Förfarande : 2015/0269(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2016

Ingivna texter :

A8-0251/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0068

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1109kWORD 802k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Vicky Ford

Rådgivande utskotts föredragande (*): Bodil Valero, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (*)
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0750),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0358/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den polska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0251/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Som svar på terroristattackerna nyligen, vilka visade på brister i genomförandet av direktiv 91/477/EEG, särskilt när det gäller deaktivering av vapen, omvandling och märkning, efterfrågades i den europeisk säkerhetsagendan som antogs i april 2015 och i förklaringen från inrikesministrarnas rådsmöte den 29 augusti 2015 en översyn av det direktivet och en gemensam strategi för deaktivering av skjutvapen för att förhindra att vapen reaktiveras och används av brottslingar.

utgår

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Bevarandet och utbytet av information enligt detta direktiv måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/6791a.

 

_____________________

 

1a  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)   Det faktum att terrorism och allvarliga brott inte stoppas på ett effektivt sätt genom att onödiga hinder skapas för laglydiga jägare och tävlingsskyttar måste beaktas.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  vissa punkter behöver direktiv 91/477/EEG förbättras ytterligare.

(3)  Vissa punkter till följd av direktiv 91/477/EEG behöver förbättras ytterligare på ett proportionerligt sätt för att bekämpa handel med vapen för brottsliga ändamål eller terroriständamål och för att främja en harmoniserad tillämpning av gällande bestämmelser i medlemsstaterna, i syfte att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad och en hög säkerhetsnivå i hela EU.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Definitionen av begreppet ”skjutvapen” bör förtydligas och kontrollen av väsentliga delar bör förbättras genom att i definitionen ta med alla bärbara föremål som har en väsentlig del gemensamt med ett skjutvapen. En väsentlig del av en sådan anordning bör anses kunna användas i ett skjutvapen om den väsentliga delen i fråga kan överföras från denna anordning till skjutvapnet utan omfattande ändringar.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  En medlemsstats nationella försvarsmakt, så som den definieras i den nationella lagstiftningen, kan utöver de militära styrkorna inbegripa sådana enheter som hemvärn och reservister samt frivilliga försvarsstyrkor som deltar i nationella försvarssystem som lyder under den nationella försvarsmakten.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Vissa personer har ett legitimt intresse av att ha tillgång till skjutvapen som ingår i kategori A, under förutsättning att undantag beviljas undantagsvis i vederbörligen motiverade fall. Dessa personer skulle kunna vara bl.a. vapensmeder, kontrollanstalter, tillverkare, certifierade experter, kriminaltekniker och i vissa fall de som är involverade i filmproduktion.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillåta enskilda att förvärva och inneha förbjudna skjutvapen och väsentliga delar till dessa för det nationella försvarets syften, t.ex. inom ramen för frivillig militär utbildning som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen, som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma och som innehar skjutvapen i kategori A förvärvade före dagen för detta direktivs ikraftträdande bör kunna behålla de vapnen, förutsatt att den berörda medlemsstaten ger sitt tillstånd och att vapnen deaktiveras.

(4)  Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att välja att bevilja tillstånd för erkända museer och samlare för förvärv och innehav av förbjudna skjutvapen och ammunition när detta krävs för historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska, utbildningsrelaterade, estetiska eller kulturarvsrelaterade ändamål, under förutsättning att dessa, innan tillstånd beviljas, visar att de vidtagit de åtgärder som krävs för att motverka eventuella risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen, också genom säker förvaring. Man bör vid beviljande av varje sådant tillstånd beakta och spegla den specifika situationen, t.ex. samlingens karaktär och ändamålen med den.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Eftersom samlare har pekats ut som en möjlig källa till illegalt omsatta skjutvapen bör de omfattas av detta direktiv.

(5)  Samlare har samma rättigheter som andra användare som omfattas av direktiv 91/477/EEG och bör därför omfattas av detta.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)   Eftersom vapenmäklare tillhandahåller liknande tjänster som vapenhandlare bör de också omfattas av detta direktiv.

(6)   Eftersom vapenmäklare tillhandahåller liknande tjänster som vapenhandlare bör de också omfattas av detta direktiv och bör omfattas av samma skyldigheter som vapenhandlare i alla relevanta avseenden.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Det bör i detta direktiv anges att vapenhandlares verksamhet inbegriper inte bara tillverkning utan även betydande ändring eller omvandling av skjutvapen, t.ex. förkortande av ett komplett skjutvapen, som leder till att dess kategori eller underkategori ändras, samt även betydande ändring eller omvandling av väsentliga delar av skjutvapen och ammunition, och att följaktligen endast behöriga vapenhandlare bör ha rätt att bedriva sådan verksamhet. Manuell laddning och omladdning av ammunition från ammunitionsdelar för privat bruk bör inte anses vara en betydande ändring.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Precis som i systemet för rapportering av misstänkta transaktioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/20131a bör en transaktion för förvärv av komplett ammunition eller skarpa tändrör för ammunition anses vara misstänkt om den exempelvis inbegriper mängder som är ovanliga för den planerade privata användningen eller om köparen inte verkar känna till ammunitionens användning eller är ovillig att visa upp identitetsbevis. Om det inte är möjligt för en vapenhandlare eller vapenmäklare att kontrollera köparens identitet bör kontant betalning för förvärv av skjutvapen vara förbjuden.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Med hänsyn till att det finns en stor risk för att dåligt deaktiverade vapen reaktiveras och i syfte att höja säkerhetsnivån i hela unionen bör deaktiverade skjutvapen omfattas av detta direktiv. Dessutom bör strängare regler införas som innebär att det inte är tillåtet att äga eller bedriva handel med de farligaste skjutvapnen. Reglerna bör dessutom omfatta skjutvapnen i den kategorin efter det att de har deaktiverats. Om reglerna inte följs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, inbegripet destruktion av vapnen.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Förvärv och innehav av skjutvapen bör vara tillåtet enbart för personer som har giltiga skäl. Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att förvärv och innehav av skjutvapen för exempelvis jakt och tävlingsskytte, i traditionsbevarande och historiska föreningar och kulturella och historiska institutioner, för olika vetenskapliga, tekniska eller testrelaterade ändamål eller för rekonstruktion av historiska händelser, filmproduktion eller historiska studier utgör giltiga skäl.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Medlemsstaterna bör säkerställa att ett effektivt system införs för övervakning av förvärv och innehav av vapen. Detta system, som skulle kunna tillämpas fortlöpande eller på annat sätt, bör baseras på bedömningar av relevanta medicinska och psykologiska uppgifter vid utfärdande eller förlängning av ett tillstånd, eller på ett effektivt alternativt system för fortlöpande övervakning med beaktande av riskerna i fråga och eventuella relevanta indikationer, exempelvis från medicinsk personal, som pekar på att villkoren för tillstånd för innehav inte längre uppfylls.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Skjutvapen och ammunition bör förvaras på ett säkert sätt när de inte omedelbart övervakas. Kriterier för förvaring och säker transport bör definieras i nationell lagstiftning, med beaktande av antalet berörda vapen och deras typ.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att deaktiverade skjutvapen ska gå att spåra bör de registreras i nationella register.

(8)  För att skjutvapen och väsentliga delar ska gå att spåra bättre och för att underlätta den fria rörligheten för dem bör färdigmonterade skjutvapen, och samtliga väsentliga delar som säljs separat, vid det tillfälle då de tillverkas eller utan dröjsmål efter importen av dem till unionen märkas på ett sådant sätt att märkningen inte kan avlägsnas. Spårbarhetskraven bör inte tillämpas på skjutvapen som deaktiverats i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Genomförandet och erkännandet i medlemsstaterna av Europeiska skjutvapenpasset som den huvudsakliga handling som jägare och tävlingsskyttar måste inneha bör förbättras genom att säkerställa att medlemsstaterna inte villkorar utfärdandet, förnyandet eller godkännandet av Europeiska skjutvapenpasset genom att en avgift som överstiger de administrativa kostnaderna eller andra omotiverade kostnader ska betalas eller genom något ytterligare administrativt förfarande.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att undvika att märkningar enkelt avlägsnas och för att klargöra vilka delar som ska märkas bör gemensamma unionsregler för märkning införas.

(10)  För att förhindra att märkningar lätt avlägsnas och för att klargöra vilka delar som ska märkas bör gemensamma unionsregler för märkning införas. Dessa regler bör endast gälla sådana skjutvapen och separat sålda väsentliga delar till dessa som släpps ut på marknaden från och med den dag då medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa de centrala bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Skjutvapen kan användas mycket längre än i 20 år. För att se till att de säkert går att spåra bör register över dem behållas på obestämd tid tills destruktion har intygats.

(11)  Skjutvapen kan användas mycket längre än i 20 år. För att säkerställa att de går att spåra bör register över dem och deras väsentliga delar behållas på obestämd tid tills dessas destruktion eller deaktivering har intygats. Endast behöriga myndigheter bör ha tillgång till dessa register och alla tillhörande personuppgifter. Kravet på fortsatt registrering av skjutvapen och väsentliga delar efter deaktivering bör vara tillämpligt endast på de skjutvapen och väsentliga delar som redan registrerats och på den person som innehar dem vid tidpunkten för deaktivering. Detta krav bör inte vara tillämpligt på senare överföringar av deaktiverade skjutvapen eller väsentliga delar eller på skjutvapen och väsentliga delar som i enlighet med gällande nationell lagstiftning före detta direktivs ikraftträdande har strukits från registret efter sin deaktivering.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Försäljning av skjutvapen och delar till skjutvapen genom distanskommunikation kan utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten, eftersom metoderna är svårare att kontrollera än de konventionella försäljningsmetoderna, särskilt när det gäller kontroll på nätet av att tillstånd är lagenliga. Det är därför lämpligt att inskränka försäljning av vapen och vapendelar genom distanskommunikation, särskilt internet, till vapenhandlare och vapenmäklare.

(12)  Saluföring av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition på internet eller genom andra medel av distanskommunikation, t.ex. internetbaserade auktionskataloger eller radannonser, och anordnande av försäljningar eller andra transaktioner exempelvis per telefon eller e-post bör – om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning – vara tillåtet under förutsättning att det går att kontrollera identiteten och rätten att medverka i sådana transaktioner. Det är därför lämpligt att säkerställa att villkoren för köp av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition genom medel för distanskommunikation, i synnerhet internet, möjliggör en kontroll av köparnas identitet och, om så krävs, av deras tillstånd för förvärv av skjutvapen, senast vid leveransen, genom försorg av vapenhandlaren eller vapenmäklaren eller av en offentlig myndighet eller dess företrädare.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Behöriga vapenhandlares och vapenmäklares verksamhet som faller inom ramen för detta direktiv bör inbegripa köp, försäljning, import, export, uppvisande, montering, ändring, omvandling, underhåll, förvar, transport, frakt, distribution, leverans, byte och uthyrning av skjutvapen och väsentliga delar av skjutvapen. Vapenhandlare och vapenmäklare bör sälja, överföra eller leverera skjutvapen och väsentliga delar endast till personer som har lämpligt tillstånd eller lämplig licens, bör föra register över sin försäljning och bör informera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om all försäljning, överföring och leverans.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Dessutom är risken för att larmvapen och andra typer av vapen som använder lös ammunition omvandlas till verkliga skjutvapen hög, och i några av terroristattackerna användes omvandlade vapen. Det är därför viktigt att ta itu med problemet med omvandlade vapen som används i brottslig verksamhet genom att låta dem omfattas av direktivet. Tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen bör antas för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.

(13)  Dessutom, i syfte att undvika risken för att larmvapen och andra typer av vapen som använder lös ammunition tillverkas på ett sätt som gör det möjligt att omvandla dem till verkliga skjutvapen, bör tekniska specifikationer antas för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör kommissionen göra en bedömning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i medlemsstaternas datoriserade register. Kommissionens bedömning kan vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte.

(14)  För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna samt skjutvapnens spårbarhet skulle diverse befintliga mekanismer eller gemensamma kontaktpunkter, eller nya utbytesmekanismer, kunna användas, beroende på vilket slags information som ska utbytas. Kommissionen bör göra en bedömning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i medlemsstaternas datoriserade register, samt möjliggöra obligatorisk tillgång för medlemsstaterna. Kommissionens bedömning bör vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte. Utöver att skjutvapen måste spåras bör ett sådant system för informationsutbyte göra det möjligt att spåra skjutvapen som beslagtagits av eller överlåtits till de behöriga myndigheterna respektive förklarats förverkade av medlemsstaterna, för att kunna försäkra sig om att man känner till vad som händer med vapnen till dess att de skrotas, används igen eller på nytt släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 3 (nytt)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)   I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

 

”Vidare ska varje bärbar anordning som innehåller en väsentlig del som kan användas i ett skjutvapen anses vara ett skjutvapen.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-aa)  Punkt 1a ska utgå.

1a.  I detta direktiv avses med ”delar till skjutvapen” varje komponent eller ersättningskomponent som har utformats särskilt för ett skjutvapen och som är nödvändig för dess funktion, inbegripet en pipa, stomme eller låda, glidskena eller cylinder och ett slutstycke samt varje anordning som formgivits eller anpassats för att dämpa det ljud som uppkommer då ett skjutvapen avfyras.

 

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b.  I detta direktiv avses med väsentlig del pipan, stommen, lådan, glidskenan eller cylindern, slutstycket samt varje anordning som konstruerats eller anpassats för att dämpa det ljud som uppkommer då ett skjutvapen avfyras, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är eller är tänkta att vara monterade.”

1b.  I detta direktiv avses med väsentlig del pipan, stommen, lådan, inklusive i tillämpliga fall både den övre och den nedre, glidskenan, cylindern samt slutstycket, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är eller är tänkta att vara monterade.”

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1e

 

Kommissionens förslag

    Ändringsförslag

1e.   I detta direktiv avses med vapenmäklare varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja eller arrangera överföring inom en medlemsstat, från en medlemsstat till en annan medlemsstat eller exportera till ett tredjeland färdigmonterade skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.”

1e.   I detta direktiv avses med vapenmäklare varje fysisk eller juridisk person, eller ett ombud eller en representant för en sådan person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja, hyra eller leasa ut eller arrangera överföring inom en medlemsstat eller från en medlemsstat till en annan medlemsstat, exportera till ett tredjeland eller importera till en medlemsstat från ett tredjeland färdigmonterade skjutvapen, deras väsentliga delar och ammunition.”

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1f.   I detta direktiv avses med larm- och signalvapen bärbara anordningar med patroner och gasutströmning framåt, åt sidan eller på ovansidan, vilka är särskilt konstruerade och byggda för att slå larm eller sända en signal och som endast är konstruerade för att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition.

1f.   I detta direktiv avses med larm- och signalvapen anordningar med patroner som är konstruerade endast för att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition och som inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1g.  I detta direktiv avses med salutvapen och akustiska vapen skjutvapen som har omvandlats särskilt så att de endast kan avfyra lös ammunition för användning vid teaterföreställningar, fotografering eller film- och teveinspelningar.

1g.  I detta direktiv avses med salutvapen och akustiska vapen skjutvapen som har omvandlats särskilt så att de endast kan avfyra lös ammunition för användning vid t.ex. teaterföreställningar, fotografering, film- och teveinspelningar, rekonstruktioner av historiska händelser, parader, idrottsevenemang och utbildning.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1h.  I detta direktiv avses med replikvapen föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen men är tillverkade så att de inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

utgår

Motivering

Varje föremål som ser ut som ett skjutvapen och kan omvandlas till ett sådant omfattas av artikel 1 i direktivet. Detta stärks ytterligare genom att varje föremål som innehåller en väsentlig del inkluderas (jfr ändringsförslag 23). Föremål som inte kan omvandlas till skjutvapen bör inte omfattas.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1i.   I detta direktiv avses med deaktiverade skjutvapen skjutvapen som har ändrats i avsikt att göra dem definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst reaktivering av skjutvapnet.”

1i.   I detta direktiv avses med deaktiverade skjutvapen skjutvapen som har ändrats i avsikt att göra dem definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst reaktivering av skjutvapnet, i enlighet med artikel 10b.

 

Vid erkänd sällsynthet eller historiskt värde hos ett skjutvapen får medlemsstaterna i deaktiveringssyfte besluta att ett skjutvapen som har ett sådant värde får deaktiveras genom att en eller flera av dess väsentliga delar avlägsnas, så att skjutvapnet görs obrukbart. Om detta förfarande tillämpas ska de avlägsnade väsentliga delarna överlämnas till medlemsstatens behöriga myndigheter för förvaring.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1ia (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) I punkt 1 ska följande punkt läggas till:

 

”1ia.  I detta direktiv avses med museum en permanent institution som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten för historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska, utbildningsrelaterade, estetiska eller kulturarvsrelaterade ändamål, och som erkänts som sådan av en medlemsstat.”

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led cb (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 1ib (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) I punkt 1 ska följande punkt läggas till:

 

”1ib.  I detta direktiv avses med samlare varje fysisk eller juridisk person som samlar in och bevarar skjutvapen eller ammunition för historiska, kulturella, vetenskapliga, tekniska, utbildningsrelaterade, estetiska eller kulturarvsrelaterade ändamål, och som erkänts som sådan av en medlemsstat.”

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)   tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla skjutvapen,

i)   tillverka, inklusive ändra – med undantag av ändringar för privat bruk som inte leder till att kategorin eller underkategorin ändras – eller omvandla, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut eller reparera skjutvapen,

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 2 – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)   tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla delar till skjutvapen,

ii)   tillverka, inklusive ändra – med undantag av ändringar för privat bruk som inte leder till att kategorin eller underkategorin ändras – eller omvandla, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut eller reparera väsentliga delar till skjutvapen,

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 2 – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)   tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla ammunition.”

iii)   tillverka – med undantag för manuell laddning eller omladdning av ammunition för privat bruk –, inklusive ändra, undantaget ändringar för privat bruk som inte leder till en ändring av kategorin, eller omvandla eller bedriva handel eller byteshandel med ammunition.”

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led db (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 1 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

db) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vid tillämpningen av detta direktiv skall en person betraktas som bosatt i det land som anges i adressen i någon handling som utvisar personens hemvist, såsom pass eller identitetskort som visas upp för myndigheterna i ett medlemsland eller för en vapenhandlare vid kontroll av innehav eller vid förvärv.”

”3.   Vid tillämpningen av detta direktiv ska en person betraktas som bosatt i det land som anges i adressen i någon handling som utvisar personens hemvist, såsom pass eller identitetskort som visas upp för myndigheterna i ett medlemsland eller för en vapenhandlare eller en vapenmäklare vid kontroll av innehav eller vid förvärv. Om en persons adress inte framgår av hans eller hennes pass eller identitetskort ska bosättningslandet avgöras på grundval av andra officiella bevis för bosättning som godtas i den berörda medlemsstaten.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 2 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

1.  ”Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt och tävlingsskytte.”

”1.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt och tävlingsskytte, och inte heller strängare nationella bestämmelser om olaglig skjutvapenförsäljning.”

Motivering

Detta direktiv bör bidra till bättre spårbarhet över gränserna och bättre transparens i fråga om innehav och försäljning av vapen samt möjliggöra aktiv bekämpning av olaglig vapenhandel.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv och innehav av vapen och ammunition i enlighet med den nationella lagstiftningen av de väpnade styrkorna, polisen eller de offentliga myndigheterna. Det gäller inte heller för kommersiell överlåtelse av krigsvapen och ammunition till sådana vapen.

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv och innehav av vapen och ammunition i enlighet med den nationella lagstiftningen av den nationella försvarsmakten, polisen och andra offentliga myndigheter. Termen ”den nationella försvarsmakten” inbegriper alla enheter, inklusive reservister, samt frivilliga försvarsstyrkor inom ramen för de nationella försvarssystem som lyder under den nationella försvarsmakten i fråga, däribland militären och system för den allmänna inrikes säkerheten. Detta direktiv gäller inte heller för kommersiell överlåtelse av krigsvapen och ammunition till sådana vapen.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen eller delar till skjutvapen som släpps ut på marknaden har märkts och registrerats i enlighet med detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla färdigmonterade skjutvapen eller väsentliga delar till skjutvapen som säljs separat när de släpps ut på marknaden har märkts och registrerats i enlighet med detta direktiv eller att de deaktiverats i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 10b och registrerats i överensstämmelse med detta direktiv. Om en väsentlig del är för liten för att kunna märkas i enlighet med detta direktiv ska den märkas med åtminstone ett serienummer eller alfanumerisk eller digital kod.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen ska medlemsstaterna i samband med tillverkningen av varje skjutvapen, eller vid tidpunkten för import till unionen, kräva att vapnen ges en unik märkning som inbegriper tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke.

2.  För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen och alla väsentliga delar som säljs separat ska medlemsstaterna antingen i samband med tillverkningen av varje skjutvapen och varje väsentlig del som avses att säljas separat, eller utan dröjsmål efter det att skjutvapnet eller delen i fråga importerats till unionen, kräva att dessa förses med en tydlig, beständig och unik märkning som inbegriper tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke och ska inte gälla för skjutvapen och väsentliga delar som antingen betraktas som antikviteter enligt nationell lagstiftning eller som är avsedda för personer som beviljats tillstånd enligt artikel 6 första eller andra stycket, under förutsättning att de är försedda med originalmärkningar som möjliggör fullständig spårbarhet. Om en väsentlig del är för liten för att i praktiken kunna märkas med alla dessa uppgifter ska den märkas med åtminstone ett serienummer eller alfanumerisk eller digital kod. Detta krav ska inte gälla för skjutvapen eller separat sålda väsentliga delar som tillverkats före … [the date of entry into force of this Amending Directive].

Märkningen ska vara anbringad på skjutvapnets låda.

Märkningen ska vara anbringad på skjutvapnets låda eller stomme, om det rör sig om ett monterat skjutvapen.

Medlemsstaterna ska se till att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks med tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks på ett sådant sätt att tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen anges. I detta syfte ska medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i FN:s konvention av den 1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollmärkning av handeldvapen.

När ett skjutvapen överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna dessutom se till att det förses med en unik märkning som tillåter identifiering av den stat från vilken överföringen har skett.

När ett skjutvapen överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna dessutom säkerställa att det bär en unik märkning som tillåter identifiering av den stat från vilken överföringen har skett. Skjutvapen i kategori A ska först ha deaktiverats i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 10b eller ha omvandlats definitivt till halvautomatiska skjutvapen i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 10ba, med undantag av när det rör sig om överföringar till personer som beviljats tillstånd i enlighet med artikel 6 första eller andra stycket.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska ha medlemsstatens tillstånd för att få bedriva sin verksamhet inom dess territorium, och detta ska grundas på åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.”

3.  Medlemsstaterna ska reglera vapenhandlar- och vapenmäklarverksamhet inom sina territorier, genom att kräva

 

a)   registrering av vapenmäklare och vapenhandlare som är verksamma inom deras territorier,

 

b)   licens eller tillstånd för vapenmäklar- och vapenhandlarverksamhet,

 

c)   en prövning av den berörda vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga, också med hänsyn till transparensen i handelsverksamheten. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.”

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – andra meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta register ska omfatta uppgifter om skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och förvärvarens eller ägarens namn och adress. Registerposten ska, även för deaktiverade skjutvapen, bibehållas tills den behöriga myndigheten har intygat att vapnet har skrotats.

Detta register ska omfatta alla de uppgifter med anknytning till skjutvapen som krävs för att spåra och identifiera skjutvapnen i fråga. Dessa uppgifter ska inbegripa skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer och angivelser om omvandlingar eller ändringar av skjutvapnet som leder till att kategorin eller underkategorin ändras, inklusive certifierad deaktivering eller skrotande, med datum för detta, samt leverantörens och varje förvärvares eller ägares namn och adress, inbegripet datum för förvärv och, i förekommande fall, den tidpunkt då innehavet avslutades eller en överföring ägde rum till en annan person, såvida inte överföringen rörde ett skjutvapen som registrerats som deaktiverat. De aktuella registerposterna med anknytning till varje skjutvapen och dess ägare ska tillgängliggöras för alla behöriga myndigheter. Alla registerposter med anknytning till skjutvapnet ska bibehållas i ett elektroniskt tillgängligt format på obestämd tid.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 4 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

 

Varje medlemsstat ska se till att vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess territorium har register som är anslutna till det datoriserade skjutvapensregistret.”

Varje medlemsstat ska säkerställa att vapenhandlare och vapenmäklare som är etablerade på dess territorium rapporterar transaktioner som inbegriper skjutvapen eller väsentliga delar till den nationella behöriga myndigheten inom högst tio dagar.”

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”Ingen vapenhandlare, vapenmäklare eller annan person ska sälja eller på annat sätt handla med, förfoga över eller överföra några skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition, oavsett arrangemang, på grundval av ett tillstånd eller en licens som utfärdats av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är verksamma, med undantag av personer med tillstånd eller licens för förvärv och innehav av skjutvapnet, den väsentliga delen eller ammunitionen i fråga.”

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Artikel 4b ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 4b

 

1.   Medlemsstaterna ska inrätta ett system för reglering av vapenmäklar- och vapenhandlarverksamhet. Ett sådant system kan inbegripa en eller flera åtgärder såsom

 

a)   registrering av vapenmäklare och vapenhandlare som är verksamma inom medlemsstaternas territorium,

 

b)   licens eller tillstånd för vapenmäklar- och vapenhandlarverksamhet.

 

2.   Det system som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.”

 

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 4ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 4ba

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förkortande av ett långt skjutvapen genom ändring av en eller flera av dess väsentliga delar, så att det omdefinieras som ett kort skjutvapen, ska betraktas som tillverkning och därmed som olaglig, om det inte utförs av en behörig vapenhandlare.”

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska medlemsstaterna tillåta förvärv och innehav av skjutvapen bara för personer som har giltiga skäl och som

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  fyllt 18 år; undantag ska dock göras för innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter,

a)  fyllt 18 år; undantag ska dock göras för dels annat förvärv än köp, dels innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter och att dessa vuxna tar ansvar för förvaringen i enlighet med artikel 5a,

 

 

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller för allmän ordning och säkerhet; om en person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.

b)  inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra eller för allmän ordning och säkerhet; om en person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Personer som förvärvar skjutvapen eller ammunition genom arv ska omedelbart informera den behöriga myndigheten i sin medlemsstat. Om inga giltiga skäl kan anges ska skjutvapen och ammunition som kräver tillstånd göras obrukbara genom deaktivering i enlighet med detta direktiv, eller säljas, eller skänkas till en juridisk eller fysisk person med tillstånd.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  När det gäller samlare får medlemsstaterna inskränka innehavet av skjutvapen till ett begränsat antal med avseende på samtliga kategorier som förtecknas i bilaga I. En sådan inskränkning ska inte tillämpas om skjutvapnen i fråga har deaktiverats i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Samlande kan utgöra giltigt skäl för förvärv och innehav av skjutvapen för samlare som är minst 18 år och som inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra eller för allmän ordning och säkerhet. Om en person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva standardiserade läkarundersökningar för utfärdande eller förnyande av de tillstånd som avses i punkt 1, och de ska återkalla ett tillstånd om något av de villkor som låg till grund för att det beviljades inte längre är uppfyllt.

Medlemsstaterna ska inrätta ett övervakningssystem som omfattar en bedömning av relevanta medicinska och psykologiska uppgifter i enlighet med nationell lagstiftning, där övervakningen kan ske fortlöpande eller på annat sätt, för förvärv och innehav av skjutvapen, och de ska återkalla ett tillstånd om något av de villkor som låg till grund för att förvärvet eller innehavet tilläts inte längre är uppfyllt.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Under förutsättning att det korrekta förfarandet för bedömningen av relevanta medicinska och psykologiska uppgifter följs ska inget ansvar för en bedömd persons handlingar åläggas den person som utfört bedömningen.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha vapen som förvärvats i en annan medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma vapen inom sitt eget territorium.

Medlemsstaterna får inte förbjuda personer bosatta inom deras territorier att inneha skjutvapen som förvärvats i en annan medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv av samma typ av skjutvapen inom sitt eget territorium.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Medlemsstaterna ska fastställa regler för korrekt övervakning av skjutvapen och ammunition samt regler för hur dessa ska förvaras på ett korrekt och säkert sätt för att minimera risken att en obehörig person får tag i dem. Skjutvapen och ammunition för skjutvapen får inte förvaras lättillgängligt tillsammans. Korrekt övervakning ska i sådana fall betyda att den person som innehar skjutvapnet eller ammunitionen har kontroll över det/den under transport och användning. Kontrollnivån för förvaringsarrangemangen ska motsvara den kategori det berörda skjutvapnet tillhör.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Medlemsstaterna ska, i fall då skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition i kategorierna A, B, C och D i bilaga I förvärvas och säljs genom medel för distanskommunikation, enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EG(*), säkerställa att identitet och, när så krävs, tillstånd för den person som förvärvar skjutvapnet, de väsentliga delarna till skjutvapen eller ammunitionen kontrolleras före eller allra senast vid leveransen av dessa till personen i fråga genom försorg av

 

a)  en behörig vapenhandlare eller vapenmäklare eller

 

b)  en offentlig myndighet eller dess företrädare.

 

_____________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kategori A och skrota skjutvapen och ammunition som innehas i strid mot denna bestämmelse och som har beslagtagits.

Utan att det påverkar artikel 2.2 ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kategori A och skrota eller deaktivera skjutvapen och ammunition som innehas i strid med denna bestämmelse och som har beslagtagits. I vederbörligen motiverade undantagsfall får de behöriga myndigheterna bevilja tillstånd för sådana skjutvapen och sådan ammunition om det inte strider mot allmän ordning och säkerhet och inte är oförenligt med den nationella försvarsmakten.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen och som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma att inneha skjutvapen i kategori A förvärvade före den [the date of entry into force of this Directive] förutsatt att de har deaktiverats enligt de bestämmelser som genomför artikel 10b.

Medlemsstaterna får besluta att bevilja museer och samlare tillstånd för skjutvapen och ammunition i kategori A under förutsättning att museet eller samlaren visar för de behöriga nationella myndigheterna att åtgärder vidtagits för att motverka eventuella risker för den allmänna säkerheten eller den allmänna ordningen och att skjutvapnet eller skjutvapnen i fråga förvaras på ett säkert sätt motsvarande de risker som är förbundna med obehörig tillgång till sådana skjutvapen.

 

 

Medlemsstaterna ska upprätta ett register över alla sådana museer och samlare med tillstånd. Sådana museer och samlare med tillstånd ska vara skyldiga att föra register över samtliga skjutvapen i kategori A som de innehar, och nämnda register ska vara tillgängligt för de behöriga nationella myndigheterna. Medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt övervakningssystem för sådana museer och samlare med tillstånd, med beaktande av alla relevanta faktorer.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att förvärva skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition i kategorierna A, B och C genom distanskommunikation enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(*) ska endast vara tillåtet för vapenhandlare och vapenmäklare och ska vara föremål för strikt kontroll av medlemsstaterna.

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -7 (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 7 – punkt 4 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-7) I artikel 7.4 ska led b ersättas med följande:

”b) den fortlöpande kontrollen av att dessa personer efterlever villkoren, och”

”b) kontrollen av att dessa personer efterlever villkoren, och”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Taken för innehav ska inte överstiga fem år. Tillståndet kan förnyas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är uppfyllda.

Den maximala varaktigheten för ett tillstånd ska inte överstiga fem år, såvida inte medlemsstaterna har infört ett system för fortlöpande övervakning enligt vad som avses i artikel 5.2 första stycket. Tillståndet kan förnyas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är uppfyllda.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 8 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a.   Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

"2.   Varje säljare, vapenhandlare och privatperson skall informera myndigheterna i den medlemsstat där transaktionen äger rum om överlåtelse eller utlämnande av ett skjutvapen i kategori C med angivande av de uppgifter som krävs för att vapnet och förvärvaren skall kunna identifieras. Om den som förvärvar ett sådant skjutvapen är bosatt i en annan medlemsstat skall denna informeras om förvärvet av såväl medlemsstaten där transaktionen ägde rum som av förvärvaren.

"2.   Varje säljare, vapenhandlare, vapenmäklare och privatperson ska informera myndigheterna i den medlemsstat där transaktionen äger rum om överlåtelse eller utlämnande av ett skjutvapen i kategori C med angivande av de uppgifter som krävs för att vapnet och förvärvaren ska kunna identifieras. Om den som förvärvar ett sådant skjutvapen är bosatt i en annan medlemsstat ska denna informeras om förvärvet av såväl medlemsstaten där transaktionen ägde rum som av förvärvaren.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=EN)

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7b (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7b. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

”Artikel 10

Bestämmelserna för förvärv och innehav av ammunition bör vara desamma som de som gäller för innehav av de skjutvapen som ammunitionen är avsedd för.”

Reglerna för förvärv av ammunition och för innehav av ammunition som rymmer en enda projektil ska vara desamma som de som gäller för de skjutvapen som ammunitionen är avsedd för. Förvärv av ammunition ska tillåtas endast för personer som har tillstånd att inneha ett skjutvapen i respektive kategori, eller för personer som beviljats tillstånd i enlighet med artikel 6 andra stycket.

 

Vapenmäklare och vapenhandlare får vägra att genomföra varje transaktion för förvärv av komplett ammunition eller delar av ammunition som de med fog anser vara misstänkt på grund av sin karaktär eller omfattning och ska rapportera den, och varje försök till sådan transaktion, till de behöriga myndigheterna. Det ska inte vara tillåtet för vapenmäklare och vapenhandlare att genomföra en transaktion för förvärv av ett skjutvapen om det inte är möjligt för dem att kontrollera köparens identitet i det register som inrättats i enlighet med artikel 4.4 och om betalningen är avsedd att göras kontant.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen inte kan omvandlas till skjutvapen.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att larm- och signalvapen inte kan omvandlas till skjutvapen.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10 a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.

Medlemsstaterna ska anta delegerade akter enligt artikel 13a med avseende på att komplettera detta direktiv genom att införa tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen. Kommissionen ska anta en första sådan delegerad akt senast den … [insert date].

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10a – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2.

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10b – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen för att säkerställa att ändringarna på ett skjutvapen gör det irreversibelt funktionsodugligt. Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med kontrollen utfärdas ett intyg eller någon annan handling, av vilken det framgår att skjutvapnet har deaktiverats, eller att vapnet förses med en väl synlig märkning i det syftet.

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att deaktiveringen av skjutvapnen utförs i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga III.

 

Detta ska inte vara tillämpligt på skjutvapen som deaktiverats före den 8 april 2016, såvida inte dessa skjutvapen överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut på marknaden.

 

Deaktivering av skjutvapen ska utföras av offentliga eller privata organisationer eller individer som är behöriga att göra detta enligt nationell lagstiftning.

 

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet (nedan kallad kontrollorganisationen) som ska kontrollera att deaktiveringen av det berörda skjutvapnet har utförts i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga III.

 

Om deaktiveringen av skjutvapnet har utförts i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga III ska kontrollorganisationen

 

a)  förse alla delar som ändrats för deaktiveringen av skjutvapnet med en enhetlig unik märkning, och

 

b)  utfärda ett deaktiveringsintyg till ägaren av skjutvapnet.

 

Om skjutvapnet har registrerats i det datoriserade register som avses i artikel 4.4 ska deaktiveringen av det föras in i den berörda registerposten.

 

Medlemsstaterna får vidta kompletterande åtgärder för deaktivering av skjutvapen inom sina territorier som går utöver de tekniska specifikationer som anges i bilaga III.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10b – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta standarder och teknik för deaktivering som säkerställer att deaktiverade skjutvapen är irreversibelt funktonsodugliga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a med avseende på att ändra bilaga III genom att uppdatera den, vid behov med beaktande av eventuella kompletterande åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i enlighet med sjunde stycket i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10b – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallar för den enhetliga unika märkningen och standardintyget för deaktiverade skjutvapen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10b – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.   Kommissionen ska senast den 31 december 2016, efter samråd med medlemsstaterna och berörda parter, fastställa vilka nationella standarder och tekniker för deaktivering som medlemsstaterna tillämpat före den 8 april 2016 för att säkerställa att skjutvapen gjorts definitivt obrukbara och oanvändbara, och ska föreskriva erkännande av intygad deaktivering som utförts i enlighet med nämnda standarder och tekniker för deaktivering.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 10ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 10ba

 

1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att helautomatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen från och med den … [the date of entry into force of this Amending Directive] inte på nytt kan omvandlas till helautomatiska skjutvapen.

 

2.  Medlemsstaterna ska anta delegerade akter enligt artikel 13a med avseende på att komplettera detta direktiv genom att införa tekniska specifikationer för att säkerställa att halvautomatiska skjutvapen som omvandlats från ursprungligen helautomatiska skjutvapen inte på nytt kan omvandlas till helautomatiska skjutvapen. Kommissionen ska anta en första sådan delegerad akt senast den … [31 december 2017].”

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8b (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 11 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8b.   Artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”1.   Skjutvapen får utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 föras över från en medlemsstat till en annan endast i enlighet med bestämmelserna i följande stycken. Dessa bestämmelser skall också gälla för överföring av skjutvapen efter försäljning via postorder.”

”1.  Skjutvapen får utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 föras över från en medlemsstat till en annan endast i enlighet med bestämmelserna i följande stycken. Dessa bestämmelser ska också gälla för överföring av skjutvapen efter försäljning genom medel för distanskommunikation.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8c (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8c.  I artikel 11.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Upplysningarna i de sista två strecksatserna behöver inte lämnas om överföringen sker mellan två vapenhandlare.”

”Upplysningarna i de sista två strecksatserna behöver inte lämnas om överföringen sker mellan två vapenhandlare eller vapenmäklare.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8d (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8d.   I artikel 11.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.  Utom i fråga om krigsvapen, som enligt artikel 2.2 är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv, får varje medlemsstat ge vapenhandlare rätt att utan föregående tillstånd enligt punkt 2 föra över vapen från sitt territorium till en vapenhandlare som är bosatt i en annan medlemsstat. För detta ändamål ska den utfärda ett tillstånd som gäller högst tre år och som när som helst kan dras in tillfälligt eller upphävas genom ett motiverat beslut. En handling som hänvisar till detta tillstånd ska följa skjutvapnet till destinationsorten; detta dokument skall visas upp på begäran av medlemsstaternas myndigheter.”

”3.  Utom i fråga om krigsvapen, som enligt artikel 2.2 är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv, får varje medlemsstat ge vapenhandlare eller vapenmäklare rätt att utan föregående tillstånd enligt punkt 2 föra över vapen från sitt territorium till en vapenhandlare eller vapenmäklare som är bosatt i en annan medlemsstat. För detta ändamål ska den utfärda ett tillstånd som gäller högst tre år och som när som helst kan dras in tillfälligt eller upphävas genom ett motiverat beslut. En handling som hänvisar till detta tillstånd ska följa skjutvapnet till destinationsorten; detta dokument ska visas upp på begäran av medlemsstaternas myndigheter.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8e (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8e.   I artikel 11.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Före datumet för överföringen ska vapenhandlaren lämna alla de uppgifter som anges i punkt 2 första stycket till myndigheterna i den medlemsstat från vilken överföringen ska äga rum. Dessa myndigheter ska genomföra inspektioner, i tillämpliga fall på plats, för att kontrollera överensstämmelsen mellan de uppgifter som lämnats av vapenhandlaren och de faktiska kännetecknen för överföringen. Uppgifterna ska lämnas av vapenhandlaren inom en period som ger tillräckligt med tid.”

”Före datumet för överföringen ska vapenhandlaren eller vapenmäklaren lämna alla de uppgifter som anges i punkt 2 första stycket till myndigheterna i den medlemsstat från vilken överföringen ska äga rum. Dessa myndigheter ska genomföra inspektioner, i tillämpliga fall på plats, för att kontrollera överensstämmelsen mellan de uppgifter som lämnats av vapenhandlaren eller vapenmäklaren och de faktiska kännetecknen för överföringen. Uppgifterna ska lämnas av vapenhandlaren eller vapenmäklaren inom en period som ger tillräckligt med tid.”

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8f (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8f.   I artikel 11.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Förteckningarna skall förmedlas till vapenhandlare som enligt förfarandet i punkt 3 medgivits rätt att föra över skjutvapen utan föregående tillstånd.”

”Förteckningarna ska förmedlas till vapenhandlare och vapenmäklare som enligt förfarandet i punkt 3 medgivits rätt att föra över skjutvapen utan föregående tillstånd.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8g (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8g.  I artikel 12.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.  Utan hinder av punkt 1 får jägare i fråga om vapen i kategori C och D, samt tävlingsskyttar i fråga om vapen i kategori B, C och D, utan föregående tillstånd inneha ett eller flera skjutvapen under en resa genom två eller flera medlemsstater i syfte att utöva sin verksamhet, förutsatt att de har ett europeiskt skjutvapenpass, där skjutvapnet eller skjutvapnen är införda, och förutsatt att de kan styrka skälet för resan, särskilt genom uppvisande av en inbjudan eller något annat bevis på sin jaktverksamhet eller tävlingsskytteverksamhet i den medlemsstat som är destinationsland.”

”2.  Utan hinder av punkt 1 får jägare i fråga om vapen i kategorierna C och D, samt tävlingsskyttar i fråga om vapen i kategorierna A, B, C och D, utan föregående tillstånd inneha ett eller flera skjutvapen under en resa genom två eller flera medlemsstater i syfte att utöva sin verksamhet, förutsatt att de har ett europeiskt skjutvapenpass, där skjutvapnet eller skjutvapnen är införda, och förutsatt att de kan styrka skälet för resan, särskilt genom uppvisande av en inbjudan eller något annat bevis på sin jaktverksamhet eller tävlingsskytteverksamhet i den medlemsstat som är destinationsland.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:31991L0477)

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8h (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8h. I artikel 11.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får inte kräva att en avgift betalas för att Europeiska skjutvapenpasset ska kunna godtas.”

”Medlemsstaterna får inte villkora

 

a)   utfärdande eller förnyande av Europeiska skjutvapenpasset med krav på betalning av en avgift som överstiger de administrativa kostnaderna för utfärdandet av passet, eller

 

b)   godtagande av Europeiska skjutvapenpasset med direkta eller indirekta krav på betalning av en avgift eller beviljande genom något administrativt godkännande.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8i (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 12 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

8i.   Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.  Genom avtal om ömsesidigt erkännande av nationella dokument får två eller flera medlemsstater införa ett smidigare system för resor med skjutvapen inom sina territorier än som föreskrivs i denna artikel.”

”3.  Genom avtal om ömsesidigt erkännande av nationella dokument eller genom ömsesidigt erkännande av poster i det datoriserade register som avses i artikel 4.4 får två eller flera medlemsstater införa ett smidigare system för resor med skjutvapen inom sina territorier än som föreskrivs i denna artikel.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om tillstånd som beviljats för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökan om tillstånd enligt definitionen i artikel 7.

4.  Medlemsstaterna ska senast den … [date] säkerställa ett effektivt informationsutbyte genom elektroniska medel, i enlighet med förordning (EU) nr 2016/679, antingen direkt eller genom gemensamma kontaktpunkter, om tillstånd som beviljats för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökningar om tillstånd enligt artikel 7 av säkerhetsskäl eller med avseende på den berörda personens tillförlitlighet, senast den … [date].

 

Varje medlemsstat ska, på en annan medlemsstats begäran, utbyta information av relevans för en bedömning av brottshistoriken, om en sådan finns, för personer som ansöker om eller beviljats undantag enligt artikel 6 eller tillstånd enligt artikel 7. Denna information ska i förekommande fall inbegripa en hänvisning till eventuella motsvarande beslut av en rättslig myndighet eller en behörig offentlig myndighet.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 13 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a avseende formerna för utbyte av information om beviljade tillstånd och om avslag.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a med avseende på att komplettera detta direktiv genom att fastställa formerna för utbyte av information om tillstånd som beviljats eller avslagits för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat. Kommissionen ska anta en första sådan delegerad akt senast den … [insert date].

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 13a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 13a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10a.2, 10b.2, 10ba.2 eller 13.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 16a

 

1.  Medlemsstaterna får besluta att bekräfta tillstånd för halvautomatiska skjutvapen som kategoriserats under punkt 6 eller 7a i kategori A och som förvärvats lagligen och registrerats före den … [date of entry into force of this Amending Directive], och att förnya dem för den laglige ägaren vid den tidpunkten, i enlighet med de övriga villkor som fastställs i detta direktiv, och de får även tillåta att sådana skjutvapen förvärvas av personer som beviljats tillstånd av medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv.

 

2.  Medlemsstaterna får bevilja tävlingsskyttar tillstånd att förvärva och inneha halvautomatiska skjutvapen som kategoriserats under punkt 6 eller 7a i kategori A, under förutsättning att

 

a)  tävlingsskytten deltar i skyttetävlingar anordnade av en officiell skytteorganisation som erkänts av en medlemsstat eller ett internationellt och officiellt erkänt skytteförbund, och

 

b)  tävlingsskytten är medlem av en erkänd skytteförening, tränar målskytte regelbundet och har gjort det i minst tolv månader.

 

Tävlingsskyttar med tillstånd att förvärva och inneha halvautomatiska skjutvapen som kategoriserats under punkt 6 eller 7a i kategori A ska ha rätt att få sådana skjutvapen införda i Europeiska skjutvapenpasset i enlighet med artikel 12.2.”

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 17 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, vid behov åtföljd av förslag till åtgärder, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör ny teknik, t.ex. friformsframställning med 3d-skrivare. Den första rapporten ska lämnas två år efter detta direktivs ikraftträdande.

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, inklusive en kontroll av dess bestämmelsers ändamålsenlighet, vid behov åtföljd av förslag till åtgärder, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör genomförandet av systemet för Europeiska skjutvapenpasset, märkningen och ny teknik, t.ex. konsekvenserna av friformsframställning med 3d-skrivare. En första sådan rapport ska lämnas senast den … [two years after the date of entry into force of this Amending Directive].

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 91/477/EEG

Artikel 17 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [date] göra en bedömning av vad som krävs för ett system för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna via det datoriserade register som avses i artikel 4.4. Kommissionens bedömning ska vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som ska beakta befintliga system för informationsutbyte.”

Kommissionen ska senast den [date] göra en bedömning av vad som krävs för ett system för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna via det datoriserade register som avses i artikel 4.4, inklusive möjligheten att ge varje medlemsstat tillgång till ett sådant system. Kommissionens bedömning ska vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som ska beakta befintliga system för informationsutbyte.”

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led i

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen.

6.  Helautomatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen, såvida inte kommissionen antagit tekniska specifikationer enligt artikel 10ba; i så fall är detta inte tillämpligt på skjutvapen som har omvandlats i enlighet med de fastställda kraven.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led i

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Halvautomatiska skjutvapen som har omvandlats till helautomatiska skjutvapen.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led i

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism.

utgår

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led i

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, och laddningsmekanismer, med en eller flera av följande egenskaper:

 

a)  långa skjutvapen (dvs. skjutvapen som ursprungligen är avsedda att avfyras från axeln) vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en vikbar kolv eller en kolv av teleskopisk typ,

 

b)  skjutvapen med vilka mer än 21 skott kan avfyras utan omladdning, om en laddningsmekanism med kapacitet för mer än 20 skott utgör en del av skjutvapnet eller sätts in i det.

 

För att kunna förvärva en laddningsmekanism ska ett motsvarande vapentillstånd uppvisas vid tidpunkten för förvärv.”

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led i

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori A – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats.

8.  Varje skjutvapen som kategoriserats i denna kategori efter att ha omvandlats till att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led ia (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori B – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)   I kategori B ska följande punkt läggas till:

 

”6a.  Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism.”

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led ib (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori B – punkt 6b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib)   I kategori B ska följande punkt läggas till:

 

”6b.  Halvautomatiska skjutvapen med kantantändning av kaliber .22 eller mindre.”

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led ic (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori B – punkt 6c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ic)   I kategori B ska följande punkt läggas till:

 

”6c. Varje skjutvapen som kategoriserats i denna kategori efter att ha omvandlats till att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.”

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led iii

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori C – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Larm- och signalvapen, salutvapen och akustiska vapen samt replikvapen.

5.   Varje skjutvapen som kategoriserats i denna kategori efter att ha omvandlats till att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till ett salutvapen eller ett akustiskt vapen.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led iii

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori C – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.   Skjutvapen i kategori B och enligt punkterna 1–5 i kategori C efter det att de har deaktiverats.”

utgår

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13 – led a – led iiia (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori D

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

iiia)  I kategori D ska orden under rubriken ersättas med följande:

”Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp.”

”Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp, inbegripet skjutvapen som har omvandlats till att avfyra lös ammunition, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk ammunition, eller till salutvapen eller akustiska vapen.”

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del III – stycke 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b)  I första stycket ska följande led läggas till:

 

”ca) är deaktiverade skjutvapen, under förutsättning att deaktiveringen har utförts

 

i)  i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga III, eller

 

ii)  före … [the date of application of this Amending Directive] i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/2403, eller

 

iii)  före den 8 april 2016:

 

  i enlighet med eventuella standarder och tekniker för deaktivering vilka tillämpas av medlemsstaterna och fastställts av kommissionen enligt artikel 10.2b, eller

 

  i enlighet med de standarder och tekniker för deaktivering som tillämpas av medlemsstaterna, under förutsättning att det deaktiverade skjutvapnet inte överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut på marknaden, eller

 

  i enlighet med ett förfarande för skärande av en fåra vilket innebär att en minst 4 mm bred fåra har skurits genom patronlägets vägg och in i pipan längs minst 50 % av pipans längd och pipan har fästs med stift eller fastsvetsats på lådan/stommen, och omvandling för att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne inte är möjlig.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led b

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga I – del III – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

  Ändringsförslag  

”är gjorda för livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte.”

b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske, för industriellt eller tekniskt bruk eller för att endast kunna avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av komprimerad luft eller en annan gas som inte alstras av ett antänt drivämnes verkan, eller är utformade som airsoftvapen eller luftvapen av vilken typ som helst, från vilka endast en liten plastprojektil med begränsad kraft kan avfyras, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte och inte kan omvandlas till att kunna avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antänt drivämne.”

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga II – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

14a.  Bilaga II led f ska ersättas med följande:

”f)  Anmärkningarna:

”f)  Anmärkningarna:

”Rätten att resa till en annan medlemsstat med ett eller flera i passet uppräknade skjutvapen i kategori B, C eller D förutsätter ett eller flera föregående tillstånd från det besökta medlemslandet. Detta eller dessa tillstånd får noteras i passet.

”Rätten att resa till en annan medlemsstat med ett eller flera i passet uppräknade skjutvapen i kategori A, B, C eller D förutsätter ett eller flera föregående tillstånd från det besökta medlemslandet. Detta eller dessa tillstånd får noteras i passet.

Ett sådant föregående tillstånd som avses ovan är i princip inte nödvändigt för att resa med ett skjutvapen i kategori C eller D i syfte att delta i jakt eller med ett skjutvapen i kategori B, C eller D för att delta i tävlingsskytte, förutsatt att resenären har ett skjutvapenpass och kan styrka skälet för resan.”

Ett sådant föregående tillstånd som avses ovan är i princip inte nödvändigt för att resa med ett skjutvapen i kategori C eller D i syfte att delta i jakt eller med ett skjutvapen i kategori A, B, C eller D för att delta i tävlingsskytte, förutsatt att resenären har ett skjutvapenpass och kan styrka skälet för resan.”

Om en medlemsstat har informerat de andra medlemsstaterna i enlighet med artikel 8.3 om att innehav av vissa skjutvapen i kategori B, C eller D är förbjudet eller kräver tillstånd skall en av följande anmärkningar läggas till:

Om en medlemsstat har informerat de andra medlemsstaterna i enlighet med artikel 8.3 om att innehav av vissa skjutvapen i kategori A, B, C eller D är förbjudet eller kräver tillstånd ska en av följande anmärkningar läggas till:

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen... (identifikation) är förbjuden.”

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) är förbjuden.”

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen... (identifikation) kräver tillstånd.”

”Inresa i … (berörda stater) med skjutvapen … (identifikation) kräver tillstånd.” ”

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Direktiv 91/477/EEG

Bilaga III (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

14a. Följande bilaga ska läggas till:

”Bilaga III

Tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen

De åtgärder för deaktivering som ska vidtas för att göra skjutvapen irreversibelt funktionsodugliga definieras på grundval av tre tabeller:

I tabell I anges de olika typerna av skjutvapen.

I tabell II beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att varje väsentlig del av ett skjutvapen ska göras irreversibelt funktionsoduglig.

I tabell III fastställs vilka åtgärder för deaktivering som ska utföras för olika typer av skjutvapen.

TABELL I: Förteckning över typer av skjutvapen

Typer av skjutvapen

1

Pistoler (enkelskottspistoler och halvautomatiska pistoler)

2

Revolvrar (inklusive framladdningsrevolvrar)

3

Långa enkelskottsvapen (inte brytvapen)

4

Brytvapen (t.ex. slätborrade, räfflade, kombinationsvapen, blocklåsmekanism, korta och långa skjutvapen)

5

Långa skjutvapen av repetertyp (slätborrade, räfflade)

6

Halvautomatiska långa skjutvapen (slätborrade, räfflade)

7

Automatiska (helautomatiska) skjutvapen, t.ex. automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprutor, automatiska (helautomatiska) pistoler (inte kulsprutor vars hantering kräver flera personer)

8

Mynningsladdade skjutvapen

TABELL II: Specifika åtgärder per del

KOMPONENT

FÖRFARANDE

1. PIPA

1.1. Om pipan är fäst vid stommen (1), fäst pipan vid mekanismen med hjälp av ett stift av härdat stål (med en diameter > 50 % av patronläget, minst 4,5 mm) genom patronläget och stommen. Stiftet ska vara svetsat (2).

 

Om pipan är lös (ej fastsatt), skär en längsgående öppning genom hela längden av patronlägets vägg (med en bredd > ½ kalibern och högst 8 mm) och svetsa fast en plugg eller en stång i pipan från patronlägets början (med en längd ≥ ⅔ av pipans längd). För slätborrade pipor behöver endast patronläget blockeras permanent med en plugg med samma längd som patronläget.

 

Inom den första tredjedelen av pipan från patronläget, antingen borra hål (som för slätborrade vapen måste ha en diameter av minst ⅔ av loppets diameter och för alla andra vapen måste ha en diameter av loppets hela diameter; ett hål efter vartannat, 3 st för korta vapen, 6 st för långa vapen), eller skär en V-formad öppning (med en vinkel av 60 ± 5°) i pipan efter patronläget, eller skär en längsgående öppning (med en bredd av 8–10 ± 0,5 mm, och en längd ≥ 52 mm) med samma placering som hålen, eller skär en längsgående öppning (med en bredd av 4–6 mm ± 0,5 mm) från patronläget till mynningen, med undantag av 5 mm vid mynningen.

 

1.4. För pipor med matningsramp, avlägsna matningsrampen.

 

1.5. Förhindra att pipan avlägsnas från stommen genom ett stift av härdat stål eller genom svetsning.

 

1.6. Fixera en stång i pipans lopp (längd > ⅔ av pipans längd). Svetsa fast den i loppet. Fäst pipan vid stommen med ett stift (genom loppet) och svetsa fast. Borra ett hål med en diameter på ⅔ av pipans inre diameter inom den första tredjedelen av pipan från loppet och svetsa fast stången i pipan genom det borrade hålet.

2. SLUTSTYCKE, SLUTSTYCKSHUVUD

2.1. Avlägsna eller förkorta tändstiftet.

 

2.2. Maskinbearbeta stötbotten till en vinkel av minst 45 grader och på en yta som är större än 50 % av stötbotten.

 

2.3. Svetsa tändspetshålet.

3. TRUMMA

3.1. Avlägsna alla trummans innerväggar över minst ⅔ av trummans längd genom maskinbearbetning av en cirkelformad ring motsvarande 50 % av hylsans diameter.

 

3.2. Om möjligt, förhindra att trumman avlägsnas från stommen genom svetsning eller vidta lämpliga åtgärder, som att fästa den med stift, för att göra det omöjligt att avlägsna trumman.

4. MANTEL

4.1. Maskinbearbeta eller avlägsna mer än 50 % av stötbotten till en vinkel av mellan 45 och 90 grader.

 

4.2. Avlägsna eller förkorta tändstiftet.

 

4.3. Maskinbearbeta och svetsa tändspetshålet.

 

4.4. Maskinbearbeta bort minst ⅔ av låsklackarna i manteln.

 

4.5. I tillämpliga fall, maskinbearbeta insidan av den övre främre kanten av mantelns utkastaröppning till en vinkel av 45 grader.

5. STOMME (PISTOLER)

5.1. Avlägsna matningsrampen.

 

5.2. Maskinbearbeta bort minst ⅔ av styrlisterna på båda sidor av stommen.

 

5.3. Svetsa mantelspärren eller vidta lämpliga åtgärder om svetsning inte är möjlig.

 

5.4. Förhindra isärtagning av pistoler med polymerstomme genom svetsning eller limning alternativt vidta lämpliga åtgärder om svetsning eller limning inte är möjlig.

6. AUTOMATISKA SYSTEM

6.1. Förstör pistongen och gassystemet genom skärning eller svetsning.

 

6.2. Avlägsna slutstycket, ersätt det med en ståldel och svetsa eller reducera slutstycket med minst 50 %, svetsa det och skär av låsklackarna från slutstyckshuvudet.

 

6.3. Svetsa samman avtryckarmekanismen och, om möjligt, svetsa ihop den med stommen. Om svetsning i stommen inte är möjlig: avlägsna avfyrningsmekanismen och fyll det tomma utrymmet på lämpligt sätt (t.ex. genom att limma fast en passande fyllnadsdel med epoxiharts).

7. MEKANISM

7.1. Maskinbearbeta en kon med minst 60 grader (spetsvinkel) för att få fram en basdiameter av minst 1 cm eller motsvarande stötbottens diameter.

 

7.2. Avlägsna tändstiftet, utvidga tändspetshålet till en diameter av minst 5 mm och svetsa det.

8. MAGASIN (i tillämpliga fall)

8.1. Punktsvetsa magasinet eller vidta lämpliga åtgärder, beroende på typ av vapen och material, för att förhindra att magasinet avlägsnas.

 

8.2. Om magasinet saknas, placera punktsvetsar på magasinets plats eller fäst en blockering för att permanent förhindra att ett magasin införs.

 

8.3. Driv ett stift av härdat stål genom magasin, patronläge och stomme. Svetsa fast stiftet.

9. MYNNINGSLADDNING

9.1. Avlägsna eller svetsa tändhattsnippeln (tändhattsnipplarna), och svetsa hålet (hålen).

10. LJUDDÄMPARE

10.1. Förhindra att ljuddämparen tas bort från pipan genom ett stift av härdat stål eller genom svetsning om ljuddämparen är en del av vapnet.

 

10.2. Avlägsna ljuddämparens alla inre delar och deras fästpunkter så att endast ett rör kvarstår. Borra två hål i höljet med en diameter på 5 mm nära den punkt där ljuddämparen fäster vid pipan.

Hårdhet för de införda delarna

Stång eller stift av härdat stål

TABELL III: Specifika åtgärder per väsentlig del för varje typ av skjutvapen

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

FÖRFARANDE

Pistoler (utom automatiska)

Revolvrar

Långa enkelskottsvapen (inte brytvapen)

Brytvapen (slätborrade, räfflade, kombinationsvapen)

Långa skjutvapen av repetertyp (slätborrade, räfflade)

Halvautomatiska långa skjutvapen (slätborrade, räfflade)

Automatiska skjutvapen automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprutor

Mynningsladdade skjutvapen

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 och 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (för automatiska pistoler)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.4

X (polymerstomme)

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 eller 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (rörmagasin)

X (rörmagasin)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1) Pipan fäst vid stommen med skruvning, fastspänning eller något annat förfarande.

(2) Svetsning är en tillverkningsteknik varvid material, företrädesvis metaller eller termoplaster, sammanfogas genom sammansmältning.”

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [3 månader efter offentliggörandet i EUT]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [12 months after the date of entry into force of this Amending Directive]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Europeiska unionen har sedan 1991 haft lagstiftning om förvärv och innehav av skjutvapen i form av direktiv 91/477/EG, som ändrades 2008. I detta direktiv fastställs bestämmelser för märkning och spårning av skjutvapen, liksom de villkor som måste uppfyllas av personer som vill förvärva och inneha ett skjutvapen.

Det är viktigt att veta att det övervägande flertalet skjutvapen som innehas lagligen i EU inte utgör någon fara för allmänheten.

Även om brottslingars och terroristers användning av lagligt förvärvade skjutvapen är begränsad har det förekommit registrerade fall. Exempelvis hade en typ av skjutvapen som användes vid Charlie Hébdo-attentatet i Paris lagligt inhandlats i en medlemsstat efter omvandling till ett akustiskt vapen som avfyrar lös ammunition. För detta krävdes enligt den medlemsstatens lagstiftning, innan denna nyligen ändrades, inget tillstånd. Efteråt omvandlades vapnet tillbaka till ett skarpt, förbjudet skjutvapen.

Det var i detta sammanhang som kommissionen sjösatte sin översyn av skjutvapendirektivet. Kommissionen har lagt fram ett antal förslag som drastiskt förändrar direktivets räckvidd och krav utan att göra någon konsekvensbedömning. En sådan konsekvensbedömning skulle ha hjälpt till att klargöra skälen bakom förslagen och det faktaunderlag som de stöder sig på. Frånvaron av en konsekvensbedömning har lett till utbredd oro bland ägare av lagligt förvärvade skjutvapen på en rad olika områden. Det är tydligt att många berörda parter är bekymrade över bristen på klarhet i några av förslagen och tänkbara följder för lagliga ägare.

Föredraganden har därför strävat efter att genomföra ett så omfattande och öppet samråd som möjligt för att säkerställa att betänkandet tar upp verkliga problem och begränsa onödiga oavsiktliga konsekvenser. Hon rekommenderar att status quo behålls när motiven för en ändring är otillräckliga.

Kommissionen antog dock dessutom en förordning om deaktivering samma dag som den inledde översynen av direktivet. Berörda parter från många medlemsstater har uttryckt oro över att den nya förordningen kan göra det svårare för brottsbekämpande organ att veta om ett skjutvapen deaktiverats på korrekt sätt.

Deaktiverade skjutvapen eller replikvapen har legitima användningsområden i filmbranschen och för militär rekonstruktion. Föredraganden noterar från diskussioner med experter att den praktiska användningen av termen ”deaktiverad” skiljer sig åt mellan experter. För att undanröja tveksamheter menas med termen ”deaktiverat skjutvapen” i detta förslag ett skjutvapen som har gjorts irreversibelt funktionsodugligt.

Av denna anledning anser föredraganden att alla ändringar av direktivet därför måste säkerställa en jämvikt mellan rätten att äga vissa typer av skjutvapen och kontroller som är lämpliga med tanke på riskerna.

1. Definitionen av skjutvapen

Föredraganden föreslår att man använder en metod som utgår från väsentliga delar, så att varje anordning som har en väsentlig del gemensamt med ett skjutvapen per definition är ett skjutvapen.

Replikvapen och signalvapen betraktas inte som skjutvapen, såvida de inte kan omvandlas till skjutvapen eller har en väsentlig del gemensamt med ett sådant.

2. Vapen som avfyrar lös ammunition

Föredraganden föreslår att alla skjutvapen som har omvandlats till att skjuta med lösa skott kvarstår i definitionen av skjutvapen i sin ursprungliga kategori.

3. Magasin

Föredraganden har tagit emot inlagor från ett litet antal experter som har föreslagit att kontrollen av magasin skulle kunna uppnås genom att magasin anses vara en ”väsentlig del” av skjutvapen. Föredraganden har betydande reservationer mot detta tillvägagångssätt och har tagit emot många andra framställningar, mot bakgrund av ett magasins relativa enkelhet, det vill säga att det är jämförelsevis lätt att tillverka ett magasin, och de många magasin som lagligen innehas av innehavare av skjutvapen och till stor del är utbytbara. Effektiviteten av en sådan åtgärd är därmed inte klarlagd, varför föredraganden inte föreslår att ett magasin ska betraktas som en ”väsentlig del”.

4. Informationsutbyte

Vissa brottsbekämpande myndigheter har föreslagit förbättringar av informationsutbytet. Föredraganden föreslår att registeruppgifter ska vara omedelbart tillgängliga genom driftskompatibla system.

5. Förvaring

Föredraganden noterar att de flesta medlemsstaterna redan har infört regler om förvaring av skjutvapen och rekommenderar att detta formaliseras i direktivet. Kraven på förvaring bör beakta arten och kategorin av de berörda skjutvapnen.

6. Läkarundersökningar

Föredraganden anser att flera förbättringar kan göras i kommissionens ursprungliga förslag om läkarundersökningar som återspeglar bästa praxis i medlemsstaterna. Föredraganden föreslår att medlemsstaterna inrättar ett system för kontroller, antingen som en periodisk bedömning eller som en fortlöpande övervakningsprocess.

7. Särskilda fall

Föredraganden föreslår att man återinför den befintliga bestämmelse i artikel 6 som medlemsstaterna kan använda sig av för att bevilja tillstånd för vissa personer att inneha ett skjutvapen av kategori A under specifika omständigheter. Enligt vad föredraganden förstår finns det organisationer som kräver ett sådant tillstånd, till exempel för vapensmeder, kontrollanstalter, tillverkare, kriminaltekniker, i vissa fall av filmproduktion och för vissa personer för personligt skydd. Föredraganden föreslår att dessa tillstånd bör ges efter bedömning i det enskilda fallet, vara strikt begränsade och beviljas endast om det inte står i motsättning till allmän säkerhet.

Föredraganden föreslår att tillstånd för historiska ändamål ska definieras striktare, ges endast om lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och efter bedömning i det enskilda fallet efter medlemsstatens beslut.

8. Försäljning online

Föredraganden föreslår att distansförsäljning bör tillåtas endast om det slutliga överlämnandet av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition sker efter att de nödvändiga kontrollerna har genomförts.

9. Förordningen om deaktivering

Experter har stött på ett antal tekniska frågor i samband med den nya genomförandeförordningen om deaktivering, som träder i kraft den 8 april. Föredraganden har föreslagit olika sätt att lösa detta, antingen genom detaljerade ändringar i genomförandeförordningen eller genom en översyn av befintliga standarder, alternativt genom en särskild ändring för skjutvapen som deaktiverats till en teknisk definition av fåror och stift.

10. Ammunition

Föredraganden föreslår att befintlig lagstiftning för kontroll av sprängämnesprekursorer kan vara relevant för kontrollen av ammunition, nämligen att misstänkta inköp av stora mängder ammunition bör rapporteras. Som en del av en insats för att minska risken för otillåten användning av lagligt ägda skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, bör denna typ av skyldighet bidra till att hantera eventuella risker som är förknippade med en okontrollerad möjlighet att köpa ammunition.

11. Skjutvapen i kategorierna A och B

Föredraganden anser att kommissionens förslag att omkategorisera ”halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism” till kategori A skulle leda till många praktiska problem vid genomförandet. Detta har tidigare prövats och förkastats i vissa medlemsstater.


RESERVATION

i enlighet med artikel 56.3 i Europaparlamentets arbetsordning

Mylène Troszczynski, för ENF-gruppen

Med beaktande av att

– ändringen av direktiv 91/477/EEG är en olaglig åtgärd eftersom den inte står i proportion till de mål som eftersträvas, nämligen att bekämpa de islamistiska terrorister som slår till mot Europa samt torrlägga deras huvudsakliga källor för leveranser av skjutvapen,

– förslaget om ändring av direktiv 91/477/EEG är meningslöst eftersom det inte omfattar den olagliga handeln med skjutvapen, vilken ökar exponentiellt i Schengenländerna,

– ändringen av direktiv 91/477/EEG utgör ett vagt och olämpligt svar på frågor som är avgörande för nationell och internationell trygghet och säkerhet, vilket innebär att de islamistiska terroristerna kan verka ostört,

– ändringen av direktiv 91/477/EEG är orättfärdig eftersom den endast syftar till att begränsa de medborgerliga friheterna för ärliga invånare när det gäller att förvärva och inneha skjutvapen, något som redan reglerats särskilt,

– ändringen av direktiv 91/477/EEG är oproportionerlig för skjutvapenrelaterade ekonomiska, kulturella och idrottsliga sektorer, som kommer att lida av konsekvenserna av en illa förberedd rättsakt som dessutom inte bygger på någon verklig konsekvensanalys,

motsätter sig ENF-gruppen, genom Mylène Troszczynski, en ändring av direktiv 91/477/EEG, som till stor del kan anses vara tillräckligt i sin nuvarande utformning, och ställer sig därmed inte bakom det arbete som utförts av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (*) (18.5.2016)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Föredragande av yttrande (*): Bodil Valero

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Förvärv, innehav och import/export av skjutvapen för civilt bruk omfattas av ett heltäckande EU-regelverk som finns i direktiv 91/477/EEG, ändrat genom direktiv 2008/51/EG. Direktivets syfte var att fastställa minimistandarder för märkning, förvaring, tillverkning, registrering och deaktivering av samt handel med skjutvapen, och att fastställa brottsrekvisit och straffbara handlingar.

Trots strängare lagstiftning utgör det vapenrelaterade våldet fortfarande ett allvarligt hot inom EU. I rådets (rättsliga och inrikes frågor) förklaring av den 29 augusti 2015 efterlystes brådskande insatser för deaktivering av skjutvapen för att förhindra att de därefter kunde reaktiveras och användas av brottslingar. Rådet upprepade sin uppmaning till en översyn av vapendirektivet och till en gemensam strategi för att deaktivera skjutvapen och förbättra spårbarheten i den befintliga lagstiftningen i syfte att åtgärda brister i genomförandet av direktivet på nationell nivå.

Genomföranderapporten om vapendirektivet identifierade även svårigheter att spåra vapen på grund av skillnader mellan medlemsstater. I sitt förslag rekommenderade kommissionen ändringar av befintlig lagstiftning på flera områden, exempelvis:

•  Gemensamma EU-standarder för deaktivering.

•  Gemensamma EU-regler om märkning av skjutvapen för att förbättra vapens spårbarhet.

•  Effektivare informationsutbyte mellan medlemsstaterna, exempelvis i fråga om avslag på ansökningar om tillstånd för innehav av ett skjutvapen hos en annan nationell myndighet, och skyldighet att sammankoppla nationella vapenregister.

•  Gemensamma kriterier för larmvapen (exempelvis nödsignalljus och startpistoler) för att förhindra att de omvandlas till fullt fungerande skjutvapen.

•  Strängare regler för förvärv av vapen online för att förhindra förvärv av skjutvapen, väsentliga delar eller ammunition via internet.

•  Strängare regler och förbud mot privatpersoners innehav av vissa halvautomatiska skjutvapen, även om de har deaktiverats definitivt.

•  Strängare villkor för förflyttning av deaktiverade skjutvapen.

•  Strängare villkor för samlare för att minimera risken för försäljning till brottslingar.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor organiserade en miniutfrågning den 15 februari 2016 för att se över punkter som skulle kunna förbättras inom det befintliga direktivet och för att klargöra lämplig harmoniseringsnivå på EU-nivå.

Den inbjudna skjutvapenexperten lyfte särskilt fram farorna med omvandlade och reaktiverade skjutvapen och behovet av höga gemensamma standarder för deaktivering inom EU. Vidare underströk experten att varje väsentlig del av ett skjutvapen bör markeras så att den kan spåras vid stöld eller förlust. Experten klargjorde att ett allmänt förbud mot halvautomatiska skjutvapen med utgångspunkt i kriterierna för ”likhet” är problematiskt och dessutom inte möjligt för medlemsstaterna att genomföra.

Ytterligare en inbjuden expert på tillståndsprövningar och läkarundersökningar berättade att grundläggande läkarundersökningar (av både fysisk förmåga och psykisk hälsa) och regelbundna uppföljningstester krävs för att tillstånd för skjutvapeninnehav ska beviljas.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar översynen av direktivet så att kryphål i befintlig lagstiftning kan täppas till och säkerheten för europeiska medborgare förbättras. Föredraganden stöder därför merparten av kommissionens förslag. Vissa delar behöver dock ändras för att göra den nya lagstiftningen begriplig, effektiv, balanserad och proportionerlig.

Föredraganden önskar även tydliggöra att detta direktiv, även om dess syfte är att öka medborgarnas säkerhet, inte avser olagliga vapen och relaterade problem med organiserad brottslighet eller terroristverksamhet, som bara utgör två av de problem som finns med skjutvapen. Det handlar mer om att förhindra att lagliga skjutvapen hamnar på svarta marknaden, liksom masskjutningar, självmord, mord och olyckor med skjutvapen.

Föredraganden beklagar att kommissionen inte presenterade en konsekvensanalys i förväg. I en konsekvensanalys hade kommissionen exempelvis kunnat precisera vilka typer av skjutvapen och hur många av dessa som omfattas av förslaget, vilket hade underlättat ett informerat ställningstagande i ärendet från parlamentets sida.

Mot bakgrund av dessa aspekter föreslår föredraganden ändringar som särskilt berör följande:

1.  Direktivets tillämpningsområde (som inte enbart bör omfatta skjutvapen utan även deras väsentliga delar och ammunition).

2.  Märkning av väsentliga delar.

3.  Deaktivering av skjutvapen.

4.  Informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

5.  Distansförsäljning.

6.  Lämplighetsprövning för dem som ansöker om tillstånd.

7.  Ytterligare säkerhetsåtgärder.

Enligt sitt förslag önskar kommissionen ändra bilaga I till direktivet genom att ”automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen” och ”skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats” läggs till i kategori A och därmed förbjuds. Föredraganden stöder denna föreskrift.

Kommissionen önskar också flytta den så kallade kategorin B.7, ”halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism”, till kategori A. Föredraganden konstaterar att denna föreskrift är varken begriplig eller praktiskt genomförbar i sin nuvarande form, eftersom den inte skiljer på utseende och tekniska egenskaper. Ett vapens tekniska kriterier bör ha en mer avgörande betydelse än dess utseende, exempelvis skjutvapnets excitationsenergi, kaliber och möjlighet att införa stora magasin, eller andra attribut som inte kan motiveras med giltiga skäl, såsom pistolkolv, fällbar kolv, kylsystem osv. Föredraganden uppmanar kommissionen att ompröva sitt förslag på denna punkt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Som svar på terroristattackerna nyligen, vilka visade på brister i genomförandet av direktiv 91/477/EEG, särskilt när det gäller deaktivering av vapen, omvandling och märkning, efterfrågades i den europeiska säkerhetsagendan som antogs i april 2015 och i förklaringen från inrikesministrarnas rådsmöte den 29 augusti 2015 en översyn av det direktivet och en gemensam strategi för deaktivering av skjutvapen för att förhindra att vapen reaktiveras och används av brottslingar.

(2) Ändringarna av rådets direktiv 91/477/EEG bör inte vara ett resultat av att de nyligen inträffade terroristattackerna på något sätt kopplas ihop med i synnerhet jägares, tävlingsskyttars och samlares lagliga användning och innehav av skjutvapen i EU. Tillverkning av, handel med och innehav och användning av skjutvapen och ammunition är legitima verksamheter som är viktiga ur nöjesmässig, idrottsrelaterad och ekonomisk synvinkel och som i hög grad bidrar till att skapa sysselsättning och välstånd i EU.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Bevarandet och utbytet av information måste överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/…1a.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/… om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EGT L …).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På vissa punkter behöver direktiv 91/477/EEG förbättras ytterligare.

(3) På vissa punkter behöver direktiv 91/477/EEG förbättras ytterligare på ett proportionerligt sätt för att bekämpa handel med vapen för brottsliga ändamål eller terroriständamål och för att främja en harmoniserad tillämpning i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen, som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma och som innehar skjutvapen i kategori A förvärvade före dagen för detta direktivs ikraftträdande bör kunna behålla de vapnen, förutsatt att den berörda medlemsstaten ger sitt tillstånd och att vapnen deaktiveras.

(4) Institutioner och personer – t.ex. museer och samlare – som anlägger kulturella, historiska, vetenskapliga, tekniska eller utbildningsrelaterade aspekter på vapen och som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma bör kunna behålla och förvärva skjutvapen i kategori A, förutsatt att den berörda medlemsstaten ger sitt tillstånd och att institutionerna eller personerna i fråga har vidtagit de åtgärder som krävs för att eliminera eventuella risker för den allmänna säkerheten, också genom säker förvaring. Man bör vid beviljande av varje sådant tillstånd beakta den specifika situationen, t.ex. samlingens karaktär och ändamålen med den.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Eftersom samlare har pekats ut som en möjlig källa till illegalt omsatta skjutvapen bör de omfattas av detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att förhindra missbruk av skjutvapen är det nödvändigt att i detta direktiv inkludera minimikrav för säker förvaring av skjutvapen. Medlemsstaterna bör se till att alla personer som lagligen förvärvar eller innehar ett skjutvapen eller ammunition är skyldiga att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att vapnet respektive ammunitionen skyddas mot förlust och stöld och inte är tillgängliga för tredje parter.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Med hänsyn till att det finns en stor risk för att dåligt deaktiverade vapen reaktiveras och i syfte att höja säkerhetsnivån i hela unionen bör deaktiverade skjutvapen omfattas av detta direktiv. Dessutom bör strängare regler införas som innebär att det inte är tillåtet att äga eller bedriva handel med de farligaste skjutvapnen. Reglerna bör dessutom omfatta skjutvapnen i den kategorin efter det att de har deaktiverats. Om reglerna inte följs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, inbegripet destruktion av vapnen.

(7) Med hänsyn till att det finns en stor risk för att dåligt deaktiverade vapen reaktiveras och i syfte att höja säkerhetsnivån i hela unionen bör deaktiverade skjutvapen omfattas av detta direktiv. Om reglerna inte följs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, inbegripet destruktion av vapnen. I detta avseende bör hänsyn tas till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/24031a av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

 

__________________

 

1a EUT L 333, 19.12.2015, s. 62.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att deaktiverade skjutvapen ska gå att spåra bör de registreras i nationella register.

(8) För att säkerställa spårbarhet bör deaktivering av skjutvapen registreras i nationella register som uppdateras regelbundet och som är tillgängliga för de brottsbekämpande myndigheterna i varje medlemsstat.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Vissa halvautomatiska skjutvapen kan enkelt omvandlas till automatiska skjutvapen och utgör därmed ett hot mot säkerheten. Men även utan omvandling till kategori A kan vissa halvautomatiska skjutvapen vara mycket farliga om de kan rymma många skott samtidigt. Sådana halvautomatiska vapen bör därför förbjudas för civilt bruk.

utgår

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att undvika att märkningar enkelt avlägsnas och för att klargöra vilka delar som ska märkas bör gemensamma unionsregler för märkning införas.

(10) För att undvika avlägsnande av märkningar och för att klargöra vilka delar som ska märkas bör gemensamma unionsregler för märkning införas. I samband med dessa regler bör man beakta de nya material som används vid vapentillverkning, liksom den nya utvecklingen med 3d-vapen. Reglerna bör även omfatta importerade vapen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Medlemsstaterna bör fastställa säkerhetskriterier vad gäller förvaring och transport av skjutvapen. Dessa kriterier bör anpassas till det antal skjutvapen som innehas och hur farliga de är.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Skjutvapen kan användas mycket längre än i 20 år. För att se till att de säkert går att spåra bör register över dem behållas på obestämd tid tills destruktion har intygats.

(11) Skjutvapen kan användas mycket längre än i 20 år. För att se till att de säkert går att spåra bör register över dem behållas på obestämd tid tills destruktion har intygats av behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Försäljning av skjutvapen och delar till skjutvapen genom distanskommunikation kan utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten, eftersom metoderna är svårare att kontrollera än de konventionella försäljningsmetoderna, särskilt när det gäller kontroll på nätet av att tillstånd är lagenliga. Det är därför lämpligt att inskränka försäljning av vapen och vapendelar genom distanskommunikation, särskilt internet, till vapenhandlare och vapenmäklare.

(12) Försäljning av skjutvapen och väsentliga delar till skjutvapen genom distanskommunikation kan utgöra särskilda hot mot säkerheten, eftersom metoderna är svårare att kontrollera än de konventionella försäljningsmetoderna. För att säkerställa adekvata kontroller är det därför lämpligt att inskränka försäljning av vapen och vapendelar genom distanskommunikation, särskilt internet, till vapenhandlare och vapenmäklare, såvida inte överlämnandet eller avhämtningen av skjutvapnet äger rum i en behörig vapenhandlares lokaler, på en lokal polisstation eller hos något annat behörigt organ enligt den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, eller såvida inte medlemsstaterna på något annat sätt kan säkerställa att de involverade parternas identiteter, tillstånd och respektive dokumentation kontrollerats och är korrekta. Denna bestämmelse påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att anta strängare regler för privat försäljning av skjutvapen utan mellanhänder.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Dessutom är risken för att larmvapen och andra typer av vapen som använder lös ammunition omvandlas till verkliga skjutvapen hög, och i några av terroristattackerna användes omvandlade vapen. Det är därför viktigt att ta itu med problemet med omvandlade vapen som används i brottslig verksamhet genom att låta dem omfattas av direktivet. Tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen bör antas för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.

(13) Tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen bör antas för att säkerställa att det är omöjligt att omvandla dem till skjutvapen.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör kommissionen göra en bedömning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de uppgifter som finns i medlemsstaternas datoriserade register. Kommissionens bedömning kan vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte.

(14) För att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna och spårbarheten avseende skjutvapen bör kommissionen göra en bedömning av vad som krävs för ett system som möjliggör för samtliga medlemsstater att få obligatorisk tillgång till de uppgifter som finns i medlemsstaternas datoriserade register. Kommissionens bedömning bör vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som beaktar befintliga system för informationsutbyte. Utöver att privatpersoners och institutioners lagliga vapeninnehav måste följas upp, bör man med hjälp av ett sådant system också garantera spårbarheten för skjutvapen som beslagtagits av eller överlåtits till myndigheterna respektive förklarats förverkade av medlemsstaterna, för att kunna försäkra sig om att man känner till vad som händer med vapnen till dess att de eventuellt skrotas, används igen eller på nytt släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I syfte att säkerställa ett lämpligt informationsutbyte mellan medlemsstaterna om beviljade tillstånd och om avslag bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av en rättsakt som gör det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett sådant system för utbyte av information om beviljade tillstånd och om avslag. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(15) I syfte att säkerställa ett lämpligt utbyte mellan medlemsstaterna om beviljade tillstånd, om avslag, om avbrott och om annan information som avses i detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av en rättsakt som gör det möjligt för medlemsstaterna att skapa ett sådant systematiskt och obligatoriskt system för utbyte av information mellan medlemsstaterna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 91/477/EG

Artikel 1 – punkt 1b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1b. I detta direktiv avses med väsentlig del pipan, stommen, lådan, glidskenan eller cylindern, slutstycket samt varje anordning som konstruerats eller anpassats för att dämpa det ljud som uppkommer då ett skjutvapen avfyras, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är eller är tänkta att vara monterade.

1b. I detta direktiv avses med väsentlig del pipan, stommen, lådan, glidskenan eller cylindern och slutstycket, vilka, som separata delar, tillhör samma kategori som det skjutvapen på vilket de är eller är tänkta att vara monterade.

Motivering

Ljuddämpare är inte väsentliga delar och att lägga till dem skulle inte öka säkerheten.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 91/477/EG

Artikel 1 – punkt 1e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1e. I detta direktiv avses med vapenmäklare varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja eller arrangera överföring inom en medlemsstat, från en medlemsstat till en annan medlemsstat eller exportera till ett tredjeland färdigmonterade skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

1e. I detta direktiv avses med vapenmäklare varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja eller arrangera överföring inom en medlemsstat, från en medlemsstat till en annan medlemsstat eller exportera till ett tredjeland eller importera till en medlemsstat från ett tredjeland färdigmonterade skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

Motivering

Det finns ingen anledning att inte inkludera import av skjutvapen från tredjeländer till en medlemsstat i en vapenmäklares verksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EG

Artikel 1 – punkt 1h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1h. I detta direktiv avses med replikvapen föremål som fysiskt ser ut som skjutvapen men är tillverkade så att de inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

utgår

Motivering

Definitionen av replikvapen – dvs. föremål som utvändigt ser ut som skjutvapen men som inte kan omvandlas för att avfyra en kula – avser föremål som inte ens hypotetiskt sett är skjutvapen, och den har således inget i direktivet om skjutvapen att göra. Sådana vapen bör därmed inte heller omfattas av direktivet. Det finns inget behov av bestämmelser i direktivet som avser leksaker, dekorativa föremål osv. Dessutom gör det inexakta kriteriet om utseende det svårt att särskilja mellan replikvapen och andra föremål.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 91/477/EG

Artikel 1 – punkt 1i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1i. I detta direktiv avses med deaktiverade skjutvapen skjutvapen som har ändrats i avsikt att göra dem definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst reaktivering av skjutvapnet.

1i. I detta direktiv avses med deaktiverade skjutvapen skjutvapen som har ändrats i avsikt att göra dem definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets samtliga väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst reaktivering av skjutvapnet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

 

__________________

 

1a  EUT L 333, 19.12.2015, s. 62.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 91/477/EG

Artikel 2 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt och tävlingsskytte.”

”1. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om rätten att bära vapen och om jakt och tävlingsskytte, och inte heller en strängare lagstiftning om olaglig vapenförsäljning.”

Motivering

Detta direktiv bör bidra till bättre spårbarhet över gränserna och bättre transparens i fråga om innehav och försäljning av vapen samt möjliggöra aktiv bekämpning av olaglig vapenhandel.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 91/477/EG

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv och innehav av vapen och ammunition i enlighet med den nationella lagstiftningen av de väpnade styrkorna, polisen eller de offentliga myndigheterna. Det gäller inte heller för kommersiell överlåtelse av krigsvapen och ammunition till sådana vapen.

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på förvärv och innehav av vapen och ammunition i enlighet med den nationella lagstiftningen av de väpnade styrkorna, polisen, de offentliga myndigheterna eller samlare och institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen och som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma. Det gäller inte heller för kommersiell överlåtelse av försvarsindustrins produkter eller för förvärv eller innehav av sådana skjutvapen och sådan ammunition som är föremål för tillstånd, registrering eller deklaration i enlighet med nationell lagstiftning, av museer och samlare som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De medlemsstater som beviljar eller har beviljat samlare en särskild status ska fastställa de bestämmelser i detta direktiv som gäller för dessa.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen eller delar till skjutvapen som släpps ut på marknaden har märkts och registrerats i enlighet med detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla skjutvapen eller väsentliga delar till skjutvapen som tillverkats efter dagen för detta direktivs ikraftträdande har en märkning som är omöjlig att avlägsna samt har registrerats utan dröjsmål efter tidpunkten för tillverkning eller import innan de släpps ut på marknaden i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen ska medlemsstaterna i samband med tillverkningen av varje skjutvapen, eller vid tidpunkten för import till unionen, kräva att vapnen ges en unik märkning som inbegriper tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret och tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke.

2. För att kunna identifiera och spåra alla monterade skjutvapen och deras väsentliga delar ska medlemsstaterna i samband med tillverkningen av varje skjutvapen eller av varje väsentlig del till skjutvapnet, eller vid tidpunkten för import till unionen, kräva en unik märkning som inbegriper tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienumret, tillverkningsåret, om detta inte redan framgår av serienumret, samt vapnets typ eller modell och dess kaliber. Detta ska inte påverka möjligheten att anbringa tillverkarens varumärke.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Märkningen ska vara anbringad på skjutvapnets låda.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett skjutvapen överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna dessutom se till att det förses med en unik märkning som tillåter identifiering av den stat från vilken överföringen har skett.

När ett skjutvapen eller någon av dess väsentliga delar överförs från en statlig depå till permanent civilt bruk ska medlemsstaterna dessutom se till att det respektive den förses med en unik märkning som tillåter identifiering av den stat från vilken överföringen har skett.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska ha medlemsstatens tillstånd för att få bedriva sin verksamhet inom dess territorium, och detta ska grundas på åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.

3. Vapenhandlaren eller vapenmäklaren ska ha medlemsstatens tillstånd för att få bedriva sin verksamhet inom dess territorium, och detta ska grundas på åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga samt på transparensen vad gäller handelsverksamheten. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Detta register ska omfatta uppgifter om skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och förvärvarens eller ägarens namn och adress. Registerposten ska, även för deaktiverade skjutvapen, bibehållas tills den behöriga myndigheten har intygat att vapnet har skrotats.

”Detta register ska framför allt omfatta uppgifter om skjutvapnets typ, märke, modell, kaliber och serienummer samt leverantörens och förvärvarens eller ägarens namn och adress. Registerposten ska bibehållas på obestämd tid tills den behöriga myndigheten har intygat att vapnet har skrotats.

 

Medlemsstaterna ska senast den [date] garantera de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater direkt tillträde till den information som ingår i deras nationella register. De ska för detta ändamål utse en myndighet med ansvar för att möjliggöra tillträdet samt underrätta kommissionen om myndighetens namn.”

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 91/477/EG

Artikel 4b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det system som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.

2. Det system som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone en prövning av vapenhandlarens eller vapenmäklarens personliga och yrkesmässiga integritet och förmåga samt en prövning av transparensen vad gäller handelsverksamheten. I fråga om juridiska personer gäller prövningen den juridiska personen och den person som leder företaget.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter,

a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för förvärv, förutom genom köp, och innehav av skjutvapen avsedda för jakt eller tävlingsskytte, förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter,

Motivering

Kommissionen har utan vederbörlig motivering strukit texten, som återinförs genom detta ändringsförslag. Det extremt begränsade och strikt kontrollerade undantag som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillåta vissa minderåriga att inneha skjutvapen är nödvändigt för anordnande av vissa typer av utbildningar, särskilt när det gäller skogsbruk. Vidare är det meningslöst att tillåta minderåriga att inneha skjutvapen men inte tillåta att samma skjutvapen förvärvas. Denna typ av skjutvapen kontrolleras strikt.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller för allmän ordning och säkerhet; om en person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.

b) inte kan antas utgöra en fara för sig själva eller andra eller för allmän ordning och säkerhet; om en person har befunnits skyldig till ett uppsåtligt våldsbrott, ska detta anses tala för att sådan fara föreligger.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) åtar sig att inneha sina vapen i enlighet med de kriterier för förvaring och transport som fastställs i lagstiftningen i den medlemsstat där de har sin hemvist och som överensstämmer med vad som avses i artikel 5.1a.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I syfte att minimera risken för stöld av skjutvapen i kategori B som innehas av privatpersoner ska medlemsstaterna fastställa säkerhetskriterier avseende förvaring, innehav och transport av skjutvapen och ammunition. Dessa kriterier ska vara anpassade efter hur farligt skjutvapnet är och det antal skjutvapen som innehas.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva standardiserade läkarundersökningar för utfärdande eller förnyande av de tillstånd som avses i punkt 1, och de ska återkalla ett tillstånd om något av de villkor som låg till grund för att det beviljades inte längre är uppfyllt.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv påverkar inte äganderätten till skjutvapen och ammunition som förvärvats genom arv. Medlemsstaterna ska begränsa innehavet av sådana skjutvapen när det gäller ägare utan vederbörligt tillstånd.

Motivering

Det är nödvändigt att lösa situationen för personer utan vederbörligt tillstånd vilka förvärvar skjutvapen genom arv, vilket sker oberoende av vad de själva vill. Samtidigt som deras innehav och användning av sådana skjutvapen bör begränsas bör det inte råda några tvivel om deras äganderätt och vissa rättigheter som de därmed har, såsom deras rättsliga kapacitet att sälja skjutvapnet.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Under förutsättning att det korrekta förfarandet för undersökningen följs ska inget ansvar för en undersökt persons handlingar åläggas den myndighet eller den individ som utför lämplighetsundersökningen.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 5 – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Medlemsstaterna ska återkalla de tillstånd som avses i punkt 1 om något av villkoren i denna artikel inte längre uppfylls.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kategori A och skrota skjutvapen och ammunition som innehas i strid mot denna bestämmelse och som har beslagtagits.

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kategori A och beslagta skjutvapen och ammunition som innehas i strid mot denna bestämmelse och som har beslagtagits. I särskilda fall får de behöriga myndigheterna i nationellt försvarssyfte bevilja tillstånd för sådana skjutvapen och sådan ammunition om det inte står i motsättning till allmän säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen och som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma att inneha skjutvapen i kategori A förvärvade före den [the date of entry into force of this Directive] förutsatt att de har deaktiverats enligt de bestämmelser som genomför artikel 10b.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får medlemsstaterna tillåta institutioner och personer som anlägger kulturella, historiska, vetenskapliga, tekniska eller utbildningsrelaterade aspekter på vapen och som erkänts som sådana av den medlemsstat inom vars territorium de är verksamma att inneha skjutvapen och ammunition i kategori A förvärvade före den [the date of entry into force of this Directive] förutsatt att de har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 eller har undantagits från deaktivering med hänsyn till bevarande av kulturellt och historiskt arv eller till vetenskapliga, tekniska eller utbildningsrelaterade aspekter och om det går att påvisa att deras förvaring inte äventyrar allmän säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att förvärva skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition i kategorierna A, B och C genom distanskommunikation enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(*) ska endast vara tillåtet för vapenhandlare och vapenmäklare och ska vara föremål för strikt kontroll av medlemsstaterna.

Att förvärva skjutvapen och deras väsentliga delar i kategorierna A, B och C genom distanskommunikation enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(*) ska endast vara tillåtet för vapenhandlare och vapenmäklare och ska vara föremål för strikt kontroll av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 91/477/EG

Artikel 6 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avkortning av ett långt skjutvapen genom ändring av en eller flera av dess väsentliga delar, vilket leder till att det omdefinieras som ett kort skjutvapen, ska betraktas som tillverkning och därmed som olaglig, om den inte utförs av en vapenhandlare eller vapensmed med tillstånd.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 91/477/EG

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. I artikel 7 ska följande stycke läggas till i punkt 3:

 

Uppgifter om skjutvapen i kategori B, liksom varje beslut om tillstånd eller avslag vad gäller förvärv eller innehav av dessa skjutvapen, bör registreras i medlemsstaternas datoriserade register och vara direkt tillgängliga för de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 91/477/EG

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I artikel 7.4 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Taken för innehav ska inte överstiga fem år. Tillståndet kan förnyas om de villkor som låg till grund för att det beviljades fortfarande är uppfyllda.”

 

Motivering

Att införa en obligatorisk tidsfrist för tillstånden skulle innebära enorma mängder ytterligare byråkrati för myndigheter och innehavare av lagliga skjutvapen utan att säkerheten för den skull förbättras. Dessa resurser bör hellre utnyttjas för att bekämpa olagliga skjutvapen.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen inte kan omvandlas till skjutvapen.

Medlemsstaterna ska med avseende på vapentillverkare och vapenhandlare vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen inte kan omvandlas till skjutvapen. Medlemsstaterna ska dessutom se till att dessa vapen har märkts i enlighet med artikel 4.1 i detta direktiv och att de har registrerats i medlemsstaternas datoriserade register.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta tekniska specifikationer för larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen för att säkerställa att de inte går att omvandla till skjutvapen.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att larm- och signalvapen liksom salutvapen och akustiska vapen inte går att omvandla till skjutvapen. Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.2 i detta direktiv, senast den 31 december 2016 utfärda gemensamma standarder för omvandling genom vilka det säkerställs att all omvandling av ett skjutvapen som ändrar dess kategori görs på ett sätt som gör en sådan omvandling irreversibel.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10b – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen för att säkerställa att ändringarna på ett skjutvapen gör det irreversibelt funktionsodugligt. Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med kontrollen utfärdas ett intyg eller någon annan handling, av vilken det framgår att skjutvapnet har deaktiverats, eller att vapnet förses med en väl synlig märkning i det syftet.

Med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2015/24031a av den 15 december 2015 ska medlemsstaterna låta en behörig myndighet kontrollera åtgärderna för deaktivering av skjutvapen för att säkerställa att ändringarna på ett skjutvapen gör det irreversibelt funktionsodugligt. Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med kontrollen utfärdas ett intyg och en handling där det framgår att skjutvapnet har deaktiverats och att vapnet i det syftet förses med en väl synlig märkning på varje väsentlig del av det deaktiverade vapnet.

 

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet för genomförande av deaktivering av skjutvapen och meddela kommissionen om detta senast den [date].

 

__________________

 

1a EUT L 333, 19.12.2015, s. 62.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10b – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta standarder och teknik för deaktivering som säkerställer att deaktiverade skjutvapen är irreversibelt funktionsodugliga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13b.2.

utgår

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska fastställa regler för säker förvaring av skjutvapen och ammunition i kategorierna A, B och C motsvarande de standarder som föreskrivs i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för att säkerställa att skjutvapen och ammunition förvaras på ett sätt som gör att risken för obehörig åtkomst reduceras till ett minimum.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 91/477/EG

Artikel 10d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vapenöverskott i kategori A från polis, tull och militär ska deaktiveras irreversibelt i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015, förutom vid överföringar i enlighet med tillstånd som beviljats enligt artikel 6.1 eller 6.2.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Utöver att det enligt gällande lagstiftning krävs ett registreringssystem för privatpersoners och institutioners vapeninnehav, ska varje medlemsstat föra ett register med vars hjälp det säkerställs att skjutvapen som beslagtagits av myndigheterna eller förklarats förverkade av staten kommer att vara spårbara från det att de överlåts eller beslagtas till dess att de eventuellt skrotas eller tas i bruk av myndigheterna, eller till dess att de åter släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 91/477/EG

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om tillstånd som beviljats för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökan om tillstånd enligt definitionen i artikel 7.

4. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska med elektroniska medel utbyta information om tillstånd som beviljats för överföring av skjutvapen till en annan medlemsstat samt information om avslag på ansökan om tillstånd enligt definitionen i artikel 7 senast den [date] och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/...1a.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/… om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EGT L …).

Motivering

Informationsutbytet måste vara effektivt och ske i enlighet med befintlig dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 91/477/EG

Artikel 17 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, vid behov åtföljd av förslag till åtgärder, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör ny teknik, t.ex. friformsframställning med 3d-skrivare. Den första rapporten ska lämnas två år efter detta direktivs ikraftträdande.

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, inklusive en kontroll av de nya bestämmelsernas ändamålsenlighet, vid behov åtföljd av förslag till åtgärder, särskilt i fråga om kategorierna av skjutvapen i bilaga I och de frågor som rör modularisering av vapen och ny teknik, t.ex. friformsframställning med 3d-skrivare. Den första rapporten ska lämnas två år efter detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 91/477/EG

Artikel 17 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [date] göra en bedömning av vad som krävs för ett system för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna via det datoriserade register som avses i artikel 4.4. Kommissionens bedömning ska vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som ska beakta befintliga system för informationsutbyte.”

Kommissionen ska senast den [date] göra en bedömning av vad som krävs för ett system som möjliggör tillträde för alla medlemsstater till uppgifter som ingår i de datoriserade register som avses i artikel 4.4. Kommissionens bedömning ska vid behov åtföljas av ett förslag till lagstiftning som ska beakta befintliga system för informationsutbyte.”

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv 91/477/EG

Bilaga I – del II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. Del II i bilaga I till direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:

utgår

a) Punkt A ska ändras på följande sätt:

 

i) I kategori A ska följande punkter läggas till:

 

”6. Automatiska skjutvapen som omvandlats till halvautomatiska skjutvapen.

 

7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism.

 

8. Skjutvapen enligt punkterna 1–7 efter det att de har deaktiverats.”

 

ii) I kategori B ska punkt 7 utgå.

 

iii) I kategori C ska följande punkter läggas till:

 

”5. Larm- och signalvapen, salutvapen och akustiska vapen samt replikvapen.

 

6. Skjutvapen i kategori B och enligt punkterna 1–5 i kategori C efter det att de har deaktiverats.”

 

b) I punkt B ska följande text utgå:

 

”Slutstycket, patronläget och pipan till ett skjutvapen tillhör som separata delar samma kategori som det skjutvapen de är eller är tänkta att vara monterade på.”

 

Motivering

Den föreslagna ändringen skulle medföra men för vissa medlemsstaters totalförsvarförmåga.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 91/477/EG

Bilaga I – del II – punkt A – kategori C – punkt 5

 

Nuvarande lydelse  

Ändringsförslag

 

13a. Del II i bilaga I till direktiv 91/477/EEG ska ändras på följande sätt:

 

I kategori C ska följande punkt läggas till:

Larm- och signalvapen, salutvapen och akustiska vapen samt replikvapen.

Skjutvapen i kategorierna A, B och punkterna 1–4 i kategori C, efter att de har omvandlats till larm- och signalvapen eller salutvapen, akustiska vapen, gasdrivna vapen, paintball- eller airsoftvapen, Flobertvapen eller slaglåsvapen.

Motivering

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Kontroll av förvärv och innehav av vapen

Referensnummer

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.12.2015

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

28.4.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bodil Valero

10.12.2015

Behandling i utskott

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Antagande

9.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

6

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Georgi Pirinski


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kontroll av förvärv och innehav av vapen

Referensnummer

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Framläggande för parlamentet

18.11.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Behandling i utskott

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Antagande

13.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

10

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Ingivande

2.8.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy