Διαδικασία : 2016/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0254/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0254/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 18
CRE 14/09/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0357

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 622kWORD 209k
3.8.2016
PE 582.264v05-00 A8-0254/2016

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

(2016/2010(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Markus Ferber

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

(2016/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ σχετικά με τους κανόνες του ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 26) της ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(1), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ (στο εξής «οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(6),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (COM(2015)0568) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0207),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παράδοσης δεμάτων: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες παράδοσης και ενθάρρυνση των διαδικτυακών πωλήσεων» (COM(2013)0886),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ» (COM(2012)0698),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0254/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχυδρομική αγορά εξακολουθεί να είναι ένας τομέας της οικονομίας με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης του ανταγωνισμού, παρά το γεγονός ότι μεταξύ του 2012 και του 2013 οι υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου συρρικνώθηκαν κατά 4,85 % κατά μέσο όρο στην ΕΕ, σύμφωνα με τα δεδομένα ταχυδρομικών στατιστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που αντανακλά την μείωση του όγκου της αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποκατάστασης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες βοήθησε στο άνοιγμα των εθνικών ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό, η ανάπτυξη υπήρξε αργή και δεν οδήγησε στην επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο τομέας κυριαρχείται στα περισσότερα κράτη μέλη από τους φορείς καθολικής υπηρεσίας (USP)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει διαρκώς στην ενίσχυση του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών με την παροχή ευκαιριών για καινοτομία και δυνατοτήτων επέκτασης της αγοράς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ανταγωνιστές έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και πυκνοκατοικημένες περιοχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά παράδοσης δεμάτων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος σημείωσε αύξηση κατά 33 % μεταξύ του 2008 και του 2011 όσον αφορά τον όγκο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (drones) εξασφαλίζει νέους, γρήγορους, φιλικούς προς το περιβάλλον και αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς δεμάτων, ειδικά σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού, και απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν προβλήματα με την παράδοση δεμάτων και συγκεκριμένα υψηλές τιμές, που τους εμποδίζουν να πωλούν ή να αγοράζουν περισσότερο από άλλα κράτη μέλη·

I.  Καθολική υπηρεσία: ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών

1.  επισημαίνει ότι, παρ’ όλο που τα ελάχιστα πρότυπα που συνδέονται με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ταχυδρομικά αντικείμενα βάρους έως 2 χλγμ, ταχυδρομικά δέματα έως 10-20 χλγμ, συστημένα και αντικείμενα με δεδηλωμένη αξία καθώς και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι εφημερίδες και τα περιοδικά) και υπόκεινται σε ρυθμίσεις της ΕΕ ιδίως με την εγγύηση ενός βασικού ελάχιστου φάσματος υπηρεσιών σε κάθε τμήμα της ΕΕ, χωρίς να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα, γενικά πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών, ορισμένες λεπτομερείς απαιτήσεις καθορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) που είναι επιφορτισμένες με το καθήκον αυτό·

2.  σημειώνει ότι το πρωταρχικό καθήκον των ΕΡΑ είναι η επίτευξη του γενικού στόχου της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της βιώσιμης παροχής καθολικής υπηρεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον ρόλο και την ανεξαρτησία των ΕΡΑ, προβλέποντας υψηλά κριτήρια επαγγελματικών προσόντων για το προσωπικό, με εγγυημένη δίκαιη και αμερόληπτη πρόσβαση σε εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης, καθορισμένη διάρκεια απασχόλησης και νομική προστασία από την απόλυση άνευ λόγου, και, σε περίπτωση απόλυσης, με εξαντλητική απαρίθμηση των λόγων που δικαιολογούν αυτήν την απόλυση (π.χ. σοβαρή παραβίαση του νόμου), έτσι ώστε οι ΕΡA να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, με ουδέτερο, διαφανή και έγκαιρο τρόπο·

3.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο ενδεχόμενης επέκτασης του ρόλου των ΕΡΑ βάσει νέου κανονισμού στην αγορά υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα της επιλογής συγκεκριμένων υπηρεσιών στον τομέα των παραδόσεων και να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο δίκαιος και ισότιμος ανταγωνισμός·

4.  πιστεύει ότι οι υποχρεώσεις ανεξαρτησίας των ΕΡΑ είναι δυνατό να τηρηθούν μόνο εάν οι ρυθμιστικές λειτουργίες έχουν διαχωριστεί από διαρθρωτική και λειτουργική άποψη από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο ενός φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι των ΕΡΑ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εργάζονται για τον δημόσιο ταχυδρομικό φορέα ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τουλάχιστον ένα εξάμηνο αφότου αποχωρήσουν από την ΕΡΑ, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· φρονεί ότι, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις που να επιτρέπουν την επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που παραβιάζουν την προαναφερόμενη υποχρέωση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο, και να παρακολουθεί τις ρυθμιστικές δραστηριότητες των ΕΡΑ - συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθολικών υπηρεσιών - προκειμένου να εξασφαλισθεί ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και την εναρμόνιση της ταχυδρομικής αγοράς στο εσωτερικό της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία ώστε να αντιμετωπίσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας , καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες των χρηστών και διασφαλίζοντας την προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται στο τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον·

7.  σημειώνει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη δομή κυριότητας για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας· πιστεύει ότι οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από το να επενδύουν και να καινοτομούν στα πλαίσια της παροχής αποτελεσματικών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών·

II.  Διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας και διευκόλυνση του θεμιτού ανταγωνισμού: πρόσβαση, ποιότητα υπηρεσιών και ανάγκες του χρήστη

8.  σημειώνει ότι παρατηρείται μια τάση προς ένα πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (USO)· ενθαρρύνει την προώθηση της επιλογής των καταναλωτών, προκειμένου να καθοριστεί η παράδοση των επιστολών εντός του φάσματος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία της παροχής καθολικής υπηρεσίας υψηλής ποιότητας υπό οικονομικά προσιτούς όρους, με πέντε τουλάχιστον ημέρες παράδοσης και πέντε ημέρες συλλογής εβδομαδιαίως για κάθε πολίτη· σημειώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, και με δεδομένες τις εθνικές ιδιαιτερότητες τους και τις γεωγραφικές συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν κάποια ευελιξία· υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η οδηγία επιτρέπει κάποια ευελιξία, οι εθνικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να την υπερβαίνουν·

9.  υπενθυμίζει ότι η καθολική υπηρεσία πρέπει να εξελιχθεί σε συνάρτηση με το τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών, και ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των της καθολικής υπηρεσίας·

10.  θεωρεί ότι η γεωγραφική κάλυψη και η δυνατότητα πρόσβασης σε καθολικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως για τους πολίτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες καθώς και της συνοχής της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες με την Πράξη για την προσβασιμότητα·

11.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη, η μείωση του όγκου της αλληλογραφίας καθιστά την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών όλο και πιο δύσκολη· αναγνωρίζει ότι πολλοί καθορισμένοι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας χρησιμοποιούν έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, για να χρηματοδοτούν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας·

12.  σημειώνει ότι υπάρχει μια σειρά περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα και καλεί την αρμόδια αρχή να επιβάλλει κυρώσεις για οποιοδήποτε παράπτωμα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρακολουθούν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ως δημόσια υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας θα εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό, διαφανή και δίκαιο·

14.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να είναι προσιτές οι τιμές στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας και να παρέχεται πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες για όλους τους χρήστες· υπενθυμίζει ότι οι ΕΡΑ πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια το προσιτό κόστος για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας και τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για τους τυφλούς ή για ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την εδαφική και κοινωνική συνοχή και τις συναφείς απαιτήσεις ποιότητας, και σημειώνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να αναπροσαρμόσουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67 / ΕΚ· αναγνωρίζει ότι τα ταχυδρομικά δίκτυα και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, και με διαφανή, αμερόληπτο και κατάλληλο τρόπο και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, ότι τα κεφάλαια αντιστάθμισης θα είναι ανάλογα και ότι οι δημόσιες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων διαφανείς και δίκαιες·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά· ενθαρρύνει περαιτέρω βελτιώσεις στην ταχύτητα, την επιλογή και την αξιοπιστία των υπηρεσιών·

17.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον ισχύοντα ορισμό της καθολικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να οριστεί ένα ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών για τους καταναλωτές, να προσαρμοστεί η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας στις εξελισσόμενες αγορές, να συνυπολογιστούν οι αλλαγές της αγοράς σε διάφορα κράτη μέλη και να ενισχυθούν η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή· υποστηρίζει, ωστόσο, δεδομένου ότι κάθε αγορά έχει τους δικούς της περιορισμούς, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάποιας ευελιξίας κατά την οργάνωση της καθολικής υπηρεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαδικασίες έκδοσης αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία και να εναρμονίσουν περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και/ή κοινοποίησης, ώστε να περιοριστούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια που παρεμποδίζουν την είσοδο στην εσωτερική αγορά, χωρίς να δημιουργηθεί περιττή διοικητική επιβάρυνση·

18.  τονίζει ότι η εισαγωγή διαδικασιών συμβιβασμού, εύκολα προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών, ενέχει ενδιαφέρον δυναμικό όσον αφορά την επίτευξη εύκολης και σύντομης λύσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές σε περιπτώσεις διαφορών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών ταχυδρομικών υπηρεσιών·

19.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη των νομοθετικών προτάσεων, να λάβει υπόψη την ψηφιοποίηση και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει, τα ειδικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών και τις γενικές τάσεις στις αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφοράς δεμάτων.

20.  υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των πρώην μονοπωλίων και των νεοεισερχομένων στην αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, έτσι ώστε όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο της Ευρώπης· σημειώνει ότι η εξασφάλιση της απαλλαγής από τον ΦΠA μόνο για τους κατεστημένους φορείς παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, όταν οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠA, συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων τόσο για τις παραδοσιακές υπηρεσίες ταχυδρομείου και τον ταχέως επεκτεινόμενο τομέα παράδοσης δεμάτων όσο και μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων· προτείνει, η Επιτροπή να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί κατά πόσο οι διαδικασίες υποβολής προσφορών δημιουργούν αθέμιτη επιβάρυνση·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους ότι οι προηγούμενοι κατεστημένοι φορείς δεν πρέπει να βρίσκονται ούτε σε πλεονεκτική θέση, λόγω της κρατικής υποστήριξης, ούτε σε μειονεκτική θέση, λόγω της υποχρέωσής τους να παρέχουν δημόσια υπηρεσία ή του επωμιζόμενου ιστορικού κόστους, σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις·

23.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά αποτελούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την οικονομική αιτιολόγηση, την καινοτομία στον τομέα προκειμένου να προωθήσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παρακολούθηση και εντοπισμό της παραγγελίας, σημεία παράδοσης/παραλαβής, ευέλικτες ώρες παράδοσης, ενδεδειγμένες διαδικασίες επιστροφής και πρόσβαση σε εύκολες διαδικασίες προσφυγής· αναγνωρίζει το έργο που έχει ήδη επιτελεσθεί και τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τους ταχυδρομικούς φορείς σε αυτόν τον τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη στήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη για την παροχή καθολικής υπηρεσίας και την κάλυψη άλλων παραδοσιακών δαπανών των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την βασική δέσμη κανόνων σχετικά με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Πλαίσιο 2012 - σχετικά με τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος)·

25.  θεωρεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να κρίνεται υπό το φως των προτύπων που καθορίζονται στην οδηγία και να αντανακλά τις ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών·

26.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί ταχυδρομικοί φορείς έχουν επενδύσει στην αναβάθμιση της διασύνδεσης των δικτύων τους και έχουν δημιουργήσει καινοτόμες και φιλικές προς τους χρήστες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και τις MMΕ ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να προστατεύονται με δίκαιες συνθήκες πρόσβασης·

27.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Φόρουμ Χρηστών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 από την Επιτροπή και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ χρηστών, ταχυδρομικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με θέματα όπως το επίπεδο ικανοποίησης του τελικού χρήστη, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων-χρηστών και η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση της παράδοσης προϊόντων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου· εκτιμά ότι το Φόρουμ είναι πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών διανομής αλληλογραφίας και δεμάτων·

III.  Η διασυνοριακή διάσταση και το ηλεκτρονικό εμπόριο

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την αναβάθμιση των ταχυδρομικών δικτύων και, όπου υπάρχουν πολλοί φορείς καθολικής υπηρεσίας, να εξαλείφουν τα εμπόδια στη μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων και να επιτρέψουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την πρόσβαση σε οικονομικά ελκυστικές υπηρεσίες στις διασυνοριακές παραδόσεις αυξάνοντας την διαφάνεια όσον αφορά τις τιμολογήσεις που εφαρμόζουν οι ταχυδρομικοί οργανισμοί·

29.  θεωρεί ότι η παράδοση δεμάτων είναι ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας· σημειώνει ότι η ύπαρξη οικονομικά προσιτών και αξιόπιστων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων είναι σημαντική για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του τομέα αυτού στον ανταγωνισμό έχει τονώσει την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η παρακολούθηση και ο εντοπισμός της παραγγελίας, τα σημεία παράδοσης/παραλαβής, οι ευέλικτες ώρες παράδοσης και οι διαδικασίες επιστροφής· πιστεύει κατά συνέπεια ότι κάθε νέος κανονισμός σε αυτήν την αγορά πρέπει να είναι αναλογικός και να στηρίζεται σε αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία·

30.  σημειώνει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (drones), δεδομένου ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πτυχές της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

31.  θεωρεί ότι η δυναμική της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής, καινοτόμου και ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς στον τομέα των δεμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από αδικαιολόγητες ρυθμίσεις και περιττή γραφειοκρατία·

32.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, εφόσον είναι αναγκαίο, την εποπτεία της αγοράς παράδοσης δεμάτων προς μια κατεύθυνση που θα βασίζεται στις επιδόσεις, να ενθαρρύνει, χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των ΕΡA, την οικονομική προσιτότητα των διασυνοριακών τιμολογήσεων και να εντοπίζει αθέμιτες αντιανταγωνιστικές και μονοπωλιακές πρακτικές· ενθαρρύνει την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την τιμολόγηση και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, ιδίως για τους πελάτες λιανικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

33.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για διαφανή και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του δικτύου, τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής των ταχυδρομικών δικτύων για τρίτους· πιστεύει ότι η αποτελεσματική χρήση των υποδομών θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και να αυξήσει τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της διασυνοριακής παράδοσης·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την αγορά παράδοσης δεμάτων προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα την ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα και την διαρθρωτική του ανάπτυξη·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν η ποιότητα της υπηρεσίας και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών προκειμένου να αποκατασταθεί σε επαρκές επίπεδο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· θεωρεί ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις τιμές, τις επιλογές παράδοσης, τις σχετικές λεπτομέρειες και την ποιότητα/τις επιδόσεις της (ταχύτητα, γεωγραφική κάλυψη, καθυστερήσεις και τον χειρισμό των περιπτώσεων φθοράς ή απώλειας αντικειμένων), καθώς και με την καθιέρωση σημάτων εμπιστοσύνης·

36.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες του δημόσιου καθορισμού των τιμών και τις επιδόσεις της υπηρεσίας (επιλογές παράδοσης, τελική παράδοση, αξιοπιστία), ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί ελέγχους διαφάνειας στις περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές δεν ελέγχονται μέσω του ανταγωνισμού ή είναι παράλογα υψηλές· τονίζει τη σημασία της μείωσης του χάσματος μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών τιμών παράδοσης και υποστηρίζει τα μέτρα τα οποία αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη δυνατότητα σύγκρισης της δομής των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμών· ζητεί από τις ΕΡA να αξιολογήσουν την οικονομική προσιτότητα των τιμών σε ορισμένες διασυνοριακές διαδρομές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υπέρμετρες σχετικές ανισότητες·

37.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων· προτείνει την προώθηση της διαλειτουργικότητας καθ’ όλη την αλυσίδα παράδοσης και την ανάπτυξη διαθέσιμων στο κοινό βέλτιστων πρακτικών για τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής·

38.  φρονεί ότι οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών πρέπει να είναι απλοί και αποτελεσματικοί και να εφαρμόζονται σε διασυνοριακή βάση· τονίζει ότι η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μπορούν να είναι προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε διασυνοριακές συναλλαγές· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά το γεγονός ότι ως προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είχε οριστεί ο Ιούλιος του 2015, μόνο 24 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει μέχρι τώρα την οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και, κατά συνέπεια, εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες στερούνται αυτού του αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής· φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές· ζητεί να εξεταστούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, περαιτέρω μηχανισμοί για την επαρκή έννομη προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μείωση του κόστους μέσω της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των διαδικασιών αποστολής και συλλογής δεμάτων και να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για ολοκληρωμένα συστήματα εντοπισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία όσον αφορά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των ΜΜΕ σε διασυνοριακό επίπεδο ενισχύοντας την διαλειτουργικότητα και τα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού· ενθαρρύνει τη θέσπιση ανοικτών εργαλείων και δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της προσέγγισης που υποστηρίχθηκε και ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αγορά· ενθαρρύνει τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων υπηρεσιών παράδοσης, ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των επιλογών των καταναλωτών όσον αφορά την παράδοση και τις λύσεις επιστροφών·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη λειτουργία της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις που απορρέουν είτε από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, π.χ. τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), είτε από το ενωσιακό δίκαιο, π.χ. τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, και ιδίως την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά προκαλώντας στρέβλωση της αγοράς· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει αίτηση για να καταστεί μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ταχυδρομικού τομέα·

41.  υποστηρίζει την αρχή της συλλογής στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά παράδοσης δεμάτων προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα των κυριότερων παραγόντων της αγοράς, της δομής του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς·

IV.  Κοινωνική διάσταση: βελτίωση της απασχόλησης

42.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τύπου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, του τόπου απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει υπογραφεί· υπογραμμίζει τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές και η μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· επικροτεί τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς τόποι εργασίας - διαχείριση του άγχους»·

43.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιοποίηση έχουν μεταβάλλει τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ότι ο εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα·

44.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η ελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές στις εργασιακές συνθήκες και τις αμοιβές μεταξύ φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και ανταγωνιστικών παρόχων ειδικών ταχυδρομικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι η αύξηση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να οδηγεί σε παράνομες κοινωνικές πρακτικές ή στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·

45.  σημειώνει ότι εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την παραγωγή τους με καινοτόμο τρόπο, ιδιαίτερα στις περιφερειακές περιοχές, θα καταστεί ενδεχομένως δυνατή η προαγωγή της απασχόλησης·

46.    επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων, των προσωρινώς απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα και ότι υπάρχει γενική τάση για πιο ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επισφαλή απασχόληση χωρίς επαρκή προστασία για τους εργαζομένους· επικροτεί την ανάπτυξη νέων προτύπων ωραρίου εργασίας που επιτρέπουν για παράδειγμα στους εργαζόμενους, να βελτιώσουν την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να ολοκληρώνουν παράλληλη με την επαγγελματική δραστηριότητα εκπαίδευση ή να έχουν τη δυνατότητα εργασίας με μερική απασχόληση· επισημαίνει ότι στις νέες, ευέλικτες συμβάσεις εργασίας πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και η αναντιστοιχία της αμοιβής προς την απόδοση· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας αφενός και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων αφετέρου· τονίζει ότι η μείωση του κόστους εργασίας, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κανόνων απασχόλησης, δεν πρέπει να θεωρείται ευελιξία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να αντιμετωπίσουν την εικονική αυτοαπασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα· καλεί, γενικότερα, τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειες των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους·

47.    χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες σε πολλά κράτη μέλη συνεργάζονται με τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να καταστήσουν κοινωνικά βιώσιμες τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών και ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα·

48.    τονίζει ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, με υποχρεωτικούς χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και υποχρεωτικό ωράριο εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης εγκατεστημένων στα οχήματα· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σε οχήματα κάτω από 3,5 τόνους· ζητεί, ως εκ τούτου, την εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης· υπενθυμίζει ότι όλες οι εργασίες που αφορούν τη δραστηριότητα ενός εργαζομένου πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας· τονίζει επίσης τη σημασία της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα οχήματα, για όλους όσους συμμετέχουν στον τομέα των ταχυδρομικών παραδόσεων, ανεξαρτήτως του εργασιακού καθεστώτος τους - είτε δηλαδή είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε υπεργολάβοι, είτε έκτακτα μέλη του προσωπικού είτε συμβασιούχοι·

49.    θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ του ελεύθερου ανταγωνισμού, των αναγκών των καταναλωτών, της βιωσιμότητας της καθολικής υπηρεσίας και της χρηματοδότησής της, καθώς και της διατήρησης των θέσεων εργασίας·

50.    εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες παράκαμψης των υφιστάμενων ελάχιστων κανόνων για τους κατώτατους μισθούς, μέσω της αύξησης του φόρτου εργασίας σε βαθμό που να μην είναι δυνατή η διαχείρισή του κατά τη διάρκεια των αμειβόμενων ωρών εργασίας·

51.    επιδοκιμάζει το κεφαλαιώδες έργο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και παραπέμπει στο έργο των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων με τίτλο «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector» (Διαχείριση των δημογραφικών προκλήσεων και εξεύρεση βιώσιμων λύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών)·

52.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία για το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα την πραγματική κατάσταση μετά το πλήρες άνοιγμα των αγορών, να αντιδρούν άμεσα στις εξελίξεις και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τα νέα μέσα αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών παραδόσεων και τον αντίκτυπό τους στις συνθήκες εργασίας και την απασχόληση, και να αξιολογούν την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, όπου αρμόζει, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· ενθαρρύνει επίσης τους κοινωνικούς εταίρους να επικαιροποιούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα εργασίας και απασχόλησης·

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 15, 21.1.1998, σ. 14.

(2)

ΕΕ C 217, 11.8.2010, σ. 7.

(3)

ΕΕ L 165, 18.06.2013, σ. 63.

(4)

ΕΕ L 165,18.6.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 64.  

(6)

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0009.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αναθεώρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2008 πέτυχε τους βασικούς στόχους της ελευθέρωσης των ευρωπαϊκών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές μετά το πλήρες άνοιγμα της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2008. Αφενός οι έντυπες ανακοινώσεις έχουν μειωθεί σε πολλά κράτη μέλη. Ο αριθμός των επιστολών έχει μειωθεί στο σύνολο της ΕΕ, ενώ μεταξύ του 2012 και του 2013 το μέσο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ των 28 ήταν 4,85%. Από την άλλη πλευρά, οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές αγορές, ως εκ τούτου αυξάνεται ο αριθμός των πακέτων και δεμάτων που μεταφέρονται από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από δέματα και ταχυμεταφορές αντιπροσωπεύουν τώρα πάνω από το ήμισυ των συνολικών εσόδων του ταχυδρομικού τομέα. Κατά τα πέντε τελευταία έτη και λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη το τμήμα επιχειρήσεων προς καταναλωτή που αφορά την παράδοση δεμάτων και πακέτων, ενώ ο ανταγωνισμός στις ταχυδρομικές αγορές αργεί να αναπτυχθεί, παρά το πλήρες άνοιγμα της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι καλές ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν ζωτικό μέρος των επικοινωνιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Από τη συλλογή στη μεταφορά, από τη διαλογή στη διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων σε σπίτια και γραφεία, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Ο ταχυδρομικός τομέας της ΕΕ παραμένει θεμελιώδης παράγοντας κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής καθώς και ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Οι οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ποικιλία υπηρεσιών, από την παράδοση επιστολών και δεμάτων έως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Άλλοι τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εκδόσεις, οι αγορές δι’ αλληλογραφίας, οι ασφάλειες, οι τραπεζικές εργασίες και η διαφήμιση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ταχυδρομική υποδομή.

Το 2009 οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αντιστοιχούσαν πανευρωπαϊκώς σε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 72 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,62 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Όσον αφορά τις καθολικές υπηρεσίες, πάνω από 85 δισεκατομμύρια ταχυδρομικά αντικείμενα απεστάλησαν από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στην ΕΕ το 2013, μεταξύ των οποίων σχεδόν 2 δισ. δέματα. Το 2011 ο τομέας ταχυδρομικών υπηρεσιών αντιστοιχούσε πανευρωπαϊκώς σε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 91 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 0,72% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συνιστούν σημαντικό τμήμα της οικονομίας. Ωστόσο, η βασική τάση αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ η ζήτηση για διανομή επιστολών, εφημερίδων, περιοδικών, διαφημίσεων και άλλων εγγράφων μειώνεται λόγω της αύξησης των προηγμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εν τω μεταξύ, η παράδοση δεμάτων είναι ένας ανταγωνιστικός, καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας. Στην ΕΕ των 27 μόνο το 9% των καταναλωτών της ΕΕ και το 18% των ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής χρησιμοποιούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει συνέχεια στον χάρτη πορείας για τη συμπλήρωση της ενιαίας αγοράς παράδοσης δεμάτων.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε φορείς παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, συν όσους εργάζονται σε άλλους φορείς παράδοσης δεμάτων και επιστολών. Ο ευρωπαϊκός κλάδος ταχυμεταφορών εκτιμήθηκε ότι απασχολεί 272.000 ανθρώπους το 2010 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 300.000 έως το 2020.

Ένα από τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής είναι η προώθηση και η διασφάλιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα είναι επίσης σημαντική για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικότερη οικονομία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (23.6.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

(2016/2010(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georges Bach

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει άρδην χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και την ψηφιοποίηση και ότι ο εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση του κλάδου είχε σοβαρές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση, ιδίως σε απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές, και ότι η συνολική απασχόληση έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ το μέσο ποσοστό μείωσης της απασχόλησης στον κλάδο, μεταξύ του 2012 και του 2013, κυμάνθηκε στο 4,4 % στην ΕΕ των 28·

2.  επισημαίνει ότι ο όγκος αλληλογραφίας στην ΕΕ μειώνεται, λόγω της αντικατάστασης του παραδοσιακού ταχυδρομείου από ψηφιακά εργαλεία, ενώ αυξάνεται ολοένα περισσότερο η ζήτηση για τον κλάδο των ταχυμεταφορών· επισημαίνει ότι η απασχόληση σε φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας έχει μειωθεί λόγω του περιορισμού των όγκων της αλληλογραφίας σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση του αυτοματισμού· επισημαίνει ότι, εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου που επιτρέπει στους πολίτες την πρόσβαση σε υπηρεσίες και επικοινωνίες από την κατοικία, έχει μειωθεί ο αριθμός των ταχυδρομείων και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των εργαζομένων στον εν λόγω τομέα·

3.  υπενθυμίζει ότι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί καίριο εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της ΕΕ και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στις αιτιολογικές σκέψεις 19, 20 και 22 της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες· επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι είναι κεφαλαιώδες να διατηρηθούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στις απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και να εξασφαλίζεται η παροχή απαραίτητων ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών σημείων πρόσβασης· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/6/ΕΚ) στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες, αγροτικές και ορεινές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή καθολικών υπηρεσιών είναι εγγυημένη τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2008/6/ΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε οι εν λόγω περιοχές να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την πρόσβαση σε νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε διαδικτυακές ταχυδρομικές υπηρεσίες, και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και τη μελλοντική ανάπτυξη των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη συγκέντρωση ιδιωτικών υπηρεσιών σε περισσότερο κερδοφόρες περιοχές, όπως οι πυκνοκατοικημένες περιοχές· καλεί κατά συνέπεια τις υπεύθυνες αρχές να αναλύσουν και να προλάβουν τις αρνητικές συνέπειες της επιλεκτικής παροχής υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας·

4.  επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων, των προσωρινώς απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα και ότι υπάρχει γενική τάση για πιο ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επισφαλή απασχόληση χωρίς επαρκή προστασία για τους εργαζομένους· επικροτεί την ανάπτυξη νέων προτύπων ωραρίου εργασίας για τους εργαζόμενους, τα οποία συμβάλλουν π.χ. στον καλύτερο συμβιβασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, επιτρέπουν την ολοκλήρωση παράλληλης με την επαγγελματική δραστηριότητα εκπαίδευσης ή παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας με μερική απασχόληση· επισημαίνει ότι στις νέες, ευέλικτες συμβάσεις εργασίας πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και η αναντιστοιχία της αμοιβής προς την απόδοση· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας αφενός και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων αφετέρου· τονίζει ότι η μείωση του κόστους εργασίας, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κανόνων απασχόλησης, δεν πρέπει να θεωρείται ευελιξία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να αντιμετωπίσουν την εικονική αυτοαπασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα· καλεί, γενικότερα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειες των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους·

5.  παρατηρεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές διαφορές, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς, μεταξύ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και των ανταγωνιστικών εταιρειών παροχής συγκεκριμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη για πιο βιώσιμη, ποιοτική απασχόληση στον τομέα·

6.  χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι σε πολλά κράτη μέλη έχουν προσπαθήσει, σε συνεργασία με τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, να διαχειριστούν τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών και ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενός θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα·

7.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ενίοτε σημειώνονται κρούσματα αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός(1) μπορεί να συμβάλει στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις σε οποιοδήποτε παράπτωμα από αυτή την άποψη·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, με υποχρεωτικούς χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και υποχρεωτικό ωράριο εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης εγκατεστημένων στα οχήματα· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σε οχήματα κάτω από 3,5 τόνους· ζητεί, ως εκ τούτου, την εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης· υπενθυμίζει ότι όλες οι εργασίες που συνδέονται με τη δραστηριότητα ενός εργαζομένου πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας· τονίζει επίσης τη σημασία της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα οχήματα, για όλους όσους συμμετέχουν στον τομέα των ταχυδρομικών παραδόσεων, ανεξαρτήτως εάν υπάγονται στο εργασιακό καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου, του υπεργολάβου, του έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού ή του συμβασιούχου·

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ του ελεύθερου ανταγωνισμού, των αναγκών των καταναλωτών, της βιωσιμότητας της καθολικής υπηρεσίας και της χρηματοδότησής της, καθώς και της διατήρησης των θέσεων εργασίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες παράκαμψης των υφιστάμενων ελάχιστων κανόνων για τους κατώτατους μισθούς, μέσω της αύξησης του φόρτου εργασίας σε βαθμό που δεν είναι δυνατή η διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του αμειβόμενου ωραρίου εργασίας·

11.  επισημαίνει ότι, μέσω της αναδιάρθρωσης και της εισαγωγής νέων δραστηριοτήτων, όπως η εφοδιαστική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η τηλεφωνία, στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης, της μετεκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης έτσι ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων από αυτή την άποψη· σημειώνει ότι επιτυχημένα έργα διαφοροποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων όλο και περισσότερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. ταχυδρομικά ταμιευτήρια), υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, παροχή ψηφιακού και υβριδικού ταχυδρομείου και παράδοση δεμάτων από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, έχουν αποτρέψει τη μαζική απώλεια θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι είναι καθήκον του εργοδότη η επαρκής εξοικείωση των εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, όπως εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και παρακολούθησης· τονίζει ότι, σε περίπτωση συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, ο οργανισμός απασχόλησης πρέπει να παρέχει την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση του προσωπικού·

12.  παραπέμπει στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci του Erasmus+ για την επαγγελματική κατάρτιση και μετεκπαίδευση ως πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των ταχυδρομικών υπηρεσιών· επισημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν επανακατάρτιση ή επιμόρφωση και ότι αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος·

13.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που έχουν οι καταναλωτές, οι ΜΜΕ και οι ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής, καθώς και ο ίδιος ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην αναπτυσσόμενη αγορά μεταφοράς δεμάτων, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και πέραν των συνόρων τους· τονίζει, ωστόσο, ότι, για να προκύψουν οφέλη από την ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα, υπηρεσίες όπως η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και διαθέσιμες, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια τιμών και επαρκείς όρους παράδοσης, όπως δυνατότητες παρακολούθησης και ανίχνευσης και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών παράδοσης·

14.  επιδοκιμάζει το κεφαλαιώδες έργο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και παραπέμπει στο έργο των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων με τίτλο «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector» (Διαχείριση των δημογραφικών προκλήσεων και εξεύρεση βιώσιμων λύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών)·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα την πραγματική κατάσταση μετά το πλήρες άνοιγμα των αγορών και να αντιδρούν αποτελεσματικά στις εξελίξεις και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τα νέα μέσα αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών παραδόσεων και τον αντίκτυπό τους στις συνθήκες εργασίας και την απασχόληση, και να αξιολογούν την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, όπου αρμόζει, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους παρομοίως να επικαιροποιούν επίσης τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα εργασίας και απασχόλησης·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, 5η περίπτωση της οδηγίας 97/67/ΕΚ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες εργασίας ως κριτήριο κατά τις διαδικασίες έγκρισης και εξουσιοδότησης·

17.  υπογραμμίζει τα οφέλη από τις ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υψηλών και συνεπών προτύπων εξυπηρέτησης των καταναλωτών·

18.  επικροτεί το γεγονός ότι οι καθολικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη διέπονται κατά κανόνα από συλλογικές συμβάσεις και υπενθυμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο τους· ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις για όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι αποτελούν αποτελεσματικό μέσο αποτροπής ενός ανταγωνισμού προς τα κάτω σε σχέση με τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και προκειμένου να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς αμοιβές για όλους τους εργαζομένους και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση νέων κανονισμών που αφορούν την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαδικασία δημιουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να λαμβάνουν υπόψη αφενός τη στρατηγική σημασία των δημόσιων ταχυδρομικών φορέων που παρέχουν καθολική υπηρεσία και, αφετέρου, την ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τύπου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, του τόπου απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει υπογραφεί· υπογραμμίζει τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές και η μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· επικροτεί τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς τόποι εργασίας - διαχείριση του άγχους»·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Tang

(1)

COM(2015)0568, σ. 6.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (24.5.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

(2016/2010(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lucy Anderson

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν οδήγησε στην πλήρη ανάπτυξη του ανταγωνισμού ούτε στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής επιστολών και δεμάτων·

2.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας στον ταχυδρομικό τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη μίας δίκαιης ενιαίας αγοράς για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ· σημειώνει ότι η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη στον ορισμό της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις εγχώριες συνθήκες, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο·

3.  θεωρεί ότι το επίπεδο μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν είναι ικανοποιητικό, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τον διαρθρωτικό διαχωρισμό, την πρόσβαση στα δίκτυα και τις απαιτήσεις αδειοδότησης· σημειώνει ότι η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά δύο κρατών μελών για θέματα περιεχομένου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη συνιστούν πλήρη μεταφορά της οδηγίας και, αν δεν συμβαίνει αυτό, να αναλάβει αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης· σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C340/13, σύμφωνα με την οποία η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν απαγορεύει τη χορήγηση ποσοτικών εκπτώσεων από τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας, όταν με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται ο θεμιτός στόχος τόνωσης της ζήτησης· αναγνωρίζει επίσης ότι σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-287/06 έως C-292/06 υπογραμμίζεται ότι μπορεί να συμβεί παράνομη διάκριση όσον αφορά εκπτώσεις λόγω εξοικονομήσεως λειτουργικού κόστους·

4.  σημειώνει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη δομή ιδιοκτησίας για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας· πιστεύει ότι οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας και οι εναλλακτικοί φορείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επενδύουν και να καινοτομούν στην παροχή αποτελεσματικών και προσβάσιμων ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς όφελος των πελατών, και όχι να εμποδίζονται να το πράξουν· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του τομέα μέσω των επενδύσεων, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που θεωρούν ως τους πλέον κατάλληλους σύμφωνα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη, η μείωση του όγκου της αλληλογραφίας καθιστά την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών όλο και πιο δύσκολη· αναγνωρίζει ότι πολλοί καθορισμένοι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας χρησιμοποιούν έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, για να χρηματοδοτούν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας· επισημαίνει τη στενή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποστολής δεμάτων και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της υποκατάστασης των παραδοσιακών ταχυδρομικών προϊόντων από ηλεκτρονικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του ταχυδρομικού τομέα και του τομέα αποστολής δεμάτων, καθώς και τη χρήση που κάνουν τα κράτη μέλη της ευελιξίας που προσφέρεται στην εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η βιωσιμότητα της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας όσο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών· αναγνωρίζει τις αλλαγές στις προσδοκίες των πελατών και τα οφέλη από την εκστρατεία της ΕΕ «Keep Me Posted» (Τηρήστε με ενήμερο) για την προώθηση των επιλογών των καταναλωτών· θεωρεί ότι η δυνατότητα υποκατάστασης από ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε το ζητούν οι χρήστες·

6.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Φόρουμ Χρηστών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 από την Επιτροπή και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ χρηστών, ταχυδρομικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με θέματα όπως το επίπεδο ικανοποίησης του τελικού χρήστη, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων-χρηστών και η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση της παράδοσης προϊόντων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου· εκτιμά ότι το Φόρουμ είναι πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών διανομής αλληλογραφίας και δεμάτων· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς την ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τους νεοεμφανιζόμενους ψηφιακούς φορείς και να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες και τις ευκαιρίες για τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους· χαιρετίζει την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα της παράδοσης δεμάτων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα· σημειώνει ότι οι φορείς του τομέα της διανομής δεμάτων και αλληλογραφίας χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εργαζόμενους με μερική απασχόληση και προσωρινή απασχόληση μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας καθώς και αυτοαπασχολούμενους· σημειώνει ότι οι βιώσιμες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση υψηλών και συνεκτικών προτύπων παροχής υπηρεσιών στους καταναλωτές και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας στον εν λόγω τομέα, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης·

7.  θεωρεί ότι, μολονότι η κατάσταση διαφέρει από το ένα κράτος μέλος σε άλλο, η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων εντός της ΕΕ μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί, και στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, στις πόλεις και τις κοινότητες· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες σε ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπογραμμίζει τη σημασία της Πράξης για την Προσβασιμότητα, ειδικά όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

8.  εφιστά την προσοχή στο σταθερά αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης, το οποίο θα πρέπει να υποστηριχθεί· σημειώνει τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων· τονίζει ότι οι υψηλές τιμές παράδοσης, η έλλειψη διαφάνειας, οι μη ικανοποιητικοί χρόνοι παράδοσης, η έλλειψη ενημέρωσης και η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας είναι μερικά από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι η ύπαρξη οικονομικά προσιτών και αξιόπιστων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων είναι σημαντική για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· χαιρετίζει, για τον λόγο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει μέτρα το 2016 για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και την ενίσχυση της ρυθμιστικής εποπτείας της παράδοσης δεμάτων και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στον τομέα της πρόσβασης σε ταχυδρομικά δίκτυα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην αγορά υπηρεσιών παράδοσης·

9.  φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές· τονίζει ότι η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μπορούν να είναι προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε διασυνοριακές συναλλαγές· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά το γεγονός ότι ως προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είχε οριστεί ο Ιούλιος του 2015, μόνο 24 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει μέχρι τώρα την οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και, κατά συνέπεια, εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες στερούνται αυτού του αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής· ζητεί να εξεταστούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, περαιτέρω μηχανισμοί για την επαρκή έννομη προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για εγκατεστημένους και εναλλακτικούς φορείς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στον ταχυδρομικό τομέα· επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια σχετικά με όλες τις ειδικές τιμές, μειώσεις, όρους ή εκπτώσεις αποτελεί βασικό στοιχείο της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη διακριτική μεταχείριση όλων των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια στον διασυνοριακό και εγχώριο ανταγωνισμό, προκειμένου οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, να είναι σε θέση να καρπωθούν τα οφέλη μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών·

11.  είναι πεπεισμένο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν εύκολα τις επιδόσεις των διαφόρων ταχυδρομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της κάλυψης και της ταχύτητας παράδοσης· σημειώνει ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ θα μπορούσε να αποκομίσει οφέλη από τη δημιουργία πλατφορμών για τις υπηρεσίες διανομής, τη δημιουργία ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, τη βελτίωση των συστημάτων «παρακολούθησης και εντοπισμού» και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες που προωθούν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών·

12.  υπογραμμίζει τον δυνητικό ρόλο των μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ στη διευκόλυνση της καινοτομίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ΜΜΕ, καθώς και λύσεων με στόχους για κοινωνική ένταξη και προσβασιμότητα· σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στον ταχυδρομικό τομέα, της Επιτροπής, των αρχών ανταγωνισμού, των φορέων προστασίας των καταναλωτών, των ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και όλων των φορέων που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παράδοση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του ταχυδρομικού τομέα· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας σημάτων αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εκτιμήσει κατά πόσον αυτά τα σήματα αξιοπιστίας θα μπορούσαν να συμβάλουν επίσης στη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών παράδοσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Edward Czesak, Morten Løkkegaard, Dariusz Rosati, Richard Sulík, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Christofer Fjellner, Sven Giegold


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Ferber, Maria Grapini, Timothy Kirkhope, Patricija Šulin

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου