SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Vicky Ford
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Bodil Valero, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku


Postup : 2015/0269(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0251/2016

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0750),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0358/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené Senátom Poľskej republiky a švédskym parlamentom na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, v ktorom sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0251/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ako odpoveď na nedávne teroristické činy, ktoré preukázali nedostatky pri vykonávaní smernice 91/477/EHS najmä so zreteľom na deaktiváciu zbraní, upraviteľnosť a pravidlá označovania, „európsky program v oblasti bezpečnosti“ prijatý v apríli 2015 a vyhlásenie Rady ministrov vnútra z 29. augusta 2015 vyzvali na revíziu tejto smernice a spoločného prístupu k deaktivácii strelných zbraní, aby sa zabránilo reaktivácii a použitiu zo strany zločincov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Uchovávanie a výmena informácií sú podmienené súladom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

 

_____________________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)   Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že vytváranie zbytočných prekážok pre poľovníkov a športových strelcov, ktorí dodržiavajú zákony, nevedie k účinnému potláčaniu terorizmu a závažných trestných činov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Niektoré otázky v smernici 91/477/EHS potrebujú ďalšie zlepšenie.

(3)  Niektoré otázky vyplývajúce zo smernice 91/477/EHS je potrebné ďalej riešiť primeraným spôsobom v záujme boja proti obchodovaniu so zbraňami na zločinné alebo teroristické účely a podpory harmonizovaného uplatňovania zo strany členských štátov, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu a vysoká úroveň bezpečnosti v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Malo by sa spresniť vymedzenie pojmu „strelná zbraň“ a zvýšiť kontrola hlavných častí tým, že do vymedzenia pojmu sa zahrnie akékoľvek zariadenie, ktoré má so strelnou zbraňou spoločnú hlavnú časť. Hlavná časť, ktorá je súčasťou akéhokoľvek takéhoto zariadenia, by mala byť považovaná za použiteľnú v strelnej zbrani, ak je možné preniesť danú hlavnú časť z tohto zariadenia do strelnej zbrane bez výraznej úpravy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Medzi národné obranné sily členského štátu vymedzené podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu okrem pravidelnej armády patriť aj zložky, akými sú domobrana, záložníci a iné obranné sily, ktoré sú súčasťou národných obranných systémov pod vedením národných obranných síl.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Určité osoby majú oprávnený záujem, pokiaľ ide o prístup k strelným zbraniam uvedeným v kategórii A za predpokladu, že výnimky sa udeľujú výnimočne a v riadne odôvodnených prípadoch. K týmto subjektom patria okrem iného zbrojári, skúšobne strelných zbraní, výrobcovia, certifikovaní experti, forenzní znalci a v určitých prípadoch filmári.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3d)  Členské štáty by mali mať možnosť povoliť jednotlivcom v záujme národnej obrany nadobúdať a držať zakázané strelné zbrane a ich hlavné časti, napr. v kontexte dobrovoľného vojenského výcviku stanoveného v rámci právnych predpisov členského štátu.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Subjekty zaoberajúce sa kultúrnymihistorickými aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo a držia vo vlastníctve strelné zbrane zaradené do kategórie A, získané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, by mali mať možnosť ponechať si tieto strelné zbrane, ktoré vlastnia, na základe povolenia členského štátupod podmienkou, že tieto strelné zbrane boli deaktivované.

(4)  Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o udelení povolenia na získaniedržanie zakázaných strelných zbraní a streliva oficiálnym múzeám a zberateľom v prípadoch, keď je to potrebné na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie, estetické účely či na účely týkajúce sa kultúrneho dedičstva, pod podmienkou, že pred udelením povolenia preukážu, že prijali potrebné opatrenia proti rizikám súvisiacim s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom vrátane spôsobu bezpečného skladovania. Pri každom takomto povolení by sa mala vziať do úvahy a zohľadniť konkrétna situácia vrátane povahy zbierky a jej účelu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keďže zberatelia boli identifikovaní ako možný zdroj obchodovania so strelnými zbraňami, mala by sa na nich táto smernica vzťahovať.

(5)  Zberatelia majú tie isté práva ako iní používatelia, na ktorých sa vzťahuje smernica 91/477/ES, a preto by mali byť zahrnutí do jej rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)   Keďže sprostredkovatelia poskytujú služby podobné službám podnikateľov v oblasti zbraní, mala by sa na nich táto smernica vzťahovať tiež.

(6)   Keďže sprostredkovatelia poskytujú služby podobné službám podnikateľov v oblasti zbraní, mala by sa na nich táto smernica vzťahovať tiež a mali by podliehať rovnakým povinnostiam ako podnikatelia v oblasti zbraní vo všetkých príslušných ohľadoch.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V tejto smernici by sa malo spresniť, že medzi činnosti podnikateľa v oblasti zbraní patrí nielen výroba, ale aj významná zmena alebo úprava strelnej zbrane, ako je skrátenie celej strelnej zbrane, ktorá vedie k zmene jej kategórie alebo podkategórie, a navyše významná zmena alebo úprava hlavných častí strelných zbraní a streliva, a že z tohto dôvodu by tieto činnosti mali mať právo vykonávať iba autorizovaní podnikatelia v oblasti zbraní. Ručné nabíjanie a prebíjanie streliva z častí streliva na súkromné použitie by sa nemalo považovať za významnú zmenu.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Rovnako, ako je to v prípade systému oznamovania podozrivých transakcií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/20131a, transakcia týkajúca sa nadobudnutia celého streliva či zápalných komponentov streliva by sa mala považovať za podozrivú, ak napríklad zahŕňa množstvá, ktoré sú nezvyčajné pre súkromnú spotrebu, alebo ak kupujúci zjavne nemá skúsenosti s používaním streliva alebo nie je ochotný predložiť preukaz totožnosti. Ak podnikateľ v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľ nedokážu overiť totožnosť kupujúceho, akákoľvek platba uskutočnená v rámci nákupu strelných zbraní výlučne v hotovosti by mala byť zakázaná.

 

_____________________

 

1a Nariadenie (EÚ) č. 98/2013

Európskeho parlamentu a Rady

z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(Ú. v. EÚ L 39,

9.2.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vzhľadom na vysoké riziko reaktivácie nedostatočne deaktivovaných zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti v celej Únii, by sa táto smernica mala vzťahovať na deaktivované strelné zbrane. Okrem toho by pre najnebezpečnejšie strelné zbrane mali byť zavedené prísnejšie pravidlá, aby sa zabezpečilo, že nebude povolené tieto strelné zbrane vlastniť alebo s nimi obchodovať. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na strelné zbrane uvedenej kategórie aj potom, ako boli deaktivované. Ak tieto pravidlá nebudú dodržiavané, mali by členské štáty prijať vhodné opatrenia vrátane zničenia týchto zbraní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Získavanie a vlastnenie strelných zbraní by malo byť povolené iba tým osobám, pri ktorých je takáto držba riadne odôvodnená. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, že riadnym dôvodom je získavanie a vlastnenie strelných zbraní napríklad na účely lovu, športovej streľby, činnosti národopisných spolkov a združení, kultúrnych a historických subjektov, rôznych vedeckých a technických činností, skúšobných postupov a rekonštrukcií historických udalostí, filmovej tvorby či historického výskumu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Členské štáty by mali zabezpečiť vykonávanie účinného systému monitorovania vlastníctva a držby strelných zbraní. Tento systém, ktorý by mohol byť kontinuálny alebo nekontinuálny, by sa mal zakladať na náležitom preskúmaní lekárskych alebo psychologických informácií pri vydávaní alebo obnovení povolenia, alebo na alternatívnom systéme kontinuálneho monitorovania, pri ktorom sa zohľadnia príslušné riziká a akékoľvek náležité indície, napríklad od zdravotníckych pracovníkov, ktoré by poukazovali na to, že podmienky na držbu strelnej zbrane zrejme už nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Strelné zbrane a strelivo by sa mali skladovať bezpečným spôsobom, ak nie sú pod bezprostredným dohľadom. Kritériá skladovania a bezpečnej prepravy by mali byť vymedzené vnútroštátnym právom a zohľadňovať množstvo a povahu zbraní.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Na zabezpečenie vysledovateľnosti by strelné zbrane mali byť evidované vo vnútroštátnych registroch.

(8)  Na zvýšenie vysledovateľnosti strelných zbraní a ich hlavných častí a na uľahčenie ich voľného pohybu by sa mali všetky zmontované strelné zbrane a všetky osobitne predávané hlavné časti v čase svojej výroby alebo bezodkladne po dovezení do Únie neodstrániteľným spôsobom označiť. Požiadavky na vysledovateľnosť by sa nemali uplatňovať na strelné zbrane, ktoré boli deaktivované v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Uplatňovanie a uznávanie európskeho zbrojného pasu zo strany členských štátov ako hlavného dokladu, ktorý potrebujú poľovníci a športoví strelci, by sa malo zlepšiť tým, že členské štáty nebudú podmieňovať vydanie, obnovu alebo uznanie európskeho zbrojného pasu zaplatením akéhokoľvek poplatku alebo úhrady nad rámec administratívnych nákladov alebo zaplatením iných neodôvodnených nákladov, alebo dodatočným administratívnym postupom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  S cieľom zabrániť jednoduchému odstráneniu označení a spresniť, ktoré komponenty by mali byť označené, by mali byť zavedené spoločné pravidlá Únie týkajúce sa označovania.

(10)  S cieľom predísť jednoduchému odstráneniu označení a spresniť, ktoré komponenty by mali byť označené, by mali byť zavedené spoločné pravidlá Únie týkajúce sa označovania. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať len na strelné zbrane a osobitne predávané hlavné časti, ktoré sa uvedú na trh odo dňa, ku ktorému členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Strelné zbrane sa môžu používať oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy o nich by sa mali uchovávať neobmedzený čas, kým nebude doložené ich zničenie.

(11)  Strelné zbrane sa môžu používať oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy o nich a ich základných častiach by sa mali uchovávať neobmedzený čas, kým nebude doložené ich zničenie alebo deaktivácia. Prístup k týmto záznamom a všetkým príslušným údajom by mali mať výlučne oprávnené orgány. Požiadavka naďalej registrovať strelné zbrane a hlavné časti aj po deaktivácii by sa mala vzťahovať iba na tie strelné zbrane a hlavné časti, ktoré sú už zaregistrované, a na osoby, ktoré ich vlastnili v čase deaktivácie. Táto požiadavka by sa naopak nemala uplatňovať na následné prevody týchto deaktivovaných strelných zbraní alebo hlavných častí ani na strelné zbrane a hlavné časti, ktoré boli podľa vnútroštátneho práva platného pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice odstránené z registra po svojej deaktivácii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Spôsoby predaja strelných zbraní a ich komponentov prostredníctvom komunikácie na diaľku môže predstavovať vážnu hrozbu pre bezpečnosť, keďže je ťažšie ich kontrolovaťporovnaní s tradičnými spôsobmi predaja, najmä pokiaľ ide o online overovanie zákonnosti povolení. Je preto vhodné obmedziť predaj zbraní a komponentov prostredníctvom komunikácie na diaľku (najmä cez internet) na podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov.

(12)  Predaj strelných zbraní, ich hlavných častístreliva na internete či inými prostriedkami komunikácie na diaľku, napríklad prostredníctvom katalógov online dražieb či riadkovej inzercie, a zabezpečovanie predaja či inej transakcie napríklad prostredníctvom telefónu či elektronickej pošty byprípade, že to vnútroštátne právo umožňuje, mali byť možné za predpokladu, že bude možné úplne overiť totožnosť alebo právo uskutočniť takýto predaj alebo inú transakciu. Je preto vhodné zabezpečiť, aby podmienky nákupu strelných zbraní, hlavných častístreliva prostredníctvom komunikácie na diaľku, najmä cez internet, umožňovali podnikateľovi v oblasti zbraní, sprostredkovateľovi, verejnému orgánu alebo jeho zástupcovi aspoň overiť totožnosť kupujúcich,ak je to potrebné, ich oprávnenia na nadobudnutie strelnej zbrane, a to najneskôr pri jej dodaní.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Medzi činnosti autorizovaných podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice, by mal patriť nákup, predaj, dovoz, vývoz, vystavenie, montáž, zmena, úprava, údržba, uskladnenie, preprava, odosielanie, distribúcia, dodávka, výmena alebo nájom strelných zbraní a hlavných častí strelných zbraní. Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia by mali predávať, prevádzať alebo dodávať strelné zbrane a hlavné časti len osobám, ktoré vlastnia príslušné povolenie alebo licenciu, mali by viesť register svojich predajov a mali by informovať príslušné orgány členských štátov o každom predaji, prevode alebo dodávke.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Okrem toho riziko úpravy poplašných zbraní a iných typov strelných zbraní na streľbu slepými nábojmi na skutočné strelné zbrane je vysoké a pri niektorých teroristických činoch boli použité upravené zbrane. Preto je nevyhnutné riešiť problém upravených strelných zbraní používaných pri trestnej činnosti, najmä prostredníctvom ich začlenenia do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Mali by sa prijať technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

(13)  Okrem toho, aby sa zabránilo riziku výroby poplašných zbraní a iných typov strelných zbraní na streľbu slepými nábojmi spôsobom, ktorý umožní ich úpravu na skutočné strelné zbrane, mali by sa prijať technické špecifikácie s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zlepšiť fungovanie výmeny informácií medzi členskými štátmi by Komisia mala posúdiť nevyhnutné prvky systému na podporu takejto výmeny informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov zavedených v členských štátoch. Hodnotenie Komisie môže v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.

(14)  S cieľom zlepšiť fungovanie výmeny informácií medzi členskými štátmi a vysledovateľnosť strelných zbraní by sa mali využiť rôzne existujúce mechanizmy alebo jednotné kontaktné miesta, prípadne nové výmenné mechanizmy, a to v závislosti od charakteru vymieňaných informácií. Komisia by mala posúdiť nevyhnutné prvky systému, s cieľom podporiť takúto výmenu informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov zavedených v členských štátoch a umožniť povinný prístup členských štátov. Hodnotenie Komisie by mal v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií. Okrem potreby sledovania strelných zbraní by sa mala touto výmenou informácií zabezpečiť vysledovateľnosť zbraní, ktoré boli zabavené príslušnými orgánmi alebo im odovzdané, alebo boli zabavené členským štátom, pričom musí byť možné určiť ich ďalšie využitie až do času ich prípadného zničenia, ďalšieho použitia alebo opätovného umiestnenia na trh.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3 (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)   V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Okrem toho sa akékoľvek prenosné zariadenie obsahujúce hlavnú časť, ktorú je možné použiť v strelnej zbrani, považuje za strelnú zbraň.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno -a a (nové)

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-aa)  Odsek 1a sa vypúšťa.

1a.  Na účely tejto smernice „súčasť“ znamená akýkoľvek prvok alebo náhradné diely osobitne určené pre strelnú zbraň a podstatné pre jej fungovanie, vrátane hlavne, komory alebo zásobníka, uzávery alebo valca revolvera, záveru alebo puzdra záveru a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane.

 

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1b.  Na účely tejto smernice „hlavná časť“ je hlaveň, rám, telo, puzdro záveru alebo komoru, zámok alebo uzáver, alebo akékoľvek zariadenie navrhnuté na tlmenie zvuku spôsobeného výstrelom strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.“

1b.  Na účely tejto smernice „hlavná časť“ je hlaveň, rám, záver vrátane horného a dolného záveru, puzdro záveru, valec, uzáver alebo závorník, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1e

 

Text predložený Komisiou

    Pozmeňujúci návrh

1e.   Na účely tejto smernice „sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako podnikateľ v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu úplne zmontovaných strelných zbraní, ich súčastí a munície v rámci členského štátu, z jedného členského štátu do druhého členského štátu alebo vývoze do tretej krajiny.“

1e.   Na účely tejto smernice „sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako podnikateľ v oblasti zbraní, alebo jej agent alebo zástupca, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, požičiavaní, prenajímaní alebo sprostredkovaní prevodu úplne zmontovaných strelných zbraní, ich základných častí a streliva v rámci členského štátu, z jedného členského štátu do druhého členského štátu, vývoze do tretej krajiny či dovoze z tretej krajiny do členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1f.   Na účely tejto smernice „poplašné a signálne zbrane“ sú prenosné zariadenia s držiakom zásobníka s otvorom na úniku plynu spredu, zboku alebo zhora, ktoré sú osobitne navrhnuté a vyrobené pre vyhlásenie poplachu alebo vyslanie signálu a ktoré sú určené iba pre streľbu s použitím slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva.

1f.   Na účely tejto smernice „poplašné a signálne zbrane“ sú zariadenia s držiakom zásobníka, ktoré sú určené iba na streľbu s použitím slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva a ktoré nie je možné upraviť na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu uvoľnením výbušnej energie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1g.  Na účely tejto smernice „salutky a akustické zbrane“ sú strelné zbrane osobitne upravené výlučne na streľbu slepých nábojov na použitie pri divadelných predstaveniach, fotografovaní, filmových a televíznych záznamoch.

1g.  Na účely tejto smernice „salutky a akustické zbrane“ sú strelné zbrane osobitne upravené výlučne na streľbu slepých nábojov na použitie napríklad pri divadelných predstaveniach, fotografovaní, filmových a televíznych záznamoch, historických rekonštrukciách, prehliadkach, športových podujatiach a tréningoch.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1h.  Na účely tejto smernice „repliky strelných zbraní“ sú predmety, ktoré majú vzhľad strelnej zbrane, avšak sú vyrobené tak, aby nemohli byť upravené na vystreľovanie striel, nábojov alebo projektilov pôsobením okamžitého uvoľnenia nahromadenej energie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na akýkoľvek predmet, ktorý vyzerá ako strelný zbraň a môže byť na takú upravený, sa vzťahuje článok 1 smernice, čo je ďalej posilnené zahrnutím akéhokoľvek predmetu, ktorý obsahuje hlavnú časť, PN 23. Predmety, ktoré nemožno upraviť na strelné zbrane, by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1i.   Na účely tejto smernice „deaktivované strelné zbrane“ sú strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je zaistené, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať.

1i.   Na účely tejto smernice „deaktivované strelné zbrane“ sú strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je zaistené, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať v súlade s článkom 10b.

 

Pokiaľ však ide o zriedkavé alebo historicky cenné zbrane, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na účely deaktivácie bude z takýchto zbraní odstránená jedna alebo viaceré hlavné časti tak, aby sa už nedali používať. Ak sa uplatní tento postup, odstránené hlavné časti sa odovzdajú príslušným orgánom členských štátov do úschovy.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1 i a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) V odseku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1ia.  Na účely tejto smernice „múzeá“ sú stále inštitúcie, ktoré slúžia spoločnosti a jej rozvoju, prístupné pre verejnosť na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie, estetické účely alebo na účely zachovania tradícií a ktoré ako také uznal členský štát.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno c b (nové)

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1 i b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) V odseku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1ib.  Na účely tejto smernice „zberateľ“ je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa venuje zbieraniu a konzervácii strelných zbraní alebo streliva na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie, estetické účely alebo na účely zachovania tradícií a ktorú ako takú uznal členský štát.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)   výroba strelných zbraní, obchodovanie s nimi, ich výmena, požičiavanie, opravy alebo úpravy;

(i)   výroba strelných zbraní vrátane zmeny, okrem zmeny na súkromné účely, ktorá nevedie k zmene kategórie alebo podkategórie, alebo úprava, obchodovanie s nimi, ich výmena, požičiavanie alebo oprava;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 2 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)   výroba súčastí strelných zbraní, obchodovanie s nimi, ich výmena, požičiavanie, opravy alebo úpravy;

ii)   výroba hlavných častí strelných zbraní vrátane zmeny, okrem zmeny na súkromné účely, ktorá nevedie k zmene kategórie alebo podkategórie, alebo úprava, obchodovanie s nimi, ich výmena, požičiavanie alebo oprava;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 2 – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)   výroba munície, obchodovanie s ňou, jej výmena alebo úpravy.“

iii)   výroba streliva, okrem ručného nabíjania a prebíjania na súkromné účely vrátane zmeny, okrem zmeny na súkromné účely, ktorá nevedie k zmene kategórie alebo podkategórie, alebo úprava, obchodovanie s ním alebo výmena;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno d b (nové)

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(db) Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3.   Na účely tejto smernice sa každá osoba bude považovať za občana s bydliskom v krajine, ktorá je označená ako adresa v doklade uvádzajúcom miesto jeho bydliska, akým je pas alebo preukaz totožnosti, ktorý sa predkladá orgánom členského štátu alebo predajcovi pri kontrole držby alebo nadobudnutia zbrane.

"3.   Na účely tejto smernice sa každá osoba bude považovať za občana s bydliskom v krajine, ktorá je označená ako adresa v doklade uvádzajúcom miesto jej bydliska, akým je pas alebo preukaz totožnosti, ktorý sa predkladá orgánom členského štátu alebo podnikateľovi v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľovi pri kontrole držby alebo nadobudnutia zbrane. Ak adresa osoby nie je uvedená v jej pase či preukaze totožnosti, krajina pobytu sa určí na základe akéhokoľvek iného úradného dokladu o bydlisku uznávaného príslušným členským štátom.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A31991L0477)

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 2 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.  Táto smernica sa nedotýka použitia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby.

"1.  Táto smernica sa nedotýka použitia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby alebo prísnejších vnútroštátnych ustanovení o nelegálnom predaji strelných zbraní.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa musí zlepšiť cezhraničná vysledovateľnosť a transparentnosť v oblasti držania a predaja zbraní a umožniť aktívny boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 91/477/EHS

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa v súlade s vnútroštátnym právom neuplatňuje na nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva ozbrojenými silami, políciou a orgánmi verejnej moci. Nevzťahuje sa ani na obchodné prevody vojnových zbraní a streliva.

2.  Táto smernica sa v súlade s vnútroštátnym právom neuplatňuje na nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva vnútroštátnymi obrannými silami, políciou a ďalšími orgánmi verejnej moci. Pojem „národné obranné sily“ zahŕňa všetky zložky vrátane záložníkov, ako aj dobrovoľné obranné sily, ktoré sú súčasťou národných obranných systémov pod vedením národných obranných síl vrátane pravidelnej armády a systémov vnútornej verejnej bezpečnosti. Táto smernica sa nevzťahuje ani na obchodné prevody vojnových zbraní a streliva.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo jej súčasť uvedená na trh bola označenázaregistrovaná v súlade s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každá zmontovaná strelná zbraň alebo jej osobitne predávané hlavné časti pri uvádzaní na trh boli označené a zaregistrované v súlade s touto smernicou alebo boli deaktivované v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 10b,zaregistrované v súlade s touto smernicou. Ak je hlavná časť príliš malá na to, aby bola označená v súlade s touto smernicou, označí sa aspoň sériovým číslom, alfanumerickým alebo číselným kódom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely identifikácie a sledovania každej zmontovanej strelnej zbrane členské štáty v čase výroby každej strelnej zbrane alebo v čase dovozu do Únie požadujú jedinečné označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je súčasťou výrobného čísla). Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie ochrannej známky výrobcu.

2.  Na účely identifikácie a sledovania každej zmontovanej strelnej zbrane a osobitne predávanej hlavnej časti členské štáty buď v čase výroby každej strelnej zbrane alebo hlavnej časti, ktorá sa má predávať osobitne, alebo bezodkladne po tom, ako sa daná strelná zbraň alebo časť doviezla do Únie požadujú, aby bola označená jasným, trvalým a jedinečným označením vrátane názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, sériového čísla a roku výroby (ak už nie je súčasťou sériového čísla). Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie ochrannej známky výrobcu a nevzťahuje sa na strelné zbrane alebo hlavné časti, ktoré sa v súlade s vnútroštátnym právom považujú buď za starožitnosti, alebo sú určené pre osoby oprávnené v súlade s článkom 6 prvým alebo druhým pododsekom pod podmienkou, že majú pôvodné označenie, ktoré umožňuje úplnú vysledovateľnosť. Ak je hlavná časť príliš malá na to, aby bola prakticky označená všetkými týmito informáciami, označí sa aspoň sériovým číslom, alfanumerickým alebo číselným kódom. Táto požiadavka sa nevzťahuje na strelné zbrane alebo osobitne predávané základné časti vyrobené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

Označenie sa umiestni na puzdro záveru strelnej zbrane.

V prípade zmontovanej strelnej zbrane sa označenie umiestni na záver alebo rám strelnej zbrane.

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý kus balenia streliva označený na účely uvedenia názvu výrobcu, identifikačného číslo šarže (dávky), kalibrudruhu streliva.

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý kus balenia streliva označený tak, aby označenie obsahovalo názov výrobcu, identifikačného číslo šarže (dávky), kaliberdruh streliva. Na tieto účely sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatniť ustanovenia Dohovoru OSN o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných zbraní z 1. júla 1969.

Okrem toho členské štáty zabezpečia v prípade prevodu strelnej zbrane z vládnych zásob do trvalého civilného používania jedinečné označenie umožňujúce identifikáciu vlády, ktorá tento prevod uskutočnila.

Okrem toho členské štáty zabezpečia, žečase prevodu strelnej zbrane z vládnych zásob do trvalého civilného používania bude označená jedinečným označením umožňujúcim identifikáciu vlády, ktorá tento prevod uskutočnila. Strelné zbrane zaradené do kategórie A sa musia najskôr deaktivovať v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 10b, alebo trvalo upraviť na poloautomatické strelné zbrane v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 10ba, okrem prípadu prevodu osobám, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 6 prvým alebo druhým pododsekom.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty podmienia vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa na svojom území povolením udeľovaným minimálne na základe kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa.prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

3.  Členské štáty regulujú vykonávanie činnosti podnikateľov v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľov na svojom území a podmienia ho týmito opatreniami:

 

a)   registráciou sprostredkovateľov a podnikateľov v oblasti zbraní pôsobiacich na ich území;

 

b)   udelením licencie alebo povolením na činnosť sprostredkovateľom a podnikateľom v oblasti zbraní;

 

c)   kontrolou osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti daného obchodníka v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa, ako aj kontroly transparentnosti obchodnej činnosti. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Tento informačný systém zaznamenáva informácie o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle strelnej zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej zbrane. Záznamy o strelných zbraniach, vrátane deaktivovaných strelných zbraní, sa zachovávajú, až pokým príslušné orgány nepotvrdia zničenie strelnej zbrane.

Tento informačný systém údajov zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní, ktoré sú potrebné na vysledovanie a identifikáciu týchto strelných zbraní. Medzi tieto informácie patria informácie o druhu, značke, type, kalibri a sériové číslo strelnej zbrane a informácie o akýchkoľvek úpravách či zmenách strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene ich zaradenia do kategórie alebo podkategórie vrátane jej osvedčenej deaktivácie či zničenia a príslušných dátumov, ako aj o názve a adrese dodávateľa a každého nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej zbrane vrátane dátumu nadobudnutia a v náležitých prípadoch ukončenia držby, či o prevode na inú osobu, pokiaľ sa tento prevod netýka strelnej zbrane, ktorá bola zaregistrovaná ako deaktivovaná. Súčasné záznamy týkajúce sa každej strelnej zbrane a jej držiteľa sa sprístupnia všetkým oprávneným orgánom. Všetky záznamy týkajúce sa strelnej zbrane sa uchovávajú v elektronicky prístupnom formáte na neurčitý čas.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – písmeno b

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 4 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

 

Každý členský štát zabezpečí, aby registre podnikateľov v oblasti zbraní a spostredkovateľov usadených na ich území boli napojené na počítačový informačný systém údajov o strelných zbraniach.

Každý členský štát zabezpečí, aby podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia usadení na ich území oznamovali transakcie týkajúce sa strelných zbraní alebo hlavných častí príslušnému vnútroštátnemu orgánu v lehote, ktorá neprekročí 10 dní.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„Žiaden podnikateľ v oblasti zbraní, sprostredkovateľ ani iná osoba nesmú predávať nijaké strelné zbrane, hlavné časti ani strelivo, ani inak s nimi obchodovať, zbavovať sa ich alebo ich prevádzať z iného dôvodu na základe licencie alebo povolenia príslušných orgánov členských štátov, v ktorých majú sídlo, iným osobám, než sú tie, ktoré majú povolenie alebo licenciu na nadobudnutie alebo držbu strelnej zbrane, základnej časti alebo streliva.“

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Smernica 91/477/EHS

Článok 4b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)   Článok 4b sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 4b

 

1.   Členské štáty vytvoria systém na reguláciu činností sprostredkovateľov a podnikateľov v oblasti zbraní. Tento systém môže zahŕňať jedno či viaceré z týchto opatrení:

 

a)   registráciu sprostredkovateľov a podnikateľov v oblasti zbraní pôsobiacich na ich území;

 

b)   udelenie licencie alebo povolenia na činnosť sprostredkovateľom a podnikateľom v oblasti zbraní.

 

2.   Systém uvedený v odseku 1 zahŕňa prinajmenšom kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti obchodníka alebo sprostredkovateľa. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 b a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4ba

 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby skrátenie dlhej strelnej zbrane zmenou jednej alebo viacerých z jej hlavných častí, vedúce k jej zmene na krátku strelnú zbraň, bolo považované za výrobu a teda nelegálne, ak ho neuskutočňuje podnikateľ v oblasti zbraní, ktorý je držiteľom povolenia.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty povolia nadobudnutie do vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktoré na to majú riadny dôvod a ktoré:

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty umožnia nadobudnutie do vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktoré na to majú riadny dôvod a ktoré:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadov, ktoré sa týkajú držania strelných zbraní na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku;

a)  dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadovnadobudnutia a držby strelných zbraní inak než kúpou na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku a takáto dospelá osoba preberá zodpovednosť za úschovu podľa článku 5a; a

 

 

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pravdepodobne neohrozia seba, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

b)  pravdepodobne neohrozia seba alebo iných, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Nadobúdateľ strelnej zbrane alebo streliva dedením musí bezodkladne informovať príslušný orgán vo svojom členskom štáte. Ak nevie preukázať riadny dôvod, strelné zbrane alebo strelivo, ktoré sú predmetom povolenia, sa znefunkčnia deaktiváciou v súlade s touto smernicou alebo predajú alebo odovzdajú právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je držiteľom povolenia.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členské štáty môžu obmedziť počet držaných zbraní pre zberateľov pre všetky kategórie uvedené v prílohe I na obmedzený počet zbraní. Takéto obmedzenie sa neuplatní na strelné zbrane, ktoré boli deaktivované v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Zbierka predstavuje riadny dôvod na nadobudnutie a držbu strelných zbraní zberateľmi, ktoré dosiahli vek aspoň 18 rokov a pravdepodobne nepredstavujú nebezpečenstvo pre seba, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť. Odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia štandardné lekárske vyšetrenia na vydanie alebo obnovenie povolenia podľa odseku 1 a odoberú povolenia, ak niektorá z podmienok, na základe ktorých bolo udelené, už nie je splnená.

Členské štáty zriadia v súlade s vnútroštátnym právom monitorovací systém pre nadobúdanie a držbu strelných zbraní, ktorý zahŕňa posúdenia relevantných lekárskych a psychologických informácií a ktorý môže byť na kontinuálnom alebo nekontinuálnom základe, a odoberú povolenia, ak niektorá z podmienok, na základe ktorých bolo nadobudnutie či držba strelnej zbrane povolená, už nie je splnená.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade, že postup posúdenia relevantných lekárskych a psychologických informácií prebehol riadnym spôsobom, nenesie osoba, ktorá posúdenie vykonala, zodpovednosť za činy osoby, ktorá bola predmetom posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nemôžu zakázať osobám s pobytom na ich území držať zbraň nadobudnutú do vlastníctva v inom členskom štáte okrem prípadov, keď nadobudnutie vlastníctva tejto zbrane na svojom území zakazujú.

Členské štáty nemôžu zakázať osobám s pobytom na ich území držať strelnú zbraň nadobudnutú v inom členskom štáte okrem prípadov, keď nadobudnutie vlastníctva tohto typu strelnej zbrane na svojom území zakazujú.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Členské štáty zavedú pravidlá náležitého dohľadu nad strelnými zbraňami a strelivom a pravidlá ich náležitého a bezpečného skladovania s cieľom minimalizovať riziko prístupu neoprávnených osôb k týmto zbraniam a strelivu. Pri skladovaní sa musí zabezpečiť, aby existoval samostatný prístup k strelným zbraniam a samostatný prístup k strelivu. Dohľad v takomto prípade znamená, že osoba, ktorá má strelnú zbraň alebo strelivo v držbe, ich má počas prepravy a používania pod kontrolou. Úroveň kontroly opatrení týkajúcich sa skladovania zodpovedá kategórii príslušnej strelnej zbrane.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 5b

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade nadobudnutia a predaja strelných zbraní a ich hlavných častí a streliva zaradených do kategórie A, B, C a D stanovených v prílohe I prostredníctvom komunikácie na diaľku, ako je vymedzené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/ES (*), pred doručením alebo najneskôr pri ňom kontrolovala totožnosť a v prípade potreby aj povolenie osoby, ktorá strelnú zbraň alebo jej hlavné časti, alebo strelivo nadobúda, a to prostredníctvom:

 

a)  autorizovaného podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa; alebo

 

b)  orgánu verejnej moci alebo jeho zástupcu.

 

_____________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zakázali nadobúdaniedržbu strelných zbraní a streliva zaradených do kategórie A a na zničenie týchto strelných zbraní a munície, držaných v rozpore s týmto ustanovením a zabavených.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2, členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zákaz nadobúdaniadržby strelných zbraní a streliva zaradených do kategórie A a na zničenie alebo deaktivovanie strelných zbraní a streliva držaných v rozpore s týmto ustanovením a zabavených. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môžu príslušné orgány udeliť povolenia na držbu takýchto strelných zbraní a streliva, ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou, verejným poriadkom alebo národnou obranou.

 

 

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť subjektom zaoberajúcim sa kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo, ponechať si vo vlastníctve strelné zbrane zaradené do kategórie A, získané pred [dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice], pod podmienkou, že tieto strelné zbrane boli deaktivované v súladeustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 10b.

Členské štáty môžu udeliť múzeám a zberateľom povolenie na strelné zbrane zaradené do kategórie A pod podmienkou, že príslušným orgánom preukážu, že prijali opatrenia na predchádzanie riziku ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku a že tieto strelné zbrane sú uskladnené na bezpečnostnej úrovni primeranej rizikám súvisiacimneoprávneným prístupom k takýmto strelným zbraniam.

 

 

Členské štáty zavedú register všetkých takýchto múzeí a zberateľov, ktorým bolo udelené povolenie. Tieto múzeá a títo zberatelia musia viesť register všetkých strelných zbraní zaradených do kategórie A, ktoré majú v držbe, a tento register je prístupný pre príslušné vnútroštátne orgány. Členské štáty zavedú vhodný monitorovací systém múzeí a zberateľov, ktorým bolo udelené povolenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné faktory.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nadobúdanie do vlastníctva strelných zbraní a ich súčastí a streliva, patriacich do kategórie A, B a C, prostredníctvom komunikácie na diaľku, ako je vymedzené v článku 2 smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady(*), sa povoľuje, len pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov a bude pod prísnou kontrolou členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – bod -7 (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 7 – odsek 4 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-7) V článku 7 ods. 4 pododseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

povinnosť pravidelného overovania, či tieto osoby naďalej spĺňajú podmienky, a 

„b) povinnosť overovania, či tieto osoby naďalej spĺňajú podmienky; a“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 91/477/EHS

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Maximálne lehoty na držanie zbraní nepresiahnu päť rokov. Povolenie môže byť obnovené, ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené.

Maximálne trvanie povolenia nepresiahne päť rokov, pokiaľ členské štáty nevykonávajú systém kontinuálneho monitorovania uvedený v prvom pododseku článku 5 ods. 2. Povolenie môže byť obnovené, ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 8 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a)   Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2.   Každý obchodník, predajca alebo súkromná osoba oznámi úradom členského štátu každý prevod alebo odovzdanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie C zrealizovaný na jeho území a uvedie podrobné údaje, podľa ktorých je možné identifikovať danú strelnú zbraň a jej nadobúdateľa. Ak je nadobúdateľ takejto strelnej zbrane občan s bydliskom v inom členskom štáte, bude tento iný členský štát informovaný o nadobudnutí zbrane členským štátom, v ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo a osobou, ktorá nadobudla zbraň.

"2.   Každý predajca, podnikateľ v oblasti zbraní, sprostredkovateľ alebo súkromná osoba oznámi úradom členského štátu každý prevod alebo odovzdanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie C zrealizovaný na jeho území a uvedie podrobné údaje, podľa ktorých je možné identifikovať danú strelnú zbraň a jej nadobúdateľa. Ak je nadobúdateľ takejto strelnej zbrane občan s bydliskom v inom členskom štáte, bude tento iný členský štát informovaný o nadobudnutí zbrane členským štátom, v ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo a osobou, ktorá nadobudla zbraň.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 b (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 10

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Článok 10 sa nahrádza takto:

Článok 10

„Článok 10

Opatrenia pre nadobúdaniedržbu streliva budú také isté ako pre držbu strelných zbraní, pre ktoré je strelivo určené.

Pravidlá nadobúdaniadržby streliva obsahujúceho jediný projektil budú také isté ako pre strelné zbrane, pre ktoré je strelivo určené. Nadobúdanie streliva do vlastníctva sa povoľuje len osobám, ktoré majú povolenie vlastniť strelné zbrane zodpovedajúcej kategórie, alebo osobám s povolením v súlade s článkom 6 druhým pododsekom.“

 

Sprostredkovatelia a podnikatelia v oblasti zbraní môžu odmietnuť dokončiť akúkoľvek transakciu zameranú na nadobudnutie celého streliva alebo súčastí streliva, ktorú kvôli jej povahe a rozsahu odôvodnene považujú za podozrivú, a túto transakciu alebo akýkoľvek pokus o ňu nahlasujú príslušným orgánom.“ Sprostredkovatelia a podnikatelia v oblasti zbraní môžu odmietnuť dokončiť akúkoľvek transakciu zameranú na nadobudnutie vlastníctva strelnej zbrane, ak nedokážu overiť totožnosť kupujúceho v informačnom systéme údajov zavedenom podľa článku 4 ods. 4 a platba sa má uskutočniť výlučne v hotovosti.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplašné a signálne zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane nebolo možné upraviť na strelné zbrane.

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplašné a signálne zbrane nebolo možné upraviť na strelné zbrane.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 13a na doplnenie tejto smernice o zavedenie technických špecifikácií pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane. Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt do ... [vložte dátum].

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na overenie opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane, alebo umiestnenie zreteľne viditeľného označenia na danú strelnú zbraň.

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa deaktivácia zbraní vykonalasúlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe III.

 

Toto sa nevzťahuje na strelné zbrane deaktivované pred 8. aprílom 2016, pokiaľ tieto strelné zbrane neboli prenesené do iného členského štátu alebo umiestnené na trh.

 

Deaktiváciu strelných zbraní vykonávajú verejné alebo súkromné subjekty alebo jednotlivci na to oprávnení v súlade s vnútroštátnym právom.

 

Členské štáty určia príslušný orgán („overovací subjekt“) na overovanie, či bola deaktivácia danej strelnej zbrane vykonaná v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe III.

 

V prípadoch, keď bola deaktivácia strelnej zbrane vykonaná v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe III, overujúci subjekt:

 

a)  umiestni spoločné jedinečné označenie na všetky časti zmenené kvôli deaktivácii strelnej zbrane; a

 

b)  vydá vlastníkovi strelnej zbrane osvedčenie o deaktivácii.

 

V prípade, že je strelná zbraň zaevidovaná v informačnom systéme údajov uvedenom v článku 4 ods. 4, jej deaktivácia sa uvedie v zázname, pod ktorým je vedená.

 

Členské štáty môžu zaviesť dodatočné opatrenia na deaktiváciu strelných zbraní na ich území nad rámec technických špecifikácií stanovených v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme deaktivačné normy a techniky, aby tak zabezpečila trvalú nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2.

2.   Komisia je na základe článku 13a oprávnená prijať delegované akty na zmenu prílohy III formou jej aktualizácie, pričom v prípade potreby zohľadní všetky dodatočné opatrenia zavedené členskými štátmi v súlade s odsekom 1 siedmym pododsekom tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia vzory pre spoločné jedinečné označenie a vzor osvedčenia pre deaktivované strelné zbrane. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10b – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.   Do 31. decembra 2016 Komisia po konzultácii s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami zistí, prostredníctvom ktorých vnútroštátnych noriem a techník na deaktiváciu uplatňovaných členskými štátmi pred 8. aprílom 2016 sa zabezpečilo, že strelné zbrane sú trvalo nepoužiteľné ako strelné zbrane a neschopné streľby, a zabezpečí uznanie osvedčených deaktivácií vykonaných v súlade s takými normami a technikami na deaktiváciu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 b a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 10ba

 

1.  Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby automatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane, nebolo možné od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] upraviť späť na automatické strelné zbrane.

 

2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 13a na doplnenie tejto smernice, ktorými stanoví technické špecifikácie na zabezpečenie toho, aby poloautomatické strelné zbrane, ktoré boli upravené z pôvodných automatických strelných zbraní, nebolo možné upraviť späť na automatické strelné zbrane. Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt do ... [31. decembra 2017].“

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 b (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 11 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)   Článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1   Bez toho, by bol dotknutý článok 12, strelné zbrane sa môžu prevážať z jedného členského štátu do druhého iba podľa postupu stanoveného v nasledujúcich odsekoch. Tieto ustanovenia sa použijú aj na prevozy strelných zbraní na základe zásielkového predaja.

"1.  Bez toho, by bol dotknutý článok 12, strelné zbrane sa môžu prevážať z jedného členského štátu do druhého iba podľa postupu stanoveného v nasledujúcich odsekoch. Tieto ustanovenia sa použijú aj na prevoz strelných zbraní po predaji prostredníctvom komunikácie na diaľku.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 c (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  V článku 11 ods. 2 sa druhý pododsek sa nahrádza takto:

Informácie uvedené v posledných dvoch zarážkach nie je potrebné uviesť v prípade, keď sa prevoz uskutočňuje medzi predajcami.

„Informácie uvedené v posledných dvoch zarážkach nie je potrebné uviesť v prípade, keď sa prevoz uskutočňuje medzi podnikateľmi v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľmi.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 d (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8d)   V článku 11 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"3.  V prípade prevozu strelných zbraní, iných než vojenských zbraní, vyňatých z pôsobnosti tejto smernice podľa článku 2 ods. 2, môže každý členský štát udeliť predajcovi právo vykonávať prevozy strelných zbraní z jeho územia predajcovi etablovanému v inom členskom štáte bez predchádzajúceho oprávnenia uvedeného v odseku 2. Na tento účel vydá oprávnenie platné najviac tri roky, ktoré je možné kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť odôvodneným rozhodnutím. Doklad odvolávajúci sa na toto oprávnenie musí sprevádzať strelnú zbraň až na miesto určenia; musí sa predložiť vždy, keď o to požiadajú úrady členských štátov.

"3.  V prípade prevozu strelných zbraní, iných než vojenských zbraní, vyňatých z pôsobnosti tejto smernice podľa článku 2 ods. 2, môže každý členský štát udeliť podnikateľom v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľom právo vykonávať prevozy strelných zbraní zo svojho územia k podnikateľovi v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľovietablovanému v inom členskom štáte bez predchádzajúceho oprávnenia uvedeného v odseku 2. Na tento účel vydá oprávnenie platné najviac tri roky, ktoré je možné kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť odôvodneným rozhodnutím. Doklad odvolávajúci sa na toto oprávnenie musí sprevádzať strelnú zbraň až na miesto určenia; musí sa predložiť vždy, keď o to požiadajú úrady členských štátov.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 e (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8e)   V článku 11 ods. 3 sa druhý pododsek sa nahrádza takto:

"Predo dňom prevodu podnikateľ v oblasti zbraní oznámi orgánom členského štátu, z ktorého sa má prevod uskutočniť, všetky podrobnosti uvedené v odseku 2 prvom pododseku. Tieto orgány vykonajú inšpekcie, v prípade potreby na mieste, s cieľom overiť, či sa informácie, ktoré podnikateľ v oblasti zbraní poskytol, zhodujú so skutočnou povahou prevodu. Podnikateľ v oblasti zbraní tieto informácie poskytne v dostatočnom časovom predstihu."

"Predo dňom prevozu podnikateľ v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľ oznámi orgánom členského štátu, z ktorého sa má prevoz uskutočniť, všetky podrobnosti uvedené v odseku 2 prvom pododseku. Tieto orgány vykonajú inšpekcie, v prípade potreby na mieste, s cieľom overiť, či sa informácie, ktoré podnikateľ v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľ poskytol, zhodujú so skutočnou povahou prevozu. Podnikateľ v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľ tieto informácie poskytne v dostatočnom časovom predstihu.

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 f (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8f)   V článku 11 ods. 4 sa druhý pododsek sa nahrádza takto:

Takéto zoznamy strelných zbraní sa oznámia predajcom, ktorí získali schválenie na prevoz strelných zbraní bez predchádzajúceho súhlasu podľa postupu stanoveného v odseku 3.

Takéto zoznamy strelných zbraní sa oznámia podnikateľom v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľom, ktorí získali schválenie na prevoz strelných zbraní bez predchádzajúceho súhlasu podľa postupu stanoveného v odseku 3.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 g (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8g)  V článku 12 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

“2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu poľovníci v súvislosti s kategóriami C a D a strelci v súvislosti s kategóriami B, C a D držať bez predchádzajúceho povolenia jednu alebo viacero strelných zbraní počas cesty cez dva alebo viaceré členské štáty na účely vykonávania svojej činnosti, pokiaľ vlastnia európsky zbrojný pas, v ktorom je zapísaná táto strelná zbraň alebo tieto strelné zbrane, a pokiaľ vedia preukázať dôvody svojej cesty, najmä predložením pozvánky alebo iného dôkazu o ich poľovníckej činnosti alebo činnosti športovej streľby v cieľovom členskom štáte.

“2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu poľovníci v súvislosti s kategóriami C a D a športoví strelci v súvislosti s kategóriami A, B, C a D držať bez predchádzajúceho povolenia jednu alebo viacero strelných zbraní počas cesty cez dva alebo viaceré členské štáty na účely vykonávania svojej činnosti, pokiaľ vlastnia európsky zbrojný pas, v ktorom je zapísaná táto strelná zbraň alebo tieto strelné zbrane, a pokiaľ vedia preukázať dôvody svojej cesty, najmä predložením pozvánky alebo iného dôkazu o ich poľovníckej činnosti alebo činnosti športovej streľby v cieľovom členskom štáte.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 h (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8h) V článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek sa nahrádza takto:

Členské štáty nesmú podmieňovať uznanie európskeho zbrojného pasu zaplatením akýchkoľvek poplatkov.

„Členské štáty nesmú:

 

a)   podmieňovať vydanie alebo obnovenie európskeho zbrojného pasu zaplatením akýchkoľvek poplatkov prekračujúcich administratívne náklady, ktoré vyplývajú z vydania takéhoto pasu; a

 

b)   podmieňovať uznanie európskeho zbrojného pasu, a to priamo alebo nepriamo, zaplatením akýchkoľvek poplatkov alebo udelením administratívneho schválenia.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 i (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 12 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8i)   Článok 12 sa odsek 3 sa nahrádza takto:

"3.  Podľa dohôd o vzájomnom uznávaní národných dokladov, môžu dva alebo viaceré členské štáty stanoviť pre pohyb strelných zbraní na ich územiach flexibilnejšie opatrenia než tie, ako sú stanovené v tomto článku.

“3.  Na základe dohôd o vzájomnom uznávaní národných dokladov alebo vzájomného uznávania záznamov v elektronickom informačnom systéme údajov podľa článku 4 ods. 4 môžu dva alebo viaceré členské štáty stanoviť pre pohyb strelných zbraní na ich územiach flexibilnejšie opatrenia než tie, ako sú stanovené v tomto článku.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 91/477/EHS

Článok 13 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány členských štátov si budú vymieňať informácie o povoleniach udelených na prevody strelných zbraní do iného členského štátu, ako aj informácie týkajúce sa zamietnutia povolenia, podľa vymedzenia v článku 7.

4.  Členské štáty zabezpečia do ... [dátum] účinnú výmenu informácií, ktorá sa bude uskutočňovať elektronicky a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to buď priamo, alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, o povoleniach udelených na prevozy strelných zbraní do iného členského štátu, ako aj informácií týkajúcich sa zamietnutia povolenia, ako sa stanovuje v článku 7 z dôvodu bezpečnosti alebo spoľahlivosti dotknutej osoby do ... [dátum].

 

Každý členský štát na žiadosť iného členského štátu poskytne informácie relevantné na posúdenie prípadnej trestnej minulosti osôb, ktoré žiadajú o výnimku v súlade s článkom 6 alebo ktorým bola táto výnimka udelená, a osôb, ktoré žiadajú o povolenie v súlade s článkom 7 alebo ktorým bolo toto povolenie udelené. Za takéto informácie sa považujú všetky zodpovedajúce rozhodnutia súdneho orgánu alebo prípadne príslušného orgánu verejnej moci.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 91/477/EHS

Článok 13 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a, pokiaľ ide o podrobnosti súvisiace s výmenou informácií o udelených povoleniach a o zamietnutiach.

5.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 13a na doplnenie tejto smernice stanovením podrobností súvisiacich s výmenou informácií o udelených alebo zamietnutých povoleniach na prevoz strelných zbraní do iného členského štátu. Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt do ... [vložte dátum].

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Smernica 91/477/EHS

Článok 13 a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Smernica 91/477/EHS

Článok 13 a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.“.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10a ods. 2, článku 10b ods. 2, článku 10ba ods. 2 alebo článku 13 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 16a

 

1.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že potvrdia povolenia pre poloautomatické zbrane zaradené do kategórie A body 6 a 7a, ktoré boli nadobudnuté a zaregistrované pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice], a obnovia tieto povolenia všetkým oprávneným vlastníkom k tomuto dátumu, ak spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v tejto smernici, a môžu zároveň umožniť nadobudnutie takýchto zbraní osobám, ktorým bolo udelené povolenie členským štátom v súlade s touto smernicou.

 

2.  Členské štáty môžu umožniť športovým strelcom nadobúdať a držať poloautomatické strelné zbrane zaradené do kategórie A body 6 a 7a, ak spĺňajú tieto podmienky:

 

a)  športový strelec sa zúčastňuje streleckých súťaží organizovaných oficiálnymi organizáciami v oblasti športovej streľby, ktoré boli uznané členským štátom, alebo ktoré fungujú na medzinárodnej úrovni a sú oficiálne uznané federáciou športovej streľby; a

 

b)  športový strelec je členom uznaného streleckého klubu, pravidelne a najmenej počas posledných 12 mesiacov trénuje streľbu na cieľ.

 

Športoví strelci, ktorí nadobudli a držia poloautomatické zbrane zaradené do kategórie A bod 6 a 7a, sú oprávnení na to, aby mali tieto zbrane uvedené v európskom zbrojnom pase podľa článku 12 ods. 2.“

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 91/477/EHS

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice a prípadne k nej pripojí návrhy, najmä pokiaľ ide o kategórie strelných zbraní v prílohe I a otázky súvisiace s novými technológiami, ako napríklad 3D tlač. Prvá správa bude predložená dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Komisia predloží každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice vrátane kontroly vhodnosti jej ustanovení a prípadne k nej pripojí návrhy týkajúce sa najmä kategórií strelných zbraní v prílohe I a otázok súvisiacich s vykonávaním systému európskeho zbrojného pasu, označovaním a s novými technológiami, ako napríklad vplyv 3D tlače. Prvá takáto správa sa predloží do ... [Dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice].

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 91/477/EHS

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [dátum] posúdi nevyhnutné prvky systému na výmenu informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov uvedených v článku 4 ods. 4 medzi členskými štátmi. Hodnotenie Komisie bude v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.“

Komisia do ... [dátum] posúdi nevyhnutné prvky systému na výmenu informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov uvedených v článku 4 ods. 4 medzi členskými štátmi vrátane reálnosti umožnenia prístupu do tohto systému pre všetky členské štáty. Hodnotenie Komisie bude v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.“

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod i

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória A – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  automatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane;

6.  Automatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane, s výnimkou prípadu, ak Komisia prijala technické špecifikácie podľa článku 10ba, keď sa uvedené neuplatní na strelné zbrane upravené v súlade so stanovenými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod i

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória A – bod 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  poloautomatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na automatické strelné zbrane;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod i

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória A – bod 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  poloautomatické strelné zbrane pre civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod i

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória A – bod 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  poloautomatické strelné zbrane s centrálnou perkusiou a nabíjacie zariadenia vyznačujúce sa jedným alebo viacerými z týchto znakov:

 

a)  dlhé strelné zbrane (t. j. strelné zbrane pôvodne navrhnuté na strieľanie od pleca), ktoré možno skrátiť na dĺžku menej ako 60 cm bez straty funkčnosti prostredníctvom sklopnej alebo teleskopickej pažby;

 

b)  strelné zbrane, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je nabíjacie zariadenie s kapacitou presahujúcou 20 nábojov súčasťou strelnej zbrane alebo je do nej vložené;

 

Pre nadobudnutie nabíjacieho zariadenia je pri jeho nadobudnutí potrebné predložiť zodpovedajúce povolenia na zbraň.“

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod i

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória A – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  strelné zbrane podľa bodov 1 až 7 po tom, ako boli deaktivované.

8.  Každá strelná zbraň zaradená do tejto kategórie po tom, ako bola upravená na strieľanie slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva, alebo na salutku alebo akustickú zbraň.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória B – bod 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ia)   v kategórii B sa dopĺňa tento bod:

 

„6a.  poloautomatické strelné zbrane pre civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami.“

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i b (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória B – bod 6 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ib)   v kategórii B sa dopĺňa tento bod:

 

„6b.  poloautomatické strelné zbrane s prstencovou perkusiou kalibru .22 alebo menšieho.“

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i c (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória B – bod 6 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ic)   v kategórii B sa dopĺňa tento bod:

 

„6c. Každá strelná zbraň zaradená do tejto kategórie po tom, ako bola upravená na strieľanie slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutku alebo akustickú zbraň.“

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod iii

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória C – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   poplašné a signalizačné zbrane, salutky a akustické zbrane, ako aj repliky;

5.   Každá strelná zbraň zaradená do tejto kategórie po tom, ako bola upravená na strieľanie slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutku alebo akustickú zbraň;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod iii

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória C – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.   strelné zbrane kategórie B a podľa bodov 1 až 5 kategórie C po tom, ako boli deaktivované.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod iii a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória D

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  V kategórii D sa znenie záhlavia nahrádza takto:

„Dlhé jednoranové strelné zbrane s hladkou hlavňou.“

„Dlhé jednoranové strelné zbrane s hladkou hlavňou vrátane tých, ktoré boli upravené na streľbu slepých nábojov, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutky alebo akustické zbrane.“

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno b (nové)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – Časť III – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  v prvom pododseku sa dopĺňa tento bod:

 

„ca) deaktivované strelné zbrane, ak sa deaktivácia vykonala:

 

i)  v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe III; alebo

 

ii)  pred ... [dátum začiatku uplatňovania pozmeňujúcej smernice] v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2403; alebo

 

iii)  pred 8. aprílom 2016:

 

  v súlade s akýmikoľvek ďalšími vnútroštátnymi normami a technikami na deaktiváciu uplatnenými členskými štátmi a zavedenými Komisiou v súlade s článkom 10 ods. 2b; alebo

 

  v súlade s vnútroštátnymi normami a technikami na deaktiváciu uplatnenými členskými štátmi, pokiaľ deaktivovaná strelná zbraň nie je prevedená do iného členského štátu alebo umiestnená na trh, alebo

 

  v súlade s postupom vyrezania pozdĺžnej drážky, čo znamená, že po celej dĺžke steny komory bola vyrezaná pozdĺžna drážka so šírkou minimálne 4 mm a do hlavne do minimálne 50 % dĺžky a hlaveň bola bezpečne zaistená kolíkom alebo privarená k telu/rámu a nie je možná úprava umožňujúca uvoľnenie výstrelu, náboja alebo projektilu pôsobením okamžitého uvoľnenia výbušnej energie;“

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno b

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – Časť III – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh  

sú určené na účel záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné alebo technické účely za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel;

b) sú určené na účel poplachu, signalizácie, záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, na priemyselné alebo technické účely alebo iba aby mohli vypudiť výstrel, náboj alebo projektil pôsobením okamžitého uvoľnenia stlačeného vzduchu alebo iného plynu, ktorý nevznikol pôsobením výbušnej energie, alebo ak sú navrhnuté ako airsoftové zariadenia alebo vzduchové zariadenia akéhokoľvek opisu, z ktorých je možné vystreliť iba malú plastovú strelu s obmedzenou energiou, za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel a nemožno ich upraviť takým spôsobom, aby boli schopné vypudiť výstrel, náboj alebo projektil pôsobením okamžitého uvoľnenia výbušnej energie;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha II – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  v prílohe II sa písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)  vyhlásenia:

„f)  vyhlásenia:

Právo cestovať do iného členského štátu s jednou alebo viacerými strelnými zbraňami kategórie B, C alebo D uvedených v tomto pase podlieha jednému alebo niekoľkým predchádzajúcim príslušným oprávneniam navštíveného členského štátu. Toto alebo tieto oprávnenia sa môžu zaznamenať do pasu.

Právo cestovať do iného členského štátu s jednou alebo viacerými strelnými zbraňami kategórie A, B, C alebo D uvedených v tomto pase podlieha jednému alebo niekoľkým predchádzajúcim príslušným povoleniam navštíveného členského štátu. Toto povolenie(-a) sa môže(-u) zaznamenať do pasu.

Vyššie uvedené predchádzajúce oprávnenie nie je v zásade potrebné na cestu so strelnou zbraňou kategórie C alebo D s cieľom účasti na love, alebo so strelnou zbraňou kategórie B, C alebo D s cieľom účasti na športovej streľbe pod podmienkou, že cestujúci je držiteľom zbrojného pasu a môže preukázať dôvod svojej cesty."

Vyššie uvedené predchádzajúce povolenie nie je v zásade potrebné na cestu so strelnou zbraňou kategórie C alebo D s cieľom účasti na love, alebo so strelnou zbraňou kategórie A, B, C alebo D s cieľom účasti na športovej streľbe pod podmienkou, že cestujúci je držiteľom zbrojného pasu a môže preukázať dôvod svojej cesty."

Keď členský štát informoval ostatné členské štáty v súlade s článkom 8 ods. 3, že držba určitých strelných zbraní kategórie B, C alebo D je zakázaná alebo podlieha oprávneniu, doplní sa jedno z týchto vyhlásení:

Keď členský štát informoval ostatné členské štáty v súlade s článkom 8 ods. 3, že držba určitých strelných zbraní kategórie A, B, C alebo D je zakázaná alebo podlieha povoleniu, doplní sa jedno z týchto vyhlásení:

Cesta do … (príslušného štátu/ov) so strelnou zbraňou … (identifikácia) je zakázaná."

Cesta do … (príslušného štátu/ov) so strelnou zbraňou … (identifikácia) je zakázaná.

Cesta do … (príslušného štátu/ov) so strelnou zbraňou … (identifikácia) podlieha oprávneniu."

Cesta do … (príslušného štátu/ov) so strelnou zbraňou … (identifikácia) podlieha oprávneniu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 b (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha III (nová)

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

(14a) Dopĺňa sa táto príloha:

„Príloha III

Technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní

Postupy deaktivácie strelných zbraní, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti strelných zbraní, sú vymedzené na základe troch tabuliek:

v tabuľke I sa uvádzajú rôzne typy strelných zbraní;

v tabuľke II sa opisujú postupy, ktoré sa majú vykonať na zabezpečenie toho, aby každá hlavná časť strelnej zbrane bola nezvratne neschopná streľby;

v tabuľke III sa stanovuje, ktoré postupy deaktivácie sa majú použiť v prípade rôznych typov strelných zbraní.

TABUĽKA I: Zoznam typov strelných zbraní

TYPY STRELNÝCH ZBRANÍ

1

Pištole (jednovýstrelové, poloautomatické)

2

Revolvery (vrátane revolverov nabíjaných valcom)

3

Dlhé jednovýstrelové strelné zbrane (nie zlamovacie)

4

Zlamovacie strelné zbrane (napr. brokové, guľové, kombinované, s padacím/otočným záverom, krátke a dlhé strelné zbrane)

5

Dlhé opakovacie strelné zbrane (brokové, guľové)

6

Poloautomatické dlhé strelné zbrane (brokové, guľové)

7

(Plne) automatické strelné zbrane, napr. vybrané vojenské pušky, samopaly, plne automatické pištole (nie guľomety obsluhované skupinou)

8

Strelné zbrane nabíjané ústím

TABUĽKA II: Postupy špecifické pre časti zbrane

ČASŤ

POSTUP

1. HLAVEŇ

1.1. Ak je hlaveň pripevnená k rámu (1), zaistite hlaveň v prevádzkovej polohe kolíkom z tvrdenej ocele (priemer > 50 % nábojovej komory, minimálne 4,5 mm), ktorý prechádza komorou a rámom. Kolík musí byť privarený (2).

 

1.2.Ak je hlaveň voľná (nie je pripevnená k rámu), vyrežte pozdĺžnu štrbinu po celej dĺžke steny komory (šírka > ½ kalibru a maximálne 8 mm) a bezpečne privarte zátku alebo tyč do hlavne od začiatku komory (L ≥ ⅔ dĺžky hlavne).prípade hladkej hlavne je iba pri komore potrebné trvalé blokovanie pomocou zátky rovnakej dĺžky ako komora.

 

1.3. V prvej tretine hlavne od strany nábojovej komory buď vyvŕtajte otvory (s priemerom minimálne 2/3 priemeru vývrtu pri brokových zbraniach a celého priemeru vývrtu pri všetkých ostatných zbraniach; jeden za druhým, 3 pri krátkych zbraniach, 6 pri dlhých zbraniach), alebo za komorou vyrežte štrbinu v tvare V (uhol 60 ± 5°) a hlaveň miestne otvorte, alebo za komorou vyrežte pozdĺžnou štrbinu (šírka 8 – 10 mm ± 0,5 mm, dĺžka ≥ 52 mm) v rovnakom mieste, kde sú otvory, alebo vyrežte pozdĺžnu štrbinu (šírka 4 – 6 mm ± 0,5 mm) od komory k ústiu (šírka štrbiny pri ústí 5 mm).

 

1.4. Pri hlavniach s nábehom do komory odstráňte nábeh do komory.

 

1.5. Pomocou kolíka z tvrdenej ocele alebo zváraním zaistite, aby nebolo možné oddeliť hlaveň od rámu.

 

1.6. Upevnite tyč v prechodovom kuželi (L>⅔ dĺžky hlavne). Privarte tyč do prechodového kužeľa. Zaistite hlaveň kolíkom (prechodovým kužeľom) k rámu a kolík privarte. Vyvŕtajte otvor s priemerom ⅔ priemeru hlavne v prvej tretine hlavne od prechodového kužeľu a cez vyvŕtaný otvor privarte tyč k hlavni.

2. ZÁVORNÍK, HLAVA ZÁVERU

2.1. Odstráňte alebo skráťte zápalník.

 

2.2. Opracujte čelo záveru pod uhlom najmenej 45 stupňov a na povrchu väčšom ako 50 % čela závorníka.

 

2.3. Zavarte otvor zápalníka.

3. VALEC

3.1.Odstráňte z valca všetky vnútorné steny najmenej po ⅔ jeho dĺžky vysústružením prstenca 50 % priemeru puzdra valca“.

 

3.2. Ak je to možné, privarte valec k rámu, aby sa nedal odstrániť, alebo použite vhodné opatrenia, napríklad pripevnenie kolíkom, aby sa valec nedal odstrániť.

4. PUZDRO ZÁVERU

Opracujte alebo odstráňte viac než 50 % čela závorníka pod uhlom v rozmedzí 45 až 90 stupňov.

 

4.2. Odstráňte alebo skráťte zápalník.

 

4.3.Opracujte a zavarte otvor zápalníka.

 

4.4. Strojárensky odstráňte aspoň ⅔ uzamykacích ozubov v puzdre záveru.

 

4.5. Prípadne opracujte vnútro hornej prednej hrany otvoru na vyhadzovanie nábojov pod uhlom 45 stupňov.

5. RÁM (PIŠTOLE)

5.1. Odstráňte nábeh do komory.

 

5.2. Opracovaním odstráňte aspoň ⅔ koľajničiek puzdra záveru na oboch stranách rámu.

 

5.3. Privarte záchyt puzdra záveru alebo použite vhodné opatrenia, ak ho nie je možné privariť.

 

5.4. Privarte alebo zlepením zaistite, aby pištole s polymérovým rámom nebolo možné rozobrať, alebo použite vhodné opatrenia, pokiaľ nie je možné uskutočniť privarenie alebo zlepenie.

6. AUTOMATICKÝ SYSTÉM

6.1. Rozrezaním alebo zavarením zničte piest a plynový systém.

 

6.2. Odstráňte závorník, nahraďte ho kusom ocele, ktorý sa privarí, alebo odstráňte minimálne 50 % závorníka, zavarte ho a odrežte uzamykacie ozubenia z hlavy záveru.

 

6.3. Privarte mechanizmus spúšte k sebe a pokiaľ možno aj k rámu. Ak nemožno privariť k rámu: odstráňte zápalný mechanizmus a prázdne miesto vhodným spôsobom vyplňte (napr. vlepením pasujúceho kusu alebo zaliatím epoxidovou živicou).

7. OPATRENIE

7.1. Opracujte kužeľ s uhlom vrcholu minimálne 60 stupňov a priemerom základne rovným 1 cm alebo najmenej priemeru čela závorníka.

 

7.2. Odstráňte zápalník, zväčšite otvor zápalníka na priemer minimálne 5 mm a zavarte ho.

8. ZÁSOBNÍK (v príslušných prípadoch)

8.1. Bodovo privarte zásobník alebo použite vhodné opatrenia v závislosti od druhu a materiálu zbrane, aby zásobník nebolo možné odstrániť.

 

8.2. Ak zásobník chýba, umiestnite bodové zvary v mieste zásobníka alebo pripevnite zámok tak, aby bolo trvale znemožnené nasadenie zásobníka.

 

8.3. Cez zásobník, komoru a rám vsaďte kolík z tvrdenej ocele. Pripevnite zvarom.

9. NABÍJANIE CEZ ÚSTIE

9.1. Odstráňte alebo zavarte vsuvku (vsuvky), zavarte otvor (otvory).

10. TLMIČ ZVUKU

10.1. Ak je tlmič zvuku súčasťou zbrane, zaistite pomocou kolíka z tvrdenej ocele alebo zvaru, aby nebolo možné tlmič oddeliť od hlavne.

 

10.2. Odstráňte všetky vnútorné súčasti a upevňovacie body tlmiča tak, aby zostala len rúrka. Vyvŕtajte dva otvory do plášťa (5 mm) v priemere v blízkosti bodu, kde sa tlmič zvuku upevňuje k hlavni.

Tvrdosť vložiek

Tyč alebo kolík z tvrdenej ocele

TABUĽKA III: Konkrétne postupy pre hlavné časti každého typu strelnej zbrane

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP

Pištole (s výnimkou automatických)

Revolvery

Dlhé jednovýstrelové strelné zbrane (nie zlamovacie)

Zlamovacie strelné zbrane (brokové, guľové, kombinované)

Dlhé opakovacie strelné zbrane (brokové, guľové)

Poloautomatické dlhé strelné zbrane (brokové, guľové)

Automatické strelné zbrane: vojenské pušky, samopaly

Strelné zbrane nabíjané ústím

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 a 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pre automatické pištole)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

5.4

X (polymérový rám)

 

 

 

 

 

X (pre automatické pištole)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 alebo 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (rúrka zásobníka)

X (rúrka zásobníka)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Hlaveň je pripevnená k rámu skrutkami alebo svorkami alebo inak.

(2)  Zváranie je výrobný alebo tvarovací postup, pri ktorom tavením dochádza k spojeniu materiálov, obvykle kovov alebo termoplastov.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou [3 mesiace od uverejnenia v Úradnom vestníku]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou [12 mesiace od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice]. Znenie týchto opatrení bezodkladne oznámia Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska únia má už od roku 19991 právne predpisy o nadobúdaní vlastníctva a držaní strelných zbraní v podobe smernice 91/477/ES, ktorá bola zmenená v roku 2008. V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa označovania a vysledovateľnosti strelných zbraní, ako aj podmienky, ktoré musia jednotlivci spĺňať, aby boli oprávnení nadobudnúť vlastníctvo a držať strelnú zbraň.

Je dôležité uznať, že drvivá väčšina strelných zbraní, ktoré sa držia v EÚ, nepredstavujú žiadnu hrozbu pre verejnosť.

Hoci používanie zákonne získaných strelných zbraní zo strany zločincov a teroristov je obmedzené, boli zaznamenané takéto prípady. Napríklad jeden z typov zbraní použitý pri útokoch na Charlie Hebdo v Paríži bol zákonným spôsobom kúpený v jednom členskom štáte (ČŠ) po úprave na tzv. akustickú expanznú zbraň, ktorá podľa právnych predpisov tohto členského štátu v tom čase, pred nedávnou zmenou, nevyžadovala povolenie. Potom bola spätne upravená na funkčnú zakázanú zbraň.

Práve v tomto kontexte Európska komisia otvorila svoje preskúmanie smernice o strelných zbraniach. Komisia vypracovala množstvo návrhov, ktoré drasticky menia rozsah a požiadavky smernice bez toho, aby predložila posúdenie vplyvu. Takéto posúdenie vplyvu by mohlo pomôcť objasniť dôvody týchto návrhov, ako aj dôkazy, o ktoré sa návrhy opierajú. Skutočnosť, že posúdenie vplyvu nie je k dispozícii, viedla k obavám širokej škály majiteľov legálne nadobudnutých strelných zbraní z množstva rozličných oblastí. Je zrejmé, že mnohé zainteresované strany trápi nejasnosť niektorých prvkov návrhu a možné dôsledky pre zákonných vlastníkov.

Spravodajkyňa sa preto podujala na čo možno najširšie a najtransparentnejšie konzultácie s cieľom zabezpečiť, aby jej správa riešila skutočné problémy a aby sa obmedzili zbytočné neúmyselné dôsledky. Odporúča, aby sa zachovalo súčasný stav všade tam, kde nie je dostatok dôkazov, ktoré by poskytovali dôvod na jeho zmenu.

Okrem toho však Komisia prijala nariadenie o znehodnotení v deň začatia preskúmania smernice. Zainteresované strany z mnohých členských štátov vyjadrili obavy, že v novom nariadení by sa mohlo orgánom presadzovania práva sťažiť zisťovanie, či bola strelná zbraň riadne znehodnotená.

Deaktivované strelné zbrane alebo repliky majú legitímne využitie vo filmovom priemysle a rekonštrukcii vojenských udalostí. Spravodajkyňa na základe výmeny názorov s odborníkmi usudzuje, že odborníci používajú v praxi pojem „deaktivovaný“ rôzne. Aby sa zabránilo pochybnostiam, pojem deaktivovaná strelná zbraň sa na účely tohto návrhu chápe ako strelná zbraň, ktorá sa stala nezvratne nepoužiteľná.

Z tohto dôvodu sa spravodajkyňa nazdáva, že všetky zmeny smernice preto musia zaistiť rovnováhu medzi právom na vlastníctvo niektorých druhov strelných zbraní a kontrolami, ktorá by zodpovedali miere rizika, ktoré predstavujú.

1. Vymedzenie pojmu strelná zbraň

Spravodajkyňa navrhuje zaujať prístup založený na hlavných častiach, napríklad že každé zariadenie, ktoré má spoločnú hlavnú časť so strelnou zbraňou, je v podstate strelná zbraň.

Repliky a poplašné zbrane nie sú považované za strelné zbrane, pokiaľ ich nemožno upraviť na strelné zbrane alebo ak neobsahujú hlavnú časť strelnej zbrane.

2. Zbrane na streľbu použitím slepých nábojov

Spravodajkyňa navrhuje, aby každá zbraň, ktoré bola upravená na streľbu použitím slepých nábojov zotrvala v definícii strelnej zbrane vo svojej pôvodnej kategórii.

3. Zásobníky

Spravodajkyni boli doručené vyjadrenia od malého počtu odborníkov, ktorí navrhovali, že by bolo možné uskutočňovať kontrolu zásobníkov, pokiaľ by sa zásobníky označili za „hlavnú časť“ strelnej zbrane. Spravodajkyňa má k uplatňovaniu tohto postoja výrazné výhrady a bolo jej doručených mnoho iných pripomienok poukazujúcich na pomernú jednoduchosť zásobníkov, ktorá znamená, že výroba zásobníkov je relatívne ľahká, a na množstvo zásobníkov, ktoré sú už legálne držané držiteľmi strelných zbraní a sú do veľkej miery vzájomne zameniteľné. Účinnosť tohto opatrenia preto nie je jasná, a tak spravodajkyňa nenavrhuje, aby sa zásobníky zahrnuli do rozsahu definície „hlavnej časti“.

4. Spoločná výmena informácií

Isté orgány na presadzovanie práva navrhli zlepšenie výmeny informácií. Spravodajkyňa navrhuje, aby boli záznamy okamžite prístupné prostredníctvom interoperabiliných systémov.

5. Skladovanie

Spravodajkyňa poznamenáva, že väčšina členských štátov už má vlastné pravidlá skladovania strelných zbraní, a odporúča, aby sa formalizovali v smernici a aby požiadavky na skladovanie zohľadňovali povahu a kategóriu predmetných strelných zbraní.

6. Lekárske vyšetrenia

Spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že v pôvodnom návrhu Komisie je možné spraviť niekoľko zlepšení týkajúcich sa lekárskych vyšetrení, ktoré budú odrážať rozličné osvedčené postupy v členských štátoch. Spravodajkyňa navrhuje, aby členské štáty ustanovili systém kontrol, či už ako pravidelné hodnotenie alebo kontinuálny monitorovací proces.

7. Osobitné prípady

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa obnovili existujúce ustanovenia v článku 6, ktoré môžu členské štáty použiť na udelenie povolenia držať strelné zbrane kategórie A istým osobám za osobitných okolností. Spravodajkyňa sa domnieva, že existujú organizácie, ktoré vyžadujú toto povolenie, ako podnikatelia v oblasti zbraní, skúšobne, výrobcovia, forenzní vedci, v niektorých prípadoch filmová produkcia a určité osoby na účely osobnej ochrany. Spravodajkyňa navrhuje, že tieto povolenia by sa mali udeľovať individuálne, prísne obmedzeným spôsobom a iba vtedy, ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou.

Spravodajkyňa navrhuje, aby boli prísnejšie definované povolenia na historické účely a aby boli vydávané iba vtedy,ak sú zavedené bezpečnostné opatrenia, a iba pre individuálne prípady podľa uváženia členského štátu.

8. Predaj online

Spravodajkyňa navrhuje, aby bol predaj na diaľku povolený iba vtedy, ak konečné prevzatie strelnej zbrane, hlavnej časti alebo streliva prebehne po vykonaní potrebných kontrol.

9. Nariadenie o deaktivácii

Odborníci našli množstvo technických problémov vo vzťahu k novému vykonávaciemu nariadeniu o deaktivácii, ktoré nadobudne účinnosť 8. apríla. Spravodajkyňa navrhla množstvo spôsobov, ako ich riešiť, či už prostredníctvom podrobných pozmeňujúcich návrhov k vykonávaciemu nariadeniu alebo na základe preskúmania predchádzajúcich ustanovení, či osobitnou zmenou pre deaktivované strelné zbrane vo veci technickej definície zaistenia drážkovaním a kolíkmi.

10. Strelivo

Spravodajkyňa uvádza, že právne predpisy, ktoré sú už v platnosti na účely kontroly prekurzorov výbušnín, môžu byť relevantné aj pre kontrolu streliva, konkrétne navrhuje, aby podozrivé nákupy veľkých množstiev streliva oznamovali. V rámci úsilia znížiť riziko nezákonného využitia legálne držaných zbraní a ich častí a streliva táto povinnosť pomôže riešiť všetky riziká súvisiace s nekontrolovanou možnosťou nákupu streliva.

11. Strelné zbrane kategórie A a B

Spravodajkyňa sa nazdáva, že návrh Komisie na preradenie „poloautomatických strelných zbraní na civilné účely, ktoré sa podobajú na zbrane s automatickým mechanizmom“ do kategórie A by spôsobil mnoho praktických problémov pri implementácii a tento návrh už v minulosti isté členské štáty vyskúšali a zamietli.

MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 56 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu

predkladá Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF

keďže:

– revízia smernice 91/477/EHS je nezákonná, pretože nie je primeraná sledovaným cieľom, ktorými sú boj proti islamistickým teroristom, ktorí ohrozujú Európu, a zneškodnenie ich privilegovaných zdrojov dodávok strelných zbraní;

– návrh na revíziu smernice 91/477/EHS nie je potrebný, pretože sa nezameriava na nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami, ktoré sa na území členských krajín schengenského priestoru exponenciálne rozvíja;

– revízia smernice 91/477/EHS je nepresná a poskytuje nevhodné odpovede na také otázky, ktoré sú však rozhodujúce pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, čo islamistickým teroristom umožňuje prosperovať;

– revízia smernice 91/477/EHS je nespravodlivá, pretože sa zameriava len na obmedzovanie verejných slobôd čestných ľudí, pokiaľ ide o ich postupy na získanie a držbu strelných zbraní, čo sú postupy, ktoré už sú výrazne regulované;

– návrh na revíziu smernice 91/477/EHS je neprimeraný pre hospodárske, kultúrne a športové odvetvia spojené so strelnými zbraňami, ktoré budú znášať dôsledky zle pripravených právnych predpisov, v rámci ktorých sa nevykonala žiadna seriózna analýza vplyvu;

Skupina ENF sa dištancuje od práce výboru IMCO a bude namietať proti revízii smernice 91/477/EHS, pričom túto smernicu v súčasnej podobe považuje za úplne postačujúcu.

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (18.5.2016)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Bodil Valero

(*) Postup pridružených výborov - článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Získanie, držba a dovoz/vývoz strelných zbraní na civilné použitie podlieha komplexnému regulačnému rámcu EÚ, ktorý je stanovený v smernici 91/477/EHS, zmenenej smernicou 2008/51/ES. Cieľom smernice bolo stanoviť minimálne normy pre označovanie, skladovanie, výrobu, registráciu a deaktiváciu strelných zbraní a obchodovanie s nimi, ako aj zaviesť vymedzenie pojmov a určiť zodpovedajúce trestné činy.

Napriek prísnejším právnym predpisom je násilie páchané strelnými zbraňami naďalej závažnou hrozbou v rámci EÚ. Rada ministrov vnútra vo svojom vyhlásení z 29. augusta 2015 vyzvala na neodkladné opatrenia, pokiaľ ide o deaktiváciu strelných zbraní s cieľom zabrániť ich reaktivácii a použitiu zo strany zločincov. Zopakovala svoju výzvu na revíziu smernice o strelných zbraniach a na zavedenie spoločného prístupu k ich deaktivácii, aby sa v platných právnych predpisoch posilnila vysledovateľnosť strelných zbraní s cieľom odstrániť medzery a nedostatky vo vykonávaní týchto právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni.

V správe o vykonávaní smernice o strelných zbraniach sú tiež uvedené prekážky, ktoré bránia sledovaniu strelných zbraní v dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi. Komisia vo svojom návrhu odporúčala zmenu platných právnych predpisov vo viacerých oblastiach, napríklad:

•  spoločné normy EÚ o deaktivácii,

•  spoločné pravidlá EÚ pre označovanie strelných zbraní s cieľom zlepšiť vysledovateľnosť týchto zbraní,

•  lepšia výmena informácií medzi členskými štátmi, napríklad o každom zamietnutí povolenia na vlastníctvo strelnej zbrane, o ktorom rozhodol príslušný orgán iného štátu, a povinnosť prepojiť vnútroštátne registre zbraní,

•  spoločné kritériá týkajúce sa poplašných zbraní (napr. signálne svetlice a štartovacie pištole) s cieľom zabrániť ich prestavbe na plne funkčné strelné zbrane,

•  prísnejšie pravidlá pre online získavanie strelných zbraní s cieľom zabrániť získavaniu strelných zbraní, ich hlavných súčastí a streliva prostredníctvom internetu,

•  prísnejšie pravidlá týkajúce sa zákazu určitých poloautomatických strelných zbraní, ktorých držba súkromnými osobami nebude povolená ani v prípade, že boli tieto zbrane trvalo deaktivované,

•  prísnejšie podmienky pre obeh deaktivovaných strelných zbraní,

•  prísnejšie podmienky pre zberateľov s cieľom obmedziť riziko predaja zbraní zločincom.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci zorganizoval 15. februára 2016 malé vypočutie s cieľom preskúmať body, ktoré by sa dali v rámci platnej smernice zlepšiť, a vyjasniť vhodný stupeň harmonizácie na úrovni EÚ.

Pozvaný odborník na strelné zbrane osobitne zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú upravené a reaktivované strelné zbrane, a potrebu prísnych spoločných noriem pre deaktiváciu v rámci EÚ. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že každá hlavná súčasť strelnej zbrane musí byť označená tak, aby sa dala vysledovať v prípade krádeže alebo straty. Odborník preukázal, že všeobecný zákaz poloautomatických strelných zbraní založený na kritériu „podobnosti“ je problematický a pre členské štáty nevykonateľný.

Ďalší pozvaný odborník na vydávanie povolení a povinné lekárske vyšetrenia potvrdil, že na vydanie povolenia na strelnú zbraň je potrebná určitá základná úroveň lekárskeho vyšetrenia (telesnej spôsobilosti aj duševného zdravia).

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta revíziu smernice, ktorá by mala odstrániť medzery v platných právnych predpisoch a posilniť bezpečnosť európskych občanov. Spravodajkyňa preto podporuje väčšinu odporúčaní v návrhu Komisie. Existujú však časti, ktoré je potrebné zmeniť, aby boli nové právne predpisy zrozumiteľné, účinné, vyvážené a primerané.

Spravodajkyňa by okrem toho veľmi rada zdôraznila, že táto smernica, hoci jej cieľom je zvýšenie bezpečnosti občanov, nie je zameraná na nelegálne zbrane a s nimi spojené javy organizovaného zločinu a teroristickej činnosti, čo sú iba dva druhy problémov súvisiacich so strelnými zbraňami. Smernica je viac zameraná na predchádzanie tomu, aby legálne strelné zbrane končili na čiernom trhu, na predchádzanie masovým streľbám, samovraždám, vraždám a nehodám so strelnými zbraňami.

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie, že Komisia vopred nepredložila posúdenie vplyvu. V rámci posúdenia vplyvu mohla Komisia napríklad špecifikovať druhy a množstvá strelných zbraní, ktorých sa návrh týka, čo by Parlamentu uľahčilo prijatie informovaného stanoviska k tejto otázke.

Na základe týchto úvah spravodajkyňa navrhuje zmeny, predovšetkým pokiaľ ide o:

1.  rozsah pôsobnosti smernice (aby zahŕňala nielen strelné zbrane, ale aj ich hlavné časti a strelivo),

2.  označovanie hlavných častí,

3.  deaktiváciu strelných zbraní,

4.  výmenu informácií medzi členskými štátmi,

5.  predaj na diaľku,

6.  preskúšanie spôsobilosti žiadateľov o povolenie,

7.  ďalšie bezpečnostné opatrenia.

Komisia vo svojom návrhu odporúča zmeniť prílohu I k smernici pridaním „automatických strelných zbraní, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane“ a „strelných zbraní v bodoch 1 až 7 po ich deaktivácii“ do kategórie A, a teda zakázať takéto strelné zbrane. Spravodajkyňa toto ustanovenie podporuje.

Komisia má tiež v úmysle presunúť takzvanú kategóriu B7 „poloautomatické strelné zbrane na civilné použitie, ktoré sa podobajú automatickým strelným zbraniam“ do kategórie A. Spravodajkyňa tvrdí, že toto ustanovenie vo svojej súčasnej podobe nie je zrozumiteľné, ani prakticky vykonateľné, keďže sa v ňom nerozlišuje medzi fyzickým vzhľadom a technickými charakteristikami. Namiesto samotného vzhľadu zbrane by rozhodujúcimi mali byť technické kritériá, ako je budiaca energia strelnej zbrane, kaliber, možnosť pripojenia veľkého zásobníka alebo ďalšie vlastnosti, ktoré sa z dobrých príčin neodôvodňujú, ako je pištoľová pažbička, sklopná pažba, chladiace systémy atď. Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby svoj návrh v tomto bode opätovne zvážila.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  Ako odpoveď na nedávne teroristické činy, ktoré preukázali nedostatky pri vykonávaní smernice 91/477/EHS najmä so zreteľom na deaktiváciu zbraní, upraviteľnosť a pravidlá označovania, „európsky program v oblasti bezpečnosti“ prijatý v apríli 2015 a vyhlásenie Rady ministrov vnútra z 29. augusta 2015 vyzvali na revíziu tejto smernice a spoločného prístupu k deaktivácii strelných zbraní, aby sa zabránilo reaktivácii a použitiu zo strany zločincov.

2)  Zmeny v smernici Rady 91/477/EHS sa nemôžu zakladať na žiadnej súvislosti medzi nedávnymi teroristickými útokmi a legálnym používaním a držaním zbraní v Európskej únii, a to najmä zo strany poľovníkov, športových strelcov a zberateľov. Výroba, predaj a držba zbraní a streliva, ktoré sú v súlade s platnými predpismi, umožňujú vykonávať zákonom povolené činnosti, ktoré majú význam pre hry, šport a hospodárstvo a prispievajú k vytváraniu pracovných miest a bohatstva v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Uchovávanie a výmena informácií sú podmienené súladom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/...1a.

 

_____________________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L …).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  Niektoré otázky v smernici 91/477/EHS potrebujú ďalšie zlepšenie.

3)  Niektoré otázky v smernici 91/477/EHS potrebujú ďalšie zlepšenie, primeraným spôsobom v záujme boja proti obchodovaniu so zbraňami na zločinné alebo teroristické účely a podpory harmonizovaného uplatňovania zo strany členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  Subjekty zaoberajúce sa kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo a držia vo vlastníctve strelné zbrane zaradené do kategórie A, získané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, by mali mať možnosť ponechať si tieto strelné zbrane, ktoré vlastnia, na základe povolenia členského štátu a pod podmienkou, že tieto strelné zbrane boli deaktivované.

4)  Subjekty a osoby, zaoberajúce sa kultúrnymi, historickými, vedeckými, technickými alebo vzdelávacími aspektmi zbraní, ako sú múzeá a zberatelia, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo a sú oprávnené držať alebo získavať do vlastníctva strelné zbrane zaradené do kategórie A, ktoré podliehajú schváleniu v danom členskom štáte, a za predpokladu, že tieto subjekty alebo osoby urobili potrebné opatrenia na odstránenie rizika pre verejnú bezpečnosť vrátane bezpečného uskladnenia. Pri každom takomto povolení by sa mala zohľadniť konkrétna situácia vrátane povahy zbierky a jej účelu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Keďže zberatelia boli identifikovaní ako možný zdroj obchodovania so strelnými zbraňami, mala by sa na nich táto smernica vzťahovať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  V záujme zabránenia zneužívaniu zbraní je potrebné, aby smernica obsahovala minimálne požiadavky kladené na bezpečnú úschovu strelných zbraní. Členské štáty by mali zaistiť, aby každý, kto legálne získa alebo má v držbe strelnú zbraň alebo strelivo, bol povinný vykonať primerané preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby strelná zbraň alebo strelivo boli chránené pred stratou alebo krádežou a tretie osoby k nim nemali prístup.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  Vzhľadom na vysoké riziko reaktivácie nedostatočne deaktivovaných zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti v celej Únii, by sa táto smernica mala vzťahovať na deaktivované strelné zbrane. Okrem toho by pre najnebezpečnejšie strelné zbrane mali byť zavedené prísnejšie pravidlá, aby sa zabezpečilo, že nebude povolené tieto strelné zbrane vlastniť alebo s nimi obchodovať. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na strelné zbrane uvedenej kategórie aj potom, ako boli deaktivované. Ak tieto pravidlá nebudú dodržiavané, mali by členské štáty prijať vhodné opatrenia vrátane zničenia týchto zbraní.

7)  Vzhľadom na vysoké riziko reaktivácie nedostatočne deaktivovaných zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti v celej Únii, by sa táto smernica mala vzťahovať na deaktivované strelné zbrane. Ak tieto pravidlá nebudú dodržiavané, mali by členské štáty prijať vhodné opatrenia vrátane zničenia týchto zbraní. V tejto súvislosti by sa malo zohľadniť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 20151a, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

 

__________________

 

1a Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  Na zabezpečenie vysledovateľnosti by strelné zbrane mali byť evidované vo vnútroštátnych registroch.

8)  Na zabezpečenie vysledovateľnosti by deaktivácia strelných zbraní mala byť evidovaná v pravidelne aktualizovaných vnútroštátnych registroch, prístupných pre orgány presadzovania práva v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9)  Niektoré poloautomatické strelné zbrane sa môžu ľahko upraviť na automatické strelné zbrane, a preto predstavujú hrozbu pre bezpečnosť. Avšak aj v prípade absencie úpravy na kategóriu „A“ môžu byť určité poloautomatické zbrane veľmi nebezpečné, pokiaľ je kapacita ich zásobníka vysoká. Preto by sa mali zakázať poloautomatické zbrane na civilné použitie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  S cieľom zabrániť jednoduchému odstráneniu označení a spresniť, ktoré komponenty by mali byť označené, by mali byť zavedené spoločné pravidlá Únie týkajúce sa označovania.

10)  S cieľom zabrániť odstráneniu označení a spresniť, ktoré časti by mali byť označené, by mali byť zavedené spoločné pravidlá Únie týkajúce sa označovania. V týchto pravidlách sa musia zohľadňovať nové materiály používané pri výrobe strelných zbraní a skutočnosť, že sa začínajú objavovať trojrozmerné zbrane. Musia sa v nich takisto zohľadňovať dovezené zbrane.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a)  členské štáty by mali zaviesť kritériá bezpečnosti pre skladovanie a prepravu strelných zbraní; tieto kritériá by mali zohľadňovať počet vlastnených zbraní a ich nebezpečenstvo;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11)  Strelné zbrane sa môžu používať oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy o nich by sa mali uchovávať neobmedzený čas, kým nebude doložené ich zničenie.

11)  Strelné zbrane sa môžu používať oveľa dlhšie ako 20 rokov. Aby sa zabezpečila ich vysledovateľnosť, záznamy o nich by sa mali uchovávať neobmedzený čas, kým nebude príslušnými orgánmi doložené ich zničenie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12)  Spôsoby predaja strelných zbraní a ich komponentov prostredníctvom komunikácie na diaľku môže predstavovať vážnu hrozbu pre bezpečnosť, keďže je ťažšie ich kontrolovať v porovnaní s tradičnými spôsobmi predaja, najmä pokiaľ ide o online overovanie zákonnosti povolení. Je preto vhodné obmedziť predaj zbraní a komponentov prostredníctvom komunikácie na diaľku (najmä cez internet) na podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov.

12)  Predaj strelných zbraní a ich hlavnýchčastí prostredníctvom komunikácie na diaľku môže predstavovať osobitnú hrozbu pre bezpečnosť, keďže je ťažšie ho kontrolovať v porovnaní s tradičnými spôsobmi predaja. Na zabezpečenie primeranej kontroly je preto vhodné obmedziť predaj zbraní a ich častí prostredníctvom komunikácie na diaľku (najmä cez internet) na podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov okrem prípadov, keď sa odovzdanie alebo prevzatie zbrane uskutočňuje v priestoroch autorizovaného predajcu, miestnej policajnej stanice alebo iného príslušného orgánu, ktorý je oprávnený podľa vnútroštátneho práva, alebo ak členský štát vie iným spôsobom zaručiť, že identita, povolenie a príslušná dokumentácia zainteresovaných strán sú overené a kontrolované. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo členských štátov prijať prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o súkromný predaj strelných zbraní bez sprostredkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Okrem toho riziko úpravy poplašných zbraní a iných typov strelných zbraní na streľbu slepými nábojmi na skutočné strelné zbrane je vysoké a pri niektorých teroristických činoch boli použité upravené zbrane. Preto je nevyhnutné riešiť problém upravených strelných zbraní používaných pri trestnej činnosti, najmä prostredníctvom ich začlenenia do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Mali by sa prijať technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

13)  Mali by sa prijať technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane, s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  S cieľom zlepšiť fungovanie výmeny informácií medzi členskými štátmi by Komisia mala posúdiť nevyhnutné prvky systému na podporu takejto výmeny informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov zavedených v členských štátoch. Hodnotenie Komisie môže v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.

14)  S cieľom zlepšiť fungovanie výmeny informácií medzi členskými štátmi a vysledovateľnosť strelných zbraní by Komisia mala posúdiť nevyhnutné prvky systému na povinné poskytovanie prístupu všetkých členských štátov k informáciám obsiahnutým v počítačových informačných systémoch zavedených v členských štátoch. Hodnotenie Komisie by mal v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií. Okrem potreby sledovania zbraní vlastnených v súlade so zákonom súkromnými osobami a inými subjektmi by sa mala týmto systémom zabezpečiť vysledovateľnosť zbraní zabavených orgánmi, zbraní, ktoré boli orgánom odovzdané alebo prepadli v prospech členského štátu, pričom sa musí zaručiť overenie ich ďalšieho určenia až po prípadné zničenie, ďalšie využívanie alebo opätovné obchodovanie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  S cieľom zabezpečiť náležitú výmenu informácií medzi členskými štátmi o povoleniach a zamietnutiach by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o prijatie aktu, ktorý členským štátom umožní vytvoriť takýto systém výmeny informácií o povoleniach a zamietnutiach. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

15)  S cieľom zabezpečiť náležitú výmenu informácií medzi členskými štátmi o udelených povoleniach, zamietnutiach, prerušeniach povoleníďalších informácií podľa tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie aktu, ktorý členským štátom umožní vytvoriť systematický a povinný systém výmeny informácií medzi členskými štátmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1b.  Na účely tejto smernice „hlavná časť“ je hlaveň, rám, telo, puzdro záveru alebo komoru, zámok alebo uzáver, alebo akékoľvek zariadenie navrhnuté na tlmenie zvuku spôsobeného výstrelom strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.“

1b.  Na účely tejto smernice „hlavná časť“ je hlaveň, rám, telo, puzdro záveru alebo komora, zámok alebo uzáver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.

Odôvodnenie

Tlmič nie je hlavnou časťou a jeho zaradenie by nezvýšilo bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1e.  Na účely tejto smernice „sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako podnikateľ v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu úplne zmontovaných strelných zbraní, ich súčastí a munície v rámci členského štátu, z jedného členského štátu do druhého členského štátu alebo vývoze do tretej krajiny.

1e.  Na účely tejto smernice „sprostredkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako podnikateľ v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu úplne zmontovaných strelných zbraní, ich súčastí a streliva v rámci členského štátu, z jedného členského štátu do druhého členského štátu, vývoze do tretej krajiny alebo dovoze z tretej krajiny do členského štátu.

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden dôvod na to, aby dovoz strelných zbraní z tretích krajín do členského štátu nebol súčasťou činnosti sprostredkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1h.  Na účely tejto smernice „repliky strelných zbraní“ sú predmety, ktoré majú vzhľad strelnej zbrane, avšak sú vyrobené tak, aby nemohli byť upravené na vystreľovanie striel, nábojov alebo projektilov pôsobením okamžitého uvoľnenia nahromadenej energie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „replika“ odkazuje na predmety, ktoré majú vonkajší vzhľad strelnej zbrane a nemožno ich upraviť na vystrelenie náboja, a teda odkazuje na predmet, ktorý ani hypoteticky strelnou zbraňou nie je, nemá tak v smernici o strelných zbraniach žiadne miesto a tá by sa naňho nemala uplatňovať. V smernici nie sú potrebné ustanovenia o hračkách, okrasných predmetoch atď. Okrem toho, nepresné kritérium vonkajšieho vzhľadu sťažuje rozlišovanie medzi replikami a inými predmetmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 91/477/EHS

Článok 1 – odsek 1i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1i.  Na účely tejto smernice „deaktivované strelné zbrane“ sú strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je zaistené, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať.

1i)  Na účely tejto smernice „deaktivované strelné zbrane“ sú strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je zaistené, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť tak, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať, a to v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 20151a, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu s cieľom zabezpečiť trvalú nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní.

 

__________________

 

1a  Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 2 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Táto smernica sa nedotýka použitia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby.

„1.  Táto smernica sa nedotýka použitia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby, ani prísnejších právnych predpisov v oblasti nelegálneho predaja zbraní.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa musí zlepšiť cezhraničná vystopovateľnosť a transparentnosť v oblasti držania a predaja zbraní a umožniť aktívny boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 91/477/EHS

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa v súlade s vnútroštátnym právom neuplatňuje na nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva ozbrojenými silami, políciou a orgánmi verejnej moci. Nevzťahuje sa ani na obchodné prevody vojnových zbraní a streliva.

2.  Táto smernica sa v súlade s vnútroštátnym právom neuplatňuje na nadobúdanie alebo držanie zbraní a streliva ozbrojenými silami, políciou a orgánmi verejnej moci alebo zberateľmi a orgánmi, ktoré sa zaoberajú kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní a ktoré sú takto uznané členským štátom, na území ktorého sú zriadené. Nevzťahuje sa ani na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, ani na nadobúdanie alebo držanie tých zbraní a streliva, ktoré podľa vnútroštátneho práva podliehajú povoleniu, registrácii alebo deklarácii zo strany múzeí a zberateľov, ktorí sú takto uznaní členským štátom, na území ktorého sú zriadení.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Členské štáty, ktoré zavádzajú alebo už zaviedli osobitný štatút pre zberateľov vymedzia ustanovenia tejto smernice, ktoré sa na zberateľov uplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo jej súčasť uvedená na trh bola označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo jej hlavná časť vyrobená po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, bola bezodkladne po jej vyrobení alebo dovezení a pred jej uvedením na trh trvalo označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely identifikácie a sledovania každej zmontovanej strelnej zbrane členské štáty v čase výroby každej strelnej zbrane alebo v čase dovozu do Únie požadujú jedinečné označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je súčasťou výrobného čísla). Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie ochrannej známky výrobcu.

2.  Na účely identifikácie a sledovania každej zmontovanej strelnej zbrane a jej hlavných častí členské štáty v čase výroby alebo v čase dovozu každej strelnej zbrane alebo jej hlavných častí do Únie požadujú jedinečné označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je súčasťou výrobného čísla) a typu alebo modelu zbrane a jej kalibru. Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie ochrannej známky výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Označenie sa umiestni na puzdro záveru strelnej zbrane.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho členské štáty zabezpečia v prípade prevodu strelnej zbrane z vládnych zásob do trvalého civilného používania jedinečné označenie umožňujúce identifikáciu vlády, ktorá tento prevod uskutočnila.

Okrem toho členské štáty zabezpečia v prípade prevodu strelnej zbrane alebo ktorejkoľvek z jej hlavných častí z vládnych zásob do trvalého civilného používania jedinečné označenie umožňujúce identifikáciu vlády, ktorá tento prevod uskutočnila.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty podmienia vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa na svojom území povolením udeľovaným minimálne na základe kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

3.  Členské štáty podmienia vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa na svojom území povolením udeľovaným minimálne na základe kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa, ako aj na základe transparentnosti obchodnej činnosti. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 91/477/EHS

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Tento informačný systém zaznamenáva informácie o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle strelnej zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej zbrane. Záznamy o strelných zbraniach, vrátane deaktivovaných strelných zbraní, sa zachovávajú, až pokým príslušné orgány nepotvrdia zničenie strelnej zbrane.

„Tento informačný systém zaznamenáva predovšetkým informácie o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle strelnej zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej zbrane. Záznamy o strelných zbraniach sa uchovávajú po neobmedzený čas, až pokým príslušné orgány nepotvrdia zničenie strelnej zbrane.

 

Členské štáty najneskôr do [dátum] zaistia pre oprávnené orgány všetkých členských štátov priamy prístup k informáciám, ktoré obsahujú ich vnútroštátne registre, Na tento účel určia orgán poverený povoľovaním tohto prístupu a oznámia ho Komisii.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 91/477/EHS

Článok 4b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Systém uvedený v odseku 1 zahŕňa prinajmenšom kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti obchodníka alebo sprostredkovateľa. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

2.  Systém uvedený v odseku 1 zahŕňa prinajmenšom kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti obchodníka alebo sprostredkovateľa, ako aj kontroly transparentnosti obchodnej činnosti. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať právnickej osoby a osoby, ktorá riadi podnik.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadov, ktoré sa týkajú držania strelných zbraní na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku;

a)  dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadov, ktoré sa týkajú iného spôsobu nadobudnutia než je kúpa, držby strelných zbraní na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku;

Odôvodnenie

Komisia vypustila text opätovne vložený týmto pozmeňujúcim návrhom bez riadneho odôvodnenia. Extrémne obmedzená a striktne kontrolovaná výnimka umožňujúca členským štátom umožniť, aby niektoré neplnoleté osoby mali strelné zbrane, je potrebná pre organizovanie niektorých typov vzdelávania, najmä v oblasti lesníctva. Okrem toho nedáva žiaden zmysel umožniť týmto neplnoletým osobám držanie zbraní, ale neumožniť im získanie tých istých zbraní. Tieto zbrane sú pod prísnou kontrolou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pravdepodobne neohrozia seba, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

b)  pravdepodobne neohrozia seba a ostatných, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  sa zaviažu uchovávať svoje zbrane v súlade s kritériami skladovania a prepravy stanovenými právnymi predpismi členského štátu ich pobytu a v zmysle článku 5 ods. 1a.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V záujme maximálneho zníženia rizika krádeže strelných zbraní patriacich do kategórie B, ktoré sú v držbe civilných osôb, stanovia členské štáty kritériá skladovania, držby a prepravy strelných zbraní a streliva. Tieto kritériá je nutné prispôsobiť nebezpečnosti strelnej zbrane a počtu držaných strelných zbraní.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia štandardné lekárske vyšetrenia na vydanie alebo obnovenie povolenia podľa odseku 1 a odoberú povolenia, ak niektorá z podmienok, na základe ktorých bolo udelené, už nie je splnená.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Táto smernica nemá vplyv na vlastníctvo strelných zbraní a streliva získaných dedením. Členské štáty obmedzia držanie týchto zbraní vlastníkmi, ktorí nemajú náležité povolenie.

Odôvodnenie

Je potrebné vyriešiť situáciu osôb bez náležitého povolenia, ktoré získali strelné zbrane dedením, čo je skutočnosť nezávislá na ich vôli. Držanie a používanie týchto strelných zbraní by síce malo byť obmedzené, nemala by však panovať pochybnosť o samotnom fakte ich vlastníctva a o niektorých právach z neho vyplývajúcich, akým je ich legálna možnosť strelnú zbraň predať.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b)  V prípade uplatnenia správneho postupu testu nenesie orgán alebo osoba, ktorá test vhodnosti uskutočňuje, žiadnu zodpovednosť za činy osoby, ktorá test absolvovala.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 5 – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c)  Členské štáty odoberú povolenia podľa odseku 1, ak ktorákoľvek z podmienok uvedených v tomto článku už nie je splnená.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zakázali nadobúdanie a držbu strelných zbraní a streliva zaradených do kategórie A a na zničenie týchto strelných zbraní a munície, držaných v rozpore s týmto ustanovením a zabavených.

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zakázali nadobúdanie a držbu strelných zbraní a streliva zaradených do kategórie A a na zničenie týchto strelných zbraní a munície, držaných v rozpore s týmto ustanovením a zabavených. V osobitných prípadoch a na účely národnej bezpečnosti môžu príslušné orgány udeliť povolenia pre takéto strelné zbrane a strelivo, ak to neodporuje verejnej bezpečnosti alebo verejnému poriadku.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť subjektom zaoberajúcim sa kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo, ponechať si vo vlastníctve strelné zbrane zaradené do kategórie A, získané pred [dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice], pod podmienkou, že tieto strelné zbrane boli deaktivované v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 10b.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, členské štáty môžu povoliť subjektom a osobám zaoberajúcim sa kultúrnymi, historickými, vedeckými, technickými alebo vzdelávacími aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo, ponechať si v držbe strelné zbrane a strelivo zaradené do kategórie A, získané pred [dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice], pod podmienkou, že tieto strelné zbrane boli deaktivované v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2403 alebo boli vyňaté z deaktivácie z dôvodu zachovania kultúrneho a historického dedičstva, alebo technických alebo vzdelávacích aspektov, a ak je možné preukázať, že ich skladovanie neohrozuje verejnú bezpečnosť ani verejný poriadok.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nadobúdanie do vlastníctva strelných zbraní a ich súčastí a streliva, patriacich do kategórie A, B a C, prostredníctvom komunikácie na diaľku, ako je vymedzené v článku 2 smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady(*), sa povoľuje, len pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov a bude pod prísnou kontrolou členských štátov.

Nadobúdanie do vlastníctva strelných zbraní a ich hlavných častí, patriacich do kategórie A, B a C, prostredníctvom komunikácie na diaľku, ako je vymedzené v článku 2 smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady(*), sa povoľuje, len pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov a bude pod prísnou kontrolou členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 91/477/EHS

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby skrátenie dlhej strelnej zbrane úpravou jednej alebo viacerých z jej hlavných častí, vedúce k jej zmene na krátku strelnú zbraň, bolo považované za výrobu a teda nelegálne, ak ho neuskutočňuje autorizovaný predajca alebo puškár.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  V článku 7 sa v odseku 3 dopĺňa tento pododsek:

 

„Údaje o strelných zbraniach zaradených do kategórie B, ako aj všetky rozhodnutia o vydaní a zamietnutí vydania povolenia a o držbe týchto strelných zbraní, by sa mali zaznamenávať do počítačových informačných systémov prevádzkovaných v členských štátoch a mali by byť priamo prístupné oprávneným orgánom zo všetkých členských štátov.“

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 91/477/EHS

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  V článku 7 sa v odseku 4 dopĺňa tento pododsek:

vypúšťa sa

„Maximálne lehoty na držanie zbraní nepresiahnu päť rokov. Povolenie môže byť obnovené, ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené.“

 

Odôvodnenie

Pridanie povinného časového obmedzenia platnosti povolení by prinieslo ohromné množstvo byrokratickej záťaže pre príslušné orgány aj legálnych držiteľov zbraní bez zlepšenia bezpečnosti. Tieto prostriedky je lepšie venovať na boj proti nelegálnym strelným zbraniam.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplašné a signálne zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane nebolo možné upraviť na strelné zbrane.

Členské štáty prijmú voči výrobcom zbraní a obchodníkom so zbraňami všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplašné a signálne zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane, nebolo možné upraviť na strelné zbrane. Členské štáty taktiež zabezpečia, aby tieto zbrane boli označené v súlade s článkom 4 ods. 1 tejto smernice a boli zaznamenané v počítačových informačných systémoch prevádzkovaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane, ako aj pre salutky a akustické zbrane,cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich upraviť na strelné zbrane.

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplašné a signálne zbrane, ako aj salutky a akustické zbrane nebolo možné upraviť na strelné zbrane. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 13a ods. 2 tejto smernice vydá do 31.decembra .2016 spoločné normy pre úpravy zabezpečujúce, aby sa akákoľvek úprava strelnej zbrane vedúca k zmene kategorizácie uskutočnila spôsobom, ktorý zaisťuje nezvratnosť tejto úpravy.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na overenie opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane, alebo umiestnenie zreteľne viditeľného označenia na danú strelnú zbraň.

So zreteľom na nariadenie Komisie 2015/24031a z 15. decembra 2015 členské štáty prijmú opatrenia na overenie opatrení na deaktiváciu zbraní príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia a záznamu potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbraneumiestnenie zreteľne viditeľného označenia na tento účel na každú z hlavných častí deaktivovanej zbrane.

 

Členské štáty určia príslušný orgán na uskutočnenie deaktivácie strelných zbraní a najneskôr do [dátum] ho oznámia Európskej komisii.

 

__________________

 

1a Ú. v. ES L 333, 19.12.2015, s. 62.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme deaktivačné normy a techniky, aby tak zabezpečila trvalú nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty určujú pravidlá bezpečného skladovania strelných zbraní a streliva patriacich do kategórie A, B a C, ktoré spĺňajú normy rovnocenné s požiadavkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore a ktoré zabezpečujú, že strelné zbrane a strelivo sú uchovávané tak, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko, že prístup k nim získajú neoprávnené osoby.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 91/477/EHS

Článok 10 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Nadbytočné služobné zbrane kategórie A z policajných, colných a vojenských zložiek sa nezvratne deaktivujú v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, s výnimkou prevodov zbraní uskutočnených v súlade s povoleniami udelenými podľa článku 6 ods. 1 alebo 2.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Okrem nevyhnutného systému registrácie zbraní vlastnených v súlade so zákonom súkromnými alebo právnickými osobami všetky členské štáty zabezpečia zriadenie registra, ktorý umožní vysledovateľnosť a kontrolu zbraní, ktoré zabavili orgány alebo prepadli v prospech štátu, a to od ich odovzdania alebo zabavenia až do prípadného zničenia alebo využitia zo strany orgánov alebo opätovného umiestnenia na trh.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 91/477/EHS

Článok 13 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány členských štátov si budú vymieňať informácie o povoleniach udelených na prevody strelných zbraní do iného členského štátu, ako aj informácie týkajúce sa zamietnutia povolenia, podľa vymedzenia v článku 7.

4.  Príslušné orgány členských štátov si budú elektronickou cestou vymieňať informácie o povoleniach udelených na prevody strelných zbraní do iného členského štátu, ako aj informácie týkajúce sa zamietnutia povolenia, podľa vymedzenia v článku 7, najneskôr do [dátum] a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… 1a.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/… o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L …).

Odôvodnenie

Výmena informácií musí byť efektívna a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 91/477/EHS

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice a prípadne k nej pripojí návrhy, najmä pokiaľ ide o kategórie strelných zbraní v prílohe I a otázky súvisiace s novými technológiami, ako napríklad 3D tlač. Prvá správa bude predložená dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Komisia predloží každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice vrátane kontroly vhodnosti nových ustanovení a prípadne k nej pripojí návrhy, najmä pokiaľ ide o kategórie strelných zbraní v prílohe I a otázky súvisiace s modulárnym dizajnom zbraní a novými technológiami, ako napríklad 3D tlač. Prvá správa bude predložená dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 91/477/EHS

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [dátum] posúdi nevyhnutné prvky systému na výmenu informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov uvedených v článku 4 ods. 4 medzi členskými štátmi. Hodnotenie Komisie bude v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.

Komisia do [dátum] posúdi nevyhnutné prvky systému, ktorý umožní každému členskému štátu prístup k informáciám obsiahnutým v počítačových informačných systémoch uvedených v článku 4 ods. 4. Hodnotenie Komisie bude v prípade potreby sprevádzať legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 91/477/EHS

PRÍLOHA I – časť II

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  V prílohe I k smernici 91/477/ES sa oddiel II mení takto:

vypúšťa sa

a)  bod A. sa mení takto:

 

i)  v kategórii A sa dopĺňajú tieto body:

 

„6  automatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane;

 

7  poloautomatické strelné zbrane pre civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami;

 

8  strelné zbrane podľa bodov 1 až 7 po tom, ako boli deaktivované.“

 

ii)  v kategórii B sa vypúšťa bod 7.

 

iii)  v kategórii C sa dopĺňajú tieto body:

 

„5  poplašné a signalizačné zbrane, salutky a akustické zbrane, ako aj repliky;

 

6  strelné zbrane kategórie B a podľa bodov 1 až 5 kategórie C po tom, ako boli deaktivované.“

 

b)  v bode B sa vypúšťa tento text:

 

„Mechanizmus uzáveru, komora a hlaveň strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.“

 

Odôvodnenie

Táto zmena by pre niektoré členské štáty znamenala úplnú neschopnosť brániť sa.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Smernica 91/477/EHS

Príloha I – časť II – písmeno A – kategória C – bod 5

 

Platný text  

Pozmeňujúci návrh

 

13 a)  V prílohe I k smernici 91/477/ES sa oddiel II mení takto:

 

v kategórii C sa dopĺňa tento bod:

5.  poplašné a signalizačné zbrane, salutkyakustické zbrane, ako aj repliky;

5.  strelné zbrane zaradené do kategórií A, B a do bodov 1 až 4 kategórie C, po úprave na poplašné zbrane, signalizačné zbrane, salutky, akustické zbrane, plynové zbrane, paintballové alebo airsoftové zbrane, flobertky alebo perkusné zbrane.

Odôvodnenie

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Kontrola získavania a držby zbraní

Referenčné čísla

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.12.2015

Pridružený výbor - dátum oznámenia na schôdzi

28.4.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Bodil Valero

10.12.2015

Prerokovanie vo výbore

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Dátum prijatia

9.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Georgi Pirinski

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Kontrola získavania a držby zbraní

Referenčné čísla

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Dátum predloženia v EP

18.11.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

13.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Dátum predloženia

2.8.2016