POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Vicky Ford
Pripravljavka mnenja (*): Bodil Valero, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2015/0269(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0251/2016
Predložena besedila :
A8-0251/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0750),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0358/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj poljskega senata in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0251/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V odgovor na nedavna teroristična dejanja, ki so razkrila vrzeli v izvajanju Direktive št. 91/477/EGS, predvsem glede onesposobitve orožja, možnosti za predelavo in pravil za označevanje, je bilo v Evropski agendi za varnost, sprejeti aprila 2015, in v izjavi Sveta za notranje zadeve z dne 29. avgusta 2015 pozvano k pregledu navedene Direktive in skupnemu pristopu na področju onesposobitve strelnega orožja, da bi preprečili ponovno usposobitev in uporabo s strani kriminalcev.

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Podatki iz te direktive se hranijo in izmenjujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_____________________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)   Upoštevati je treba, da terorizma in hudih kaznivih dejanj ni mogoče učinkovito preprečiti z ustvarjanjem nepotrebnih ovir za lovce in športnike, ki spoštujejo zakone.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Glede nekaterih vprašanj v Direktivi št. 91/477/EGS je potrebno nadaljnje izboljšanje.

(3)  Glede nekaterih vprašanj, ki izhajajo iz Direktive št. 91/477/EGS, je potrebno nadaljnje sorazmerno izboljšanje, da bi se borili proti trgovini s strelnim orožjem za uporabo pri kaznivih ali terorističnih dejanjih ter spodbujali usklajeno izvajanje veljavnih pravil v državah članicah in tako zagotovili pravilno delovanje notranjega trga in visoko raven varnosti v vsej Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Jasneje bi bilo treba opredeliti pojem „strelno orožje“ in okrepiti nadzor nad pomembnimi sestavnimi deli, tako da bi v opredelitev vključili vse prenosne predmete, ki imajo enak pomemben sestavni del kot strelno orožje. Za pomembne sestavne dele v teh napravah bi morali šteti, da se lahko uporabljajo v strelnem orožju, kadar se lahko prenesejo nanj brez večjih sprememb.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Nacionalne obrambne sile države članice, kot so opredeljene v njeni nacionalni zakonodaji, lahko poleg vojaških enot vključujejo tudi enote teritorialne obrambe ter rezerviste in prostovoljne obrambne sile, ki sodelujejo v nacionalnih obrambnih sistemih pod poveljstvom nacionalnih obrambnih sil.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Nekatere osebe imajo zakonit interes za dostop do strelnega orožja, razvrščenega v razred A, vendar se izjeme odobrijo v posebnih in ustrezno utemeljenih primerih. Med njimi bi lahko bili tudi orožarji, preizkuševalnice orožja, proizvajalci, certificirani strokovnjaki, forenzični strokovnjaki in v nekaterih primerih osebe, udeležene v filmski produkciji.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d)  Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da posameznikom dovolijo nabavo in posedovanje prepovedanega strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov za potrebe nacionalne obrambe, na primer v okviru prostovoljnega vojaškega usposabljanja v skladu z zakonodajo držav članic.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, ki imajo v posesti strelno orožje razreda A, ki je bilo nabavljeno pred začetkom veljavnosti te direktive, bi moralo biti omogočeno, da navedeno strelno orožje obdržijo v posesti, če imajo za to dovoljenje zadevne države članice in če je bilo navedeno orožje onesposobljeno.

(4)  Države članice bi morale imeti možnost, da izdajo dovoljenje priznanim muzejem in zbiralcem za nabavo in posest prepovedanega strelnega orožja in streliva, kadar je to potrebno za zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične, izobraževalne ali estetske namene ali namene kulturne dediščine, pod pogojem, da pred izdajo dovoljenja dokažejo, da so sprejeli potrebne ukrepe za obvladovanje tveganj za javno varnost ali javni red, tudi z varnim shranjevanjem. Pri izdaji tega dovoljenja bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine, tudi naravo in namen zbiranja.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker je bilo v opravljeni oceni ugotovljeno, da so zbiralci lahko morebiten vir nedovoljene trgovine z orožjem, bi morali biti zajeti v tej direktivi.

(5)  Zbiralci imajo enake pravice kot drugi uporabniki iz Direktive št. 91/477/ES, zato jih je treba vključiti v njeno področje uporabe.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)   V tej direktivi bi morali biti zajeti tudi posredniki, saj opravljajo storitve, ki so podobne storitvam trgovcev.

(6)   V tej direktivi bi morali biti zajeti tudi posredniki, saj opravljajo storitve, ki so podobne storitvam trgovcev, prav tako bi morale zanje glede vseh pomembnih vidikov veljati enake obveznosti kot za trgovce.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V tej direktivi bi moralo biti določeno, da dejavnosti trgovca poleg izdelovanja zajemajo tudi znatno prirejanje ali predelovanje strelnega orožja, ki povzroči spremembo njegovega razreda ali podrazreda, na primer njegovo skrajševanje, ter znatno prirejanje ali predelovanje pomembnih sestavnih delov strelnega orožja in streliva in da bi zato moralo biti opravljanje teh dejavnosti dovoljeno samo pooblaščenim trgovcem. Ročno polnjenje ali ponovno polnjenje streliva iz sestavnih delov streliva za osebno uporabo se ne bi smelo šteti za znatno prirejanje.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Kot v primeru sistema za poročanje o sumljivih transakcijah iz Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a bi se morala transakcija za nabavo celih nabojev s strelivom ali sestavnih delov streliva s pravo netilko šteti za sumljivo, če na primer zajema količine, ki niso običajne za predvideno zasebno uporabo, ali če kupec ne zna uporabljati streliva ali ne želi predložiti dokazila o svoji istovetnosti. Kadar trgovec ali posrednik ne more preveriti istovetnosti kupca, bi bilo treba pri nabavi strelnega orožja prepovedati plačilo izključno z gotovino.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) št. 98/2013

Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 15. januarja 2013 o trženju in

uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 19,

9.2.2013, str. 1)

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na visoko tveganje ponovne usposobitve slabo onesposobljenega orožja in, da bi povečali varnost po vsej EU, bi moralo biti v tej direktivi zajeto onesposobljeno orožje. Poleg tega bi bilo treba za najnevarnejše strelno orožje uvesti strožja pravila, s katerimi bi bilo zagotovljeno, da tega strelnega orožja ni dovoljeno imeti v lasti ali trgovati z njim. Navedena pravila bi se morala za strelno orožje tega razreda uporabljati tudi potem, ko je onesposobljeno. V primeru nespoštovanja teh pravil bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z uničenjem navedenega strelnega orožja.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Nabava in posedovanje strelnega orožja bi morala biti dovoljena le osebam, ki imajo za to dober razlog. Države članice bi morale imeti možnost, da brez kakršne koli obveznosti v zvezi s tem odločijo, da na primer lov, streljanje v tarčo, združenja za spodbujanje običajev in tradicije, kulturne in zgodovinske ustanove, različne znanstvene in tehnične dejavnosti ali dejavnosti preizkušanja, uprizarjanje zgodovinskih dogodkov, filmsko ustvarjanje ali zgodovinske študije predstavljajo tak razlog za nabavo in posedovanje strelnega orožja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Države članice bi morale poskrbeti za vzpostavitev učinkovitega sistema za spremljanje nabave in posedovanja strelnega orožja. Ta sistem, ki bi bil stalen ali nestalen, bi moral, če bi bilo to primerno, temeljiti na oceni ustreznih zdravstvenih in psiholoških informacij ob izdaji ali obnovitvi dovoljenja ali na učinkovitem alternativnem sistemu stalnega spremljanja, pri katerem se upoštevajo tveganja in ustrezni podatki, na primer od medicinskega osebja, ki kažejo, da pogoji za odobritev posedovanja strelnega orožja niso več izpolnjeni.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Kadar strelno orožje in strelivo nista pod neposrednim nadzorom, bi morala biti varno shranjena. Merila za hranjenje in varen prevoz bi bilo treba določiti z nacionalno zakonodajo, pri tem pa upoštevati število in vrsto zadevnega strelnega orožja.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi bila zagotovljena sledljivost onesposobljenega strelnega orožja, bi moralo biti to orožje registrirano v nacionalnih registrih.

(8)  Da bi izboljšali sledljivost strelnega orožja in pomembnih sestavnih delov ter olajšali njegov prost pretok, bi bilo treba sestavljeno strelno orožje in vse pomembne sestavne dele, ki se prodajajo ločeno, med proizvodnjo ali nemudoma po uvozu v Unijo označiti z neodstranljivo oznako. Zahteve glede sledljivosti ne bi smele veljati za strelno orožje, ki je bilo onesposobljeno v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  V državah članicah bi bilo treba izboljšati uporabo in priznavanje evropskega dovoljenja za strelno orožje kot glavnega dokumenta, ki ga potrebujejo lovci in športniki, in sicer z zagotovitvijo, da države članice ne pogojujejo izdaje, obnovitve ali priznavanja evropskega dovoljenja za strelno orožje s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev, ki presegajo upravne stroške, ali drugih neupravičenih stroškov ali z dodatnim upravnim postopkom.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se izognili možnosti, da se oznake brez težav izbrišejo, in da bi pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo biti oznake, je treba uvesti skupna pravila Unije za označevanje.

(10)  Da bi preprečili možnost, da se oznake izbrišejo, in da bi pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo biti, je treba uvesti skupna pravila Unije za označevanje. Ta pravila bi se morala uporabljati le za strelno orožje in pomembne sestavne dele, ki se prodajajo ločeno in ki se dajo na trg od datuma, do katerega morajo države članice sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z glavnimi določbami te direktive.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Strelno orožje se lahko uporablja veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco o njem voditi za nedoločen čas, dokler se ne potrdi, da je bilo uničeno.

(11)  Strelno orožje se lahko uporablja veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco o njem in o njegovih pomembnih sestavnih delih voditi za nedoločen čas, dokler se ne potrdi, da je bilo uničeno ali onesposobljeno. Dostop do teh evidenc in vseh s tem povezanih osebnih podatkov bi moral biti omejen na pristojne organe. Zahteva, da se strelno orožje in pomembni sestavni deli po onesposobitvi še naprej registrirajo, bi morala veljati samo za tisto strelno orožje in bistvene sestavne dele, ki so že registrirani, in za osebe, ki jih posedujejo v času onesposobitve; ne bi pa smela veljati za naknaden prenos onesposobljenega strelnega orožja ali pomembnih sestavnih delov ali za strelno orožje in pomembne sestavne dele, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se je uporabljala pred začetkom veljavnosti te direktive, po onesposobitvi izbrisani iz registra.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ureditve za prodajo strelnega orožja in njegovih sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo lahko pomenijo resno varnostno grožnjo, saj jih je težje nadzorovati kakor običajne načine prodaje, zlasti glede preverjanja zakonitosti dovoljenj na spletu. Zato je primerno omejiti prodajo orožja in sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo, predvsem interneta, na trgovce in posrednike.

(12)  Trženje strelnega orožja, pomembnih sestavnih delov in streliva prek interneta ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo, na primer s spletnimi avkcijskimi katalogi ali malimi oglasi in s prodajo ali drugo transakcijo, na primer po telefonu ali elektronski pošti, kadar to dopušča nacionalna zakonodaja, bi moralo biti mogoče, če se lahko preverita identiteta in pravica za opravljanje te transakcije. Zato je primerno zagotoviti, da pogoji za nabavo strelnega orožja, pomembnih sestavnih delov in streliva prek sredstev za komuniciranje na daljavo, predvsem interneta, s strani pravnih ali fizičnih oseb, ki niso trgovci in posredniki, omogočajo, da trgovec ali posrednik ali predstavnik javnega organa ob dobavi osebno preveri vsaj identiteto prejemnikov in njihovo pravico do nabave strelnega orožja.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Dejavnosti pooblaščenih trgovcev in posrednikov, ki spadajo v področje uporabe te direktive, bi morale vključevati nakup, prodajo, uvoz, izvoz, prikazovanje, sestavljanje, spreminjanje, predelavo, vzdrževanje, shranjevanje, prevoz, pomorski prevoz, distribucijo, dobavo, izmenjavo ali najem strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov. Trgovci in posredniki bi morali prodajati, prenašati ali dobavljati strelno orožje in pomembne sestavne dele le osebam z ustreznim dovoljenjem ali licenco, voditi evidenco prodaje in obveščati pristojne organe držav članic o vsaki prodaji, prenosu ali dobavi.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Nadalje je tveganje predelave plašilnega orožja in drugih vrst orožja za streljanje s slepimi naboji v pravo strelno orožje veliko in predelano orožje je bilo uporabljeno v nekaterih terorističnih dejanjih. Zato je nujno obravnavati problem predelanega strelnega orožja, ki se uporablja pri kaznivih dejanjih, predvsem tako, da se ga vključi v področje uporabe Direktive. Sprejeti bi bilo treba tehnične specifikacije za plašilno orožje signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, da bi preprečili njihovo predelavo v strelno orožje.

(13)  Nadalje, da bi preprečili tveganje, da bi se plašilno orožje in druge vrste orožja za streljanje s slepimi naboji izdelovalo na način, ki omogoča njihovo predelavo v pravo strelno orožje, bi bilo treba sprejeti tehnične specifikacije, da bi preprečili njihovo predelavo v strelno orožje.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami bi morala Komisija oceniti potrebne elemente sistema za podporo taki izmenjavi informacij, ki jih vsebujejo računalniško podprte zbirke podatkov v državah članicah. Hkrati z oceno Komisije se lahko, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.

(14)  Za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami in sledljivost strelnega orožja bi lahko uporabili različne obstoječe mehanizme, enotne kontaktne točke ali nove mehanizme za izmenjavo, odvisno od narave informacij, ki jih je treba izmenjati. Komisija bi morala oceniti potrebne elemente sistema za podporo taki izmenjavi informacij, ki jih vsebujejo računalniško podprte zbirke podatkov v državah članicah, ter državam članicam omogočiti obvezen dostop. Hkrati z oceno Komisije bi bilo treba, če je primerno, podati tudi zakonodajni predlog, v katerem bi bili upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij. Poleg izpolnjevanja zahteve, da se strelno orožje registrira, bi bilo treba s tem sistemom izmenjave informacij omogočiti njegovo sledljivost, kadar ga zasežejo pristojni organi ali jim je predano ali izročeno državi članici, s čimer bi bilo mogoče ugotoviti, kaj se s strelnim orožjem dogaja, dokler ni uničeno, nadalje uporabljeno ali znova dano na trg.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)   v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„Poleg tega vsaka prenosna naprava, ki vsebuje pomembni sestavni del, ki se lahko uporablja v strelnem orožju, šteje za strelno orožje.“

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka -a a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-aa)  Odstavek 1a se črta.

1a.  V tej direktivi "sestavni deli" pomenijo kateri koli element ali nadomestni element, ki je posebej namenjen za strelno orožje in je ključnega pomena za njegovo delovanje, vključno s cevjo, okvirjem ali ležiščem naboja, zaklepom ali bobnom, regulatorjem ali zaklepiščem in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za zadušitev zvoka, ki nastane pri streljanju s strelnim orožjem.

 

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b.  V tej direktivi ,pomembni sestavni del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, zaklep ali boben, regulator ali zaklepišče in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za dušitev strela, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.

1b.  V tej direktivi ,pomembni sestavni del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, odvisno od modela vključno z zgornjim in spodnjim ležiščem naboja, zaklep, boben, regulator ali zaklepišče, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

    Predlog spremembe

1e.   V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa popolnoma sestavljenega orožja, njegovih delov in streliva v državi članici, iz ene države članice v drugo ali izvoz v tretjo državo.“

1e.   V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali vsakega agenta ali predstavnika takšne osebe, razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo, dajanje v najem, zakup ali urejanje prenosa popolnoma sestavljenega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov in streliva v državi članici ali iz ene države članice v drugo ali izvoz v tretjo državo ali uvoz v državo članico iz tretje države.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1f.   V tej direktivi ,plašilno orožje in signalno orožje‘ pomeni prenosne naprave s prostorom za naboje, izhodno odprtino za plin spredaj, ob strani ali zgoraj, ki je posebej zasnovano in konstruirano za alarmiranje ali pošiljanje signala in ki je zasnovano samo za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom.

1f.   V tej direktivi ,plašilno orožje in signalno orožje‘ pomeni naprave s prostorom za naboje, ki so zasnovane za streljanje samo s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ter jih ni mogoče predelati tako, da bi iz njih lahko s pomočjo delovanja gorljivega pogonskega sredstva izstrelili šibre, krogle ali izstrelke.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1g.  V tej direktivi ,rekvizitno orožje in akustično orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je posebej predelano za streljanje izključno s slepimi naboji, za uporabo v gledaliških predstavah, na fotografskih snemanjih ter pri snemanju za film in televizijo.

1g.  V tej direktivi ,rekvizitno orožje in akustično orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je posebej predelano za streljanje izključno s slepimi naboji, za uporabo na primer v gledaliških predstavah, na fotografskih snemanjih, pri snemanju za film in televizijo, uprizarjanju zgodovinskih dogodkov, na paradah, športnih prireditvah in pri usposabljanju.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1h.  V tej direktivi ,replike strelnega orožja‘ pomeni predmete, ki so fizično videti kot strelno orožje, vendar so izdelani na tak način, da jih ni mogoče predelati tako, da bi bilo z njimi mogoče streljati ali izstreliti kroglo oziroma izstrelek z delovanjem gorljivega pogonskega sredstva.

črtano

Obrazložitev

Vsak predmet, ki je videti kot strelno orožje in ga je mogoče predelati vanj, je zajet v členu 1 direktive, ki je dodatno okrepljen z vključitvijo vseh predmetov, ki vsebujejo pomembni sestavni del (predlog spremembe 23). Predmeti, ki jih ni mogoče predelati v strelno orožje, bi morali ostati zunaj področja uporabe.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1i.   V tej direktivi ,onesposobljeno strelno orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je bilo spremenjeno z namenom, da postane stalno neprimerno za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi bistveni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobili.

1i.   V tej direktivi ,onesposobljeno strelno orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je bilo v skladu s členom 10b spremenjeno z namenom, da postane stalno neprimerno za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi pomembni sestavni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobili.

 

Če se prizna, da je strelno orožje redkost ali ima zgodovinsko vrednost, se države članice lahko odločijo, da se strelno orožje takšne vrednosti onesposobi tako, da se odstrani en ali več pomembnih sestavnih delov orožja, ki s tem postane neuporabno. Kadar se uporabi ta postopek, se ti pomembni odstranjeni sestavni deli predajo pristojnim organom države članice, ki jih shranijo.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 i a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) v odstavku 1 se doda naslednji odstavki:

 

„1ia.  V tej direktivi ,muzej‘ pomeni neprofitno, stalno ustanovo v službi družbe in družbenega napredka, ki je dostopna javnosti za zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične, izobraževalne ali estetske namene ali namene kulturne dediščine in ki jo kot tako priznava država članica.“

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1 i b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) v odstavku 1 se doda naslednji odstavki:

 

„1ib.  V tej direktivi ,zbiratelj‘ pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja z zbiranjem in ohranjanjem strelnega orožja ali streliva za zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične, izobraževalne ali estetske namene ali namene kulturne dediščine in ki jo kot tako priznava država članica.“

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)   izdelovanje, trgovina, izmenjava, posojanje, popravljanje ali predelovanje strelnega orožja;

(i)   izdelovanje, vključno z prirejanjem, razen za zasebno uporabo, ki ne povzroči spremembe njegovega razreda ali podrazreda, ali predelava, trgovina, izmenjava, posojanje ali popravilo strelnega orožja;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)   izdelovanje, trgovina, izmenjava, posojanje, popravljanje ali predelovanje delov strelnega orožja;

(ii)   izdelovanje, vključno z prirejanjem, razen za zasebno uporabo, ki ne povzroči spremembe njegovega razreda ali podrazreda, ali predelava, trgovina, izmenjava, posojanje ali popravilo pomembnih sestavnih delov strelnega orožja;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka d

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 2 – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)   izdelovanje, trgovina, izmenjava ali predelovanje streliva.

(iii)   izdelovanje, razen ročnega polnjenja ali ponovnega polnjenja streliva za zasebno uporabo, vključno s prirejanjem, razen za zasebno uporabo, ki ne povzroči spremembe razreda, ali predelovanje, trgovina ali izmenjava streliva.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka d b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(db) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   V tej direktivi se šteje, da ima oseba prebivališče v državi, ki je navedena v naslovu na listini, v kateri je določen kraj prebivališča, kot je potni list ali osebna izkaznica, ki se ob preverjanju posedovanja ali nabave predloži organom države članice ali trgovcu.“

„3.   V tej direktivi se šteje, da ima oseba prebivališče v državi, ki je navedena v naslovu na listini, v kateri je določen kraj prebivališča, kot je potni list ali osebna izkaznica, ki se ob preverjanju posedovanja ali nabave predloži organom države članice, trgovcu ali posredniku. Če na potnem listu ali osebni izkaznici ni naveden naslov osebe, se država prebivališča določi na podlagi drugega uradnega dokazila o prebivališču, ki ga priznava zadevna država članica.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 2 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.  Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določbo o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo.

"1.  Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določb o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo niti na strožjo nacionalno zakonodajo o nezakoniti prodaji orožja.

Obrazložitev

Ta direktiva mora okrepiti čezmejno sledljivost in preglednost glede posedovanja in prodaje orožja in omogočiti dejaven boj proti nezakoniti trgovini z orožjem.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 91/477/EGS

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se ne uporablja za orožje in strelivo, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo nabavljajo ali posedujejo oborožene sile, policija ali javni organi. Prav tako se ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za orožje in strelivo, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo nabavljajo ali posedujejo nacionalne obrambne sile, policija in drugi javni organi. Pojem „nacionalne obrambne sile“ zajema vse enote, vključno z rezervisti ter prostovoljnimi obrambnimi silami v okviru nacionalnih obrambnih sistemov, ki so pod poveljstvom teh nacionalnih obrambnih sil, vključno z vojsko in sistemi notranje javne varnosti. Prav tako se ta direktiva ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da je vsako strelno orožje ali del, dan v promet, označen in registriran v skladu s to direktivo.

1.  Države članice zagotovijo, da je vsako sestavljeno strelno orožje ali vsak njegov pomembni sestavni del, ki se prodaja ločeno, ki se da v promet, označen in registriran v skladu s to direktivo ali onesposobljen v skladu z določbami za izvajanje člena 10b in registriran v skladu s to direktivo. Kadar je pomembni sestavni del premajhen, da bi ga označili v skladu s to direktivo, ga je treba označiti najmanj s serijsko številko, alfanumerično ali digitalno kodo.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za identificiranje in spremljanje strelnega orožja države članice v času proizvodnje oziroma v času uvoza v Unijo za vsak kos strelnega orožja zahtevajo enotno označevanje, vključno z nazivom proizvajalca, državo ali krajem proizvodnje, serijsko številko in letom proizvodnje, če ni vključeno v serijsko številko. To ne vpliva na morebitno opremljanje z blagovno znamko proizvajalca.

2.  Za identificiranje in spremljanje strelnega orožja ter vsakega pomembnega sestavnega dela, ki se prodaja ločeno, države članice v času proizvodnje ali nemudoma po uvozu tega strelnega orožja ali sestavnega dela v Unijo za vsak kos strelnega orožja in vsak njegov pomembni sestavni del zahtevajo jasno, trajno in enotno označevanje, vključno z nazivom proizvajalca, državo ali krajem proizvodnje, serijsko številko in letom proizvodnje, če ni vključeno v serijsko številko. To ne vpliva na morebitno opremljanje z blagovno znamko proizvajalca in se ne uporablja za strelno orožje ali njegove pomembne sestavne dele, ki se bodisi štejejo za starine v skladu z nacionalno zakonodajo ali so namenjeni osebam, ki so dobile dovoljenje v skladu s prvim ali drugim pododstavkom člena 6, če imajo originalne oznake, ki omogočajo popolno sledljivost. Kadar je pomemben sestavni del premajhen, da bi ga bilo mogoče smiselno označiti z vsemi temi informacijami, ga je treba označiti najmanj s serijsko številko, alfanumerično ali digitalno kodo. Ta zahteva ne velja za strelno orožje ali pomembne sestavne dele, ki se prodajajo ločeno, proizvedene pred ... [datum začetka veljavnosti te direktive o spremembi].

Oznaka mora biti na ležišču naboja strelnega orožja.

Pri sestavljenem strelnem orožju mora biti oznaka na ležišču naboja ali okviru strelnega orožja.

Države članice zagotovijo, da je vsaka posamezna osnovna embalaža popolnega streliva označena tako, da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko, kaliber in vrsto streliva.

Države članice zagotovijo, da je vsaka posamezna osnovna embalaža popolnega streliva označena tako, da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko, kaliber in vrsto streliva. Države članice bodo v ta namen upoštevale določbe Konvencije Združenih narodov o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje z dne 1. julija 1969.

Države članice poleg tega zagotovijo, da je strelno orožje ob prenosu iz državnih zalog v stalno civilno uporabo enotno označeno, da je mogoče hitro identificirati državo tega prenosa.

Države članice poleg tega zagotovijo, da je strelno orožje ob prenosu iz državnih zalog v stalno civilno uporabo opremljeno z enotno oznako, da je mogoče hitro identificirati državo tega prenosa. Strelno orožje razreda A je treba najprej onesposobiti v skladu z določbami za izvajanje člena 10b ali trajno predelati v polavtomatsko strelno orožje v skladu z določbami za izvajanje člena 10ba, razen za prenose na osebe z dovoljenji, izdanimi v skladu s členom 6(1) ali (2).

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice za opravljanje dejavnosti trgovca ali posrednika na svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje najmanj na podlagi preverjene zasebne in poklicne neoporečnosti in usposobljenosti trgovca ali posrednika. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.

3.  Države članice urejajo opravljanje dejavnosti trgovcev ali posrednikov na svojem ozemlju in zanje zahtevajo naslednje ukrepe:

 

(a)   registracijo posrednikov in trgovcev, ki poslujejo na njenem ozemlju;

 

(b)   izdajo licence ali dovoljenja za dejavnosti posrednikov in trgovcev;

 

(c)   preverjanje zasebne in poklicne neoporečnosti ter usposobljenosti zadevnega trgovca ali posrednika, tudi na osnovi preglednosti poslovanja. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zbirki podatkov so za vsako strelno orožje zabeleženi tip, znamka, model, kaliber in serijska številka ter ime in naslov dobavitelja in osebe, ki nabavlja ali poseduje strelno orožje. Evidenca strelnega orožja, vključno z onesposobljenim strelnim orožjem, se hrani, dokler pristojni organi ne izdajo potrdila o uničenju.

V zbirki podatkov so zabeležene vse informacije v zvezi s strelnim orožjem, ki so potrebne za izsleditev in prepoznavanje tega strelnega orožja. Te informacije vključujejo tip, znamko, model, kaliber in serijsko številko ter morebitne predelave ali priredbe v strelno orožje, ki povzroči spremembe njegovega razreda ali podrazreda, vključno s potrjeno onesposobitvijo ali uničenjem strelnega orožja in njegovim datumom, pa tudi ime in naslov dobavitelja in vseh oseb, ki nabavljajo ali posedujejo strelno orožje, vključno z datumom nabave in po potrebi datumom prenehanja posedovanja ali prenosa na drugo osebo, razen če se ta prenos nanaša na strelno orožje, ki je bilo registrirano kot onesposobljeno. Obstoječe evidence v zvezi z vsakim kosom strelnega orožja in osebo, ki ga poseduje, so dostopne vsem pristojnim organom. Vse evidence o strelnem orožju se hranijo v elektronsko dostopni obliki za nedoločen čas.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

 

Vsaka država članica zagotovi, da so registri trgovcev in posrednikov s sedežem na njenem ozemlju povezani z računalniško podprto zbirko podatkov o strelnem orožju.

Vsaka država članica zagotovi, da trgovci in posredniki s sedežem na njenem ozemlju poročajo o transakcijah, ki vključujejo strelno orožje ali njegove pomembne sestavne dele, nacionalnemu pristojnemu organu v obdobju, ki ni daljše od 10 dni.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  v členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„Noben trgovec, posrednik ali druga oseba ne sme prodajati strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov ali streliva ali drugače trgovati z njimi, z njimi razpolagati ali jih prenašati pod katerim koli nazivom na osnovi dovoljenja ali licence pristojnih organov držav članic, na ozemlju katerih ima sedež, razen osebi, ki ima licenco ali dovoljenje za nabavo ali posedovanje tega strelnega orožja, pomembnega sestavnega dela ali streliva.“

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)   člen 4b se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Člen 4b

 

1.   Države članice vzpostavijo sistem za urejanje dejavnosti posrednikov in trgovcev. Tak sistem lahko zajema enega ali več naslednjih ukrepov:

 

(a)   registracijo posrednikov in trgovcev, ki poslujejo na njenem ozemlju;

 

(b)   izdajo licence ali dovoljenja za dejavnosti posrednikov in trgovcev.

 

2.   Sistem iz odstavka 1 zajema vsaj preverjanje zasebne in poklicne neoporečnosti ter usposobljenosti trgovca ali posrednika. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.“

 

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 4ba

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se skrajšanje dolgocevnega strelnega orožja s prilagoditvijo enega ali več njegovih pomembnih sestavnih delov, tako da postane kratkocevno strelno orožje, obravnava kot izdelovanje in je zato nezakonito, razen če ga izvede pooblaščeni trgovec.“

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 3 države članice dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja samo osebam, ki imajo utemeljen razlog in:

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru;

(a)  ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva nabavo, ki ni nakup, in posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru in ta odrasla oseba v skladu s členom 5a prevzame odgovornost za hranjenje; ter

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi, javnemu redu ali javni varnosti; obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

(b)  zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi ali drugim, javnemu redu ali javni varnosti; obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Oseba, ki je pridobila strelno orožje ali strelivo z dedovanjem, mora nemudoma obvestiti pristojni organ matične države članice. Če ni mogoče navesti utemeljenega razloga, se strelno orožje in strelivo, za katerega je potrebno dovoljenje, onesposobi v skladu s to direktivo oziroma proda ali preda pooblaščeni pravni ali fizični osebi.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice lahko za zbiralce orožja vseh razredov iz Priloge I omejijo posedovanje na določeno število strelnega orožja. Ta omejitev ne velja, če je bilo to strelno orožje onesposobljeno v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Zbiranje je lahko utemeljen razlog za nabavo in posedovanje strelnega orožja, če so zbiralci stari najmanj 18 let in zanje ni verjetno, da bi bili nevarni sami sebi, javnemu redu ali javni varnosti. Obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo standardne zdravniške preiskave za izdajo in obnovitev dovoljenja iz odstavka 1 in dovoljenje prekličejo, če kateri koli od pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano, ni več izpolnjen.

Države članice za nabavo in posedovanje strelnega orožja vzpostavijo sistem rednega ali občasnega spremljanja, ki vključuje oceno ustreznih zdravstvenih in psiholoških informacij v skladu z nacionalnim pravom, in dovoljenja prekličejo, če kateri koli od pogojev, na podlagi katerih sta bila nabava ali posedovanje orožja dovoljena, ni več izpolnjen.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se ocena ustreznih zdravstvenih in psiholoških informacij opravi po pravilnem postopku, oseba, ki opravi oceno, ni odgovorna za dejanja osebe, na katero se ocena nanaša.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne smejo prepovedati osebam, ki imajo prebivališče na njihovem ozemlju, posedovanja orožja, ki so ga nabavile v drugi državi članici, razen če ne prepovejo nabave istega orožja na svojem ozemlju.

Države članice ne smejo prepovedati osebam, ki imajo prebivališče na njihovem ozemlju, posedovanja strelnega orožja, ki so ga nabavile v drugi državi članici, razen če prepovejo nabavo iste vrste strelnega orožja na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Države članice določijo pravila o ustreznem nadzoru nad strelnim orožjem in strelivom ter pravila za njuno ustrezno in varno shranjevanje, da se čim bolj zmanjša nevarnost, da bi prišla v roke nepooblaščenim osebam. Shranita se tako, da zanje nista zlahka dostopna na istem mestu. Nadzor v teh primerih pomeni, da ima oseba, ki poseduje strelno orožje ali strelivo, kontrolo nad njima med prevozom in uporabo. Raven nadzora pri ureditvi shranjevanja ustreza razredu zadevnega strelnega orožja.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5b

 

Države članice zagotovijo, da pri nabavi in prodaji strelnega orožja ter njegovih pomembnih sestavnih delov in streliva razredov A, B, C in D iz Priloge I prek sredstev za komuniciranje na daljavo, kakor je določeno v členu 2 Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta(*), pred njihovo dobavo ali najpozneje ob dobavi osebi, ki nabavlja strelno orožje ali njegov pomemben sestavni del ali strelivo, istovetnost in po potrebi dovoljenje te osebe preveri:

 

(a)  pooblaščeni trgovec ali posrednik ali

 

(b)  javni organ ali njegov predstavnik.

 

_____________________

 

* Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse primerne ukrepe za prepoved nabave in posesti strelnega orožja ter streliva, ki spada v razred A, in uničijo vse navedeno strelno orožje, čigar posest pomeni kršitev te določbe, in je bilo zaseženo.

Države članice brez poseganja v člen 2(2) sprejmejo vse primerne ukrepe za prepoved nabave in posesti strelnega orožja in streliva, ki spadata v razred A, in uničijo ali onesposobijo vse navedeno zaseženo strelno orožje in strelivo, katerih posest pomeni kršitev te določbe. Pristojni organi lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih izdajo dovoljenje za tovrstno strelno orožje in strelivo, kadar to ne ogroža javne varnosti, javnega reda ali nacionalne obrambe.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, lahko država članica dovoli, da strelno orožje razreda A, ki so ga nabavili pred [datum začetka veljavnosti te direktive], obdržijo v posesti, če je bilo onesposobljeno v skladu z določbami, s katerimi se prenaša člen 10(b).

Države članice lahko izdajo dovoljenje za strelno orožje in strelivo razreda A muzejem in zbiralcem, če ti pristojnim nacionalnim organom dokažejo, da so sprejeti ukrepi za preprečevanje tveganja za javno varnost ali javni red in da je strelno orožje shranjeno s stopnjo varnosti, ki je sorazmerna s tveganjem, povezanim z nepooblaščenim dostopom do tovrstnega strelnega orožja.

 

 

Države članice vodijo register vseh muzejev in zbiralcev, ki imajo dovoljenje. Ti morajo vzdrževati register vsega strelnega orožja razreda A, ki ga imajo v posesti, register pa je dostopen pristojnim nacionalnim organom. Države članice za muzeje in zbiralce, ki imajo dovoljenje, vzpostavijo ustrezen sistem spremljanja in pri tem upoštevajo vse pomembne dejavnike.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nabava strelnega orožja, njegovih delov in streliva, ki zadeva razrede A, B in C, z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v skladu z opredelitvijo iz člena 2 Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*) je dovoljena samo za trgovce in posrednike ter zanjo velja strog nadzor držav članic.

črtano

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – točka -7 (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 7 – odstavek 4 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-7) v pododstavku 1 člena 7(4) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) redno preverjanje, da te osebe izpolnjujejo pogoje; in“

„(b) preverjanje, da te osebe izpolnjujejo pogoje; in“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7

Direktiva 91/477/EGS

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zgornje meje ne smejo biti daljše od pet let. Dovoljenje se lahko obnovi, če so pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano, še vedno izpolnjeni.

Dovoljenje ne sme trajati več kot pet let, razen če države članice izvajajo sistem stalnega spremljanja iz prvega pododstavka člena 5(2). Dovoljenje se lahko obnovi, če so pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano, še vedno izpolnjeni.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 8 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7a)   člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsak prodajalec, trgovec ali zasebnik obvesti o vsakem prenosu ali izročitvi strelnega orožja, razvrščenega v razred C, organe države članice, v kateri se to opravi, in pri tem navede podrobnosti, s katerimi se lahko določi identiteta strelnega orožja in osebe, ki ga nabavlja. Če ima oseba, ki pridobi takšno strelno orožje, prebivališče v drugi državi članici, to drugo državo članico o nabavi obvestita država članica, v kateri je bilo orožje nabavljeno, in oseba, ki nabavi strelno orožje.“

„2.   Vsak prodajalec, trgovec, posrednik ali zasebnik obvesti o vsakem prenosu ali izročitvi strelnega orožja, razvrščenega v razred C, organe države članice, v kateri se to opravi, in pri tem navede podrobnosti, s katerimi se lahko določi identiteta strelnega orožja in osebe, ki ga nabavlja. Če ima oseba, ki pridobi takšno strelno orožje, prebivališče v drugi državi članici, to drugo državo članico o nabavi obvestita država članica, v kateri je bilo orožje nabavljeno, in oseba, ki nabavi strelno orožje.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=SL)

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7b) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

„Člen 10

Režimi glede nabave in posedovanja streliva so enaki kot za posedovanje strelnega orožja, za katerega je namenjeno strelivo.

Pravila za nabavo streliva in posedovanje streliva, ki vsebuje en sam izstrelek, so enaka kot za strelno orožje, za katerega je strelivo namenjeno. Nabava streliva se dovoli samo osebam, ki imajo dovoljenje za posedovanje strelnega orožja zadevne kategorije, ali osebam, ki imajo dovoljenje v skladu z drugim pododstavkom člena 6.

 

Posredniki in trgovci lahko zavrnejo izvedbo transakcije za nabavo celih nabojev s strelivom ali sestavnih delov streliva, ki se jim zaradi njene narave ali obsega utemeljeno zdi sumljiva, in o njej oz. o vsakem njenem poskusu poročajo pristojnim organom. Posredniki in trgovci ne smejo izvesti transakcije za nabavo strelnega orožja, če v zbirki podatkov, oblikovani v skladu s členom 4(4) ne morejo preveriti istovetnosti kupca, plačila pa se opravijo izključno v gotovini.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, signalnega orožja, rekvizitnega orožja in akustičnega orožja ni mogoče predelati v strelno orožje.

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja in signalnega orožja ni mogoče predelati v strelno orožje.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija bi morala sprejeti tehnične specifikacije za plašilno orožje, signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, s katerimi bo onemogočena njihova predelava v strelno orožje.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 13a, da bi to direktivo dopolnila z določitvijo tehničnih specifikacij za plašilno orožje, signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, s katerimi bo onemogočena njihova predelava v strelno orožje. Komisija prvi delegirani akt sprejme do ... [vstavite datum].

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13b(2).

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice storijo vse potrebno, da pristojni organi lahko preverijo onesposobitev strelnega orožja in tako zagotovijo, da je strelno orožje zaradi opravljenih sprememb nepreklicno neuporabno. Države članice pri navedenem preverjanju zagotovijo, da se izda potrdilo ali drug dokument, s katerim se potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali namesti ustrezna jasno vidna oznako na njem.

1.   Države članice zagotovijo, da je onesposobitev strelnega orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge III.

 

To ne velja za strelno orožje, onesposobljeno pred 8. aprilom 2016, razen če se prenese v drugo državo članico ali da na trg.

 

Onesposobitev strelnega orožja izvajajo javni ali zasebni subjekti ali posamezniki, ki so za to pooblaščeni v skladu z nacionalno zakonodajo.

 

Države članice imenujejo pristojni organ (v nadaljnjem besedilu: subjekt, pristojen za preverjanje), ki preverja, ali je bila onesposobitev zadevnega strelnega orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge III.

 

Kadar je bila onesposobitev strelnega orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge III, subjekt, pristojen za preverjanje:

 

(a)  s skupno enotno oznako označi vse sestavne dele, spremenjene za onesposobitev strelnega orožja; ter

 

(b)  lastniku strelnega orožja izda potrdilo o onesposobitvi.

 

Če je orožje zabeleženo v računalniško podprti zbirki podatkov iz člena 4(4), se onesposobitev vnese v evidenco, ki se nanaša nanj.

 

Države članice lahko na svojem ozemlju uvedejo dodatne ukrepe za onesposobitev strelnega orožja, ki presegajo tehnične specifikacije iz Priloge III.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme standarde in tehnike za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13b(2).

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za spremembo Priloge III, pri čemer se po potrebi upoštevajo morebitni dodatni ukrepi držav članic v skladu s sedmim pododstavkom odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo predloge za skupno enotno oznako in vzorčni certifikat za onesposobljeno strelno orožje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13b(2).

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 b – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.   Komisija do 31. decembra 2016 po posvetovanju z državami članicami in zadevnimi deležniki opredeli, v skladu s katerimi nacionalnimi standardi in tehnikami za onesposobitev, ki so jih države članice uporabljale pred 8. aprilom 2016, je strelno orožje stalno neprimerno za uporabo in neuporabno, in zagotovi priznanje potrjenih onesposobitev, izvedenih v skladu s temi standardi in tehnikami za onesposobitev.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 10ba

 

1.  Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da avtomatskega strelnega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje, od ... [datuma začetka veljavnosti te direktive o spremembi] ni mogoče ponovno predelati v avtomatsko orožje.

 

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 13a, da bi dopolnila to direktivo, v katerih določi tehnične specifikacije za zagotovitev, da polavtomatskega strelnega orožja, ki je bilo predelano iz prvotno avtomatskega orožja, ni mogoče ponovno predelati v avtomatsko orožje. Komisija prvi delegirani akt sprejme do ... [31. decembra 2017].“

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8b)   Člen 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Strelno orožje se lahko brez poseganja v člen 12 prenaša iz ene države članice v drugo samo po postopku, določenem v naslednjih odstavkih. Te določbe se uporabljajo tudi za prenos strelnega orožja, ki sledi prodaji po pošti.“

„1.  Strelno orožje se lahko brez poseganja v člen 12 prenaša iz ene države članice v drugo samo po postopku, določenem v naslednjih odstavkih. Te določbe se uporabljajo tudi za prenos strelnega orožja, ki sledi prodaji prek sredstev za komuniciranje na daljavo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 c (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8c)  V členu 11(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Podatkov iz zadnjih dveh alinej ni treba navesti, kadar prenos poteka med trgovci.“

„Podatkov iz zadnjih dveh alinej ni treba navesti, kadar prenos poteka med trgovci ali posredniki.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 d (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8d)   V členu 11(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3.  Za prenos strelnega orožja, ki ni bojno orožje, ki v skladu s členom 2(2) ni urejeno s to direktivo, lahko vsaka država članica dodeli trgovcem pravico prenosa strelnega orožja z njenega ozemlja trgovcu s sedežem v drugi državi članici, brez predhodnega dovoljenja iz odstavka 2. V ta namen izda dovoljenje, ki velja največ tri leta in ki ga lahko kadarkoli razveljavi ali prekliče z obrazloženo odločitvijo. Listina, ki se sklicuje na to dovoljenje, spremlja strelno orožje, vse dokler to ne pride v namembni kraj. Predložiti ga je treba vedno, kadar to zahtevajo organi držav članic.“

„3.  Za prenos strelnega orožja, ki ni bojno orožje, ki v skladu s členom 2(2) ni urejeno s to direktivo, lahko vsaka država članica dodeli trgovcem ali posrednikom pravico prenosa strelnega orožja z njenega ozemlja trgovcu ali posredniku s sedežem v drugi državi članici, brez predhodnega dovoljenja iz odstavka 2. V ta namen izda dovoljenje, ki velja največ tri leta in ki ga lahko kadarkoli razveljavi ali prekliče z obrazloženo odločitvijo. Listina, ki se sklicuje na to dovoljenje, spremlja strelno orožje, vse dokler to ne pride v namembni kraj. Predložiti ga je treba vedno, kadar to zahtevajo organi držav članic.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 e (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8e)   V členu 11(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pred datumom prenosa trgovec organom države članice, iz katere bo potekal prenos, sporoči vse podatke iz prvega pododstavka odstavka 2. Ti organi izvajajo preglede, po potrebi na kraju samem, da preverijo ujemanje med informacijami, ki jih sporoči trgovec z orožjem, in dejanskimi karakteristikami prenosa. Informacije sporoči trgovec v roku, ki daje na razpolago dovolj časa.“

„Pred datumom prenosa trgovec ali posrednik organom države članice, iz katere bo potekal prenos, sporoči vse podatke iz prvega pododstavka odstavka 2. Ti organi izvajajo preglede, po potrebi na kraju samem, da preverijo ujemanje med informacijami, ki jih sporoči trgovec z orožjem ali posrednik, in dejanskimi karakteristikami prenosa. Informacije sporoči trgovec ali posrednik v roku, ki daje na razpolago dovolj časa.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 f (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8f)   V členu 11(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Te sezname strelnega orožja je treba poslati trgovcem, ki so pridobili dovoljenje za prenos strelnega orožja brez predhodnega dovoljenja po postopku iz odstavka 3.“

„Te sezname strelnega orožja je treba poslati trgovcem ali posrednikom, ki so pridobili dovoljenje za prenos strelnega orožja brez predhodnega dovoljenja po postopku iz odstavka 3.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 g (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8g)  V členu 12(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.  Ne glede na odstavek 1 lahko lovci v zvezi z razredoma C in D in športni strelci v zvezi z razredi B, C in D brez predhodnega dovoljenja posedujejo eno ali več strelnih orožij, razvrščenih v te razrede, med potovanjem skozi dve ali več držav članic z namenom, da ga uporabijo pri svojih dejavnostih, če imajo evropsko dovoljenje za strelno orožje, v katerem je našteto takšno orožje, in če lahko utemeljijo razloge za svoje potovanje, zlasti s predložitvijo povabila.“

„2.  Ne glede na odstavek 1 lahko lovci v zvezi z razredoma C in D in športni strelci v zvezi z razredi A, B, C in D brez predhodnega dovoljenja posedujejo eno ali več strelnih orožij, razvrščenih v te razrede, med potovanjem skozi dve ali več držav članic z namenom, da ga uporabijo pri svojih dejavnostih, če imajo evropsko dovoljenje za strelno orožje, v katerem je našteto takšno orožje, in če lahko utemeljijo razloge za svoje potovanje, zlasti s predložitvijo povabila.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 h (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8h) V členu 12(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice ne smejo pogojevati priznavanja evropskega dovoljenja za strelno orožje s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev.“

„Države članice ne smejo:

 

(a)   pogojevati izdaje ali obnovitve evropskega dovoljenja za strelno orožje s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev, ki presegajo upravne stroške, nastale pri izdaji dovoljenja ter

 

(b)   pogojevati priznavanja evropskega dovoljenja za strelno orožje, neposredno ali posredno, s plačilom kakršnih koli pristojbin ali dajatev ali izdajo kakršne koli upravne odobritve.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8 i (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 12 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(8i)   člen 12(3) se nadomesti z naslednjim:

"3.  Po sporazumih za vzajemno priznavanje nacionalnih listin lahko dve ali več držav članic predvidi režim, ki bo prožnejši od predpisanega v tem členu, za gibanje s strelnim orožjem na svojem ozemlju.

"3.  Po sporazumih za vzajemno priznavanje nacionalnih listin ali z vzajemnim priznavanjem vnosov v računalniško podprte zbirke podatkov iz člena 4(4) lahko dve ali več držav članic predvidi režim, ki bo prožnejši od predpisanega v tem členu, za gibanje s strelnim orožjem na svojem ozemlju.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728)

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 91/477/EGS

Člen 13 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organi držav članic si izmenjujejo informacije o izdanih dovoljenjih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico ter informacije o zavrnitvah izdaje dovoljenja iz člena 7.

4.  Države članice do ... [datum] zagotovijo učinkovito elektronsko izmenjavo informacij v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, neposredno ali prek enotnih kontaktnih točk, o izdanih dovoljenjih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico ter informacij o zavrnitvah izdaje dovoljenja iz člena 7 zaradi varnostnih razlogov ali razlogov, povezanih z zanesljivostjo zadevne osebe, do... [datum].

 

Država članica na zahtevo druge države članice izmenja informacije, ki se nanašajo na oceno morebitnih podatkov iz kazenske evidence oseb, ki vložijo zahtevek za dovoljenje ali ki so jim odobrili izjemo v skladu s členom 6 ali dovoljenje v skladu s členom 7. Kjer je primerno, te informacije zajemajo vse ustrezne odločbe sodnega organa ali pristojnega javnega organa.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 91/477/EGS

Člen 13 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 13a sprejme delegirane akte o načinih izmenjave informacij o izdaji in zavrnitvi izdaje dovoljenja.

5.  Komisija v skladu s členom 13a sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive, in sicer z določitvijo načinov izmenjave informacij o izdanih ali zavrnjenih dovoljenjih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico. Komisija prvi delegirani akt sprejme do ... [vstavite datum].

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Direktiva 91/477/EGS

Člen 13 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 1 – točka 10

Direktiva 91/477/EGS

Člen 13 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 10a(2), 10b(2), 10ba(2) ali 13(5), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 16a

 

1.  Države članice se lahko odločijo, da bodo potrdile dovoljenja za polavtomatsko orožje iz točke 6 ali 7a razreda A, ki je bilo zakonito nabavljeno in registrirano pred ... [datum začetka veljavnosti te direktive o spremembi], ter da jih bodo od tega datuma podaljšale za zakonitega lastnika v skladu z drugimi pogoji iz te direktive, lahko pa tudi dovolijo, da v skladu z direktivo to strelno orožje nabavijo osebe, ki imajo dovoljenje v državi članici.

 

2.  Države članice se lahko odločijo, da bodo športnim strelcem dovolile nabavo in posedovanje polavtomatskega orožja iz točke 6 ali 7a razreda A, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 

(a)  športni strelec sodeluje na strelskih tekmovanjih, ki jih organizira uradna organizacija za športno streljanje, ki jo priznava država članica, ali mednarodno in uradno priznana zveza za športno streljanje; ter

 

(b)  športni strelec je član priznanega strelskega kluba in vsaj 12 mesecev redno vadi streljanje v tarčo.

 

Športni strelci, ki imajo dovoljenje za nabavo in posedovanje polavtomatskega strelnega orožja iz točke 6 ali 7a razreda A, imajo v skladu s členom 12(2) to orožje navedeno v evropskem dovoljenju za strelno orožje.“

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 91/477/EGS

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju te direktive in hkrati z njim, če je primerno, predloge zlasti glede razredov strelnega orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z novimi tehnologijami, kot je tridimenzionalno tiskanje. Prvo poročilo se predloži dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju te direktive, vključno s preverjanjem ustreznosti določb, in hkrati z njim, če je primerno, predloge zlasti glede razredov strelnega orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z izvajanjem sistema evropskega dovoljenja za strelno orožje, oznakami in novimi tehnologijami, kot je vpliv tridimenzionalnega tiskanja. Prvo takšno poročilo se predloži do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive o spremembi].

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 1 – točka 12

Direktiva 91/477/EGS

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [datum] oceni potrebne elemente sistema za izmenjavo informacij v računalniško podprtih zbirkah podatkov iz člena 4(4) med državami članicami. Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.“

Komisija do ... [datum] oceni potrebne elemente sistema za izmenjavo informacij v računalniško podprtih zbirkah podatkov iz člena 4(4) med državami članicami, vključno s tem, ali je izvedljivo, da bi državam članicam omogočili dostop do tega sistema. Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.“

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred A – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje;

6.  Avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje, razen če je Komisija sprejela tehnične specifikacije iz člena 10ba; v tem primeru to ne bo veljalo za strelno orožje, predelano v skladu z navedenimi zahtevami;

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred A – točka 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Polavtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v avtomatsko strelno orožje;

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred A – točka 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred A – točka 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo in napravo za polnjenje z eno ali več naslednjimi značilnostmi:

 

(a)  dolgocevno strelno orožje (tj. strelno orožje, ki je bilo prvotno namenjeno streljanju z rame), katerih dolžina se lahko zmanjša na manj kot 60 cm, ne da bi se zmanjšala funkcionalnost, z zložljivim ali teleskopskim kopitom;

 

(b)  strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja, če je naprava za polnjenje z več kot 20 naboji del strelnega orožja ali se vanj vstavi;

 

za nabavo naprave za polnjenje je treba ob nabavi predložiti ustrezno dovoljenje za strelno orožje;

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred A – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Strelno orožje iz točk od 1 do 7 po onesposobitvi.“

8.  Strelno orožje, uvrščeno v ta razred, potem ko je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.“

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred B – točka 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)   v razredu B se doda naslednja točka:

 

„6a.  Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno orožju z avtomatskim mehanizmom.“

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred B – točka 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib)   v razredu B se doda naslednja točka:

 

„6b.  Polavtomatsko strelno orožje z robnim vžigom kalibra .22 ali manj.“

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i c (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred B – točka 6 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ic)   v razredu B se doda naslednja točka:

 

„6c. Strelno orožje, uvrščeno v ta razred, potem ko je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.“

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka iii

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred C – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Plašilno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje ter replike

5.   Strelno orožje, uvrščeno v ta razred, potem ko je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka iii

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred C – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.   Strelno orožje, ki spada v razred B in točke od 1 do 5 razreda C, po onesposobitvi.“

črtano

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 1 – točka 13 – točka a – točka iii a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del II – točka A – razred D

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(iiia)  v razredu D se besedilo pod naslovom nadomesti z naslednjim:

Enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi.

Enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi, tudi tisto, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 1 – točka 14 – točka b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del III – pododstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  v prvem pododstavku se doda naslednja točka:

 

„(ca) so onesposobljeno strelno orožje, če je bilo onesposobljeno:

 

(i)  v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge III; ali

 

(ii)  pred ... [datum začetka uporabe te direktive o spremembi] v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403; ali

 

(iii)  pred 8. aprilom 2016:

 

– v skladu z nacionalnimi standardi in tehnikami za onesposobitev, ki jih uporabljajo države članice in ki jih je vzpostavila Komisija v skladu s členom 10(2b); ali

 

– v skladu z nacionalnimi standardi in tehnikami za onesposobitev, ki jih uporabljajo države članice, če onesposobljeno strelno orožje ni preneseno v drugo državo članico ali dano na trg; ali

 

– v skladu s postopkom izreza odprtine skozi steno, tako da je bila skozi steno ležišča naboja izrezana odprtina širine najmanj 4 mm in vzdolž v cev najmanj 50 % dolžine cevi ter je bila cev varno pritrjena ali privarjena na ležišče zaklepa/boben in predelava za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem negorljivega pogonskega sredstva ni možna;“

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 1 – točka 14 – točka b

Direktiva 91/477/EGS

Priloga I – del III – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe  

so zasnovani za reševanje ljudi, klanje živali, ribolov s harpuno ali za industrijske oziroma tehnične namene, če se lahko uporabijo samo za navedeni namen;

(b) so zasnovani za plašenje, signaliziranje, reševanje ljudi, klanje živali ali ribolov s harpuno, za industrijske oziroma tehnične namene ali za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem stisnjenega zraka ali drugega plina, ki ne nastane z delovanjem gorljivega pogonskega sredstva, ali so zasnovani kot katere koli naprave airsoft ali zračne puške, iz katerih je mogoče izstreliti le majhen plastičen izstrelek z omejeno energijo, če se lahko uporabijo samo za navedeni namen in jih ni mogoče predelati tako, da bi iz njih lahko izstrelili šibre, krogle ali izstrelke z delovanjem gorljivega pogonskega sredstva;

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 1 – točka 14 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga II – točka f

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(14a)  v Prilogi II se točka (f) nadomesti z naslednjim:

“(f)  izjave:

“(f)  izjave:

"Za pridobitev pravice do potovanja v drugo državo članico z enim ali več kosi strelnega orožja iz razreda B, C ali D, navedenega v tem dovoljenju, je treba pridobiti eno ali več predhodnih ustreznih dovoljenj od države članice, ki se jo namerava obiskati. To ali ta dovoljenja se lahko vpišejo na to dovoljenje.

"Za pridobitev pravice do potovanja v drugo državo članico z enim ali več kosi strelnega orožja iz razreda A, B, C ali D, navedenega v tem dovoljenju, je treba pridobiti eno ali več predhodnih ustreznih dovoljenj od države članice, ki se jo namerava obiskati. To ali ta dovoljenja se lahko vpišejo na to dovoljenje.

Zgoraj omenjeno predhodno dovoljenje načeloma ni potrebno za potovanje s strelnim orožjem iz razreda C ali D za lovske namene ali s strelnim orožjem iz razreda B, C ali D z namenom sodelovati pri športnem streljanju, če ima potnik dovoljenje za strelno orožje in lahko utemelji razlog za to potovanje."

Zgoraj omenjeno predhodno dovoljenje načeloma ni potrebno za potovanje s strelnim orožjem iz razreda C ali D za lovske namene ali s strelnim orožjem iz razreda A, B, C ali D z namenom sodelovati pri športnem streljanju, če ima potnik dovoljenje za strelno orožje in lahko utemelji razlog za to potovanje."

Kadar je država članica v skladu s členom 8(3) obvestila drugo državo članico, da je posedovanje določenega strelnega orožja iz razreda B, C ali D prepovedano ali je zanj treba pridobiti dovoljenje, je treba dodati eno od naslednjih izjav:

Kadar je država članica v skladu s členom 8(3) obvestila drugo državo članico, da je posedovanje določenega strelnega orožja iz razreda A, B, C ali D prepovedano ali je zanj treba pridobiti dovoljenje, je treba dodati eno od naslednjih izjav:

"Potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) se prepove."

"Potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) se prepove."

"Za potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) je treba pridobiti dovoljenje."

"Za potovanje v … (zadevno/-e državo/-e) s strelnim orožjem … (navedba orožja) je treba pridobiti dovoljenje."

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 1 – točka 14 b (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga III (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

(14a) doda se naslednja priloga:

„Priloga III

Tehnične specifikacije za onesposobitev strelnega orožja

Ukrepi za onesposobitev, ki se izvedejo, da bi postalo strelno orožje nepreklicno neuporabno, so opredeljeni na podlagi treh preglednic:

v preglednici I so navedene različne vrste strelnega orožja;

v preglednici II so opisani ukrepi, ki jih je treba izvesti, da bi vsak bistven sestavni del strelnega orožja postal nepreklicno neuporaben;

v preglednici III je določeno, katere ukrepe za onesposobitev je treba izvesti za različne vrste strelnega orožja.

PREGLEDNICA I: Seznam vrst strelnega orožja

VRSTE STRELNEGA OROŽJA

1

Pištole (enostrelne, polavtomatske)

2

Revolverji (vključno z revolverji s polnjenjem iz bobna)

3

Enostrelno dolgocevno strelno orožje (polnjenje brez preloma)

4

Strelno orožje na prelom (npr. z gladko cevjo, z risano cevjo, kombinirano, s padajočim/vrtljivim bločnim zaklepom, kratko- in dolgocevno strelno orožje)

5

Repetirno dolgocevno strelno orožje (z gladko cevjo, z risano cevjo)

6

Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje (z gladko cevjo, z risano cevjo)

7

(Popolnoma) avtomatsko strelno orožje: npr. nekatere jurišne puške, kratke avtomatske puške, popolnoma avtomatske pištole (ne mitraljezi s posadko)

8

Strelno orožje, ki se polni od spredaj

PREGLEDNICA II: Posebni ukrepi po sestavnih delih

SESTAVNI DEL

POSTOPEK

1. CEV

1.1. Če je cev pritrjena na okvir (1), jo povežite s sprožilnim mehanizmom z zatičem iz utrjenega jekla (premer > 50 % ležišča naboja, najmanj 4,5 mm) skozi ležišče naboja in okvir. Zatič mora biti zavarjen (2).

 

1.2. Če je cev prosta (ni pritrjena), izrežite vzdolžno odprtino po celotni dolžini stene ležišča naboja (širina > ½ kalibra in največ 8 mm) in trdno privarite čep ali palico v cev od začetka ležišča naboja (L ≥ ⅔ dolžine cevi). Pri gladkih ceveh je treba le ležišče naboja trajno zamašiti s čepom, ki je enako dolg kot ležišče naboja.

 

1.3. V prvo tretjino cevi iz smeri ležišča naboja bodisi izvrtajte luknje (premer lukenj mora znašati najmanj ⅔ premera izvrtine cevi pri orožju z gladko cevjo in cel premer izvrtine cevi pri vsem drugem orožju; eno za drugo, 3 pri kratkocevnem in 6 pri dolgocevnem orožju), ali izrežite za ležiščem naboja V-utor (s kotom 60 ± 5°), da je na tem mestu cev odprta, ali izrežite za ležiščem naboja vzdolžno odprtino (širina 8–10 mm ± 0,5 mm, dolžina ≥ 52 mm) na enakem položaju kot luknje, ali pa izrežite vzdolžno odprtino (širina 4–6 mm ± 0,5 mm od ležišča naboja do ustja cevi, razen na dolžini 5 mm na ustju.

 

1.4. Pri ceveh s podajalnikom nabojev odstranite podajalnik nabojev.

 

1.5. Preprečite odstranitev cevi z okvirja z zatičem iz utrjenega jekla ali varjenjem.

 

1.6. Namestite palico v prehodni konus cevi (L ≥ ⅔ dolžine cevi). Zavarite v prehodni konus. Pripnite cev (prek prehodnega konusa) na okvir in zavarite zatič. Zvrtajte luknjo ⅔ premera izvrtine cevi v prvi tretjini cevi od prehodnega konusa in zavarite palico na cev skozi izvrtano luknjo.

2. ZAKLEPIŠČE, GLAVA ZAKLEPIŠČA

2.1. Odstranite ali skrajšajte udarno iglo.

 

2.2. Strojno obdelajte čelni del glave zaklepišča pod kotom najmanj 45 stopinj in na površini, večji od 50 % čelnega dela zaklepišča.

 

2.3. Zavarite luknjo za udarno iglo.

3. BOBEN

3.1. Odstranite vse notranje stene iz bobna vzdolž najmanj ⅔ njegove dolžine s krožno strojno obdelavo 50 % premera ležišča naboja.

 

3.2. Če je mogoče, z varjenjem preprečite odstranitev bobna iz okvira ali za preprečitev odstranitve uporabite primerne ukrepe, kot je spajanje.

4. ZAKLEP

4.1. Strojno obdelajte ali odstranite več kot 50 % čelnega dela zaklepišča pod kotom od 45 do 90 stopinj.

 

4.2. Odstranite ali skrajšajte udarno iglo.

 

4.3. Strojno obdelajte in zavarite luknjo za udarno iglo.

 

4.4. S strojno obdelavo odstranite vsaj ⅔ blokirnih ušesc z zaklepa.

 

4.5. Kjer je primerno, strojno obdelajte notranji del zgornjega sprednjega roba izvlečnika v zaklepu pod kotom 45 stopinj.

5. OKVIR (PIŠTOLE)

5.1. Odstranite podajalnik nabojev.

 

5.2. Strojno odstranite vsaj ⅔ vodil zaklepa na obeh straneh okvirja.

 

5.3. Zavarite blokado zaklepa ali uporabite primerne ukrepe, če varjenje ni možno.

 

5.4. Z varjenjem, spajanjem ali uporabo primernih ukrepov, če to dvoje ni možno, preprečite razstavljanje pištol s polimernim okvirjem.

6. AVTOMATSKI SISTEM

6.1. Z rezanjem ali varjenjem uničite bat in plinski sistem.

 

6.2. Odstranite zaklepišče in ga nadomestite z jeklenim kosom, ki ga zavarite, ali zmanjšajte zaklepišče za najmanj 50 %, ga zavarite in odrežite blokirna ušesca z glave zaklepišča.

 

6.3. Zavarite skupaj sprožilni mehanizem in ga, če je mogoče, privarite na okvir. Če varjenje v okvirju ni mogoče, odstranite vžigalni mehanizem in na primeren način zapolnite prazen prostor (na primer zalepite prilegajoč kos polnila z epoksidno smolo).

7. UKREP

7.1. Strojno obdelajte konus pod kotom najmanj 60 stopinj (kot konice) tako, da znaša premer osnove najmanj 1 cm oziroma je enak premeru čelne strani zaklepa.

 

7.2. Odstranite udarno iglo, povečajte luknjo za udarno iglo na premer najmanj 5 mm in zavarite luknjo za udarno iglo.

8. NABOJNIK (kjer je primerno)

8.1. Privarite nabojnik ali uporabite primerne ukrepe, odvisno od vrste orožja, da se prepreči odstranitev nabojnika.

 

8.2. Če nabojnik manjka, z varjenjem nakopičite material na kraju namestitve nabojnika ali blokirajte zaklep nabojnika, da se trajno onemogoči vstavljanje nabojnika.

 

8.3. Skozi nabojnik, ležišče naboja in okvir vstavite zatič iz utrjenega jekla. Pritrdite ga z varjenjem.

9. POLNJENJE OD SPREDAJ

9.1. Odstranite ali zavarite izpuste, zavarite odprtine.

10. MODERATOR ZVOKA

10.1 Če je moderator zvoka sestavni del orožja, preprečite njegovo odstranitev s cevi z zatičem iz utrjenega jekla ali varjenjem.

 

10.2. Odstranite vse notranje dele moderatorja in njihova pritrdišča, tako da ostane samo cev. V ohišje blizu točke, kjer je moderator zvoka pritrjen na cev, izvrtajte dve luknji s premerom 5 mm.

Trdota vložkov

Palica ali zatič iz utrjenega jekla

PREGLEDNICA III: Posebni postopki za pomembne sestavne dele vsake vrste strelnega orožja

TIP

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTOPEK

Pištole (razen avtomatskih)

Revolverji

Enostrelno dolgocevno strelno orožje (polnjenje brez preloma)

Strelno orožje s polnjenjem na prelom (z gladko cevjo, z risano cevjo, kombinirano)

Repetirno dolgocevno strelno orožje (z gladko cevjo, z risano cevjo)

Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje (z gladko cevjo, z risano cevjo)

Avtomatsko strelno orožje: jurišne puške, (kratke) avtomatske puške

Strelno orožje, ki se polni od spredaj

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 in 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (za avtomatske pištole)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

5.4

X (polimerni okvir)

 

 

 

 

 

X (za avtomatske pištole)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ali 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (cev nabojnika)

X (cev nabojnika)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Cev je pritrjena na okvir z vijačenjem, spenjanjem ali drugim postopkom.

(2)  Varjenje je proizvodni ali oblikovni postopek, ki povezuje materiale, običajno kovine ali termoplaste, tako da povzroči zlitje.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [3 mesece po objavi te direktive v UL]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te direktive o spremembi]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih ukrepov.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

V Evropski uniji sta nabava in posedovanje strelnega orožja zakonsko urejena od leta 1991 z Direktivo 91/477/EGS, ki je bila spremenjena leta 2008. Ta direktiva določa pravila glede označevanja in sledljivosti strelnega orožja ter pogoje, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati, če želijo nabaviti in posedovati strelno orožje.

Pomembno se je zavedati, da velika večina zakonito posedovanega strelnega orožja v EU ni nevarna za javnost.

Čeprav je uporaba zakonito nabavljenega strelnega orožja pri zločincih in teroristih omejena, obstajajo zabeleženi primeri. Na primer, strelno orožje, uporabljeno v napadih na sedež revije Charlie Hebdo v Parizu, je bilo zakonito kupljeno v državi članici po tem, ko je bilo predelano v akustično orožje za streljanje s slepimi naboji in za katero po zakonodaji te države članice, dokler ni bila nedavno spremenjena, dovoljenje ni bilo potrebno. Nato je bilo to orožje ponovno predelano v delujoče prepovedano strelno orožje.

Zaradi tega se je Evropska komisija lotila pregleda direktive o strelnem orožju. Podala je številne predloge, ki znatno spreminjajo področje uporabe in zahteve direktive, ne da bi predložila oceno učinka, ki bi lahko pomagala pojasniti razloge za te predloge ter dokaze, na katerih temeljijo. Ker ni bila opravljena, je to povzročilo veliko zaskrbljenost lastnikov zakonito nabavljenega strelnega orožja iz več različnih področij. Jasno je, da so številni deležniki zaskrbljeni zaradi nejasnosti nekaterih predlogov in morebitnih posledic za zakonite lastnike.

Poročevalka se je zato skušala čim širše in čim bolj pregledno posvetovati, da bi zagotovila, da bi njeno poročilo obravnavalo dejanske težave, ter da bi omejila nepotrebne neželene posledice. Predlaga ohranitev sedanjega stanja, če ni dovolj dokazov, ki bi upravičevali spremembe.

Komisija pa je na isti dan, ko je začela pregled direktive, sprejela tudi uredbo o onesposobitvi. Deležniki iz številnih držav članic so izrazili zaskrbljenost, da bodo organi kazenskega pregona zaradi nove uredbe težje preverili, ali je bilo strelno orožje pravilno onesposobljeno.

Onesposobljeno strelno orožje ali replike se zakonito uporabljajo v filmski industriji in vojaških uprizoritvah. Poročevalka je na podlagi izmenjave mnenj s strokovnjaki ugotovila, da v praksi strokovnjaki različno uporabljajo pojem „onesposobljeno“. Zaradi jasnosti se pojem onesposobljeno strelno orožje za namene tega predloga razume kot strelno orožje, ki je trajno neuporabno.

Zato poročevalka meni, da je treba doseči ravnotežje med spremembami direktive in pravico do lastništva nekaterih vrst strelnega orožja, in sicer s tveganju prilagojenimi kontrolami.

1. Opredelitev strelnega orožja

Poročevalka predlaga, da se uporabi pristop, ki temelji na pomembnih sestavnih delih, tako da se vsaka naprava, katere pomembni sestavni del je enak kot pri strelnem orožju, opredeli kot strelno orožje.

Replike in signalno orožje ne štejejo za strelno orožje, razen če jih je mogoče vanj predelati ali vsebujejo enak pomembni sestavni del.

2. Orožje za streljanje s slepimi naboji

Poročevalka predlaga, da se strelno orožje, ki je bilo predelano v orožje za streljanje s slepimi naboji, ohrani v opredelitvi svojega prvotnega razreda.

3. Nabojniki

Poročevalka je prejela mnenja manjšega števila strokovnjakov, da bi se nabojnike lahko nadzorovalo, in sicer tako, da se nabojniki določijo za „pomembne sestavne dele“ strelnega orožja. Poročevalka ima resne pomisleke glede tega pristopa in je prejela številna druga mnenja o tem, da so nabojniki sorazmerno enostavni, kar pomeni, da jih je razmeroma enostavno proizvesti, ter o količini nabojnikov, ki jih imetniki strelnega orožja že zakonito posedujejo in so v veliki meri zamenljivi. Učinkovitost tega ukrepa torej ni jasna, zato poročevalka ni predlagala vključitve nabojnikov med „pomembne sestavne dele“.

4. Izmenjava informacij

Nekateri organi kazenskega pregona so predlagali izboljšave pri izmenjavi informacij. Poročevalka predlaga, da evidence postanejo neposredno dostopne prek interoperabilnih sistemov.

5. Shranjevanje

Poročevalka ugotavlja, da ima večina držav članic že vzpostavljena pravila o shranjevanju strelnega orožja, zato priporoča, da se to v direktivi formalno opredeli in da se pri zahtevah v zvezi s shranjevanjem upoštevata narava in razred strelnega orožja.

6. Zdravniške preiskave

Poročevalka meni, da so na področju zdravniških preiskav mogoče številne izboljšave prvotnega predloga Komisije, ki odražajo različne primere dobre prakse v državah članicah. Poročevalka predlaga, da države članice vzpostavijo sistem za preglede bodisi v obliki rednega ocenjevanja ali neprekinjenega procesa spremljanja.

7. Posebni primeri

Poročevalka predlaga, da se ponovno uvede obstoječa določba v členu 6, na podlagi katere lahko države članice v posebnih okoliščinah nekaterim osebam dovolijo posedovanje strelnega orožja razreda A. Zaveda se, da obstajajo organizacije, ki to dovoljenje potrebujejo, kot so orožarji, preizkuševalnice, proizvajalci, forenzični strokovnjaki in v nekaterih primerih osebe iz filmskih produkcij ter osebe, ki potrebujejo strelno orožje za samoobrambo. Predlaga, da se ta dovoljenja izdajo za vsak primer posebej, so strogo omejena in odobrena le, kadar to ni v nasprotju z javno varnostjo.

Predlaga tudi, da se dovoljenja za zgodovinske namene strožje opredelijo in podelijo samo, če so bili vzpostavljeni ustrezni varnostni ukrepi in po presoji države članice za vsak primer posebej.

8. Spletna prodaja

Poročevalka predlaga, da se prodaja na daljavo dovoli samo pod pogojem, da se strelno orožje, pomembni sestavni deli ali strelivo dokončno izroči samo, če so bili opravljeni potrebni pregledi.

9. Uredba o onesposobitvi

Strokovnjaki se pri izvajanju nove izvedbene uredbe o onesposobitvi, ki bo začela veljati 8. aprila, srečujejo s številnimi tehničnimi vprašanji. Poročevalka predlaga različne načine za obravnavo tega vprašanja bodisi s podrobnimi predlogi sprememb k izvedbeni uredbi, na podlagi pregleda že obstoječih standardov ali s posebnim predlogom sprememb za onesposobljeno strelno orožje in tehničnimi opredelitvami sestavljanja in spajanja.

10. Strelivo

Poročevalka predlaga, da bi se za nadzor streliva uporabila že sprejeta zakonodaja za nadzor predhodnih sestavin za eksplozive, in sicer, da bi bilo treba poročati o sumljivih nakupih velikih količin streliva. V okviru prizadevanj za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene uporabe zakonito posedovanega strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov in streliva ta obveznost pomaga odpraviti tveganja, povezana z možnostjo nabave streliva brez pregledov.

11. Strelno orožje razreda A in B

Poročevalka meni, da bi predlog Komisije o prerazporeditvi „polavtomatskega strelnega orožja za civilno uporabo, ki je podobno orožju z avtomatskim mehanizmom“ v razred A povzročil veliko praktičnih težav pri izvajanju, nekatere države članice pa so v preteklosti ta pristop že preizkusile in zavrnile.

MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 56(3) poslovnika Evropskega parlamenta,

ki ga je v imenu skupine ENF vložila poslanka Mylène Troszczynski

ob upoštevanju, da:

– je sprememba Direktive 91/477/EGS nelegitimna, ker ni v sorazmerju z zastavljenima ciljema boja proti islamističnim terorističnim skupinam, ki izvajajo napade v Evropi, in ukinjanja njihovih privilegiranih virov za oskrbo s strelnim orožjem;

– je predlog za spremembo Direktive 91/477/EGS nepotreben, ker ni usmerjen proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem, ki na območju držav članic schengenskega območja eksponencialno raste;

– je sprememba Direktive 91/477/EGS nenatančna in ne daje ustreznih odgovorov na vprašanja, ki so ključna za nacionalno in mednarodno varnost in zaščito, zaradi česar se širijo dejavnosti islamističnih teroristov;

– je sprememba Direktive 91/477/EGS nepravična, saj zgolj omejuje državljanske svoboščine poštenih ljudi, ki želijo pridobiti ali posedovati strelno orožje: ta postopek pa je že sedaj močno reguliran;

– je predlog za spremembo Direktive 91/477/EGS nesorazmeren za sektorje gospodarstva, kulture in športa, ki so povezani s strelnim orožjem in bodo občutili posledice slabo pripravljene zakonodaje, pripravljene brez vsakršne resne analize učinka.

Skupina ENF se ne strinja z delom odbora IMCO in bo nasprotovala spremembi Direktive 91/477/EGS, ker meni, da je v sedanji obliki povsem ustrezna.

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (*) (18.5.2016)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
(COM(2015)0750 – C80358/2015 – 2015/0269(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Bodil Valero

(*) Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Nabavo, posest in uvoz/izvoz strelnega orožja za civilno uporabo ureja obsežen regulativni okvir EU, določen v Direktivi 91/477/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/51/ES. Namen direktive je bil uvesti minimalne standarde za označevanje, skladiščenje, izdelavo, registracijo in onesposobitev strelnega orožja ter trgovino z njim, kot tudi opredeliti pojme in določiti kazniva dejanja.

Kljub strožji zakonodaji je v EU nasilje, povezano z orožjem, še vedno velika grožnja. Svet za notranje zadeve je v izjavi z dne 29. avgusta 2015 pozval k nujnim ukrepom na področju onesposobitve strelnega orožja, da bi kriminalcem preprečili njegovo ponovno usposobitev in uporabo. Ponovno je pozval k reviziji direktive o strelnem orožju in skupnemu pristopu na področju onesposobitve, da bi okrepili sledljivost v veljavni zakonodaji ter odpravili vrzeli in pomanjkljivosti pri njenem izvajanju na nacionalni ravni.

V poročilu o izvajanju direktive o strelnem orožju so opredeljene tudi ovire za sledljivost strelnega orožja, ki izhajajo iz razlik med državami članicami. Komisija je v svojem predlogu predlagala spremembe veljavne zakonodaje v številnih točkah, kot so:

•  skupni standardi EU za onesposobitev;

•  skupna pravila EU za označevanje strelnega orožja, da bi izboljšali njegovo sledljivost;

•  boljša izmenjava podatkov med državami članicami, na primer kadar drug nacionalni organ zavrne dovoljenje za lastništvo strelnega orožja, in obveznost medsebojne povezanosti nacionalnih registrov orožja;

•  skupna merila glede plašilnega orožja (npr. signalne bakle in rakete ter startne pištole), da bi preprečili njihovo predelavo v popolnoma delujoče strelno orožje;

•  strožja pravila glede nabave strelnega orožja prek spleta, da bi preprečili nabavo strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov ali streliva prek interneta;

•  strožja pravila za prepoved nekaterega polavtomatskega strelnega orožja, ki ga fizične osebe ne smejo posedovati, tudi če je bilo nepreklicno onesposobljeno;

•  strožji pogoji glede prometa onesposobljenega strelnega orožja;

•  strožji pogoji za zbiratelje, da bi omejili tveganje prodaje kriminalcem.

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 15. februarja 2016 organiziral mini posvetovanje, da bi preučil točke, ki bi se jih dalo izboljšati v okviru veljavne direktive, ter razjasnil ustrezno raven usklajenosti na ravni EU.

Povabljeni strokovnjak za strelno orožje je predvsem poudaril, da predelano in ponovno usposobljeno strelno orožje predstavlja grožnjo ter da bi bilo treba določiti visoke skupne standarde za onesposobitev v EU. Poudaril je tudi, da mora biti vsak pomemben sestavni del strelnega orožja označen, da se ga lahko v primeru kraje ali izgube izsledi. Strokovnjak je opozoril, da je splošna prepoved polavtomatskega strelnega orožja na podlagi merila „podobnosti“ problematična in da je v državah članicah ni mogoče izvajati.

Drug povabljeni strokovnjak za dovoljenja in zdravniške preiskave je povedal, da je za izdajo dovoljenja za strelno orožje treba opraviti osnovni zdravniški pregled (tako telesne sposobnosti kot duševnega zdravja) in redne nadaljnje preglede.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja pozdravlja revizijo direktive, saj se bodo lahko odpravile pomanjkljivosti veljavne zakonodaje in se bo povečala varnost evropskih državljanov. Pripravljavka mnenja zato podpira večino predlogov v predlogu Komisije. Meni pa, da je treba nekatere dele spremeniti, da bi bila nova zakonodaja razumljiva, učinkovita, uravnotežena in sorazmerna.

Poleg tega želi pripravljavka mnenja poudariti, da ta direktiva, čeprav je njen namen povečati varnost državljanov, ne obravnava nezakonitega orožja ter z njim povezanega organiziranega kriminala in teroristične dejavnosti, ki sta le dve izmed težav, povezanih z orožjem. Gre bolj za preprečevanje, da bi se zakonito strelno orožje znašlo na črnem trgu, ter za preprečevanje strelskih napadov, samomorov, umorov in nesreč s strelnim orožjem.

Pripravljavka mnenja obžaluje, da Komisija ni vnaprej predložila ocene učinka, v kateri bi lahko na primer opredelila vrste in količine strelnega orožja, na katerega vpliva predlog, da bi Parlament na podlagi ustreznih informacij lažje zavzel stališče o zadevi.

Pripravljavka mnenja na podlagi teh vidikov predlaga spremembe, ki zadevajo zlasti:

1.  področje uporabe direktive (ki bi zajemalo ne le strelno orožje, temveč tudi njegove pomembne sestavne dele in strelivo);

2.  označevanje pomembnih sestavnih delov;

3.  onesposobitev strelnega orožja;

4.  izmenjavo informacij med državami članicami;

5.  prodajo na daljavo;

6.  preiskave primernosti prosilcev za dovoljenje;

7.  dodatne varnostne ukrepe.

Komisija želi s svojim predlogom spremeniti Prilogo I k direktivi, tako da se v razred A dodata „avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje“ in „strelno orožje iz točk 1 do 7 po onesposobitvi“, s čimer bi se tovrstno strelno orožje prepovedalo. Pripravljavka mnenja to določbo podpira.

Poleg tega želi Komisija premakniti razred B7, tj. „polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju“, v razred A. Pripravljavka mnenja ugotavlja, da ta določba v svoji sedanji obliki ni niti razumljiva niti izvedljiva v praksi, saj ne razlikuje med fizično podobo in tehničnimi značilnostmi. Odločilen ne bi smel biti zgolj videz orožja, temveč zlasti tehnične značilnosti, kot so energija vzbujanja strelnega orožja, njegov kaliber in možnost pritrditve velikega nabojnika, ali druge značilnosti, za katere ni utemeljenega razloga, kot so ročaj pištole, zložljivo kopito, hladilni sistemi itd. Pripravljavka mnenja poziva Komisijo, naj ponovno preuči to točko svojega predloga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V odgovor na nedavna teroristična dejanja, ki so razkrila vrzeli v izvajanju Direktive št. 91/477/EGS, predvsem glede onesposobitve orožja, možnosti za predelavo in pravil za označevanje, je bilo v Evropski agendi za varnost, sprejeti aprila 2015, in v izjavi Sveta za notranje zadeve z dne 29. avgusta 2015 pozvano k pregledu navedene Direktive in skupnemu pristopu na področju onesposobitve strelnega orožja, da bi preprečili ponovno usposobitev in uporabo s strani kriminalcev.

(2)  Razlog za predloge sprememb Direktive Sveta št. 91/477/EGS ne bi smel biti nakazovanje kakršne koli povezave med nedavnimi terorističnimi napadi ter zakonito uporabo in posedovanjem orožja v Uniji, kot zlasti velja za lovce, osebe, ki so športni strelci, in zbiratelje. Proizvodnja, trgovina ter posedovanje in uporaba orožja in streliva so zakonite dejavnosti večjega rekreativnega, športnega in ekonomskega pomena ter so pomembni za ustvarjanje delovnih mest in blaginje v Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Podatki se hranijo in izmenjujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_____________________

 

1a  Uredba (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov) ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L ...).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Glede nekaterih vprašanj v Direktivi št. 91/477/EGS je potrebno nadaljnje izboljšanje.

(3)  Glede nekaterih vprašanj v Direktivi 91/477/EGS je potrebno nadaljnje sorazmerno izboljšanje, da bi se borili proti trgovini z orožjem za uporabo pri kaznivih ali terorističnih dejanjih ter spodbujali usklajeno izvajanje v državah članicah.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, ki imajo v posesti strelno orožje razreda A, ki je bilo nabavljeno pred začetkom veljavnosti te direktive, bi moralo biti omogočeno, da navedeno strelno orožje obdržijo v posesti, če imajo za to dovoljenje zadevne države članice in če je bilo navedeno orožje onesposobljeno.

(4)  Organom in osebam, kot so muzeji in zbiratelji, ki se ukvarjajo s kulturnimi, zgodovinskimi, znanstvenimi, tehničnimi ali izobraževalnimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, bi moralo biti omogočeno, da strelno orožje razreda A obdržijo v posesti in ga pridobijo, če imajo za to dovoljenje zadevne države članice in če so ti organi ali osebe sprejele potrebne ukrepe za preprečevanje tveganja za javno varnost, tudi z varnim shranjevanjem. Pri izdaji tega dovoljenja bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine, tudi naravo in namen zbiranja.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker je bilo v opravljeni oceni ugotovljeno, da so zbiralci lahko morebiten vir nedovoljene trgovine z orožjem, bi morali biti zajeti v tej direktivi.

črtano

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi preprečili zlorabo strelnega orožja, je treba v to direktivo vključiti minimalne zahteve za njegovo varno shranjevanje. Države članice bi morale zagotoviti, da se od vsake osebe, ki zakonito nabavi ali poseduje strelno orožje ali strelivo, zahteva, da sprejme razumne previdnostne ukrepe, s katerimi zagotovi, da sta orožje in strelivo varna pred izgubo ali krajo in da nista dostopna tretjim osebam.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Glede na visoko tveganje ponovne usposobitve slabo onesposobljenega orožja in, da bi povečali varnost po vsej EU, bi moralo biti v tej direktivi zajeto onesposobljeno orožje. Poleg tega bi bilo treba za najnevarnejše strelno orožje uvesti strožja pravila, s katerimi bi bilo zagotovljeno, da tega strelnega orožja ni dovoljeno imeti v lasti ali trgovati z njim. Navedena pravila bi se morala za strelno orožje tega razreda uporabljati tudi potem, ko je onesposobljeno. V primeru nespoštovanja teh pravil bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z uničenjem navedenega strelnega orožja.

(7)  Glede na visoko tveganje ponovne usposobitve slabo onesposobljenega orožja in, da bi povečali varnost po vsej EU, bi moralo biti v tej direktivi zajeto onesposobljeno orožje. V primeru nespoštovanja teh pravil bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z uničenjem navedenega strelnega orožja. V zvezi s tem je treba upoštevati Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/24031a z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja.

 

__________________

 

1a UL L 333, 19.12.2015, str. 62

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi bila zagotovljena sledljivost onesposobljenega strelnega orožja, bi moralo biti to orožje registrirano v nacionalnih registrih.

(8)  Da bi bila zagotovljena sledljivost, bi morala biti onesposobitev strelnega orožja registrirana v nacionalnih registrih, redno posodobljena in dostopna organom kazenskega pregona v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Nekatera polavtomatska strelna orožja je mogoče brez težav predelati v avtomatsko strelno orožje, kar pomeni varnostno grožnjo. Nekatera polavtomatska orožja so lahko zelo nevarna tudi brez predelave v razred A, če sprejmejo veliko število nabojev. Pri takem polavtomatskem orožju mora biti zato prepovedana civilna uporaba.

črtano

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se izognili možnosti, da se oznake brez težav izbrišejo, in da bi pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo biti oznake, je treba uvesti skupna pravila Unije za označevanje.

(10)  Da bi preprečili možnost, da se oznake izbrišejo, in da bi pojasnili, na katerih sestavnih delih morajo biti, je treba uvesti skupna pravila Unije za označevanje. Ta morajo upoštevati nove materiale, ki se uporabljajo pri izdelovanju orožja, in pojav tridimenzionalnega orožja. Upoštevati morajo tudi uvoženo orožje.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Države članice bi morale opredeliti varnostna merila za hranjenje in prevoz strelnega orožja; prilagojena bi morala biti številu posedovanega orožja in njegovi stopnji nevarnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Strelno orožje se lahko uporablja veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco o njem voditi za nedoločen čas, dokler se ne potrdi, da je bilo uničeno.

(11)  Strelno orožje se lahko uporablja veliko dalj kot 20 let. Da bi zagotovili njegovo sledljivost, bi bilo treba evidenco o njem voditi za nedoločen čas, dokler pristojni organi ne potrdijo, da je bilo uničeno.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ureditve za prodajo strelnega orožja in njegovih sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo lahko pomenijo resno varnostno grožnjo, saj jih je težje nadzorovati kakor običajne načine prodaje, zlasti glede preverjanja zakonitosti dovoljenj na spletu. Zato je primerno omejiti prodajo orožja in sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo, predvsem interneta, na trgovce in posrednike.

(12)  Ureditve za prodajo strelnega orožja in njegovih bistvenih sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo lahko pomenijo posebno grožnjo za varnost, saj jih je težje nadzorovati kakor običajne načine prodaje, zlasti glede preverjanja zakonitosti dovoljenj na spletu. Za zagotovitev ustreznega nadzora je zato primerno omejiti prodajo orožja in sestavnih delov prek sredstev za komuniciranje na daljavo, predvsem interneta, na trgovce in posrednike, razen če se strelno orožje izroči ali prevzame v prostorih pooblaščenega trgovca, na lokalni policijski postaji ali pri drugem organu, ki je pooblaščen v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice, ali če lahko države članice na drugačen način zagotovijo preverjanje identitete, dovoljenj in ustrezne dokumentacije udeleženih strani. Ta določba ne posega v pravico držav članic, da sprejmejo strožja pravila v zvezi z zasebno prodajo strelnega orožja brez posrednikov.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Nadalje je tveganje predelave plašilnega orožja in drugih vrst orožja za streljanje s slepimi naboji v pravo strelno orožje veliko in predelano orožje je bilo uporabljeno v nekaterih terorističnih dejanjih. Zato je nujno obravnavati problem predelanega strelnega orožja, ki se uporablja pri kaznivih dejanjih, predvsem tako, da se ga vključi v področje uporabe Direktive. Sprejeti bi bilo treba tehnične specifikacije za plašilno orožje signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, da bi preprečili njihovo predelavo v strelno orožje.

(13)  Sprejeti bi bilo treba tehnične specifikacije za plašilno orožje, signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, da bi onemogočili njihovo predelavo v strelno orožje.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami bi morala Komisija oceniti potrebne elemente sistema za podporo taki izmenjavi informacij, ki jih vsebujejo računalniško podprte zbirke podatkov v državah članicah. Hkrati z oceno Komisije se lahko, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.

(14)  Za boljšo izmenjavo informacij med državami članicami in sledljivost strelnega orožja bi morala Komisija oceniti, kateri elementi so potrebni za sistem, ki bo vsem državam članicam omogočal obvezen dostop do informacij, ki jih vsebujejo računalniško podprte zbirke podatkov v državah članicah. Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij. Poleg izpolnjevanja zahteve, da se orožje, ki ga hranijo zasebniki ali drugi organi, v skladu z zakonom registrira, bi bilo treba s tem sistemom omogočiti njegovo sledljivost, kadar ga zasežejo organi ali jim je predano ali izročeno državi članici, s čimer bi bilo mogoče ugotoviti, kaj se z orožjem dogaja, dokler ni uničeno, nadalje uporabljeno ali znova dano na trg.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi omogočili ustrezno izmenjavo informacij med državami članicami o izdanih dovoljenjih in zavrnitvah, bi bilo treba pristojnost za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, da bi sprejela akt, s katerim bi bilo državam članicam omogočeno vzpostaviti tak sistem za izmenjavo informacij o izdanih dovoljenjih in zavrnitvah. Posebno pomembno je, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in sestavljanju osnutkov delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in primerno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(15)  Da bi omogočili ustrezno izmenjavo med državami članicami o izdanih dovoljenjih, zavrnitvah, prekinitvah in o drugih informacijah v zvezi s to direktivo, bi bilo treba pristojnost za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, da bi sprejela akt, s katerim bi bilo državam članicam omogočeno vzpostaviti sistem za sistematično in obvezno izmenjavo informacij med njimi. Posebno pomembno je, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in sestavljanju osnutkov delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in primerno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b.  V tej direktivi ,pomembni sestavni del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, zaklep ali boben, regulator ali zaklepišče in katero koli napravo, namenjeno ali prirejeno za dušitev strela, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.“

1b.  V tej direktivi, pomembni sestavni del‘ pomeni cev, okvir, ležišče naboja, zaklep ali boben, regulator ali zaklepišče, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.“

Obrazložitev

Dušilci zvoka niso pomembni sestavni deli in njihovo dodajanje ne bi povečalo varnosti.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1e.  V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa popolnoma sestavljenega orožja, njegovih delov in streliva v državi članici, iz ene države članice v drugo ali izvoz v tretjo državo.“

1e.  V tej direktivi ,posrednik‘ pomeni vsako fizično ali pravno osebo razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa popolnoma sestavljenega orožja, njegovih delov in streliva v državi članici, iz ene države članice v drugo ali izvoz v tretjo državo ali uvoz v državo članico iz tretje države .“

Obrazložitev

Ni razloga, da uvoza strelnega orožja iz tretjih držav v državo članico ne bi vključili v področje dejavnosti posrednika.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1h.  V tej direktivi ,replike strelnega orožja‘ pomeni predmete, ki so fizično videti kot strelno orožje, vendar so izdelani na tak način, da jih ni mogoče predelati tako, da bi bilo z njimi mogoče streljati ali izstreliti kroglo oziroma izstrelek z delovanjem gorljivega pogonskega sredstva.

črtano

Obrazložitev

Opredelitev replike kot predmeta, ki je videti kot strelno orožje, vendar ga ni mogoče predelati tako, da bi bilo z njim mogoče streljati, se nanaša na predmet, ki niti hipotetično ne bi mogel biti strelno orožje, zato nima mesta v direktivi o strelnem orožju in vanjo ne bi smel biti vključen. Določbe o igračah, dekorativnih predmetih itd. so v tej direktivi odveč. Poleg tega nenatančno merilo zunanjega videza otežuje razlikovanje med replikami in drugimi predmeti.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1 – odstavek 1i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1i.  V tej direktivi ,onesposobljeno strelno orožje‘ pomeni strelno orožje, ki je bilo spremenjeno z namenom, da postane stalno neprimerno za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi bistveni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobili.

1i.  V tej direktivi ,onesposobljeno strelno orožje‘ v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/24031a z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja, pomeni strelno orožje, ki je bilo spremenjeno z namenom, da postane stalno neprimerno za uporabo z onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi pomembni sestavni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobili.

 

__________________

 

1a  UL L 333, 19.12.2015, str. 62

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 2 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.  Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določbo o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo.“

„1.  Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določb o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo niti na strožjo zakonodajo o nezakoniti prodaji orožja.“

Obrazložitev

Ta direktiva mora okrepiti čezmejno sledljivost in preglednost glede posedovanja in prodaje orožja in omogočiti dejavno ukrepanje proti nezakoniti trgovini z orožjem.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 91/477/EGS

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se ne uporablja za orožje in strelivo, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo nabavljajo ali posedujejo oborožene sile, policija ali javni organi. Prav tako se ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za orožje in strelivo, ki ga v skladu z nacionalno zakonodajo nabavljajo ali posedujejo oborožene sile, policija, javni organi ali zbiratelji in organi, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot takšne priznala država članica, na ozemlju katere imajo svoj sedež. Prav tako se ne uporablja za komercialne prenose proizvodov obrambne industrije ali za nabavo ali posedovanje strelnega orožja in streliva, za katerega je potrebno dovoljenje, registracija ali izjava v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ga nabavijo ali posedujejo muzeji in zbiratelji, ki jih kot take prizna država članica, na ozemlju katere imajo sedež.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Države članice, ki ustvarijo ali so ustvarile poseben status za zbiratelje, oblikujejo določbe te direktive, ki se zanje uporabljajo.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da je vsako strelno orožje ali del, dan v promet, označen in registriran v skladu s to direktivo.

1.  Države članice zagotovijo, da je vsako strelno orožje ali njegov pomemben sestavni del, proizveden po začetku veljavnosti te direktive, takoj po proizvodnji oziroma pred dajanjem v promet trajno označen in registriran v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za identificiranje in spremljanje strelnega orožja države članice v času proizvodnje oziroma v času uvoza v Unijo za vsak kos strelnega orožja zahtevajo enotno označevanje, vključno z nazivom proizvajalca, državo ali krajem proizvodnje, serijsko številko in letom proizvodnje, če ni vključeno v serijsko številko. To ne vpliva na morebitno opremljanje z blagovno znamko proizvajalca.

2.  Za identificiranje in spremljanje strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov države članice v času proizvodnje oziroma v času uvoza v Unijo za vsak kos strelnega orožja ali vsak njegov pomemben sestavni del zahtevajo enotno označevanje, vključno z nazivom proizvajalca, državo ali krajem proizvodnje, serijsko številko, letom proizvodnje, če ni vključeno v serijsko številko, in tipom ali modelom orožja ter njegovim kalibrom. To ne vpliva na morebitno opremljanje z blagovno znamko proizvajalca.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oznaka mora biti na ležišču naboja strelnega orožja.

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice poleg tega zagotovijo, da je strelno orožje ob prenosu iz državnih zalog v stalno civilno uporabo enotno označeno, da je mogoče hitro identificirati državo tega prenosa.

Države članice poleg tega zagotovijo, da je strelno orožje ali vsi njegovi pomembni sestavni deli ob prenosu iz državnih zalog v stalno civilno uporabo enotno označeno, da je mogoče hitro identificirati državo tega prenosa.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice za opravljanje dejavnosti trgovca ali posrednika na svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje najmanj na podlagi preverjene zasebne in poklicne neoporečnosti in usposobljenosti trgovca ali posrednika. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.“

3.  Države članice za opravljanje dejavnosti trgovca ali posrednika na svojem ozemlju zahtevajo dovoljenje najmanj na podlagi preverjene zasebne in poklicne neoporečnosti in usposobljenosti trgovca ali posrednika ter preglednosti poslovanja. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.“

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zbirki podatkov so za vsako strelno orožje zabeleženi tip, znamka, model, kaliber in serijska številka ter ime in naslov dobavitelja in osebe, ki nabavlja ali poseduje strelno orožje. Evidenca strelnega orožja, vključno z onesposobljenim strelnim orožjem, se hrani, dokler pristojni organi ne izdajo potrdila o uničenju.

Ta zbirka podatkov zajema za vsako strelno orožje zlasti naslednje podatke: tip, znamko, model, kaliber in serijsko številko ter ime in naslov dobavitelja in osebe, ki nabavlja ali poseduje strelno orožje. Evidenca strelnega orožja se hrani za nedoločen čas, dokler pristojni organi ne izdajo potrdila o uničenju.

 

Države članice najpozneje do [datum] pristojnim organom vseh držav članic zagotovijo neposreden dostop do podatkov v svojih nacionalnih registrih. V ta namen imenujejo organ za izdajanje dovoljenj za dostop, in njegovo ime sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 91/477/EGS

Člen 4b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sistem iz odstavka 1 zajema vsaj preverjanje zasebne in poklicne neoporečnosti ter usposobljenosti trgovca ali posrednika. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.“

2.  Sistem iz odstavka 1 zajema vsaj preverjanje zasebne in poklicne neoporečnosti ter usposobljenosti trgovca ali posrednika, pa tudi nadzor preglednosti poslovanja. Če gre za pravno osebo, se preverita pravna oseba in oseba, ki vodi podjetje.“

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru;

(a)  ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva nabavo, ki ne vključuje nakupa, in posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru;

Obrazložitev

Komisija je brez ustrezne obrazložitve črtala besedilo, ki se s tem predlogom sprememb ponovno uvede. Izredno omejena in nadzorovana izjema, ki državam članicam omogoča, da nekaterim mladoletnim osebam dovolijo posedovanje strelnega orožja, je potrebna za organizacije, ki izvajajo nekatere vrste izobraževanja, zlasti v gozdarstvu. Poleg tega ni smiselno, da se tem mladoletnim osebam dovoli posedovanje strelnega orožja, ne pa tudi njegova nabava. Posedovanje tega strelnega orožja se strogo nadzira.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi, javnemu redu ali javni varnosti; obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

(b)  zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi ali drugim, javnemu redu ali javni varnosti; obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  se zavežejo hraniti orožje v skladu z merili za skladiščenje in prevoz, določenimi z zakonodajo države članice, v kateri prebivajo, in kot so navedena v členu 5(1a).

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Da bi čim bolj zmanjšali nevarnost za krajo strelnega orožja iz razreda B, ki je v lasti zasebnikov, države članice določijo varnostna merila v zvezi s skladiščenjem, posedovanjem in prevozom strelnega orožja ali streliva. Ta merila bi morala biti prilagojena nevarnosti strelnega orožja in številu posedovanih kosov strelnega orožja.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo standardne zdravniške preiskave za izdajo in obnovitev dovoljenja iz odstavka 1 in dovoljenje prekličejo, če kateri koli od pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano, ni več izpolnjen.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ta direktiva ne posega v posedovanje strelnega orožja in streliva, pridobljenega z dedovanjem; države članice lastnikom, ki niso pridobili ustreznega dovoljenja, omejijo posedovanje takega strelnega orožja.

Obrazložitev

Razrešiti je treba primere, ko osebe brez ustreznega dovoljenja z dedovanjem pridobijo strelno orožje, kar poteka neodvisno od njihove volje. Čeprav bi bilo treba posedovanje in uporabo takega strelnega orožja omejiti, o njihovi pravici do lastništva in nekaterih drugih pravicah, ki iz tega izhajajo, kot je pravica do prodaje strelnega orožja, ne sme biti dvoma.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Če se preiskave opravijo po pravilnem postopku, organ ali posameznik, ki izvaja preiskave primernosti, ni odgovoren za dejanja osebe, ki se jo preiskuje.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 5 – odstavek 2c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Države članice prekličejo dovoljenje iz odstavka 1, če kateri od pogojev iz odstavka 1 ni več izpolnjen.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse primerne ukrepe za prepoved nabave in posesti strelnega orožja ter streliva, ki spada v razred A, in uničijo vse navedeno strelno orožje, čigar posest pomeni kršitev te določbe, in je bilo zaseženo.

Države članice sprejmejo vse primerne ukrepe za prepoved nabave in posesti strelnega orožja ter streliva, ki spada v razred A, in uničijo vse navedeno strelno orožje, čigar posest pomeni kršitev te določbe, in je bilo zaseženo. V posebnih primerih za namene državne obrambe lahko pristojni organi izdajo dovoljenja za strelno orožje in strelivo iz tega razreda, kadar to ne ogroža javne varnosti ali javnega reda.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organom, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, lahko država članica dovoli, da strelno orožje razreda A, ki so ga nabavili pred [datum začetka veljavnosti te direktive], obdržijo v posesti, če je bilo onesposobljeno v skladu z določbami, s katerimi se prenaša člen 10(b).

Brez poseganja v odstavek 1 lahko organom ali osebam, ki se ukvarjajo s kulturnimi, zgodovinskimi, znanstvenimi, tehničnimi ali izobraževalnimi vidiki orožja in jih je kot take priznala država članica, na ozemlju katere imajo sedež, države članice dovolijo, da strelno orožje in strelivo razreda A, ki so ga nabavili pred [datum začetka veljavnosti te direktive], obdržijo v posesti, če je bilo onesposobljeno v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2403 ali izvzeto iz onesposobitve na podlagi ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine ter če je mogoče dokazati, da njegovo shranjevanje ne ogroža javne varnosti ali javnega reda.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nabava strelnega orožja, njegovih delov in streliva, ki zadeva razrede A, B in C, z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v skladu z opredelitvijo iz člena 2 Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*) je dovoljena samo za trgovce in posrednike ter zanjo velja strog nadzor držav članic.

Nabava strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov, ki zadeva razrede A, B in C, z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v skladu z opredelitvijo iz člena 2 Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*) je dovoljena samo za trgovce in posrednike ter zanjo velja strog nadzor držav članic.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 91/477/EGS

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se skrajšanje dolgocevnega strelnega orožja s prilagoditvijo enega ali več njegovih pomembnih sestavnih delov, zaradi česar se spremeni njegova opredelitev v kratkocevno strelno orožje, obravnava kot izdelovanje in je zato nezakonito, razen če ga izvede pooblaščeni trgovec ali izdelovalec orožja.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  v členu 7 se odstavku 3 doda naslednji pododstavek:

 

Podatke o strelnem orožju razreda B in vse odločbe o dovoljenju ali zavrnitvi nabave in posedovanja tega strelnega orožja bi bilo treba vnesti v računalniško podprte zbirke podatkov držav članic ter zagotoviti, da bodo neposredno dostopni pristojnim organom vseh držav članic.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 91/477/EGS

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  v členu 7 se odstavku 4 doda naslednji pododstavek:

črtano

Zgornje meje ne smejo biti daljše od pet let. Dovoljenje se lahko obnovi, če so pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano, še vedno izpolnjeni.

 

Obrazložitev

Dodajanje obvezne časovne omejitve za dovoljenje bi pomenilo ogromno dodatno birokracijo za organe in zakonite imetnike strelnega orožja, varnost pa se s tem ne bi izboljšala. Ta sredstva je bolje nameniti za boj proti nezakonitemu strelnemu orožju.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, signalnega orožja, rekvizitnega orožja in akustičnega orožja ni mogoče predelati v strelno orožje.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe v zvezi s proizvajalci in trgovci orožja, s katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, signalnega orožja, rekvizitnega orožja in akustičnega orožja ni mogoče predelati v strelno orožje. Države članice zagotovijo tudi, da se to orožje označi v skladu s členom 4(1) te direktive in se registrira v računalniško podprtih zbirkah podatkov, ki jih vodijo države članice.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija bi morala sprejeti tehnične specifikacije za plašilno orožje, signalno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje, s katerimi bo onemogočena njihova predelava v strelno orožje.

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da plašilnega orožja, signalnega orožja, rekvizitnega orožja in akustičnega orožja ni mogoče predelati v strelno orožje. Komisija v skladu s postopkom iz člena 13a(2) te direktive do 31. decembra 2016 izda skupne standarde za pretvorbo, s katerimi zagotovi, da se pretvorba strelnega orožja, zaradi katere se spremeni njegov razred, izvede na tak način, da je pretvorba nepreklicna.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice storijo vse potrebno, da pristojni organi lahko preverijo onesposobitev strelnega orožja in tako zagotovijo, da je strelno orožje zaradi opravljenih sprememb nepreklicno neuporabno. Države članice pri navedenem preverjanju zagotovijo, da se izda potrdilo ali drug dokument, s katerim se potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali namesti ustrezna jasno vidna oznako na njem.

Ob upoštevanju Uredbe Komisije 2015/24031a z dne 15. decembra 2015 države članice storijo vse potrebno, da lahko pristojni organi preverijo onesposobitev strelnega orožja in tako zagotovijo, da je strelno orožje zaradi opravljenih sprememb nepreklicno neuporabno. Države članice pri navedenem preverjanju zagotovijo, da se izdata potrdilo in drug dokument, s katerim se potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali namesti ustrezna jasno vidna oznaka na vsakem pomembnem sestavnem delu onesposobljenega orožja.

 

Države članice imenujejo organ, pristojen za onesposobitev strelnega orožja in o njem najpozneje do [datum] obvestijo Evropsko komisijo.

 

__________________

 

1a UL L 333, 19.12.2015, str. 62

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 1b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme standarde in tehnike za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13b(2).

črtano

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice uvedejo pravila o varnem shranjevanju strelnega orožja in streliva iz razreda A, B in C, ki so v skladu s standardi, enakovrednimi tistim iz Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, s čimer zagotovijo, da je strelno orožje in strelivo shranjeno tako, da je tveganje za nepooblaščen dostop minimalno.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 91/477/EGS

Člen 10 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odvečne zaloge orožja iz razreda A, ki jih imajo policija, carina in vojska, se nepreklicno onesposobijo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015, razen za prenos v skladu z dovoljenji, izdanimi na podlagi člena 6(1) ali (2).

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Poleg potrebnega sistema registracije orožja, ki ga v skladu z zakonom hranijo zasebniki ali drugi subjekti, ima vsaka država članica register, s katerim zagotovi sledljivost orožja, ki ga zasežejo organi ali se izroči državi, od trenutka njegove predaje ali zasega do takrat, ko je uničeno ali ga uporabljajo organi ali je znova dano na trg.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 91/477/EGS

Člen 13 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organi držav članic si izmenjujejo informacije o izdanih dovoljenjih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico ter informacije o zavrnitvah izdaje dovoljenja iz člena 7.

4.  Pristojni organi držav članic si po elektronski poti izmenjujejo informacije o izdanih dovoljenjih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico ter informacije o zavrnitvah izdaje dovoljenja iz člena 7 do najkasneje [datum] ter v skladu z Uredbo (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

___________________

 

1aUredba (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov) ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L ...).

Obrazložitev

Izmenjava informacij mora biti učinkovita in skladna z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 91/477/EGS

Člen 17 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju te direktive in hkrati z njim, če je primerno, predloge zlasti glede razredov strelnega orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z novimi tehnologijami, kot je tridimenzionalno tiskanje. Prvo poročilo se predloži dve leti po začetku veljavnosti te direktive.“

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let predloži poročilo o izvajanju te direktive, vključno s pregledom ustreznosti novih določb, in hkrati z njim, če je primerno, predloge zlasti glede razredov strelnega orožja iz Priloge I ter vprašanj, povezanih z modularno zasnovo strelnega orožja in novimi tehnologijami, kot je tridimenzionalno tiskanje. Prvo poročilo se predloži dve leti po začetku veljavnosti te direktive.“

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 91/477/EGS

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [datum] oceni potrebne elemente sistema za izmenjavo informacij v računalniško podprtih zbirkah podatkov iz člena 4(4) med državami članicami. Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.“

Komisija do [datum] oceni, kateri elementi so potrebni za sistem, ki bi vsaki državi članici omogočil dostop do informacij v računalniško podprtih zbirkah podatkov iz člena 4(4). Hkrati z oceno Komisije se, če je primerno, poda tudi zakonodajni predlog, v katerem so upoštevani obstoječi instrumenti za izmenjavo informacij.“

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 91/477/EGS

PRILOGA I – del II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  del II Priloge I k Direktivi 91/477/EGS se spremeni:

črtano

(a)  točka A se spremeni:

 

(i)  v razredu A se dodajo naslednje točke:

 

‘6  Avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje

 

7  Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju

 

8  Strelno orožje iz točk od 1 do 7 po onesposobitvi.“

 

(ii)  v razredu B se črta točka 7;

 

(iii)  v razredu C se dodajo naslednje točke:

 

‘5  Plašilno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje ter replike

 

6  Strelno orožje, ki spada v razred B in točke od 1 do 5 razreda C, po onesposobitvi.“

 

(b)  v točki B se črta naslednje besedilo:

 

„Mehanizem za zapiranje kanala, ležišče naboja in cev strelnega orožja, ki so, kadar so samostojni predmeti, vključeni v razred strelnega orožja, na katero so pritrjeni ali na katero se jih namerava pritrditi.“

 

Obrazložitev

Predlagana sprememba bi bila v škodo celovitim obrambnim sposobnostim nekaterih držav članic.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Direktiva 91/477/EGS

Priloga II – del II – točka A – razred C – točka 5

 

Veljavno besedilo  

Predlog spremembe

 

(13 a)  del II Priloge I k Direktivi 91/477/EGS se spremeni:

 

v razredu C se doda naslednja točka:

5.  Plašilno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje ter replike

5.  Strelno orožje iz razreda A, B in točk od 1 do 4 razreda C, po predelavi v plašilno, signalno, rekvizitno in akustično orožje, plinsko orožje, paintball ali airsoft orožje, flobert ali orožje z vžigom na netilno kapico.

Obrazložitev

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Nadzor nabave in posedovanja orožja

Referenčni dokumenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.12.2015

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

28.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Bodil Valero

10.12.2015

Obravnava v odboru

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Datum sprejetja

9.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Georgi Pirinski

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadzor nabave in posedovanja orožja

Referenčni dokumenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Datum predložitve EP

18.11.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

13.7.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

10

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Datum predložitve

2.8.2016