Procedură : 2013/0361(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0252/2016

Texte depuse :

A8-0252/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2016 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0340

RECOMANDARE     ***
PDF 506kWORD 91k
29.8.2016
PE 584.237v02-00 A8-0252/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE

(05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Csaba Sógor

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind o Reuniune socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2003/174/CE

(05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05820/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0164/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa intermediară din 15 aprilie 2014(1) referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (COM(2013)07402013/0361(APP)),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0252/2016),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

Texte adoptate la această dată, P7_TA(2014)0377.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă

Referințe

05820/2014 – C8-0164/2016 – COM(2013)07402013/0361(APP)

Data sesizării

29.4.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

9.5.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ECON

9.5.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

12.7.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Csaba Sógor

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2016

 

 

 

Data adoptării

13.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Zdzisław Krasnodębski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella De Monte

Data depunerii

29.8.2016


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

50

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Yana Toom,

Arne Gericke, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lampros Fountoulis

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Isabella De Monte, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Mara Bizzotto

0

0

.

.

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate