fie posibil, dar nu obligatoriu, ca statele membre să considere că achiziția și deținerea de arme de foc cu scopul, de exemplu, al practicării vânătorii și tirului sportiv, al utilizării de către asociații care cultivă obiceiurile și tradițiile, de organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică, al desfășurării unor activități științifice și tehnice sau proceduri de testare, precum și în scop de reconstituire a evenimentelor istorice, de producție de film sau studii istorice, reprezintă motive întemeiate.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Statele membre ar trebui să asigure existența unui sistem eficient de monitorizare a achiziționării și deținerii de arme de foc. Respectivul sistem, care ar putea fi continuu sau discontinuu, ar trebui să se bazeze fie pe examinarea informațiilor medicale și psihologice relevante de la emiterea sau reînnoirea unei autorizații, fie pe un sistem alternativ eficient de monitorizare continuă, care să aibă în vedere riscurile aferente și orice informații relevante, de exemplu din partea personalului medical, care indică faptul că este posibil să nu mai fie îndeplinite condițiile pentru ca deținerea armelor să fie permisă.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Armele de foc și munițiile ar trebui depozitate în condiții de securitate atunci când nu se află sub supraveghere directă. Criteriile pentru depozitare și transport în condiții de siguranță ar trebui definite în legislația națională, ținând seama de numărul și natura armelor de foc în cauză.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a se asigura trasabilitatea armelor de foc dezactivate, acestea ar trebui să fie înregistrate în registre naționale.

(8)  Pentru a spori trasabilitatea armelor de foc și a componentelor esențiale, precum și pentru a facilita libera circulație a acestora, arma de foc asamblată și toate componentele esențiale comercializate separat ar trebui să fie marcate în mod indelebil în momentul fabricării sau fără întârziere după ce au fost importate în Uniune. Cerințele privind trasabilitatea nu ar trebui să se aplice armelor de foc care au fost dezactivate în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Punerea în aplicare și recunoașterea la nivelul statelor membre a pașaportului european pentru arme de foc ca principal document necesar vânătorilor și sportivilor de tir ar trebui îmbunătățite garantând că statele membre nu condiționează eliberarea, reînnoirea sau acceptarea pașaportului european pentru arme de foc de plata niciunei redevențe sau taxe a cărei valoare depășește costurile administrative sau oricare alte costuri nejustificate, sau de o procedură administrativă suplimentară.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a împiedica ștergerea cu ușurință a marcajelor și pentru a preciza care sunt componentele pe care trebuie aplicat marcajul, ar trebui să se introducă norme comune ale Uniunii privind marcarea.

(10)  Pentru a preveni ștergerea facilă a marcajelor și pentru a preciza care sunt componentele pe care trebuie aplicat marcajul, ar trebui să se introducă norme comune ale Uniunii privind marcarea. Aceste norme ar trebui să se aplice numai armelor de foc și componentelor esențiale care sunt introduse pe piață începând de la data până la care statele membre trebuie să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma principalelor dispoziții ale prezentei directive.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Durata de utilizare a armelor de foc poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a asigura trasabilitatea armelor de foc, ar trebui ca evidențele referitoare la acestea să fie păstrate pentru o perioadă nedeterminată de timp, până când distrugerea lor este certificată.

(11)  Durata de utilizare a armelor de foc poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a asigura trasabilitatea și evidențele referitoare la ele și la componentele lor esențiale, acestea ar trebui să fie păstrate pentru o perioadă nedeterminată de timp, până când distrugerea sau dezactivarea lor este certificată. Doar autoritățile competente ar trebui să aibă acces la aceste evidențe și la toate datele cu caracter personal aferente. Cerința privind continuarea păstrării în evidență a armelor de foc și a componentelor esențiale după dezactivare ar trebui să se aplice numai armelor de foc și componentelor esențiale deja înregistrate și persoanei care le deține în momentul dezactivării. Această cerință nu ar trebui să se aplice transferurilor ulterioare ale armelor de foc dezactivate și componentelor esențiale care, potrivit legislației naționale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive, au fost șterse din registru după dezactivare.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Modalitățile de vânzare a armelor de foc și a componentelor acestora prin mijloace de comunicare la distanță poate constitui o amenințare gravă la adresa securității, deoarece aceste modalități sunt mai dificil de controlat decât metodele de vânzare convenționale, în special în ceea ce privește verificarea online a legalității autorizațiilor. Prin urmare, este adecvat ca vânzarea de arme și de componente prin mijloace de comunicare la distanță, în special prin internet, să nu fie autorizată decât în cazul armurierilor și intermediarilor.

(12)  Vânzarea de arme de foc, de componente esențiale și de muniție pe internet sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, de exemplu prin cataloage de licitație online sau prin mica publicitate, precum și aranjarea unei vânzări sau a altor tranzacții, de exemplu prin telefon sau e-mail, ar trebui să fie posibile, acolo unde legea națională o permite, dacă poate avea loc verificarea identității și a dreptului de a lua parte la o astfel de tranzacție. Prin urmare, este adecvat să se garanteze că condițiile pentru achiziționarea de arme de foc, de componente esențiale și de muniție prin mijloace de comunicare la distanță, în special prin internet, sunt de așa natură încât permită verificarea, cel târziu la momentul livrării, cel puțin a identității beneficiarilor și, atunci când este cazul, a dreptului acestora de a achiziționa o armă de foc, de către armurier sau intermediar sau de către o autoritate publică sau un reprezentant al unei autorități publice.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Activitățile armurierilor și intermediarilor autorizați care fac obiectul prezentei directive ar trebui să includă achiziția, vânzarea, importul, exportul, afișarea, asamblarea, modificarea, conversia, întreținerea, depozitarea, transportul, expedierea, distribuția, livrarea, schimbul sau închirierea armelor de foc și a componentelor esențiale ale acestora. Armurierii și intermediarii ar trebui să vândă, să transfere sau să livreze armele de foc și componentele esențiale doar acelor persoane care dețin o autorizație sau o licență corespunzătoare, ar trebui să țină o evidență a vânzărilor acestora și ar trebui să informeze autoritățile competente ale statelor membre cu privire la orice vânzare, transfer sau livrare.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În plus, riscul conversiei armelor de alarmă și a altor tipuri de arme cu gloanțe oarbe în arme de foc adevărate este ridicat, iar în unele atacuri teroriste au fost utilizate arme convertite. Prin urmare, este esențial să fie rezolvată problema utilizării, pentru săvârșirea de infracțiuni, a armelor de foc convertite, în special prin includerea acestor arme în domeniul de aplicare al directivei. Ar trebui să fie adoptate specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, astfel încât să se asigure faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc.

(13)  În plus, pentru a evita riscul ca armele de alarmă și alte tipuri de arme cu gloanțe oarbe să fie fabricate într-un mod care permite conversia acestora în arme de foc adevărate, ar trebui să fie adoptate specificații tehnice, astfel încât să se asigure faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ameliora funcționarea schimbului de informații între statele membre, Comisia ar trebui să evalueze elementele necesare pentru un sistem care să sprijine schimbul de informații conținute în cadrul sistemelor informatizate ale statelor membre de evidență a datelor. Evaluarea Comisiei poate fi însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

(14)  Pentru a ameliora funcționarea schimbului de informații între statele membre și trasabilitatea armelor de foc, ar putea fi utilizate diferite mecanisme existente, ghișee unice sau noi mecanisme de schimb, în funcție de natura informațiilor ce fac obiectul schimbului. Comisia ar trebui să evalueze elementele necesare pentru un sistem care să sprijine schimbul de informații conținute în cadrul sistemelor informatizate ale statelor membre de evidență a datelor și să facă posibil accesul obligatoriu al tuturor statelor membre. Evaluarea Comisiei ar trebui să fie însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații. În afară de necesitatea controlului armelor de foc, un astfel de sistem de schimb de informații ar trebui să asigure trasabilitatea armelor de foc confiscate sau predate autorităților competente sau a celor declarate pierdute de statele membre, astfel încât să facă posibilă verificarea destinației acestora până la eventuala lor distrugere, utilizare ulterioară sau reintroducere în comerț.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)   La alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„În plus, orice dispozitiv portabil care conține o componentă esențială ce poate fi utilizată într-o armă de foc este considerat armă de foc.”

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  Alineatul (1a) se elimină.

1a.  În înțelesul prezentei directive, „piesă” înseamnă orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esențial pentru funcționarea acesteia, inclusiv o țeavă, un cadru sau un recuperator, manșonul mobil sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul și orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă.

 

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1b.  În înțelesul prezentei directive, «componentă esențială» înseamnă țeava, cadrul, recuperatorul, manșonul mobil sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul și orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze.

1b.  În sensul prezentei directive, «componentă esențială» înseamnă țeava, cadrul, recuperatorul, inclusiv recuperatoarele superior și inferior, după caz, manșonul mobil, cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 e

 

Textul propus de Comisie

    Amendamentul

1e.   În înțelesul prezentei directive, «intermediar» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în achiziționarea, comercializarea sau realizarea de transferuri, pe teritoriul unui stat membru sau dintr-un stat membru într-altul, de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea, sau în exportul către o țară terță de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea.

1e.   În înțelesul prezentei directive, „intermediar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, sau orice agent sau reprezentant al acesteia, cu excepția armurierilor, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în achiziționarea, comercializarea, împrumutarea, darea în leasing sau realizarea de transferuri, pe teritoriul unui stat membru sau dintr-un stat membru într-altul, de arme de foc complet asamblate, de componente esențiale ale acestora și de muniție pentru acestea, sau în exportul către o țară terță ori în importul într-un stat membru dintr-o țară terță de arme de foc complet asamblate, de componente esențiale ale acestora și de muniție pentru acestea.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1f.   În înțelesul prezentei directive, «arme de alarmă și arme de semnalizare» înseamnă dispozitive portabile echipate cu un tub de cartuș, având o evacuare de gaze situată în față, lateral sau în partea superioară, care sunt proiectate și fabricate în mod specific cu scopul de a da alarma sau de a transmite un semnal și care sunt concepute numai pentru a trage gloanțe oarbe sau muniție pirotehnică sau pentru a utiliza substanțe iritante sau alte substanțe active.

1f.   În înțelesul prezentei directive, „arme de alarmă și arme de semnalizare” înseamnă dispozitive echipate cu un tub de cartuș, concepute numai pentru a trage gloanțe oarbe sau cartușe pirotehnice sau pentru a utiliza substanțe iritante sau alte substanțe active și care nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1g.  În înțelesul prezentei directive, «arme de spectacol și arme acustice» înseamnă arme de foc convertite cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, pentru reprezentații teatrale, sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune.

1g.  În sensul prezentei directive, «arme de spectacol și arme acustice» înseamnă arme de foc convertite cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, de exemplu în reprezentații teatrale, sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, parade, evenimente sportive și instruire.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1h.  În înțelesul prezentei directive, «copii de arme de foc» înseamnă obiecte care au aspectul fizic al unei arme de foc, dar care sunt fabricate în așa fel încât nu pot convertite pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

eliminat

Justificare

Orice obiect care arată ca o armă de foc și care poate fi convertit într-o armă de foc intră sub incidența articolului 1 din directivă, care este consolidat prin includerea oricărui obiect care conține o componentă esențială, AM 23. Obiectele care nu pot fi convertite în arme de foc ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1i.   În înțelesul prezentei directive, «arme de foc dezactivate» înseamnă arme de foc care au fost modificate cu scopul de a deveni definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate piesele esențiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, astfel încât să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc.

1i.   În înțelesul prezentei directive, „arme de foc dezactivate” înseamnă arme de foc care au fost modificate cu scopul de a deveni definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, astfel încât să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc, în conformitate cu articolul 10b.

 

În cazul armelor de foc rare sau cu valoare istorică recunoscută, statele membre pot decide că, în scopul dezactivării, armele de foc a căror astfel de valoare a fost demonstrată pot fi dezactivate prin extragerea uneia sau a mai multor componente esențiale ale armei, astfel încât aceasta să fie imposibil de utilizat. Atunci când este aplicată procedura, componentele esențiale extrase sunt predate autorităților competente ale statului membru pentru păstrare în condiții de siguranță.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) La punctul 1, se adaugă următorul alineat:

 

„1ia.  În înțelesul prezentei directive, „muzeu” înseamnă o instituție permanentă, aflată în serviciul societății și al dezvoltării acesteia, deschisă publicului, în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educative, estetice sau patrimoniale și recunoscută ca atare de către statul membru.”

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera cb (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 ib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) La punctul 1, se adaugă următorul alineat:

 

„1ib.  În înțelesul prezentei directive, „colecționar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea și conservarea armelor de foc sau a muniției în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educative, estetice sau patrimoniale și recunoscută ca atare de către statul membru.”

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 2 – punctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)   fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, repararea sau conversia armelor de foc;

(i)   fabricarea, inclusiv modificarea (cu excepția modificării efectuate în scopul uzului personal care nu conduce la o schimbare a categoriei sau subcategoriei armei de foc) sau conversia, comerțul, schimbul, închirierea sau repararea armelor de foc;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 2 – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)   fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, repararea sau conversia pieselor armelor de foc;

(ii)   fabricarea, inclusiv modificarea (cu excepția modificării efectuate în scopul uzului personal care nu conduce la o schimbare a categoriei sau subcategoriei armei de foc) sau conversia, comerțul, schimbul, închirierea sau repararea componentelor esențiale ale armelor de foc;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera d

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 2 – punctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)   fabricarea, comerțul, schimbul sau conversia muniției.

(iii)   fabricarea, alta decât încărcarea manuală sau reîncărcarea muniției în scopuri personale, inclusiv modificarea (cu excepția modificării efectuate în scopul uzului personal care nu conduce la o schimbare a categoriei) sau conversia, comerțul sau schimbul muniției.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera db (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(db) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   În înțelesul prezentei directive, persoanele sunt considerate drept rezidenți ai țării indicate prin adresa menționată în dovada de rezidență, cum ar fi un pașaport sau o carte de identitate, care, în timpul unui control asupra deținerii sau cu ocazia achiziționării, este prezentată autorităților unui stat membru sau unui armurier.

„3.   În înțelesul prezentei directive, persoanele sunt considerate drept rezidenți ai țării indicate prin adresa menționată în dovada de rezidență, cum ar fi un pașaport sau o carte de identitate, care, în timpul unui control asupra deținerii sau cu ocazia achiziționării, este prezentată autorităților unui stat membru sau unui armurier sau intermediar. Dacă adresa unei persoane nu este menționată pe pașaportul sau pe cartea de identitate a acesteia, țara de rezidență a acesteia este determinată pe baza oricărei alte dovezi oficiale de rezidență, recunoscută de statul membru vizat.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor de drept intern cu privire la portul de armă, vânătoarea și tirul sportiv.

„1.  Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor de drept intern cu privire la portul de armă, vânătoarea și tirul sportiv, nici aplicării dispozițiilor mai stricte din legislațiile naționale referitoare la vânzările ilegale de arme de foc.

Justificare

Prezenta directivă trebuie să îmbunătățească trasabilitatea transfrontalieră și transparența în materie de deținere și vânzare de arme, precum și să permită combaterea activă a traficului ilegal de arme.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 91/477/CEE

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă nu se aplică achiziționării sau deținerii armelor și muniției, în conformitate cu legislația națională, de către forțele armate, poliție și autoritățile publice. Ea nu se aplică nici în cazul transferurilor comerciale de arme și muniție de război.

2.  Prezenta directivă nu se aplică achiziționării sau deținerii armelor și muniției, în conformitate cu legislația națională, de către forțele de apărare naționale, poliție și alte autorități publice. Termenul „forțe de apărare naționale” cuprinde toate unitățile, inclusiv rezerviștii, precum și forțe de apărare voluntare care fac parte din sisteme de apărare naționale aflate sub comanda forțelor de apărare naționale, inclusiv forțele militare și sistemele de siguranță publică internă. Prezenta directivă nu se aplică nici în cazul transferurilor comerciale de arme și muniție de război.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că orice armă de foc sau piesă introdusă pe piață a fost marcată și înregistrată în conformitate cu prezenta directivă.

1.  Statele membre se asigură că orice armă de foc asamblată sau orice componentă esențială vândută separat, care este introdusă pe piață, a fost marcată și înregistrată în conformitate cu prezenta directivă sau că a fost dezactivată în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a articolului 10b și înregistrată în conformitate cu prezenta directivă. În cazul în care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezenta directivă, ea este marcată cel puțin cu un număr de serie, un cod alfanumeric sau un cod digital.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul identificării și urmăririi tuturor armelor de foc asamblate, statele membre solicită, la data fabricării fiecărei arme de foc sau în momentul importului în Uniune, un marcaj unic, care să includă numele producătorului, țara sau locul fabricării, numărul de serie și anul de fabricație (dacă acesta nu face parte din numărul de serie). Acest lucru nu aduce atingere aplicării mărcii comerciale a producătorului.

2.  În scopul identificării și urmăririi tuturor armelor de foc asamblate și a fiecărei componente esențiale vândute separat, statele membre solicită, fie la data fabricării fiecărei arme de foc și a fiecărei componente esențiale destinate vânzării separate, fie, fără întârziere, după momentul importului în Uniune al armei de foc sau componentei în cauză, un marcaj clar, permanent și unic pentru armele de foc asamblate, care să includă numele producătorului, țara sau locul fabricării, numărul de serie și anul de fabricație (dacă acesta nu face parte din numărul de serie). Acest lucru nu aduce atingere aplicării mărcii comerciale a producătorului și nu se aplică armelor de foc sau componentelor esențiale care fie sunt considerate antichități în temeiul legislației naționale, fie sunt destinate unor persoane care au primit autorizație în temeiul primului și celui de-al doilea paragraf din articolul 6, cu condiția ca acestea să aibă marcajele originale, care să permită trasabilitatea deplină. În cazul în care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în mod practic cu toate aceste informații, ea este marcată cel puțin cu un număr de serie, un cod alfanumeric sau un cod digital. Această cerință nu se aplică armelor de foc sau componentelor esențiale care au fost vândute separat înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare].

Marcajul trebuie aplicat pe recuperatorul armei de foc.

În cazul unei arme de foc asamblate, marcajul trebuie aplicat pe recuperatorul sau pe cadrul armei de foc.

Statele membre se asigură că fiecare pachet elementar de muniție completă este marcat astfel încât să indice numele producătorului, numărul de identificare a lotului, calibrul și tipul de muniție.

Statele membre se asigură că fiecare pachet elementar de muniție completă este marcat astfel încât să indice numele producătorului, numărul de identificare a lotului, calibrul și tipul de muniție. În acest sens, statele membre vor aplica dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1 iulie 1969 privind recunoașterea reciprocă a marcajelor de identificare a armelor de calibru mic.

Mai mult, la data transferului armelor de foc din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent, statele membre asigură marcajul unic, care permite identificarea guvernului care efectuează transferul.

Mai mult, la data transferului armelor de foc din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent, statele membre se asigură că acestea au marcajul unic, care permite identificarea guvernului care efectuează transferul. Armele de foc clasificate în categoria A trebuie să fi fost anterior dezactivate în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a articolului 10b sau convertite în arme de foc semiautomate în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a articolului 10ba, cu excepția transferurilor către persoane cărora li s-au acordat autorizații în temeiul primului sau celui de-al doilea paragraf de la articolul 6.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că exercitarea activității de armurier sau intermediar pe teritoriul lor este condiționată de obținerea unei autorizații, acordate în urma cel puțin a unui control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.

3.  Statele membre reglementează exercitarea activității de către armurieri sau intermediari pe teritoriul lor, asigurându-se că aceasta este condiționată de următoarele măsuri:

 

(a)   înregistrarea intermediarilor și armurierilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor;

 

(b)   acordarea de licențe sau de autorizații pentru activitățile intermediarilor și armurierilor;

 

(c)   un control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului în cauză, precum și pe baza transparenței activităților comerciale. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – teza a doua

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest sistem de evidență înregistrează, pentru fiecare armă de foc, tipul, marca, modelul, calibrul și numărul de serie, precum și numele și adresa furnizorului și ale persoanei care achiziționează sau deține arma de foc. Evidențele privind armele de foc, incluzând armele de foc dezactivate, trebuie păstrate până când distrugerea armelor de foc respective a fost certificată de autoritățile competente.

Respectivul sistem de evidență a datelor înregistrează toate informațiile referitoare la armele de foc, care sunt necesare în vederea urmăririi și identificării acelor arme de foc. Informațiile respective includ, pentru fiecare armă de foc, tipul, marca, modelul, calibrul și numărul de serie, informații privind orice conversie sau modificare realizată asupra unei arme de foc care duce la modificarea categoriei sau subcategoriei acesteia, inclusiv privind dezactivarea sau distrugerea certificată a acesteia și data unor astfel de acțiuni, precum și numele și adresa furnizorului și ale fiecărei persoane care achiziționează sau deține arma de foc, inclusiv data achiziției și, dacă este cazul, data de încetare a deținerii sau data transferului către o altă persoană, cu excepția situației în care acest transfer se referă la o armă de foc care a fost înregistrată ca fiind dezactivată. Evidențele curente referitoare la fiecare armă de foc și deținător al acesteia sunt accesibile tuturor autorităților autorizate. Toate evidențele referitoare la arma de foc sunt păstrate în format electronic accesibil, pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 4 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

Fiecare stat membru se asigură că registrele armurierilor și intermediarilor stabiliți pe teritoriul său sunt conectate la sistemul informatizat de evidență a datelor privind armele de foc.

Fiecare stat membru se asigură că armurierii și intermediarii stabiliți pe teritoriul său raportează autorității naționale competente, într-un interval de timp care nu depășește zece zile, tranzacțiile care implică arme de foc sau componente esențiale.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  La articolul 4, se introduce următorul alineat:

 

„Niciun armurier, intermediar sau nicio altă persoană nu vinde sau nu tranzacționează în vreun mod, nu cedează sau nu transferă sub nicio formă vreo armă de foc, componente esențiale sau muniție, pe baza unei licențe sau autorizații eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în care este stabilit(ă), cu excepția cazului în care persoana interesată de o astfel de tranzacție deține o autorizație sau o licență pentru achiziționarea și deținerea armelor de foc, componentelor esențiale și munițiilor în cauză.”

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   Articolul 4b se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 4b

 

1.   Statele membre instituie un sistem de reglementare a activităților intermediarilor și armurierilor. Acest sistem poate să includă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 

(a)   înregistrarea intermediarilor și armurierilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor;

 

(b)   acordarea de licențe sau de autorizații pentru activitățile intermediarilor și armurierilor.

 

2.   Sistemul menționat la alineatul (1) include cel puțin un control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.”

 

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 4ba

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că scurtarea unei arme de foc cu bătaie lungă, prin modificarea uneia sau a mai multora dintre componentele sale esențiale, astfel încât aceasta devine o armă de foc cu bătaie scurtă, este considerată fabricație și, prin urmare, este o acțiune ilicită dacă nu este realizată de un armurier autorizat.”

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolului 3, statele membre autorizează achiziționarea și deținerea de arme de foc numai de către persoanele care au un motiv întemeiat și care:

1.  Fără a aduce atingere articolului 3, statele membre permit achiziționarea și deținerea de arme de foc numai de către persoanele care au un motiv întemeiat și care:

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor de deținere de arme de foc în scopul practicării vânătorii sau a tirului sportiv, cu condiția ca, în acest caz, persoanele sub 18 ani să aibă permisiunea părinților, să se afle sub îndrumarea părinților sau sub îndrumarea unei persoane adulte care deține un permis pentru arme de foc sau pentru o armă de vânătoare valabil sau să practice aceste activități în cadrul unui centru de instruire care deține licență sau este autorizat în alt mod;

(a)  au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor de achiziționare (în afara cumpărării) și deținere de arme de foc în scopul practicării vânătorii sau a tirului sportiv, cu condiția ca, în acest caz, persoanele sub 18 ani să aibă permisiunea părinților, să se afle sub îndrumarea părinților sau sub îndrumarea unei persoane adulte care deține un permis pentru arme de foc sau pentru o armă de vânătoare valabil sau să practice aceste activități în cadrul unui centru de instruire care deține licență sau este autorizat în alt mod și ca această persoană adultă să își asume responsabilitatea pentru stocare în conformitate cu articolul 5a; și

 

 

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nu sunt susceptibile de a reprezenta un pericol pentru propria persoană, pentru ordinea publică sau siguranța publică. Se consideră că existența unei condamnări pentru săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni indică un astfel de pericol.

(b)  nu sunt susceptibile de a reprezenta un pericol pentru propria persoană sau pentru alții, pentru ordinea publică sau siguranța publică. Se consideră că existența unei condamnări pentru săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni indică un astfel de pericol.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Persoana care dobândește o armă de foc sau muniție prin moștenire informează imediat autoritatea competentă din statul său membru. Dacă nu poate fi dovedit niciun motiv întemeiat, armele de foc și muniția care fac obiectul autorizației sunt făcute nefuncționale prin dezactivare în conformitate cu prezenta directivă, sau vândute sau oferite unei persoane fizice sau juridice autorizate.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre pot limita numărul de arme pe care îl pot deține colecționarii, pentru toate categoriile de arme enumerate în anexa I. Această restricție nu se aplică armelor de foc care au fost dezactivate în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Colecțiile pot reprezenta un motiv întemeiat pentru achiziționarea și deținerea unor arme de foc de către colecționarii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu sunt susceptibili de a reprezenta un pericol pentru propria persoană sau pentru alții, pentru ordinea publică sau pentru siguranța publică. Se consideră că existența unei condamnări pentru săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni indică un astfel de pericol.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd controale medicale standard pentru eliberarea sau reînnoirea autorizațiilor menționate la alineatul (1) și retrag autorizațiile în cazul în care oricare dintre condițiile pe baza cărora au fost acordate nu mai este îndeplinită.

Statele membre introduc un sistem de monitorizare a achiziționării și a deținerii de arme de foc, care include evaluarea, continuă sau periodică, a informațiilor medicale și psihologice relevante în conformitate cu legislația națională, și retrag autorizațiile în cazul în care oricare dintre condițiile pe baza cărora a fost autorizată achiziționarea sau deținerea de arme nu mai este îndeplinită.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu condiția respectării procedurii corecte pentru evaluarea informațiilor medicale și psihologice relevante, persoana care efectuează evaluarea nu este răspunzătoare pentru acțiunile persoanelor supuse evaluării.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu pot interzice persoanelor rezidente pe teritoriul lor să dețină o armă achiziționată într-un alt stat membru decât dacă interzic achiziționarea aceleiași arme pe teritoriul lor.

Statele membre nu pot interzice persoanelor rezidente pe teritoriul lor să dețină o armă de foc achiziționată într-un alt stat membru decât dacă interzic achiziționarea aceluiași tip de armă de foc pe teritoriul lor.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Statele membre stabilesc norme cu privire la supravegherea adecvată a armelor de foc și a munițiilor, precum și norme privind depozitarea corespunzătoare a acestora în condiții de siguranță, în vederea reducerii la minimum a riscului ca o persoană neautorizată să aibă acces la acestea. Atunci când sunt depozitate, armele de foc și munițiile nu sunt accesibile cu ușurință împreună. În astfel de cazuri, supravegherea înseamnă că persoana care deține arma de foc sau muniția are control asupra acestora în timpul transportului și al utilizării. Nivelul de control al sistemelor de depozitare corespunde categoriei armei de foc vizate.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Statele membre se asigură că, în cazurile care implică achiziționarea și vânzarea de arme de foc și de componente esențiale ale acestora și de muniții care se încadrează la categoriile A, B, C și D prevăzute în anexa I, efectuate prin mijloace de comunicare la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului(*), identitatea și, atunci când este necesar, autorizația persoanei care achiziționează arma de foc sau componenta esențială a acesteia sau muniția sunt verificate înainte de livrarea acestora sau cel mai târziu în momentul livrării acestora către persoana respectivă de către:

 

(a)  un armurier sau un intermediar autorizat; sau

 

(b)  o autoritate publică sau un reprezentant al acesteia.

 

_____________________

 

* Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, (JO L 304, 22.11.2011, p.64).

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a interzice achiziționarea și deținerea de arme de foc și de muniții clasificate în categoria A și pentru a distruge armele de foc și munițiile care sunt deținute cu încălcarea acestei dispoziții și care sunt confiscate.

Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a interzice achiziționarea și deținerea de arme de foc și de muniții clasificate în categoria A și pentru a distruge sau a dezactiva armele de foc și munițiile care sunt deținute cu încălcarea acestei dispoziții și care sunt confiscate. În cazuri excepționale și motivate corespunzător, autoritățile competente pot acorda autorizații pentru astfel de arme de foc și muniții dacă acest lucru nu contravine siguranței publice, ordinii publice sau apărării naționale.

 

 

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot autoriza organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică ale armelor și care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilitedețină în continuare arme de foc clasificate în categoria A achiziționate înainte de [data intrării în vigoare a prezentei directive], cu condiția ca armele de foc respective să fie dezactivate în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a articolului 10b.

Statele membre pot decide să autorizeze colecționarii și muzeele să dețină arme de foc și muniții clasificate în categoria A, cu condiția ca muzeul sau colecționarul în cauzădemonstreze autorităților naționale competente că sunt instituite măsuri pentru a aborda orice riscuri la adresa siguranței sau ordinii publice și că arma de foc sau armele de foc respective sunt depozitate cu respectarea unui nivel de securitate proporțional cu riscurile asociate accesului neautorizat la aceste arme de foc.

 

 

Statele membre creează un registru cu toți colecționarii și toate muzeele autorizate în acest fel. Colecționarii și muzeele autorizate în acest fel trebuie să țină un registru cu toate armele de foc deținute și clasificate în categoria A, care să fie accesibil autorităților naționale competente. Statele membre instituie un sistem de monitorizare adecvat vizând toate muzeele și toți colecționarii autorizați, luând în considerare toți factorii relevanți.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Achiziționarea de arme de foc, de piese și de muniție pentru acestea din categoriile A, B și C prin mijloace de comunicare la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului(*), este autorizată numai în cazul armurierilor și intermediarilor și face obiectul unui control strict efectuat de statele membre.

eliminat

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -7 (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 7 – alineatul 4 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-7) La articolul 7 alineatul (4) primul paragraf, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) verificării periodice a continuării îndeplinirii condițiilor de către aceste persoane; și”

„(b) verificării continuării îndeplinirii condițiilor de către aceste persoane; și”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7

Directiva 91/477/CEE

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioadele maxime nu depășesc cinci ani. Autorizația poate fi reînnoită în cazul în care condițiile pe baza cărora a fost acordată sunt îndeplinite în continuare.

Durata maximă a unei autorizații nu depășește cinci ani, decât dacă statele membre au implementat un sistem de monitorizare continuă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf. Autorizația poate fi reînnoită în cazul în care condițiile pe baza cărora a fost acordată sunt îndeplinite în continuare.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(7a)   Articolul 8 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Orice vânzător sau armurier sau orice persoană privată informează autoritățile statului membru unde are loc transferul sau livrarea fiecărei arme de foc din categoria C, precizând elementele de identificare a persoanei care o achiziționează și a armei de foc. Dacă persoana care o achiziționează este rezidentă într-un alt stat membru, acest stat este informat despre această achiziție de către statul membru unde are loc achiziționarea sau chiar de către persoana care a achiziționat-o.

„2.   Orice vânzător, armurier, intermediar sau orice persoană privată informează autoritățile statului membru unde are loc transferul sau livrarea fiecărei arme de foc din categoria C, precizând elementele de identificare a persoanei care o achiziționează și a armei de foc. Dacă persoana care o achiziționează este rezidentă într-un alt stat membru, acest stat este informat despre această achiziție de către statul membru unde are loc achiziționarea sau chiar de către persoana care a achiziționat-o.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 7 b (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(7b) Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

„Articolul 10

Regimul achiziției și deținerii munițiilor este identic cu acela al deținerii armelor de foc cărora le sunt destinate.

„Regimul achiziției munițiilor și deținerii munițiilor cu un singur proiectil este identic cu acela al deținerii armelor de foc cărora le sunt destinate. Achiziționarea muniției este permisă doar în cazul persoanelor care au dreptul de a deține o armă de foc dintr-o anumită categorie sau persoanelor cărora le-au fost acordate autorizații în temeiul articolului 6 al doilea paragraf.

 

Armurierii și intermediarii pot refuza să finalizeze orice tranzacție pentru achiziția de muniție completă sau de componente de muniție pe care o consideră în mod rezonabil suspectă din cauza naturii sau scalei și raportează autorităților competente o astfel de tranzacție sau orice încercare de realizare a unei astfel de tranzacții. Intermediarilor și armurierilor nu li se permite să finalizeze o tranzacție pentru achiziționarea unei arme de foc dacă nu pot verifica identitatea cumpărătorului în sistemul de evidență a datelor instituit în temeiul articolului 4 alineatul (4) și dacă plata urmează să fie efectuată exclusiv în numerar.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nici armele de alarmă și cele de semnalizare, nici armele de spectacol și cele acustice nu pot fi convertite în arme de foc.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că armele de alarmă și cele de semnalizare nu pot fi convertite în arme de foc.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, pentru a se asigura faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, pentru a se asigura faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc. Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la ... [a se introduce data].

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13b alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru verificarea de către o autoritate competentă a dezactivării armelor de foc, pentru a se asigura că modificările aduse unei arme de foc o transformă în mod ireversibil într-una nefuncțională. În contextul acestei verificări, statele membre dispun eliberarea unui certificat sau a unui înscris care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplicarea pe suprafața armei de foc a unui marcaj clar vizibil în acest sens.

1.   Statele membre se asigură că dezactivarea armelor de foc se efectuează în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa III.

 

Această dispoziție nu se aplică în cazul armelor de foc dezactivate înainte de 8 aprilie 2016, cu excepția cazului în care aceste arme de foc sunt transferate într-un alt stat membru sau sunt introduse pe piață.

 

Dezactivarea armelor de foc se efectuează de către entități publice sau private sau de către persoane autorizate în acest sens în conformitate cu legislația națională.

 

Statele membre desemnează o autoritate competentă („entitatea de control”) pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc în cauză s-a desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa III.

 

Dacă dezactivarea armei de foc s-a desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa III, entitatea de control:

 

(a)  aplică un marcaj unic comun tuturor componentelor modificate pentru dezactivarea armei de foc; și

 

(b)  eliberează un certificat de dezactivare pentru proprietarul armei de foc.

 

În cazul în care arma este înregistrată în sistemul computerizat de înregistrare a datelor menționat la articolul 4 alineatul (4), dezactivarea sa este înscrisă în registrul corespunzător.

 

Statele membre pot introduce măsuri suplimentare de dezactivare a armelor de foc de pe teritoriul lor, care să depășească cadrul specificațiilor tehnice prevăzute în anexa III.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă standarde și tehnici de dezactivare, pentru a se asigura că armele de foc dezactivate devin în mod ireversibil nefuncționale. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13b alineatul (2).

2.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a, în vederea modificării anexei III prin actualizarea acesteia, ținând cont, acolo unde este necesar, de orice măsuri suplimentare introduse de statele membre în conformitate cu alineatul (1) al șaptelea paragraf din prezentul articol.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește modele pentru marcajul unic comun și modelul de certificat pentru armele de foc dezactivate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13b alineatul (2).

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.   Până la 31 decembrie 2016 și după consultarea statelor membre și a părților interesate, Comisia identifică standardele și tehnicile naționale de dezactivare aplicate de statele membre înainte de 8 aprilie 2016 care garantau că armele au devenit definitiv improprii pentru utilizare și nefuncționale, și dispune recunoașterea dezactivărilor certificate, efectuate în conformitate cu aceste standarde și tehnici de dezactivare.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10ba

 

1.  Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că armele de foc automate convertite în arme de foc semiautomate începând cu data de ... [data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare] nu pot fi reconvertite în arme automate.

 

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor specificații tehnice menite să asigure faptul că armele de foc semiautomate transformate inițial din arme de foc automate nu pot fi reconvertite în arme automate. Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la ... [31 decembrie 2017].”

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 b (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8b)   Articolul 11 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1   Sub rezerva articolului 12, armele de foc pot fi transferate dintr-un stat membru în altul conform procedurii prevăzute la alineatele care urmează. Aceste dispoziții se aplică și în cazul unui transfer al unei arme de foc ca urmare a vânzării prin corespondență.”

„1.  Sub rezerva articolului 12, armele de foc pot fi transferate dintr-un stat membru în altul conform procedurii prevăzute la alineatele care urmează. Aceste dispoziții se aplică și în cazul unui transfer al unei arme de foc ca urmare a vânzării prin mijloace de comunicare la distanță.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 c (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8c)  La articolul 11 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Informațiile menționate la ultimele două liniuțe nu trebuie comunicate în cazul transferurilor între armurieri.”

„Informațiile menționate la ultimele două liniuțe nu trebuie comunicate în cazul transferurilor între armurieri sau intermediari.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 d (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8d)   La articolul 11 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3.  În ceea ce privește transferul armelor de foc, altele decât cele de război, excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive conform articolului 2 alineatul (2), fiecare stat membru poate acorda armurierilor dreptul de a efectua transferurile de arme de foc de pe teritoriul său către un armurier stabilit într-un alt stat membru, fără o autorizare prealabilă, în sensul alineatului (2). Acesta eliberează, în acest sens, o aprobare valabilă maximum trei ani și care poate fi suspendată sau anulată în orice moment printr-o decizie motivată. Un document care face trimitere la această aprobare trebuie să însoțească armele de foc până la destinație; acest document trebuie să fie prezentat autorităților statelor membre, ori de câte ori acestea îl solicită.”

„3.  În ceea ce privește transferul armelor de foc, altele decât cele de război, excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive conform articolului 2 alineatul (2), fiecare stat membru poate acorda armurierilor sau intermediarilor dreptul de a efectua transferurile de arme de foc de pe teritoriul său către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru, fără o autorizare prealabilă, în sensul alineatului (2). Acesta eliberează, în acest sens, o aprobare valabilă maximum trei ani și care poate fi suspendată sau anulată în orice moment printr-o decizie motivată. Un document care face trimitere la această aprobare trebuie să însoțească armele de foc până la destinație; acest document trebuie să fie prezentat autorităților statelor membre, ori de câte ori acestea îl solicită.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 e (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8e)   La articolul 11 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Înainte de data transferului, armurierul comunică autorităților statului membru din care urmează să fie efectuat transferul toate elementele de identificare menționate la alineatul (2) primul paragraf. Autoritățile în cauză efectuează inspecții, acolo unde este cazul la fața locului, pentru a verifica corespondența dintre informațiile comunicate de către armurier și caracteristicile reale ale transferului. Informațiile respective se comunică de către armurier în timp util.”

„Înainte de data transferului, armurierul sau intermediarul comunică autorităților statului membru din care urmează să fie efectuat transferul toate elementele de identificare menționate la alineatul (2) primul paragraf. Autoritățile în cauză efectuează inspecții, acolo unde este cazul la fața locului, pentru a verifica corespondența dintre informațiile comunicate de către armurier sau intermediar și caracteristicile reale ale transferului. Informațiile respective se comunică de către armurier sau intermediar în timp util.”

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 f (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8f)   La articolul 11 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste liste de arme de foc vor fi comunicate armurierilor care au obținut o aprobare pentru transferul armelor de foc, fără o autorizație prealabilă în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3).”

„Aceste liste de arme de foc vor fi comunicate armurierilor sau intermediarilor care au obținut o aprobare pentru transferul armelor de foc, fără o autorizație prealabilă în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 g (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8g)  La articolul 12 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Prin derogare de la alineatul (1), vânătorii, în cazul armelor de foc din categoriile C și D, și sportivii de tir, în cazul armelor de foc din categoriile B, C și D, pot deține, fără o autorizație prealabilă, una sau mai multe arme de foc în timpul unei călătorii în două sau mai multe state membre în scopul practicării activităților lor, cu condiția să posede pașaportul european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele respective și să fie în măsură să dovedească motivul călătoriei, în special prin prezentarea unei invitații sau a altei dovezi privind activitățile de vânătoare sau tir sportiv pe care le desfășoară în statul membru de destinație.”

„2.  Prin derogare de la alineatul (1), vânătorii, în cazul armelor de foc din categoriile C și D, și sportivii de tir, în cazul armelor de foc din categoriile A, B, C și D, pot deține, fără o autorizație prealabilă, una sau mai multe arme de foc în timpul unei călătorii în două sau mai multe state membre în scopul practicării activităților lor, cu condiția să posede pașaportul european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele respective și să fie în măsură să dovedească motivul călătoriei, în special prin prezentarea unei invitații sau a altei dovezi privind activitățile de vânătoare sau tir sportiv pe care le desfășoară în statul membru de destinație.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 h (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8h) La articolul 12 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre nu pot condiționa acceptarea unui pașaport european pentru arme de foc de plata vreunei redevențe sau taxe.”

„Statele membre nu pot condiționa:

 

(a)   eliberarea sau reînnoirea unui pașaport european pentru arme de foc de plata niciunei redevențe sau taxe a cărei valoare depășește costurile administrative aferente eliberării pașaportului; and

 

(b)   în mod direct sau indirect acceptarea unui pașaport european pentru arme de foc de plata vreunei redevențe sau taxe sau de acordarea oricărei aprobări administrative.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8 i (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(8i)   La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Prin acordurile de recunoaștere reciprocă a documentelor naționale, două sau mai multe state membre pot să prevadă un regim mai flexibil decât cel prevăzut în prezentul articol pentru circulația unei arme de foc pe teritoriul lor.”

„3.  Prin acordurile de recunoaștere reciprocă a documentelor naționale sau prin recunoașterea reciprocă a înregistrărilor în sistemele computerizate de înregistrare a datelor menționate la articolul 4 alineatul (4), două sau mai multe state membre pot să prevadă un regim mai flexibil decât cel prevăzut în prezentul articol pentru circulația unei arme de foc pe teritoriul lor.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 91/477/CEE

Articolul 13 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații referitoare la autorizațiile acordate pentru transferurile de arme de foc către un alt stat membru, precum și de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor în conformitate cu articolul 7.

4.  Statele membre asigură, până la ... [data], schimbul eficient de informații prin mijloace electronice și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, direct sau prin intermediul ghișeelor unice, referitoare la autorizațiile acordate pentru transferul de arme de foc către un alt stat membru, precum și de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor în conformitate cu articolul 7 din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate, până la ... [data].

 

La solicitarea unui alt stat membru, fiecare stat membru face schimb de informații relevante pentru evaluarea antecedentelor penale, dacă este cazul, ale persoanelor care solicită derogări sau cărora le-au fost acordate derogări în temeiul articolului 6 sau autorizații în temeiul articolului 7. Informațiile respective se referă la orice hotărâri corespunzătoare ale unei instanțe judiciare sau ale unei autorități publice competente, dacă este cazul.

 

 

 

 

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 91/477/CEE

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 13a, să adopte acte delegate privind modalitățile schimbului de informații referitoare la autorizațiile acordate și la cele refuzate.

5.  Comisia, în conformitate cu articolul 13a, adoptă acte delegate pentru a completa prezenta directivă, stipulând modalitățile schimbului de informații referitoare la autorizațiile acordate sau refuzate pentru transferul de arme de foc către un alt stat membru. Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la ... [a se introduce data].

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 91/477/CEE

Articolul 13 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 10

Directiva 91/477/CEE

Articolul 13 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10a alineatul (2), al articolului 10b alineatul (2), al articolului 10ba alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 16a

 

1.  Statele membre pot decide să confirme autorizațiile pentru armele de foc semiautomate clasificate la punctul 6 sau 7a din categoria A și achiziționate în mod legal și înregistrate înainte de... [data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare] și să le prelungească pentru proprietarul legal de la data respectivă, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute în prezenta directivă, și pot, de asemenea, să permită achiziționarea acestor arme de foc de către persoane autorizate de statele membre în conformitate cu prezenta directivă.

 

2.  Statele membre pot autoriza sportivii de tir să achiziționeze și să dețină arme de foc semiautomate clasificate la punctul 6 sau 7a din categoria A, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

 

(a)  sportivul de tir participă la competiții de tir sportiv organizate de către o organizație oficială de tir sportiv recunoscută de un stat membru sau de către o federație de tir sportiv consacrată la nivel internațional și recunoscută în mod oficial; și

 

(b)  sportivul de tir este membru al unui club de tir recunoscut și practică tirul sportiv în mod regulat de cel puțin douăsprezece luni.

 

Sportivii de tir autorizați să achiziționeze și să dețină arme de foc semiautomate clasificate la punctul 6 sau 7a din categoria A au dreptul să dețină astfel de arme de foc enumerate în cadrul unui pașaport european pentru arme de foc în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).”

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 91/477/CEE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la fiecare cinci ani, un raport privind aplicarea prezentei directive, însoțit, dacă este cazul, de propuneri, în special cu privire la categoriile de arme de foc din anexa I și la aspecte legate de noile tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. Primul raport se prezintă la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la fiecare cinci ani, un raport privind aplicarea prezentei directive, inclusiv o verificare a adecvării dispozițiilor sale, însoțit, dacă este cazul, de propuneri privind, în special, categoriile de arme de foc din anexa I și aspecte legate de punerea în aplicare a sistemului pentru pașaportul european pentru arme de foc, marcaj și noile tehnologii, cum ar fi impactul imprimării 3D. Primul raport de acest fel se prezintă până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare].

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 91/477/CEE

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează, până la [data], elementele necesare pentru un sistem de schimb, între statele membre, al informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatizate de evidență a datelor, sisteme menționate la articolul 4 alineatul (4). Evaluarea Comisiei este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

Comisia evaluează, până la ... [data], elementele necesare pentru un sistem de schimb, între statele membre, al informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatizate de evidență a datelor, sisteme menționate la articolul 4 alineatul (4), inclusiv gradul de fezabilitate aferent procesului de capacitare a fiecărui stat membru să acceseze un astfel de sistem. Evaluarea Comisiei este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria A – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Armele de foc automate care au fost convertite în arme de foc semiautomate;

6.  Armele de foc automate care au fost convertite în arme de foc semiautomate, cu excepția cazului în care Comisia adoptă specificații tehnice în temeiul articolul 10ba, caz în care acest lucru nu se aplică armelor de foc care au fost convertite în conformitate cu cerințele stabilite;

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria A – punctul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Armele de foc semiautomate care au fost convertite în arme de foc automate;

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria A – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu arme cu mecanisme automate;

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria A – punctul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Armele de foc semiautomate cu percuția centrală a cartușului și cu încărcătoare, care prezintă una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

 

(a)  arme de foc lungi (i.e., arme de foc concepute inițial pentru tragere din umăr), a căror bătaie poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără pierderea funcțiilor, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic;

 

(b)  arme de foc care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în cazul în care un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din armă sau se introduce în aceasta;

 

pentru a achiziționa un dispozitiv de încărcare, o autorizație pentru armă de foc corespunzătoare trebuie să fie prezentată la data achiziționării.”

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria A – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Armele de foc de la punctele 1-7 după ce au fost dezactivate.

8.  Orice arme de foc clasificate în această categorie, după ce au fost convertite în arme cu muniție oarbă, pentru a utiliza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ia (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria B – punctul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)   La categoria B se adaugă următorul punct:

 

„6a.  Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu arme cu mecanisme automate.”

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ib (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria B – punctul 6 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)   La categoria B se adaugă următorul punct:

 

„6b.  Armele semiautomate cu percuție pe ramă, de calibrul 22 sau mai mici.”

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ic (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria B – punctul 6 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ic)   La categoria B se adaugă următorul punct:

 

„6c. Orice arme de foc clasificate în această categorie, după ce au fost convertite în arme cu muniție oarbă, pentru a utiliza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice.”

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul iii

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria C – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Armele de alarmă și armele de semnalizare, armele de spectacol și armele acustice, precum și copiile de arme;

5.   Orice arme de foc clasificate în această categorie, după ce au fost convertite în arme cu muniție oarbă, pentru a utiliza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice;

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul iii

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria C – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.   Armele de foc din categoria B și de la punctele 1-5 din categoria C după ce au fost dezactivate.

eliminat

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria D

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(iiia)  La categoria D, formularea din titlu se înlocuiește cu următoarea:

„Armele de foc cu bătaie lungă cu tragere foc cu foc prin țeavă netedă.”

„Armele de foc cu bătaie lungă cu tragere foc cu foc prin țeavă netedă, inclusiv cele care au fost convertite în arme cu muniție oarbă, pentru a utiliza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice.”

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 14 – litera b (nouă)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea III – paragraful 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  la primul paragraf se adaugă următoarea literă:

 

„(ca) sunt arme de foc dezactivate, cu condiția ca dezactivarea să fi fost efectuată:

 

(i)  în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în Anexa III; sau

 

(ii)  înainte de ... [data aplicării Directivei de modificare], în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403; sau

 

(iii)  înainte de 8 aprilie 2016:

 

  în conformitate cu orice standarde și tehnici naționale de dezactivare aplicate de statele membre și stabilite de Comisie în temeiul articolului 10 alineatul (2b); sau

 

  în conformitate cu standardele și tehnicile naționale de dezactivare aplicate de statele membre, cu condiția ca arma de foc dezactivată să nu fie transferată într-un alt stat membru sau introdusă pe piață; sau

 

  în conformitate cu o procedură de tăiere a unei fante pe lungimea peretelui camerei, cu o lățime de minimum 4 mm și de-a lungul țevii pe cel puțin 50% din lungimea țevii, țeava fiind fixată sau sudată în mod sigur de cadrul/corpul armei și nemaifiind posibilă conversia pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;”

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 14 – litera b

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea III – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

  Amendamentul  

„sunt concepute în scopul de protejare, abataj, pescuit cu harpon sau în scopuri industriale sau tehnice, cu condiția să nu poată fi utilizate decât în acest scop;

(b) sunt concepute în scopul de alarmare, semnalizare, protejare, abataj, pescuit cu harpon, în scopuri industriale sau tehnice sau doar pentru a putea expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea aerului comprimat sau a altor gaze care nu sunt generate prin acțiunea unui material de propulsie combustibil sau care sunt concepute ca dispozitive de tip „airsoft”, indiferent de descriere, care pot descărca numai bile mici de plastic cu energie limitată, cu condiția să nu poată fi utilizate decât în acest scop și să nu poată fi convertite în așa fel încât să poată expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 14 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa II – litera f

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(14a)  În anexa II, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)  mențiunea:

„(f)  mențiunea:

„Dreptul de a efectua o călătorie în alt stat membru cu una sau mai multe arme din categoriile B, C sau D, menționat în prezentul permis, este subordonat unei autorizări corespunzătoare prealabile a statului membru vizitat. Această autorizație sau aceste autorizații pot fi înscrise în permis.

„Dreptul de a efectua o călătorie în alt stat membru cu una sau mai multe arme din categoriile A, B, C sau D, menționat în prezentul permis, este subordonat unei autorizări corespunzătoare prealabile a statului membru vizitat. Această autorizație sau aceste autorizații pot fi înscrise în permis.

Formalitatea de autorizare prealabilă prevăzută anterior nu este, în principiu, necesară, pentru a efectua o călătorie cu armă din categoria C sau D pentru a practica vânătoarea sau o armă din categoriile B, C sau D pentru a practica tirul sportiv, cu condiția de a fi în posesia unui permis de armă și de a putea explica motivul călătoriei.”

Formalitatea de autorizare prealabilă prevăzută anterior nu este, în principiu, necesară, pentru a efectua o călătorie cu armă din categoria C sau D pentru a practica vânătoarea sau o armă din categoriile A, B, C sau D pentru a practica tirul sportiv, cu condiția de a fi în posesia unui permis de armă și de a putea explica motivul călătoriei.”

În cazul în care un stat membru a informat celelalte state membre, conform articolului 8 alineatul (3), că deținerea anumitor arme de foc din categoriile B, C sau D este interzisă sau supusă autorizării, este necesară una dintre mențiunile următoare:

În cazul în care un stat membru a informat celelalte state membre, conform articolului 8 alineatul (3), că deținerea anumitor arme de foc din categoriile A, B, C sau D este interzisă sau supusă autorizării, este necesară una dintre mențiunile următoare:

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este interzisă.”

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este interzisă.”

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este supusă autorizării.”

„O călătorie în.… [statul (statele) implicat(e)] cu arma.… (identificare) este supusă autorizării.”

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 14 b (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa III (nouă)

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

(14a) Se adaugă următoarea anexă:

„Anexa III

Specificații tehnice pentru dezactivarea armelor de foc

Operațiunile de dezactivare care trebuie să fie efectuate pentru ca armele de foc să devină în mod ireversibil nefuncționale sunt definite pe baza a trei tabele:

tabelul I enumeră diferitele tipuri de arme de foc;

tabelul II descrie operațiunile care trebuie să fie efectuate pentru ca fiecare componentă esențială a armelor de foc să devină în mod ireversibil nefuncțională;

tabelul III stabilește operațiunile de dezactivare care trebuie să fie efectuate pentru diferitele tipuri de arme de foc.

TABELUL I: Lista tipurilor de arme de foc

TIPURI DE ARME DE FOC

1

Pistoale (pentru tragere foc cu foc, semiautomate)

2

Revolvere (inclusiv revolvere cu cilindru de încărcare)

3

Arme de foc cu țeavă lungă pentru tragere foc cu foc (fără țeavă basculantă)

4

Arme de foc cu țeavă basculantă (de exemplu, arme de foc cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită, mixte, cu mecanism cu bloc care cade/pivotează, arme de foc cu țeavă scurtă și lungă)

5

Arme de foc lungi cu repetiție (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

6

Arme de foc lungi semiautomate (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

7

Arme de foc (complet) automate: de exemplu, diferite puști de asalt, mitraliere, pistoale-mitralieră, pistoale (complet) automate

8

Arme de foc care se încarcă prin gura țevii

TABELUL II: Operațiuni specifice pentru fiecare componentă

COMPONENTĂ

PROCEDEU

1. ȚEAVĂ

1.1. În cazul în care țeava se fixează pe carcasă (1), se blochează țeava în acțiune cu o tijă de oțel călit (diametru > 50 % din camera încărcătorului, minimum 4,5 mm), prin cameră și carcasă. Tija trebuie să fie sudată (2).

 

1.2. În cazul în care țeava este mobilă (nu este fixată), se taie o fantă longitudinală pe toată lungimea peretelui camerei (lățime > ½ de calibru și de maximum 8 mm) și se sudează solid un dop sau o tijă în țeavă de la începutul camerei (L ≥ ⅔ din lungimea țevii). În cazul țevilor netede, doar camera trebuie blocată permanent cu un dop de aceeași lungime precum camera.

 

1.3. În prima treime a țevii pornind de la cameră, fie se forează găuri (trebuie să aibă un diametru minim de 2/3 din alezaj pentru armele cu țevi lise și un diametru integral al alezajului pentru toate celelalte arme; una în spatele celeilalte, trei pentru armele cu țeavă scurtă, șase pentru armele cu țeavă lungă) sau se taie, după cameră, o fantă în V (cu unghiul de 60 ± 5°) care deschide local țeava, sau se taie, după cameră, o fantă longitudinală (lățime 8-10 mm ± 0,5 mm, lungime ≥ 52 mm) în același loc cu găurile, sau se taie o fantă longitudinală (lățime 4-6 mm ± 0,5 mm) de la cameră până la gura țevii, cu excepția a 5 mm la nivelul gurii țevii.

 

1.4. Pentru țevile echipate cu o rampă de alimentare, se îndepărtează rampa.

 

1.5. Se previne îndepărtarea țevii de pe carcasă prin utilizarea unei tije din oțel călit sau prin sudare.

 

1.6. Fixarea unei tije în conul de racordare al țevii (L>⅔ din lungimea țevii). Sudarea cu conul de racordare. Fixarea țevii (prin conul de racordare) de cadru și sudarea locului de fixare. Perforarea unei găuri cu diametrul de ⅔ din alezaj în prima treime a țevii de la conul de racordare și sudarea tijei de țeavă prin gaură.

2. ÎNCHIZĂTORUL, CAPUL ȘURUBULUI

2.1. Se înlătură sau se scurtează percutorul.

 

2.2. Se prelucrează capul șurubului cu un unghi de cel puțin 45 de grade și pe o suprafață mai mare de 50 % din secțiunea chiulasei.

 

2.3. Se sudează orificiul percutorului.

3. CILINDRUL

3.1. Se îndepărtează toți pereții interni ai cilindrului pe minimum ⅔ din lungimea sa prin prelucrarea unui inel circular cu diametrul de 50% din diametrul căsuței.

 

3.2. În cazul în care este posibil, se sudează pentru a preveni înlăturarea cilindrului de pe carcasă sau se utilizează procedee adecvate, cum ar fi fixarea, care fac imposibilă înlăturarea.

4. GLISIERĂ

4.1. Se prelucrează sau se elimină peste 50 % din secțiunea chiulasei cu un unghi între 45 și 90 de grade.

 

4.2. Se înlătură sau se scurtează percutorul.

 

4.3. Se prelucrează și se sudează orificiul percutorului.

 

4.4. Se suprimă prin prelucrare cel puțin ⅔ din pârghiile de blocare ale glisierei.

 

4.5. Dacă este cazul, se prelucrează interiorul marginii din față superioare a ferestrei de expulzare din glisieră la un unghi de 45 de grade.

5. CARCASĂ (PISTOALE)

5.1. Se înlătură rampa de alimentare.

 

5.2. Se îndepărtează prin prelucrare cel puțin ⅔ din șinele glisierei de pe ambele părți ale carcasei.

 

5.3. Se sudează dispozitivul de blocare a glisierei sau se folosesc procedee adecvate dacă sudarea nu este posibilă.

 

5.4. Se împiedică demontajul pistoalelor cu carcasă din polimer prin sudare sau unire sau procedee adecvate dacă sudarea sau unirea nu este posibilă.

6. SISTEMUL AUTOMAT

6.1. Se distruge pistonul și sistemul cu gaz prin tăiere sau sudare.

 

6.2. Se elimină închizătorul, se înlocuiește cu o piesă din oțel care se sudează sau se reduce închizătorul cu minimum 50 %, se sudează și se elimină pârghiile de blocare de la capul șurubului.

 

6.3. Se sudează împreună mecanismul de declanșare și, dacă este posibil, împreună cu carcasa. În cazul în care nu este posibilă sudura în cadrul carcasei, se elimină mecanismul de percuție și se umple spațiul liber în mod corespunzător (de exemplu, prin lipirea pe acesta a unei piese ajustate sau prin umplerea acestuia cu rășină epoxidică).

7. ACȚIUNI

7.1. Se prelucrează un con de 60 de grade minimum (unghiul la vârf) pentru a obține un diametru de bază egal cu cel puțin 1 cm sau cu diametrul secțiunii chiulasei.

 

7.2. Se îndepărtează percutorul, se mărește orificiul percutorului până la un diametru minim de 5 mm și se sudează orificiul percutorului.

8. ÎNCĂRCĂTORUL (dacă este cazul)

8.1. Se fixează încărcătorul prin puncte de sudură sau se folosesc procedee adecvate, în funcție de tipul de armă și de material, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.

 

8.2. În cazul în care lipsește încărcătorul, se fac puncte de sudură pe locul încărcătorului sau se fixează un lacăt pentru a împiedica în mod permanent introducerea unui încărcător.

 

8.3. Se trece o tijă din oțel călit prin încărcător, cameră și carcasă. Se fixează prin sudură.

9. ÎNCĂRCAREA PRIN GURA ȚEVII

9.1. Se înlătură căminul (căminele), se sudează orificiul (orificiile).

10. AMORTIZORUL DE ZGOMOT

10.1. Se împiedică îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utilizarea unei tije din oțel călit sau prin sudură dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

 

10.2. Se înlătură toate părțile interne și punctele lor de fixare de pe amortizor astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează două găuri în căsuță (cu diametrul de 5 mm) lângă punctul în care amortizorul de sunet se unește cu țeava.

Duritatea elementelor inserate

Tijă sau bară de oțel călit

TABELUL III: Operațiuni specifice pentru componentele esențiale ale fiecărui tip de armă de foc

TIP

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDEU

Pistoale (cu excepția pistoalelor automate)

Revolvere

Arme de foc cu țeavă lungă pentru tragere foc cu foc (fără țeavă basculantă)

Arme de foc cu țeavă basculantă (arme de foc cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită, mixte)

Arme de foc lungi cu repetiție (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

Arme de foc lungi semiautomate (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

Arme de foc automate: puști de asalt, mitraliere, pistoale-mitralieră

Arme de foc care se încarcă prin gura țevii

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 și 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pentru pistoalele automate)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5.4

X (carcasă din polimer)

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 sau 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (tubul încărcătorului)

X (tubul încărcătorului)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Țeava este fixată pe carcasă cu șuruburi sau prinsă printr-un alt procedeu.

(2) Sudura este un procedeu de fabricație sau de sculptare care unește materialele, în general metale sau materiale termoplastice, prin fuziune.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la [3 luni de la publicarea în JO]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor măsuri.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Începând din anul 1991, Uniunea Europeană dispune de legislație privind achiziționarea și deținerea de arme de foc, și anume Directiva 91/477/CE, modificată în 2008. Această directivă stabilește norme privind marcarea și trasabilitatea armelor de foc, precum și condițiile care trebuie îndeplinite de persoanele fizice pentru a putea achiziționa și deține o armă de foc.

Este important de recunoscut că marea majoritate a armelor de foc deținute legal în UE nu reprezintă niciun pericol public.

Cu toate că utilizarea armelor de foc achiziționate legal de către infractori și teroriști este limitată, au fost, totuși, înregistrate unele cazuri. De exemplu, un tip de armă de foc folosită la atacurile de la Charlie Hebdo din Paris a fost cumpărată legal într-un stat membru, după transformarea sa într-o armă acustică „cu gloanțe oarbe” care, înainte de recenta modificare a legislației din statul membru respectiv, nu necesita o autorizație. Ulterior, aceasta a fost transformată din nou într-o armă de foc interzisă, cu muniție activă.

În acest context, Comisia Europeană a lansat revizuirea directivei privind armele de foc. Comisia a prezentat un număr de propuneri care au modificat drastic domeniul de aplicare și cerințele directivei, fără a prezenta o evaluare de impact. O astfel de evaluare de impact ar fi contribuit la clarificarea motivelor propunerilor respective și ar fi prezentat dovezile pe care se bazează propunerile. Lipsa evaluării de impact a avut ca rezultat preocuparea tot mai mare a proprietarilor de arme deținute legal, dintr-un număr de domenii diferite. Este clar că numeroase părți interesate sunt preocupate de lipsa de claritate a unora dintre propuneri și de eventualele consecințe asupra proprietarilor legali.

Prin urmare, raportoarea s-a străduit să realizeze consultări cât mai ample și mai transparente pentru a se asigura că raportul elaborat abordează probleme reale, precum și pentru a limita consecințele inutile neintenționate. Raportoarea recomandă menținerea status quo-ului dacă nu există dovezi suficiente pentru a justifica schimbarea acestuia.

În aceeași zi în care și-a inițiat revizuirea directivei, Comisia a adoptat, însă, și un Regulament privind dezactivarea. Părțile interesate din numeroase state membre și-au exprimat îngrijorarea legată de faptul că noul regulament ar putea pune în dificultate organele de aplicare a legii atunci când constată dacă o armă de foc a fost corect dezactivată.

Armele de foc dezactivate sau copiile de arme sunt folosite în mod legitim în industria cinematografică sau în reconstituiri militare. Din schimburile de opinii cu experții, raportoarea constată că, în practică, există diferențe în ceea ce privește utilizarea de către experți a termenului „dezactivat”. Pentru evitarea ambiguităților, termenul „armă de foc dezactivată”, în sensul prezentei propuneri, înseamnă o armă de foc care a devenit nefuncțională în mod ireversibil.

Din acest motiv, raportoarea consideră că orice modificări aduse directivei trebuie să asigure echilibrul dintre dreptul de proprietate asupra anumitor tipuri de arme de foc și controalele adecvate riscului pe care îl prezintă.

1. Definiția unei arme de foc

Raportoarea propune utilizarea unei abordări bazate pe componentele esențiale, adică orice dispozitiv care are o componentă esențială comună cu o armă de foc este prin definiție o armă de foc.

Copiile de arme și armele de semnalizare nu sunt considerate arme de foc decât dacă pot fi convertite în arme de foc sau dacă au o componentă esențială comună cu o armă de foc.

2. Arme cu muniție oarbă

Raportoarea propune ca orice armă de foc care a fost convertită în armă cu muniție oarbă să rămână încadrată în definiția armei de foc din categoria originală.

3. Încărcătoarele

Raportoarea a primit contribuții de la un număr redus de experți care au sugerat controlul încărcătoarelor, stabilindu-se că încărcătoarele reprezintă o „componentă esențială” a unei arme de foc. Raportoarea are rezerve semnificative privind această abordare și a primit multe alte observații, date fiind simplitatea comparativă a unui încărcător, ceea ce înseamnă că fabricarea unui încărcător este relativ simplă, precum și numărul de încărcătoare deținute legal de proprietarii de arme și faptul că acestea sunt în mare parte interșanjabile. Eficacitatea unei astfel de măsuri nu este deci clară, astfel încât raportoarea nu propune includerea încărcătoarelor printre „componentele esențiale”.

4. Schimbul de informații

Anumite autorități de aplicare a legii au sugerat îmbunătățirea schimbului de informații. Raportoarea propune ca evidențele să fie accesibile imediat prin intermediul unor sisteme interoperabile.

5. Depozitare

Raportoarea ia act de faptul că în majoritatea statelor membre sunt deja în vigoare norme privind depozitarea armelor de foc și recomandă ca aceste norme să fie incluse în mod oficial în directivă și ca cerințele privind depozitarea să ia în calcul natura și categoria armelor de foc în cauză.

6. Testele medicale

Raportoarea consideră că se pot aduce unele îmbunătățiri la propunerile inițiale ale Comisiei în ceea ce privește testele medicale, care să reflecte diferite bune practici din statele membre. Raportoarea propune ca statele membre să instituie un sistem de controale, fie ca evaluare periodică, fie ca proces de monitorizare continuă.

7. Cazuri speciale

Raportoarea propune reinstituirea dispoziției existente de la articolul 6, potrivit căreia statele membre pot autoriza anumite persoane să dețină arme de foc din categoria A, în circumstanțe specifice. Raportoarea înțelege că există organizații care au nevoie de această autorizație, cum ar fi armurierii, instalațiile de testare, producătorii, experții criminaliști, în anumite cazuri persoane implicate în producția de filme și anumite persoane care au nevoie de arme de foc în scopuri de autoapărare. Raportoarea propune ca aceste autorizații să se acorde de la caz la caz, în mod strict limitat, și să fie acordate numai dacă nu contravin securității publice.

Raportoarea propune ca autorizațiile în scopuri istorice să fie definite mai strict, să fie acordate numai atunci când există măsuri de securitate adecvate și de la caz la caz, la libera alegere a statelor membre.

8. Vânzările online

Raportoarea propune ca vânzările la distanță să fie permise numai dacă livrarea finală a armei de foc, a componentei esențiale sau a muniției are loc cu efectuarea verificărilor necesare.

9. Regulamentul privind dezactivarea

Experții au întâmpinat o serie de probleme tehnice privind Regulamentul de punere în aplicare privind dezactivarea, care intră în vigoare la 8 aprilie. Raportoarea a propus mai multe modalități de abordare a acestei chestiuni: modificarea în detaliu a regulamentului de punere în aplicare, revizuirea standardelor în vigoare anterior, introducerea unui amendament specific privind armele de foc dezactivate și definiția tehnică a decupării fantelor și fixării tijelor.

10. Muniția

Raportoarea consideră că legislația în vigoare privind controlul precursorilor de explozivi poate fi relevantă pentru controlul muniției, în sensul că achizițiile suspecte de cantități mari de muniție ar trebui raportate. Ca parte a efortului de reducere a pericolului de utilizare ilicită a armelor de foc deținute legal și a componentelor și muniției acestora, acest tip de obligație va contribui la abordarea oricăror riscuri asociate cu posibilitățile necontrolate de a achiziționa muniție.

11. Armele de foc din categoria A și B

Raportoarea consideră că propunerea Comisiei de a reîncadra „armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu arme cu mecanisme automate” în categoria A ar cauza multe probleme practice de punere în aplicare; această măsură a fost încercată și respinsă în trecut în unele state membre.


OPINIE MINORITARĂ

depusă în conformitate cu articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

de către Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF

întrucât:

- revizuirea Directivei 91/477/CEE este ilegitimă, deoarece nu este proporțională cu obiectivele urmărite, care sunt de a lupta împotriva teroriștilor islamiști care lovesc Europa și de a elimina sursele lor privilegiate de aprovizionare cu arme de foc;

- propunerea de revizuire a Directivei 91/477/CEE este inutilă deoarece nu vizează traficul ilegal cu arme de foc care se dezvoltă în mod accelerat pe teritoriile statelor membre ale spațiului Schengen;

- revizuirea Directivei 91/477/CEE este vagă și aduce răspunsuri inadecvate la întrebări, totuși, esențiale în materie de securitate și siguranță națională și internațională, permițându-le teroriștilor islamiști să se dezvolte;

- revizuirea Directivei 91/477/CEE este abuzivă, întrucât aceasta urmărește să restrângă libertățile civile ale persoanelor oneste atunci când acestea fac demersuri pentru achiziționarea și deținerea de arme de foc, demersuri deja reglementate în mod specific;

- propunerea de modificare a Directivei 91/477/CEE este disproporționată în raport cu sectoarele economice, culturale și sportive legate de armele de foc, care vor trebui să suporte consecințele unei legislații prost elaborate, fără nicio evaluare serioasă a impactului;

Grupul ENF se desolidarizează de activitatea desfășurată în cadrul Comisiei IMCO și se va opune revizuirii Directivei 91/477/CEE, considerată, în forma sa actuală, în linii mari suficientă.


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (18.5.2016)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Raportoare pentru aviz: Bodil Valero

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Achiziționarea, deținerea și importul/exportul de arme de foc pentru uz civil fac obiectul unui cadru de reglementare cuprinzător al UE, stabilit în Directiva 91/477/CE, care a fost modificată prin Directiva 2008/51/CE. Directiva are ca obiectiv stabilirea unor standarde minime pentru marcajul, stocarea, producerea, comercializarea, înregistrarea și dezactivarea armelor de foc, precum și definirea și introducerea infracțiunilor pasibile de pedeapsă.

În ciuda legislației mai stricte, actele de violență cu arme de foc reprezintă în continuare o amenințare gravă în UE. În Declarația Consiliului miniștrilor afacerilor interne din 29 august 2015 s-a solicitat luarea unor măsuri urgente cu privire la dezactivarea armelor de foc, pentru a preveni reactivarea și utilizarea acestora de către criminali. Consiliul și-a reiterat solicitarea de revizuire a Directivei privind armele de foc și de adoptare a unei abordări comune privind dezactivarea, îmbunătățind trasabilitatea în cadrul legislației existente, pentru a elimina lacunele și deficiențele implementării acesteia la nivel național.

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind armele de foc a identificat, de asemenea, dificultățile legate de trasabilitatea armelor de foc cauzate de diferențele între statele membre. În propunerea sa, Comisia a sugerat modificarea legislației existente cu privire la o serie de aspecte, cum ar fi:

•  standarde comune ale UE privind dezactivarea;

•  normele comune ale UE privind marcarea armelor de foc în vederea îmbunătățirii trasabilității;

•  îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre, de exemplu cu privire la refuzurile de a autoriza deținerea unei arme de foc decise de o altă autoritate națională, precum și obligația de a interconecta registrele naționale de arme;

•  criterii comune referitoare la armele de alarmă (de exemplu, facle de semnalizare a sinistrului și pistoale de start) pentru a preveni transformarea acestora în arme de foc pe deplin funcționale;

•  norme mai stricte privind achiziționarea armelor de foc online, pentru a evita achiziționarea de arme de foc, componente esențiale sau muniție pe internet;

•  norme mai stricte de interzicere a anumitor arme de foc semiautomate, care să nu poată fi deținute de persoane private, chiar dacă au fost permanent dezactivate;

•  condiții mai stricte pentru circulația armelor de foc dezactivate;

•  condiții mai stricte pentru colecționari, pentru a limita riscul vânzării către criminali.

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a organizat, la 15 februarie 2016, o mini-audiere pentru a examina aspectele care ar putea fi îmbunătățite în actuala directivă și a clarifica nivelul adecvat de armonizare la nivelul UE.

Expertul în arme de foc invitat a evidențiat în special amenințarea reprezentată de armele de foc convertite și reactivate și necesitatea unor standarde comune ridicate privind dezactivarea în UE, subliniind, în plus, că fiecare componentă esențială a unei arme de foc trebuie marcată astfel încât să poată fi trasată în cazul în care este furată sau pierdută. Expertul a arătat că o interdicție generală a armelor de foc semiautomate pe baza criteriului „asemănării” este problematică și imposibil de aplicat pentru statele membre.

Un alt invitat, expert în permise și examinări medicale, a confirmat că este necesar o examinare medicală de bază (a capacităților fizice și sănătății mintale) pentru a acorda permise de port al armelor de foc și sunt necesare, de asemenea, controale subsecvente periodice.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută revizuirea directivei, care urmărește remedierea lacunelor din legislația existentă și creșterea securității cetățenilor europeni. Prin urmare, este de acord cu majoritatea sugestiilor din propunerea Comisiei. Cu toate acestea, unele părți trebuie modificate pentru a face noua legislație inteligibilă, eficientă, echilibrată și proporțională.

De asemenea, raportoarea dorește să sublinieze cu insistentă că, deși scopul prezentei directive este o securitate crescută pentru cetățeni, aceasta nu se ocupă de armele ilegale și nici de criminalitatea și terorismul organizat legat de acestea, care reprezintă doar două dintre problemele implicate de armele de foc. În cazul directivei este în joc mai degrabă împiedicarea ajungerii armelor de foc legale pe piața neagră, evitând astfel proliferarea împușcărilor, sinuciderilor, omuciderilor și accidentelor în care sunt utilizate arme de foc.

Raportoarea regretă faptul că Comisia nu a prezentat în prealabil o evaluare de impact. În cadrul unei evaluări de impact, Comisia ar fi putut, de exemplu, preciza tipurile și cantitățile de arme de foc care intră sub incidența propunerii, simplificând astfel sarcina Parlamentului de a adopta o poziție în cunoștință de cauză cu privire la această problemă.

Având în vedere aceste considerații, raportoarea propune o serie de amendamente, referitoare în special la:

1.  sfera de aplicare a directivei (pentru a include nu numai armele de foc, ci și componentele esențiale și munițiile);

2.  marcarea componentelor esențiale;

3.  dezactivarea armelor de foc;

4.  schimbul de informații între statele membre;

5.  vânzările la distanță,

6.  teste de capacitate pentru solicitanții de permise;

7.  măsuri suplimentare de securitate.

În propunerea sa, Comisia dorește să modifice anexa I din directivă, astfel încât să fie adăugate la categoria A și „armele de foc automate care au fost transformate în arme de foc semiautomate” și „armele de foc menționate la punctele 1-7 după ce au fost dezactivate”, interzicând astfel acest tip de arme. Raportoarea este de acord cu această dispoziție.

De asemenea, Comisia dorește să transfere așa-numita categorie B7 a „armelor de foc semiautomate pentru uz civil care seamănă cu armele de foc automate” la categoria A. Raportoarea recunoaște că această dispoziție nu este nici inteligibilă, nici aplicabilă practic în forma ei actuală, întrucât nu face distincție între aspectul fizic și caracteristicile tehnice. Nu simpla aparență a unei arme, ci criteriile tehnice trebuie să fie determinante, precum energia de reacție, calibrul sau posibilitatea de a instala un încărcător mare; ori alte proprietăți care nu sunt justificate pe motive valabile, precum mânerele, patul rabatabil, sistemele de răcire etc. Raportorul solicită insistent Comisiei să reanalizeze propunerea cu privire la acest aspect.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ca urmare a actelor teroriste recente, care au demonstrat lacune legate de punerea în aplicare a Directivei 91/477/CEE, în special în ceea ce privește dezactivarea armelor, convertibilitatea și normele privind marcarea, „Agenda europeană privind securitatea”, adoptată în aprilie 2015, și Declarația Consiliului miniștrilor afacerilor interne din 29 august 2015 au cerut revizuirea directivei menționate, precum și o abordare comună cu privire la dezactivarea armelor de foc în vederea prevenirii reactivării și utilizării acestora de către infractori.

(2)  Modificările la Directiva 91/477/CEE a Consiliului nu pot fi rezultatul asocierilor de orice fel între atacurile teroriste recente și utilizarea și deținerea legale de arme în Uniunea Europeană, în special de către vânători, sportivi de tir și colecționari. Fabricarea, comerțul, deținerea și utilizarea armelor și a munițiilor, în conformitate cu normele în vigoare, reprezintă activități legitime, importante din punct de vedere recreativ, sportiv și economic și relevante pentru crearea de locuri de muncă și bunăstare în Uniunea Europeană.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Păstrarea și schimbul de informații trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_____________________

 

1a  Regulamentul (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L ...).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Anumite aspecte din Directiva 91/477/CEE necesită ameliorări suplimentare.

(3)  Anumite aspecte din Directiva 91/477/CEE necesită ameliorări suplimentare și proporționale, pentru a combate traficul de arme în scopuri infracționale sau teroriste și pentru a promova o aplicare armonizată de către statele membre.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică ale armelor, care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite și care dețin arme de foc clasificate în categoria A achiziționate înainte de data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să poată deține în continuare armele de foc respective, sub rezerva autorizării de către statul membru în cauză și cu condiția ca armele de foc respective să fie dezactivate.

(4)  Organismele și persoanele, cum ar fi muzeele și colecționarii, interesate de aspectele culturale, istorice, științifice, tehnice sau educaționale ale armelor și recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia își au sediul ar trebui să poată deține și achiziționa arme de foc clasificate în categoria A cu condiția să fie autorizate de către statul membru în cauză și să ia măsurile necesare pentru a evita orice risc pentru siguranța publică, inclusiv prin stocarea în condiții de siguranță. Autorizația trebuie să țină cont de situația specifică, inclusiv de natura colecției și scopul acesteia.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezenta directivă ar trebui să se aplice colecționarilor, întrucât s-a determinat că aceștia se pot afla la originea traficului de arme de foc.

eliminat

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a împiedica utilizarea abuzivă a armelor de foc, este necesar ca în această directivă să se includă cerințe minime pentru depozitarea în siguranță a armelor de foc. Statele membre trebuie să ia dispozițiile necesare pentru ca orice persoană care achiziționează sau deține în mod legal o armă de foc să aibă obligația de a lua măsuri rezonabile de precauție pentru protecția armei de foc și a muniției împotriva pierderii sau furtului, precum și pentru ca acestea să nu fie accesibile terților.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Luând în considerare riscul ridicat al reactivării armelor dezactivate în mod necorespunzător și pentru a îmbunătăți securitatea în întreaga Uniune, prezenta directivă ar trebui să se aplice armelor de foc dezactivate. În plus, ar trebui introduse norme mai stricte în ceea ce privește cele mai periculoase arme de foc, pentru a se asigura că nu este permisă posesia armelor de foc respective și nici comerțul cu acestea. Normele menționate ar trebui să se aplice armelor de foc din categoria respectivă chiar și după ce acestea au fost dezactivate. În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, statele membre ar trebui să ia măsurile corespunzătoare, inclusiv distrugerea armelor de foc în cauză.

(7)  Luând în considerare riscul ridicat al reactivării armelor dezactivate în mod necorespunzător și pentru a îmbunătăți securitatea în întreaga Uniune, prezenta directivă ar trebui să se aplice armelor de foc dezactivate. În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, statele membre ar trebui să ia măsurile corespunzătoare, inclusiv distrugerea armelor de foc în cauză. În această privință, trebuie să se țină seama de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/24031a al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale.

 

__________________

 

1a JO L 333, 19.12.2015, p. 62

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a se asigura trasabilitatea armelor de foc dezactivate, acestea ar trebui să fie înregistrate în registre naționale.

(8)  Pentru a se asigura trasabilitatea armelor de foc dezactivate, acestea ar trebui să fie înregistrate în registre naționale, care să fie actualizate periodic și să fie accesibile forțelor de ordine din fiecare stat membru.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Anumite arme de foc semiautomate pot fi convertite cu ușurință în arme de foc automate, fapt ce constituie o amenințare la adresa securității. Chiar și în absența conversiei în arme de categoria A, anumite arme de foc semiautomate pot fi foarte periculoase atunci când dispun de o capacitate ridicată în ceea ce privește numărul de cartușe. Prin urmare, uzul civil al acestor arme semiautomate ar trebui să fie interzis.

eliminat

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a împiedica ștergerea cu ușurință a marcajelor și pentru a preciza care sunt componentele pe care trebuie aplicat marcajul, ar trebui să se introducă norme comune ale Uniunii privind marcarea.

(10)  Pentru a împiedica ștergerea marcajelor și pentru a preciza care sunt componentele pe care trebuie aplicat marcajul, ar trebui să se introducă norme comune ale Uniunii privind marcarea. Aceste norme ar trebui să țină seama de noile materiale utilizate la fabricarea armelor și de apariția armelor imprimate 3D. De asemenea, normele trebuie să țină seama de armele importate.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Statele membre ar trebui să stabilească criterii de securitate referitoare la depozitarea și la transportul armelor de foc. Aceste criterii ar trebui să fie adaptate la numărul de arme de foc deținute și la gradul de periculozitate al acestora.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Durata de utilizare a armelor de foc poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a asigura trasabilitatea armelor de foc, ar trebui ca evidențele referitoare la acestea să fie păstrate pentru o perioadă nedeterminată de timp, până când distrugerea lor este certificată.

(11)  Durata de utilizare a armelor de foc poate depăși cu mult 20 de ani. Pentru a asigura trasabilitatea armelor de foc, ar trebui ca evidențele referitoare la acestea să fie păstrate pentru o perioadă nedeterminată de timp, până când distrugerea lor este certificată de autoritățile competente.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Modalitățile de vânzare a armelor de foc și a componentelor acestora prin mijloace de comunicare la distanță poate constitui o amenințare gravă la adresa securității, deoarece aceste modalități sunt mai dificil de controlat decât metodele de vânzare convenționale, în special în ceea ce privește verificarea online a legalității autorizațiilor. Prin urmare, este adecvat ca vânzarea de arme și de componente prin mijloace de comunicare la distanță, în special prin internet, să nu fie autorizată decât în cazul armurierilor și intermediarilor.

(12)  Modalitățile de vânzare a armelor de foc și a componentelor esențiale ale acestora prin mijloace de comunicare la distanță pot constitui amenințări specifice la adresa securității, deoarece sunt mai dificil de controlat decât metodele de vânzare convenționale. În vederea unor controale adecvate, este necesară, prin urmare, limitarea vânzării de arme și componente prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în special prin internet, la vânzarea către armurieri și intermediari, cu excepția cazului în care predarea sau colectarea armelor de foc are loc la sediul unui armurier autorizat, la o secție locală de poliție sau la un alt organism autorizat în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză, sau a cazului în care statele membre pot confirma în alt mod faptul că identitatea, autorizațiile și documentele incidente ale părților implicate sunt verificate și controlate. Această dispoziție nu aduce atingere adoptării de către statele membre a unor norme mai stricte în ceea ce privește vânzarea privată de arme de foc fără intermediari.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În plus, riscul conversiei armelor de alarmă și a altor tipuri de arme cu gloanțe oarbe în arme de foc adevărate este ridicat, iar în unele atacuri teroriste au fost utilizate arme convertite. Prin urmare, este esențial să fie rezolvată problema utilizării, pentru săvârșirea de infracțiuni, a armelor de foc convertite, în special prin includerea acestor arme în domeniul de aplicare al directivei. Ar trebui să fie adoptate specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, astfel încât să se asigure faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc.

(13)  Ar trebui să fie adoptate specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, astfel încât să se asigure faptul că aceste arme nu pot fi convertite niciodată în arme de foc.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a ameliora funcționarea schimbului de informații între statele membre, Comisia ar trebui să evalueze elementele necesare pentru un sistem care să sprijine schimbul de informații conținute în cadrul sistemelor informatizate ale statelor membre de evidență a datelor. Evaluarea Comisiei poate fi însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

(14)  Pentru a ameliora funcționarea schimbului de informații între statele membre și trasabilitatea armelor de foc, Comisia ar trebui să evalueze elementele necesare pentru un sistem care să permită accesul obligatoriu al tuturor statelor membre la informații conținute în cadrul sistemelor informatizate ale statelor membre de evidență a datelor. Evaluarea Comisiei ar trebui să fie însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații. În afară de necesitatea controlului armelor deținute în mod legal de persoane fizice sau juridice, un astfel de sistem ar trebui să asigure trasabilitatea armelor confiscate de autorități, predate autorităților sau a celor declarate pierdute în favoarea statelor, astfel încât să garanteze verificarea destinației acestora până la eventuala lor distrugere, utilizare ulterioară sau reintroducere în comerț.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a asigura un schimb adecvat de informații între statele membre cu privire la autorizațiile acordate și la cele refuzate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea unui act care să permită statelor membre să creeze un astfel de sistem de schimb de informații cu privire la autorizațiile acordate și la cele refuzate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(15)  Pentru a asigura un schimb adecvat de informații între statele membre cu privire la autorizațiile acordate, refuzurile, întreruperile și alte informații menționate în prezenta directivă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea unui act care să permită statelor membre să creeze un astfel de sistem de schimb de informații sistematic și obligatoriu între statele membre. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1b.  În înțelesul prezentei directive, «componentă esențială» înseamnă țeava, cadrul, recuperatorul, manșonul mobil sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul și orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să fie montate.

1b.  În înțelesul prezentei directive, «componentă esențială» înseamnă țeava, cadrul, recuperatorul, manșonul mobil sau cilindrul, cuiul percutor sau închizătorul, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să fie montate.

Justificare

Amortizoarele nu sunt componente „esențiale”, iar adăugarea lor ca atare nu ar conduce la creșterea securității.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1 e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1e.  În înțelesul prezentei directive, «intermediar» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în achiziționarea, comercializarea sau realizarea de transferuri, pe teritoriul unui stat membru sau dintr-un stat membru într-altul, de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea, sau în exportul către o țară terță de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea.

1e.  În înțelesul prezentei directive, «intermediar» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în achiziționarea, comercializarea sau realizarea de transferuri, pe teritoriul unui stat membru sau dintr-un stat membru într-altul, de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea, sau în exportul către o țară terță ori în importul într-un stat membru dintr-o țară terță de arme de foc complet asamblate, de piese și de muniție pentru acestea.

Justificare

Nu există motive pentru ca importul de arme de foc din țările terțe într-un stat membru să nu fie inclus în obiectul de activitate al unui intermediar.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1h.  În înțelesul prezentei directive, «copii de arme de foc» înseamnă obiecte care au aspectul fizic al unei arme de foc, dar care sunt fabricate în așa fel încât nu pot convertite pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

eliminat

Justificare

Definiția unei copii care se referă la obiecte cu aspectul exterior al unei arme de foc și care nu pot fi transformate pentru a expulza un glonț se referă la un obiect care nu este nici măcar ipotetic o armă de foc și, astfel, nu se încadrează în Directiva privind armele de foc și nu ar trebui să facă obiectul acesteia. Nu este necesar ca directiva să conțină dispoziții privind jucării, articole decorative etc. În plus, criteriul inexact al aspectului extern face dificilă diferențierea între copii și alte obiecte.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 91/477/CEE

Articolul 1 – alineatul 1i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1i.  În înțelesul prezentei directive, «arme de foc dezactivate» înseamnă arme de foc care au fost modificate cu scopul de a deveni definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate piesele esențiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, astfel încât să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc.

1i.  În înțelesul prezentei directive, «arme de foc dezactivate» înseamnă arme de foc care au fost modificate cu scopul de a deveni definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate piesele esențiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, astfel încât să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403 al Comisiei1a din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale.

 

__________________

 

1a  JO L 333, 19.12.2015, p. 62

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.  Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor de drept intern cu privire la portul de armă, vânătoarea și tirul sportiv.

„1.  Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor de drept intern cu privire la portul de armă, vânătoarea și tirul sportiv, nici aplicării legislațiilor mai stricte referitoare la vânzările ilegale de arme.

Justificare

Prezenta directivă trebuie să îmbunătățească trasabilitatea transfrontalieră și transparența în materie de deținere și vânzare de arme, precum și să permită combaterea activă a traficului ilegal de arme.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 91/477/CEE

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă nu se aplică achiziționării sau deținerii armelor și muniției, în conformitate cu legislația națională, de către forțele armate, poliție și autoritățile publice. Ea nu se aplică nici în cazul transferurilor comerciale de arme și muniții de război.

2.  Prezenta directivă nu se aplică achiziționării sau deținerii armelor și muniției, în conformitate cu legislația națională, de către forțele armate, poliție și autoritățile publice sau de către colecționarii și organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică ale armelor și care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite. Directiva nu se aplică nici în cazul transferurilor comerciale de produse din industria apărării, achiziționării sau deținerii armelor de foc și muniției care fac obiectul autorizării, înregistrării sau declarării în conformitate cu legislația națională de către muzee și colecționari recunoscuți ca atare de către statul membru pe teritoriul căruia sunt stabiliți.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Statele membre care creează sau care au creat un statut specific pentru colecționari stabilesc dispozițiile din prezenta directivă care li se aplică.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că orice armă de foc sau piesă introdusă pe piață a fost marcată și înregistrată în conformitate cu prezenta directivă.

1.  Statele membre se asigură că toate armele de foc și componentele esențiale fabricate după data intrării în vigoare a prezentei directive sunt marcate definitiv și înregistrate fără întârziere după fabricare sau import, înainte de a fi introduse pe piață în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul identificării și urmăririi tuturor armelor de foc asamblate, statele membre solicită, la data fabricării fiecărei arme de foc sau în momentul importului în Uniune, un marcaj unic, care să includă numele producătorului, țara sau locul fabricării, numărul de serie și anul de fabricație (dacă acesta nu face parte din numărul de serie). Acest lucru nu aduce atingere aplicării mărcii comerciale a producătorului.

2.  În scopul identificării și urmăririi tuturor armelor de foc asamblate și ale componentelor lor esențiale, statele membre solicită, la data fabricării fiecărei arme de foc și fiecărei componente esențiale sau în momentul importului în Uniune, un marcaj unic, care să includă numele producătorului, țara sau locul fabricării, numărul de serie, anul de fabricație (dacă acesta nu face parte din numărul de serie) și tipul sau modelul armei, precum și calibrul acesteia. Acest lucru nu aduce atingere aplicării mărcii comerciale a producătorului.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Marcajul trebuie aplicat pe recuperatorul armei de foc.

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mai mult, la data transferului armelor de foc din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent, statele membre asigură marcajul unic, care permite identificarea guvernului care efectuează transferul.

Mai mult, la data transferului armelor de foc și a tuturor componentelor lor esențiale din stocurile guvernamentale în uzul civil permanent, statele membre asigură marcajul unic, care permite identificarea guvernului care efectuează transferul.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că exercitarea activității de armurier sau intermediar pe teritoriul lor este condiționată de obținerea unei autorizații, acordate în urma cel puțin a unui control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.

3.  Statele membre se asigură că exercitarea activității de armurier sau intermediar pe teritoriul lor este condiționată de obținerea unei autorizații, acordate în urma cel puțin a unui control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului, precum și a evaluării transparenței activității comerciale. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest sistem de evidență înregistrează, pentru fiecare armă de foc, tipul, marca, modelul, calibrul și numărul de serie, precum și numele și adresa furnizorului și ale persoanei care achiziționează sau deține arma de foc. Evidențele privind armele de foc, incluzând armele de foc dezactivate, trebuie păstrate până când distrugerea armelor de foc respective a fost certificată de autoritățile competente.

Acest sistem de evidență înregistrează în special, pentru fiecare armă de foc, tipul, marca, modelul, calibrul și numărul de serie, precum și numele și adresa furnizorului și ale persoanei care achiziționează sau deține arma de foc. Evidențele privind armele de foc sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată, până când distrugerea armelor de foc respective a fost certificată de autoritățile competente.

 

Până la [data] cel târziu, statele membre oferă autorităților competente din toate celelalte state membre acces direct la informațiile din registrele lor naționale. Statele membre desemnează, în acest scop, autoritatea responsabilă de autorizarea accesului și comunică numele acesteia Comisiei.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 91/477/CEE

Articolul 4 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sistemul menționat la alineatul (1) include cel puțin un control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului. Sistemul menționat la alineatul (1) include cel puțin un control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului, precum și un control al transparenței activităților comerciale.

2.  Sistemul menționat la alineatul (1) include cel puțin un control privind integritatea personală și profesională și competențele armurierului sau intermediarului și o evaluare a transparenței activității comerciale. Dacă este vorba despre o persoană juridică, controlul vizează atât persoana juridică, cât și persoana care conduce întreprinderea respectivă.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor de deținere de arme de foc în scopul practicării vânătorii sau a tirului sportiv, cu condiția ca, în acest caz, persoanele sub 18 ani să aibă permisiunea părinților, să se afle sub îndrumarea părinților sau sub îndrumarea unei persoane adulte care deține un permis pentru arme de foc sau pentru o armă de vânătoare valabil sau să practice aceste activități în cadrul unui centru de instruire care deține licență sau este autorizat în alt mod;

(a)  au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor de alte tipuri de achiziție în afara cumpărării și de deținere de arme de foc în scopul practicării vânătorii sau a tirului sportiv, cu condiția ca, în acest caz, persoanele sub 18 ani să aibă permisiunea părinților, să se afle sub îndrumarea părinților sau sub îndrumarea unei persoane adulte care deține un permis pentru arme de foc sau pentru o armă de vânătoare valabil sau să practice aceste activități în cadrul unui centru de instruire care deține licență sau este autorizat în alt mod;

Justificare

Comisia a eliminat fără o justificare corespunzătoare textul reintrodus prin acest amendament. Excepția extrem de limitată și strict controlată care le permite statelor membre să autorizeze anumiți minori să dețină arme de foc este necesară pentru organizarea anumitor tipuri de educație, în special în ceea ce privește silvicultura. În plus, nu are sens să li se permită acestor minori să dețină arme de foc, dar să nu li se permită achiziționarea acestor arme de foc. Aceste arme de foc sunt ținute sub control strict.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nu sunt susceptibile de a reprezenta un pericol pentru propria persoană, pentru ordinea publică sau siguranța publică. Se consideră că existența unei condamnări pentru săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni indică un astfel de pericol.

(b)  nu sunt susceptibile de a reprezenta un pericol pentru propria persoană sau pentru alții, pentru ordinea publică sau siguranța publică. Se consideră că existența unei condamnări pentru săvârșirea cu intenție și cu violență a unei infracțiuni indică un astfel de pericol.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se angajează să își păstreze armele în conformitate cu criteriile de depozitare și de transport stabilite de legislația statului membru în care locuiesc și în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (1a).

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru a reduce la maximum riscul furtului de arme de foc din categoria B deținute de persoanele fizice, statele membre stabilesc criterii de securitate referitoare la depozitarea, la deținerea și la transportul de arme de foc sau muniție. Aceste criterii ar trebui adaptate la gradul de periculozitate al armei de foc și la numărul de arme de foc deținute.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd controale medicale standard pentru eliberarea sau reînnoirea autorizațiilor menționate la alineatul (1) și retrag autorizațiile în cazul în care oricare dintre condițiile pe baza cărora au fost acordate nu mai este îndeplinită.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezenta directivă nu aduce atingere deținerii de arme de foc și de muniție dobândite prin moștenire. Statele membre restricționează deținerea unor astfel de arme de foc de către proprietarii care nu sunt autorizați în mod corespunzător.

Justificare

Trebuie rezolvată situația persoanelor neautorizate în mod corespunzător, care dobândesc arme de foc prin moștenire, acest fapt fiind independent de voința lor. Deși deținerea și utilizarea unei astfel de arme de foc de către aceste persoane ar trebui să fie limitată, nu ar trebui să existe dubii cu privire la dreptul lor de proprietate și la drepturile ce derivă din acesta, precum capacitatea lor juridică de a vinde arma de foc.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Cu condiția respectării procedurii corecte pentru test, autoritatea sau persoana ce efectuează testul de adecvare nu sunt răspunzătoare pentru acțiunile persoanelor supuse testului.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Statele membre retrag autorizațiile menționate la alineatul (1) în cazul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile incluse în prezentul articol.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a interzice achiziționarea și deținerea de arme de foc și de muniții clasificate în categoria A și pentru a distruge armele de foc și munițiile care sunt deținute cu încălcarea acestei dispoziții și care sunt confiscate.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a interzice achiziționarea și deținerea de arme de foc și de muniții clasificate în categoria A și pentru a confisca armele de foc și munițiile care sunt deținute cu încălcarea acestei dispoziții și care sunt confiscate. În cazuri speciale, pentru obiective de apărare națională, autoritățile competente pot acorda autorizații de deținere a armelor de foc și munițiilor menționate anterior, dacă acest lucru nu contravine securității și ordinii publice.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot autoriza organismele care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală și istorică ale armelor și care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite să dețină în continuare arme de foc clasificate în categoria A achiziționate înainte de [data intrării în vigoare a prezentei directive], cu condiția ca armele de foc respective să fie dezactivate în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a articolului 10b.

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot autoriza organismele și persoanele interesate de aspectele culturale, istorice, științifice, tehnice sau educaționale ale armelor și care sunt recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite să dețină arme de foc și muniții clasificate în categoria A și achiziționate înainte de [data intrării în vigoare a prezentei directive], cu condiția ca acestea să fie dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE)2015/2403 al Comisiei sau să fie exceptate de la dezactivare pentru a fi păstrate în patrimoniul cultural și istoric, sau din motive științifice, tehnice sau educaționale și dacă se poate demonstra că păstrarea lor nu implică niciun risc pentru siguranța publică, pentru securitate sau pentru ordinea publică.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Achiziționarea de arme de foc, de piese și de muniție pentru acestea din categoriile A, B și C prin mijloace de comunicare la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului(*), este supusă controlului strict efectuat de statele membre și este permisă doar dacă statele membre asigură verificarea identităților părților implicate.

Achiziționarea de arme de foc și de componente esențiale din categoriile A, B și C prin mijloace de comunicare la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului(*), este autorizată numai în cazul armurierilor și intermediarilor și face obiectul unui control strict efectuat de statele membre.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 91/477/CEE

Articolul 6 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că scurtarea unei arme de foc cu bătaie lungă, prin modificarea uneia sau a mai multora dintre componentele sale esențiale, care conduce la redefinirea ei ca o armă de foc cu bătaie scurtă, este considerată fabricație și, prin urmare, este o acțiune ilicită dacă nu este realizată de un armurier sau de un fabricant de arme autorizat.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  La articolul 7 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

 

Datele referitoare la armele de foc clasificate în categoria B, precum și orice decizie de autorizare sau de refuz al achiziționării și deținerii de arme de foc ar trebui să fie înregistrate în sistemele informatizate de evidență a datelor gestionate de statele membre și să fie direct accesibile autorităților competente din toate statele membre.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 91/477/CEE

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  La articolul 7 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Perioadele maxime nu depășesc cinci ani. Autorizația poate fi reînnoită în cazul în care condițiile pe baza cărora a fost acordată sunt îndeplinite în continuare.”

 

Justificare

Adăugarea unei perioade maxime obligatorii pentru autorizații ar implica o birocrație suplimentară semnificativă pentru autorități și pentru proprietarii legali de arme de foc deopotrivă, fără a îmbunătăți securitatea. Aceste resurse sunt cheltuite mai bine pentru combaterea armelor de foc ilegale.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nici armele de alarmă și cele de semnalizare, nici armele de spectacol și cele acustice nu pot fi convertite în arme de foc.

Statele membre iau toate măsurile necesare cu privire la producătorii de arme și la armurieri pentru a se asigura că nici armele de alarmă și cele de semnalizare, nici armele de spectacol și cele acustice nu pot fi convertite în arme de foc. Statele membre se asigură, de asemenea, că aceste arme au fost marcate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă și că sunt înregistrate în sisteme informatizate de evidență a datelor gestionate de statele membre.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă specificații tehnice cu privire la armele de alarmă și cele de semnalizare, precum și la armele de spectacol și cele acustice, pentru a se asigura faptul că aceste arme nu pot fi convertite în arme de foc.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nici armele de alarmă și cele de semnalizare, nici armele de spectacol și cele acustice nu pot fi convertite în arme de foc. Acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13a alineatul (2) din directivă, Comisia emite standarde comune de conversie până la 31 decembrie 2016, asigurându-se că orice transformare a unei arme de foc care își schimbă categoria se realizează astfel încât transformarea este ireversibilă.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru verificarea de către o autoritate competentă a dezactivării armelor de foc, pentru a se asigura că modificările aduse oricărui element esențial al unei arme de foc o transformă în mod ireversibil într-una nefuncțională. În contextul acestei verificări, statele membre dispun eliberarea unui certificat sau a unui înscris care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplicarea pe suprafața armei de foc a unui marcaj clar vizibil în acest sens.

Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/24031a al Comisiei din 15 decembrie 2015, statele membre adoptă măsurile necesare pentru verificarea de către o autoritate competentă a dezactivării armelor de foc, pentru a se asigura că modificările aduse unei arme de foc o transformă în mod ireversibil într-una nefuncțională. În contextul acestei verificări, statele membre dispun eliberarea unui certificat și a unui înscris care să ateste dezactivarea armei de foc și aplicarea unui marcaj clar vizibil în acest sens pe fiecare componentă esențială a armei dezactivate.

 

Statele membre desemnează autoritatea competentă responsabilă cu dezactivarea armelor de foc și comunică aceste date Comisiei Europene cel târziu la [data].

 

__________________

 

1a JO L 333, 19.12.2015, p. 62

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă standarde și tehnici de dezactivare, pentru a se asigura că armele de foc dezactivate devin în mod ireversibil nefuncționale. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13b alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre stabilesc norme privind depozitarea în siguranță a armelor de foc și a muniției din categoriile A, B și C care respectă standarde echivalente celor stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European, asigurându-se că armele de foc și muniția sunt păstrate astfel încât să se evite orice risc de a fi accesate de către persoane neautorizate.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 91/477/CEE

Articolul 10 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Stocurile excedentare de arme de serviciu din categoria A, utilizate de forțele de poliție, vamale și militare, sunt dezactivate în mod ireversibil în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei (UE) nr. 2015/2403 din 15 decembrie 2015, cu excepția transferurilor în conformitate cu autorizațiile acordate în baza articolului 6 alineatul (1) sau (2).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În afară de necesitatea unui sistem de înregistrare a armelor deținute în mod legal de persoane fizice sau juridice, fiecare stat membru ține un registru care să permită trasabilitatea armelor confiscate de autorități sau abandonate și preluate de stat, începând din momentul preluării sau confiscării și până la distrugerea, utilizarea lor de către autorități sau reintroducerea pe piață.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 91/477/CEE

Articolul 13 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații referitoare la autorizațiile acordate pentru transferurile de arme de foc către un alt stat membru, precum și de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor în conformitate cu articolul 7.

4.  Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații, prin mijloace electronice, referitoare la autorizațiile acordate pentru transferurile de arme de foc către un alt stat membru, precum și de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor în conformitate cu articolul 7 până cel târziu la [data] și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

___________________

 

Regulamentul (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L ...).

Justificare

Schimbul de informații trebuie să fie eficient și să respecte legislația în vigoare privind protecția datelor.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 91/477/CEE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la fiecare cinci ani, un raport privind aplicarea prezentei directive, însoțit, dacă este cazul, de propuneri, în special cu privire la categoriile de arme de foc din anexa I și la aspecte legate de noile tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. Primul raport se prezintă la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, o dată la cinci ani, un raport privind aplicarea prezentei directive, inclusiv o verificare a adecvării noilor dispoziții, însoțit, dacă este cazul, de propuneri, în special cu privire la categoriile de arme de foc din anexa I și la aspecte legate proiectarea modulară a armelor și de noile tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. Primul raport se prezintă la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 91/477/CEE

Articolul 17 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează, până la [data], elementele necesare pentru un sistem de schimb, între statele membre, al informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatizate de evidență a datelor, sisteme menționate la articolul 4 alineatul (4). Evaluarea Comisiei este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

Comisia evaluează, până la [data], elementele necesare pentru un sistem care să permită accesul fiecărui stat membru la informațiile conținute în cadrul sistemelor informatizate de evidență a datelor, sisteme menționate la articolul 4 alineatul (4). Evaluarea Comisiei este însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă în care sunt luate în considerare instrumentele existente pentru schimbul de informații.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 91/477/CEE

ANEXA I – partea II

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În anexa I la Directiva 91/477/CEE, partea II se modifică după cum urmează:

eliminat

(a)  Secțiunea A se modifică după cum urmează:

 

(i)  La categoria A, se adaugă următoarele puncte:

 

„6  Armele de foc automate care au fost convertite în arme de foc semiautomate;

 

7  Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu arme cu mecanisme automate;

 

8  Armele de foc de la punctele 1-7 după ce au fost dezactivate.”

 

(ii)  La categoria B, se elimină punctul 7.

 

(iii)  La categoria C, se adaugă următoarele puncte:

 

„5  Armele de alarmă și armele de semnalizare, armele de spectacol și armele acustice, precum și copiile de arme;

 

6  Armele de foc din categoria B și de la punctele 1-5 din categoria C după ce au fost dezactivate.”

 

(b)  La secțiunea B, se elimină următorul text:

 

„Mecanismele de închidere, camera și țeava armelor de foc care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria în care sunt clasificate armele de foc din care fac parte sau cărora le sunt destinate.”

 

Justificare

Modificarea propusă ar prejudicia capabilitățile generale de apărare ale anumitor state membre.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Directiva 91/477/CEE

Anexa I – partea II – litera A – categoria C – punctul 5

 

Textul în vigoare  

Amendamentul

 

(13a)  În anexa I la Directiva 91/477/CEE, partea II se modifică după cum urmează:

 

La categoria C se adaugă următorul punct:

5.  Armele de alarmă și armele de semnalizare, armele de spectacol și armele acustice, precum și copiile de arme;

5.  Armele de foc din categoriile A, B și de la punctele 1-4 din categoria C, după ce au fost convertite în arme de alarmă, de semnalizare, de spectacol, acustice, cu gaz, pentru paintball sau airsoft, de tip Flobert sau cu percuție.

Justificare

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Controlul achiziționării și deținerii de arme

Referințe

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

14.12.2015

Comisii asociate - data anunțului în plen

28.4.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bodil Valero

10.12.2015

Examinare în comisie

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Data adoptării

9.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

6

4

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eugen Freund, Georgi Pirinski


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Controlul achiziționării și deținerii de arme

Referinţe

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Data prezentării la PE

18.11.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Comisii asociate

       Data anunţului în plen

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Examinare în comisie

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Data adoptării

13.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

10

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Data depunerii

2.8.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate