AJÁNLÁS a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

  29.8.2016 - (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP)) - ***

  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  Előadó: Csaba Sógor

  Eljárás : 2013/0361(APP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0252/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0252/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

  a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

  (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

  (Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05820/2014),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0164/2016),

  –  tekintettel a 2014. április 15-i átmeneti állásfoglalására[1] a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)07402013/0361(APP)),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére,

  –  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ajánlására (A8-0252/2016),

  1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó

  Hivatkozások

  05820/2014 – C8-0164/2016 – COM(2013)07402013/0361(APP)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  29.4.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  EMPL

  9.5.2016

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  9.5.2016

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ECON

  12.7.2016

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Csaba Sógor

  22.7.2014

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  21.6.2016

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  13.7.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  50

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Daniela Aiuto, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Zdzisław Krasnodębski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Isabella De Monte

  Benyújtás dátuma

  29.8.2016

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  50

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  NI

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Yana Toom,

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

  Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

  Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Lampros Fountoulis

  Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Isabella De Monte, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

  Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

  1

  -

  ENF

  Mara Bizzotto

  0

  0

  .

  .

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik